Civilutskottets betänkande

2017/18:CU28

 

Digitalisering av grundkartor och detaljplaner

Sammanfattning

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag om ändringar i plan- och bygglagen. Förslaget innebär att riksdagen bemyndigar regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om standarder för utformning av grundkartor, detaljplaner och planbeskrivningar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

 

Behandlade förslag

Proposition 2017/18:132 Digitalisering av grundkartor och detaljplaner.

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Utskottets överväganden

Digitalisering av grundkartor och detaljplaner

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

Digitalisering av grundkartor och detaljplaner

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:132.

 

Stockholm den 26 april 2018

På civilutskottets vägnar

Johan Löfstrand

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Johan Löfstrand (S), Mats Green (M), Hillevi Larsson (S), Carl-Oskar Bohlin (M), Eva Sonidsson (S), Roger Hedlund (SD), Cecilie Tenfjord-Toftby (M), Leif Nysmed (S), Emma Hult (MP), Lars Beckman (M), Mikael Eskilandersson (SD), Robert Hannah (L), Nooshi Dadgostar (V), ClasGöran Carlsson (S), Åsa Eriksson (S), Helena Lindahl (C) och Lars-Axel Nordell (KD).

 

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Boverket har på uppdrag av regeringen utrett behovet av att genom föreskrifter reglera vilken standard som ska gälla för hur detaljplaner ska utformas tekniskt för att förenkla informationsutbyte digitalt, hur en sådan författningsreglering i så fall kan se ut och inom vilken tidsram kommuner och berörda företag kan genomföra en omställning av sitt arbetssätt (dnr N2017/00584/PBB). Boverket redovisade uppdraget den 29 augusti 2017 i rapporten Digitala detaljplaner – Reglering av hur detaljplaner ska utformas digitalt (Rapport 2017:21).

Lantmäteriet har på uppdrag av regeringen utrett behovet av att genom före­skrifter reglera vilken standard som ska gälla för den information som ska finnas i en grundkarta till en detaljplan (dnr Fi2016/04700/EF). Lantmäteriet redovisade uppdraget den 30 augusti 2017 i rapporten Digitalt först – För en smartare samhällsbyggnadsprocess, Föreskriftsrätt om gem­en­samma stan­darder för information i grundkartor (Lantmäterirapport 2017:2).

Rapporterna har remissbehandlats.

Lagrådet har yttrat sig över lagförslaget till 16 kap. 1 a § plan- och bygg­lagen (2010:900). Övriga ändringar i plan- och bygglagen är av sådan beskaf­fen­­het att regeringen bedömt att Lagrådets granskning av dessa ändringar skulle sakna betydelse.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1 och regeringens lagförslag i bilaga 2.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

 

Utskottets överväganden

Digitalisering av grundkartor och detaljplaner

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

 

Propositionen

Regeringen föreslår en ändring i plan- och bygglagen, förkortad PBL, som innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om standarder för utformning av grundkartor, detalj­planer och planbeskrivningar. Därutöver föreslås några författningstekniska och redaktionella ändringar i samma lag.

Regeringen anför i propositionen att det i PBL saknas bestämmelser om hur grundkartor, detaljplaner och planbeskrivningar ska utformas. Trots att en digitalisering av denna process till viss del har genomförts på kommunal och statlig nivå är resultatet skiftande eftersom det saknas gemen­samma standarder och gränssnitt. Projekt och aktiviteter som genomförs inom samhällsbyggnadsprocessen kan därför inte fullt ut dra fördel av den digitalisering som finns. Det är, enligt vad som anförs i propositionen, exempelvis i dag inte möjligt att fullt ut göra samman­ställningar av digitala planer, och informationsflödet mellan kommuner och myndigheter är bristfälligt.

Regeringen anför att en enhetlig och effektiv digital samhällsbyggnads­process är till nytta för samhället genom att exempelvis bidra till att förenkla kontakterna mellan dess aktörer. En enhetlig digital process leder även till en mer effektiv tillämpning av PBL, vilket i sin tur ger förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande och en långsiktigt hållbar samhälls­utveckling. Det finns därför, enligt regeringens uppfattning, ett behov av enhetliga digitala standarder vid utformningen av grund­kartor, detalj­planer och planbeskrivningar. För grundkartor och detaljplaner kan standarder för utformning innefatta kartornas informations­mängder, informations­specifikationer för dessa samt utseende (manér), exempelvis färg, textsättning, kartdeklaration och kart­beteckningar. Dessa standarder kommer, enligt vad som anges i propositionen, att vara så detaljerade att de lämpligen bör anges i myndighetsföreskrifter.

Utskottets ställningstagande

Det har inte väckts någon motion med anledning av propositionen. Utskottet anser att riksdagen bör bifalla propositionen och anta regeringens lagförslag av de skäl som framförs i propositionen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2017/18:132 Digitalisering av grundkartor och detaljplaner:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900).

 

 

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag