Socialutskottets betänkande

2017/18:SoU21

 

Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Sammanfattning

I betänkandet föreslår utskottet att riksdagen medger att behandlingen av vissa ärenden får skjutas upp till nästa riksmöte.

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Utskottets överväganden

Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

 

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Riksdagen medger att behandlingen av

a) proposition 2017/18:156 Ny lag om tobak och liknande produkter,

b) följdmotionerna 2017/18:4013–2017/18:4017,

c) de övriga ärenden som kan komma att hänvisas till utskottet under återstoden av innevarande riksmöte

får skjutas upp till nästa riksmöte.

Stockholm den 5 juni 2018

På socialutskottets vägnar

Emma Henriksson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Emma Henriksson (KD), Anna-Lena Sörenson (S), Camilla Waltersson Grönvall (M), Lennart Axelsson (S), Katarina Brännström (M), Catharina Bråkenhielm (S), Per Ramhorn (SD), Amir Adan (M), Mikael Dahlqvist (S), Anders W Jonsson (C), Jan Lindholm (MP), Jenny Petersson (M), Kristina Nilsson (S), Carina Ståhl Herrstedt (SD), Karin Rågsjö (V), Hans Hoff (S) och Christina Örnebjär (L).

 

 

 

 

 

 

Utskottets överväganden

Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen medger att behandlingen av proposition 2017/18:156 Ny lag om tobak och liknande produkter, följdmotionerna 2017/18:4013–2017/18:4017 och de övriga ärenden som kan komma att hänvisas till utskottet under återstoden av innevarande riksmöte får skjutas upp till nästa riksmöte.

 

Bakgrund

Enligt 11 kap. 15 § riksdagsordningen ska ett ärende avgöras under den valpe-riod då det har väckts. Riksdagen får dock besluta att behandlingen får skjutas upp till det första riksmötet i nästa valperiod. Riksdagens beslut fattas på förslag av det beredande utskottet.

I proposition 2017/18:156 Ny lag om tobak och liknande produkter föreslås att tobakslagen (1993:581) och lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska upphävas och ersättas av en ny lag om tobak och liknande produkter. Ärendet hänvisades till utskottet den 13 mars 2018.

Under motionstiden som slutade den 26 mars 2018 väcktes följdmotionerna 2017/18:4013–2017/18:4017.

Utskottets ställningstagande

Utskottet föreslår att riksdagen medger att behandlingen av proposition 2017/18:156 Ny lag om tobak och liknande produkter, följdmotionerna 2017/18:4013–2017/18:4017 och de övriga ärenden som kan komma att hänvisas till utskottet under återstoden av innevarande riksmöte får skjutas upp till nästa riksmöte.