Civilutskottets betänkande

2017/18:CU19

 

Några civilrättsliga anpassningar till EU:s dataskyddsförordning

Sammanfattning

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag om ändringar i lagar inom de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transport­rättsliga och immaterial­rättsliga områdena. Förslagen innebär att lagstiftningen inom de angivna områdena anpassas till EU:s nya dataskydds­förordning.

Regeringens förslag innebär vissa undantag från dataskyddsförordningen för att säkerställa att viktiga register fyller sin avsedda funktion. I övrigt föreslås de följdändringar som behövs.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 25 maj 2018.

 

Behandlade förslag

Proposition 2017/18:111 Några civilrättsliga anpassningar till EU:s data­skydds­förordning.

 

 

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Utskottets överväganden

Några civilrättsliga anpassningar till EU:s dataskyddsförordning

Särskilt yttrande

Några civilrättsliga anpassningar till EU:s dataskyddsförordning (SD)

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

Några civilrättsliga anpassningar till EU:s dataskyddsförordning

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i jordabalken,

2. lag om ändring i lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg,

3. lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk,

4. lag om ändring i patentlagen (1967:837),

5. lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485),

6. lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988),

7. lag om ändring i firmalagen (1974:156),

8. lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,

9. lag om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter,

10. lag om ändring i lagen (1994:448) om pantbrevsregister,

11. lag om ändring i sjölagen (1994:1009),

12. lag om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306),

13. lag om ändring i lagen (2000:224) om fastighetsregister,

14. lag om ändring i revisorslagen (2001:883),

15. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),

16. lag om ändring i lagen (2008:990) om företagshypotek,

17. lag om ändring i lagen (2008:1075) om inteckningsbrevsregister,

18. lag om ändring i varumärkeslagen (2010:1877).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:111 punkterna 1–18.

 

Stockholm den 10 april 2018

På civilutskottets vägnar

Caroline Szyber

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Caroline Szyber (KD), Johan Löfstrand (S), Mats Green (M), Hillevi Larsson (S), Carl-Oskar Bohlin (M), Roger Hedlund (SD), Ola Johansson (C), Emma Hult (MP), Leif Nysmed (S), Mikael Eskilandersson (SD), Robert Hannah (L), Nooshi Dadgostar (V), Johanna Haraldsson (S), ClasGöran Carlsson (S), Maria Strömkvist (S), Erik Ottoson (M) och Ewa Thalén Finné (M).

 

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (datsskyddsförordningen) trädde i kraft den 24 maj 2016. Förordningen ska tillämpas fr.o.m. den 25 maj 2018.

I proposition 2017/18:105 Ny dataskyddslag lämnas förslag på hur svensk rätt på ett övergripande plan ska anpassas till förordningen. Den propositionen behandlas av konstitutionsutskottet.

EU:s dataskyddsförordning föranleder också ändringar av en stor mängd sektorsspecifika dataskyddsregler i nationell rätt. I proposition 2017/18:111 Några civil­rättsliga anpassningar till EU:s dataskyddsförordning, som behandlas i förevarande betänkande, föreslås sådana ändringar på de fastighets­rättsliga, associationsrättsliga, transport­rättsliga och immaterial­ttsliga områdena.

Lagrådet har yttrat sig över regeringens lagförslag. Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1 och regeringens lagförslag i bilaga 2.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

 

Utskottets överväganden

Några civilrättsliga anpassningar till EU:s dataskyddsförordning

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Jämför det särskilda yttrandet (SD).

Propositionen

Dataskyddsförordningen ersätter det nuvarande dataskyddsdirektivet som har genomförts i svensk rätt huvudsakligen genom personuppgiftslagen (1998:204), förkortad (PUL). Dataskyddsförordningen blir direkt tillämplig i Sverige och kommer att utgöra den generella rättsliga regleringen av personuppgifts­behandling inom hela EU. Förordningen lämnar dock ett förhållandevis stort utrymme för särregleringar i nationell rätt.

I propositionen föreslår regeringen ändringar i lagstiftningen inom de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterial­­rättsliga områdena i syfte att anpassa lagarna till dataskydds­förordningen.

Huvuddelen av de föreslagna ändringarna innebär att hänvisningar till PUL tas bort och i vissa fall ersätts med hänvisningar till dataskyddsförordningen. I de immaterialrättsliga lagarna ska hänvisningarna till PUL ersättas med hänvisningar till dataskydds­förordningen eller till den nya dataskyddslag som föreslås i proposition 2017/18:105 Ny dataskyddslag.

Regeringen föreslår därutöver att det ska göras några undantag från den rätt till rättelse som gäller enligt dataskyddsförordningen och även från förordningens bestämmelser om den registrerades rätt att under vissa förutsättningar kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. De föreslagna undantagen gäller vissa register, t.ex. fastighetsregistret och fartygsregistret, där det enligt nationell rätt gäller särskilda förutsättningar för rättelse av uppgifter i registret. Enligt regeringen bör de särskilda bestämmelserna gälla även fortsättningsvis eftersom införande av uppgifter i registren ofta är förenat med viktiga rättsverkningar och det är fråga om uppgifter som ett stort antal aktörer, t.ex. kreditgivare, ska kunna förlita sig på.

Utskottets ställningstagande

Det har inte väckts någon motion med anledning av propositionen. Utskottet anser att riksdagen bör bifalla propositionen och anta regeringens lagförslag av de skäl som framförs i propositionen.

Särskilt yttrande

 

Några civilrättsliga anpassningar till EU:s dataskyddsförordning (SD)

Roger Hedlund (SD) och Mikael Eskilandersson (SD) anför:

 

 

Sverigedemokraterna saknade representation i Europaparlamentet och rådet när originalförslaget till EU:s dataskyddsförordning introducerades. Vi har därför inte haft möjlighet att lägga fram ändringsförslag eller reservationer. När slutkompromissen var uppe för beslut i Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor röstade Sverigedemokraterna nej till förordningen.

Medan Sverigedemokraterna ställer sig positiva till en ökad reglering kring användningen av personuppgifter är vi oroade över dataskyddsförordningens komplexitet när det gäller framför allt små och medelstora företag. Vi ställer oss därutöver kritiska till den maktförflyttning som dataskyddsförordningen och liknande EU-förordningar med tydliga överstatliga och federala inslag innebär och anser bestämt att detta bör motarbetas.

Givet de förutsättningar som antagandet inom EU av dataskydds­förordningen innebär motsätter vi oss dock inte regeringens förslag i aktuell proposition.

 

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2017/18:111 Några civilrättsliga anpassningar till EU:s dataskyddsförordning:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i jordabalken.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg.

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

4.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i patentlagen (1967:837).

5.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485).

6.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988).

7.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i firmalagen (1974:156).

8.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

9.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter.

10.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:448) om pantbrevsregister.

11.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i sjölagen (1994:1009).

12.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306).

13.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2000:224) om fastighetsregister.

14.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i revisorslagen (2001:883).

15.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551).

16.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2008:990) om företagshypotek.

17.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2008:1075) om inteckningsbrevsregister.

18.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i varumärkeslagen (2010:1877).

 

 

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag