Riksdagsskrivelse 2016/17:141

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2016/17:SoU5 En ny hälso- och sjukvårdslag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 1 februari 2017

Björn Söder

Claes Mårtensson