Civilutskottets betänkande

2017/18:CU11

 

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning

Sammanfattning

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning.

Förslaget innebär att svensk lagstiftning anpassas till Europaparlamentets och rådets förordning om personlig skyddsutrustning. EU-förordningen, som ersätter ett tidigare direktiv om personlig skyddsutrustning, innehåller bl.a. de krav på utformning och tillverkning som ska vara uppfyllda för att personlig skyddsutrustning ska få tillhandahållas på EU:s inre marknad. I den föreslagna nya lagen finns kompletterande bestämmelser till förordningen om bl.a. utpekande av tillsynsmyndigheter och deras möjlighet att meddela ålägganden och förbud. Därutöver föreslås lagen innehålla bestämmelser om hjälp av Polismyndigheten, ekonomisk ersättning, tystnadsplikt och överklagande. Det föreslås även vissa ändringar i arbetsmiljölagen med anledning av EU-förordningen.  

Lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 21 april 2018.

 

Behandlade förslag

Proposition 2017/18:51 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning.

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Utskottets överväganden

Ny lag om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning,

2. lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:51 punkterna 1 och 2.

 

Stockholm den 15 februari 2018

På civilutskottets vägnar

Caroline Szyber

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Caroline Szyber (KD), Mats Green (M), Hillevi Larsson (S), Carl-Oskar Bohlin (M), Lars Eriksson (S), Roger Hedlund (SD), Cecilie Tenfjord-Toftby (M), Eva Sonidsson (S), Ola Johansson (C), Emma Hult (MP), Lars Beckman (M), Leif Nysmed (S), Mikael Eskilandersson (SD), Robert Hannah (L), Nooshi Dadgostar (V), Johanna Haraldsson (S) och ClasGöran Carlsson (S).

 

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/425 av den 9 mars 2016 om personlig skyddsutrustning och om upphävande av rådets direktiv 89/686/EEG (förordningen om personlig skyddsutrustning) trädde i kraft den 20 april 2016. Förordningen, som ersätter ett tidigare direktiv på området, innehåller bl.a. de krav som ställs på utformning och tillverkning av personlig skyddsutrustning för att den ska få tillhandahållas på EU:s inre marknad. En översyn av regelverket ansågs nödvändig till följd av brister och inkonsekvenser i tillämpningen av direktivet. Det fanns även ett behov av att klargöra vad som krävs för att en produkt ska få tillhandahållas på den inre marknaden. Kraven på personlig skyddsutrustning är dock i allt väsentligt desamma som tidigare. Förordningen innebär vidare en anpassning till Europaparlamentets och rådets beslut 768/2008/EG av den 9 juli 2008 om en gemensam ram för saluföring av produkter och syftar till en större enhetlighet i regleringen av personlig skyddsutrustning inom EU. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter (marknads­kontrollförordningen) ska i vissa fall tillämpas på personlig skyddsutrustning. Förordningen om personlig skydds­utrustning ska tillämpas i sin helhet fr.o.m. den 21 april 2018.

Inom Regeringskansliet gjordes en översyn av det svenska regelverket för att säkerställa att det inte reglerar samma område som de nämnda EU-förordningarna och att kompletterande bestämmelser införs i de fall EU-förordningen om personlig skyddsutrustning ger medlemsstaterna beslutande­rätt eller där det finns behov av nationella föreskrifter. Översynen redovisades i departementspromemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning (Ds 2017:23). Promemorian har remissbehandlats.

Lagrådet har yttrat sig över regeringens lagförslag.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1 och regeringens lagförslag i bilaga 2.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

Utskottets överväganden

 

 

Ny lag om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Propositionen

Regeringen föreslår en ny lag som syftar till att anpassa svensk rätt till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning. Genom den nya lagen upphävs lagen (1992:1326) om personlig skyddsutrustning för privat bruk. Därutöver föreslås ändringar i arbetsmiljölagen (1977:1160) som innebär att skyddsutrustning som omfattas av EU-förordningen undantas från arbetsmiljölagens tillämpningsområde.

Förordningen om personlig skyddsutrustning är direkt tillämplig i medlemsstaterna och utgör en uttömmande reglering av personlig skyddsutrustning inom unionen. Av förordningen följer att personlig skydds­utrustning ska uppfylla de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som anges i bilaga II till förordningen. Den nya föreslagna lagen kompletterar endast förordningen och innehåller hänvisningar till förordningen om personlig skyddsutrustning och marknadskontrollförordningen.

I den nya lagen föreslås att marknadskontrollen, dvs. tillsynen över att förordningen följs, ska utövas av den eller de myndigheter som regeringen bestämmer. Regeringen föreslår att det även fortsättningsvis bör vara Konsumentverket och Arbetsmiljöverket som ska utöva tillsyn inom respektive myndighets ansvarsområde. Det föreslås vidare att marknads­kontrollmyndigheterna ska få meddela de förelägganden och förbud vid vite som behövs för att regelverket ska följas. Marknadskontrollmyndigheterna ska även i vissa fall kunna ansöka hos allmän förvaltningsdomstol om utdömande av sanktionsavgift. Den föreslagna lagen innehåller även bestämmelser om hjälp av Polismyndigheten, ekonomisk ersättning, tystnadsplikt och överklagande.

Regeringen anför i propositionen att de krav som ställs på utformning och tillverkning av personlig skyddsutrustning i dag regleras i ett flertal lagar, förordningar och föreskrifter. Genom det aktuella förslaget kommer den nationella regleringen att samlas i en författning, vilket innebär att den blir mer lättöverskådlig. Enligt vad regeringen anför kommer också större enhetlighet att uppnås genom att det införs ett gemensamt system för sanktionsavgifter som liknar det system som gäller för produktsäkerhetsområdet.

Lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 21 april 2018.

 

Utskottets ställningstagande

Det har inte väckts någon motion med anledning av propositionen. Utskottet anser att riksdagen bör bifalla propositionen och anta regeringens lagförslag av de skäl som framförs i propositionen.

 

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2017/18:51 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160).

 

 

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag