Trafikutskottets betänkande

2017/18:TU22

 

Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Sammanfattning

I betänkandet föreslår utskottet att riksdagen medger att behandlingen av vissa ärenden får skjutas upp till nästa riksmöte.

 

 

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Utskottets överväganden

Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Särskilt yttrande

Uppskov med behandlingen av vissa ärenden (M, C, L, KD)

Bilaga
Motionsyrkanden som föreslås bli uppskjutna till nästa riksmöte

 

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Riksdagen medger att behandlingen av

a) de motionsyrkanden som finns upptagna i bilagan,

b) de övriga ärenden som kan komma att hänvisas till utskottet under återstoden av innevarande riksmöte

får skjutas upp till nästa riksmöte.

Stockholm den 14 juni 2018

På trafikutskottets vägnar

Karin Svensson Smith

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Karin Svensson Smith (MP), Jessica Rosencrantz (M), Pia Nilsson (S), Suzanne Svensson (S), Edward Riedl (M), Lars Mejern Larsson (S), Sten Bergheden (M), Leif Pettersson (S), Anders Åkesson (C), Boriana Åberg (M), Per Klarberg (SD), Nina Lundström (L), Robert Halef (KD), Johan Andersson (S), Rikard Larsson (S) och Jimmy Ståhl (SD).

 

 

 

 

 

 

 

 

Utskottets överväganden

Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen medger att behandlingen av motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2017/18 med koppling till frågan om en nationell plan för transportinfrastrukturen 20182029, liksom de ärenden som kan komma att hänvisas till utskottet under återstoden av innevarande riksmöte, får skjutas upp till nästa riksmöte.

Jämför det särskilda yttrandet (M, C, L, KD).

Bakgrund

Enligt 11 kap. 15 § riksdagsordningen ska ett ärende avgöras under den valperiod då det har väckts. Riksdagen får dock besluta att behandlingen får skjutas upp till det första riksmötet i nästa valperiod. Riksdagens beslut fattas på förslag av det beredande utskottet.

Utskottets ställningstagande

Regeringen fattade den 31 maj 2018 beslut om en nationell plan för transportinfrastrukturen 2018–2029, och en skrivelse till riksdagen med anledning av den fastställda planen beslutades den 14 juni 2018. Under allmänna motionstiden 2017/18 väcktes ett antal motionsyrkanden med koppling till regeringens kommande beslut om den nationella planen. Dessa bör lämpligtvis beredas tillsammans med regeringens skrivelse till riksdagen.

Mot bakgrund av att regeringens skrivelse med anledning av fastställelsebeslutet beslutades först den 14 juni 2018 i stället för den 9 maj 2018 som tidigare aviserats, saknar utskottet möjlighet att behandla skrivelsen under innevarande riksmöte. Utskottet föreslår därför att riksdagen medger att behandlingen av de motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2017/18 med koppling till frågan om den nationella planen r transportinfrastrukturen 20182029 (se bilagan) får skjutas upp till nästa riksmöte, liksom de ärenden som kan komma att hänvisas till utskottet under återstoden av innevarande riksmöte.

 

Särskilt yttrande

 

Uppskov med behandlingen av vissa ärenden (M, C, L, KD)

Jessica Rosencrantz (M), Edward Riedl (M), Sten Bergheden (M), Anders Åkesson (C), Boriana Åberg (M), Nina Lundström (L) och Robert Halef (KD) anför:

 

 

Det är djupt beklagligt att regeringen har visat en stor saktfärdighet i sitt arbete med att ta fram och besluta den nationella planen för 2018–2029. Den tröghet och brist på handlingsförmåga som har kännetecknat regeringens agerande i andra frågor under mandatperioden har även varit tydlig när det kommer till beslutet om den nationella planen. Enligt regeringens egen propositions-förteckning skulle en skrivelse med anledning av beslutet om nationell plan ha överlämnats till riksdagen den 9 maj i år. Detta skulle ha möjliggjort en behandling av ärendet i riksdagen under våren 2018. Dessvärre var det dock inte förrän den 4 juni 2018 som regeringen sent omsider kunde eller valde att presentera den nationella planen. I sammanhanget noterar vi även att regeringen har underlåtit att lämna någon närmare information som kan klargöra de bakomliggande orsakerna till den utdragna processen.

Vi kan konstatera att skrivelsen till riksdagen om den nationella planen för 2018–2029 ännu inte har överlämnats till riksdagen. Det är dock klart att regeringens stora saktfärdighet i ärendet innebär att hanteringen av skrivelsen i riksdagen, till skillnad mot den praxis som har utvecklats under de senaste mandatperioderna, kommer att behöva skjutas upp för beredning till nästa valperiod. Sammantaget innebär det en demokratisk svaghet och medför en bristande transparens att skrivelsen inte hinner behandlas innevarande mandatperiod.

Avslutningsvis konstaterar vi därför att vi under nästa riksmöte kommer att återkomma till frågan om den nationella planen i samband med utskottets beredning av regeringens skrivelse och motionerna på området.

 

 

Bilaga

Motionsyrkanden som föreslås bli uppskjutna till nästa riksmöte

 

 

Motion

Motionärer

 

Yrkanden

2017/18:49Sofia Fölster (M)

2017/18:54Lars-Axel Nordell (KD)

2017/18:87 Sara-Lena Bjälkö (SD)

2017/18:88Sara-Lena Bjälkö (SD)

2017/18:91 Mikael Eskilandersson och

Sara-Lena Bjälkö (båda SD)

2017/18:97Mattias Bäckström Johansson (SD)

2017/18:98Mattias Bäckström Johansson (SD)

2017/18:109Jimmy Ståhl (SD)

2017/18:149Said Abdu och Lars Tysklind1

(båda L)

2017/18:151Said Abdu (L) 1.2 och                                          24

2017/18:207Bengt Eliasson och Emma Carlsson

Löfdahl (båda L)

2017/18:212Lars Tysklind (L)

2017/18:213Lars Tysklind (L)1 och 2

2017/18:215 Bengt Eliasson och Emma Carlsson

Löfdahl (båda L)

2017/18:253 Per-Ingvar Johnsson (C)

2017/18:261 Staffan Danielsson (C)

2017/18:284 Jan Lindholm (MP)

2017/18:335 Johnny Skalin (SD)

2017/18:389Jan Ericson (M)

2017/18:421Christina Örnebjär (L) 1–4

2017/18:440 Robert Hannah (L) 1–3

2017/18:448 Emma Carlsson Löfdahl (L)

2017/18:496Robert Hannah (L) 1–3

2017/18:517 Åsa Coenraads m.fl. (M) 1 och 2

2017/18:518 Åsa Coenraads m.fl. (M)

2017/18:535 Patrick Reslow (-)

2017/18:551 Jan Björklund m.fl. (L) 3 och 4

2017/18:592 Jörgen Hellman m.fl. (S)

2017/18:601Kristina Nilsson och Eva Sonidsson

(båda S)

2017/18:602Per-Arne Håkansson m.fl. (S)

2017/18:649Lars Beckman (M)


2017/18:655 Lotta Finstorp m.fl. (M)

2017/18:680Marie Olsson m.fl. (S)

2017/18:707 Per-Arne Håkansson och Niklas

Karlsson (båda S)

2017/18:710Olle Thorell m.fl. (S)

2017/18:723Marie Olsson m.fl. (S)

2017/18:736Ingemar Nilsson m.fl. (S)

2017/18:739 Peter Jeppsson och Magnus

Manhammar (båda S)

2017/18:740 Niklas Karlsson (S) 2

2017/18:761 Jörgen Hellman m.fl. (S)

2017/18:776 Ingela Nylund Watz m.fl. (S)

2017/18:788 Peter Persson m.fl. (S)

2017/18:796Adnan Dibrani m.fl. (S)

2017/18:813 Monica Green m.fl. (S)

2017/18:814 Monica Green m.fl. (S)

2017/18:825Olle Thorell m.fl. (S)

2017/18:854 Bengt Eliasson och Emma Carlsson

Löfdahl (båda L)

2017/18:900 Josef Fransson m.fl. (SD) 11

2017/18:922 Josef Fransson m.fl. (SD) 1

2017/18:924 Johan Nissinen m.fl. (SD) 2

2017/18:931 Josef Fransson m.fl. (SD) 2

2017/18:934 Niklas Karlsson m.fl. (S)

2017/18:942Magnus Oscarsson (KD)

2017/18:944 Magnus Oscarsson (KD)

2017/18:951 Kerstin Lundgren (C)

2017/18:1002Lars Beckman (M)

2017/18:1007Lars-Axel Nordell (KD)

2017/18:1019 Jörgen Warborn m.fl. (M)

2017/18:1048 Annicka Engblom m.fl. (M) 1 och 2

2017/18:1050 Annicka Engblom (M)

2017/18:1082 Hanna Westerén och Laila Naraghi

(båda S)

2017/18:1197 Jesper Skalberg Karlsson (M) 2

2017/18:1213 Peter Helander och Helena Lindahl2

(båda C)

2017/18:1215 Peter Helander (C) 1 och 2

2017/18:1218 Peter Helander och Daniel Bäckström

(båda C)

2017/18:1263 Lars-Arne Staxäng (M) 1–3

2017/18:1275 Lars-Arne Staxäng (M)

2017/18:1278Tomas Tobé (M)

2017/18:1282 Pål Jonson (M)

2017/18:1283 Pål Jonson (M)

2017/18:1357 Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (S)

2017/18:1360 Catharina Bråkenhielm (S)

2017/18:1365 Thomas Strand m.fl. (S)

2017/18:1366 Lena Emilsson m.fl. (S) 2

2017/18:1367 Patrik Engström och Marie Olsson

(båda S)

2017/18:1458 Krister Örnfjäder m.fl. (S)

2017/18:1471 Daniel Bäckström (C)

2017/18:1495 Daniel Bäckström (C)

2017/18:1498 Helena Lindahl (C)1–3

2017/18:1551 Johnny Skalin (SD)

2017/18:1588 Per Klarberg m.fl. (SD) 4 och 5

2017/18:1663 Niclas Malmberg (MP)

2017/18:1676 Stina Bergström (MP) 1 och 2

2017/18:1679 Jan Lindholm (MP)

2017/18:1772 Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) 1 och 2

2017/18:1773 Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

2017/18:1784 Kristina Yngwe (C)

2017/18:1787 Ola Johansson (C) 3–10

2017/18:1794 Lars Mejern Larsson m.fl. (S) 5

2017/18:1873 Teres Lindberg m.fl. (S) 5

2017/18:1955 Mats Green m.fl. (M)

2017/18:1993 Ida Drougge (M)

2017/18:2050 Lena Asplund (M)

2017/18:2054 Lena Asplund (M)

2017/18:2100 Emma Hult (MP)

2017/18:2109 Karin Svensson Smith (MP) 3

2017/18:2132 Isak From och Marie-Louise 1–3

Rönnmark (båda S)

2017/18:2133 Mattias Jonsson m.fl. (S)

2017/18:2134 Kenneth G Forslund och Maria 1–3

Andersson Willner (båda S)

2017/18:2136Fredrik Olovsson och Caroline

Helmersson Olsson (båda S)

2017/18:2158Lennart Axelsson m.fl. (S)

2017/18:2159 Gunilla Carlsson och Johan Büser

(båda S)

2017/18:2176 Magnus Manhammar och Peter Jeppsson

(båda S)

2017/18:2177 Marie Granlund m.fl. (S)

2017/18:2179 Matilda Ernkrans m.fl. (S)

2017/18:2180 Hanna Westerén (S)

2017/18:2181 Hanna Westerén (S)

2017/18:2182 Mattias Jonsson och Petter Löberg

(båda S)

2017/18:2183Marie-Louise Rönnmark (S)

2017/18:2184 Carina Ohlsson m.fl. (S)

2017/18:2196 Ingemar Nilsson (S)

2017/18:2199Johan Büser och Mattias Jonsson

(båda S)

2017/18:2202 Kenneth G Forslund och Catharina

Bråkenhielm (båda S)

2017/18:2255 Sofia Arkelsten m.fl. (M) 2–5

2017/18:2269 Jan Ericson och Cecilie

Tenfjord-Toftby (båda M)

2017/18:2340 Emma Wallrup m.fl. (V) 3

2017/18:2361 Jessika Roswall m.fl. (M)

2017/18:2419 Lorentz Tovatt (MP)

2017/18:2438 Fredrik Christensson (C)

2017/18:2553 Lars Hjälmered (M) 4

2017/18:2633 Marie Granlund m.fl. (S)

2017/18:2653 Emma Nohrén och Janine Alm Ericson 1 och 2

(båda MP)

2017/18:2694 Marta Obminska m.fl. (M)

2017/18:2779Emma Hult och Agneta Börjesson

(båda MP)

2017/18:2783 Carina Ståhl Herrstedt (SD)

2017/18:2786 Jabar Amin (MP)

2017/18:2941 Håkan Svenneling m.fl. (V) 2

2017/18:3044 Mikael Jansson och Robert Stenkvist

(båda SD)

2017/18:3047 Sten Bergheden m.fl. (M, C, KD)

2017/18:3049 Thomas Finnborg (M)

2017/18:3050 Tobias Billström m.fl. (M) 1–7

2017/18:3053 Lars Hjälmered (M) 1 och 3

2017/18:3102 Eva Lohman (M)

2017/18:3173 Ulrika Karlsson i Uppsala m.fl. (M)

2017/18:3194 Jan Björklund m.fl. (L) 23

2017/18:3198 Saila Quicklund (M)

2017/18:3249 Erik Bengtzboe (M)

2017/18:3367 Stina Bergström och Jonas Eriksson

(båda MP)

2017/18:3374 Runar Filper (SD)

2017/18:3411 Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) 3 och 4

2017/18:3418 Lars Hjälmered m.fl. (M) 2

2017/18:3427 Lars-Axel Nordell och Désirée Pethrus 1–3

(båda KD)

2017/18:3430 Robert Halef (KD)

 

 

2017/18:3462 Nina Lundström m.fl. (L) 1, 3.2, 4,

6, 8 och 11

2017/18:3469 Fredrik Christensson och Annika

Qarlsson (båda C)

2017/18:3486 Per Åsling och Helena Lindahl

(båda C)

2017/18:3493 Per Åsling m.fl. (C)

2017/18:3496 Per Åsling (C)

2017/18:3502 Per Åsling och Helena Lindahl

(båda C)

2017/18:3514 Roger Hedlund (SD)

2017/18:3521 Roger Hedlund (SD)

2017/18:3523 Roger Hedlund (SD)

2017/18:3667 Edward Riedl (M)

2017/18:3668 Edward Riedl (M)

2017/18:3683 Annie Lööf m.fl. (C) 47 och 48

2017/18:3727 Per Åsling (C) 2

2017/18:3741 Penilla Gunther m.fl. (KD) 11–13 och 17

2017/18:3758 Anders Åkesson m.fl. (C) 2, 15, 17, 18,                            24 och              26

2017/18:3766 Robert Halef m.fl. (KD) 18–21

2017/18:3833 Jessica Rosencrantz m.fl. (M)3, 4 och 6

2017/18:3855 Eskil Erlandsson m.fl. (C) 22

2017/18:3873 Andreas Carlson (KD) 1 och 2

2017/18:3874 Andreas Carlson (KD)

2017/18:3877 Mikael Jansson (SD)

2017/18:3894 Jessica Rosencrantz m.fl. 2

(M, C, L, KD)