Kulturutskottets betänkande

2017/18:KrU10

 

Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Sammanfattning

I betänkandet föreslår utskottet att riksdagen medger att behandlingen av vissa ärenden får skjutas upp till nästa riksmöte.

 

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Utskottets överväganden

Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

 

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Riksdagen medger att behandlingen av

a) skrivelse 2017/18:246 En politik för engagemang – långsiktighet och oberoende för civilsamhället,

b) proposition 2017/18:261 Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service,

c) skrivelse 2017/18:264 Kultur i hela landet,

d) de övriga ärenden som kan komma att hänvisas till utskottet under återstoden av innevarande riksmöte

får skjutas upp till nästa riksmöte. 

Stockholm den 7 juni 2018

På kulturutskottets vägnar

Olof Lavesson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Olof Lavesson (M), Gunilla Carlsson (S), Peter Johnsson (S), Cecilia Magnusson (M), Aron Emilsson (SD), Saila Quicklund (M), Anna Wallentheim (S), Per Lodenius (C), Niclas Malmberg (MP), Isabella Hökmark (M), Azadeh Rojhan Gustafsson (S), Angelika Bengtsson (SD), Christina Örnebjär (L), Vasiliki Tsouplaki (V), Ida Karkiainen (S) och Mattias Vepsä (S).

 

 

 

 

 

Utskottets överväganden

Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen medger att behandlingen av dels skrivelse 2017/18:246 En politik för engagemang – långsiktighet och oberoende för civilsamhället, dels proposition 2017/18:261 Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service, dels skrivelse 2017/18:264 Kultur i hela landet, dels de ytterligare ärenden som kan komma att hänvisas till utskottet under återstoden av innevarande riksmöte, får skjutas upp till nästa riksmöte.

 

Bakgrund

Enligt 11 kap. 15 § riksdagsordningen ska ett ärende avgöras under den valperiod då det har väckts. Riksdagen får dock besluta att behandlingen får skjutas upp till det första riksmötet i nästa valperiod. Riksdagens beslut fattas på förslag av det beredande utskottet.

I skrivelse 2017/18:246 En politik för engagemang – långsiktighet och oberoende för civilsamhället lämnas en beskrivning av åtgärder som vidtagits under mandatperioden 2014–2018 och som bidrar till mer långsiktiga och stabila villkor för det civila samhället. Ärendet hänvisades till utskottet den 15 maj 2018.

I proposition 2017/18:261 Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service föreslår regeringen en ny lag om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst, samt lämnar förslag som syftar till att stärka oberoendet för public service. Ärendet hänvisades till utskottet den 30 maj 2018.

I skrivelse 2017/18:264 Kultur i hela landet lämnar regeringen en översiktlig redovisning av hur regeringen arbetat för kultur i hela landet under mandatperioden.

Utskottets ställningstagande

Utskottet föreslår att riksdagen medger att behandlingen av dels skrivelse 2017/18:246 En politik för engagemang – långsiktighet och oberoende för civilsamhället, dels proposition 2017/18:261 Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service, dels skrivelse 2017/18:264 Kultur i hela landet, dels de ytterligare ärenden som kan komma att hänvisas till utskottet under återstoden av innevarande riksmöte, får skjutas upp till nästa riksmöte.