Utrikesutskottets betänkande 2017/18:UU7

Sveriges sjöterritorium och maritima zoner

Sammanfattning

I propositionen föreslås att riksdagen antar regeringens förslag i punkterna 1- 10. De nya lagarna liksom följdändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2018.

Utskottet föreslår i detta betänkande att riksdagen med mindre ändringar antar regeringens förslag i propositionen och att riksdagen därmed bifaller proposition 2016/17:215 punkterna 2-10, delvis bifaller proposition 2016/17:215 punkt 1 och avslår motionen.

Inga följdmotioner har väckts med anledning av propositionen. En motion från allmänna motionstiden behandlas i betänkandet.

Behandlade förslag

Proposition 2016/17:215 Sveriges sjöterritorium och maritima zoner.

Ett yrkande i en motion från allmänna motionstiden 2016/17.

1

2

2017/18:UU7

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Sveriges sjöterritorium och maritima zoner

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner med de ändringarna

-att orden "i havet" ska införas i första paragrafens sista mening efter ordet "gräns" samt i ingressen till lagens bilaga 1 första meningen efter ordet

"gräns",

-att orden "dock med undantag av punkterna vid ön Märket, för vilka det inte finns något avtal med annan stat" ska införas i ingressen till lagens bilaga 3 fjärde stycket efter uttrycket "(KP)",

2. lag om Sveriges angränsande zon,

3. lag om ändring i miljöbalken,

4. lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,

5. lag om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning,

6. lag om ändring i kulturmiljölagen (1988:950),

7. lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon, 8. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

9. lag om ändring i lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation, 10. lag om ändring i lagen (2016:319) om skydd för geografisk information. Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:215 punkterna 2-10,

bifaller delvis proposition 2016/17:215 punkt 1 och avslår motion 2016/17:3097 av Allan Widman och Maria Weimer (båda L).

Stockholm den 9 november 2017

På utrikesutskottets vägnar

Kenneth G Forslund

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Kenneth G Forslund (S), Karin Enström (M), Olle Thorell (S), Sofia Arkelsten (M), Markus Wiechel (SD), Margareta Cederfelt (M), Pyry Niemi (S), Kerstin Lundgren (C), Pernilla Stålhammar (MP), Krister Örnfjäder (S), Birgitta Ohlsson (L), Sofia Damm (KD), Maria Andersson Willner (S), Sotiris Delis (M), Lotta Johnsson Fornarve (V) och Marie-Louise Rönnmark (S).

3

2017/18:UU7

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2016/17:215 Sveriges sjöterritorium och maritima zoner.

Inga följdmotioner har lämnats med anledning av propositionen. En fristående motion från allmänna motionstiden 2016/17 behandlas i betänkandet.

Utskottet har gett försvarsutskottet möjlighet att yttra sig över propositionen tillsammans med eventuella följdmotioner. Försvarsutskottet lämnade den 17 oktober 2017 ett yttrande i ärendet.

Utskottet fick den 26 oktober 2017 en föredragning i ärendet av tjänstemän vid Utrikesdepartementet. Vid detta tillfälle informerades utskottet muntligen och skriftligen om behovet av att göra två ändringar i förslaget till ny lag om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner.

Bakgrund

Havsrättskonventionen är det grundläggande globala havsrättsliga regelverk som alla stater har att förhålla sig till, och har varit bindande för Sverige sedan den 25 juli 1996. Konventionen innehåller bl.a. detaljerade bestämmelser om hur en kuststat får dra baslinjer och beräkna bredden på sitt territorialhav och hur de punkter utmed baslinjerna som staten kan använda vid beräkningarna får vara beskaffade. När 1966 års lagstiftning om Sveriges sjöterritorium, som i dag är tillämplig, kom till fanns inte motsvarande internationella bestämmelser som var bindande för Sverige. Det ansågs därför nödvändigt att inkludera principer för hur baslinjer skulle dras och hur sjöterritoriets bredd skulle beräknas i den svenska lagstiftningen.

