Finansutskottets betänkande

2017/18:FiU50

 

Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Sammanfattning

I betänkandet föreslår utskottet att riksdagen medger att behandlingen av vissa ärenden får skjutas upp till nästa riksmöte.

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Utskottets överväganden

Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

 

 

 

 

 

Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Riksdagen medger att behandlingen av 

a) proposition 2017/18:263 Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument, skrivelse 2017/18:255 Riksrevisionens rapport om finansiell stabilitet, skrivelse 2017/18:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2017, redogörelse 2017/18:RR5 Riksrevisorernas årliga rapport 2018 och

b) de övriga ärenden som kan komma att hänvisas till utskottet under återstoden av innevarande riksmöte får skjutas upp till nästa riksmöte.

Stockholm den 7 juni 2018

På finansutskottets vägnar

Fredrik Olovsson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Fredrik Olovsson (S), Elisabeth Svantesson (M), Monica Green (S), Maria Plass (M), Ingela Nylund Watz (S), Oscar Sjöstedt (SD), Jörgen Andersson (M), Ingemar Nilsson (S), Janine Alm Ericson (MP), Niklas Wykman (M), Dennis Dioukarev (SD), Mats Persson (L), Ulla Andersson (V), Jakob Forssmed (KD), Niklas Karlsson (S), Björn Wiechel (S) och Per Åsling (C).

 

 

 

 

 

 

Utskottets överväganden

Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen medger att behandlingen av vissa ärenden får skjutas upp till riksmötet 2018/19.

 

 

Bakgrund

Enligt 11 kap. 15 § riksdagsordningen ska ett ärende avgöras under den val-period då det har väckts. Riksdagen får dock besluta att behandlingen får skjutas upp till det första riksmötet i nästa valperiod. Riksdagens beslut fattas på förslag av det beredande utskottet.

Kammaren har hänvisat följande ärenden till utskottet:

Proposition 2017/18:263 Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument, hänvisades till utskottet den 30 maj 2018. 

Skrivelse 2017/18:255 Riksrevisionens rapport om finansiell stabilitet, hänvisades till utskottet den 16 maj 2018.

Skrivelse 2017/18:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2017, hänvisades till utskottet den 30 maj 2018.

Redogörelse 2017/18:RR5 Riksrevisorernas årliga rapport 2018, hänvisades till utskottet den 30 maj 2018.

 

Utskottets ställningstagande

Utskottet föreslår att riksdagen medger att behandlingen av propositionen, skrivelserna och redogörelsen samt de ytterligare ärenden som kan komma att hänvisas till utskottet under återstoden av innevarande riksmöte får skjutas upp till nästa riksmöte.