Kulturutskottets betänkande

2017/18:KrU8

 

En omreglerad spelmarknad

Sammanfattning

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till spellag och följdändringar i annan lagstiftning.

Den nya spelregleringen bygger på ett licenssystem där alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska ha en licens, och aktörer utan licens ska stängas ute. Regleringen ska vara tillämplig på spel som tillhandahålls i Sverige, även spel över internet som riktas till den svenska marknaden. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Utskottet ställer sig vidare bakom regeringens förslag att AB Svenska Spel, direkt eller indirekt, på affärsmässiga grunder, ska anordna spel om pengar och andra vinster med ett värde i pengar samt utöva annan därmed förenlig verksamhet.

Utskottet avstyrker samtliga motionsyrkanden. I betänkandet finns sex reservationer (SD och V).

 

Behandlade förslag

Proposition 2017/18:220 En omreglerad spelmarknad.

Sju motionsyrkanden i följdmotioner.

Cirka 30 yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2017/18.

 

 

 

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Bakgrund

Propositionens huvudsakliga innehåll

Utskottets överväganden

Proposition 2017/18:220 En omreglerad spelmarknad

Utredning av alternativa regleringar av spelmarknaden

Utvärdering av den nya spellagstiftningen

Avreglerad spelmarknad

Spel på kredit

Reklam och marknadsföring av spel

Kundtjänst på svenska

Restaurangkasinon

Licenser på spel på levande hästar

Motioner som bereds förenklat

Reservationer

1.Proposition 2017/18:220 En omreglerad spelmarknad, punkt 1 (V)

2.Utredning av alternativa regleringar av spelmarknaden, punkt 2 (V)

3.Utvärdering av den nya spellagstiftningen, punkt 3 (SD)

4.Spel på kredit, punkt 5 (SD)

5.Reklam och marknadsföring av spel, punkt 6 (SD)

6.Kundtjänst på svenska, punkt 7 (SD)

Särskilt yttrande

Proposition 2017/18:220 En omreglerad spelmarknad, punkt 1 (M, C, L, KD)

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Följdmotionerna

Motioner från allmänna motionstiden 2017/18

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

Bilaga 3
Skatteutskottets yttrande 2017/18:SkU11y

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

1.

Proposition 2017/18:220 En omreglerad spelmarknad

Riksdagen

     a) avslår regeringens förslag  till lag om ändring i kameraövervakningslagen (2013:460),

b) antar regeringens förslag till

1. spellag med den ändringen att

 uttrycket ”18 kap. 25 §” i 19 kap. 11 § ska bytas ut mot ”18 kap. 26 §”,

– uttrycket ”t30 dagar” i 19 kap. 17 § ska bytas ut mot ”30 dagar”,

– bindestrecket i 5 kap. 2 § ska bytas ut mot ett tankstreck,

2. lag om skatt på spel,

3. lag om ändring i brottsbalken,

4. lag om ändring i lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel,

5. lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078),

6. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

7. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),

8. lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696),

9. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),

10. lag om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),

11. lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism utom i de delar det avser 1 kap. 2 §, 

12. lag om ändring i lagen (2018:90) om insyn i finansiering av partier,

13. lag om ändring i lagen (2018:000) om ändring i lagen (2017:1229) om ändring i lagen (2017:405) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),

c) godtar det utskottet anför om regeringens förslag till

1. lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486),

2. lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i de delar det avser 1 kap. 2 §,

d) godkänner regeringens förslag att AB Svenska Spel, direkt eller indirekt, på affärsmässiga grunder, ska anordna spel om pengar och andra vinster med ett värde i pengar samt utöva annan därmed förenlig verksamhet.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:220 punkterna 2–6, 7.1, 8–10, 12, 13.1 och 14–16, bifaller delvis proposition 2017/18:220 punkt 1 och avslår proposition 2017/18:220 punkt 11 och motion

2017/18:4131 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) yrkande 1.

 

Reservation 1 (V)

2.

Utredning av alternativa regleringar av spelmarknaden

Riksdagen avslår motion

2017/18:4131 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) yrkande 2.

 

Reservation 2 (V)

3.

Utvärdering av den nya spellagstiftningen

Riksdagen avslår motion

2017/18:4142 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD) yrkandena 1 och 4.

 

Reservation 3 (SD)

4.

Avreglerad spelmarknad

Riksdagen avslår motion

2017/18:3310 av Erik Bengtzboe (M).

 

5.

Spel på kredit

Riksdagen avslår motionerna

2017/18:46 av Robert Hannah (L) yrkandena 1 och 2,

2017/18:1605 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD),

2017/18:2391 av Rasmus Ling (MP),

2017/18:2447 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (båda C) yrkande 1,

2017/18:2761 av Jan Ericson (M),

2017/18:2807 av Lars Beckman (M),

2017/18:2841 av Rickard Nordin (C),

2017/18:2903 av Edward Riedl (M),

2017/18:3561 av Jenny Petersson (M),

2017/18:3579 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkandena 16 och 17 samt

2017/18:4142 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD) yrkande 2.

 

Reservation 4 (SD)

6.

Reklam och marknadsföring av spel

Riksdagen avslår motionerna

2017/18:704 av Hillevi Larsson m.fl. (S),

2017/18:1822 av Magnus Manhammar (S) och

2017/18:4142 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD) yrkande 3.

 

Reservation 5 (SD)

7.

Kundtjänst på svenska

Riksdagen avslår motion

2017/18:4142 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD) yrkande 5.

 

Reservation 6 (SD)

8.

Restaurangkasinon

Riksdagen avslår motion

2017/18:2410 av Jan R Andersson (M).

 

9.

Licenser på spel på levande hästar

Riksdagen avslår motion

2017/18:1823 av Monica Haider (S).

 

10.

Motioner som bereds förenklat

Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1942 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD) yrkandena 3 och 4,

2017/18:2407 av Jan R Andersson (M),

2017/18:2462 av Jan R Andersson (M) och

2017/18:2854 av Rickard Nordin (C) yrkandena 1–4 och 7–9.

 

Stockholm den 29 maj 2018

På kulturutskottets vägnar

Olof Lavesson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Olof Lavesson (M), Agneta Gille (S), Anna Wallentheim (S), Per Lodenius (C), Niclas Malmberg (MP), Isabella Hökmark (M), Azadeh Rojhan Gustafsson (S), Angelika Bengtsson (SD), Vasiliki Tsouplaki (V), Roland Utbult (KD), Mattias Vepsä (S), Eva Lohman (M), Amne Ali (S), Helena Bouveng (M), Sara-Lena Bjälkö (SD), Bengt Eliasson (L) och Gunilla Svantorp (S).

 

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Utskottet behandlar i betänkandet regeringens proposition 2017/18:220 En omreglerad spelmarknad. Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1. Regeringens lagförslag finns i bilaga 2. Lagförslagen har granskats av Lagrådet. I propositionen föreslår regeringen dels en ny spelreglering, dels att riksdagen godkänner att AB Svenska Spel, direkt eller indirekt, på affärsmässiga grunder, ska anordna spel om pengar och andra vinster med ett värde i pengar samt utöva annan därmed förenlig verksamhet.

Regeringen föreslår bl.a. följdändringar i dels marknadsföringslagen (2008:486), dels lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen). Dessa kolliderar med lagförslag som behandlas senare under våren av finansutskottet (prop. 2017/18:216). Utskottet har beslutat att överlämna dessa lagförslag till finansutskottet för samordning. I detta betänkande föreslår utskottet att riksdagen ska godta de föreslagna ändringarna i sak.

Regeringen föreslår vidare en ändring i kameraövervakningslagen (2013:460). Denna lag föreslås i propositionen Ny kamerabevakningslag 2017/18:231 upphävas den 1 augusti 2018. I den propositionen föreslås att en ny lag om kamerabevakning införs. Utskottet avstyrker regeringens förslag om ändring i kameraövervakningslagen.

Utskottet har givit skatteutskottet tillfälle att yttra sig över propositionen i de delar de berör utskottets beredningsområde. Skatteutskottet har inte något att anföra med anledning av regeringens förslag och anser att kulturutskottet bör tillstyrka de behandlade förslagen (yttr. 2017/18:SkU11y). Skatteutskottets yttrande finns i bilaga 3.

Två motioner har väckts med anledning av propositionen. I betänkandet behandlar utskottet även 28 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2017/18. Förslagen i motionerna finns i bilaga 1.

Utskottet anordnade den 7 december 2017 en offentlig utfrågning om framtidens spelpolitik med bl.a. företrädare för spelbranschen och civilminister Ardalan Shekarabi (rapport 2017/18:RFR7).

Det har i ärendet kommit in en skrivelse från Ålands landskapsregering avseende propositionen (yttrande, dnr ÅLR 2018/4245).

Bakgrund

Regeringen beslutade den 24 september 2015 att ge en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag till en ny spelreglering, som skulle bygga på ett licenssystem som innebär att alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska göra det med behöriga tillstånd och att aktörer utan tillstånd ska stängas ute (dir. 2015:95). Utredningen antog namnet Spellicensutredningen (Fi 2015:11) och överlämnade den 31 mars 2017 betänkandet En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30). Betänkandet har remissbehandlats.

Finansdepartementet har i en promemoria lämnat förslag om en enhetlig punktskatt på spel anordnat av kommersiella aktörer (Fi2017/04282/S2). Promemorian har remissbehandlats.

Med anledning av utredningens förslag togs ett förslag till förändring av AB Svenska Spels (Svenska Spel) uppdrag fram i Regeringskansliet. I samband med detta inhämtades information och synpunkter från Folkhälsomyndigheten och Lotteriinspektionen.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ny spelreglering. Den nya regleringen bygger på ett licenssystem där alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska ha en licens, och aktörer utan licens ska stängas ute. Regleringen ska vara tillämplig på spel som tillhandahålls i Sverige, även spel över internet som riktas till den svenska marknaden.

Spelverksamhet ska vara lämplig ur allmän synpunkt och bedrivas på ett sunt och säkert sätt under offentlig kontroll. Krav på ett starkt konsumentskydd och en hög säkerhet ska ställas på spelen. De negativa konsekvenserna av spelande ska begränsas. Spelmarknaden delas upp mellan en konkurrensutsatt del, som främst omfattar spel online och vadhållning, en del som förbehålls spel för allmännyttiga ändamål och som främst omfattar lotterier och bingo samt en del som förbehålls staten och som främst omfattar de statliga kasinona och spel på värdeautomater.

En licenshavare ska ha en långtgående skyldighet att skydda spelarna mot överdrivet spelande. Höga krav på måttfullhet ska gälla vid marknadsföring av spel. En statlig spelmyndighet ska besluta om licenser och utöva tillsyn enligt den föreslagna spellagen. Straffen för olovlig spelverksamhet skärps.

Den som vidtar en åtgärd som är ägnad att påverka utgången av ett spel, s.k. matchfixning, ska kunna dömas för spelfuskbrott. Punktskatt ska tas ut på licenspliktigt spel med 18 procent av skillnaden mellan de sammanlagda insatserna och de sammanlagda utbetalningarna.

Spel förbehållet allmännyttiga ändamål ska fortsatt vara skattebefriat.

Den nya regleringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. Ansökningar om licens ska kunna lämnas in efter den 1 augusti 2018.

Utskottets överväganden

I propositionen föreslår regeringen dels en ny spelreglering, dels att riksdagen godkänner att AB Svenska Spel, direkt eller indirekt, på affärsmässiga grunder, ska anordna spel om pengar och andra vinster med ett värde i pengar samt utöva annan därmed förenlig verksamhet.

Proposition 2017/18:220 En omreglerad spelmarknad

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar i huvudsak regeringens förslag till spellag och förslag till följdändringar.

Riksdagen godtar regeringens lagförslag vad gäller ändring i marknadsföringslagen och ändring i  1 kap. 2 § lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vidare godkänner riksdagen att AB Svenska Spel, direkt eller indirekt, på affärsmässiga grunder, ska anordna spel om pengar och andra vinster med ett värde i pengar samt utöva annan därmed förenlig verksamhet.

Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i kameraövervakningslagen och ett motionsyrkande om avslag på propositionen.

Jämför reservation 1 (V) och det särskilda yttrandet (M, C, L, KD).

Propositionen

Regeringen har gjort bedömningen att det behövs en långsiktigt hållbar spelreglering. En sådan reglering bör enligt regeringen förena kraven på bl.a. en stark social skyddsnivå med behovet av en anpassning till det moderna it-samhällets villkor och de skyldigheter som följer av EU-rätten. Spelregleringen bör vidare utformas så att de olika intressen som gör sig gällande på spelområdet balanseras.

Regeringen föreslår därför att en ny spelreglering införs som ska tillämpas på spel om pengar och vinster med ett värde i pengar. Den nya spellagen ska vara en ramlag och grundas på ett licenssystem. Lagen föreslås omfatta spel som tillhandahålls i Sverige. Lagen ska inte tillämpas på onlinespel som inte riktas till den svenska marknaden.

Lagen ska vidare vara tillämplig på spel som tillhandahålls på svenska fartyg och svenska luftfartyg, oavsett var fartyget befinner sig. Lagen ska inte vara tillämplig på spel som tillhandahålls på utländska luftfartyg som endast flyger över svenskt territorium utan att trafikera en svensk flygplats. Bestämmelserna i överenskommelsen om automatspel på passagerarfartyg i reguljär linjetrafik mellan Sverige och Finland ska gälla för sådant spel på fartyg i internationell trafik som omfattas av den överenskommelsen.

Enligt regeringens förslag ska lagen inte tillämpas på svenska statens premieobligationslån eller på vadhållning på det framtida värdet av finansiella aktiviteter. Lagen ska inte heller tillämpas på sådant automatspel som omfattas av lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel.

Regeringen föreslår krav på att spelverksamhet ska vara lämplig ur allmän synpunkt och bedrivas på ett sätt som är sunt och säkert under offentlig kontroll. Det innebär krav på att spelen ska ha ett starkt konsumentskydd, att det ska råda hög säkerhet i spelen, att de negativa konsekvenserna av spelande ska begränsas och att spel om pengar inte ska användas som stöd för kriminell verksamhet.

Vissa spel föreslås vara licensfria, nämligen sådana

  1. för vilka deltagande inte kräver betalning av en insats
  2. som tillhandahålls av en ideell förening eller ett registrerat trossamfund, där värdet av varje insats uppgår till högst 1/4 000 prisbasbelopp, vinsten endast utgörs av varor, värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/6 prisbasbelopp och som antingen utgörs av lotteri som bedrivs inom en viss kommun och anordnas i samband med en tillställning eller en sammankomst som en ideell förening eller ett registrerat trossamfund anordnar eller deltar i, eller av ett bingospel som föreningen eller trossamfundet tillhandahåller
  3. där värdet av varje insats uppgår till högst 1/4 000 prisbasbelopp, vinsten endast utgörs av varor och värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/60 prisbasbelopp och som utgörs av lotteri som bedrivs inom en viss kommun och tillhandahålls i samband med en offentlig nöjestillställning, en offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål eller en allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål
  4. som utgör ett kombinationsspel i periodisk skrift, radio eller tv, där spelet inte är huvudinnehållet och där betalningen sker genom en informations- och innehållsbaserad tjänst med integrerad betalning eller genom en mobil betalningslösning där betalningen inte överskrider 1/3 000 prisbasbelopp per telefonnummer och dag eller

som sker under privata former med en nära inbördes gemenskap mellan deltagarna, som inte har en organiserad eller professionell prägel och som sker på annat sätt än online och med låga belopp.

Spel som varken kräver licens eller registrering enligt spellagen ska vara undantagna från penningtvättslagens tillämpningsområde.

Enligt förslaget bemyndigas regeringen att besluta om att licens inte ska krävas för kombinationsspel, där spelet inte är huvudinnehållet i den vara eller tjänst som tillhandahålls.

Regeringen gör vidare bedömningen att spel som helt baseras på skicklighet faller utanför den föreslagna spellagens tillämpningsområde.

Licens ska, enligt förslaget, inte få ges för s.k. pyramidspel. Med pyramidspel avses ett spel där vinsten härrör från framtida deltagares insatser och sannolikheten att vinna beror på antalet deltagare som efter hand träder in i spelet.

För s.k. registreringslotterier föreslås att det i stället för licens endast ska krävas registrering hos den berörda kommunen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska enligt förslaget få meddela föreskrifter om insatser, vinster och vinståterbetalningsnivåer.

Förutsättningar för licens

Regeringen föreslår att licens endast ska få ges till den som har den kunskap, erfarenhet och organisation som krävs för att driva verksamheten, kan antas komma att göra detta i enlighet med lag och andra författningar som reglerar verksamheten och i övrigt bedöms lämplig. För en juridisk person ska kravet på lämplighet gälla även den som har ett kvalificerat innehav av andelar i den juridiska personen eller ingår i dess styrelse eller ledning. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om vilka som ska anses ingå i spelföretagets ledning.

Licens ska inte få ges till den som är i konkurs, är under 18 år, har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet.

För en juridisk person ska kravet på att inte vara försatt i konkurs gälla såväl den juridiska personen som den som har ett kvalificerat innehav av andelar i den juridiska personen eller ingår i dess styrelse eller ledning. Övriga krav ska endast gälla i förhållande till den angivna kretsen av företrädare.

En licenshavare som saknar bosättning eller etablering i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) ska ha en fysisk representant som är bosatt eller etablerad i Sverige.

Licenshavaren ska utfärda en fullmakt för representanten att i alla frågor som rör verksamheten enligt licensen företräda licenshavaren inför svenska myndigheter, handla på licenshavarens vägnar samt ta emot stämning för licenshavaren och själv eller genom någon annan tala och svara för denne. Representanten ska uppfylla de krav som ställs på licenshavaren.

Det föreslås att en särskild myndighet, i lagen benämnd spelmyndigheten, ska pröva frågor om licens. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om vilka handlingar och uppgifter som ska ges in i samband med en ansökan om licens eller om ändring av en licens och om kontaktperson.

Spelmyndigheten ska vid beviljande av en licens i beslutet ange vilka spel licensen omfattar.

En licens att tillhandahålla spel ska avse en viss tid och ska få ges för högst fem år. Spelmyndigheten föreslås vidare få förena en licens med villkor för hur spelverksamheten ska bedrivas.

Om det finns särskilda skäl ska spelmyndigheten, enligt förslaget, vid prövningen av en licensansökan få begära personlig inställelse av sökanden, en person från ägarkretsen, ledningskretsen, styrelsen eller en representant för sökanden.

Regeringen föreslår att en licenshavare senast 14 dagar efter en ändring som avser dess ägare, styrelse, ledning eller representant ska anmäla förändringen till spelmyndigheten.

Licenser

Spel som är förbehållet staten

Regeringen föreslår att licens för kasinospel i särskilda lokaler, kasinon, även fortsättningsvis endast ska få ges till ett direkt eller indirekt helägt statligt aktiebolag. Licens ska få ges för högst fyra kasinon. På ett kasino ska endast kasinospel och spel på värdeautomater tillhandahållas. Vidare föreslås att licenshavaren ska övervaka kasinospelen och lokalerna med hjälp av kameror i syfte att förebygga, förhindra och avslöja brott samt som stöd vid eventuella tvister. Licenshavaren ska vidare föra ett register över besökarna på ett kasino i syfte att förebygga och avslöja brott. Registret får föras med hjälp av automatiserad behandling och ska innehålla uppgifter om besökarens namn, personnummer eller annat identifieringsnummer och postadress. Det ska också innehålla ett fotografi av besökaren och uppgift om tidpunkten för besöket. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer föreslås meddela föreskrifter om vilka spel eller kombinationer av spel som ska vara tillåtna på ett kasino.

Licens för värdeautomatspel utanför kasinon föreslås även fortsättningsvis endast få ges till ett direkt eller indirekt helägt statligt aktiebolag. Licens att tillhandahålla spel på värdeautomater på andra platser än på kasinon ska endast få ges om spelet tillhandahålls i samband med hotell- och restaurangverksamhet, om det för rörelsen finns serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622), eller i samband med bingo, högst fem värdeautomater placeras på varje spelplats, värdeautomaten kan kontrolleras genom elektroniska kommunikationsmedel, värdeautomaten förses med licenshavarens namn eller något annat kännetecken, värdeautomaten inte används för något annat ändamål än vad den enligt ansökan är avsedd för och det råder god ordning i den lokal eller på den plats där spelet ska bedrivas.

Värdeautomater som är placerade i bingohallar ska enligt förslaget inte få ge en högre avkastning än avkastningen på det bingospel som bedrivs i hallen. I propositionen föreslås att regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om det högsta antalet värdeautomater som det får ges licens för och om beräkningen av avkastningen på värdeautomatspel.

Regeringen föreslår vidare att licens för statligt spel ska få ges till lotterier, med undantag för bingo, onlinebingo, datorsimulerade värdeautomater, lokalt poolspel och penningautomater. Det ska inte vara tillåtet att låta spelaren själv göra sin insats med hjälp av teknisk eller elektronisk utrustning som tillhandahålls av licenshavaren eller dess spelombud. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om vilka lotterier som får omfattas av en licens för statligt spel.

Ett statligt bolag som har licens enligt den föreslagna spellagens bestämmelser för statligt spel kan inte få licens för andra spel enligt lagen.

Spel för allmännyttiga ändamål

Regeringen föreslår att licens att tillhandahålla spel till förmån för allmännyttiga ändamål ska få ges till lotterier, med undantag för kasinospel, onlinebingo, penningautomater, värdeautomater och datorsimulerat automatspel. Licens att tillhandahålla spel för allmännyttiga ändamål ska endast ges till en ideell förening eller ett registrerat trossamfund som har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål inom landet, vars verksamhet huvudsakligen tillgodoser ett sådant ändamål, som inte, om det inte finns särskilda skäl, vägrar någon inträde som medlem och som för sin verksamhet behöver intäkter från spel. Licens ska även ges till en juridisk person som har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål utomlands, om det finns särskilda skäl för det.

För licens ska det också krävas att vinstandelen eller vinstplanen kommuniceras till spelarna och att spelet kan antas ge sökanden skälig avkastning för det allmännyttiga ändamålet, såvida det inte finns särskilda skäl för annat.

Vid bedömningen av en ansökan om licens för bingospel ska särskild hänsyn tas till sökandens behov av inkomster från bingo för sin verksamhet. Spelmyndigheten ska få besluta om sammankoppling av spel på bingo som bedrivs i flera län.

För licens för lokalt poolspel på hästar ska det inte krävas att licenshavaren eller dess ägare eller ledning uppfyller kraven på bl.a. lämplighet och rättshandlingsförmåga. Kraven ska dock gälla för den som omfattas av penningtvättslagen. En sådan licens ska meddelas för ett specifikt antal tävlingsdagar per år.

Det ska inte vara tillåtet att låta spelaren själv göra sin insats med hjälp av teknisk eller elektronisk utrustning som tillhandahålls av licenshavaren eller dess spelombud vid försäljning av lotter.

Regeringen föreslår vidare följdändringar i lagen (2018:90) om insyn i finansiering av partier.

Registreringslotterier

Regeringen föreslår att ett registreringslotteri ska få omfatta lotterier, med undantag för kasinospel, onlinebingo, automatspel och lokalt poolspel på hästar. Lotterier av detta slag ska endast få tillhandahållas inom en kommun där sammanslutningen är verksam, och inte från en fast försäljningsplats som tillhandahålls av ett serviceföretag, om vinstandelen tillkännages för spelarna och det finns en utsedd kontaktperson.

En registrering ska avse en viss tid och ska högst få ges för fem år åt gången. Kommunen ska få förena en registrering med villkor. Om den registrerade omfattas av reglerna om penningtvätt ska denne och dess ägare och ledning uppfylla de krav på lämplighet som följer av den lagen.

Kommersiellt onlinespel

Regeringen föreslår att licens att tillhandahålla kommersiellt onlinespel ska få omfatta kasinospel, onlinebingo och datorsimulerat automatspel. En licens för kommersiellt onlinespel ska även få omfatta annat lotteri online, under förutsättning att lotteriet tillhandahålls som ett tillägg till onlinespelet. Vid spel online ska det inte vara tillåtet att låta spelaren själv göra sin insats med hjälp av teknisk eller elektronisk utrustning som ägs av licenshavaren eller dess spelombud.

I propositionen föreslås vidare att regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om vilka spel och antalet spel som får omfattas av en licens.

Vadhållning

Enligt regeringens förslag ska licens få ges för tillhandahållande av vadhållning. En licens för vadhållning ska få omfatta lotteri för att avgöra avbrutna vadhållningsobjekt och lotteri i form av tilläggsspel till vadhållningen. En licens för vadhållning ska inte få avse vadhållning på utfallet i lotterier som tillhandahålls av en annan licenshavare utan den senares medgivande, evenemang där den övervägande delen av deltagarna är under 18 år eller intervallspel. En sådan licens ska inte heller få avse sådan vadhållning som är stötande eller från allmän synpunkt olämplig. Vid vadhållning ska det inte vara tillåtet att låta spelaren själv göra sin insats med hjälp av teknisk eller elektronisk utrustning som tillhandahålls av licenshavaren eller dess ombud.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreslås få meddela föreskrifter om vilken vadhållning som får omfattas av en vadhållningslicens samt om förbud mot viss vadhållning och om andra relevanta åtgärder för att bekämpa spelfusk med avseende på vadhållning.

Landbaserat kommersiellt spel

Licens att tillhandahålla landbaserat kommersiellt spel ska enligt regeringens förslag få omfatta kasinospel som inte sker på kasino, spel på varuspelsautomater och kortspel i turneringsform. För licens för kasinospel ska det krävas att spelet tillhandahålls i samband med en offentlig nöjestillställning inom en nöjespark eller liknande anläggning eller hotell- och restaurangverksamhet, om det finns serveringstillstånd enligt alkohollagen eller om det ändå kan antas att spelet utan olägenhet kan tillhandahållas i samband med verksamheten.

För att erhålla licens för varuspelsautomater ska det krävas att spelet tillhandahålls i samband med en offentlig nöjestillställning i form av tivoli eller liknande, att varje automat förses med licenshavarens namn, att det kan antas att automaten inte kommer att användas för något annat ändamål än vad den enligt ansökan är avsedd för och att det kan antas att god ordning kommer att råda på den plats där spelet ska bedrivas. En vinst som betalas ut i samband med spel på en varuspelsautomat ska inte få lösas in mot en annan vara eller mot kontanter.

För licens för kortspel i turneringsform ska krävas att minst 8 och högst 48 spelare deltar i turneringen, att det på spelplatsen inte förekommer annat spel om pengar som omfattas av denna lag, att ingen teknisk utrustning används av spelarna i samband med spelet, att endast personer som fyllt 18 år vistas på spelplatsen, att god ordning råder på spelplatsen och att licenshavaren eller funktionärer inte deltar i spelet. Licensen ska få avse högst två år och högst två turneringar per dag. Licensen ska även ange det totala antalet turneringar som får anordnas och på vilken plats spelet får ske. Vid tillhandahållande av kortspelsturnering ska inte andra avgifter än insatsen få tas ut.

En licenshavare med licens för kasinospel online ska ensam eller tillsammans med en annan sådan licenshavare kunna få ansöka om licens att tillhandahålla en årlig landbaserad turnering i kortspel, då antalet deltagare får överstiga 48 men inte 10 000 personer.

Vidare föreslås att regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer ska få meddela närmare föreskrifter om vilka spel som får omfattas av en licens för landbaserat kommersiellt spel.

Spel på fartyg i internationell trafik

I propositionen föreslås att licens för att tillhandahålla spel på fartyg i internationell trafik ska få omfatta kasinospel och spel på penning- och värdeautomater. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreslås få meddela föreskrifter om vilka spel som får omfattas av en licens för spel på fartyg i internationell trafik.

Licenshavares samarbetspartner

Internationellt samarbete

Spellagen föreslås ge möjligheter till internationella samarbeten. Regeringen  föreslår att licens för statligt spel, med undantag för licens för kasino och spel på värdeautomater, samt licens för onlinespel eller vadhållning ska få omfatta att tillhandahålla spel tillsammans med en organisation eller ett företag som tillhandahåller spel i ett annat EES-land.

För att samarbete ska tillåtas ska sökandens samarbetspartner, enligt förslaget, ha tillstånd till motsvarande spel, ha rätt att samarbeta internationellt och inte tillhandahålla spel som riktar sig till den svenska marknaden utan att ha nödvändig licens för detta.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreslås få meddela föreskrifter om att internationellt samarbete också får ske med organisationer eller företag i länder utanför EES samt om närmare förutsättningar för internationellt samarbete.

Spelombud

I propositionen föreslås att vissa regler om spelombud tas in i spellagen. Spelverksamhet genom spelombud ska, enligt förslaget, inte få bedrivas i utrymmen som omfattas av ett serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622). Undantag ska dock gälla för spel på värdeautomater och spel på trav- och galoppbanor.

För att en licenshavare som omfattas av penningtvättslagen ska få tillhandahålla spel genom spelombud måste spelombudet vara registrerat hos spelmyndigheten och behöver då inte ha egen licens.