Nuvarande bestämmelser om de geografiska tillämpningsområdena för lagen om kontinentalsockeln respektive lagen om Sveriges ekonomiska zon innehåller hänvisningar, otydligheter och korsreferenser som kan vara föråldrade och/eller ifrågasättas på andra sätt. I samband med Sveriges ratificering av havsrättskonventionen (prop.1995/96:140, bet. 1995/96:UU17, rskr. 1995/96:271) tog man upp frågan om att inrätta en svensk angränsande zon utanför sjöterritoriet. Ett regelverk för en svensk angränsande zon saknas för närvarande och skulle kräva ny lagstiftning.

Vidare behöver gränsen liksom de maritima zonernas yttre avgränsningslinjer vara juridiskt fastställda för att svenska myndigheter ska kunna föra in underlaget i digitalt format i sina elektroniska navigations- och ledningssystem och använda systemen som beslutsunderlag. Den tekniska utvecklingen har resulterat i att det numera går att göra mer precisa positionsbestämningar.

4

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 2017/18:UU7

Det internationella samarbetet har utvecklats, och i dag kan punkter i havet lägesbestämmas och anges i form av koordinater uttryckta i internationellt samordnade referenssystem. Tillgång till geografisk information om gränser och avgränsningslinjer i havet är av vikt för många verksamheter. Till exempel är de samordnade system för geografisk miljöinformation som byggs upp inom EU-samarbetet baserade på information i elektroniskt format. Detsamma gäller det internationella samarbetet om samordnad produktion av elektroniska sjökort.

Inom EU-samarbetet förekommer särskilda avgränsningslinjer i havet som ligger en nautisk mil utanför kuststatens baslinjer. Linjerna har ingen ställning inom havsrätten men används t.ex. i författningstext som baseras på europeiska rättsakter.

Regeringen gav den 5 maj 2011 en särskild utredare i uppdrag att se över de svenska baslinjerna och de olika jurisdiktionsgränserna i havet för att ge dem den precision som modern teknik medger och att lägga fram förslag om att inrätta en angränsande zon runt Sveriges kust. Utredaren redovisade sitt uppdrag den 26 februari 2015 i betänkandet Gränser i havet (SOU 2015:10). Havsgränsutredningen föreslår att alla bestämmelser om sjöterritoriets och de maritima zonernas geografiska omfattning ska samlas i en ny sammanhållen lag om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner. Vidare föreslås att varje områdes geografiska omfattning ska redovisas separat. Den föreslagna lagen ska ange gränsens respektive de yttre avgränsningslinjernas exakta sträckning med geografiska koordinater.

Regeringen beslutade den 20 april 2017 att be Lagrådet yttra sig över regeringens förslag till lag. Till följd av de förslag som lämnades i Lagrådets yttrande har regeringen infört ändringar i förslaget till lag. I förhållande till lagrådsremissen har dessutom några redaktionella ändringar gjorts i förslaget.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen att riksdagen antar en ny sammanhållen lag som anger den geografiska omfattningen av Sveriges sjöterritorium och maritima zoner med enhetliga geografiska koordinater uttryckta i det svenska referenssystemet Sweref 99. Lagen ersätter dels nuvarande lagstiftning om Sveriges sjöterritorium, dels berörda bestämmelser i nuvarande lagstiftning om kontinentalsockeln och om Sveriges ekonomiska zon.

Regeringen föreslår även vissa följdändringar i andra lagar. Koordinaterna har mätts in eller beräknats i enlighet med folkrättsliga

principer, inklusive bestämmelserna i FN:s havsrättskonvention av den 10 december 1982. Koordinater för punkter som är fastställda i överenskommelser med omkringliggande grannstater har, där så behövts, transformerats till Sweref 99 från respektive avtal. Förslaget gör det möjligt för Sverige att redovisa officiella gränser och avgränsningslinjer i havet digitalt.

5

2017/18:UU7 REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
  Vidare föreslås en ny lag genom vilken det inrättas en angränsande zon runt
  Sveriges kust i direkt anslutning till territorialhavet, högst 24 nautiska mil
  räknat från baslinjerna. Inom zonen får Sverige utöva nödvändig kontroll för
  att förhindra och bestraffa överträdelser på svenskt territorium av
  bestämmelser som rör tullar, skatter, inresa eller hälsofrågor.
  Sverige får också skydda arkeologiska och historiska föremål som påträffas
  inom den angränsande zonen. Kustbevakningen föreslås få befogenheter att
  avvärja och ingripa mot brott i fråga om fornminnen. De nya lagarna liksom
  följdändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2018.

6

2017/18:UU7

Utskottets överväganden

Sveriges sjöterritorium och maritima zoner

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag med mindre ändringar och avslår motionen från allmänna motionstiden.

Försvarsutskottets yttrande

Försvarsutskottet tillstyrker regeringens förslag och konstaterar att det inte har väckts någon motion med anledning av propositionen. Försvarsutskottet anser således att riksdagen bör anta regeringens förslag av de skäl som anförs i propositionen, bl.a. att det är hög tid att se över Sveriges sjöterritorium och maritima zoner, men också för att underlätta Kustbevakningens och Försvarsmaktens verksamhetsutövning.

Försvarsutskottet vill dock understryka vikten av att det säkerställs att det finns en process för att konstatera geografiska och säkerhetspolitiska förändringar som kan påverka sjöterritoriet och de maritima zonerna för att man ska kunna vidta eventuella åtgärder.

Utskottets ställningstagande

Utskottet understryker att uppdaterade och allmänt tillgängliga angivelser av Sveriges gränser är av grundläggande betydelse. Utskottet framhåller att användbarheten och den generella förståelsen ökar om alla geografiska koordinater för sjöterritoriets gräns och de maritima zonernas yttre avgränsningslinjer som anges i svensk lagstiftning uttrycks på ett enhetligt sätt och i samma referenssystem. Därigenom kan transparensen och rättssäkerheten i myndighetsutövningen stärkas. Även folkrättsliga och säkerhetspolitiska skäl talar för att gränsen för Sveriges sjöterritorium fastställs i svensk lagstiftning med så stor precision som modern teknik medger, och att denna information ges vid spridning. Gränsangivelserna är också av vikt för samarbetet inom EU och i andra internationella forum.

Utskottet välkomnar den översyn som har gjorts av den svenska havsgränslagstiftningen. Utskottet delar regeringens syn att det är angeläget att uppdatera den nuvarande lagstiftningen på området. Utskottet kan i sammanhanget konstatera att det uttalade sig i fråga om en angränsande zon redan i betänkande 1995/96:UU17 Havsrättskonventionen och tillämpningsavtalet.

Utskottet delar uppfattningen att de ändringsförslag som nämndes vid föredragningen bör få genomslag i propositionens punkt 1 om en lag om Sveriges territorium och maritima zoner.

7

2017/18:UU7

Utskottet har inget att anföra med anledning av försvarsutskottets yttrande. Vad gäller motionsyrkandet om att inrätta en angränsande zon utanför svenskt territorium anser utskottet att frågan redan tillgodosetts genom vad

som anförts ovan och att motionen därmed kan avstyrkas.

Med detta tillstyrker utskottet förslagen i proposition 2016/17:215 punkterna 2-10, tillstyrker delvis proposition 2016/17:215 punkt 1 och avslår motion 2016/17:3097.

8

2017/18:UU7

BILAGA 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2016/17:215 Sveriges sjöterritorium och maritima zoner:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om Sveriges angränsande zon.

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken.

4.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.

5.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning.

6.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i kulturmiljölagen (1988:950).

7.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon.

8.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).

9.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation.

10.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2016:319) om skydd för geografisk information.

Motion från allmänna motionstiden 2016/17

2016/17:3097 av Allan Widman och Maria Weimer (båda L):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta en angränsande zon utanför svenskt sjöterritorium och tillkännager detta för regeringen.

9

2017/18:UU7

BILAGA 2

Regeringens lagförslag

10

2017/18:UU7

BILAGA 3

Försvarsutskottets yttrande

11

2017/18:UU7 BILAGA 3 FÖRSVARSUTSKOTTETS YTTRANDE

12

FÖRSVARSUTSKOTTETS YTTRANDE BILAGA 3 2017/18:UU7

13

2017/18:UU7 BILAGA 3 FÖRSVARSUTSKOTTETS YTTRANDE
14 Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2017