Socialförsäkringsutskottets betänkande

2017/18:SfU31

 

Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Sammanfattning

I betänkandet föreslår utskottet att riksdagen medger att behandlingen av vissa ärenden får skjutas upp till nästa riksmöte.

 

 

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Utskottets överväganden

Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Riksdagen medger att behandlingen av

a) proposition 2017/18:254 Anpassning av utlänningsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning,

b) skrivelse 2017/18:256 Riksrevisionens rapport om fastställande av föräldrapenning för egenföretagare,

c) de övriga ärenden som kan komma att hänvisas till utskottet under återstoden av innevarande riksmöte 

får skjutas upp till nästa riksmöte.

Stockholm den 7 juni 2018

På socialförsäkringsutskottets vägnar

Fredrik Lundh Sammeli

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Fredrik Lundh Sammeli (S), Johan Forssell (M), Carina Ohlsson (S), Phia Andersson (S), Rickard Persson (MP), Tina Ghasemi (M), Kerstin Nilsson (S), Linus Bylund (SD), Emma Carlsson Löfdahl (L), Rossana Dinamarca (V), Aron Modig (KD), Teresa Carvalho (S), Mathias Tegnér (S), Maria Abrahamsson (M), Carl-Oskar Bohlin (M), Julia Kronlid (SD) och Johanna Jönsson (C).

 

 

 

 

 

 

Utskottets överväganden

Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen medger att behandlingen av dels proposition 2017/18:254 Anpassning av utlänningsdatalagen till EU:s data­skyddsförordning, dels skrivelse 2017/18:256 Riksrevisionens rap­port om fastställande av föräldrapenning för egenföretagare, dels de ytterligare ärenden som kan komma att hänvisas till utskottet under åter­stoden av innevarande riksmöte får skjutas upp till nästa riksmöte.

Bakgrund

Enligt 11 kap. 15 § riksdagsordningen ska ett ärende avgöras under den valpe­riod då det har väckts. Riksdagen får dock besluta att behandlingen får skjutas upp till det första riksmötet i nästa valperiod. Riksdagens beslut fattas på för­slag av det beredande utskottet.

I proposition 2017/18:254 Anpassning av utlänningsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning lämnas förslag som anpassar utlänningsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning. Ärendet hänvisades till utskottet den 3 maj 2018.

I skrivelse 2017/18:256 Riksrevisionens rapport om fastställande av föräld­rapenning för egenföretagare redovisar regeringen sin bedömning av de iakt­tagelser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Fastställande av föräldrapen­ning för egenföretagare (RiR 2018:1). Ärendet hänvisades till utskottet den 15 maj 2018.

Utskottets ställningstagande

Utskottet föreslår att riksdagen medger att behandlingen av proposition 2017/18:254 Anpassning av utlänningsdatalagen till EU:s dataskyddsförord­ning, skrivelse 2017/18:256 Riksrevisionens rapport om fastställande av för­äldrapenning för egenföretagare och de ytterligare ärenden som kan komma att hänvisas till utskottet under återstoden av innevarande riksmöte får skjutas upp till nästa riksmöte.