Licenshavaren ska också, enligt förslaget, ansöka om registrering av ombudet. Spelmyndigheten ska registrera spelombudet om det med hänsyn till regleringen på penningtvättsområdet är lämpligt att tillhandahålla spel. När licenshavaren får kännedom om att en förändring har skett av uppgifter om ombudet som lämnats till spelmyndigheten ska licenshavaren anmäla förändringen till spelmyndigheten. Om licenshavaren eller spelombudet begär det, eller om ombudet inte längre uppfyller kraven på lämplighet, ska spelmyndigheten avregistrera spelombudet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreslås få meddela föreskrifter om de villkor som ska gälla för att tillhandahålla spel genom spelombud, den information som en ansökan om registrering av spelombud ska innehålla och undantag från kravet på registrering av spelombud.

Uppdragsavtal

Regeringen föreslår att en licenshavare ska få uppdra åt någon annan att utföra arbete eller operativa funktioner som ingår i licenshavarens verksamhet. Ett sådant uppdrag får ges om licenshavaren ansvarar för den anförtrodda verksamheten mot spelaren, att verksamheten drivs av uppdragstagaren under kontrollerade och säkerhetsmässigt betryggande former och att uppdraget inte försämrar spelmyndighetens möjligheter att övervaka att licenshavaren följer de regler som gäller för verksamheten.

Underleverantörer

I propositionen föreslås att penning-, värde- och varuspelsautomater endast ska få innehas av den som har tillstånd för detta, med undantag för den som har licens för det spel som tillhandahålls på automaten, automatinnehavares dödsbo under en tid av längst ett år från dödsfallet, automatinnehavares konkursbo till dess att konkursen har avslutats eller den som har fått sitt tillstånd att inneha automaten återkallat, till dess att tre månader har gått från det att beslutet om återkallelsen fick laga kraft.

Tillstånd för innehav ska kunna ges till den som har yrkesmässig befattning med sådana automater och som uppfyller kraven som gäller för spellicens. Om det finns särskilda skäl får tillstånd också ges till den som driver museiverksamhet eller annan samlarverksamhet.

Frågor om tillstånd ska enligt förslaget prövas av den föreslagna spelmyndigheten. Spelmyndigheten ska få förena ett tillstånd med villkor för innehavet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreslås få meddela föreskrifter om dels vilka handlingar och uppgifter som ska ges in i samband med en ansökan om tillstånd eller om ändring av ett tillstånd, dels krav för innehav av penning- och värdeautomater för att förhindra att utrustningen används för olovlig spelverksamhet.

Regeringen gör vidare bedömningen att det inte bör införas krav på licens för den som tillverkar, installerar eller ändrar en spelprogramvara eller för den som tillhandahåller sådan programvara till ett spelföretag. Inte heller bör licens krävas för den som tillverkar eller för in penning-, värde- och varuspelsautomater till Sverige.

Spelarregistrering och spelkonton

Registrering av spelare

I propositionen föreslås att en licenshavare ska registrera den som vill delta i spel. Endast fysiska personer som är bosatta eller stadigvarande vistas i Sverige ska få registreras för onlinespel. Spelaren ska vid registreringen uppge namn, adress och personnummer eller motsvarande. Licenshavaren ska kontrollera spelarens identitet på ett betryggande sätt genom en tillförlitlig elektronisk identifiering eller motsvarande. Också en spelare som deltar i lotteri för viss tid ska registreras med namn, adress och personnummer eller motsvarande. Deltagande i spel ska inte få ske förrän spelarens identitet fastställts, om inte förutsättningar finns att tilldela spelaren ett tillfälligt spelkonto. Spel får inte heller ske förrän licenshavaren har kontrollerat att spelaren inte har stängt av sig från spel.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreslås få meddela föreskrifter om undantag från kravet på registrering av spelare och om hur kontrollerna av en spelares identitet ska göras.

Spelkonton för onlinespel

Regeringen föreslår att den som har licens att tillhandahålla onlinespel ska upprätta ett spelkonto för varje registrerad spelare. Skyldigheten ska dock inte gälla för licenser att tillhandahålla lotter för en viss tid. När en spelare loggar in på sitt spelkonto ska licenshavaren identifiera spelaren på ett betryggande sätt. Alla ekonomiska transaktioner till och från spelkontot ska registreras. Licenshavaren ska ge spelaren tillgång till information om spelkontots saldo, spelhistorik, in- och utbetalningar samt övriga transaktioner. Denna information ska vara tillgänglig för spelaren på spelkontot i minst tolv månader. Enligt lagen (2010:751) om betaltjänster ska en licenshavare endast få ta emot betalningar till ett spelkonto från en betaltjänstleverantör. Överföringar av pengar, spelpolletter eller liknande mellan spelkonton ska inte få ske. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreslås meddela föreskrifter om krav på licenshavarens hantering av betalningar och spelkonton samt om undantag från skyldigheten att tillhandahålla information till spelaren.

I propositionen föreslås vidare att ett tillfälligt spelkonto ska få öppnas för spelaren innan licenshavaren har kontrollerat de uppgifter som spelaren lämnat. Om det visar sig att spelaren lämnat felaktig information vid registreringen ska licenshavaren stänga spelkontot. Detsamma gäller om spelaren inte på uppmaning av licenshavaren ger in dokumentation som styrker de uppgifter som lämnats vid registreringen. Utbetalningar ska inte få göras från ett tillfälligt spelkonto annat än vid kontots avslutande. Ett tillfälligt spelkonto ska inte få öppnas för en spelare som finns i registret för självavstängning.

I propositionen föreslås vidare att de medel som en spelare har innestående på ett spelkonto ska hållas avskilda från licenshavarens egna medel. Licenshavaren ska senast i samband med att ett spelkonto öppnas informera spelaren om hur medlen på spelkontot är skyddade om licenshavaren skulle hamna på ekonomiskt obestånd.

När ett spelkonto avslutas föreslår regeringen en bestämmelse om att licenshavaren skyndsamt ska betala ut tillgodohavandet på kontot till spelaren. Licenshavaren ska dock endast betala tillbaka vad som återstår av de insättningar som spelaren gjort och behålla eventuella vinster om spelkontot avslutas på grund av att spelaren lämnat felaktiga uppgifter om sig själv eller på uppmaning av licenshavaren inte gett in dokumentation som styrker de uppgifter som lämnats vid registreringen, eller spelaren stängts av från spel på grund av misskötsamhet. Om en licenshavare avslutar ett spelkonto ska spelaren informeras skriftligen om grunderna för beslutet. Det föreslås också en bestämmelse om att det inte ska vara tillåtet för licenshavaren att ta ut en avgift för att avsluta ett spelkonto. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreslås vidare meddela föreskrifter om krav på licenshavarens hantering av betalningar och spelkonton.

Spelansvar

Omsorgsplikt

Regeringen föreslår att en licenshavare ska ha en skyldighet att skydda spelare mot överdrivet spelande och hjälpa dem att minska sitt spelande när det finns anledning till det, en s.k. omsorgsplikt. En licenshavare ska skriftligen i en handlingsplan redovisa hur denna omsorgsplikt ska uppfyllas. Licenshavaren ska säkerställa att sociala och hälsomässiga skyddshänsyn tas, vilket bl.a. omfattar att beakta och motverka problem med överdrivet spelande genom kontroll av spelbeteende. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreslås meddela föreskrifter om spelansvarsåtgärder och andra krav på spelets bedrivande samt om undantag från kravet på handlingsplan.

Åldersgränser

Regeringen föreslår att spel för konsumenter ska tillhandahållas på ett sådant sätt att det går att kontrollera köparens ålder. Åldersgränsen för ett spel ska tydligt anges på platser där spelet tillhandahålls. En licenshavare ska inte få tillåta någon som är under 18 år att delta i spelet. Detsamma ska gälla den som är spelombud för licenshavaren. Den som är under 20 år ska inte få ges tillträde till ett kasino.

Informationsskyldighet

I propositionen föreslås att en licenshavare ska hålla all relevant information om spelet, bl.a. om spelets vinstmöjligheter och regler, lättillgänglig för spelare och myndigheter. Denna information ska vara på svenska. Regeringen eller den myndighet som regeringens bestämmer ska få meddela föreskrifter om vilken information som ska hållas tillgänglig för spelare.

Utformning av spel

Det ska inte vara tillåtet att särskilt utforma eller programmera spel så att spelaren får intryck av att vara nära att vinna när så inte är fallet. En licenshavare ska inte heller få tillhandahålla gratisspel, provspel och liknande spel som har ett annat slumpmässigt utfall än motsvarande spel med insatser.

Insatser och vissa gränser

Regeringen föreslår en bestämmelse om att spelaren vid spel aktivt ska ange och bekräfta sin insats. Vid onlinespel ska det vara obligatoriskt för spelaren att ange hur stora insättningar som kan göras. Vid spel på värdeautomater ska i stället en förlustgräns anges. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreslås meddela föreskrifter om insatser samt om ytterligare gränser vid onlinespel och spel på värdeautomater, och vad som ska gälla vid ändring av satta gränser.

Kreditförbud

I propositionen föreslås att det inte ska vara tillåtet för en licenshavare att erbjuda eller lämna kredit för insatser i ett spel. Detsamma ska gälla för den som är spelombud. Spelmyndigheten föreslås för lotter för viss tid, s.k. prenumerationslotterier, få medge undantag från förbudet om lotteriet tillhandahålls till förmån för ett allmännyttigt ändamål, krediten avser köp av sådana lotter och det sammanlagda kreditbeloppet uppgår till högst 1/40 prisbasbelopp.

Bonuserbjudanden

Det ska enligt förslaget inte vara tillåtet för en licenshavare att erbjuda eller lämna bonus annat än vid det första speltillfället. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer föreslås bli bemyndigad att meddela föreskrifter om villkor och information kopplade till bonuserbjudanden.

Självtest

Vidare föreslås att en licenshavare som erbjuder onlinespel på sin webbplats ska erbjuda ett verktyg, ett s.k. självtest, för att spelaren ska kunna bedöma sitt spelbeteende. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer föreslås få meddela föreskrifter om självtest vid onlinespel.

Självavstängning

Regeringen föreslår att en licenshavare ska ge registrerade spelare möjlighet att stänga av sig från spel under en viss tid eller tills vidare. En avstängning tills vidare ska inte kunna hävas förrän efter tolv månader.

Licenshavare som tillhandahåller kasinospel online, onlinebingo eller datorsimulerat automatspel ska på sin webbplats även erbjuda spelaren en möjlighet att omedelbart stänga av sig från sådant spel i 24 timmar.

En spelare ska även genom en anmälan till spelmyndigheten kunna stänga av sig från allt spel som kräver registrering av spelaren. En sådan avstängning ska gälla hos alla licenshavare under en viss tid eller tills vidare. En avstängning tills vidare får inte hävas förrän efter tolv månader.

En bestämmelse föreslås införas i spellagen om att spelmyndigheten ska föra ett register över spelare som är avstängda från spel genom en anmälan till myndigheten. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreslås få meddela föreskrifter om självavstängning och självavstängningsregistret.

Kundtjänst

Regeringen föreslår att en licenshavare ska ha rutiner och bemanning för hantering av klagomål och andra frågor om spelet.

Utbildning

En licenshavare ska enligt förslaget kontinuerligt utbilda ledning och personal, såväl egen som extern, som arbetar med marknadsföring, spelövervakning, försäljning, produktutveckling och kundtjänst. Utbildningen ska syfta till att skapa medvetenhet om och förståelse för riskerna med spel och vilka faktorer som påverkar spelarens spelbeteende. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreslås meddela föreskrifter om vad utbildningen närmare ska innehålla, vilka spelformer utbildningskraven ska gälla, när och hur utbildning ska ske samt om undantag från vilka som ska utbildas.

Särskilda bestämmelser för anställda

Regeringen föreslår vidare att en licenshavare ska ha bestämmelser som anger vilka anställda och uppdragstagare som inte får delta i licenshavarens spel och säkerställa att sådant spel inte sker. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreslås meddela närmare föreskrifter om anställdas deltagande i licenshavarens spel.

Kontrollrutiner och rapportering

Vidare föreslås i propositionen att en licenshavare ska ha rutiner för att upptäcka och motverka förekomsten av spelfusk och andra överträdelser av användarvillkor och spelregler. Licenshavaren ska även möjliggöra för spelare att omedelbart kunna rapportera om sådana händelser. Uppgifter som kan tyda på brott i samband med spel ska få lämnas till Polismyndigheten eller åklagare.

Bestämmelser om marknadsföring

Regeringen föreslår att det ska finnas grundläggande bestämmelser om marknadsföring i spellagen. En upplysning om att bestämmelser om marknadsföring finns i spellagen föreslås införas i uppräkningen i 1 § marknadsföringslagen (2008:486).

I propositionen föreslås bestämmelser om att marknadsföringen av spel till konsumenter ska vara måttfull. Marknadsföringen ska inte få riktas särskilt till personer under 18 år.

Marknadsföring ska inte få riktas direkt till en spelare som har stängt av sig från spel. En licenshavare ska endast få rikta marknadsföring direkt till en spelare som sagt upp sitt spelkonto hos licenshavaren om spelaren i samband med uppsägningen aktivt godkänt det.

Vidare föreslås att en licenshavare ska säkerställa att kommersiella meddelanden om spel innehåller tydlig information om lägsta ålder för att få spela. På platser där spel bedrivs och i samband med kommersiella meddelanden om spel, med undantag för sådana meddelanden i radio, ska licenshavare säkerställa att kontaktuppgifter anges till en organisation som tillhandahåller information om och stöd i samband med spelproblem.

Regeringen anser vidare att marknadsföring som strider mot kravet på måttfullhet och förbudet mot att använda direktreklam i förhållande till avstängda spelare vid tillämpningen av 5, 23 och 26 §§ marknadsföringslagen ska anses som otillbörlig mot konsumenter. Marknadsföringslagens bestämmelser om otillbörlig marknadsföring och sanktioner ska också, med undantag för bestämmelserna om marknadsstörningsavgift, vara tillämpliga om licenshavare i kommersiella meddelanden låter bli att lämna information om den lägsta åldern för att få spela. Detsamma ska gälla om licenshavare på spelplatser eller i kommersiella meddelanden inte uppger kontaktuppgifter till en organisation som tillhandahåller information om och stöd i samband med spelproblem. Sådan information ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen.

Regeringen föreslår vidare att en licenshavare som ingår avtal om sponsring ska säkerställa att dess logotyper och namn på spelprodukter eller speltjänster inte förekommer på produkter som är avsedda att användas av personer under 18 år.

Det ska enligt förslaget vara förbjudet att göra reklam för spel som tillhandahålls av någon som saknar nödvändig licens. Förbudet ska omfatta tv-sändningar, beställ-tv, sökbar text-tv och ljudradiosändningar som omfattas av radio- och tv-lagen (2010:696). Det ska vidare vara förbjudet för företag som inte har nödvändig licens enligt den föreslagna spellagen att sponsra program i tv-sändningar, sökbar text-tv, beställ-tv och ljudradiosändningar. Förbudet mot produktplacering föreslås utvidgas till att även gälla spelprodukter från ett företag som inte har nödvändig licens enligt spellagen.

Det ska inte vara möjligt att återkalla ett sändningstillstånd enligt radio- och tv-lagen vid överträdelse av reglerna om förbud mot produktplacering och sponsring. Andra mer proportionerliga sanktioner enligt radio och tv-lagen ska dock vara tillämpliga.

Tekniska krav, personuppgifter och sekretess

Tekniska krav

Regeringen föreslår att den som tillhandahåller spel ska se till att spelsystem, affärssystem, dragningsutrustning, fysiska lotter och fysiska bingobrickor uppfyller de tekniska kraven i föreskrifter som har meddelats med stöd av spellagen. Detsamma gäller krav på de rutiner som ska tillämpas för spel- och affärssystem samt de uppgifter som finns i dessa system.

Licenshavarens spelsystem ska som huvudregel vara placerat i Sverige. Spelmyndigheten ska dock få meddela undantag från detta krav om licenshavaren har tillåtelse att erbjuda spel i ett annat land där en offentlig myndighet övervakar licenshavarens tillhandahållande av spel och denna myndighet har ingått avtal med spelmyndigheten om tillsyn av licenshavarens tillhandahållande av spel i Sverige, eller kan ge spelmyndigheten möjlighet att genomföra en tillfredsställande kontroll av spelsystemet med hjälp av fjärråtkomst eller på annat sätt.

För att säkerställa att spelsystem, affärssystem, rutiner, dragningsutrustning och fysiska lotter uppfyller föreskrivna krav ska de bedömas av ett organ som ackrediterats för uppgiften innan de får användas i spelverksamheten. En licenshavare ska, om inte spelmyndigheten beslutar om något annat, spara alla uppgifter om driften av spelsystemet i minst fem år.

Den föreslagna spelmyndigheten ska när som helst kunna kräva att licenshavaren låter utföra en bedömning av hur spelsystem, affärssystem, rutiner, dragningsutrustning eller fysiska lotter uppfyller uppställda krav. Kostnaderna för detta ska enligt förslaget betalas av licenshavaren.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om tekniska krav, om rutiner för spel- och affärssystem samt om bedömningar av överensstämmelse med uppställda krav.

Personuppgifter

Regeringen föreslår att spelmyndighetens och licenshavarnas behandling av personuppgifter enligt den föreslagna spellagen ska regleras i ett särskilt kapitel i lagen. Bestämmelserna ska komplettera Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Även den föreslagna dataskyddslagen ska tillämpas vid behandlingen av personuppgifter.

Regeringen föreslår också att spelmyndigheten och varje licenshavare ska vara personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som de utför för att fullgöra sina uppgifter enligt spellagen. Tillgången till personuppgifter ska begränsas till vad var och en behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

Vid behandling av personuppgifter enligt den föreslagna spellagen ska det vara förbjudet att utföra sökningar i syfte att få fram ett urval av personer grundat på sådana personuppgifter som avses i artiklarna 9.1 och 10 i EU:s dataskyddsförordning, dvs. känsliga personuppgifter och uppgifter som rör lagöverträdelser.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreslås få meddela föreskrifter om krav på åtgärder till skydd för den registrerades rättigheter och intressen.

I spellagen föreslås en bestämmelse som tydliggör att spelmyndigheten i sin verksamhet ska få behandla personuppgifter om det är nödvändigt för att hantera självavstängningsregistret och för att i övrigt fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag och föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen.

I spellagen ska även bestämmelser tas in som tydliggör att en licenshavare i sin verksamhet får behandla personuppgifter om det är nödvändigt för att kontrollera spelarens identitet och ålder, upprätta spelkonton och fullgöra licenshavarens skyldigheter gentemot spelaren i fråga om spelkonton, kontrollera att spelaren följer de villkor och regler som gäller för varje spel, granska spelet för att upptäcka fusk, bedrägeri och annan brottslig verksamhet, kontrollera och rapportera avvikande spelmönster och misstankar om manipulation av resultat inom sport med koppling till vadhållning, granska och analysera uppgifter från upprättade spelarprofiler och varje spelares spelbeteende för att kunna vidta spelansvarsåtgärder, genomföra självavstängning av spelare samt hantera uppgifter från spelmyndigheten avseende det nationella självavstängningsregistret.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om behandlingen av personuppgifter i och utlämnande av uppgifter från självavstängningsregistret, om begränsningar av de tillåtna ändamålen för behandlingen av personuppgifter och om begränsningar av vilka personuppgifter som får behandlas för de ändamålen.

Undantag från den enskildes rätt till tillgång till personuppgifter föreslås. Besked om att personuppgifter behandlas i samband med närmare granskning och rapportering till Polismyndigheten eller åklagare ska inte få lämnas ut till den registrerade.

Vidare föreslås att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om bevarande och gallring av personuppgifter.

Sekretess i självavstängningsregistret

Regeringen föreslår att sekretess ska gälla i verksamhet som avser förande av eller uttag ur det nationella självavstängningsregistret, som förs av spelmyndigheten, för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. I fråga om allmän handling ska sekretessen gälla i högst 70 år.

En statlig spelmyndighet

Regeringen gör bedömningen att en statlig spelmyndighet, benämnd spelmyndigheten, ska vara den expertmyndighet som prövar licenser samt samordnar och svarar för en enhetlig tillämpning och ändamålsenlig tillsyn av spelregleringen. Vidare görs bedömningen att spelmyndigheten tills vidare bör ledas av en styrelse och att Lotteriinspektionen bör utses till spelmyndighet enligt spellagen.

Spelmyndigheten bör, enligt regeringens bedömning, ha rutiner för anställdas spel och för det spel som utförs i tjänsten av kontrollanter och andra befattningshavare vid myndigheten.

Vidare bör ett spelmarknadsråd inrättas vid spelmyndigheten för att främja informationsutbyte om frågor som rör spel och spelmarknaden. I rådet bör representanter från berörda myndigheter och organisationer ingå.

Regeringen gör också bedömningen att ett särskilt råd mot matchfixning bör inrättas vid spelmyndigheten för att motverka matchfixning. I rådet bör representanter för berörda myndigheter och organisationer ingå.

Spelmyndigheten bör i sin tillsynsverksamhet så långt det är möjligt samarbeta och utbyta information med svenska och utländska behöriga myndigheter.

Tillsyn

Tillsynsmyndighet

Regeringen föreslår att spelmyndigheten ska ha tillsyn över att spellagen och de föreskrifter och villkor som meddelas med stöd av lagen följs. Spelmyndigheten ska dock inte ha tillsyn över registreringslotterier eller behandling av personuppgifter. Tillsyn över registreringslotterier ska utövas av den kommunala nämnd som kommunen bestämmer.

Spelmyndigheten ska också enligt förslaget i propositionen utöva tillsyn över att verksamheter som tillhandahåller spel med licens eller registrering enligt spellagen följer penningtvättslagen. Spelmyndigheten ska få förordna särskilda kontrollanter för att utföra tillsynsuppgifter.

Undersökningar och upplysningar

I propositionen föreslås att en kontrollant eller en befattningshavare hos spelmyndigheten i vars uppgifter det ingår att övervaka att bestämmelser om spel följs, ska ha rätt att få tillträde till fartyg, områden, anläggningar, lokaler och andra utrymmen där det bedrivs spel eller kan antas att spel bedrivs eller där spelutrustning förvaras eller hanteras, få de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen och få den hjälp som behövs för tillsynen av den som är föremål för åtgärden.

Enligt förslaget ska Polismyndigheten lämna spelmyndigheten den hjälp som behövs vid tillsynen. Sådan hjälp får dock bara begäras om det kan befaras att en polismans befogenhet att utöva våld behöver tillgripas eller det annars finns synnerliga skäl.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreslås få meddela föreskrifter om vilka upplysningar en licens- eller tillståndshavare ska lämna till spelmyndigheten för dess tillsynsverksamhet.

Upplysningar från en koncern

Regeringen föreslår att om en licenshavare ingår i en koncern ska spelmyndigheten ha rätt att från de övriga företagen i koncernen få de upplysningar om verksamheten och därmed sammanhängande omständigheter som myndigheten behöver för sin tillsyn över licenshavaren.

Redovisning och revision

Regeringen lämnar förslag om att en licenshavares revisor eller särskilda granskare i vissa fall ska vara skyldiga att rapportera till spelmyndigheten.

Vidare föreslås bestämmelser om att licenshavaren ska upprätta och offentliggöra en årsredovisning. Kravet ska inte gälla för licenshavare med licens för spel för allmännyttiga ändamål vars balansomslutning för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren inte uppgått till 5 miljoner kronor.

Kontrollköp

Som ett led i tillsynen av om en licenshavare som tillhandahåller landbaserade spel följer de åldersgränser som gäller för deltagande i spel föreslås spelmyndigheten få genomföra kontrollköp. Vid sådana köp ska spelmyndigheten endast få anlita en person som har uppnått den ålder som gäller för det aktuella spelet.

Ett kontrollköp ska enligt förslaget få genomföras utan att licenshavaren eller dess spelombud underrättas i förväg om kontrollköpet. Spelmyndigheten ska dock snarast efter ett genomfört kontrollköp underrätta licenshavaren om det.

Regeringen anser inte att det som kommit fram genom kontrollköp ska få utgöra grund för spelmyndigheten att ingripa genom administrativa åtgärder.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreslås få meddela föreskrifter om genomförande av kontrollköp.

Tillsyn över registreringslotterier

Regeringen förslår en bestämmelse om att en kommun ska förordna en kontrollant för tillsynen av registreringslotterier och fastställa arvodet till kontrollanten.

Vidare föreslås att den som tillhandahåller registreringslotterier till kontrollanten ska redovisa de lotterier som har tillhandahållits under föregående kalenderår. Kontrollanten ska för varje år och för varje tillståndsperiod lämna kommunen uppgift om insatsernas sammanlagda belopp i de lotterier som har tillhandahållits.

Spelmyndigheten ska genom tillsynsvägledning löpande ge stöd till kommunerna och följa hur de bedriver sin tillsyn över registreringslotterier.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreslås få meddela föreskrifter om den tillsyn som utövas av kommunerna.

Ingripanden på grund av åsidosättande av skyldighet enligt spellagen

Regeringen föreslår att om förutsättningarna för licens inte längre är uppfyllda, eller om en licenshavare i övrigt åsidosätter sina skyldigheter enligt spellagen eller de föreskrifter och villkor som meddelats med stöd av lagen, ska spelmyndigheten förelägga licenshavaren att inom en viss tid vidta rättelse eller besluta om förbud, ändring av villkoren eller anmärkning. Om överträdelsen är allvarlig ska licensen återkallas eller, om det är tillräckligt, varning meddelas.

Spelmyndigheten ska få avstå från ingripande om en överträdelse är ringa eller ursäktlig, om licenshavaren vidtar rättelse eller om någon annan myndighet har vidtagit åtgärder mot licenshavaren och dessa åtgärder bedöms tillräckliga.

Interimistisk återkallelse av en licens

I propositionen föreslås att en spellicens ska kunna återkallas för tiden till dess att frågan om återkallelse har prövats slutligt, om det finns sannolika skäl för misstanke att en licenshavare allvarligt åsidosatt sina skyldigheter enligt spellagen. Möjligheten till interimistisk återkallelse ska dock endast få användas om det behövs för att trygga konsumentskyddet eller det annars är nödvändigt från allmän synpunkt. Ett intermistiskt beslut ska gälla i högst sex månader. Om det finns särskilda skäl ska beslutet få förlängas en gång med ytterligare sex månader.

Återkallelse i vissa särskilda fall

Regeringen föreslår bestämmelser om att spelmyndigheten ska återkalla en licens om licenshavaren har fått licensen genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat otillbörligt sätt, inte inom ett år från det att licensen beviljades har börjat driva sådan verksamhet som licensen avser, under en sammanhängande tid av sex månader inte har drivit sådan verksamhet som licensen avser, har förklarat sig avstå från licensen eller har försatts i konkurs eller, om licenshavaren är en juridisk person, ska tvångslikvideras.

I de tre förstnämnda fallen ska spelmyndigheten i stället för att återkalla licensen få meddela varning, om det är tillräckligt.

Ingripanden avseende ledande personer

Regeringen föreslår vidare att spelmyndigheten ska få återkalla licensen om licenshavaren är en fysisk person och denne i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet.

Om licenshavaren är en juridisk person och en person i ledande ställning i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet, ska spelmyndigheten få förelägga den juridiska personen att vidta rättelse.

Om rättelse inte görs ska spelmyndigheten enligt förslaget få återkalla licensen. Om bristen avser en person med ett kvalificerat innehav av andelar i licenshavaren ska spelmyndigheten få förelägga innehavaren att avyttra så stor del av aktierna eller andelarna att innehavet därefter inte är kvalificerat, eller, om innehavaren är en juridisk person, att entlediga den person i dess styrelse eller ledning som diskvalificerats. Motsvarande ska gälla för den som är registrerad att tillhandahålla spel i en kommun och som omfattas av penningtvättslagen. I sådana fall är det den kommun som ansvarar för tillsynen som beslutar om ingripande.

Ingripanden vid penningtvätt

Regeringen föreslår att spelmyndigheten ska få ingripa mot den som tillhandahåller spel och som överträder en bestämmelse i penningtvättslagen eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

Spelmyndigheten ska i tillämpliga fall underrätta registreringsmyndigheten när ett beslut om att förelägga den som tillhandahåller spelet att upphöra med verksamheten har fattats och när beslutet har fått laga kraft. Avregistrering ska ske när spelmyndigheten har fattat ett beslut som ska gälla omedelbart eller när ett beslut har fått laga kraft.

Övriga ingripanden

Regeringen föreslår vidare att tillsynsmyndigheter i övrigt ska få meddela de förelägganden och förbud som behövs för att spellagen eller föreskrifter eller villkor som har meddelats med stöd av lagen ska följas.

Vite

Spelmyndighetens föreläggande eller förbud enligt spellagen föreslås få förenas med vite.

Omedelbart gällande beslut

Regeringen föreslår att spelmyndigheten ska få bestämma att ett beslut om föreläggande, förbud, varning eller återkallelse ska gälla omedelbart.

Särskilda ingripanden mot olicensierat spel

Regeringen föreslår att om ett konto används eller kan komma att användas för förmedling av insatser eller vinster till eller från en spelverksamhet utan nödvändig licens enligt spellagen, ska en betaltjänstleverantör enligt lagen (2010:751) om betaltjänster kunna åläggas att blockera elektroniska betalningstransaktioner till och från kontot.

Frågor om betalningsblockering ska prövas av förvaltningsrätten på ansökan av den föreslagna spelmyndigheten. Ansökan om betalningsblockering ska göras hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets myndigheten är belägen. Mål om betalningsblockering ska prövas skyndsamt.

Regeringen föreslås få rätt att meddela föreskrifter dels om skyldighet för betaltjänstleverantörer enligt lagen om betaltjänster att avvisa en betalningsorder där betalkort används, och för vilken auktorisation sker genom användning av ett detaljhandelskodsystem, dels om betalningsblockering.

Varningsmeddelanden

Regeringen föreslår bestämmelser om att spelmyndigheten, om det finns särskilda skäl, ska få förelägga en internetleverantör att upprätta ett varningsmeddelande som tydligt visas i samband med besök på en webbplats som erbjuder spel utan nödvändig licens. Meddelandet ska informera besökaren om att spelanordnaren saknar licens i Sverige och inte står under svensk tillsyn samt att vinster är skattepliktiga.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer ska, enligt förslaget, få meddela föreskrifter om formerna för varningsmeddelanden.

Förbud mot spel på enskilda spelobjekt

Regeringen gör bedömningen att spelmyndigheten genom beslut om villkor får förbjuda vadhållning på spelobjekt vid misstanke om matchfixning.

Ett sådant beslut får även fattas om spelmyndigheten skulle bedöma att ett vadhållningserbjudande skulle vara olämpligt ur allmän synpunkt.

Avgifter och överklagande

I propositionen föreslås att avgifter ska få tas ut i ärenden om licens, tillstånd, registrering och tillsyn enligt spellagen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om storleken på avgifterna och om betalningen av dessa.

I ärenden hos en kommun föreslås avgiften betalas enligt den taxa som fullmäktige bestämmer.

Vidare föreslår regeringen att spelmyndighetens beslut om sanktionsföreläggande inte ska få överklagas. Andra beslut av spelmyndigheten eller av en kommun enligt spellagen ska få överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd ska krävas vid överklagande till kammarrätten.

Straff och sanktioner

Brott mot spellagen

Regeringen föreslår att den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet tillhandahåller otillåtet spel eller spel utan nödvändig licens ska dömas för olovlig spelverksamhet till böter eller fängelse i högst två år.

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet främjar deltagande i olovlig spelverksamhet ska dömas för främjande av olovligt spel till böter eller fängelse i högst två år.

Om ett brott som nämns ovan har begåtts uppsåtligen och är grovt ska dömas till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen ingått i en brottslighet som utövas yrkesmässigt och systematiskt eller i större omfattning eller annars varit av särskilt farlig art.

I ringa fall av olovlig spelverksamhet eller främjande av olovlig spelverksamhet ska det inte dömas till ansvar.

Regeringen gör vidare bedömningen att det inte finns behov av någon särskild brottsbeteckning för anordnande av pyramidspel och olovlig ombudsverksamhet, eftersom gärningarna omfattas av brottet olovlig spelverksamhet.

Vidare bör enligt regeringen betalningsförmedling åt någon som bedriver olovlig spelverksamhet inte kriminaliseras. Sådan verksamhet bör, enligt regeringens bedömning, i stället sanktioneras genom bestämmelserna om betalningsblockering i kombination med sanktionsavgift.

I propositionen föreslås att brotten olovlig spelverksamhet och främjande av olovligt spel (inklusive grova brott) ska ersätta brottsbalkens bestämmelser om dobbleri och grovt dobbleri. Bestämmelserna i brottsbalken, och sammanhängande bestämmelser om medverkan, förberedelse och försök, ska upphävas.

Spelfusk

Propositionens förslag innebär att den som otillbörligen vidtar en åtgärd som är ägnad att påverka utgången av ett spel som omfattas av licenskrav enligt denna lag ska dömas för spelfusk till fängelse i högst två år.

Om brottet är grovt ska dömas till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen ingått i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller annars varit av särskilt farlig art.

Övriga straffrättsliga bestämmelser

Regeringen föreslår att brotten olovlig spelverksamhet, grovt brott, och spelfusk, både brott av normalgraden och grovt brott, ska vara straffbara på försöks- och förberedelsestadiet.

Om flera har medverkat till ett brott enligt spellagen ska dessa personer enligt brottsbalken omfattas av ansvar för medverkan.

Straff enligt spellagen ska enligt förslaget inte få dömas ut för gärningar som omfattas av ett beslut om sanktionsavgift eller en ansökan om utdömande av vite.

Beslag

Regeringen föreslår att om någon påträffas på bar gärning när han eller hon begår brott enligt spellagen, får spelutrustning eller annan egendom som skäligen kan antas ha betydelse för utredning av brottet eller bli föremål för förverkande enligt denna lag tas i beslag.

Den som har förordnats till kontrollant enligt spellagen, och sådana befattningshavare hos spelmyndigheten i vars uppgift det ingår att övervaka att spelbestämmelser följs, ska ha befogenhet att beslagta sådan utrustning som nämns ovan.

När egendom har tagits i beslag ska det enligt förslaget skyndsamt anmälas till Polismyndigheten eller åklagare. Den polisman eller åklagare som tar emot en sådan anmälan ska vidta samma åtgärder som om han eller hon själv hade gjort beslaget.

Förverkande

Regeringen föreslår att insatser som tagits emot vid brott enligt spellagen ska förklaras förverkade. Detsamma ska gälla utrustning, handlingar och annan egendom eller annat utbyte av sådant brott. Om en spelautomat förverkas ska även dess innehåll förklaras förverkat. Förverkande ska inte få ske om det är uppenbart oskäligt.

Utrustning, handlingar och annan egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt spellagen får förklaras förverkade om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid sådana brott, om brottet har fullbordats.

Vidare föreslås bestämmelser som innebär att utöver vad som framgår av 36 kap. 5 § brottsbalken kan förverkande ske hos den som yrkesmässigt tillhandahållit egendomen.

I stället för egendomen kan dess värde förklaras förverkat.

Sanktionsavgift

I propositionen föreslås att spelmyndigheten ska få besluta om en sanktionsavgift om en licenshavare har tilldelats en anmärkning eller varning på grund av att denne har åsidosatt sina skyldigheter enligt spellagen eller de föreskrifter och villkor som meddelats med stöd av lagen. Detsamma föreslås gälla om en betaltjänstleverantör enligt lagen om betaltjänster har åsidosatt en skyldighet att avvisa en betalningsorder enligt föreskrifter meddelade av regeringen eller överträtt ett beslut om betalningsblockering.

En sanktionsavgift ska även enligt förslaget få beslutas för den som har tilldelats en varning för överträdelse av en bestämmelse enligt penningtvättslagen eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen. För fysiska personer ska en sådan avgift endast få beslutas om överträdelsen har orsakats uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. En sanktionsavgift ska inte få beslutas för en gärning som prövats i ett brottmål eller omfattas av ett godkänt strafföreläggande, eller för underlåtelse att följa ett föreläggande eller förbud enligt denna lag som har förenats med vite.

Sanktionsavgiftens storlek

Regeringen föreslår att en sanktionsavgift med anledning av ett beslut om varning eller anmärkning ska uppgå till lägst 5 000 kronor. Avgiften får dock inte överstiga 10 procent av licenshavarens omsättning det närmast föregående räkenskapsåret. Om överträdelsen har skett under licenshavarens första verksamhetsår, eller om uppgifter om omsättningen annars saknas eller är bristfälliga, får omsättningen uppskattas. Endast omsättning från licenspliktig verksamhet enligt spellagen ska beaktas vid beräkningen.

En sanktionsavgift med anledning av en överträdelse av en föreskrift eller ett beslut om betalningsblockering föreslås uppgå till lägst 5 000 och högst 10 miljoner kronor. När sanktionsavgiftens storlek beslutas ska särskild hänsyn tas till hur allvarlig den överträdelse är som föranlett anmärkningen eller varningen och hur länge överträdelsen har pågått. Avgiften får sättas ned helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ursäktlig, eller om det annars med hänsyn till omständigheterna framstår som oskäligt att ta ut avgiften.

Sanktionsavgiften ska tillfalla staten.

Förseningsavgift

Regeringens förslag innebär att spelmyndigheten får besluta att en licenshavare ska betala en förseningsavgift på högst 100 000 kronor om licenshavaren inte i tid lämnar de upplysningar som licenshavaren är skyldig att lämna enligt spellagen. Avgiften ska tillfalla staten.

Betalning av sanktions- och förseningsavgift

Regeringen föreslår att sanktionsavgifter och förseningsavgifter ska betalas senast 30 dagar efter det att beslutet om avgift har fått laga kraft eller den längre tid som anges i beslutet.

Beslutet om avgift får efter sista betalningsdag verkställas enligt utsökningsbalken. Om avgiften inte betalas inom föreskriven tid ska spelmyndigheten lämna avgiften för indrivning.

Avgiften faller bort om inte verkställighet har skett inom fem år från det att beslutet att ta ut avgiften fick laga kraft.

Skatt på spel

Lagen om skatt på spel

Regeringen föreslår att punktskatt ska betalas för spel som är licenspliktigt enlig spellagen (spelskatt). Skatten föreslås regleras i en ny lag, lagen om skatt på spel.

Från lagens tillämpningsområde ska undantas spel förbehållna allmännyttiga ändamål. Spelskatt ska tas ut för allt licenspliktigt spel som anordnas av kommersiella aktörer och ska därför även tas ut på kasinospel på restauranger samt spel på fartyg i internationell trafik.

I lagen införs enligt förslaget en definition av begreppen insats och utbetalning. Övriga ord och uttryck ska ha samma betydelse som i spellagen och definieras inte särskilt i denna lag.

Skattskyldig enligt lagen är innehavare av licens som meddelats med stöd av spellagen för sådant spel som omfattas av lagen om skatt på spel. Skattskyldigheten inträder när den skattskyldige tar emot insatser för skattepliktigt spel.

Underlaget för skatten ska enligt förslaget vara den skattskyldiges behållning för varje beskattningsperiod. Behållningen ska beräknas som skillnaden mellan de sammanlagda insatserna och de sammanlagda utbetalningarna under perioden. En beskattningsperiod utgörs av en kalendermånad.

Skatt ska tas ut med 18 procent av behållningen för varje beskattningsperiod. Den nuvarande lagen (1972:820) om skatt på spel, lotteriskattelagen (1991:1482) och lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m. ska upphöra att gälla.

Regeringen gör också bedömningen att spelskatten inte är att anse som en mervärdesskatt i den mening som avses i mervärdesskattedirektivet. Direktivets bestämmelser utgör därför inget hinder mot att införa en nationell punktskatt på spel.

Inkomstbeskattning av spelföretag

Regeringen föreslår att AB Svenska Spel och dess dotterbolag som bara bedriver spelverksamhet och Aktiebolaget Trav och Galopp (ATG) inte längre ska omfattas av undantaget från inkomstbeskattning i 7 kap. 17 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Inkomst från verksamhet med spel som bedrivs med licens för allmännyttiga ändamål och uppfyller ändamåls-, verksamhets-, fullföljds- och öppenhetskraven i 7 kap. 4–6 och 10 §§ inkomstskattelagen ska vara undantagen beskattning. Sådan verksamhet ska enligt förslaget ses som en självständig näringsverksamhet.

Inkomstbeskattning av spelare

I propositionen föreslås att vinster från licenspliktiga spel som tillhandahålls av ett spelföretag med licens enligt spellagen ska vara skattefria för spelaren oavsett var spelföretaget har sin hemvist. Detsamma gäller spelarvinster från spel som antingen tillhandahålls i Sverige men som inte kräver licens enligt spellagen eller tillhandahålls i ett annat land inom EES. Spelarvinster från pyramidspel ska inte vara skattefria.

Spelarvinster från licenspliktiga spel som tillhandahålls av någon annan än licenshavare ska beskattas i inkomstslaget kapital.

Beskattningsunderlaget för skattepliktiga spelarvinster ska beräknas som skillnaden mellan sammanlagda vinster och insatser under beskattningsåret hos en och samma spelanordnare. Resultat hänförliga till olika spelanordnare får inte kvittas mot varandra.

Statsstödsreglerna och spel för allmännyttiga ändamål

Regeringen gör i propositionen bedömningen att de aktörer som kan få licens för spel för allmännyttiga ändamål inte befinner sig i en jämförbar rättslig och faktisk situation med andra aktörer på spelmarknaden. Skattebefrielsen för allmännyttigt spel, inklusive undantag från punktskatt för sådant spel, utgör därför inte en selektiv förmån och är därmed inte att betrakta som statligt stöd.

Även om skattebefrielsen skulle utgöra statligt stöd är det fråga om ett befintligt statligt stöd som inte behöver godkännas av Europeiska kommissionen innan förslaget genomförs.

Skatteförfarandet

Regeringen föreslår att bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) ska vara tillämpliga på skatt på spel. Detta innebär bl.a. att Skatteverket blir beskattningsmyndighet och att ett skattskyldigt spelföretag ska vara registrerat hos Skatteverket och deklarera underlaget en gång per månad.

Statens bolag och ägande

Regeringen föreslår att AB Svenska Spel direkt eller indirekt på affärsmässiga grunder ska anordna spel om pengar och andra vinster med ett värde i pengar samt utöva annan därmed förenlig verksamhet.

Regeringen gör också bedömningen att en avyttring av den del av Svenska Spel som inte erbjuder spel med ensamrätt för närvarande inte bör genomföras.

Regeringen gör vidare bedömningen att statens överlämnande av kontrollen av ATG till dess ägare kräver ytterligare överväganden och att staten inte bör investera i bolag som bedriver verksamhet i strid med spellagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser samt uppföljning

Ikraftträdande

De föreslagna lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. Vid samma tidpunkt ska den nuvarande lagen om skatt på spel, lotteriskattelagen, lagen om skatt på vinstsparande m.m., lotterilagen och kasinolagen upphöra att gälla.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser för spellagen

Regeringen föreslår att de nya bestämmelserna får tillämpas före ikraftträdandet på ansökningar om licens som lämnas in till Lotteriinspektionen efter den 1 augusti 2018 och som avser tid efter den 1 januari 2019.

Licens ska få meddelas trots att kraven om bedömning av överensstämmelse med tekniska krav inte är uppfyllda den 1 januari 2019, om sökanden för spelmyndigheten kan visa att utrustningen uppfyller motsvarade krav och att bedömningsförfarandet påbörjats. Licensen ska dock återkallas om licenshavaren inte den 1 juli 2019 ingett resultatet av en sådan till spelmyndigheten.

Äldre bestämmelser föreslås fortsätta att gälla för tillstånd som meddelats med stöd av lotterilagen (1994:1000) och kasinolagen (1999:355).

För den upphävda och ändrade skattelagstiftningen ska fortfarande äldre bestämmelser gälla för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Motionen

Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) begär i motion 2017/18:4131 yrkande 1 att riksdagen avslår proposition 2017/18:220 En omreglerad spelmarknad. Motionärerna anser att ett starkt statligt monopol med det ideella föreningslivet som komplement utgör grunden för att utveckla en säker spelmarknad med starkt konsumentskydd och för att minska de negativa följderna av spelandet.

Utskottets ställningstagande

Utskottet välkomnar regeringens förslag till ny spelreglering. Utskottet konstaterar att det länge har funnits ett behov av en moderniserad spelreglering som är anpassad bl.a. till den digitala utvecklingen. Den svenska spelregleringen tillkom i en tid då allt spel var fysiskt och är inte anpassad till de senaste årens utveckling med spel över internet. Det nuvarande systemet innebär att de reglerade aktörerna kontinuerligt tappar marknadsandelar till de oreglerade aktörerna. En övergång till ett licenssystem innebär en möjlighet att få kontroll och utöva tillsyn och att samtidigt kunna förebygga negativa konsekvenser av spelandet.

Utskottet konstaterar inledningsvis att regeringens förslag skapar förutsättningar för att uppnå en rättssäker, tydlig och långsiktigt hållbar reglering. Utvecklingen av spel går snabbt, och utbudet av spelformer ändras fortlöpande. Propositionens förslag innebär en ramlag som enligt utskottets mening är långsiktigt hållbar, som relativt enkelt kan anpassas till nya omständigheter på spelmarknaden och som är både rättssäker och tydlig.

Utskottet delar regeringens bedömning att den nya regleringen måste utformas på ett sådant sätt att förutsättningarna för finansiering av statens verksamhet och allmännyttiga ändamål bevaras i så hög utsträckning som möjligt. Statens och övriga aktörers möjligheter att ta del av intäkterna från spel får inte försämras. Förslaget måste samtidigt vara förenligt med EU-rätten.

De sociala skyddsaspekterna, dvs. att motverka skadeverkningar i form av problemspelande, bedrägerier och kriminalitet, är synnerligen viktiga aspekter i allt från tillståndsgivning och försäljning till marknadsföring och tillsynsverksamhet. Risken för överdrivet spelande måste därför beaktas vid planeringen av spelformer och marknadsföringen. Utskottet välkomnar de förslag som lämnas i dessa delar och menar att de innebär att konsumentskyddsperspektivet stärks. Utskottet vill understryka att en av utgångspunkterna för regleringen är att spelandet inte ska öka.

När det gäller frågan om skattskyldighet ska enligt utskottet spel för allmännyttiga ändamål fortsatt få ske online och vara befriat från punktskatt i den nya regleringen. Utskottet vill förtydliga att bingoliknande onlinelotterier som bedrivits inom ramen för lotterilagen även fortsatt ska vara skattebefriade. Sådant spel har bedrivits till förmån för allmännyttiga ändamål under reglerade återbetalningsnivåer och ska därför inte anses utgöra onlinebingo i spellagen.

I propositionen finns förslag på lagändringar som kolliderar med förslag som lämnas i andra propositioner. Det gäller förslag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486) och förslag till lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism där förslag lämnas även i proposition 2017/18:216 En ny lag om försäkringsdistribution. Utskottet beslutar därför att överlämna dessa lagförslag till finansutskottet för samordning. Utskottet föreslår dock att riksdagen ska godta dessa förslag i sak.

Regeringen föreslår vidare en ändring i kameraövervakningslagen (2013:460). Denna lag föreslås i proposition 2017/18:231 Ny kamerabevakningslag upphävas den 1 augusti 2018 för att anpassa regleringen till EU:s nya dataskyddsreglering (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG [allmän dataskyddsförordning]). I den propositionen föreslås att en ny lag om kamerabevakning införs. Utskottet avstyrker därför regeringens förslag om ändring i kameraövervakningslagen.

Utskottet föreslår vidare mindre redaktionella ändringar i förslaget till spellag i 5 kap. 2 § och 19 kap. 11 och 17 §§.

Skatteutskottet har yttrat sig till kulturutskottet och har tillstyrkt de förslag som berör skatteutskottets beredningsområde (yttr. 2017/18:SkU11y), se bilaga 3.

Sammanfattningsvis tillstyrker utskottet i huvudsak regeringens förslag till spellag och förslag till följdändringar. Utskottet föreslår att riksdagen godtar regeringens lagförslag när det gäller förslaget om ändring i marknadsföringslagen och förslaget till lag om ändring i 1 kap. 2 § lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Vidare tillstyrker utskottet förslaget att AB Svenska Spel, direkt eller indirekt, på affärsmässiga grunder, ska anordna spel om pengar och andra vinster med ett värde i pengar samt utöva annan därmed förenlig verksamhet. Utskottet avstyrker regeringens förslag till lag om ändring i kameraövervakningslagen och motion 2017/18:4131 (V) yrkande 1.

 

Utskottet övergår nu till att under särskilda rubriker behandla de motionsförslag som innehåller förslag om tillkännagivanden i frågor som anknyter till lagförslagen.

 

 

Utredning av alternativa regleringar av spelmarknaden

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår ett motionsyrkande om att utreda alternativa regleringar av spelmarknaden som innebär att statens spelmonopol kvarstår.

Jämför reservation 2 (V).

Motionen

Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) anser i motion 2017/18:4131 yrkande 2 att regeringen bör utreda alternativa regleringar av spelmarknaden som innebär att statens spelmonopol kvarstår.

Bakgrund

Regeringen beslutade den 24 september 2015 att ge en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag till en ny spelreglering, som skulle bygga på ett licenssystem som innebär att alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska göra det med behöriga tillstånd och att aktörer utan tillstånd ska stängas ute (dir. 2015:95). Utredaren hade till sitt stöd en parlamentariskt sammansatt referensgrupp där riksdagens samtliga partier var representerade. Utredningen, som antog namnet Spellicensutredningen (Fi 2015:11), överlämnade den 31 mars 2017 betänkandet En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30). Betänkandet har remissbehandlats.

Ett flertal utredningar har, utöver Spellicensutredningen, de senaste åren lämnat förslag till förändringar av den svenska spelregleringen.

Här kan nämnas Främjandeförbudsutredningen som den 30 mars 2015 lämnade sitt betänkande Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen (SOU 2015:34) till regeringen. Utredningen föreslog en ändring i 38 § lotterilagen så att det inte ska vara tillåtet att i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte främja deltagande i ett lotteri som inte anordnats med stöd av lotterilagen. Betänkandet har remissbehandlats och bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

Utskottets ställningstagande

Utskottet konstaterar inledningsvis att proposition 2017/18:220 En omreglerad spelmarknad har föregåtts av ett omfattande utredningsarbete med en bred parlamentarisk förankring.

Utskottet anser att propositionens förslag är långsiktigt hållbara och förenar kraven på en stark social skyddsnivå med behovet av anpassning till det moderna it-samhällets villkor. Utskottet ser därför inget behov av utredningar om alternativa regleringar av spelmarknaden. Utskottet konstaterar också att regeringens förslag är utformat som en ramlag för att kunna anpassas till snabba förändringar på marknaden för att säkerställa att målen med den svenska spelregleringen uppnås.

Utskottet avstyrker därmed motion 2017/18:4131 (V) yrkande 2.

Utvärdering av den nya spellagstiftningen

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår ett motionsyrkande om en utvärdering av licenssystemet fem år efter införandet av den nya lagstiftningen.

Jämför reservation 3 (SD).

Propositionen

Regeringen anger i propositionen att den föreslagna reformen bör följas upp och utvärderas kontinuerligt och efter en viss tid, mer samlat, främst när det gäller dess effekter på marknadsutvecklingen, kanaliseringen, konsumentskyddet, folkhälsan, den personliga integriteten, idrottsrörelsens och andra allmännyttiga organisationers finansiering, kostnadsutvecklingen för berörda myndigheter och statens intäkter. Möjligheter att besluta om andra behövliga åtgärder för att utestänga dem som utan licens tillhandahåller spel på den svenska marknaden och begränsa skadeverkningarna av sådant spel ska föreslås. En utredning av hur detta på bästa sätt kan ske för att nå målen med reformen ska skyndsamt tillsättas.

För att det ska finnas ett underlag som belyser de vitt skilda aspekterna avser regeringen att ge ett antal myndigheter i uppdrag att utifrån deras ansvarsområden följa reformen. Avsikten är att arbetet ska påbörjas redan 2018, för att det ska vara möjligt att göra jämförelser med den nuvarande regleringen. Bland annat bör marknadsutvecklingen för olika licenshavare, licensformer och spel, som bl.a. onlinebingo, studeras. Även andra omständigheter, som spelarnas beteende, spelansvaret och konsumentskyddet, statens intäkter och allmännyttans finansiering, är av intresse. Spelfuskbrottets effektivitet och kostnadsutvecklingen för de rättsvårdande myndigheterna och domstolarna bör enligt regeringen också följas upp, liksom utformningen av skattesystemet.

Motionen

Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD) föreslår i motion 2017/18:4142 yrkande 1 att regeringen ska besluta att en utvärdering av licenssystemet ska genomföras fem år efter införandet av den nya lagstiftningen.

I motionens yrkande 4 begärs ett tillkännagivande om en plan för att säkra resurser till de allmännyttiga ändamål som delvis finansieras genom lotteriförsäljning. Motionärerna anser att det är av yttersta vikt att föreningslivet även i fortsättningen får de medel de behöver.

Utskottets ställningstagande

Statskontoret har, i enlighet med vad som anförs i propositionen, fått i uppdrag av regeringen att följa upp och utvärdera omregleringen av spelpolitiken. Uppföljningen och utvärderingen ska bl.a. titta på effekterna på folkhälsan, konsumentskyddet, statens intäkter från spel och finansieringen av allmännyttiga ändamål. En viktig indikator bör vara i vilken utsträckning som licenssystemet omfattar det spel som tillhandahålls svenska spelare. 

Statskontoret ska senast den 1 november 2018 ta fram indikatorer och andra verktyg för en effektiv uppföljning och utvärdering av reformen. Senast den 1 mars 2019 ska Statskontoret redovisa nollmätningar för indikatorerna, dvs. värden som gäller 2018 och som senare resultat kan jämföras med. Därefter ska Statskontoret t.o.m. 2022 årligen redovisa resultatet av sin uppföljning och utvärdering senast den 1 mars. Här kan också nämnas att regeringen har givit Konsumentverket i uppdrag att inhämta kunskapsunderlag som ska säkerställa en effektiv kontroll när det gäller marknadsföring av spel.

Utskottet anser att uppföljning och utvärdering av en förändrad spelpolitik är utomordentligt viktigt för att se om lagstiftningens effekter motsvarar de krav och de intentioner som ställs. Utskottet konstaterar att regeringen givit Statskontoret ett sådant uppdrag. Motionsyrkandena får därmed anses tillgodosedda. Utskottet avstyrker därmed motion 2017/18:4142 (SD) yrkandena 1 och 4.

 

Avreglerad spelmarknad 

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår ett motionsyrkande om en avreglerad spelmarknad.

 

Propositionen

Regeringen föreslår i propositionen att AB Svenska Spel direkt eller indirekt på affärsmässiga grunder ska anordna spel om pengar och andra vinster med ett värde i pengar samt utöva annan därmed förenlig verksamhet.

Regeringen gör vidare bedömningen att en avyttring av den del av Svenska Spel som inte erbjuder spel med ensamrätt för närvarande inte bör genomföras.

Motionen

Erik Bengtzboe (M) föreslår i motion 2017/18:3310 att den svenska spelmarknaden avvecklas och att Svenska Spel säljs. Spelmarknaden bör enligt motionären avregleras så att fler professionella aktörer kan etablera sig på marknaden i Sverige. Därefter bör också Svenska Spel säljas i delar för att undvika att det får en alltför marknadsdominerande ställning.

Utskottets ställningstagande

Utskottet välkomnar regeringens förslag till ny spelreglering och delar regeringens uppfattning om Svenska Spels roll i spelpolitiken. Utskottet avstyrker därför motion 2017/18:3310 (M).

Spel på kredit

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår ett flertal yrkanden om krav på förändrade regler för lotteriförsäljning på kredit.

Jämför reservation 4 (SD).

Propositionen

I den nuvarande lotterilagen (1994:1000) finns ett undantag från förbudet att lämna kredit för insatser som innebär att Lotteriinspektionen för ett visst lotteri får medge undantag från förbudet, om det finns synnerliga skäl.

I propositionen föreslås, som framgått ovan, att det inte ska vara tillåtet för en licenshavare att erbjuda eller lämna kredit för insatser i ett spel. Detsamma ska gälla för den som är spelombud. Spelmyndigheten föreslås få medge undantag från förbudet för lotter för viss tid, s.k. prenumerationslotterier, om lotteriet tillhandahålls till förmån för ett allmännyttigt ändamål, krediten avser köp av sådana lotter och det sammanlagda kreditbeloppet uppgår till högst 1/40 prisbasbelopp.

Regeringen anför i skälen för sitt förslag att eftersom lotter som köps för viss tid alltjämt är vanligt förekommande bör det även i fortsättningen finnas ett tydligt undantag för just denna form av kredit. Mot bakgrund av att krediterna blivit förhållandevis stora anser regeringen att undantaget bör begränsas till lotterier för allmänna ändamål och till ett sammanlagt kreditbelopp om högst 1/40 prisbasbelopp.

Regeringen överlämnade den 23 november 2017 propositionen Ökad insyn i partiernas finansiering – ett utbyggt regelverk (prop. 2017/18:55) till riksdagen. I propositionen föreslogs bl.a. att intäktsredovisningen från sådana lotterier som enligt lotterilagen kräver tillstånd av Lotteriinspektionen ska innehålla uppgifter om antal lotter och pris per lott. I och med förslaget till ny spellag krävs följdändringar i denna reglering. Regeringen föreslog därför att kravet på intäktsredovisning i nämnda lag ska avse lotterier som kräver licens enligt spellagen. Vid riksdagsbehandlingen av den propositionen gav riksdagen regeringen tillkänna att det är rimligt att lottköpare får tydlig information om ifall ett lotteri anordnas för att finansiera partipolitisk verksamhet (bet. 2017/18:KU19, rskr. 2017/18:153).

Regeringen anför i den nu aktuella propositionen följande:

Enligt vad regeringen erfar ställer Lotteriinspektionen redan sådana krav i sina tillståndsbeslut för lotterier, inte bara avseende partipolitisk verksamhet utan i fråga om allmännyttig verksamhet över huvud taget. Regeringen bedömer att spelmyndigheten kommer att kunna besluta om motsvarande villkor även inom ramen för den nu föreslagna regleringen, vilken i förhållande till nu gällande regler närmast förutsätter en ökad transparens, till grund för en licens av nu aktuellt slag. Regeringen anser mot denna bakgrund att det ovan nämnda tillkännagivandet är färdigbehandlat, bl.a. i fråga om de allmännyttiga ändamål som ska kunna ligga till grund för en licens av nu aktuellt slag. Regeringen anser mot denna bakgrund att det ovan nämnda tillkännagivandet är färdigbehandlat.

Motionerna

Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD) begär i motion 2017/18:4142 yrkande 2 ett tillkännagivande om att det oavsett skäl inte bör vara möjligt med undantag från förbudet mot att bedriva spel och lotteriverksamhet på kredit. Samma yrkande återfinns i motion 2017/18:1605 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD).

Frågan om spel på kredit togs upp i ett antal motionsyrkanden under den allmänna motionstiden 2017/18. Det gäller motionerna 2017/18:2761 av Jan Ericson (M), 2017/18:2807 av Lars Beckman (M), 2017/18:2903 av Edward Riedl (M), 2017/18:3561 av Jenny Petersson (M), 2017/18:2391 av Rasmus Ling (MP), 2017/18:2447 yrkande 1 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (båda C), 2017/18:2841 av Rickard Nordin (C), 2017/18:46 av Robert Hannah (L) yrkandena 1 och 2 samt 2017/18:3579 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkandena 16 och 17.

Utskottets ställningstagande

Det ska inte vara tillåtet för en licenshavare att erbjuda eller lämna kredit för insatser i ett spel. Utskottet noterar dock att spelmyndigheten ska få medge undantag från förbudet för lotter för viss tid, s.k. prenumerationslotterier, om lotteriet tillhandahålls till förmån för ett allmännyttigt ändamål, krediten avser köp av sådana lotter och det sammanlagda kreditbeloppet uppgår till högst 1/40 prisbasbelopp. Regleringen innebär således en skärpning av de nu gällande reglerna.

Med hänvisning till detta avstyrker utskottet motionerna 2017/18:46 (L) yrkandena 1 och 2, 2017/18:1605 (SD), 2017/18:2391 (MP), 2017/18:2447 (C) yrkande 1, 2017/18:2761 (M), 2017/18:2807 (M), 2017/18:2841 (C), 2017/18:2903 (M), 2017/18:3561 (M), 2017/18:3579 (L) yrkandena 16 och 17 samt 2017/18:4142 (SD) yrkande 2.

Utskottet noterar att riksdagen i samband med behandlingen av propositionen Ökad insyn i partiernas finansiering – ett utbyggt regelverk (prop. 2017/18:55) gav regeringen till känna att det är rimligt att lottköpare får tydlig information om ifall ett lotteri anordnas för att finansiera partipolitisk verksamhet (bet. 2017/18:KU19, rskr. 2017/18:153). Utskottet delar inte bedömningen att tillkännagivandet är färdigbehandlat.

Reklam och marknadsföring av spel

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår motionsyrkanden om begränsning av reklam och marknadsföring av spel.

Jämför reservation 5 (SD).

Propositionen

I den föreslagna spellagen införs, som framgått ovan, en bestämmelse om att marknadsföringen av spel till konsumenter ska vara måttfull. Marknadsföringen ska inte heller få riktas särskilt till personer under 18 år.

I skälen till förslaget understryker regeringen att det finns behov av att tydliggöra vad som avses med måttfullhet vid marknadsföring av spel, samtidigt som viss flexibilitet måste behållas för att kunna möta en snabb utveckling på spelmarknaden. För att möjliggöra en fortsatt utveckling av vad som avses med måttfull marknadsföring, nationellt men också på internationell nivå, anser regeringen att kriterierna inte bör fastslås i lag utan att detta, i enlighet med vad som gäller enligt lotterilagen, bör utvecklas genom praxis.

Motionerna

Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD) anför i motion 2017/18:4142 yrkande 3 att alla former av expansiv eller aggressiv marknadsföring måste minimeras. Motionärerna anser att det redan nu bör gå att i viss mån identifiera otillåtna förfaranden vid marknadsföring av spel och ställer sig därför inte bakom regeringens uppfattning att kriterierna för vad som avses med måttfull marknadsföring på området bör utvecklas genom praxis.

Frågan om marknadsföring har också tagits upp i motioner från den allmänna motionstiden 2017/18. Hillevi Larsson m.fl. (S) begär i motion 2017/18:704 förändringar vad gäller marknadsföring av spel och spelreklam i enlighet med Spelutredningens förslag. I motionen framförs vidare att frågan om begränsning av spelreklam också bör drivas på EU-nivå.

I motion 2017/18:1822 av Magnus Manhammar (S) anförs att spelreklam bör ha samma restriktioner som alkoholreklam. Motionären framhåller att spelmissbruk kan jämföras med alkohol- och narkotikaberoende samt pekar på att spelreklamen ökat kraftigt under senare år.

Utskottets ställningstagande

Utskottet delar regeringens uppfattning att kriterierna för vad som kan avses med måttfull marknadsföring bör utvecklas genom praxis. I en föränderlig värld med en snabb spelutveckling och där nya spelformer och nya aktörer uppstår är det viktigt med en flexibilitet för att kunna anpassa bedömningen av vad som avses med måttfullhet vid marknadsföring av spel.

Utskottet avstyrker därför motionerna 2017/18:704 (S), 2017/18:1822 (S) och 2017/18:4142 (SD) yrkande 3.

Kundtjänst på svenska

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår ett motionsyrkande om att tillhandahålla kundtjänst på svenska.

Jämför reservation 6 (SD).

Propositionen

En licenshavare föreslås hålla all relevant information om spelet, inklusive spelets vinstmöjligheter och regler, lättillgänglig för spelare och myndigheter. Denna information ska vara på svenska (14 kap. 4 § spellagen).

Motionen

Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD) begär i motion 2017/18:4142 yrkande 5 ett tillkännagivande om att det bör förtydligas att spelbolagens bemötande genom kundtjänst ska kunna tillhandahållas på svenska.

Utskottets ställningstagande

Utskottet delar motionärens uppfattning om vikten av att tillhandahålla information på svenska och konstaterar att propositionen också innehåller ett sådant förslag. Motion 2017/18:4142 (SD) yrkande 5 är därför att anse som tillgodosedd och avstyrks därför.

 

Restaurangkasinon

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår ett motionsyrkande om restaurangkasinon.

 

Motionen

I motion 2017/18:2410 av Jan R Andersson (M) begärs att regeringen ser över möjligheten att ändra lotterilagen angående spelares insatser respektive vinster för roulettespel och tärningsspel på restaurangkasinon. Dessa bör enligt motionären höjas för att anpassas till rådande kostnadsläge och därmed öka möjligheterna för branschen att överleva i en tid med ökad konkurrens från utländska spelbolag.

Utskottets ställningstagande

Utskottet noterar att det av 21 kap. 2 § 4 i den föreslagna spellagen följer att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer har möjlighet att meddela föreskrifter om insatser, vinster och vinståterbetalning.

Utskottet ser inte skäl till ett tillkännagivande i enlighet med motionsyrkandet. Utskottet avstyrker motion 2017/18:2410 (M).

Licenser på spel på levande hästar 

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår ett motionsyrkande om licenser.

 

Motion från den allmänna motionstiden 2017/18

I motion 2017/18:1823 av Monica Haider (S) anförs behovet av två olika spellicenser, en för spel på levande hästar och en för övriga spel. I motionen pekas på risken att hästsporten förlorar sin finansiering och att staten därmed förlorar ett viktigt styrmedel.

Utskottets ställningstagande

Licens till vadhållning får omfatta vadhållning på sport och hästar. Vadhållning får även avse utfallet på elektroniskt simulerade sporthändelser. Till sådan vadhållning hör exempelvis vadhållning på s.k. fantasy sports (managerspel m.m.) och spel på virtuella hästar (propositionen s. 310).

Utskottet finner inte skäl till ett tillkännagivande i enlighet med motionsyrkandet och avstyrker därför motion 2017/18:1823 (S).

 

Motioner som bereds förenklat

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår motionsyrkanden om bl.a. datorspel och e-sport som riksdagen tagit ställning till relativt nyligen under mandatperioden.

 

Utskottets ställningstagande

Utskottet har tidigare under mandatperioden (senast i bet. 2016/17:KrU6) avstyrkt motionsyrkanden som rör samma eller i huvudsak samma frågor som i de motioner som listas här. Riksdagen beslutade i enlighet med utskottets förslag. Utskottet anser därför att dessa motionsyrkanden kan beredas i förenklad form och avstyrker dem därmed.

Motionerna

Motion 2017/18:1942 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD) yrkandena 3 och 4

I motionen yrkas att riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör se över möjligheterna att använda sig av datorspel för att förmedla och marknadsföra svenska miljöer, svensk kultur och svenska kulturskapare (yrkande 3).

I motionen yrkas att riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det nordiska datorspelsprogrammet ska återupptas (yrkande 4).

 

Motion 2017/18:2407 av Jan R Andersson (M)

I motionen yrkas att riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta för glesbygdsföretag att erbjuda spel via Svenska Spel och ATG.

 

Motion 2017/18:2462 av Jan R Andersson (M)

I motionen yrkas att riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbättrade villkor för svensk e-sport.

 

Motion 2017/18:2854 av Rickard Nordin (C) yrkandena 1–4 samt 7–9

I motionen yrkas att riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att riksdagen ställer sig bakom att likställa e-sport med övrig sport (yrkande 1).

I motionen yrkas att riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge samma möjligheter för e-sportföreningar att söka stöd som övriga sportföreningar har via Riksidrottsförbundet (yrkande 2).

I motionen yrkas att riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att spel ska anses vara en kulturform och att kulturbegreppet bör breddas för att inkludera spel (yrkande 3).

I motionen yrkas att riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Kulturrådet ska få ett utökat uppdrag för att kunna främja spelkulturen enligt nuvarande direktiv (yrkande 4).

I motionen yrkas att riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att klargöra möjligheten att betala ut prispengar i e-sport och förströelsespel som är baserade på skicklighet (yrkande 7).

I motionen yrkas att riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta vara på kompetensen i spelbranschen och överföra den till andra sektorer i samhället (yrkande 8).

I motionen yrkas att riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fokusera på jämställdhet inom e-sportvärlden (yrkande 9).

 

 

Reservationer

 

1.

Proposition 2017/18:220 En omreglerad spelmarknad, punkt 1 (V)

av Vasiliki Tsouplaki (V).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 1 borde ha följande lydelse:

Riksdagen avslår regeringens förslag.

Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:4131 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) yrkande 1 och

avslår proposition 2017/18:220 punkterna 1–6, 7.1, 8–12, 13.1 och 14–16.

 

 

 

Ställningstagande

Jag anser att förslagen i propositionen tyvärr inte är tillräckliga för att lösa problemen på spelmarknaden. Jag anser tvärtom att ett starkt statligt monopol med det ideella föreningslivet som komplement är den bästa grunden för att utveckla en säker spelmarknad med starkt konsumentskydd och för att minska de negativa följderna av spelandet. Jag saknar en analys av hur de aktörer som bedriver verksamhet utan tillstånd i dag kan stängas ute på ett effektivt sätt. Eftersom beredningsunderlag för hur spelmarknaden skulle kunna regleras med ett bibehållet statligt spelmonopol saknas väljer jag därför att yrka avslag på proposition 2017/18:220 En omreglerad spelmarknad.

 

 

2.

Utredning av alternativa regleringar av spelmarknaden, punkt 2 (V)

av Vasiliki Tsouplaki (V).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:4131 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) yrkande 2.

 

 

 

Ställningstagande

Jag instämmer i regeringens bedömning att dagens situation inte är hållbar. De otillåtna aktörerna behöver i dag inte ta någon social skyddshänsyn, och de kan satsa på vinstmaximering med hjälp av mycket kraftig marknadsföring. Jag anser dock att det innebär stora risker med dessa bolag även inom ett licenssystem då de som privata aktiebolag alltjämt har andra mål än de allmännyttiga. Jag vill därför se en utredning som ser över vilka metoder och vilken lagstiftning som måste till för att på allvar ta kontroll över den svenska spelmarknaden igen. Genom att ha ett offentligt ansvar med ett starkt statligt spelbolag finns det en möjlighet att motverka de negativa konsekvenserna av spel om pengar. Spelberoende drabbar såväl den spelberoende själv som hens familj och omgivning. Spelmissbruk är redan nu ett stort problem men skulle riskera att växa än mer i omfattning om privata spelbolag tog över den svenska spelmarknaden. Privata spelbolags drivkraft är att maximera sin egen vinst genom att sälja sin produkt till så många som möjligt. Det är ingen bra mekanism för att främja ett ansvarsfullt spelande, ett högt konsumentskydd och en hög säkerhet. Spelmarknaden behöver regleras på ett sådant sätt att alla aktörer som verkar på den omfattas, men utan att spelmonopolet avskaffas. Dessvärre saknas helt konkreta förslag om alternativa regleringar till en licensreglering av spelmarknaden i såväl den aktuella propositionen som utredningen som ligger till grund för propositionen, vilket inte är så konstigt då utredningens direktiv enbart gick ut på att utreda och utforma ett förslag till licensbaserat system. Detta tycker jag är en brist.

Jag anser att regeringen bör utreda alternativa regleringar av spelmarknaden som innebär att statens spelmonopol kvarstår.

 

 

3.

Utvärdering av den nya spellagstiftningen, punkt 3 (SD)

av Angelika Bengtsson (SD) och Sara-Lena Bjälkö (SD).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 3 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:4142 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD) yrkandena 1 och 4.

 

 

 

Ställningstagande

Folkhälsoaspekterna är utgångspunkten i sverigedemokratisk spelpolitik. Målet är att minimera risken för att individer som spelar ska utveckla spelberoende och fastna i en spelproblematik. För att försäkra oss om bästa möjliga system har vi därför förordat att ett förstärkt spelmonopol ska utvärderas samtidigt som man utvärderar förutsättningarna för införandet av ett licenssystem för spel. Att enbart utvärdera en lösning som nu gjorts riskerar att leda till tunnelseende, och det slutgiltiga beslutet blir således mindre välgrundat.

Vi anser därför att en uppföljning av licenssystemet bör planeras in redan nu och att denna utvärdering bör påbörjas fem år efter att den nya lagstiftningen trätt i kraft.

 

 

4.

Spel på kredit, punkt 5 (SD)

av Angelika Bengtsson (SD) och Sara-Lena Bjälkö (SD).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 5 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motionerna

2017/18:1605 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD) och

2017/18:4142 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD) yrkande 2 och

bifaller delvis motionerna

2017/18:46 av Robert Hannah (L) yrkandena 1 och 2,

2017/18:2391 av Rasmus Ling (MP),

2017/18:2447 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (båda C) yrkande 1,

2017/18:2761 av Jan Ericson (M),

2017/18:2807 av Lars Beckman (M),

2017/18:2841 av Rickard Nordin (C),

2017/18:2903 av Edward Riedl (M),

2017/18:3561 av Jenny Petersson (M) och

2017/18:3579 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkandena 16 och 17.

 

 

 

Ställningstagande

Vi har i tidigare sammanhang framfört att vi inte vill se några undantag från förbudet att bedriva spelverksamhet på kredit. Detta är en inställning som vi vidhåller. Skälet till kreditköp är oftast otillräckliga medel för att kunna köpa det man vill eller har behov av för tillfället. Att köpa en lott eller spela om pengar innebär att man försöker att vinna stora summor. Sannolikheten att vinna är dock statistiskt sett mycket liten. En person som väljer att låna till ett sådant köp är enligt vår uppfattning antingen desperat eller spelberoende eller en kombination av dessa. Vi anser att det inte bör vara tillåtet att försöka göra vinst på individers förhoppning om en enkel väg ut ur ekonomiska problem. Det bör således inte vara tillåtet för någon, oavsett om det är staten, en förening eller ett företag, att bedriva lotteriverksamhet på kredit i Sverige. Därför anser vi att inga undantag bör tillåtas från denna regel. Prenumerationstjänster bör exempelvis ta betalt för de lotter de säljer innan de sänder dem till kunden.

Vi anser att det oavsett skäl inte bör vara möjligt med undantag från förbudet mot att bedriva spel- och lotteriverksamhet på kredit.

 

 

5.

Reklam och marknadsföring av spel, punkt 6 (SD)

av Angelika Bengtsson (SD) och Sara-Lena Bjälkö (SD).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 6 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:4142 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD) yrkande 3 och

avslår motionerna

2017/18:704 av Hillevi Larsson m.fl. (S) och

2017/18:1822 av Magnus Manhammar (S).

 

 

 

Ställningstagande

Sverigedemokraterna vill minimera alla former av expansiv eller aggressiv marknadsföring för den form av spel som propositionen berör. Med det menar vi att marknadsföring av spel inte på något sätt får få det att framstå som att chansen att vinna är större än vad den är, exempelvis genom att framhäva att man går miste om betydande vinstchanser om man inte deltar i spelet. Vi anser även att lockerbjudanden, såsom bonuserbjudanden, bör vara otillåtna även vid första speltillfället hos en spelleverantör. Vi är även skeptiska till telefonförsäljning av lotter och anser att telefonförsäljningen som försäljningsmetod är en aggressiv försäljningsmetod, vilket vi framfört i annat sammanhang. Således ställer vi oss inte helt bakom regeringens förslag att kriterierna för vad som avses med måttfull marknadsföring på området bör utvecklas genom praxis. Vi anser att det till viss mån redan nu bör gå att identifiera otillåtna förfaranden vid marknadsföring av spel.

 

 

6.

Kundtjänst på svenska, punkt 7 (SD)

av Angelika Bengtsson (SD) och Sara-Lena Bjälkö (SD).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 7 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:4142 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD) yrkande 5.

 

 

 

Ställningstagande

Vi välkomnar krav att en licensinnehavare ska tillhandahålla information om spelverksamheten på svenska. Dock noterade vi att det inte tycks finnas ett tydligt krav att kundtjänst ska tillhandahållas på svenska.

Vi anser att det bör förtydligas att spelbolagens kundtjänster ska kunna erbjuda ett bemötande på svenska.

Särskilt yttrande

 

Proposition 2017/18:220 En omreglerad spelmarknad, punkt 1 (M, C, L, KD)

Olof Lavesson (M), Per Lodenius (C), Isabella Hökmark (M), Roland Utbult (KD), Eva Lohman (M), Helena Bouveng (M) och Bengt Eliasson (L) anför:

 

 

Proposition 2017/18:220 En omreglerad spelmarknad är en efterlängtad reform. Propositionen innebär att dagens omoderna monopol ersätts med en modern lagstiftning som inkluderar hela den växande spelmarknaden. Målet är att skapa en spelmarknad som präglas av ett högt konsumentskydd, en hög säkerhet i spelen och tydliga förutsättningar för att få verka på marknaden genom ett licenssystem där vi öppnar upp den svenska marknaden för seriösa aktörer som vill vara med och ta ansvar. Därmed stänger systemet ute oseriösa aktörer.

Tre frågor har varit särskilt prioriterade för Alliansen. Det första målet är att så många bolag som möjligt som i dag verkar i utlandet ska komma in på den svenska spelmarknaden och tillåtas att verka här under rimliga och konkurrenskraftiga former. Dessa, ofta svenska, bolag ska kunna verka här, vara med och ta ansvar när det gäller riskspelande och bidra till det gemensamma genom skatten. För Alliansen är det viktigt att skapa en öppen och transparant spelmarknad där alla seriösa aktörer tillåts verka med villkor som är rättvisa och lika för alla. Detta skapar jobb och tillväxt och ger bättre möjlighet att motverka oseriösa aktörer.

Det andra prioriterade området för Alliansen har varit att värna den ideella sektorns skattebefrielse på lotteri och bingo. Dessa organisationer gör ovärderliga insatser för samhället i stort. Alliansen har i sina gemensamma motioner under innevarande mandatperiod återkommande lyft fram denna sektors betydelse för samhället. Det är därför viktigt att dessa fortsatt är skattebefriade i sin försäljning av lotterier och bingo, oavsett om spelet sker landbaserat eller online. För Alliansen har teknikneutralitet varit särskilt prioriterat då detta lägger en långsiktig grund för hela den ideella sektorns framtida utveckling och finansiering. Att kulturutskottet nu gör tolkningen att skattebefrielsen även ska omfatta bingo online är viktigt i sammanhanget.

Det tredje prioriterade området har varit att skapa tydliga regler för att värna människor som befinner sig i riskzonen för spelproblem, både under själva spelandet genom möjligheter till självavstängning och med skydd mot direktriktad aggressiv marknadsföring. På så sätt stärks skyddet för utsatta grupper som är i riskzonen att utveckla spelmissbruk.

Alliansen menar att propositionen tillgodoser samtliga dessa tre prioriterade områden. Därmed bryts ett gammalt monopol upp, en modell som den digitala utvecklingen gjort omodern. I stället läggs en grund för en modern och rättvis spelpolitik som förhindrar oseriösa aktörer att agera på den svenska spelmarknaden, säkerställer den ideella sektorns långsiktiga finansiering och värnar den som befinner sig i riskzonen för spelmissbruk.

För Alliansen har det dessutom varit viktigt att motverka överutnyttjande av spel på kredit. I Sverige råder i dag kreditförbud, men undantag kan medges och är främst avsett för små aktörer som exempelvis Cancerfonden. Nio aktörer har i dag ett sådant undantag. Vi ser dock att en aktör, det socialdemokratiska Kombispel, återkommande har överutnyttjat undantaget. Problemet uppmärksammades i medierna när tusentals personer hade hamnat hos Kronofogden till följd av Kombispels agerande. I propositionen sätts nu ett tydligt tak för hur stor krediten får vara. På så sätt värnar vi de små aktörernas verksamhet, samtidigt som vi sätter stopp för den typ av avarter som Kombispel ägnat sig åt.

Två viktiga frågor kommer vi särskilt att bevaka framöver. Den första rör Svenska spels framtid och organisation. Det måste finnas en tydlig gränsdragning när det gäller statens agerande, dels på en konkurrensutsatt marknad, dels på marknader där det fortfarande råder monopol. Vi delar till fullo utredningens förslag om att Svenska spel behöver delas upp i två strikt åtskilda företag. Något annat är inte rimligt.

Den andra frågan rör hästsportens framtid och långsiktiga finansiering. ATG kommer att få en ny roll på en omreglerad marknad och vi behöver titta vidare på vilka konsekvenser detta får för hästsportens finansiering. Att regeringen har aviserat att dessa två delar ska utredas i särskild ordning välkomnar vi, och vi ämnar följa detta arbete noga.

Sammanfattningsvis är proposition 2017/18:220 En omreglerad spelmarknad ett stort och viktigt steg i rätt riktning. Förutsatt att vi i närtid lyckas lösa frågorna om hästsportens finansiering och uppdelningen av Svenska Spel innebär detta att propositionen lägger en stabil grund för en modern och väl avvägd spelpolitik.

 

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2017/18:220 En omreglerad spelmarknad:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till spellag.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om skatt på spel.

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken.

4.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel.

5.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078).

6.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).

7.1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486).

Behandlingen avser godtagande av lagförslaget. Behandlingen av det lagtekniska antagandet sker i annat sammanhang.

8.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

9.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696).

10.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

11.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i kameraövervakningslagen (2013:460).

12.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

13.1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Behandlingen avser godtagande av 1 kap. 2 § och antagande av lagförslaget i övrigt. Behandlingen av det lagtekniska antagandet av 1 kap. 2 § sker i annat sammanhang.

14.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:90) om insyn i finansiering av partier.

15.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:000) om ändring i lagen (2017:1229) om ändring i lagen (2017:405) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

16.Riksdagen godkänner att AB Svenska Spel, direkt eller indirekt, på affärsmässiga grunder, ska anordna spel om pengar och andra vinster med ett värde i pengar samt utöva annan därmed förenlig verksamhet (avsnitt 18.1).

Följdmotionerna

2017/18:4131 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V):

1.Riksdagen avslår regeringens proposition 2017/18:220 En omreglerad spelmarknad.

2.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda alternativa regleringar av spelmarknaden som innebär att statens spelmonopol kvarstår och tillkännager detta för regeringen.

2017/18:4142 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD):

1.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att redan nu besluta att en utvärdering av licenssystemet ska genomföras fem år efter införandet och tillkännager detta för regeringen.

2.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det oavsett skäl inte bör vara möjligt med undantag från förbudet mot att bedriva spel- och lotteriverksamhet på kredit och tillkännager detta för regeringen.

3.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om expansiv och aggressiv marknadsföring och tillkännager detta för regeringen.

4.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om medel till allmännyttiga ändamål och tillkännager detta för regeringen.

5.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör förtydligas att spelbolagen ska kunna tillhandahålla kundtjänst på svenska och tillkännager detta för regeringen.

Motioner från allmänna motionstiden 2017/18

2017/18:46 av Robert Hannah (L):

1.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att helt förbjuda spel och lotteri på kredit för skuldsatta och tillkännager detta för regeringen.

2.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skuldsatta inte ska behöva betala tillbaka kredit som de getts för spel och lotteri och tillkännager detta för regeringen.

2017/18:704 av Hillevi Larsson m.fl. (S):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om spelberoende och tillkännager detta för regeringen.

2017/18:1605 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det oavsett skäl inte bör vara möjligt med undantag från förbudet mot att bedriva spel och lotteriverksamhet på kredit och tillkännager detta för regeringen.

2017/18:1822 av Magnus Manhammar (S):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att spelreklam bör ha samma restriktioner som alkoholreklam och tillkännager detta för regeringen.

2017/18:1823 av Monica Haider (S):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att man när man omreglerar spelmarknaden bör överväga att införa två spellicenser – en för spel på levande hästar och en för övrigt spel, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

2017/18:1942 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD):

3.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör se över möjligheterna att använda sig av datorspel för att förmedla och marknadsföra svenska miljöer, svensk kultur och svenska kulturskapare och tillkännager detta för regeringen.

4.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det nordiska spelprogrammet ska återupptas och tillkännager detta för regeringen.

2017/18:2391 av Rasmus Ling (MP):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa undantaget i lotterilagen om lotteriförsäljning på kredit och tillkännager detta för regeringen.

2017/18:2407 av Jan R Andersson (M):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta för glesbygdsföretag att erbjuda spel via Svenska Spel och ATG och tillkännager detta för regeringen.

2017/18:2410 av Jan R Andersson (M):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om insatser för restaurangkasinon och tillkännager detta för regeringen.

2017/18:2447 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (båda C):

1.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett förbud mot att sälja lotter på kredit ska införas och tillkännager detta för regeringen.

2017/18:2462 av Jan R Andersson (M):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbättrade villkor för svensk e-sport och tillkännager detta för regeringen.

2017/18:2761 av Jan Ericson (M):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att slopa möjligheten till undantag för lottförsäljning på kredit och tillkännager detta för regeringen.

2017/18:2807 av Lars Beckman (M):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om spelförsäljning på kredit och tillkännager detta för regeringen.

2017/18:2841 av Rickard Nordin (C):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lotter alltid ska betalas innan dragning och tillkännager detta för regeringen.

2017/18:2854 av Rickard Nordin (C):

1.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att likställa e-sport med övrig sport och tillkännager detta för regeringen.

2.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge samma möjligheter för e-sportföreningar att söka stöd som övriga sportföreningar har via Riksidrottsförbundet och tillkännager detta för regeringen.

3.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att spel ska anses vara en kulturform och att kulturbegreppet bör breddas för att inkludera spel och tillkännager detta för regeringen.

4.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Kulturrådet ska få ett utökat uppdrag för att kunna främja spelkulturen enligt nuvarande direktiv och tillkännager detta för regeringen.

7.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att klargöra möjligheten att betala ut prispengar i e-sport och förströelsespel som är baserade på skicklighet och tillkännager detta för regeringen.

8.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta vara på kompetensen i spelbranschen och överföra den till andra sektorer i samhället och tillkännager detta för regeringen.

9.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fokusera på jämställdhet inom e-sportvärlden och tillkännager detta för regeringen.

2017/18:2903 av Edward Riedl (M):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort undantaget från kreditförbudet vid lotteriförsäljning och tillkännager detta för regeringen.

2017/18:3310 av Erik Bengtzboe (M):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avreglera spelmarknaden och sälja Svenska Spel och tillkännager detta för regeringen.

2017/18:3561 av Jenny Petersson (M):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över undantag för lotteriförsäljning på kredit och tillkännager detta för regeringen.

2017/18:3579 av Robert Hannah m.fl. (L):

16.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpta regler gällande lotter sålda på kredit och tillkännager detta för regeringen.

17.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpta konsekvenser för lotterianordnare som bedriver vårdslös försäljning av lotter på kredit och tillkännager detta för regeringen.

 

 

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Bilaga 3

Skatteutskottets yttrande 2017/18:SkU11y