Näringsutskottets betänkande

2017/18:NU15

 

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om energi- och däckmärkning

Sammanfattning

Utskottet ställer sig bakom regeringens proposition 2017/18:227 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om energi- och däckmärkning. Syftet med de nya lagarna är att anpassa det svenska regelverket till EU:s nya energi­märkningsförordning.

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

 

Behandlade förslag

Proposition 2017/18:227 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om energi- och däckmärkning.

 

 

 

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Bakgrund

Propositionens huvudsakliga innehåll

Utskottets överväganden

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om energi- och däckmärkning

Propositionen

Utskottets ställningstagande

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om energi- och däckmärkning

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag med kompletterande bestämmelser till EU:s energimärknings-förordning,

2. lag med kompletterande bestämmelser till EU:s däckmärknings-förordning.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:227 punkterna 1 och 2.

 

Stockholm den 3 maj 2018

På näringsutskottets vägnar

Jennie Nilsson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Jennie Nilsson (S), Lars Hjälmered (M), Anna-Caren Sätherberg (S), Hans Rothenberg (M), Per-Arne Håkansson (S), Josef Fransson (SD), Anna Wallén (S), Helena Lindahl (C), Lise Nordin (MP), Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M), Mattias Jonsson (S), Mattias Bäckström Johansson (SD), Maria Weimer (L), Birger Lahti (V), Karl Längberg (S) och Jessika Roswall (M).

 

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I detta betänkande behandlar utskottet regeringens proposition 2017/18:227 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om energi- och däckmärkning. Ingen motion har väckts med anledning av propositionen. I bilaga 1 finns regeringens förslag till riksdagsbeslut, och i bilaga 2 finns regeringens lagförslag.

Bakgrund

En obligatorisk energimärkning infördes i EU i början av 1990-talet. Syftet med energimärkningen är att göra det möjligt för slutanvändare av energirelaterade produkter att välja de mest effektiva produkterna. Genom produktens märkning och den bifogade standardiserade produktinformationen får slutanvändarna information om de energirelaterade produkternas användning av energi och andra resurser. Den 4 juli 2017 antog EU den nya energimärkningsförordningen (EU) 2017/1369. Förordningen ersätter EU:s energimärkningsdirektiv 2010/30/EU av den 19 maj 2010 och är till skillnad från det tidigare direktivet direkt tillämplig i medlemsstaterna.

Energimärkningsdirektivet har genomförts i Sverige med lagen (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter som även innehåller bestämmelser i anslutning till EU:s däckmärkningsförordning (EG) nr 1222/2009 av den 25 november 2009. Produkter som omfattas av EU:s energimärkningsförordning och EU:s däckmärkningsförordning omfattas också av EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008.

Eftersom EU:s nya energimärkningsförordning i vissa delar bör kompletteras i nationell lagstiftning togs en promemoria fram i Miljö- och energi­departementet. Lagförslagen har remissbehandlats.

Regeringen beslutade den 8 mars 2018 att begära Lagrådets yttrande över lagförslagen i propositionen. Lagrådet hade inga invändningar mot förslaget.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ny lag med kompletterande bestämmelser till en EU-förordning om energimärkning och en ny lag med kompletterande bestämmelser till en EU-förordning om märkning av däck vad gäller drivmedelseffektivitet.

Genom den nya lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s energimärkningsförordning upphävs lagen (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter.

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Utskottets överväganden

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om energi- och däckmärkning

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag till nya lagar med kompletterande bestämmelser till EU:s energimärkningsförordning respektive EU:s däckmärkningsförordning.

Propositionen

I propositionen föreslår regeringen att den nuvarande lagen (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter upphävs och ersätts med en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s energimärkningsförordning och en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s däckmärknings­förordning. Syftet med förslagen till nya lagar är att anpassa det svenska regelverket till EU:s nya energimärkningsförordning. Bestämmelserna i de nya lagarna kompletterar även EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll.

Enligt förslaget ska regeringen när det gäller de båda nya lagarna bestämma vilken myndighet som ska vara marknadskontrollmyndighet. Bestämmelser om marknadskontroll finns i artiklarna 1529 i EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll. Marknadskontrollmyndigheten ska få besluta de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att EU:s energimärkningsförordning ska följas. Ett beslut om ett sådant föreläggande eller förbud får förenas med vite. Detsamma ska gälla beslut enligt EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll. Marknadskontroll­myndigheten får bestämma om ett beslut om föreläggande eller förbud ska gälla omedelbart. 

På begäran av marknadskontrollmyndigheten ska Polismyndigheten ge den hjälp som behövs när marknadskontrollmyndigheten vidtar åtgärder enligt artikel 19 i EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll.

När det gäller ekonomisk ersättning till marknadskontrollmyndigheten föreslår regeringen att en leverantör ska ersätta myndigheten för kostnader för granskning av handlingar samt för provtagning och undersökning av prov, om det vid kontroller visar sig att produkten inte uppfyller kraven enligt EU:s energimärkningsförordning. Om det finns särskilda skäl för det ska marknadsmyndigheten ersätta en leverantör för varuprover och liknande.

Enligt regeringen förekommer det att uppgifter som kommer fram vid marknadskontroll av produkter hanteras av en vidare krets av personer än de som omfattas av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Därför föreslår regeringen att det i de nya lagarna införs en bestämmelse om att den som har befattat sig med ett ärende som gäller marknadskontroll enligt EU:s energimärkningsförordning och någon av de föreslagna nya lagarna inte får obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon då har fått veta om någons affärs- eller driftsförhållanden.

När det gäller överklaganden föreslår regeringen att marknadskontroll-myndighetens beslut ska få överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

När det gäller konsekvenserna av förslaget gör regeringen bedömningen att de föreslagna ändringarna kan leda till begränsade merkostnader för företagen samtidigt som den produktdatabas som införs kan medföra förenklingar för leverantörer genom att de lämnar information ett standardiserat sätt. När det gäller marknadskontrollmyndighetens befogen­heter innebär lagförslagen enligt regeringens bedömning inte några viktigare förändringar, och därmed bedöms förslagen inte heller leda till några kostnadsökningar för myndigheten. Regeringen bedömer inte heller att lagförslagen leder till några kostnadsökningar för Polismyndigheten eller någon mål- eller kostnadsökning för domstolarna.

I propositionen föreslås att de nya lagarna ska träda i kraft den 1 juli 2018 och att lagen (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter samtidigt upphävs. Äldre föreskrifter för föreläggande och förbud som har beslutats före ikraftträdandet ska dock fortfarande gälla.

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser att riksdagen bör bifalla propositionen och anta de framlagda lagförslagen av de skäl som angetts i propositionen.

 

 

 

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2017/18:227 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om energi- och däckmärkning:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag med kompletterande bestämmelser till EU:s energimärkningsförordning.

2.Riksdagen antar regeringen förslag till lag med kompletterande bestämmelser till EU:s däckmärkningsförordning.

 

 

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag