Regeringens proposition 2016/17:95

Vissa åtgärder för en effektivare och mer Prop.
ändamålsenlig mark- och miljöprocess 2016/17:95

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 2 februari 2017

Stefan Löfven

Morgan Johansson

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår vissa åtgärder för en effektivare och mer ändamålsenlig handläggning av mål och ärenden i mark- och miljöprocessen. Förslagen innebär att

prövningen i första instans av särskilda rättsmedel som gäller vissa kommunala beslut ska flyttas från Högsta domstolen till Mark- och miljööverdomstolen,

det ska regleras att Mark- och miljööverdomstolen är behörig att pröva särskilda rättsmedel som gäller de tidigare fastighetsdomstolarnas avgöranden, och

mark- och miljödomstolar och Mark- och miljööverdomstolen får i vissa fall förena mål eller ärenden som handläggs enligt ärendelagen

till gemensam handläggning.

Regeringen lämnar även förslag om Mark- och miljööverdomstolens sammansättning när den prövar överklagade ärenden och särskilda rättsmedel.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2017.

1

Prop. 2016/17:95

2

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut ................................................................. 3
2 Lagtext .............................................................................................. 4
  2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (2010:921) om  
  .................................................. mark - och miljödomstolar 4

2.2Förslag till lag om ändring i lagen (2010:983) om

    upphävande av lagen (1969:246) om domstolar i  
    fastighetsmål....................................................................... 6
3 Ärendet och dess beredning .............................................................. 7
4 En effektivare mark- och miljöprocess ............................................. 7
  4.1 Särskilda rättsmedel ........................................................... 7
    4.1.1 Mark- och miljööverdomstolen får en  
      utvidgad behörighet att pröva särskilda  
      rättsmedel .......................................................... 7
    4.1.2 Handläggningen av särskilda rättsmedel  
      ska göras enligt den processlag som hade  
      gällt vid en prövning i sak .............................. 12
    4.1.3 Särskilda rättsmedel ska prövas i en  
      sammansättning med tre lagfarna domare ....... 13

4.2Kumulation av mål eller ärenden som handläggs

enligt ärendelagen ............................................................ 15

4.3Sammansättningen i Mark- och miljööverdomstolen

    vid prövning av överklagade ärenden............................... 17
5 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser................................... 18
6 Konsekvenser.................................................................................. 19
7 Författningskommentar................................................................... 20
  7.1 Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:921) om  
    mark- och miljödomstolar ................................................ 20

7.2Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:983) om upphävande av lagen (1969:246) om domstolar i

  fastighetsmål..................................................................... 22
Bilaga 1 Sammanfattning av betänkandet Effektiv och  
  rättssäker PBL-överprövning (SOU 2014:14).................. 24
Bilaga 2 Betänkandets lagförslag ................................................... 25
Bilaga 3 Förteckning över remissinstanserna ................................. 28
Bilaga 4 Lagförslaget i utkastet till lagrådsremiss .......................... 29
Bilaga 5 Lagrådsremissens lagförslag ............................................ 32
Bilaga 6 Lagrådets yttrande ............................................................ 35
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 2 februari 2017 ...... 38
1 Förslag till riksdagsbeslut Prop. 2016/17:95

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar,

2.lag om ändring i lagen (2010:983) om upphävande av lagen (1969:246) om domstolar i fastighetsmål.

3

Prop. 2016/17:95

4

2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1Förslag till lag om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar

dels att 2 kap. 10 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas ett nytt kapitel, 6 kap., och en ny paragraf, 3 kap. 1 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

10 §

I mål som har överklagats till

Mark- och miljööverdomstolen ska rätten bestå av minst fyra ledamöter, av vilka minst tre ska vara lagfarna domare. Minst fyra lagfarna domare ska dock alltid delta i rätten, om tre lagfarna domare har ingått i rätten i mark- och miljödomstolen. Om en av de lagfarna domarna får förhinder sedan huvudförhandling eller annan handläggning har påbörjats är rätten ändå domför. Fler än fem ledamöter får inte delta. Tekniskt råd ska alltid ingå i rätten, om det inte är obehövligt. En av de lagfarna domarna ska vara rättens ordförande.

I ett mål eller ärende som har

överklagats till Mark- och miljööverdomstolen ska rätten bestå av minst fyra ledamöter, av vilka minst tre ska vara lagfarna domare. Minst fyra lagfarna domare ska dock alltid delta i rätten, om tre lagfarna domare har ingått i rätten i mark- och miljödomstolen. Om en av de lagfarna domarna får förhinder sedan huvudförhandling eller annan handläggning har påbörjats är rätten ändå domför. Fler än fem ledamöter får inte delta. Tekniskt råd ska alltid ingå i rätten, om det inte är obehövligt. En av de lagfarna domarna ska vara rättens ordförande.

Vid behandling av frågor om prövningstillstånd eller vid prövning av en ansökan om resning eller återställande av försutten tid eller en klagan över domvilla ska Mark- och miljööverdomstolen bestå av tre lagfarna domare. Ett tekniskt råd får dock alltid ingå i rätten i stället för en av de lagfarna domarna.

Om det i rätten ska ingå andra än lagfarna domare bestämmer rättens ordförande med hänsyn till de frågor som prövas i målet vilka som ska ingå.

Vid avskrivning efter återkallelse får rätten bestå av en lagfaren Prop. 2016/17:95 domare.

3kap.

1a §

Ett mål eller ärende som enligt 4

eller 5 kap. ska handläggas enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden får handläggas gemensamt med ett annat sådant mål eller ärende, om det är lämpligt med hänsyn till utredningen och övriga omständigheter.

Mål och ärenden som handläggs gemensamt får särskiljas när det finns skäl för det.

6 kap. Särskilda rättsmedel

1 §

Mark- och miljööverdomstolen prövar en ansökan om resning eller återställande av försutten tid eller en klagan över domvilla när det gäller

1.en dom eller ett beslut av en mark- och miljödomstol,

2.ett beslut av en förvaltningsmyndighet om beslutet skulle ha överklagats till en mark- och miljödomstol, eller

3.ett kommunalt beslut om beslutet skulle ha överklagats till en mark- och miljödomstol, direkt eller efter prövning av en förvaltningsmyndighet.

Vid handläggningen tillämpas lagen (1996:242) om domstolsärenden. Rättegångsbalken tillämpas dock om frågan gäller ett avgörande av en mark- och miljödomstol som vid sin handläggning har tillämpat vad som gäller för tvistemål i allmän domstol.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2017.

5

Prop. 2016/17:95 2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2010:983)
  om upphävande av lagen (1969:246) om
  domstolar i fastighetsmål

Härigenom föreskrivs att det i övergångsbestämmelserna till lagen (2010:983) om upphävande av lagen (1969:246) om domstolar i fastighetsmål ska införas en ny punkt, 3, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3. I fråga om en ansökan om resning eller återställande av försutten tid eller en klagan över domvilla som gäller ett avgörande av en fastighetsdomstol tillämpas 6 kap. lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar. Detta gäller dock inte mål som har handlagts i en fastighetsdomstol enligt 8 kap. 32 § jordabalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2017.

6

3 Ärendet och dess beredning Prop. 2016/17:95

Regeringen gav i maj 2013 en särskild utredare i uppdrag (dir. 2013:53) att se över möjligheterna att effektivisera processen för prövningen av kommunala beslut som har överklagats enligt plan- och bygglagen (2010:900). I uppdraget ingick bl.a. att överväga vissa frågor i mark- och miljöprocessen.

Utredningen, som antog namnet PBL-överklagandeutredningen, överlämnade i mars 2014 betänkandet Effektiv och rättssäker PBL-överpröv- ning (SOU 2014:14). Utredningen föreslog bl.a. att det skulle införas bestämmelser om särskilda rättsmedel i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar. En sammanfattning av betänkandet i relevanta delar finns i bilaga 1. Betänkandets lagförslag i relevanta delar finns i bilaga 2. Betänkandet har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3. En sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig i Justitiedepartementet (Ju2015/09503/DOM).

Ett utkast till lagrådsremiss har beretts under hand med Högsta domstolen, Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen, och Domstolsverket när det gäller en fråga om en övergångsbestämmelse i förslaget till lag om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar. Utkastets lagförslag finns i bilaga 4.

I denna proposition behandlar regeringen utredningens lagförslag om vissa ändringar i lagen om mark- och miljödomstolar (avsnitt 5 i betänkandet). Utredningens övriga lagförslag i betänkandet har lett till lagstiftning som har trätt i kraft den 1 juni 2016 (prop. 2015/16:55, bet. 2015/16:CU16, rskr. 2015/16:166).

Lagrådet

Regeringen beslutade den 8 december 2016 att inhämta Lagrådets yttrande över de lagförslag som finns i bilaga 5. Lagrådets yttrande finns i bilaga 6. Regeringen har i huvudsak följt Lagrådets synpunkter, som behandlas i avsnitt 4.1 och i författningskommentaren. I förhållande till lagrådsremissen görs även en språklig ändring.

4 En effektivare mark- och miljöprocess

4.1Särskilda rättsmedel

4.1.1Mark- och miljööverdomstolen får en utvidgad behörighet att pröva särskilda rättsmedel

Regeringens förslag: Mark- och miljööverdomstolen ska vara behörig domstol att pröva en ansökan om resning eller återställande av försutten tid eller en klagan över domvilla, dvs. särskilda rättsmedel, som gäller ett kommunalt beslut, om beslutet skulle ha överklagats till en

7

Prop. 2016/17:95

8

mark- och miljödomstol, antingen direkt eller efter prövning av en förvaltningsmyndighet.

Det ska regleras i lagen om mark- och miljödomstolar att Mark- och miljööverdomstolen är behörig domstol att pröva särskilda rättsmedel som gäller en dom eller ett beslut av en mark- och miljödomstol och ett beslut av en förvaltningsmyndighet, om beslutet skulle ha överklagats till en mark- och miljödomstol.

Det ska även regleras att Mark- och miljööverdomstolen är behörig domstol att pröva särskilda rättsmedel som gäller de tidigare fastighetsdomstolarnas avgöranden, med undantag för vissa avgöranden av arrendetvister.

Utredningens förslag överensstämmer i sak med regeringens. Utredningen föreslår dock en delvis annan lagteknisk lösning.

Remissinstanserna: De remissinstanser som yttrar sig över förslaget, bl.a. Högsta domstolen, Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen, och Sveriges Kommuner och Landsting, tillstyrker eller har inte några invändningar mot det.

Skälen för regeringens förslag

Utgångspunkter för prövningen av särskilda rättsmedel i mark- och miljöprocessen

En part som är missnöjd med ett avgörande kan i allmänhet genom att överklaga få det överprövat av en högre instans. Denna möjlighet gäller inte bara avgöranden av en domstol, utan även t.ex. kommunala beslut och avgöranden av en förvaltningsmyndighet. När ett avgörande inte längre kan överklagas har det fått laga kraft. Principen om laga kraft fyller en viktig funktion, t.ex. att skapa trygghet för vinnande part. Det finns dock möjlighet att under vissa förutsättningar bryta igenom principen. Av detta skäl finns bestämmelser om särskilda (extraordinära) rättsmedel. Dessa rättsmedel kallas resning, återställande av försutten tid och domvilla.

För prövningen av särskilda rättsmedel i de allmänna domstolarna finns bestämmelser om behörig domstol i både regeringsformen (RF) och rättegångsbalken (RB). Av 11 kap. 13 § RF följer att i allmän domstol beviljas resning och återställande av försutten tid av Högsta domstolen om inte annat anges i lag. Sådana lagbestämmelser finns i 58 kap. rättegångsbalken (RB). Av dessa bestämmelser framgår det att det är hovrätten som prövar en ansökan om resning eller återställande av försutten tid om ansökan gäller ett avgörande av en tingsrätt eller ett avgörande av en förvaltningsmyndighet som skulle ha överklagats till en tingsrätt eller en hovrätt (58 kap. 4, 10 a, 12 och 13 §§ RB). Av rättegångsbalken framgår vidare att hovrätten är behörig domstol för klagan över domvilla som gäller ett avgörande som har meddelats av en tingsrätt eller ett avgörande av en förvaltningsmyndighet som skulle ha överklagats till tingsrätt eller hovrätt, medan Högsta domstolen är behörig i andra fall (59 kap. 2 och 5 §§ RB). De nu redovisade bestämmelserna om behörig domstol i fråga om särskilda rättsmedel är enligt 42 § lagen (1996:242) om domstolsärenden (ÄL), den s.k. ärendelagen, tillämpliga också i ärenden.

Prövningen av mål och ärenden i mark- och miljödomstolar och Mark- och miljööverdomstolen regleras i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar (LOMM). I lagen saknas bestämmelser om särskilda rättsmedel. Genom hänvisningen i lagen om mark- och miljödomstolar, som innebär att rättegångsbalkens tvistemålsregler och ärendelagen är tillämpliga vid handläggningen av mål och ärenden, blir dock reglerna om särskilda rättsmedel i dessa lagar tillämpliga i mark- och miljöprocessen (jfr 4 kap. 1 och 2 §§ samt 5 kap. 1 § LOMM). Frågan om vilken domstol som är behörig att pröva särskilda rättsmedel i mark- och miljöprocessen avgörs således enligt bestämmelserna i 58 och 59 kap. RB, antingen genom en direkt tillämpning eller till följd av hänvisningen i 42 § ÄL. I 58 och 59 kap. RB nämns dock varken mark- och miljödomstolar eller Mark- och miljööverdomstolen. I organisatoriskt hänseende är mark- och miljödomstol allmän underrätt, dvs. tingsrätt, och Mark- och miljööverdomstolen hovrätt, i rättegångsbalkens mening (jfr Fitger m.fl., Rättegångsbalken 1:4 f och 2:6). Mark- och miljööverdomstolen är således behörig att pröva särskilda rättsmedel som gäller en mark- och miljödomstols avgörande och en förvaltningsmyndighets beslut, om beslutet skulle ha överklagats till en mark- och miljödomstol (58 kap. 4, 10 a, 12 och 13 §§ och 59 kap. 2 och 5 §§ RB). Det innebär också att Högsta domstolen är behörig att pröva särskilda rättsmedel som gäller Mark- och miljööverdomstolens avgörande och detta oavsett om Mark- och miljööverdomstolen är slutlig instans eller inte (58 kap. 4 och 12 §§ och 59 kap. 2 § RB och 11 kap. 13 § RF, jfr även NJA 2009 s. 102).

Mark- och miljööverdomstolen ska vara behörig att pröva särskilda rättsmedel som gäller kommunala beslut i vissa fall

Inom mark- och miljörätten är det inte ovanligt att det första beslutet meddelas av en kommun, t.ex. ett beslut om bygglov eller dispens från strandskydd. Ett sådant kommunalt beslut kan överklagas till en förvaltningsmyndighet, t.ex. länsstyrelsen, och därefter vidare till en mark- och miljödomstol och, om prövningstillstånd meddelas, till Mark- och miljööverdomstolen. I vissa fall kan det bli fråga om prövning även i Högsta domstolen (5 kap. 5 § LOMM). Det finns även kommunala beslut som kan överklagas direkt till en mark- och miljödomstol, t.ex. beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan (se 13 kap. 2 a § plan- och bygglagen [2010:900]).

Som redovisats följer det av 58 kap. 10 a § och 59 kap. 5 § RB att Mark- och miljööverdomstolen prövar särskilda rättsmedel som gäller beslut av en förvaltningsmyndighet, om beslutet skulle ha överklagats direkt till en mark- och miljödomstol, t.ex. beslut av en länsstyrelse eller ett beslut av en kommunal nämnd om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan. I rättegångsbalken finns däremot inte någon reglering som särskilt anger vilken domstol som ska pröva särskilda rättsmedel som gäller ett kommunalt beslut som först överklagas till en förvaltningsmyndighet innan det kan överklagas vidare till en mark- och miljödomstol eller ett kommunalt beslut som har fattats av kommunfullmäktige och som kan överklagas direkt till en mark- och miljödomstol. Avsaknaden av sådan lagreglering innebär att denna

Prop. 2016/17:95

9

Prop. 2016/17:95 prövning ska göras av Högsta domstolen (jfr 11 kap. 13 § RF, 59 kap. 2 och 5 RB och t.ex. NJA 2010 s. 110).

Utredningen föreslår att Högsta domstolens prövning av särskilda rättsmedel som gäller kommunala beslut ska flyttas till Mark- och miljööverdomstolen. Regeringen konstaterar att en sådan ordning stämmer bättre överens med instansordningens princip, som ger uttryck för att en prövning ska göras i lägre instans om det finns förutsättningar för det. Den nuvarande ordningen innebär dessutom att det saknas möjlighet att pröva de aktuella målen i en sammansättning med teknisk kompetens. Flyttas behörigheten till Mark- och miljööverdomstolen som första prövningsinstans kommer en sådan möjlighet att finnas i de fall det kan finnas behov av det, se avsnitt 4.1.3. Det finns inte något skäl till att prövningen av särskilda rättsmedel som gäller vissa kommunala beslut ska göras i Högsta domstolen som första och sista instans, medan prövningen av särskilda rättsmedel som gäller ett beslut av en förvaltningsmyndighet, t.ex. länsstyrelsen, ska göras i Mark- och miljööverdomstolen som första instans. Samtliga remissinstanser som har yttrat sig i denna del, däribland Högsta domstolen och Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen, tillstyrker förslaget. Högsta domstolens behörighet i detta avseende bör därför flyttas till Mark- och miljööverdomstolen.

Som redovisats finns särskilda förfaranderegler för mark- och miljödomstolarna och Mark- och miljööverdomstolen i lagen om mark- och miljödomstolar. En bestämmelse som reglerar särskilda rättsmedel bör lämpligen föras in i den lagen.

I lagrådsremissen föreslås att en bestämmelse om särskilda rättsmedel ska föras in i lagens inledande kapitel. Lagrådet lämnar synpunkter på bestämmelsens placering och anser att den i stället bör placeras i ett nytt kapitel om särskilda rättsmedel i slutet av lagen, eftersom lagens uppbyggnad hindrar att förfarandet om särskilda rättsmedel på ett naturligt sätt regleras i anslutning till det ordinära förfarandet. Regeringen instämmer i Lagrådets synpunkt. Bestämmelsen om Mark- och miljööverdomstolens behörighet att pröva särskilda rättsmedel bör alltså placeras i ett nytt kapitel om särskilda rättsmedel i slutet av lagen, vilket också stämmer överens med utredningens förslag.

Mark- och miljööverdomstolens nuvarande behörighet att pröva särskilda rättsmedel bör regleras i lagen om mark- och miljödomstolar

Som framgått ovan är Mark- och miljööverdomstolen redan enligt den nu gällande ordningen behörig att pröva särskilda rättsmedel som gäller en mark- och miljödomstols avgörande (58 kap. 4 och 12 §§ och 59 kap. 2 § RB) och en förvaltningsmyndighets beslut som skulle ha överklagats direkt till en mark- och miljödomstol (58 kap. 10 a och 13 §§ och 59 kap. 5 § RB).

Det är viktigt att det är klart och tydligt vad som gäller i fråga om Mark- och miljööverdomstolens behörighet att pröva särskilda rättsmedel. När nu Mark- och miljööverdomstolens behörighet att pröva särskilda rättsmedel som gäller vissa kommunala beslut ska regleras i lagen om mark- och miljödomstolar, skulle det kunna medföra en

osäkerhet om vad som gäller i fråga om Mark- och miljööverdomstolens

10

behörighet att pröva särskilda rättsmedel i övriga fall om detta även i Prop. 2016/17:95 fortsättningen ska framgå genom hänvisning i lagen om mark- och miljö-

domstolar till rättegångsbalken och ärendelagen. En sådan ordning, där behörigheten att pröva särskilda rättsmedel till en del regleras i rättegångsbalken och i en annan del i lagen om mark- och miljödomstolar, är inte lämplig. I syfte att undanröja eventuella oklarheter bör det därför, precis som utredningen föreslår, tas in bestämmelser i lagen om mark- och miljödomstolar som gäller Mark- och miljööverdomstolens redan gällande behörighet att pröva särskilda rättsmedel.

Mark- och miljööverdomstolens behörighet att pröva särskilda rättsmedel som gäller de tidigare fastighetsdomstolarnas avgöranden

En särskild fråga som har lyfts av utredningen är vad som ska gälla för prövningen av särskilda rättsmedel avseende de tidigare fastighetsdomstolarnas avgöranden. Frågan övervägdes aldrig i samband med den s.k. mark- och miljödomstolsreformen, jfr propositionen Mark- och miljödomstolar (prop. 2009/10:215 s. 114). Det saknas därför bestämmelser som uttryckligen reglerar om prövningen ska göras av Mark- och miljööverdomstolen eller av den hovrätt till vilken fastighetsdomstolens avgöranden skulle ha överklagats. Frågan har inte heller prövats av hovrätt eller Högsta domstolen. Mark- och miljööverdomstolen har dock i praktiken prövat särskilda rättsmedel mot dessa avgöranden och övriga hovrätter har överlämnat nyinkomna sådana processer till Mark- och miljööverdomstolen för prövning. Det kan därför sägas ha utvecklats en hovrättspraxis som innebär att Mark- och miljööverdomstolen prövar särskilda rättsmedel mot fastighetsdomstolarnas avgöranden. Det går också att utläsa ett visst stöd för denna ordning i Högsta domstolens praxis (jfr NJA 2013 s. 816). Det har dock framkommit att domstolarna anser att det är ett problem att denna fråga inte är uttryckligen reglerad. Utredningen föreslår därför att det i lag ska förtydligas att det är Mark- och miljööverdomstolen som ska göra den aktuella prövningen.

Det måste stå klart vilken domstol som ska pröva särskilda rättsmedel mot fastighetsdomstolarnas avgöranden. Den praxis som finns och som ger stöd åt den nuvarande ordningen är inte så tydlig att frågan bör lämnas oreglerad. Det framstår vidare som en lämplig ordning att Mark- och miljööverdomstolen prövar särskilda rättsmedel mot dessa avgöranden, i stället för att de fördelas på hovrätterna. Med hänsyn till detta och i syfte att undvika eventuella oklarheter anser därför regeringen, i likhet med utredningen, att det bör göras ett tillägg i övergångsbestämmelserna till lagen (2010:983) om upphävande av lagen (1969:246) om domstolar i fastighetsmål där det regleras att prövningen av särskilda rättsmedel som gäller en fastighetsdomstols avgöranden ska göras av Mark- och miljööverdomstolen. Undantag bör dock göras för arrendetvister som efter mark- och miljödomstolsreformen prövas av en tingsrätt och inte av en mark- och miljödomstol.

11

Prop. 2016/17:95

12

4.1.2Handläggningen av särskilda rättsmedel ska göras enligt den processlag som hade gällt vid en prövning i sak

Regeringens förslag: Det ska regleras i lag att Mark- och miljööverdomstolen ska tillämpa ärendelagens bestämmelser när den handlägger en ansökan om resning eller återställande av försutten tid eller en klagan över domvilla. Rättegångsbalkens regler ska dock tillämpas om frågan gäller ett avgörande av en mark- och miljödomstol som har handlagts enligt bestämmelserna om tvistemål i rättegångsbalken.

Utredningens förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens. Utredningen väljer dock en annan lagteknisk lösning och föreslår att det ska hänvisas till enskilda kapitel och bestämmelser i de processlagar som ska tillämpas i förfarandet om särskilda rättsmedel.

Remissinstanserna: Samtliga remissinstanser tillstyrker eller har inte några invändningar mot förslaget, utom Högsta domstolen som ifrågasätter behovet av att reglera vilken processlag som ska tillämpas i förfarandet om särskilda rättsmedel.

Skälen för regeringens förslag: I lagen om mark- och miljödomstolar finns bestämmelser om tillämplig processlag för handläggningen av dels mål och ärenden som har inletts vid en mark- och miljödomstol, dels mål som har överklagats till en mark- och miljödomstol (4 kap. 1 och 2 §§ samt 5 kap. 1 § LOMM). När det gäller prövningen av särskilda rättsmedel i Mark- och miljööverdomstolen saknas dock uttryckliga bestämmelser om vilken processlag som ska tillämpas i förfarandet.

I praktiken prövar Mark- och miljööverdomstolen särskilda rättsmedel enligt den processlag som skulle ha gällt vid domstolens prövning i sak av det mål eller ärende som det särskilda rättsmedlet gäller, dvs. antingen rättegångsbalken eller ärendelagen. Att prövningen av särskilda rättsmedel görs enligt bestämmelserna i den processlag som hade använts vid en prövning i sak av målet eller ärendet, är naturligt och överensstämmer med den ordning som i allmänhet gäller i fråga om prövning av särskilda rättsmedel.

Utredningen föreslår att den rådande ordningen ska regleras i lagen om mark- och miljödomstolar. Av allmänna processrättsliga principer följer att både en prövning i sak och en prövning av särskilda rättsmedel avseende avgörandet i sak normalt görs enligt samma förfarandelag. Inom mark- och miljöprocessen finns dock något enstaka exempel på när processlagen inte har varit densamma vid prövning i sak och i förfarandet om särskilda rättsmedel (jfr NJA 2009 s. 102). Det kan vidare noteras att en ordning med lagreglering av tillämplig processlag vid prövningen av särskilda rättsmedel har valts för Patent- och marknadsöverdomstolen (1 kap. 7 § lagen [2016:188] om patent- och marknadsdomstolar). Liksom Patent- och marknadsöverdomstolen är Mark- och miljööverdomstolen en särskild domstol, vilket talar för att en motsvarande reglering bör införas i fråga om Mark- och miljööverdomstolens prövning. Regeringen anser därför att det både i klargörande syfte och av enhetlighetsskäl bör anges i lagen om mark- och miljödomstolar vilken processlag, dvs. rättegångsbalken eller ärendelagen, som ska tillämpas i förfarandet om särskilda rättsmedel.

I lagrådsremissen föreslås att bestämmelsen med handläggningsregler Prop. 2016/17:95 ska placeras i lagens inledande kapitel tillsammans med bestämmelsen

som anger Mark- och miljööverdomstolens behörighet att pröva särskilda rättsmedel. Lagrådet lämnar synpunkter på detta och anser att även bestämmelsen med handläggningsregler bör placeras i det nya kapitlet om särskilda rättsmedel i slutet av lagen. Regeringen delar Lagrådets uppfattning. Bestämmelsen bör alltså placeras i det nya kapitlet om särskilda rättsmedel i slutet av lagen, vilket också stämmer överens med utredningens förslag.

När det gäller frågan om hur regleringen närmare ska utformas anser regeringen, till skillnad från utredningen, att den bör utformas på motsvarande sätt som regleringen generellt är utformad. Precis som i fråga om Patent- och marknadsöverdomstolens prövning av särskilda rättsmedel (1 kap. 7 § lagen om patent- och marknadsdomstolar) bör således endast en generell hänvisning till de aktuella processlagarna göras.

4.1.3Särskilda rättsmedel ska prövas i en sammansättning med tre lagfarna domare

Regeringens förslag: Vid prövning av en ansökan om resning eller återställande av försutten tid eller en klagan över domvilla ska Mark- och miljööverdomstolen bestå av tre lagfarna domare. Ett tekniskt råd får ingå i rätten i stället för en lagfaren domare.

Utredningens förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: Remissinstanserna tillstyrker eller har inte några

invändningar mot förslaget.

Skälen för regeringens förslag: Bestämmelser om Mark- och miljööverdomstolens sammansättning finns i 2 kap. LOMM. Vid prövningen av ett mål eller ärende i sak som har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen är rätten som huvudregel domför med minst fyra ledamöter, av vilka minst tre ska vara lagfarna domare. Minst fyra lagfarna domare ska dock alltid delta i rätten, om tre lagfarna domare har ingått i rätten i mark- och miljödomstolen. I rätten ska dessutom ingå ett tekniskt råd, om det inte är uppenbart obehövligt (2 kap. 10 § första stycket LOMM). När det gäller behandling av frågor om prövningstillstånd ska rätten bestå av tre lagfarna domare. Ett tekniskt råd får dock ingå i rätten i stället för en av de lagfarna domarna (2 kap. 10 § andra stycket LOMM). Någon bestämmelse som anger vilken sammansättning rätten ska ha vid prövning av särskilda rättsmedel finns inte.

I avsaknad av särskilt författningsstöd prövar Mark- och miljööverdomstolen särskilda rättsmedel i den sammansättning som gäller vid prövningen i sak av ett överklagat mål eller ärende, dvs. som huvudregel med minst fyra ledamöter av vilka minst tre är lagfarna domare. Utredningen föreslår att Mark- och miljööverdomstolen i stället ska vara domför med tre lagfarna domare vid prövning av ansökningar om särskilda rättsmedel, med möjlighet att låta ett tekniskt råd ingå i rätten i stället för en av de lagfarna domarna.

13

Prop. 2016/17:95 Den sammansättning som utredningen föreslår motsvarar vad som gäller vid behandlingen av prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen. I de flesta fall tar en prövning av särskilda rättsmedel enbart sikte på juridiska frågor. Det är alltså inte saken som prövas utan endast frågan om saken i en eller annan form ska få tas upp till prövning. Detsamma gäller frågor om prövningstillstånd. Prövningen av särskilda rättsmedel liknar således mer behandlingen av frågor om prövningstillstånd än en prövning i sak av ett överklagat avgörande. Detta talar för att sammansättningen i Mark- och miljööverdomstolen vid prövning av särskilda rättsmedel bör vara densamma som vid behandling av prövningstillstånd. Det kan vidare konstateras att hovrätten, i annat fall än i egenskap av Mark- och miljööverdomstolen, prövar särskilda rättsmedel i en sammansättning med tre lagfarna ledamöter (2 kap. 4 § första stycket RB). Mot denna bakgrund anser regeringen, i likhet med utredningen, att rätten i Mark- och miljööverdomstolen vid prövningen av särskilda rättsmedel bör vara domför med tre lagfarna domare.

