Dnr Fö2016/01607/SI

Försvarsdepartementet

Försvarsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:476 av Pål Jonson (M) Svenskt stöd till finskt kunskapscentrum om hybridhot

Pål Jonson (M) har frågat om jag kan ge besked om regeringen avser stödja det finska initiativet att etablera ett kunskapscentrum mot hybridhot samt i så fall hur och i vilken omfattning.

Regeringen är positiv till Finlands initiativ till att etablera ett kunskapscentrum för att bättre förstå och hantera hybridhot. Finland har meddelat att centrumet planeras vara i drift från och med våren 2017. Finland har skickat en avsiktsförklaring till potentiella samarbetsländer. Genom att underteckna avsiktsförklaringen bekräftar samarbetsländerna att de kommer att stödja Finland att etablera centrumet. Finland förbereder ett samarbetsavtal som omfattar centrumets mål och arbete samt finansiering och drift.

Regeringen följer kunskapscentrumets utveckling med inriktning att aktivt stödja etableringen av centrumet och delta i centrumets arbete. I ett första steg kommer Regeringskansliet att bekräfta svenskt intresse genom att underteckna den avsiktsförklaring som Finland skickat till Sverige.

Stockholm den 12 januari 2017

Peter Hultqvist