Riksdagsskrivelse 2016/17:292

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2016/17:SfU24 Vissa socialförsäkringsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 1 juni 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson