Konstitutionsutskottets betänkande

2017/18:KU47

 

Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Sammanfattning

I betänkandet föreslår utskottet att riksdagen medger att behandlingen av vissa ärenden får skjutas upp till nästa riksmöte.

 

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Utskottets överväganden

Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

 

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Riksdagen medger att behandlingen av

a) redogörelse 2017/18:RS1 Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2017, 

b) proposition 2017/18:260 Följdändringar till ändrade mediegrundlagar,

c) de övriga ärenden som kan komma att hänvisas till utskottet under återstoden av innevarande riksmöte 

får skjutas upp till nästa riksmöte.

Stockholm den 31 maj 2018

På konstitutionsutskottets vägnar

Andreas Norlén

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Andreas Norlén (M), Björn von Sydow (S), Hans Ekström (S), Annicka Engblom (M), Jonas Millard (SD), Marta Obminska (M), Per-Ingvar Johnsson (C), Agneta Börjesson (MP), Dag Klackenberg (M), Tina Acketoft (L), Mia Sydow Mölleby (V), Tuve Skånberg (KD), Laila Naraghi (S), Eva-Lena Gustavsson (S), Petter Löberg (S), Roger Hedlund (SD) och Ida Karkiainen (S).

 

 

 

 

 

Utskottets överväganden

Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen medger att behandlingen av redogörelse 2017/18:RS1 Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2017, proposition 2017/18:260 Följdändringar till ändrade medie-grundlagar och de ytterligare ärenden som kan komma att hänvisas till utskottet under återstoden av innevarande riksmöte får skjutas upp till nästa riksmöte.

 

Bakgrund

Enligt 11 kap. 15 § riksdagsordningen ska ett ärende avgöras under den valperiod då det har väckts. Riksdagen får dock besluta att behandlingen får skjutas upp till det första riksmötet i nästa valperiod. Riksdagens beslut fattas på förslag av utskottet.

I redogörelse 2017/18:RS1 Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2017 lämnas en redovisning för Riksdagsförvaltningens verksamhet under verksamhetsåret 2017. Ärendet remitterades till utskottet den 28 februari 2018. I proposition 2017/18:260 Följdändringar till ändrade mediegrundlagar föreslås vissa följdändringar i författningar där hänvisningar görs till bestämmelser i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihets-grundlagen. Ärendet remitterades till utskottet den 16 maj 2018.

Utskottet har under detta riksmöte tidigare begärt uppskov med behandlingen av vissa lagförslag och motioner som har samband med olika grundlagsärenden (bet. 2017/18:KU13, 2017/18:KU14, 2017/18:KU15 och 2017/18:KU16).

Utskottets ställningstagande

Utskottet föreslår att riksdagen medger att behandlingen av redogörelse 2017/18:RS1 Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2017, proposition 2017/18:260 Följdändringar till ändrade mediegrundlagar och de ytterligare ärenden som kan komma att hänvisas till utskottet under återstoden av innevarande riksmöte får skjutas upp till nästa riksmöte.