Näringsutskottets betänkande

2017/18:NU7

 

Biogas i naturgasnätet

Sammanfattning

Utskottet föreslår att riksdagen ska anta de ändringar i naturgaslagen som re­ger­ingen föreslår i proposition 2016/17:202 Biogas i natur­gasnätet. Lag­änd­ringarna syftar till att underlätta inmatningen av biogas i na­tur­gasnät. Vid en fråga om anslutning för inmatning av na­turgas ska den som innehar en natur­gasledning på begäran och utan dröjsmål lämna skriftlig upp­gift om de villkor som gäller för gasens kvalitet, lukt eller tryck. Inneha­va­ren ska även offent­liggöra dessa villkor.

Lagändringarna före­slås trä­da i kraft den 1 januari 2018.

Behandlade förslag

Proposition 2016/17:202 Biogas i naturgasnätet.

 

 

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Bakgrund

Utskottets överväganden

Biogas i naturgasnätet

Propositionen

Utskottets ställningstagande

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

Biogas i naturgasnätet

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i naturgaslagen (2005:403).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:202.

 

Stockholm den 17 oktober 2017

På näringsutskottets vägnar

Jennie Nilsson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Jennie Nilsson (S), Lars Hjälmered (M), Hans Rothenberg (M), Per-Arne Håkansson (S), Helena Lindahl (C), Lise Nordin (MP), Mattias Jonsson (S), Birger Lahti (V), Penilla Gunther (KD), Sofia Fölster (M), Patrik Engström (S), Gunilla Nordgren (M), Johan Nissinen (SD), Maria Weimer (L), Åsa Eriksson (S) och David Lindvall (S).

 

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I detta betänkande behandlas regeringens proposition 2016/17:202 Biogas i naturgasnätet. Inga motioner har väckts med anledning av propositionen.

Bakgrund

I juni 2013 gav regeringen Energimarknadsinspektionen i uppdrag att göra analyser och ta fram författningsförslag om bl.a. inmatning av bio­gas natur­gasnätet. I rapporten Villkor för biogas i ett naturgasnät (Ei R2016:06) redo­visade Energimarknadsinspektionen uppdraget i den del som rörde gas­kva­litet och inmatning av biogas naturgasnätet. Rapporten remit­terades, var­efter en lagrådsremiss lämnades till Lagrådet under våren 2017. Lag­rådet hade inget att invända mot förslaget.

 

Utskottets överväganden

Biogas i naturgasnätet

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag till ändringar i naturgaslagen (2005:403).

 

 

Propositionen

Inledning

I naturgaslagen (2005:403) finns bestämmelser om naturgasledningar, lag­rings­anläggningar och förgasningsanläggningar samt om handel med naturgas i vissa fall.

Det största naturgasnätet i Sverige är det västsvenska naturgassystemet. Det­ta system består av en stamledning med sammankopplade delsystem i syd­västra Sverige och sträcker sig från Trelleborg i söder till Stenungsund i norr och österut i riktning mot Jönköping. Gasen till Sverige kommer via en ledning från danska Dragör.

Det finns också ett gasnät i Stockholm och ett antal små lokala gasnät runt om i Sverige. Många av de små lokala näten används huvudsakligen för att transportera uppgraderad biogas från en produktionsanläggning till tanksta­tioner.

Biogas är ett samlingsbegrepp för gaser som huvudsakligen består av metan och som utvinns ur biologiskt material. Eftersom naturgas också till stor del består av metan kan naturgasnätet användas för att överföra sådan biogas som har upp­graderats till naturgaskvalitet. Med naturgas avses i naturgaslagen även biogas, gas från biomassa och andra gaser, i den mån det är tekniskt möjligt att använda dessa gaser i ett naturgassystem.

Det kan dock uppstå problem om biogasens kemiska sammansättning inte mot­svarar den fossila naturgasens. Av tekniska och debiteringsmässiga skäl tillsätts det vanligtvis propan eller något annat högre kolväte till biogasen in­nan den matas in i det västsvenska naturgassystemet eller används som for­donsbränsle. På så vis ser man till att energiinnehållet i de båda gastyperna blir lika stort. Alltför stor inblandning av propan kan dock innebära problem för de förbrukare som är beroende av gasens metanhalt, exempelvis vissa kemiska industrier. Det är gasnätsföretagen som i praktiken har möjlighet att kontrol­lera att gasen håller rätt kvalitet. Biogasproducenterna ansvarar för röt­kam­mare, gasrening, propandosering och anpassning av trycket till nätet.

 

 

Information om tekniska villkor

I propositionen föreslår regeringen att den som innehar en naturgasledning på begäran och utan dröjsmål ska lämna skriftliga uppgifter om de villkor som i fråga om anslutning för inmatning av naturgas gäller för gasens kvalitet, lukt eller tryck. Innehavaren ska även offentliggöra dessa villkor.

Regeringen anser att regelverket på energigasområdet bör ha en utformning som underlättar inmatningen av biogas på naturgasnätet, inte minst med hän­syn till målsättningen att öka andelen förnybar energi. Som ett led i arbetet för att underlätta användningen av biogas bör transparens säkerställas när det gäl­ler de krav på gaskvalitet som tillämpas av innehavare av naturgasanlägg­ning­ar.

Förslaget innebär vissa ändringar i 6 kap. naturgaslagen. Remissinstanserna tillstyrkte förslaget eller lämnade det utan invändningar.

Ikraftträdande

Regeringen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2018. Re­geringen menar att den föreslagna tidpunkten gör det möjligt för de företag som innehar naturgasledningar att ta fram nödvändiga rutiner för att dels läm­na skriftliga uppgifter om de tekniska villkoren, dels offent­lig­göra dessa vill­kor.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inget att invända mot det som anförs i propositionen och föreslår därför att riksdagen ska anta regeringens förslag till lag om ändring i natur­gaslagen.

 

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2016/17:202 Biogas i naturgasnätet:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i naturgaslagen (2005:403).

 

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag