Civilutskottets betänkande

2017/18:CU30

 

Bättre möjligheter till finansiering av järnvägsfordon

Sammanfattning

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag att riksdagen ska godkänna dels protokollet till konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker, om särskilda frågor rörande rullande järnvägsmateriel (järnvägsprotokollet), dels att Sverige vid anslutning till järnvägsprotokollet ska lämna den förklaring som föreslås i propositionen. Utskottet ställer sig också bakom de lagändringar som regeringen föreslår, bl.a. i lagen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker.

Syftet med förslagen är att underlätta finansieringen av järnvägsfordon. Genom förslagen införs en möjlighet att registrera internatio­nella säker­hets­­rätter i ett gemensamt internationellt register. Det huvudsakliga syftet med registrering i registret är att ge upplysningar om att ett visst objekt är belastat med en internationell säkerhetsrätt och att avgöra prioriteten mellan konkur­rerande intressen i viss egendom.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

 

Behandlade förslag

Proposition 2017/18:117 Bättre möjligheter till finansiering av järnvägs­fordon.

 

 

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Utskottets överväganden

Bättre möjligheter till finansiering av järnvägsfordon

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

Bättre möjligheter till finansiering av järnvägsfordon

Riksdagen

a) godkänner

1. det den 23 februari 2007 dagtecknade protokollet till konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker, om särskilda frågor rörande rullande järnvägsmateriel (järnvägsprotokollet),

2. att Sverige vid anslutning till järnvägsprotokollet lämnar föreslagen förklaring (avsnitt 7 i prop. 2017/18:117),

b) antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva,

2. lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979),

3. lag om ändring i lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:117 punkterna 1–5.

 

Stockholm den 10 april 2018

På civilutskottets vägnar

Caroline Szyber

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Caroline Szyber (KD), Johan Löfstrand (S), Mats Green (M), Hillevi Larsson (S), Carl-Oskar Bohlin (M), Roger Hedlund (SD), Ola Johansson (C), Emma Hult (MP), Leif Nysmed (S), Mikael Eskilandersson (SD), Robert Hannah (L), Nooshi Dadgostar (V), Johanna Haraldsson (S), ClasGöran Carlsson (S), Maria Strömkvist (S), Erik Ottoson (M) och Ewa Thalén Finné (M).

 

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

För att minska riskerna vid finansiering av vissa typer av lösa saker och öka förutsebarheten när det gäller säkerhetsrätter, t.ex. panträtt, började man i slutet av 1980-talet att utarbeta en konvention om internationella säker­hets­rätter i lösa saker inom Internationella institutet för harmonisering av privat­rätten (Unidroit). Målsättningen med Unidroits arbete var att ta fram och enas om materiella regler för säkerhetsrätter som skulle tillämpas av alla fördragsslutande stater utan hinder av nationell rätt. Genom att skapa ett internationellt register skulle det dessutom tydligt framgå vilka säkerhetsrätter som belastade viss egendom. Efter drygt tio år av förhandlingar under­tecknandes den 16 november 2001 konventionen om internationella säkerhets­rätter i lösa saker i Kapstaden (Kapstadskonventionen).

Kap­stads­konventionen täcker tre kategorier av lösa saker: luftfartsobjekt, rullande järnvägs­materiel (t.ex. järnvägsfordon, tunnelbanevagnar och spår­vagnar) och rymdobjekt. De tre kategorierna regleras i tre olika protokoll som vart och ett ska läsas tillsammans med konventionen.

Konventionen, som trädde i kraft den 1 mars 2006, har hittills tillträtts av drygt 70 länder. Den 1 april 2016 tillträde Sverige konventionen och luft­fartsprotokollet. Hittills har nio länder, däribland Sverige, undertecknat proto­kollet om särskilda frågor rörande rullande järnvägsmateriel (järnvägsproto­kollet). Protokollet träder i kraft när fyra länder har ratificerat det. EU och två länder har hittills ratificerat protokollet.

I juni 2015 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att ta ställning till om Sverige bör tillträda järnvägsprotokollet och föreslå de författnings­ändringar som behövs för att Sverige ska kunna tillträda protokollet eller som i övrigt bedöms lämpliga för att protokollets bestämmelser ska kunna tillämpas fullt ut (dir. 2015:66). Utredningen, som tog namnet Kapstadsutredningen II – Internationella säkerhetsrätter i rullande järnvägsmateriel, överlämnade i juni 2016 sitt betänkande Internationella säkerhetsrätter i järnvägsfordon m.m. – Järnvägsprotokollet (SOU 2016:43). Betänkandet har remissbehandlats.

Lagrådet har yttrat sig över regeringens lagförslag.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1 och lagförslagen i bilaga 2.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

 

Utskottets överväganden

Bättre möjligheter till finansiering av järnvägsfordon

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen godkänner det den 23 februari 2007 dagtecknade proto­kollet till konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker, om särskilda frågor rörande rullande järnvägsmateriel (järnvägsprotokollet) och att Sverige vid anslutning till protokollet lämnar föreslagen förklaring (avsnitt 7 i prop. 2017/18:117). Riksdagen antar vidare regeringens lagförslag.

 

Propositionen

Godkännande av järnvägsprotokollet

I propositionen föreslår regeringen att riksdagen godkänner järnvägsproto­kollet.

Regeringen föreslår också att riksdagen godkänner att Sverige vid tillträde till järnvägsprotokollet lämnar en förklaring med följande innebörd.

Om det inleds ett insolvensförfarande gentemot gäldenären och det finns rullande järnvägsmateriel i Sverige, ska svenska domstolar så långt som möjligt och i enlighet med svensk lag samarbeta med utländska domstolar och konkursförvaltare eller motsvarande behöriga personer vid tillämp­ningen av protokollets insolvensrättsliga bestämmelser.

Lagstiftning

Regeringen föreslår att de bestämmelser i järnvägsprotokollet som rör enskilda eller myndigheter och den bestämmelse som Sverige genom att lämna en förklaring väljer att tillämpa, dvs. bestämmelserna i artiklarna I–V, VII, X, XI, XIV–XX och XXVI.a, ska gälla som svensk lag genom ändringar i lagen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker.

Regeringens förslag omfattar även följande.

       Vid svensk domsrätt enligt konventionen och protokollet ska Stockholms tingsrätt vara reservforum.

       Järnvägsprotokollets insolvensrättsliga bestämmelser i artikel IX, alternativ A ska, om inte parterna avtalat om något annat, tillämpas i insolvenssituationer såsom konkurser och företagsrekonstruktioner när gäldenären har sina huvud­sakliga intressen i Sverige på det sätt som anges i artikel I.2d i protokollet. Vid tillämpningen av artikeln ska med väntetid avses en period som inte överstiger 60 kalenderdagar.

       Internationella säkerhetsrätter i rullande järnvägsmateriel som registrerats i det internationella registret ska ges särskild förmånsrätt.

       I en s.k. sale-and-lease-back-transaktion ska köparen få skydd för sitt förvärv mot säljarens borgenärer när säkerhetsrätten registreras i det inter­nationella registret.

 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer. Artikel IX, alternativ A, ska inte tillämpas i insolvenssituationer som upp­kommit före ikraftträdandet. För förmånsrätt som följer med en panträtt eller annan rättighet som har uppkommit före ikraftträdandet ska äldre föreskrifter i förmånsrättslagen fortfarande gälla.

Utskottets ställningstagande

Det har inte väckts någon motion med anledning av propositionen. Utskottet anser att riksdagen av de skäl som anförs i propositionen bör bifalla regeringens förslag om godkännande och anta regeringens lagförslag.

 

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2017/18:117 Bättre möjligheter till finansiering av järnvägsfordon:

1.Riksdagen godkänner det den 23 februari 2007 dagtecknade protokollet till konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker, om särskilda frågor rörande rullande järnvägsmateriel (järnvägsprotokollet).

2.Riksdagen godkänner att Sverige vid anslutning till järnvägsprotokollet lämnar föreslagen förklaring (avsnitt 7).

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker.

4.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva.

5.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979).

 

 

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag