Utrikesutskottets betänkande

2017/18:UU17

 

Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM)

Sammanfattning

Utskottet behandlar i detta betänkande riksdagsstyrelsens redogörelse 2017/18:RS2 för verksamheten inom Parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM) och den svenska PA-UfM-delegationens arbete under 2017.

Inga motioner har väckts med anledning av redogörelsen.

Utskottet föreslår att redogörelsen läggs till handlingarna.

 

 

Behandlade förslag

Redogörelse 2017/18:RS2 för verksamheten inom Parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM) och den svenska PA-UfM-delegationens arbete under 2017.

 

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Bakgrund

Redogörelsens huvudsakliga innehåll

Utskottets överväganden

Särskilt yttrande

Särskilt yttrande (SD)

Bilaga
Förteckning över behandlade förslag

Redogörelsen

 

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

Redogörelse 2017/18:RS2 för verksamheten inom Parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavet (PA-UfM) och den svenska delegationens arbete under 2017

Riksdagen lägger redogörelse 2017/18:RS2 till handlingarna.

 

Stockholm den 27 mars 2018

På utrikesutskottets vägnar

Kenneth G Forslund

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Kenneth G Forslund (S), Jonas Jacobsson Gjörtler (M), Olle Thorell (S), Sofia Arkelsten (M), Markus Wiechel (SD), Margareta Cederfelt (M), Kerstin Lundgren (C), Valter Mutt (MP), Göran Pettersson (M), Björn Söder (SD), Fredrik Malm (L), Yasmine Posio Nilsson (V), Sofia Damm (KD), Emilia Töyrä (S), Anders Österberg (S), Karl Längberg (S) och Marie-Louise Rönnmark (S).

 

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Riksdagsstyrelsen har till riksdagen överlämnat redogörelse 2017/18:RS2 för verksamheten inom Parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM) och den svenska PA-UfM-delegationens arbete under 2017.

Inga motioner har väckts med anledning av redogörelsen.

Bakgrund

Unionen för Medelhavet (UfM), tidigare Barcelonaprocessen, lanserades 2008 och syftar till att skapa ett område runt Medelhavet med fred och stabilitet, delat välstånd och förstärkt samarbete i sociala och kulturella frågor och i miljöfrågor. UfM:s sekretariat arbetar med regionala samarbetsprojekt.

PA-UfM utgör UfM:s parlamentariska organ och har en rådgivande funktion. I församlingen ingår 280 parlamentariker från de deltagande ländernas nationella parlament och från Europaparlamentet. Ordförandeskapet för PA-UfM roterar på årsbasis. PA-UfM utgör en mötesplats för parlamentariker och är ett av få forum för möten mellan Israel och delar av arabvärlden. Arbetet inom PA-UfM bedrivs i fem permanenta fackutskott: utskottet för politiska frågor, utskottet för ekonomiska frågor, miljöutskottet, kulturutskottet och kvinnoutskottet. Utskotten tar fram rekommendationer som antas av den årliga församlingssessionen och därefter vidarebefordras som förslag till åtgärder till regeringssidan av samarbetet.

Efter en ändring i riksdagsordningen utses PA-UfM-delegationen inte längre av riksdagsstyrelsen utan numera av talmannen efter samråd med gruppledarna. Delegationen, som väljs för en mandatperiod, utsågs efter valet 2014 och består av de ordinarie ledamöterna Olle Thorell (S) som delegationsordförande, Ulrika Karlsson (M) som vice delegationsordförande och Yasmine Larsson (S). Ersättare är Adnan Dibrani (S), Amir Adan (M) och Kalle Olsson (S). Under 2017 avsade sig dock Ulrika Karlsson (M) sin plats i delegationen och ersattes av Eva Lohman (M), som formellt valdes in som ordinarie medlem och vice delegationsordförande i januari 2018, fram till dess att ett nytt riksdagsval hålls.

Redogörelsens huvudsakliga innehåll

I redogörelsen beskrivs verksamheten inom PA-UfM och den svenska PA-UfM-delegationens arbete under 2017.

Arbetet i PA-UfM har fortsatt löpt med låg intensitet, vilket till stor del har haft att göra med organisationens administrativa tillkortakommanden och bristfälliga organisering.

Såsom tidigare år, blev det få utskottsmöten inom PA-UfM under 2017. De svenska ledamöterna deltog huvudsakligen i de utskottsmöten som legat i anslutning till församlingssessionen, med undantag för det ekonomiska utskottets möte i Lissabon i december, där såväl delegationens ordförande Olle Thorell (S) som Yasmine Larsson (S) deltog.

I samband med församlingssessionen, som ägde rum i Rom den 12 maj 2017, överlämnades ordförandeskapet från Italiens till Egyptens parlament. Temat för sessionen var hållbar utveckling och nya arbetstillfällen i Medelhavsområdet och den svenska delegationen företräddes av Yasmine Larsson (S) och Amir Adan (M). I anslutning till församlingssessionen anordnades även ett toppmöte för medlemsländernas talmän.

Delegationen har vidare vid flera tillfällen under året hållit möten med Tunisiens ambassad i Sverige, och planen har varit att hitta fler kontaktytor i regionen för att utbyta tankar och idéer om samarbetet. Man planerar att under våren 2018 genomföra två resor, till Tunisien och Turkiet. Delegationen planerar även för ett seminarium i riksdagen under våren 2018 med fokus på jämställdhet i Mellanösternregionen.

Medlemskapet i PA-UfM beskrivs som en plattform för delegationsmedlemmarna att skapa nätverk och samarbeten med aktörer såväl i Sverige som i regionen.

 

Utskottets överväganden

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen lägger redogörelse 2017/18:RS2 till handlingarna.

 

Utskottet välkomnar delegationens redogörelse för verksamheten inom ramen för PA-UfM under 2017 och det arbete som bedrivits under året.

Utskottet följer löpande utvecklingen i regionen och har regelbundet fått information av kabinettssekreterare Annika Söder om frågor som rör Mellanöstern och Nordafrika på EU:s utrikesministermöten. Syrienkriget, som nu har pågått i drygt sju år, har starkt bidragit till ökad instabilitet och spänning i regionen. Situationen påverkar även Europa i form av exempelvis migrationsströmmar. Utskottet välkomnar därför att frågor om migration har prioriterats i PA-UfM:s arbete. Utskottet välkomnar vidare att frågor om kvinnors deltagande i beslutsfattandet samt frågor om hållbar utveckling och Agenda 2030 lyfts i organisationen under 2017.

Utskottet noterar att PA-UfM är ett av få forum för möten mellan representanter för Israel och arabvärlden där båda sidor deltar.

Utskottet behandlar under våren 2018 frågor som rör utvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika i betänkande 2017/18:UU14.

Utskottet noterar att arbetet i PA-UfM under året, liksom året innan, har fortlöpt med en relativt låg intensitet

Utskottet välkomnar att Sverige under 2017 valdes in som medlem i kvinnoutskottet, som en av tre vice ordförande, och att ambitionen är att fortsätta med detta engagemang, sam att delegationen under 2018 avser att söka mer dialog med sekretariatet och relevanta medlemsländer för att på det viset verka för bättre organisering och effektivare verksamhet.

Deltagande i internationella processer är en möjlighet för ledamöter att skapa opinion för svenska synsätt i internationella sammanhang och även en möjlighet att i den nationella kontexten i direkt kontakt med väljarna återspegla de opinioner som finns i omvärlden. Utskottet anser att riksdagens parlamentariska delegationer bör verka för demokrati och mänskliga rättigheter och arbeta för att stärka parlamentens roll. Utskottet bedömer att den svenska PA-UfM-delegationens arbete under 2017 har återspeglat dessa kärnvärden och uppmuntrar delegationen att fortsätta med detta arbete.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger redogörelsen till handlingarna.

 

 

Särskilt yttrande

 

Särskilt yttrande (SD)

Björn Söder (SD) anför:

 

 

Sverigedemokraterna har sedan riksdagsinträdet 2010 gjort klart att vår inställning är att Sverige bör lämna Medelhavsunionen. Vi ser naturligtvis positivt på möjligheten för länderna kring Medelhavet att mötas vid förhandlingsbordet inom ramen för Medelhavsunionen, men mervärdet för svenskt vidkommande är högst begränsat. Barcelonaprocessen var ursprungligen ett lösare samarbete som syftade till att bl.a. uppmuntra deltagarländerna att främja mänskliga rättigheter samtidigt som man respekterade varje lands rätt att sköta sina interna angelägenheter själv, och den ursprungliga tanken med Medelhavsunionen var just att den skulle bestå av länderna kring Medelhavet (se t.ex. fakta-PM 2007/08:FPM122).

Sverigedemokraterna är positiva till ett utbyte av idéer, kulturimpulser och erfarenheter över nationsgränserna, men vi kan inte se att detta för Sveriges del måste ske inom ramen för denna union. Ett utbyte mellan parlament bl.a. för att verka för demokrati och mänskliga rättigheter är ett lovvärt arbete, men vi anser inte att det är avhängigt ett medlemskap i Medelhavsunionen utan kan skötas inom ramen för andra forum.

 Vi har tidigare ansett att så länge som medlemskapet kvarstår är det viktigt att den svenska parlamentariska gruppen är med och påverkar. Vi har nämligen i historien sett att EU:s omdöme vad gäller att ha en tydlig konditionalitet på områden som demokrati och mänskliga rättigheter i förhållande till länderna i Nordafrika har brustit. Medelhavsunionen, som har haft ett samarbete med diktatorer i området som nu har fallit, har inte heller visat på särskilt gott omdöme. Mot den bakgrunden har vi svårt att se att man inom ramen för Medelhavsunionen ska kunna knyta de här länderna närmare EU utan att samtidigt göra avkall på de värderingar som råder inom EU och utan att det kommer att vara förenat med risker att gå in i ett ömsesidigt beroende med länder där det råder stora kulturella, sociala, politiska och ekonomiska skillnader. Vi har därför framfört att den parlamentariska gruppen bör verka för en skarp konditionalitet i förhållande till dessa länder.

 Vi har dock under åren, i likhet med vad skrivelsen konstaterar, sett att arbetet i PA-UfM fortsatt att löpa med låg intensitet och att det finns många administrativa tillkortakommanden och bristfällig organisation. Utskottet välkomnar visserligen att delegationen under 2018 avser att söka mer dialog med sekretariatet och relevanta medlemsländer för att på det viset verka för bättre organisering och effektivare verksamhet, men vi anser att det nu är dags att sätta punkt för Sveriges deltagande i PA-UfM.

Vi anser att det finns andra forum som bättre lämpar sig för att användas som ”plattform för delegationsmedlemmarna att skapa nätverk och samarbeten med aktörer såväl i Sverige som i regionen”.

 

 

 

Bilaga

Förteckning över behandlade förslag

Redogörelsen

Redogörelse 2017/18:RS2 Redogörelse för verksamheten inom Parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavet (PA-UfM) och den svenska delegationens arbete under 2017.