Vid behandlingen av frågor om prövningstillstånd finns det möjlighet att byta ut en av de lagfarna domarna mot en ledamot med teknisk sakkunskap. Samma behov gör sig gällande även vid prövningen av särskilda rättsmedel. Det bör därför finnas möjlighet att byta ut en av de lagfarna domarna till ett tekniskt råd även i dessa fall.

Sammantaget bör alltså Mark- och miljööverdomstolen pröva särskilda rättsmedel i en sammansättning med tre lagfarna domare och det ska finnas en möjlighet för ett tekniskt råd att ingå i rätten i stället för en av de lagfarna domarna.

I såväl utredningen som lagrådsremissen föreslås att en bestämmelse om Mark- och miljööverdomstolens sammansättning vid prövning av särskilda rättsmedel ska läggas till i 2 kap. 10 § andra stycket LOMM, som handlar om domstolens sammansättning vid behandling av frågor om prövningstillstånd. Lagrådet invänder mot bestämmelsens placering och förordar att den i stället placeras i det nya kapitlet i slutet av lagen, eftersom 2 kap. 10 § LOMM endast handlar om mål och ärenden som har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen och då det är främmande att jämställa prövningen i ärenden om särskilda rättsmedel med behandlingen av frågor om prövningstillstånd. Regeringen anser att sammansättningsregeln systematiskt passar bättre in i 2 kap. LOMM, som innehåller bestämmelser om domstolarna och deras sammansättning. Motsvarande systematiska uppbyggnad finns t.ex. i rättegångsbalken och ärendelagen. Det finns inte heller något hinder mot att utvidga 2 kap. 10 § LOMM till att gälla inte bara Mark- och miljööverdomstolens sammansättning vid överklagade mål och ärenden, utan även domstolens sammansättning vid prövning av särskilda rättsmedel. En sådan ordning innebär också att det blir tydligt att även tredje och fjärde styckena i paragrafen kan tillämpas vid prövningen av särskilda rättsmedel, t.ex. att det finns möjlighet för en lagfaren domare att efter återkallelse ensam skriva av ett ärende om särskilda rättsmedel. Bestämmelsen om Mark- och miljööverdomstolens sammansättning vid prövning av särskilda rättsmedel bör därför föras in i 2 kap. 10 § LOMM.

14

4.2Kumulation av mål eller ärenden som handläggs enligt ärendelagen

Regeringens förslag: Det ska införas en lagreglerad möjlighet för mark- och miljödomstolar och Mark- och miljööverdomstolen att kumulera mål eller ärenden som handläggs enligt ärendelagen om det är lämpligt med hänsyn till utredningen och övriga omständigheter. När det finns skäl för det ska målen och ärendena kunna skiljas åt igen.

Utredningens förslag överensstämmer delvis med regeringens. Utredningen föreslår att det endast ska krävas att det är lämpligt för att kumulation ska få ske.

Remissinstanserna: Flertalet av remissinstanserna, bl.a. Svea hovrätt,

Mark- och miljööverdomstolen, och Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen, tillstyrker eller har inte några invändningar mot förslaget. Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, ifrågasätter behovet av förslaget och anser att möjligheten att handlägga mål samtidigt utan ett formellt beslut om kumulation är tillräcklig. Om förslaget genomförs anser tingsrätten att det är nödvändigt med en tydlig reglering av när gemensam handläggning kan ske.

Skälen för regeringens förslag: Innebörden av kumulation är att flera mål eller ärenden handläggs gemensamt i en domstol.

För mål som en mark- och miljödomstol handlägger enligt rättegångsbalkens tvistemålsregler (4 kap. 1 § första stycket LOMM) finns möjlighet till gemensam handläggning enligt 14 kap. 1–7 §§ RB. För dessa mål gäller att om någon samtidigt väcker flera käromål mot samma svarande, ska de handläggas gemensamt om de stödjer sig på väsentligen samma grund (14 kap. 1 § RB). Detsamma gäller om en kärande samtidigt väcker käromål mot flera svarande eller om flera kärande väcker käromål mot en svarande (14 kap. 2 § RB). Det finns också en bestämmelse enligt vilken mål mellan samma eller olika parter får handläggas i en rättegång om det är till fördel för utredningen (14 kap. 6 § RB).

Det finns vidare en regel i 21 kap. 3 § miljöbalken (MB) som möjliggör för en mark- och miljödomstol att även i annat fall än som avses i bestämmelserna i rättegångsbalken handlägga mål eller ärenden enligt miljöbalken i en och samma rättegång. Av denna bestämmelse följer att ett mål eller ärende som en mark- och miljödomstol handlägger som andra instans får sammanläggas med ett mål som domstolen prövar i första instans, jfr propositionerna Miljöbalk och Mark- och miljödomstolar (prop. 1997/98:45 s. 233 och 2009/10:215 s. 214).

I fråga om mål och ärenden som mark- och miljödomstolar och Mark- och miljööverdomstolen handlägger enligt ärendelagen, dvs. ärenden och vitesmål som inleds vid en mark- och miljödomstol (4 kap. 1 § andra stycket och 2 § LOMM) och mål som överklagas till en mark- och miljödomstol (5 kap. 1 § första stycket LOMM), finns däremot inte någon bestämmelse om kumulation. När det gäller mål som handläggs enligt ärendelagen har de relativt ofta samband med varandra. De kan handla om ett och samma projekt där prövningen görs enligt olika

Prop. 2016/17:95

15

Prop. 2016/17:95 materiella lagar, t.ex. ett mål om bygglov som prövas enligt plan- och
  bygglagen och ett mål om strandskyddsdispens som prövas enligt
  miljöbalken. Samband kan även finnas mellan fastighetsmål och mål
  enligt plan- och bygglagen, t.ex. ett mål om fastighetsreglering och ett
  mål om bygglov på en fastighet som avses med regleringen. Förutom
  samband mellan mål, kan det även tänkas att det finns samband mellan
  flera ärenden.
  I förarbetena till ärendelagen anges att gemensam handläggning bör
  kunna ske även utan lagreglering om det är lämpligt, se propositionen En
  ny lag om domstolsärenden (prop. 1995/96:115 s. 142 f. jfr även
  NJA 1994 s. 297). I fråga om lämplighetsbedömningen hänvisas till att
  14 kap. RB i viss utsträckning bör kunna tjäna som vägledning. Redan
  enligt den nuvarande ordningen finns det alltså en viss möjlighet till
  gemensam handläggning. Det har dock framkommit att det hos mark-
  och miljödomstolarna och Mark- och miljööverdomstolen råder en
  osäkerhet i fråga om vilka möjligheter det finns att kumulera mål eller
  ärenden som handläggs enligt ärendelagen i mark- och miljöprocessen
  och att domstolarna även ser på frågan på olika sätt. Detta är inte en
  tillfredsställande ordning.
  Ett övergripande syfte med mark- och miljödomstolsreformen var att
  samordna och effektivisera handläggningen och domstolsprövningen av
  fastighetsmål, mål och ärenden enligt miljöbalken samt mål och ärenden
  enligt plan- och bygglagen (prop. 2009/10:215 s. 114). För att öka ge-
  nomslaget av reformen är det viktigt att mål eller ärenden kan kumuleras
  av mark- och miljödomstolarna när det innebär processekonomiska
  fördelar. Det får därför inte råda någon osäkerhet i fråga om det finns en
  möjlighet till kumulation. För den enskilde måste det även framstå som
  egendomligt att frågor som varit föremål för gemensam handläggning
  med ett avgörande i såväl kommun som hos länsstyrelse delas upp i två
  olika mål med separat skriftväxling i varje mål och med två olika avgör-
  anden hos domstol. Det medför dessutom viss ökad administration för
  domstolarna att inte handlägga mål eller ärenden gemensamt när det
  sakligt sätt skulle finnas förutsättningar för det.
  Mot denna bakgrund anser regeringen, i likhet med utredningen, att det
  finns skäl att införa en lagreglerad möjlighet för mark- och miljödomstol-
  arna och Mark- och miljööverdomstolen att kumulera mål eller ärenden i
  mark- och miljöprocessen som handläggs enligt ärendelagen. Nacka
  tingsrätt, mark- och miljödomstolen, ifrågasätter behovet av en sådan
  reglering och hänvisar till att det även utan en formell grund för
  kumulation är möjligt att handlägga mål eller ärenden samtidigt. Vid en
  sådan samtidig handläggning är det dock inte möjligt att uppnå alla de
  processekonomiska fördelar som en formell kumulation för med sig, t.ex.
  saknas möjlighet att skriva en dom för flera olika mål. En annan sak som
  är till fördel framför allt för den enskilde är att ett formellt beslut om
  kumulation kan överklagas, till skillnad från vad som är fallet vid
  gemensam handläggning utan formell grund.
  Frågan är under vilka förutsättningar som kumulation ska vara möjlig.
  Utredningen föreslår att det endast ska krävas att det är lämpligt.
  Regeringen anser dock att det bör tydliggöras under vilka förutsättningar
  det är lämpligt, i enlighet med vad Nacka tingsrätt, mark- och miljödom-
16 stolen, påpekar. En förutsättning för att gemensam handläggning ska få

ske bör vara att det är till fördel för utredningen (jfr 14 kap. 6 § RB). När Prop. 2016/17:95 det finns utredningsmässiga fördelar med gemensam handläggning, t.ex.

att bevisningen i flera mål eller ärenden är densamma, är det ofta lämpligt med sådan handläggning. Det bör också i övrigt vara lämpligt med hänsyn till övriga omständigheter (jfr 3 kap. 6 § lagen om patent- och marknadsdomstolar). Trots att det finns utredningsmässiga fördelar kan det finnas fall då det ändå inte är lämpligt med en sammanläggning, t.ex. om målen eller ärendena kräver olika teknisk sakkunskap. Det är inte möjligt att ange samtliga situationer där det kan vara lämpligt att kumulera mål. Det får i stället överlämnas åt rättstillämpningen att i det enskilda fallet avgöra om det är lämpligt eller inte med hänsyn till utredningen och övriga omständigheter.

I likhet med vad som gäller enligt rättegångsbalken bör det vara möjligt att åter skilja målen eller ärendena åt, om det finns skäl till det.

Sammanfattningsvis innebär detta att det bör införas bestämmelser som ger mark- och miljödomstolarna och Mark- och miljööverdomstolen möjlighet att kumulera mål eller ärenden som handläggs enligt ärendelagen om det är lämplig med hänsyn till utredningen och övriga omständigheter. Det bör även finnas möjlighet att åter skilja dem åt, om det finns skäl för det.

4.3 Sammansättningen i Mark- och  
  miljööverdomstolen vid prövning av  
  överklagade ärenden  
   
Regeringens förslag: Det ska regleras i lag att Mark- och miljööver-  
domstolen ska ha samma sammansättning när den prövar överklagade  
ärenden som när den prövar överklagade mål.  
   
Utredningens förslag överensstämmer med regeringens.  
Remissinstanserna: Remissinstanserna tillstyrker eller har inte några  
invändningar mot förslaget.  
Skälen för regeringens förslag: Mark- och miljööverdomstolens  
sammansättning vid prövning av mål som har överklagats till domstolen  
framgår av 2 kap. 10 § första stycket LOMM. Det saknas däremot en  
reglering av Mark- och miljööverdomstolens sammansättning vid pröv-  
ning av överklagade ärenden.  
Den nuvarande sammansättningsregeln för Mark- och miljööverdom-  
stolen infördes genom mark- och miljödomstolsreformen. Tidigare gällde  
att sammansättningen i Miljööverdomstolen, som genom reformen bytte  
namn till Mark- och miljööverdomstolen, var densamma för både mål  
och ärenden (jfr den genom reformen upphävda 20 kap. 11 § MB).  
Ärendena togs inte bort i och med reformen. Även i dag förekommer det  
ärenden som överklagas från en mark- och miljödomstol till Mark- och  
miljööverdomstolen. Det är tydligt att någon ändring i sak i förhållande  
till vad som tidigare gällde inte var avsedd genom att ange rättens  
sammansättning endast för mål i 2 kap. 10 § första stycket LOMM. Att  
det enligt den nuvarande ordningen helt saknas regler om Mark- och  
miljööverdomstolens sammansättning vid prövning av överklagade 17
   

Prop. 2016/17:95 ärenden beror på ett rent förbiseende. När nu saken har uppmärksammats bör den åtgärdas. Regeringen anser därför, i likhet med utredningen, att det bör införas en reglering för Mark- och miljööverdomstolens sammansättning vid prövning av överklagade ärenden.

Frågan är då vilken sammansättning som ska gälla i Mark- och miljööverdomstolen vid prövning i sådana fall. I mark- och miljödomstolarna är sammansättningen vid prövning av överklagade ärenden och överklagade mål densamma (2 kap. 4 § första stycket LOMM). Det finns inte heller skäl att för Mark- och miljööverdomstolens del göra skillnad på sammansättningen vid prövning av överklagade ärenden. Sammansättningen bör således vara densamma som vid domstolens prövning av överklagade mål. Detta innebär att Mark- och miljööverdomstolen vid prövning av överklagade ärenden ska bestå av minst fyra ledamöter, av vilka minst tre ska vara lagfarna domare. Det innebär vidare att även regleringen i övrigt gällande Mark- och miljööverdomstolens sammansättning i 2 kap. 10 § första stycket LOMM vid prövning av överklagade mål, t.ex. att ett tekniskt råd som huvudregel ska ingå i rätten, ska tillämpas vid prövning av överklagade ärenden. Den nya regleringen bör införas i 2 kap 10 § LOMM, som innehåller regler om Mark- och miljööverdomstolens sammansättning.

5Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Regeringens förslag: Lagändringarna ska träda i kraft den 1 juni 2017.

Regeringens bedömning: Det behövs inte några övergångsbestämmelser.

Utredningens förslag överensstämmer inte med regeringens förslag och bedömning. Utredningen föreslår en annan tidpunkt för ikraftträdandet och att det införs en uttrycklig övergångsbestämmelse om att mål om särskilda rättsmedel som inletts hos Högsta domstolen före ikraftträdandet även fortsättningsvis ska prövas av Högsta domstolen.

Remissinstanserna: Ingen remissinstans berör förslagen.

Förslaget i utkastet till lagrådsremiss överensstämmer inte med regeringens bedömning. I utkastet till lagrådsremiss föreslås att mål om särskilda rättsmedel som har inletts hos Högsta domstolen ska överlämnas till Mark- och miljööverdomstolen vid ikraftträdandet.

Remissinstanserna: Högsta domstolen, som har upplyst om att ca 35 mål av nu aktuellt slag kommit in och avgjorts på domstolen under det senaste året och att 24 mål är i balans, tillstyrker förslaget. Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen, avstyrker förslaget och anför att de överlämnade målen skulle behöva prioriteras vilket skulle gå ut över andra mål på domstolen som är av stor betydelse för miljön och samhällets utveckling. Domstolsverket har inga synpunkter på förslaget.

18

Skälen för regeringens förslag: Det är angeläget att förslaget om att Prop. 2016/17:95 flytta prövningen av särskilda rättsmedel som gäller kommunala beslut

från Högsta domstolen till Mark- och miljööverdomstolen genomförs så snart det är möjligt. Detta bedöms vara den 1 juni 2017. Övriga lagändringar bör träda i kraft vid samma tidpunkt.

Utgångspunkten när det gäller processrättslig lagstiftning är att nya regler blir tillämpliga genast efter ikraftträdandet men att en domstol inte förlorar sin behörighet till följd av att nya behörighetsregler träder i kraft under handläggningen. Endast vid avvikelser från denna ordning krävs övergångsbestämmelser. Med hänsyn till det som Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen, har gett uttryck för om hur ett överlämnande vid ikraftträdandet av inneliggande mål i Högsta domstolen skulle påverka handläggningen av övriga mål på domstolen, bör de mål om särskilda rättsmedel av den aktuella typen som är inneliggande hos Högsta domstolen vid ikraftträdandet fortsätta att handläggas av Högsta domstolen. Någon övergångsbestämmelse behövs inte i detta avseende. Inte heller i övrigt finns det behov av någon övergångsbestämmelse.

6 Konsekvenser

Regeringens bedömning: Förslagen kan antas leda till en effektivare och mer ändamålsenlig handläggning av mål och ärenden i mark- och miljöprocessen. De bedöms sammantaget inte medföra ökade kostnader för Sveriges Domstolar och det allmänna i övrigt. Förslagen är till fördel för enskilda.

Utredningens bedömning överensstämmer i huvudsak med regeringens. Utredningen anger dock inte uttryckligen att förslagen är till fördel för enskilda.

Remissinstanserna: Remissinstanserna har inga invändningar mot bedömningen.

Skälen för regeringens bedömning: Det övergripande syftet med förslagen är att effektivisera och tydliggöra handläggningen i mark- och miljöprocessen. En del i detta är att åtgärda några processrättsliga frågor som inte togs om hand vid mark- och miljödomstolsreformen och som har skapat en viss osäkerhet om vad som gäller.

Förslaget om att flytta prövningen av mål om särskilda rättsmedel avseende kommunala beslut, som vid ett överklagande till domstol skulle ha prövats av en mark- och miljödomstol, från Högsta domstolen till Mark- och miljööverdomstolen, innebär en motsvarande ökning av antalet mål i Mark- och miljööverdomstolen. För Sveriges Domstolar som helhet innebär detta ingen ökad belastning. Förslaget medför dock att en enskild part ges möjlighet att överklaga beslutet om särskilda rättsmedel till Högsta domstolen. Denna möjlighet har inte funnits tidigare. Eftersom huvudregeln är att Högsta domstolen ger prövningstillstånd bara vid prejudikatskäl, och då antalet mål om särskilda rättsmedel som gäller kommunala beslut är förhållandevis begränsat, bedöms detta

19

Prop. 2016/17:95 inte innebära annat än en marginell kostnadsökning för Sveriges Domstolar som ryms inom befintliga anslag.

Förslaget om att Mark- och miljööverdomstolen ska pröva särskilda rättsmedel i en sammansättning med tre lagfarna domare innebär en effektivisering eftersom domstolen enligt den rådande ordningen prövar dessa frågor med fyra ledamöter, av vilka minst tre är lagfarna domare.

Förslaget om att införa en lagreglerad möjlighet att kumulera mål eller ärenden som handläggs enligt ärendelagen tydliggör att denna möjlighet finns och vilka förutsättningarna är. Eftersom det är avgörande för bedömningen att en gemensam handläggning kan förväntas leda till processekonomiska fördelar kommer förslaget att medföra effektivitetsvinster för både domstolarna och enskilda parter i de fall förutsättningarna för kumulation är uppfyllda.

Sammantaget bedömer regeringen, i likhet med utredningen, att förslagen kan antas leda till en effektivare och mer ändamålsenlig handläggning i mark- och miljöprocessen och att förslagen inte medför ökade kostnader för Sveriges Domstolar eller det allmänna i övrigt. Förslagen är vidare till fördel för enskilda.

Förslagen bedöms inte medföra några konsekvenser för jämställdheten eller miljön eller få några andra konsekvenser som bör redovisas.

7 Författningskommentar

7.1Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar

2 kap.

10 § I ett mål eller ärende som har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen ska rätten bestå av minst fyra ledamöter, av vilka minst tre ska vara lagfarna domare. Minst fyra lagfarna domare ska dock alltid delta i rätten, om tre lagfarna domare har ingått i rätten i mark- och miljödomstolen. Om en av de lagfarna domarna får förhinder sedan huvudförhandling eller annan handläggning har påbörjats är rätten ändå domför. Fler än fem ledamöter får inte delta. Tekniskt råd ska alltid ingå i rätten, om det inte är obehövligt. En av de lagfarna domarna ska vara rättens ordförande.

Vid behandling av frågor om prövningstillstånd eller vid prövning av en ansökan om resning eller återställande av försutten tid eller en klagan över domvilla ska Mark- och miljööverdomstolen bestå av tre lagfarna domare. Ett tekniskt råd får dock alltid ingå i rätten i stället för en av de lagfarna domarna.

Om det i rätten ska ingå andra än lagfarna domare bestämmer rättens ordförande med hänsyn till de frågor som prövas i målet vilka som ska ingå.

Vid avskrivning efter återkallelse får rätten bestå av en lagfaren domare.

Paragrafen innehåller bestämmelser om Mark- och miljööverdomstolens sammansättning. Övervägandena finns i avsnitt 4.1.3 och 4.3.

I första stycket innebär ändringen att sammansättningen för Mark- och miljööverdomstolen vid prövningen av överklagade ärenden ska vara

densamma som vid prövningen av överklagade mål.

20

I andra stycket innebär ändringen att sammansättningen för Mark- och Prop. 2016/17:95 miljööverdomstolen vid prövningen av särskilda rättsmedel enligt det

nya kapitlet, 6 kap., ska vara densamma som vid behandlingen av frågor om prövningstillstånd.

3 kap.

1 a § Ett mål eller ärende som enligt 4 eller 5 kap. ska handläggas enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden får handläggas gemensamt med ett annat sådant mål eller ärende, om det är lämpligt med hänsyn till utredningen och övriga omständigheter.

Mål och ärenden som handläggs gemensamt får särskiljas när det finns skäl för det.

Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om kumulation av mål eller ärenden som handläggs av en mark- och miljödomstol eller Mark- och miljööverdomstolen enligt ärendelagen. Paragrafen har utformats i linje med Lagrådets förslag. Övervägandena finns i avsnitt 4.2.

I första stycket anges under vilka förutsättningar det är möjligt att förena flera mål eller ärenden som handläggs enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden (ärendelagen) i en mark- och miljödomstol eller Mark- och miljööverdomstolen. Det krav som ställs upp för kumulation är att det ska vara lämpligt med hänsyn till utredningen och övriga omständigheter. En bedömning av om kumulation bör ske får göras i varje enskilt fall. När det finns utredningsmässiga fördelar med gemensam handläggning, t.ex. att bevisningen i flera mål eller ärenden är densamma, är en sådan handläggning ofta lämplig. Vid bedömningen kan tillämpningen av 14 kap. 6 § RB vara vägledande. En ytterligare förutsättning för att kumulation ska få ske är att det också i övrigt är lämpligt. Det kan alltså trots att det finns utredningsmässiga fördelar finnas fall då det inte är lämpligt med en sammanläggning, t.ex. om målen eller ärendena kräver olika teknisk sakkunskap.

Mark- och miljödomstol och Mark- och miljööverdomstolen kan besluta om kumulation efter yrkande av part eller ex officio.

Om mål eller ärenden har förenats med stöd av denna paragraf kan de när som helst särskiljas. Det framgår av andra stycket.

6 kap. Särskilda rättsmedel

1 § Mark- och miljööverdomstolen prövar en ansökan om resning eller återställande av försutten tid eller en klagan över domvilla när det gäller

1.en dom eller ett beslut av en mark- och miljödomstol,

2.ett beslut av en förvaltningsmyndighet om beslutet skulle ha överklagats till

en mark- och miljödomstol, eller

3. ett kommunalt beslut om beslutet skulle ha överklagats till en mark- och miljödomstol, direkt eller efter prövning av en förvaltningsmyndighet.

Vid handläggningen tillämpas lagen (1996:242) om domstolsärenden. Rättegångsbalken tillämpas dock om frågan gäller ett avgörande av en mark- och miljödomstol som vid sin handläggning har tillämpat vad som gäller för tvistemål i allmän domstol.

21

Prop. 2016/17:95 Kapitlet och paragrafen, som är nya, innehåller bestämmelser om särskilda (extraordinära) rättsmedel. Paragrafen har språkligt utformats i enlighet med Lagrådets föreslag. Övervägandena finns i avsnitt 4.1.

Av första stycket framgår Mark- och miljööverdomstolens behörighet att pröva en ansökan om resning eller återställande av försutten tid eller en klagan över domvilla, s.k. särskilda rättsmedel. Denna behörighet omfattar enligt första stycket 1 ett avgörande av en mark- och miljödomstol. Det framgår vidare av första stycket 2 att Mark- och miljööverdomstolen är behörig att pröva särskilda rättsmedel som gäller ett beslut av en förvaltningsmyndighet om beslutet skulle ha överklagats direkt från myndigheten till en mark- och miljödomstol. Behörigheten enligt första stycket 3 omfattar kommunala beslut som skulle ha överklagats till en mark- och miljödomstol, antingen direkt eller efter prövning av en förvaltningsmyndighet. Denna punkt innebär bl.a. att prövningen i första instans av återställande av försutten tid som gäller ett kommunalt beslut om bygglov ska göras av Mark- och miljööverdomstolen.

Av andra stycket framgår vilka bestämmelser som är tillämpliga vid Mark- och miljööverdomstolens handläggning av särskilda rättsmedel. Som huvudregel tillämpas bestämmelserna om särskilda rättsmedel i ärendelagen. Huvudregeln gäller i fall när prövningen av särskilda rättsmedel avser ett kommunalt beslut eller ett beslut av en förvaltningsmyndighet. Den gäller också som utgångspunkt om prövningen avser ett avgörande av en mark- och miljödomstol. Rättegångsbalkens regler tillämpas dock i stället om det särskilda rättsmedlet gäller ett avgörande av en mark- och miljödomstol som har handlagts enligt bestämmelserna om tvistemål i rättegångsbalken.

Att Högsta domstolen är behörig domstol i fråga om särskilda rättsmedel som gäller ett avgörande av Mark- och miljööverdomstolen följer av 11 kap. 13 § regeringsformen (jfr 58 kap. 4 och 12 rättegångsbalken [RB]) och 59 kap. 2 § RB.

7.2Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:983) om upphävande av lagen (1969:246) om domstolar i fastighetsmål

3. I fråga om en ansökan om resning eller återställande av försutten tid eller en klagan över domvilla som gäller ett avgörande av en fastighetsdomstol tillämpas 6 kap. lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar. Detta gäller dock inte mål som har handlagts i en fastighetsdomstol enligt 8 kap. 32 § jordabalken.

Punkten, som är ny, innehåller övergångsbestämmelser om särskilda rättsmedel i fråga om de tidigare fastighetsdomstolarnas avgöranden. Bestämmelsen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Övervägandena finns i avsnitt 4.1.1.

Av första meningen framgår att Mark- och miljööverdomstolen, på samma sätt som gäller enligt det nya 6 kap. i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar, är behörig att pröva särskilda rättsmedel som avser

ett avgörande av de tidigare fastighetsdomstolarna. Om Mark- och

22

miljööverdomstolen beviljar en ny prövning i ett mål om särskilda Prop. 2016/17:95 rättsmedel mot en fastighetsdomstols avgörande sker den förnyade

prövningen i en mark- och miljödomstol.

Av andra meningen framgår att Mark- och miljööverdomstolen inte prövar särskilda rättsmedel som gäller ett avgörande av fastighetsdomstol enligt den upphävda 8 kap. 32 § jordabalken, dvs. mål om arrende som har prövats i fastighetsdomstol och inte av arrendenämnd. Ett sådant avgörande prövas i stället av den hovrätt inom vilken domkrets fastighetsdomstolen låg.

23

Prop. 2016/17:95

Bilaga 1

Sammanfattning av betänkandet Effektiv och rättssäker PBL-överprövning (SOU 2014:14)

Allmänt om uppdraget

PBL-överklagandeutredningen har haft i uppdrag (dir. 2013:53) att se över möjligheterna att effektivisera processen för prövningen av kommunala beslut som har överklagats enligt plan- och bygglagen (2010:900), förkortad PBL. Syftet med uppdraget är att, med bibehållen rättssäkerhet, åstadkomma en effektivare prövningsordning.

Vårt uppdrag har omfattat att analysera om instanskedjan för överklagade kommunala beslut om planer, lov, förhandsbesked och tillsyn skulle kunna förkortas och om handläggningen av sådana överklaganden skulle kunna koncentreras till ett begränsat antal länsstyrelser. Vi har även haft i uppgift att se över möjligheterna att klaga på kommunala beslut enligt PBL, bl.a. i syfte att undersöka om det finns möjlighet att tydligt avgränsa sakägarkretsen alternativt begränsa klagorätten av beslut om lov eller förhandsbesked. Den sista delen av uppdraget har varit att studera vissa frågor som rör mark- och miljöprocessen, bl.a. frågan om det i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar ska läggas till bestämmelser om resning, återställande av försutten tid och klagan över domvilla.

Ändringar i lagen om mark- och miljödomstolar

Lagen om mark- och miljödomstolar saknar bestämmelser om särskilda rättsmedel, dvs. prövningen av ansökan om resning, återställande av försutten tid eller klagan över domvilla. Vi föreslår att det i lagen om mark- och miljödomstolar ska införas ett nytt kapitel som reglerar prövningen av särskilda rättsmedel. Enligt förslaget ska Mark- och miljööverdomstolen pröva mål om särskilda rättsmedel mot mark- och miljödomstolens domar och beslut samt mot beslut som vid överklagande till domstol skulle ha prövats av mark- och miljödomstol. Det innebär att Mark- och miljööverdomstolen även ska pröva dessa frågor i förhållande till miljö-, fastighets- och PBL-beslut som kan men inte har överklagats till mark- och miljödomstol. Detta gäller både beslut som först överklagas till länsstyrelse och därefter kan överklagas vidare till mark- och miljödomstol och beslut som överklagas direkt till mark- och miljödomstol. Vi föreslår att Mark- och miljööverdomstolen ska pröva mål om särskilda rättsmedel i en sammansättning med tre lagfarna domare.

I lagen om mark- och miljödomstolar finns det inte några bestämmelser om sammanläggning av mål. Vi föreslår att det i lagen införs en bestämmelse som möjliggör sammanläggning av mål eller ärenden som handläggs enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

24

I mål som har överklagats till
Mark- och miljööverdomstolen ska rätten bestå av minst fyra ledamöter, av vilka minst tre ska vara lagfarna domare. Minst fyra lagfarna domare ska dock alltid delta i rätten, om tre lagfarna domare har ingått i rätten i mark- och miljödomstolen. Om en av de lagfarna domarna får förhinder sedan huvudförhandling eller annan handläggning har påbörjats, är rätten ändå domför. Fler än fem ledamöter får inte delta. Tekniskt råd ska alltid ingå i rätten, om det inte är uppenbart obehövligt. En av de lagfarna domarna ska vara rättens ordförande.
Vid behandling av frågor om prövningstillstånd ska Mark- och miljööverdomstolen bestå av tre lagfarna domare. Ett tekniskt råd får dock ingå i rätten i stället för en av de lagfarna domarna.

Betänkandets lagförslag

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2010:921) om mark och miljödomstolar

dels att 2 kap. 10 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 3 kap. 1 a §, samt ett nytt kapitel, 6 kap., av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

10 §

I mål eller ärende som har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen ska rätten bestå av minst fyra ledamöter, av vilka minst tre ska vara lagfarna domare. Minst fyra lagfarna domare ska dock alltid delta i rätten, om tre lagfarna domare har ingått i rätten i mark- och miljödomstolen. Om en av de lagfarna domarna får förhinder sedan huvudförhandling eller annan handläggning har påbörjats, är rätten ändå domför. Fler än fem ledamöter får inte delta. Tekniskt råd ska alltid ingå i rätten, om det inte är uppenbart obehövligt. En av de lagfarna domarna ska vara rättens ordförande.

Vid behandling av frågor om prövningstillstånd eller vid prövning av särskilda rättsmedel ska Mark- och miljööverdomstolen bestå av tre lagfarna domare. Ett tekniskt råd får dock ingå i rätten i stället för en av de lagfarna domarna.

Om det i rätten ska ingå andra än lagfarna domare bestämmer rättens ordförande med hänsyn till de frågor som prövas i målet vilka som ska ingå.

Vid avskrivning efter återkallelse får rätten bestå av en lagfaren domare.

Prop. 2016/17:95

Bilaga 2

25

Prop. 2016/17:95

Bilaga 2

26

3 kap.

1 a §

Mål eller ärende som enligt

4 kap. 1 § andra stycket och 2 § samt 5 kap. 1 § första stycket ska handläggas enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden får förenas för gemensam handläggning när det är lämpligt. Om det finns skäl till det får de åter skiljas åt.

6 kap. Handläggning av mål om särskilda rättsmedel

1 §

Mark- och miljööverdomstolen prövar efter ansökan eller klagan särskilda rättsmedel mot dom eller beslut som skulle ha prövats av mark- och miljödomstol vid överklagande till domstol.

2 §

Vid handläggning av mål om särskilda rättsmedel tillämpas 42 § lagen (1996:242) om domstolsärenden. Dock ska 58 och 59 kap. rättegångsbalken tillämpas vid handläggningen av särskilda rättsmedel mot dom eller beslut där vad som är föreskrivet för tvistemål i allmän domstol enligt 4 kap. 1 § första stycket tillämpats vid handläggningen i mark- och miljödomstol.

Vid överklagande av Mark- och miljööverdomstolens dom eller beslut om särskilda rättsmedel som har handlagts enligt första stycket första meningen tillämpas 36-38 och 40 §§ lagen om domstolsärenden.

1.Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.

2.Mål om särskilda rättsmedel som har inletts hos Högsta domstolen före ikraftträdandet prövas dock även fortsättningsvis av Högsta domstolen.

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:983) om upphävande av lagen (1969:246) om domstolar i fastighetsmål

Härigenom föreskrivs att det i övergångsbestämmelserna till lagen (2010:983) om upphävande av lagen (1969:246) om domstolar i fastighetsmål ska införas en ny punkt, 3, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
. 3. I fråga om särskilda rätts-
  medel tillämpas 6 kap. 1 och 2 §§
  lagen (2010:921) om mark- och
  miljödomstolar. Detta gäller dock
  inte mål som handlagts i fastig-
  hetsdomstol enligt 8 kap. 32 §
  jordabalken.

Prop. 2016/17:95

Bilaga 2

Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.

27

Prop. 2016/17:95

Bilaga 3

28

Förteckning över remissinstanserna

Efter remiss har yttranden över betänkandet Effektiv och rättssäker PBL- överprövning (SOU 2014:14) lämnats av Högsta domstolen, Svea hovrätt (Mark- och miljööverdomstolen), Nacka tingsrätt (mark- och miljödomstolen), Växjö tingsrätt (mark- och miljödomstolen), Vänersborgs tingsrätt (mark- och miljödomstolen), Östersunds tingsrätt (mark- och miljödomstolen), Umeå tingsrätt (mark- och miljödomstolen), Justitieombudsmannen, Justitiekanslern, Domstolsverket, Boverket, Lantmäteriet, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Uppsala län, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Gotlands län, Länsstyrelsen i Kalmar län, Länsstyrelsen i Blekinge län, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Hallands län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Örebro län, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Länsstyrelsen i Värmlands län, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Statskontoret, Konkurrensverket, Lunds universitet, Stockholms universitet, Kungl. Tekniska högskolan, Luleå tekniska universitet, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Naturvårdsverket, Sjöfartsverket, Tillväxtverket, Trafikverket, Transportstyrelsen, Regelrådet, Fi 2012:07 Utredningen om en kommunallag för framtiden, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Huddinge kommun, Stockholms kommun, Tierps kommun, Nyköpings kommun, Linköpings kommun, Älmhults kommun, Oskarshamns kommun, Ronneby kommun, Malmö kommun, Kungsbacka kommun, Göteborgs kommun, Åmåls kommun, Uddevalla kommun, Hallsbergs kommun, Strömsunds kommun, Umeå kommun, Byggherrarna i Sverige AB, Fastighetsägarna i Sverige AB, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Näringslivets regelnämnd, Riksförbundet enskilda vägar, SmåKom, Sveriges advokatsamfund, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO), Sveriges Arkitekter, Sveriges Byggindustrier och Villaägarnas Riksförbund.

Yttranden har också inkommit från Stockholms Handelskammare. Svar har inte inkommit från Österåker kommun, Gotlands kommun,

Simrishamns kommun, Höör kommun, Marks kommun, Sunne kommun, Filipstads kommun, Västerås kommun, Borlänge kommun, Bergs kommun, Sollefteå kommun, Åsele kommun, Kiruna kommun, Luleå kommun, Föreningen för samhällsplanering, IKEM, Jernkontoret, Naturskyddsföreningen, Samhällsbyggarna, Skogsindustrierna, Svenskt Näringsliv och Swedavia AB.

Lagförslaget i utkastet till lagrådsremiss

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar

dels att 2 kap. 10 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 1 kap. 4 § och 3 kap. 1 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

4 §

Mark- och miljööverdomstolen prövar en ansökan om resning eller återställande av försutten tid eller en klagan över domvilla när det gäller

1. en dom eller ett beslut av en mark- och miljödomstol,

2. ett beslut av en förvaltningsmyndighet om beslutet skulle ha överklagats till en mark- och miljödomstol, eller

3. ett kommunalt beslut om beslutet skulle ha överklagats till en mark- och miljödomstol, antingen direkt eller efter prövning av en förvaltningsmyndighet.

Vid handläggningen tillämpas lagen (1996:242) om domstolsärenden. Rättegångsbalkens regler tillämpas dock om frågan rör ett avgörande av en mark- och miljödomstol som har handlagts enligt bestämmelserna om tvistemål i rättegångsbalken.

Prop. 2016/17:95

Bilaga 4

29

Prop. 2016/17:95

Bilaga 4

30

2 kap.

10 §1

I mål som har överklagats till I ett mål eller ärende som har
Mark- och miljööverdomstolen ska överklagats till Mark- och miljö-
rätten bestå av minst fyra överdomstolen ska rätten bestå av
ledamöter, av vilka minst tre ska minst fyra ledamöter, av vilka
vara lagfarna domare. Minst fyra minst tre ska vara lagfarna domare.
lagfarna domare ska dock alltid Minst fyra lagfarna domare ska
delta i rätten, om tre lagfarna dock alltid delta i rätten, om tre
domare har ingått i rätten i mark- lagfarna domare har ingått i rätten
och miljödomstolen. Om en av de i mark- och miljödomstolen. Om
lagfarna domarna får förhinder en av de lagfarna domarna får för-
sedan huvudförhandling eller hinder sedan huvudförhandling
annan handläggning har påbörjats eller annan handläggning har på-
är rätten ändå domför. Fler än fem börjats är rätten ändå domför. Fler
ledamöter får inte delta. Tekniskt än fem ledamöter får inte delta.
råd ska alltid ingå i rätten, om det Tekniskt råd ska alltid ingå i
inte är obehövligt. En av de lagfar- rätten, om det inte är obehövligt.
na domarna ska vara rättens ord- En av de lagfarna domarna ska
förande.       vara rättens ordförande.
Vid behandling av frågor om Vid behandling av frågor om
prövningstillstånd ska Mark- och prövningstillstånd eller vid pröv-
miljööverdomstolen bestå av tre ning av en ansökan om resning
lagfarna domare. Ett tekniskt råd eller återställande av försutten tid
får dock alltid ingå i rätten i stället eller en klagan över domvilla ska
för en av de lagfarna domarna. Mark- och miljööverdomstolen
        bestå av tre lagfarna domare. Ett
        tekniskt råd får dock alltid ingå i

rätten i stället för en av de lagfarna domarna.

Om det i rätten ska ingå andra än lagfarna domare bestämmer rättens ordförande med hänsyn till de frågor som prövas i målet vilka som ska ingå.

Vid avskrivning efter återkallelse får rätten bestå av en lagfaren domare.

3 kap.

1 a §

Mål eller ärenden som enligt

4 kap. 1 § andra stycket eller 2 § eller 5 kap. 1 § första stycket handläggs enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden får handläggas gemensamt med andra sådana mål eller ärenden i en rättegång, om det är lämpligt med hänsyn till

1 Senaste lydelse 2010:921.

utredningen och övriga Prop. 2016/17:95
omständigheter.   Bilaga 4

Mål eller ärenden som handläggs gemensamt får särskiljas om det finns skäl för det.

1.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2017.

2.Mål om särskilda rättsmedel som har inletts hos Högsta domstolen före ikraftträdandet ska överlämnas till Mark- och miljööverdomstolen.

31

Prop. 2016/17:95

Bilaga 5

32

Lagrådsremissens lagförslag

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar

dels att 2 kap. 10 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 1 kap. 4 § och 3 kap. 1 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

4 §

Mark- och miljööverdomstolen prövar en ansökan om resning eller återställande av försutten tid eller en klagan över domvilla när det gäller

1. en dom eller ett beslut av en mark- och miljödomstol,

2. ett beslut av en förvaltningsmyndighet om beslutet skulle ha överklagats till en mark- och miljödomstol, eller

3. ett kommunalt beslut om beslutet skulle ha överklagats till en mark- och miljödomstol, antingen direkt eller efter prövning av en förvaltningsmyndighet.

Vid handläggningen tillämpas lagen (1996:242) om domstolsärenden. Rättegångsbalkens regler tillämpas dock om frågan gäller ett avgörande av en mark- och miljödomstol som har handlagts enligt bestämmelserna om tvistemål i rättegångsbalken.

2 kap.

10 §

I mål som har överklagats till

Mark- och miljööverdomstolen ska rätten bestå av minst fyra ledamöter, av vilka minst tre ska vara lagfarna domare. Minst fyra lagfarna domare ska dock alltid

I ett mål eller ärende som har

överklagats till Mark- och miljööverdomstolen ska rätten bestå av minst fyra ledamöter, av vilka minst tre ska vara lagfarna domare. Minst fyra lagfarna domare ska

delta i rätten, om tre lagfarna dock alltid delta i rätten, om tre Prop. 2016/17:95
domare har ingått i rätten i mark- lagfarna domare har ingått i rätten Bilaga 5
och miljödomstolen. Om en av de i mark- och miljödomstolen. Om  
lagfarna domarna får förhinder en av de lagfarna domarna får för-  
sedan huvudförhandling eller hinder sedan huvudförhandling  
annan handläggning har påbörjats eller annan handläggning har på-  
är rätten ändå domför. Fler än fem börjats är rätten ändå domför. Fler  
ledamöter får inte delta. Tekniskt än fem ledamöter får inte delta.  
råd ska alltid ingå i rätten, om det Tekniskt råd ska alltid ingå i  
inte är obehövligt. En av de lagfar- rätten, om det inte är obehövligt.  
na domarna ska vara rättens ord- En av de lagfarna domarna ska  
förande.       vara rättens ordförande.    
Vid behandling av frågor om Vid behandling av frågor om  
prövningstillstånd ska Mark- och prövningstillstånd eller vid pröv-  
miljööverdomstolen bestå av tre ning av en ansökan om resning  
lagfarna domare. Ett tekniskt råd eller återställande av försutten tid  
får dock alltid ingå i rätten i stället eller en klagan över domvilla ska  
för en av de lagfarna domarna. Mark- och miljööverdomstolen  
        bestå av tre lagfarna domare. Ett  
        tekniskt råd får dock alltid ingå i  
        rätten i stället för en av de lagfarna  
        domarna.      
Om det i rätten ska ingå andra än lagfarna domare bestämmer rättens  
ordförande med hänsyn till de frågor som prövas i målet vilka som ska  
ingå.                
Vid avskrivning efter återkallelse får rätten bestå av en lagfaren  
domare.                
      3 kap.        
        1 a §        
        Mål eller ärenden som enligt  
        4 kap. 1 § andra stycket eller 2 §  
        eller 5 kap. 1 § första stycket  
        handläggs enligt lagen (1996:242)  
        om domstolsärenden, får  
        handläggas gemensamt med andra  
        sådana mål eller ärenden i en  
        rättegång, om det är lämpligt med  

hänsyn till utredningen och övriga omständigheter.

Mål och ärenden som handläggs gemensamt får särskiljas när det finns skäl för det.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2017.

33

Prop. 2016/17:95

Bilaga 5

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:983) om upphävande av lagen (1969:246) om domstolar i fastighetsmål

Härigenom föreskrivs att det i övergångsbestämmelserna till lagen (2010:983) om upphävande av lagen (1969:246) om domstolar i fastighetsmål ska införas en ny punkt, 3, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3. I fråga om en ansökan om resning eller återställande av försutten tid eller en klagan över domvilla som gäller ett avgörande av en fastighetsdomstol tillämpas 1 kap. 4 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar. Detta gäller dock inte mål som har handlagts i en fastighetsdomstol enligt 8 kap. 32 § jordabalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2017.

34

Lagrådets yttrande Prop. 2016/17:95
 
  Bilaga 6
Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-12-20  
Närvarande: F.d. justitieråden Gustaf Sandström och Lena Moore samt  
justitierådet Ingemar Persson.  
Vissa åtgärder för en effektivare och mer ändamålsenlig mark- och  
miljöprocess  
Enligt en lagrådsremiss den 8 december 2016 har regeringen  
(Justitiedepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag  
till  
1. lag om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar,  
2. lag om ändring i lagen (2010:983) om upphävande av lagen  
(1969:246) om domstolar i fastighetsmål.  
Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige  
Freddy Larsson.  
Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:  
Förslaget till lag om ändring i lagen om mark- och miljödomstolar  
1 kap. 4 § och 2 kap. 10 § andra stycket  
Lagrådet har ingen erinran mot de föreslagna ändringarna i sak men har  
invändningar mot bestämmelsernas placering.  
Det är en nackdel om bestämmelserna om särskilda rättsmedel utan skäl  
splittras och placeras i olika kapitel. Lagens uppbyggnad hindrar också  
att det extraordinära förfarandet på ett naturligt sätt regleras i anslutning  
till det ordinära förfarandet.  
Det finns således ingen naturlig placering för bestämmelser om  
handläggningen av sådana ärenden. Andra stycket i remissens 1 kap. 4 §  
om handläggningen passar inte i 1 kap. (jfr 4 och 5 kap. om  
handläggningen; att en motsvarande regel finns i 1 kap. 7 § lagen om  
patent- och marknadsdomstolar utgör inte skäl nog).  
Bestämmelser om domstolens sammansättning kan inte placeras enligt  
remissens förslag, dvs. i 2 kap. 10 §. Den bestämmelsen behandlar mål  
och ärenden som har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen. Det  
är också främmande att jämställa prövningen i ärenden om särskilda  
rättsmedel med behandlingen av frågor om prövningstillstånd.  
Lagrådet förordar att bestämmelserna placeras samlat sist i lagen under  
egen rubrik (jfr rättegångsbalken och ärendelagen). De bör inbördes  
placeras i enlighet med lagens uppbyggnad, dvs. sammansättningen före 35
 

Prop. 2016/17:95

Bilaga 6

36

handläggningen. Handläggningsreglerna bör utformas i samklang med 4 kap. 1 § första stycket.

Bestämmelserna kan förslagsvis utformas enligt följande; 2 kap. 10 § tredje och fjärde styckena (jfr remissens förslag) kan tillämpas av Miljööverdomstolen utan att det behöver anges särskilt.

6 kap. Särskilda rättsmedel

1 § Mark- och miljööverdomstolen prövar en ansökan om resning eller återställande av försutten tid eller en klagan över domvilla när det gäller

1.en dom eller ett beslut av en mark- och miljödomstol,

2.ett beslut av en förvaltningsmyndighet om beslutet skulle ha överklagats till en mark- och miljödomstol, eller

3.ett kommunalt beslut om beslutet skulle ha överklagats till en mark- och miljödomstol, direkt eller efter prövning av en förvaltningsmyndighet.

Mark- och miljööverdomstolen ska vid prövningen bestå av tre lagfarna domare. Ett tekniskt råd får dock alltid ingå i rätten i stället för en av de lagfarna domarna.

Vid handläggningen tillämpas lagen (1996:242) om domstolsärenden. Rättegångsbalken tillämpas dock om frågan gäller ett avgörande av en mark- och miljödomstol som vid sin handläggning har tillämpat vad som gäller för tvistemål i allmän domstol.

3 kap. 1 a §

Förslaget innehåller bestämmelser om kumulation av mål eller ärenden som handläggs enligt ärendelagen. Genom den föreslagna bestämmelsen lagregleras att kumulation kan ske vid handläggning som sker enligt ärendelagen och, framför allt, att kumulation kan ske även om den ena prövningen ska göras av domstolen som första instans och den andra prövningen ska göras efter överklagande. Lagrådet har ingen erinran mot förslaget i sak.

Bestämmelsen är svårplacerad med hänsyn till lagens systematik som innebär att bestämmelser om handläggning enligt ärendelagen förekommer såväl i 4 kap. (handläggningen där mark- och miljödomstol är första instans) som i 5 kap. (handläggningen när mål har överklagats till mark- och miljödomstol). Lagrådet kan godta att bestämmelsen placeras enligt remissens förslag.

Lagen om mark- och miljödomstolar reglerar handläggning enligt ärendelagen inte bara av ”ärenden” utan även av ”mål” (för vilka rättegångsbalken skulle vara den normala handläggningsordningen). Det är därför angeläget att det av bestämmelsen tydligt framgår att det endast är fråga om kumulation vid handläggning enligt ärendelagen, dvs. att samma rättegångsform är tillämplig, och att mål som ska handläggas enligt rättegångsbalken inte kan kumuleras med mål/ärenden som ska handläggas enligt ärendelagen. Första stycket skulle kunna förtydligas enligt följande.

Ett mål eller ärende som enligt 4 eller 5 kap. ska handläggas enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden får handläggas gemensamt med ett annat mål eller ärende som ska handläggas enligt samma lag, om det är lämpligt med hänsyn till utredningen och övriga omständigheter.

Förslaget till lag om ändring i lagen om upphävande av lagen om domstolar i fastighetsmål

Lagrådet har ingen erinran mot förslaget; hänvisningen till 1 kap. 4 § ska ersättas med en hänvisning till 6 kap. om Lagrådets förslag rörande regleringen av särskilda rättsmedel godtas.

Prop. 2016/17:95

Bilaga 6

37

Prop. 2016/17:95

38

Justitiedepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 2 februari 2017

Närvarande: statsminister Löfven, ordförande, och statsråden Lövin, Wallström, Y Johansson, M Johansson, Baylan, Bucht, Hultqvist, Andersson, Ygeman, A Johansson, Bah Kuhnke, Strandhäll, Shekarabi, Fridolin, Wikström, Linde, Skog, Ekström

Föredragande: statsrådet M Johansson

Regeringen beslutar proposition Vissa åtgärder för en effektivare och mer ändamålsenlig mark- och miljöprocess