Näringsutskottets betänkande

2017/18:NU27

 

Solidaritet vid kris i naturgasförsörjningen

Sammanfattning

Utskottet anser att riksdagen bör anta regeringens proposition med de ändringarna att tidpunkten för när vissa äldre föreskrifter ska upphöra att gälla bestäms till utgången av juli 2018.

Förslagen innebär bl.a. att regeringen får meddela föreskrifter om ansvaret för olika åtgärder i en situation där solidaritet enligt EU-förordningen om för­sörj­nings­tryggheten för gas aktualiseras och att vissa äldre myndig­hets­före­skrifter som utfärdats av Energi­myndigheten ska upphöra att gälla.

Ändringen i lagen (2012:273) om trygg naturgasförsörjning föreslås träda i kraft den 1 september 2018 och Energi­myndig­hetens föreskrifter föreslås upphöra att gälla vid utgången av juli 2018.

Behandlade förslag

Proposition 2017/18:251 Solidaritet vid kris i naturgasförsörjningen.

 

 

 

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Bakgrund

Utskottets överväganden

Lagförslagen

Propositionen

Utskottets ställningstagande

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

Lagförslagen

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (2012:273) om trygg naturgasförsörjning,

2. lag om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd (NUTFS 2000:3) om mätning och rapportering av överförd naturgas med den ändringen att tidpunkten för när författningen ska upphöra att gälla bestäms till utgången av juli 2018,

3. lag om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:4) om information om hushållsapparaters bullernivå med den ändringen att tidpunkten för när författningen ska upphöra att gälla bestäms till utgången av juli 2018,

4. lag om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:5) om information om energi- och annan resursförbrukning hos elektriska tvättmaskiner för hushållsbruk med den ändringen att tidpunkten för när författningen ska upphöra att gälla bestäms till utgången av juli 2018,

5. lag om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:6) om information om energiförbrukning hos elektriska torktumlare för hushållsbruk med den ändringen att tidpunkten för när författningen ska upphöra att gälla bestäms till utgången av juli 2018,

6. lag om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:7) om information om energi- och annan resursförbrukning hos elektriska kombinerade tvättmaskiner-torktumlare för hushållsbruk med den ändringen att tidpunkten för när författningen ska upphöra att gälla bestäms till utgången av juli 2018,

7. lag om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:8) om information om energi- och annan resursförbrukning hos elektriska diskmaskiner för hushållsbruk med den ändringen att tidpunkten för när författningen ska upphöra att gälla bestäms till utgången av juli 2018,

8. lag om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:9) om information om energiförbrukning av elektriska lampor för hushållsbruk med den ändringen att tidpunkten för när författningen ska upphöra att gälla bestäms till utgången av juli 2018,

9. lag om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:10) om information om energiförbrukning hos elektriska hushållsugnar med den ändringen att tidpunkten för när författningen ska upphöra att gälla bestäms till utgången av juli 2018,

10. lag om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:11) om information om energiförbrukning hos elektriska luftkonditioneringsapparater för hushållsbruk med den ändringen att tidpunkten för när författningen ska upphöra att gälla bestäms till utgången av juli 2018,

11. lag om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:12) om information om energiförbrukning hos elektriska kylskåp och frysar för hushållsbruk med den ändringen att tidpunkten för när författningen ska upphöra att gälla bestäms till utgången av juli 2018,

12. lag om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:13) om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar för hushållsbruk med den ändringen att tidpunkten för när författningen ska upphöra att gälla bestäms till utgången av juli 2018.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:251 punkt 1 och bifaller delvis proposition 2017/18:251 punkterna 2–12.

 

Stockholm den 7 juni 2018

På näringsutskottets vägnar

Jennie Nilsson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Jennie Nilsson (S), Lars Hjälmered (M), Anna-Caren Sätherberg (S), Hans Rothenberg (M), Per-Arne Håkansson (S), Josef Fransson (SD), Hanif Bali (M), Anna Wallén (S), Lise Nordin (MP), Mattias Jonsson (S), Mattias Bäckström Johansson (SD), Maria Weimer (L), Birger Lahti (V), Penilla Gunther (KD), Patrik Engström (S), Sofia Fölster (M) och Rickard Nordin (C).

 

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I detta betänkande behandlar utskottet regeringens proposition 2017/18:251 Solidaritet vid kris i naturgasförsörjningen. Inga motioner har väckts med anledning av propositio­nen. Regeringens lagförslag redovisas i bilaga 2.

Bakgrund

Den 25 oktober 2017 antogs Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1938 om åtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas och om upphävande av förordning (EU) nr 994/2010 (gasförsörjnings­förordningen). Den nya gasförsörjningsförordningen ersätter Europa­parla­mentets och rådets förordning (EU) nr 994/2010 av den 20 oktober 2010 om åtgärder för att trygga naturgasförsörjningen och om upphävande av rådets direktiv 2004/67/EU. Mot denna bakgrund har en promemoria tagits fram i Regeringskansliet med förslag till ändringar i lagen (2012:273) om trygg naturgasförsörjning. Promemorian har remissbehandlats.

I en skrivelse som gavs in till Miljö- och energidepartementet den 3 februari 2017 begär Energimarknadsinspektionen och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll att Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd (NUTFS 2000:3) om mätning och rapportering av överförd naturgas ska upphävas. Föreskrifterna utfärdades under den tid då Energimarknads­inspek­tionen var en del av Statens energimyndighet (Energimyndigheten). Inspek­tionen saknar ett bemyndigande att själv upphäva föreskrifterna.

I en skrivelse som kom in till Miljö- och energidepartementet den 22 november 2017 begär Energimyndigheten att dess föreskrifter STEMFS 2005:4STEMFS 2005:13 ska upphävas eftersom myndigheten själv saknar ett bemyndigande att upphäva föreskrifterna.

Lagförslagen i propositionen om upphävande av myndighetsföreskrifter har beretts under hand med Energimyndigheten, Energimarknadsinspektionen och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll.

Regeringen beslutade den 29 mars 2018 att begära in Lagrådets yttrande över de delar av lagförslagen som inte författningstekniskt och även i övrigt är av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Lagrådet framförde synpunkter som rör hänvisningar i lagtexten, vilka regeringen har följt.

Utskottets överväganden

Lagförslagen

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagändringsförslag om solidaritet vid kris i naturgasförsörjningen. Riksdagen antar även de framlagda lag­förslagen som rör vissa äldre föreskrifter från Energi­myndig­heten med den ändringen att tidpunkten för när författ­ning­arna ska upphöra att gälla bestäms till utgången av juli 2018

 

Propositionen

Propositionen innehåller förslag till ändringar i lagen (2012:273) om trygg naturgasförsörjning med anledning av att EU beslutat om en ny förordning om åtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas.

Den nya gasförsörjningsförordningen ersätter en tidigare EU-förordning om försörjningstrygghet för gas. Bestämmelserna i den nya gasförsörjnings­förordningen är i stora delar oförändrade gentemot den tidigare EU-förord­ningen. Det har dock införts ett krav på solidaritet mellan medlemsstater för att säkerställa gasförsörjningen till solidaritetsskyddade kunder om det uppstår en försörjningskris och de ordinarie krisåtgärderna inte räcker till. Det nya kravet medför ett behov av kompletterande bestämmelser i nationell lag­stift­ning. Det är i huvudsak ansvarsfrågor som måste regleras. Inriktningen är att bestämmelser inte bör införas i lag utan meddelas i förordning med stöd av ett normgivningsbemyndigande. I propositionen föreslås därför att reger­ing­en får meddela föreskrifter om ansvaret för olika åtgärder i en situation där solidaritet enligt gasförsörjningsförordningen aktualiseras. Det föreslås också att hänvisningarna i lagen om trygg naturgasförsörjning till den nu upphävda EU-förordningen ändras.

Propositionen innehåller även förslag om upphävande av vissa äldre myndig­hets­­­­föreskrifter som utfärdats av Energimyndigheten. Föreskrifterna tillämpas inte längre, men myndigheten kan inte själv upphäva dem eftersom det saknas ett bemyndigande i lag.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2018. Energi­myndig­hetens föreskrifter föreslås upphöra att gälla vid utgången av juni 2018.

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser att riksdagen bör anta de framlagda lagförslagen av de skäl som angetts i propositionen. Av författningstekniska skäl bör dock de lag­för­slag som rör upphävande av vissa äldre föreskrifter från Energi­myndig­heten antas med den ändringen att tidpunkten för när författningarna ska upphöra att gälla bestäms till utgången av juli 2018. Propositionen tillstyrks därmed med dessa ändringar.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2017/18:251 Solidaritet vid kris i naturgasförsörjningen:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2012:273) om trygg naturgasförsörjning.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd (NUTFS 2000:3) om mätning och rapportering av överförd naturgas.

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:4) om information om hushållsapparaters bullernivå.

4.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:5) om information om energi- och annan resursförbrukning hos elektriska tvättmaskiner för hushållsbruk.

5.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:6) om information om energiförbrukning hos elektriska torktumlare för hushållsbruk.

6.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:7) om information om energi- och annan resursförbrukning hos elektriska kombinerade tvättmaskiner-torktumlare för hushållsbruk.

7.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:8) om information om energi- och annan resursförbrukning hos elektriska diskmaskiner för hushållsbruk.

8.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:9) om information om energiförbrukning av elektriska lampor för hushållsbruk.

9.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:10) om information om energiförbrukning hos elektriska hushållsugnar.

10.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:11) om information om energiförbrukning hos elektriska luftkonditioneringsapparater för hushållsbruk.

11.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:12) om information om energiförbrukning hos elektriska kylskåp och frysar för hushållsbruk.

12.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:13) om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar för hushållsbruk.

 

 

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag