Regeringens proposition 2016/17:171

En ny kommunallag

Prop.

 

2016/17:171

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 6 april 2017

Stefan Löfven

Ardalan Shekarabi

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag om en ny kommunallag. Ett stabilt ramverk för kommuner och landsting är en nödvändig förutsättning för att hantera den kommunala sektorns framtida utmaningar. Ramverket ska ge goda förutsättningar för den lokala demokratin och bidra till ett fungerande samspel mellan förtroendevalda och tjänstemän. Ramverket bör också ge medlemmar och samhället i övrigt en möjlighet att följa och granska aktiviteten i kommuner och landsting. För att möjliggöra insyn och uppföljning krävs att ramverket präglas av tydlighet och en klar ansvarsfördelning. Förslaget till ny kommunallag har en delvis ny struktur, ett enhetligt språk och en enhetlig begreppsbildning. Utformningen är anpassad till behovet av framtida förändringar.

Den nya lagen innehåller förslag om att fullmäktige ska få en möjlighet att bestämma att styrelsen ska kunna fatta beslut om särskilt angivna förhållanden som rör andra nämnders verksamhet, dock inte sådana som rör myndighetsutövning mot enskild eller tillämpningen av lag. Det tydliggörs också att kommuner och landsting kan besluta att ge kommunal- och landstingsråd möjlighet att vara t.ex. föräldralediga.

I den nya lagen föreslås att rollfördelningen mellan de anställda och de förtroendevalda ska tydliggöras. Varje kommun och landsting ska ha en tjänsteman som har den ledande ställningen bland de anställda. Denne ska benämnas direktör eller ha en annan benämning som kommunen eller landstinget väljer. Direktörens roll ska fastställas av styrelsen i en instruktion. All beslutanderätt i den nya lagen ska, i likhet med nuvarande lag, utgå från de förtroendevalda. Reglerna för anmälan av delegationsbeslut ska förenklas genom att nämnderna själva ska få

1

Prop. 2016/17:171 besluta vilka beslut som ska anmälas. Beslut som inte anmäls men som är överklagbara ska tillkännages på den kommunala anslagstavlan. Det föreslås att den kommunala anslagstavlan i fortsättningen ska vara webbaserad. Detta för med sig ett antal följdändringar, bl.a. föreslås att lagen (1970:462) om vissa anslag på kommuns anslagstavla upphävs och att fullmäktiges sammanträden inte längre måste annonseras i ortstidningen.

För att åstadkomma en oberoende beredning och markera behovet av resurser till revisionen införs ett krav på att revisorernas budget ska beredas av fullmäktiges presidium. Vidare föreslås i lagen en stärkt roll för de sakkunniga revisionsbiträdena, som får rätt att uttala sig i fullmäktige när revisionsberättelsen behandlas.

Prövningsgrunderna för laglighetsprövning förtydligas i den nya lagen. För att undvika att beslut som upphävts av domstol inte kan rättas i efterhand, t.ex. på grund av civilrättslig bundenhet, ska det i lagen förtydligas att kommunala beslut som inte kan rättas som huvudregel inte får verkställas innan de fått laga kraft.

Till följd av den nya lagen föreslås ett stort antal följdändringar i andra lagar. Lagen och följdändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

2

Innehållsförteckning

Prop. 2016/17:171

1

Förslag till riksdagsbeslut ..............................................................

12

2

Lagtext

...........................................................................................

14

 

2.1 .................................................

Förslag till kommunallag

14

2.2Förslag till lag om ändring i lagen (1944:475) om

 

arbetslöshetsnämnd .........................................................

59

2.3

Förslag till lag om ändring i föräldrabalken ....................

60

2.4Förslag till lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan

menighets utdebitering av skatt, m.m..............................

61

2.5Förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) om

 

allmänna förvaltningsdomstolar ......................................

62

2.6

Förslag till lag om ändring i

 

 

förvaltningsprocesslagen (1971:291) ..............................

65

2.7Förslag till lag om ändring i lagen (1978:234) om

nämnder för vissa trafikfrågor .........................................

66

2.8Förslag till lag om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och

landsting ..........................................................................

67

2.9Förslag till lag om ändring i tandvårdslagen

(1985:125) .......................................................................

75

2.10Förslag till lag om ändring i förvaltningslagen

(1986:223) .......................................................................

76

2.11Förslag till lag om ändring i lagen (1993:387) om

 

stöd och service till vissa funktionshindrade...................

77

2.12

Förslag till lag om ändring i ordningslagen

 

 

(1993:1617) .....................................................................

78

2.13Förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen

(1994:200) .......................................................................

79

2.14Förslag till lag om ändring i lagen (1994:692) om

kommunala folkomröstningar .........................................

80

2.15Förslag till lag om ändring i lagen (1997:614) om

 

kommunal redovisning ....................................................

81

2.16

Förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857) .............

82

2.17

Förslag till lag om ändring i miljöbalken ........................

83

2.18Förslag till lag om ändring i lagen (1998:1656) om

patientnämndsverksamhet m.m. ......................................

85

2.19Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen

(2001:453) .......................................................................

86

2.20Förslag till lag om ändring i lagen (2002:34) om

samverkansorgan i länen .................................................

88

2.21Förslag till lag om ändring i lagen (2003:192) om

 

gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet .......

89

2.22

Förslag till lag om ändring i lagen (2003:778) om

 

 

skydd mot olyckor ...........................................................

90

2.23Förslag till lag om ändring i lagen (2003:1210) om

finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser .............

91

3

Prop. 2016/17:171

2.24

Förslag till lag om ändring i naturgaslagen

 

 

 

(2005:403) ........................................................................

96

 

2.25

Förslag till lag om ändring i vallagen (2005:837) ............

97

 

2.26

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:412) om

 

 

 

allmänna vattentjänster...................................................

100

 

2.27

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:544) om

 

 

 

kommuners och landstings åtgärder inför och vid

 

 

 

extraordinära händelser i fredstid och höjd

 

 

 

beredskap........................................................................

101

 

2.28

Förslag till lag om ändring i livsmedelslagen

 

 

 

(2006:804) ......................................................................

102

 

2.29

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:805) om

 

 

 

foder och animaliska biprodukter...................................

103

 

2.30

Förslag till lag om ändring i fjärrvärmelagen

 

 

 

(2008:263) ......................................................................

104

 

2.31

Förslag till lag om ändring i lagen (2008:962) om

 

 

 

valfrihetssystem..............................................................

105

 

2.32

Förslag till lag om ändring i lagen (2009:47) om

 

 

 

vissa kommunala befogenheter ......................................

106

 

2.33

Förslag till lag om ändring i lagen (2009:1424) om

 

 

 

kontroll av skyddade beteckningar på

 

 

 

jordbruksprodukter och livsmedel..................................

109

 

2.34

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:294) om

 

 

 

säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i

 

 

 

kommuner och landsting ................................................

110

 

2.35

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:630) om

 

 

 

regionalt utvecklingsansvar i vissa län ...........................

111

 

2.36

Förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800) ........

112

 

2.37

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:879) om

 

 

 

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.................

115

 

2.38

Förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen

 

 

 

(2010:900) ......................................................................

116

 

2.39

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:1011) om

 

 

 

brandfarliga och explosiva varor....................................

119

 

2.40

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:1065) om

 

 

 

kollektivtrafik.................................................................

120

 

2.41

Förslag till lag om ändring i lagen (2011:1029) om

 

 

 

upphandling på försvars- och säkerhetsområdet ............

121

 

2.42

Förslag till lag om ändring i lagen (2012:880) med

 

 

 

instruktion för Valprövningsnämnden............................

122

 

2.43

Förslag till lag om ändring i lagen (2013:311) om

 

 

 

valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk

 

 

 

identifiering ....................................................................

123

 

2.44

Förslag till lag om ändring i lagen (2013:363) om

 

 

 

kontroll av ekologisk produktion ...................................

124

 

2.45

Förslag till lag om ändring i bibliotekslagen

 

 

 

(2013:801) ......................................................................

125

 

2.46

Förslag till lag om ändring i lagen (2014:799) om

 

 

 

sprängämnesprekursorer.................................................

126

 

2.47

Förslag till lag om ändring i lagen (2016:1145) om

 

4

 

offentlig upphandling .....................................................

127

2.48

Förslag till lag om ändring i lagen (2016:1146) om

Prop. 2016/17:171

 

upphandling inom försörjningssektorerna .....................

129

2.49Förslag till lag om ändring i lagen (2016:1147) om

upphandling av koncessioner ........................................

131

2.50Förslag till lag om ändring i hälso- och

 

sjukvårdslagen (2017:30) ..............................................

134

2.51

Förslag till lag om ändring i museilagen (2017:000).....

135

2.52Förslag till lag om ändring i lagen (2017:000) om

 

studiestartsstöd ..............................................................

136

3 Ärendet och dess beredning .........................................................

137

4 En ny kommunallag .....................................................................

138

4.1

Bakgrund

.......................................................................

138

 

4.1.1

Den kommunala sektorns framväxt och

 

 

........................................................

reglering

138

 

4.1.2 ..................................

1991 års kommunallag

139

 

4.1.3 ..........

Reformer av nuvarande kommunallag

139

 

4.1.4 ..................................

Omvärldsförändringar

141

4.2

Behovet av ....................................................en reform

141

4.3En ny kommunallag med tydligare och modernare

struktur ..........................................................................

144

5 De kommunala befogenheterna....................................................

146

5.1Kommunallagens reglering av de kommunala

befogenheterna ..............................................................

146

5.2Utökade möjligheter till generell avtalssamverkan

 

bör utredas .....................................................................

147

5.3

EU-rätten och kommunallagen......................................

150

6 Organisation.................................................................................

 

155

6.1

Den kommunala organisationen ....................................

155

 

6.1.1

Vilka är de kommunala organen? .................

155

 

6.1.2

Fullmäktiges uppgifter..................................

155

 

6.1.3

Nämndernas uppgifter ..................................

156

 

6.1.4

Styrelsens särskilda uppgifter.......................

156

 

6.1.5

Organisationsfrihet .......................................

156

6.2Bättre förutsättningar att styra kommunal

verksamhet ....................................................................

158

6.2.1

Styrelsen får en stärkt ställning i

 

 

förhållande till de övriga nämnderna...........

158

6.2.2Bestämmelserna om underställd nämnd

utmönstras ....................................................

164

6.3Tydligare rättsliga förutsättningar för en beställar–

utförarorganisation ........................................................

165

6.3.1Möjligheten att använda en beställar–

 

 

utförarorganisation ska klargöras .................

165

 

6.3.2

Verksamhet utan anslag i budgeten ..............

166

 

6.3.3

Fördelning av ansvar ....................................

167

6.4

Försöksverksamhet med majoritetsstyre .......................

168

6.5

Uppföljning av verksamhet ...........................................

170

6.6

Kommunalförbunds förbundsordningar ........................

173

5

Prop. 2016/17:171

6

7

De förtroendevalda

........................................................................

175

 

7.1

Villkoren för förtroendevalda.........................................

175

 

 

7.1.1

Enhetliga regler för kommunalråd,

 

 

 

 

landstingsråd, borgarråd och

 

 

 

...............................................

oppositionsråd

175

 

 

7.1.2

Villkoren för kommunal - och

 

 

 

..................................................

landstingsråd

180

 

 

7.1.3

Förändrad tidpunkt för vissa

 

 

 

....................

förtroendeuppdrags upphörande

184

 

7.2

Val och nomineringsfrågor.............................................

185

 

 

7.2.1

Tidigare tillträde av förtroendevalda efter

 

 

 

 

omval, förnyad sammanräkning eller

 

 

 

.........................................................

extra val

185

 

 

7.2.2 ...................

Minsta antal ersättare i styrelsen

186

 

 

7.2.3

Andra än förtroendevalda ska få väljas till

 

 

 

.......................................

en nämndberedning

187

 

 

7.2.4

Rekrytering till kommunala

 

 

 

...............................................

bolagsstyrelser

188

 

7.3

Minskad särreglering......................................................

189

 

 

7.3.1

Minsta antal fullmäktigeledamöter i

 

 

 

..........................

befolkningsstora kommuner

189

 

 

7.3.2

Särregleringen för Stockholms läns

 

 

 

.....................................

landsting ska tas bort

190

8

De anställda...................................................................................

 

191

 

8.1

Rollfördelning .....mellan förtroendevalda och anställda

191

 

8.2

Direktören ......................................................................

192

 

 

8.2.1 ...............................

Grundläggande uppgifter

192

 

 

8.2.2 ..............................

Instruktion för direktören

196

 

 

8.2.3 ...........

Underlag till beslut och verkställighet

199

 

8.3

Förvaltningschefer..........................................................

201

 

8.4

Krav och rättigheter ..............................för de anställda

203

 

 

8.4.1 .................

Krav på saklighet och opartiskhet

203

 

 

8.4.2 ................

Anteckning om avvikande mening

204

9 Delegation av nämndernas .....................................beslutanderätt

205

9.1De förtroendevaldas beslutanderätt och

 

delegeringsmöjligheter ...................................................

205

 

9.1.1

Anställdas beslutanderätt...............................

206

9.2

Förändrad reglering om delegation ................................

209

 

9.2.1

Anmälningsskyldighet för

 

 

 

delegationsbeslut och för beslut som

 

 

 

fattas med stöd av vidaredelegation...............

209

 

9.2.2

Delegering till nämndernas presidier.............

213

 

9.2.3

Delegering till annan än anställd ...................

216

10 En webbaserad anslagstavla..........................................................

217

10.1

Den kommunala anslagstavlan.......................................

217

10.2

En webbaserad anslagstavla ...........................................

218

 

10.2.1

Den fysiska anslagstavlan ska ersättas ..........

218

 

10.2.2

Anslagstavlans innehåll.................................

221

 

10.2.3

Annat som får finnas på anslagstavlan ..........

225

 

 

10.2.4

Anslagstavlans utformning ...........................

226

 

 

10.2.5

En utökad serviceskyldighet.........................

228

 

10.3

Angränsande lagändringar.............................................

229

 

 

10.3.1

Fullmäktiges ledamöter ska kallas till

 

 

 

 

sammanträde.................................................

229

 

 

10.3.2

Inget krav på kungörelse i ortstidning ..........

230

 

 

10.3.3

Bevis om anslagsdag ska inte längre

 

 

 

 

regleras .........................................................

231

 

 

10.3.4

Insyn i årsredovisningen och i

 

 

 

 

budgetförslaget .............................................

232

 

 

10.3.5

Tillkännagivande av budgetsammanträde

 

 

 

 

i kommunalförbund ......................................

233

 

 

10.3.6

Lagen om vissa anslag på kommuns

 

 

 

 

anslagstavla ska upphävas ............................

233

 

 

10.3.7

Lagen om ändringar i Sveriges indelning i

 

 

 

 

kommuner och landsting ska ändras.............

234

 

 

10.3.8

Lagen om finansiell samordning av

 

 

 

 

rehabiliteringsinsatser ska ändras .................

235

 

 

10.3.9

Plan- och bygglagen ska ändras....................

236

 

10.4

Ansvar, säkerhet och genomförande .............................

237

11

Kommunal revision......................................................................

239

 

11.1

Revisionens uppdrag .....................................................

239

 

11.2

En oberoende kommunal revision .................................

240

 

 

11.2.1

Revisionen ska vara kommunal och styrd

 

 

 

 

av förtroendevalda ........................................

240

 

11.3

Revisorernas resurser ....................................................

241

 

11.4

De sakkunnigas ställning...............................................

244

 

 

11.4.1

Yttranderätt för de sakkunniga .....................

244

 

 

11.4.2

Upplysningsrätt för de sakkunniga ...............

245

 

11.5

Val av ordförande och valbarhet för revisorerna...........

246

 

 

11.5.1

Val av revisionens ordförande......................

246

 

 

11.5.2

Revisorer ska inte kunna utses till

 

 

 

 

ledamöter i fullmäktige................................

247

 

11.6

Processen i fullmäktige..................................................

248

 

11.7

Uttalande om ansvarsfrihet............................................

249

 

11.8

Fyllnadsval och begreppet årsbokslut............................

250

12

Medlemskap och laglighetsprövning ...........................................

251

 

12.1

Regler om laglighetsprövning ska finnas kvar ..............

251

 

12.2

Medlemskap i kommuner och landsting........................

254

 

 

12.2.1

Medlemskapskretsen i kommuner och

 

 

 

 

landsting bör inte utökas...............................

254

 

 

12.2.2

Medlemskap för vissa unionsmedborgare ....

256

 

12.3

Vilka beslut ska kunna laglighetsprövas?......................

258

 

 

12.3.1

Överklagbarheten av kommunala beslut

 

 

 

 

bör inte förändras..........................................

258

 

 

12.3.2

Begränsningar avseende vissa

 

 

 

 

budgetbeslut..................................................

259

 

12.4

Prövningsgrunderna.......................................................

261

 

 

12.4.1

Prövningsgrunderna ska förtydligas .............

261

 

12.5

Handläggningen i domstol.............................................

264

Prop. 2016/17:171

7

Prop. 2016/17:171 13

Verkställighet................................................................................

 

266

 

13.1

Bakgrund ........................................................................

 

266

 

13.2

Reglerna om verkställighet ska skärpas .........................

268

14

Lagtekniska överväganden............................................................

272

 

14.1

Närmare om den nya kommunallagens struktur.............

272

 

14.2

Terminologin i lagen ......................................................

277

 

14.3

Följdändringar till följd av förslaget om ny

 

 

 

kommunallag..................................................................

282

15

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser.................................

283

 

15.1

Förslaget till ny kommunallag........................................

283

 

15.2

Förslag till övriga lagändringar ......................................

285

16

Konsekvenser................................................................................

 

286

 

16.1

Konsekvenser för kommuner och landsting ...................

286

 

 

16.1.1

En ny kommunallag och den kommunala

 

 

 

 

självstyrelsen .................................................

286

 

 

16.1.2

Organisation och styrning..............................

286

 

 

16.1.3

Förtroendevalda.............................................

287

 

 

16.1.4

De anställda ...................................................

287

 

 

16.1.5

Delegation .....................................................

288

 

 

16.1.6

Kommunala anslagstavlan.............................

289

 

 

16.1.7

Revisionen.....................................................

291

 

 

16.1.8

Laglighetsprövning........................................

292

 

 

16.1.9

Verkställighet av kommunala beslut .............

292

 

16.2

Övriga konsekvenser ......................................................

293

 

 

16.2.1

Konsekvenser för enskilda ............................

293

 

 

16.2.2

Konsekvenser för staten ................................

293

 

 

16.2.3

Konsekvenser för företagen...........................

293

 

 

16.2.4

Konsekvenser för jämställdheten...................

294

 

 

16.2.5

Övriga konsekvenser .....................................

294

17

Författningskommentar.................................................................

295

 

17.1

Förslaget till kommunallag.............................................

295

 

17.2

Förslaget till lag om ändring i lagen (1944:475) om

 

 

 

arbetslöshetsnämnd ........................................................

448

 

17.3

Förslaget till lag om ändring i föräldrabalken ................

448

 

17.4

Förslaget till lag om ändring i lagen (1965:269) med

 

 

 

särskilda bestämmelser om kommuns och annan

 

 

 

menighets utdebitering av skatt, m.m.............................

449

 

17.5

Förslaget till lag om ändring i lagen (1971:289) om

 

 

 

allmänna förvaltningsdomstolar .....................................

449

 

17.6

Förslaget till lag om ändring i

 

 

 

förvaltningsprocesslagen (1971:291) .............................

451

 

17.7

Förslaget till lag om ändring i lagen (1978:234) om

 

 

 

nämnder för vissa trafikfrågor........................................

451

 

17.8

Förslaget till lag om ändring i lagen (1979:411) om

 

 

 

ändring i Sveriges indelning i kommuner och

 

 

 

landsting .........................................................................

 

452

 

17.9

Förslaget till lag om ändring i tandvårdslagen

 

 

 

(1985:125) ......................................................................

456

8

 

 

 

 

17.10

Förslaget till lag om ändring i förvaltningslagen

Prop. 2016/17:171

 

(1986:223) .....................................................................

457

17.11Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:387) om

stöd och service till vissa funktionshindrade.................

457

17.12Förslaget till lag om ändring i ordningslagen

(1993:1617) ...................................................................

458

17.13Förslaget till lag om ändring i mervärdesskattelagen

(1994:200) .....................................................................

458

17.14Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:692) om

kommunala folkomröstningar .......................................

459

17.15Förslaget till lag om ändring i lagen (1997:614) om

 

kommunal redovisning ..................................................

459

17.16

Förslaget till lag om ändring i ellagen (1997:857) ........

460

17.17

Förslaget till lag om ändring i miljöbalken....................

460

17.18Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:1656) om

patientnämndsverksamhet m.m. ....................................

461

17.19Förslaget till lag om ändring i socialtjänstlagen

(2001:453) .....................................................................

462

17.20Förslaget till lag om ändring i lagen (2002:34) om

samverkansorgan i länen ...............................................

463

17.21Förslaget till lag om ändring i lagen (2003:192) om

gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet .....

463

17.22Förslaget till lag om ändring i lagen (2003:778) om

skydd mot olyckor .........................................................

463

17.23Förslaget till lag om ändring i lagen (2003:1210) om

 

finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ...........

464

17.24

Förslaget till lag om ändring i naturgaslagen

 

 

(2005:403) .....................................................................

467

17.25

Förslaget till lag om ändring i vallagen (2005:837) ......

467

17.26Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:412) om

allmänna vattentjänster..................................................

469

17.27Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd

beredskap.......................................................................

470

17.28Förslaget till lag om ändring i livsmedelslagen

(2006:804) .....................................................................

470

17.29Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:805) om

foder och animaliska biprodukter..................................

471

17.30Förslaget till lag om ändring i fjärrvärmelagen

(2008:263) .....................................................................

471

17.31Förslaget till lag om ändring i lagen (2008:962) om

valfrihetssystem.............................................................

472

17.32Förslaget till lag om ändring i lagen (2009:47) om

vissa kommunala befogenheter .....................................

472

17.33Förslaget till lag om ändring i lagen (2009:1424) om

kontroll av skyddade beteckningar på

 

jordbruksprodukter och livsmedel .................................

474

17.34Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:294) om

säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i

 

 

kommuner och landsting ...............................................

474

9

Prop. 2016/17:171

17.35

Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:630) om

 

 

 

regionalt utvecklingsansvar i vissa län ...........................

475

 

17.36

Förslaget till lag om ändring i skollagen (2010:800)......

475

 

17.37

Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:879) om

 

 

 

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.................

477

 

17.38

Förslaget till lag om ändring i plan- och bygglagen

 

 

 

(2010:900) ......................................................................

477

 

17.39

Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:1011) om

 

 

 

brandfarliga och explosiva varor....................................

479

 

17.40

Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:1065) om

 

 

 

kollektivtrafik.................................................................

479

 

17.41

Förslaget till lag om ändring i lagen (2011:1029) om

 

 

 

upphandling på försvars- och säkerhetsområdet ............

480

 

17.42

Förslaget till lag om ändring i lagen (2012:880) med

 

 

 

instruktion för Valprövningsnämnden............................

480

 

17.43

Förslaget till lag om ändring i lagen (2013:311) om

 

 

 

valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk

 

 

 

identifiering ....................................................................

480

 

17.44

Förslaget till lag om ändring i lagen (2013:363) om

 

 

 

kontroll av ekologisk produktion ...................................

481

 

17.45

Förslaget till lag om ändring i bibliotekslagen

 

 

 

(2013:801) ......................................................................

481

 

17.46

Förslaget till lag om ändring i lagen (2014:799) om

 

 

 

sprängämnesprekursorer.................................................

482

 

17.47

Förslaget till lag om ändring i lagen (2016:1145) om

 

 

 

offentlig upphandling .....................................................

482

 

17.48

Förslaget till lag om ändring i lagen (2016:1146) om

 

 

 

upphandling inom försörjningssektorerna......................

484

 

17.49

Förslaget till lag om ändring i lagen (2016:1147) om

 

 

 

upphandling av koncessioner .........................................

485

 

17.50

Förslaget till lag om ändring i hälso- och

 

 

 

sjukvårdslagen (2017:30) ...............................................

486

 

17.51

Förslaget till lag om ändring i museilagen

 

 

 

(2017:000) ......................................................................

487

 

17.52

Förslaget till lag om ändring i lagen (2017:000) om

 

 

 

studiestartsstöd ...............................................................

487

 

Bilaga 1

Sammanfattning av betänkandet

 

 

 

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24).............

488

 

Bilaga 2

Författningsförslagen i SOU 2015:24 ............................

493

 

Bilaga 3

Förteckning över remissinstanser (SOU 2015:24) .........

568

 

Bilaga 4

Sammanfattning av betänkandet

 

 

 

Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) i nu

 

 

 

relevanta delar ................................................................

571

 

Bilaga 5

Författningsförslagen i SOU 2016:5 i nu relevanta

 

 

 

delar................................................................................

574

 

Bilaga 6

Förteckning över remissinstanser (SOU 2016:5) ...........

575

10

 

 

 

Bilaga 7

Jämförelsetabell mellan kommunallagen (1991:900)

Prop. 2016/17:171

 

och förslaget till kommunallag......................................

578

Bilaga 8

Jämförelsetabell mellan förslaget till kommunallag

 

 

och kommunallagen (1991:900)....................................

588

Bilaga 9

Lagrådsremissens lagförslag .........................................

598

Bilaga 10

Lagrådets yttrande .........................................................

722

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 6 april 2017.........

734

11

Prop. 2016/17:171 1

Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1.kommunallag

2.lag om ändring i lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd

3.lag om ändring i föräldrabalken

4.lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

5.lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltnings- domstolar

6.lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

7.lag om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor

8.lag om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting

9.lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

10.lag om ändring i förvaltningslagen (1986:223)

11.lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

12.lag om ändring i ordningslagen (1993:1617)

13.lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

14.lag om ändring i lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar

15.lag om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning

16.lag om ändring i ellagen (1997:857)

17.lag om ändring i miljöbalken

18.lag om ändring i lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet

m.m.

19.lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

20.lag om ändring i lag (2002:34) om samverkansorgan i länen

21.lag om ändring i lag (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet

22.lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

23.lag om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

24.lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)

25.lag om ändring i vallagen (2005:837)

26.lag om ändring i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster

27.lag om ändring i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

28.lag om ändring i livsmedelslagen (2006:804)

29.lag om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

30.lag om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263)

31.lag om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem

32.lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter

33.lag om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

12

34.lag om ändring i lagen (2010:294) om säkerhetskontroll vid Prop. 2016/17:171 offentliga sammanträden i kommuner och landsting

35.lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i

vissa län

36.lag om ändring i skollagen (2010:800)

37.lag om ändring i lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag

38.lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

39.lag om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva

varor

40.lag om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik

41.lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

42.lag om ändring i lagen (2012:880) med instruktion för Valprövningsnämnden

43.lag om ändring i lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering

44.lag om ändring i lagen (2013:262) om kontroll av ekologisk produktion

45.lag om ändring i bibliotekslagen (2013:801)

46.lag om ändring i lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer

47.lag om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling

48.lag om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna

49.lag om ändring i lagen om (2016:1147) om upphandling av koncessioner

50.lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

51.lag om ändring i museilagen (2017:000)

52.lag om ändring i lagen (2017:000) om studiestartsstöd

13

Prop. 2016/17:171 2

Lagtext

2.1Förslag till kommunallag

Härigenom föreskrivs följande.

1 kap. Grunderna för den kommunala verksamheten

Kommuner och landsting

1 § Sverige är indelat i kommuner och landsting. Varje landsting omfattar ett län, om inte något annat är särskilt beslutat.

2 § Kommuner och landsting sköter på demokratins och den kommunala självstyrelsens grund de angelägenheter som anges i denna lag eller annan författning.

Rätt att ta ut skatt och meddela föreskrifter

3 § Bestämmelser om att kommuner och landsting har rätt att ta ut skatt för skötseln av sina uppgifter och att meddela föreskrifter finns i regeringsformen.

Röstberättigade medlemmar utser valda församlingar

4 § Beslutanderätten i kommuner och landsting utövas av valda för- samlingar (fullmäktige) som utses av röstberättigade medlemmar i allmänna val.

Beslut kan också fattas av andra kommunala organ i enlighet med vad

 

som anges i denna lag eller annan författning.

 

Medlemskap

 

5 § Medlem av en kommun är den som är folkbokförd i kommunen, äger

 

fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt där.

 

Medlem av en kommun är också en medborgare i någon av Europeiska

 

unionens medlemsstater (unionsmedborgare) som är bosatt i kommunen

 

men som, enligt 5 § andra stycket folkbokföringslagen (1991:481), inte

 

ska folkbokföras där.

 

6 § Medlem av ett landsting är den som är medlem av en kommun inom

 

landstinget.

 

Rösträtt

 

7 § Rösträtt vid val av ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige har

 

den som är folkbokförd i kommunen, senast på valdagen fyller 18 år och

 

1. är svensk medborgare eller annan unionsmedborgare,

 

2. är medborgare i Island eller Norge, eller

 

3. varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före valdagen.

 

Rösträtt vid val av ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige har

14

också en sådan unionsmedborgare som avses i 5 § andra stycket.

Prop. 2016/17:171

8 § Rösträtt vid val av ledamöter och ersättare i landstingsfullmäktige har den som är röstberättigad vid val av ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige i en kommun inom landstinget.

9 § Frågor om rösträtt enligt 7 och 8 §§ avgörs på grundval av en röstlängd som upprättas före valet.

Ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting

10 § Bestämmelser om indelningsändringar finns i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting.

2 kap. Kommunala angelägenheter

Allmänna befogenheter och lokaliseringsprincipen

1 § Kommuner och landsting får själva ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar.

Uppgifter som andra ska ha hand om

2 § Kommuner och landsting får inte ha hand om sådana angelägenheter som enbart staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan ska ha hand om.

Likställighetsprincipen

3 § Kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.

Förbud mot beslut med tillbakaverkande kraft

4 § Kommuner och landsting får inte fatta beslut med tillbakaverkande kraft till nackdel för medlemmarna. Sådana beslut får dock fattas om det finns synnerliga skäl för det.

Rätt att ta ut avgifter

5 § Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter endast tas ut om det följer av lag eller annan författning.

Självkostnadsprincipen

6 § Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de till- handahåller.

15

Prop. 2016/17:171 Kommunal näringsverksamhet

7 § Kommuner och landsting får driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och syftar till att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna.

Stöd till andra näringsverksamheter

8 § Kommuner och landsting får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller landstinget.

Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om det finns synnerliga skäl för det.

Särskilda befogenheter

9 § Bestämmelser om kommunernas och landstingens angelägenheter finns även i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter och i annan lag eller annan författning.

3 kap. Kommunernas och landstingens organisation och verksamhetsformer

Fullmäktige

1 § I varje kommun och i varje landsting finns det en beslutande församling, ett fullmäktige.

Fullmäktigeberedningar

2 § Fullmäktige får inrätta fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden som ska avgöras av fullmäktige.

Styrelsen och övriga nämnder

3 § Fullmäktige ska tillsätta en styrelse.

4 § Fullmäktige ska tillsätta de nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens eller landstingets uppgifter enligt lag eller annan författning och för övrig verksamhet.

Utskott och nämndberedningar

5 § Fullmäktige får bestämma att en nämnd ska ha ett eller flera utskott. Om fullmäktige inte har bestämt något om utskott, får nämnden själv

bestämma att utskott ska finnas.

En nämnd får tillsätta de nämndberedningar som behövs.

Partssammansatta organ och självförvaltningsorgan

6 § Kommuner och landsting får inrätta partssammansatta organ som inom en nämnds verksamhetsområde ska svara för beredning, förvaltning och verkställighet av de ärenden som fullmäktige har bestämt.

16

7 § Kommuner och landsting får besluta att en nämnd får uppdra åt ett Prop. 2016/17:171 självförvaltningsorgan under nämnden att helt eller delvis sköta driften

av en viss anläggning eller en viss institution.

Kommunalförbund

8 § Kommuner och landsting får bilda kommunalförbund och lämna över skötseln av kommunala angelägenheter till sådana förbund.

Gemensam nämnd

9 § Kommuner och landsting får besluta att en nämnd ska vara gemensam med en annan kommun eller ett annat landsting.

Revisorer

10 § Kommuner och landsting ska utse revisorer för granskning av den kommunala verksamheten.

Kommunala bolag, stiftelser och föreningar

11 § Kommuner och landsting får, med de begränsningar som framgår av lag, överlämna skötseln av kommunala angelägenheter till kommunala bolag, stiftelser och föreningar.

Privata utförare

12 § Kommuner och landsting får, med de begränsningar som framgår av lag, överlämna skötseln av kommunala angelägenheter till privata utförare.

Bestämmelser om krig eller krigsfara och extraordinära händelser i fredstid

13 § Bestämmelser om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

Bestämmelser om kommuners och landstings organisation och befogenheter vid extraordinära händelser i fredstid finns i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Bestämmelser om beteckningen regionfullmäktige och region- styrelsen

14 § Bestämmelser om att vissa landsting samt Gotlands kommun får beteckna fullmäktige och styrelsen som regionfullmäktige och regionstyrelsen finns i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.

17

Prop. 2016/17:171 4 kap. Förtroendevalda

Definition av förtroendevalda

1 § Med förtroendevalda avses i denna lag ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar, de som fullgör förtroendeuppdrag som anges i 2 § första stycket samt revisorer.

Med förtroendevalda avses också ledamöter och ersättare i den beslutande församlingen, förbundsstyrelsen eller någon annan nämnd, de beslutande församlingarnas beredningar samt revisorer i ett kommunalförbund.

Kommunal- och landstingsråd

2 § Den som inom kommunen eller landstinget fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska ha benämningen kommunalråd, borgarråd, landstingsråd, oppositionsråd eller en annan benämning som fullmäktige bestämmer.

En sådan förtroendevald får tidigast väljas av fullmäktige vid första sammanträdet efter det att val av fullmäktige har hållits i hela landet.

Valbarhet

3 § Ledamöter och ersättare i fullmäktige väljs bland dem som har rösträtt enligt 1 kap. 7 och 8 §§.

Vid valen av ledamöter och ersättare i nämnderna är, oberoende av vad som framgår av röstlängden, den valbar som vid tidpunkten för sådant val uppfyller de villkor som uppställs i 1 kap. 7 och 8 §§. Detsamma gäller vid valen av fullmäktigeberedningar och förtroendevalda som anges i 2 § första stycket samt vid val av revisorer.

4 § Den som är vald till ledamot eller ersättare i fullmäktige är inte valbar som revisor inom den kommunen eller det landstinget.

Den som är redovisningsskyldig till kommunen eller landstinget är inte valbar som revisor för granskning av verksamhet som omfattas av redovisningsskyldigheten. Detsamma gäller make, sambo, förälder, barn, syskon eller andra närstående till den redovisningsskyldige.

5 § Den som är vald till revisor är inom den kommunen eller det landstinget inte valbar som

1.ledamot eller ersättare i fullmäktige, i en nämnd eller en fullmäktigeberedning, eller

2.ledamot eller ersättare i en sådan juridisk person som avses i 10 kap. 2–6 §§.

 

Uppdragets upphörande

 

6 § Fullmäktige ska befria en förtroendevald från uppdraget när den

 

förtroendevalde önskar avgå, om det inte finns särskilda skäl mot det.

 

7 § Om en förtroendevald upphör att vara valbar upphör uppdraget

 

genast. För en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör uppdraget

18

vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan,

beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden Prop. 2016/17:171 av mandattiden.

8 § Uppdragen för de förtroendevalda som har valts av fullmäktige upphör om

1.valet till fullmäktige har upphävts och omval har hållits,

2.rättelse har skett genom förnyad sammanräkning och mandatfördelningen mellan partierna har ändrats, eller

3.extra val till fullmäktige har hållits.

När omvalet, sammanräkningen eller extra valet har avslutats, ska fullmäktige hålla nytt val av förtroendevalda för återstoden av mandattiden.

Uppdragen ska upphöra två månader efter det att omvalet, sammanräkningen eller extra valet har avslutats. Fullmäktige får dock besluta att de förtroendevalda som valts enligt andra stycket ska tillträda vid en tidigare tidpunkt. Uppdragen för de förtroendevalda enligt första stycket upphör då samtidigt.

9 § Fullmäktige får återkalla uppdraget för en förtroendevald som har valts av fullmäktige, om den förtroendevalde

1.har vägrats ansvarsfrihet, eller

2.har dömts för ett brott på vilket fängelse i lägst två år kan följa och domen har fått laga kraft.

10 § Fullmäktige får återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda i en nämnd eller för samtliga förtroendevalda som anges i 2 § första stycket

1.när den politiska majoriteten i nämnden inte längre är densamma som i fullmäktige, eller

2.vid förändringar i nämndorganisationen.

Förtroendeuppdragen upphör att gälla när val av nya ledamöter och ersättare har hållits eller när en ny nämndorganisation träder i kraft.

Ledighet från anställning

11 § Förtroendevalda har rätt till den ledighet från sina anställningar som behövs för att de ska kunna fullgöra sina uppdrag. Ledigheten ska omfatta tid för

1.möten i kommunala organ,

2.andra möten som är nödvändiga för uppdragen,

3.resor till och från mötena, och

4.behövlig dygnsvila omedelbart före eller efter mötena.

Rätten till ledighet ska gälla även av fullmäktige utsedda styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och lekmannarevisorer eller motsvarande andra revisorer och deras suppleanter i sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2–6 §§.

Förmåner

12 § Förtroendevalda har rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster

och ekonomiska förmåner som de förlorar när de fullgör sina uppdrag.

19

Prop. 2016/17:171

13 § Förtroendevalda med funktionsnedsättning har rätt till skälig ersättning för resekostnader som uppkommer när de fullgör sina uppdrag.

14 § Förtroendevalda med barn som har behov av tillsyn har rätt till skälig ersättning för kostnader för barntillsyn som uppkommer när de fullgör sina uppdrag.

15 § Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för ersättning enligt 12–14 §§.

16 § Fullmäktige får besluta att förtroendevalda i skälig omfattning ska få

1.ersättning för resekostnader och andra utgifter som föranleds av uppdraget utöver vad som följer av 13 och 14 §§,

2.arvode för det arbete som är förenat med uppdraget,

3.pension, och

4.andra ekonomiska förmåner.

Om fullmäktige beslutar att arvode ska betalas, ska arvodet be- stämmas till lika belopp för lika uppdrag.

17 § Bestämmelserna i 12–14 §§ och 16 § andra stycket gäller inte förtroendevalda som anges i 2 § första stycket.

18 § Fullmäktige får besluta att en sådan förtroendevald som anges i 2 § första stycket för sina uppdrag ska få ekonomiska och andra förmåner som svarar mot de löne- och anställningsvillkor som gäller för dem som är anställda hos kommunen eller landstinget.

Fullmäktige får bestämma hur ersättare ska utses för förtroendevalda som beviljas ledighet till följd av bestämmelsen i första stycket.

Initiativrätt

19 § Varje ledamot i fullmäktige får väcka motioner samt ställa interpellationer och frågor enligt 5 kap. 59–64 §§.

20 § Varje ledamot i en nämnd får väcka ärenden i nämnden.

21 § Varje revisor får väcka ärenden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning om ärendet rör granskningen av verksamheten i nämnden eller beredningen.

Ersättare

22 § När ersättare tjänstgör har de samma rättigheter som ledamöter.

Förtroendevalda med funktionsnedsättning

23 § Kommuner och landsting ska verka för att förtroendevalda med funktionsnedsättning kan delta i handläggningen av ärenden på samma villkor som andra förtroendevalda.

20

Omröstning och beslut

24 § Varje ledamot i fullmäktige eller i en nämnd har en röst.

25 § En ledamot i fullmäktige eller i en nämnd har rätt att avstå från att delta i en omröstning eller i ett beslut.

Ordföranden är dock alltid skyldig att rösta, när det behövs för att ärendet ska kunna avgöras.

26 § En ledamot i en nämnd som deltar i handläggningen av ett ärende ska delta i avgörandet av ärendet, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. Detta innebär ingen skyldighet att rösta för fler än ett förslag.

Reservation

27 § En förtroendevald som har deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot beslutet. Reservationen ska anmälas innan sammanträdet avslutas.

Närvarorätt

28 § Fullmäktige får besluta att en förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd ska få närvara vid nämndens sammanträden och delta i överläggningar men inte i besluten.

Beslutet får även innefatta att den förtroendevalde ska ha rätt att få sin mening antecknad i protokollet.

Partistöd

29 § Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd).

Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige och som är juridiska personer. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837).

Partistöd får ges också till ett parti som har upphört att vara representerat i fullmäktige, dock endast under ett år efter det att representationen upphörde.

30 § Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det. Stödet får inte utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. Fullmäktige får besluta att endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837) ska beaktas vid fördelningen av partistödet.

31 § Beslut om partistöd ska innehålla ett krav på att mottagaren av partistödet årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 29 § första stycket.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En

Prop. 2016/17:171

21

Prop. 2016/17:171 av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen.

Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport enligt första och andra styckena.

32 § Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år.

Politiska sekreterare

33 § Kommuner och landsting får anställa politiska sekreterare för att biträda de förtroendevalda i det politiska arbetet.

Politiska sekreterare får inte anställas för längre tid än till utgången av det år då val av fullmäktige ska hållas nästa gång i hela landet.

Bestämmelserna i lagen (1982:80) om anställningsskydd ska inte tillämpas för politiska sekreterare.

34 § En politisk sekreterare har rätt till den ledighet från sin anställning som behövs för tjänstgöringen.

5 kap. Fullmäktige

Fullmäktiges uppgifter

1 § Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen eller landstinget, främst

1.mål och riktlinjer för verksamheten,

2.budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,

3.nämndernas organisation och verksamhetsformer,

4.val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,

5.val av revisorer,

6.grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda,

7.årsredovisning och ansvarsfrihet,

8.folkomröstning i kommunen eller landstinget, och

9.extra val till fullmäktige.

Fullmäktige beslutar också i andra ärenden som anges i denna lag eller i andra författningar.

2 § Fullmäktige får uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Ärenden som anges i 1 § första stycket eller som enligt lag eller annan författning ska avgöras av fullmäktige får dock inte delegeras till nämnderna.

3 § Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.

I programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.

22

4 § I samband med att budgeten fastställs eller anslag annars beviljas får fullmäktige uppdra åt en nämnd att genomföra en viss verksamhet inom ramen för de riktlinjer om verksamheten som fullmäktige har fastställt, om inte något annat följer av lag eller annan författning.

Antalet ledamöter och ersättare

5 § Fullmäktige bestämmer hur många ledamöter som fullmäktige ska ha.

Antalet ska bestämmas till ett udda tal och till minst

1.21 i kommuner med högst 8 000 röstberättigade,

2.31 i kommuner med över 8 000 röstberättigade och i landsting med högst 140 000 röstberättigade,

3.41 i kommuner med över 16 000 röstberättigade,

4.51 i kommuner med över 24 000 röstberättigade och i landsting med över 140 000 röstberättigade,

5.61 i kommuner med över 36 000 röstberättigade,

6.71 i landsting med över 200 000 röstberättigade, och

7.101 i kommuner med över 600 000 röstberättigade och i landsting med över 300 000 röstberättigade.

6 § Vid tillämpningen av 5 § ska antalet röstberättigade beräknas på grundval av uppgifterna i folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet den 1 mars året före valåret.

7 § Om fullmäktige beslutar att antalet ledamöter i fullmäktige ska ändras, ska beslutet tillämpas först när val av fullmäktige hålls nästa gång i hela landet. Beslutet ska fattas före utgången av februari månad valåret. Länsstyrelsen ska genast underrättas om beslutet.

8 § För ledamöter i fullmäktige ska det finnas ersättare.

Fullmäktige bestämmer hur många ersättarna ska vara. Antalet ska utgöra en viss andel, dock högst hälften, av det antal platser som varje parti får i fullmäktige. Beslutet ska fattas före utgången av februari månad valåret. Länsstyrelsen ska genast underrättas om beslutet.

Ordinarie val

9 § Ledamöterna och ersättarna i fullmäktige ska väljas för fyra år räknat från och med den 15 oktober valåret.

Om Valprövningsnämnden har beslutat om omval enligt 14 kap. 27 § vallagen (2005:837), ska dock mandattiden förlängas till dess omvalet har avslutats.

Extra val

10 § Fullmäktige får besluta om extra val till fullmäktige mellan ordinarie val. Extra val ska hållas om minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar för det. Ett beslut om extra val får dock inte fattas förrän sex månader har gått från det nyvalda fullmäktiges första sammanträde.

Prop. 2016/17:171

23

Prop. 2016/17:171

24

Ordförande och vice ordförande (fullmäktiges presidium)

11 § Fullmäktige väljer bland sina ledamöter en ordförande och en eller flera vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Fullmäktige bestämmer tiden för uppdragen.

Tidpunkt för sammanträdena

12 § Fullmäktige bestämmer när ordinarie sammanträden ska hållas. Sammanträde ska hållas också om styrelsen eller minst en tredjedel av

fullmäktiges ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs.

Hur sammanträdena tillkännages

13 § Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige och uppgifter om de ärenden som ska behandlas.

Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på kommunens eller landstingets anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen.

14 § Om ett ärende är så brådskande att det inte hinner tillkännages enligt 13 §, ska uppgift om ärendet tillkännages på anslagstavlan senast vardagen närmast före sammanträdesdagen.

Kallelse till sammanträde

15 § Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka före sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som ska behandlas.

Information om sådana ärenden som tillkännagetts enligt 14 § ska lämnas till varje ledamot och ersättare så att den kan antas nå dem senast vardagen närmast före sammanträdesdagen.

Deltagande på distans

16 § Ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.

En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde.

Ersättarnas tjänstgöring

17 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att fortsätta delta i ett sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

18 § Ersättarna ska tjänstgöra enligt den ordning som är bestämd mellan dem. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. En ersättare som avbryter tjänstgöringen på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

19 § En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett fortsatt sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

20 § En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något annat hinder än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet.

21 § I kommunfullmäktige har ersättare från samma valkrets som ledamoten företräde till tjänstgöring.

Om samtliga ersättare för en ledamot i kommunfullmäktige är förhindrade att inställa sig eller att fortsätta delta i ett sammanträde, ska i ledamotens ställe den ersättare inträda som enligt den bestämda ordningen står i tur att tjänstgöra för den ledamot som har fått den första platsen för partiet i valkretsen. Om en sådan ersättare inte kan tjänstgöra, ska den ersättare inträda som står i tur att tjänstgöra för den ledamot som har fått den andra platsen för partiet i valkretsen och så vidare efter samma grund.

Om partiets samtliga ersättare i valkretsen är förhindrade att inställa sig eller att fortsätta delta i ett sammanträde, ska den ersättare inträda som har utsetts för partiet i någon annan valkrets efter den grund som anges i första och andra stycket. Den ersättare som har utsetts i den valkrets där partiets röstetal är högst har då företräde.

Ärenden i fullmäktige

22 § Ärenden i fullmäktige får väckas av

1.en nämnd,

2.en ledamot genom motion,

3.en revisor, om ärendet gäller förvaltning som har samband med revisionsuppdraget eller om ärendet gäller granskningen,

4.en fullmäktigeberedning, om fullmäktige har beslutat det, eller

5.styrelsen i en sådan juridisk person som avses i 10 kap. 2–6 §§, om fullmäktige har beslutat det för särskilda fall.

Ärenden i fullmäktige får även väckas genom medborgarförslag och folkinitiativ enligt 8 kap. 1 och 2 §§.

23 § Fullmäktige ska besluta i ärenden som avses i 22 §.

Fullmäktige får dock överlåta till styrelsen eller en annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom medborgarförslag, utom i de fall som anges i 1 §.

Ansvarsfrihet och anmärkning

24 § Fullmäktige ska vid ett sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen avser, besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska motiveras om det inte är uppenbart obehövligt.

Om revisorerna enligt 12 kap. 13 § riktat anmärkning mot en nämnd eller en fullmäktigeberedning eller mot enskilda förtroendevalda i sådana organ, ska fullmäktige besluta om även fullmäktige ska rikta

Prop. 2016/17:171

25

Prop. 2016/17:171 anmärkningen. Fullmäktige får rikta anmärkning även om revisorerna inte gjort det. Beslut om anmärkning ska motiveras.

25 § Om ansvarsfrihet vägras, får fullmäktige besluta att skadeståndstalan ska väckas.

Talan som inte grundas på brott ska väckas inom ett år från det att beslutet om vägrad ansvarsfrihet fattades.

Bestämmelser om att fullmäktige får återkalla uppdraget vid vägrad ansvarsfrihet finns i 4 kap. 9 §.

Hur ärendena bereds

26 § Innan ett ärende avgörs av fullmäktige, ska det ha beretts antingen av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning.

27 § Om ett ärende har beretts bara av en fullmäktigeberedning, ska en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör alltid ges tillfälle att yttra sig.

28 § Styrelsen ska alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts av en annan nämnd eller av en fullmäktigeberedning.

Styrelsen ska lägga fram förslag till beslut i ett ärende, om inte någon annan nämnd eller en fullmäktigeberedning har gjort det.

29 § Fullmäktige får hålla val utan föregående beredning.

Ett ärende som avser avsägelse från ett uppdrag som förtroendevald behöver inte heller beredas.

30 § De år val av fullmäktige har hållits i hela landet får nyvalda fullmäktige besluta att ändra mandattiden för en nämnd eller att ändra antalet ledamöter eller ersättare i en nämnd utan föregående beredning.

31 § Fullmäktige får besluta om extra val till fullmäktige utan föregående beredning.

32 § Fullmäktige får behandla revisionsberättelsen utan föregående beredning. Fullmäktige ska dock från de ansvariga hämta in förklaring över

1.anmärkning som framställts i revisionsberättelsen, och

2.revisorernas uttalande att ansvarsfrihet inte tillstyrks.

Revisorerna och deras sakkunniga ska alltid ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av revisionsberättelsen.

Om en förtroendevald har vägrats ansvarsfrihet, får fullmäktige också utan ytterligare beredning besluta att den förtroendevaldes uppdrag ska återkallas enligt 4 kap. 9 §.

33 § Ett brådskande ärende får avgöras trots att ärendet inte har beretts, om samtliga närvarande ledamöter är ense om beslutet.

26

34 § Fullmäktiges beslut att enligt 23 § andra stycket överlåta till Prop. 2016/17:171 styrelsen eller en annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts

genom medborgarförslag får fattas utan föregående beredning.

35 § En motion eller ett medborgarförslag ska om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.

36 § Fullmäktige får besluta att det, som ett led i beredningen av ett ärende som fullmäktige ska handlägga, ska hämtas in synpunkter från medlemmarna.

Detta kan ske genom folkomröstning, opinionsundersökning eller något liknande förfarande. Vid opinionsundersökning eller liknande förfarande får valnämnden i kommunen anlitas, om nämndens verksamhet i övrigt inte hindras av det.

Ska synpunkter hämtas in genom en folkomröstning får fullmäktige besluta att röstlängd och röstkort ska framställas för omröstningen enligt 5 kap. vallagen (2005:837).

37 § Har ett folkinitiativ väckts enligt 8 kap. 2 § ska fullmäktige besluta att folkomröstning ska hållas, om

1.den fråga som initiativet avser är sådan att fullmäktige kan besluta om den, och

2.inte minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar mot förslaget.

Vid sådan folkomröstning ska 36 § tredje stycket tillämpas.

38 § Kommunen har rätt att få ersättning för de kostnader som föranleds av att ett landsting anlitar valnämnden.

Rätt och skyldighet för andra än ledamöterna att medverka

39 § En förtroendevald som anges i 4 kap. 2 § första stycket och som inte är ledamot i fullmäktige har rätt att närvara vid fullmäktiges sammanträden. Sådan förtroendevald får delta i överläggningar och framställa förslag men inte delta i besluten.

40 § Fullmäktige får bestämma att också andra än ledamöter och de som anges i 39 § ska ha rätt att delta i överläggningar men inte i besluten.

41 § Ordföranden och vice ordföranden i en nämnd, revisorerna och de anställda i kommunen eller landstinget är skyldiga att lämna upplysningar vid fullmäktiges sammanträden, om fullmäktige begär det och om det inte finns något hinder mot det på grund av sekretess.

27

Prop. 2016/17:171 Offentlighet och ordning vid fullmäktiges sammanträden

42 § Fullmäktiges sammanträden är offentliga.

Fullmäktige får dock besluta att överläggningen i ett visst ärende ska hållas inom stängda dörrar. Ersättarna får närvara vid en sådan överläggning, även när de inte tjänstgör.

43 § Ordföranden leder fullmäktiges sammanträden och ansvarar för ordningen vid sammanträdena.

Ordföranden får visa ut den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse.

Offentlighet vid fullmäktigeberednings sammanträden

44 § En fullmäktigeberednings sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. En sådan beredning får dock besluta att dess sammanträden ska vara offentliga, om fullmäktige har medgett det.

Beslutsförhet

45 § Fullmäktige får handlägga ett ärende bara om mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Fullmäktige får dock bestämma att interpellationer och frågor får besvaras även om färre ledamöter är närvarande.

46 § Om en ledamot enligt 47 eller 48 § är jävig i ett ärende, får fullmäktige handlägga ärendet, även om antalet deltagande på grund av jävet inte uppgår till det antal som föreskrivs i 45 §.

Jäv

47 § En ledamot får inte delta i handläggningen av ett ärende som personligen rör ledamoten själv, ledamotens make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående.

I fråga om jäv för ledamöter ska 6 kap. 30 § andra och tredje styckena tillämpas. Vid fullmäktiges beslut i fråga om jäv gäller 6 kap. 32 §. Vad som sägs om nämnd i dessa bestämmelser ska i stället gälla fullmäktige.

48 § Den som är redovisningsskyldig till kommunen eller landstinget får inte delta i

1.val av revisor för granskning av verksamhet som omfattas av redovisningsskyldigheten, eller

2.handläggningen av ärenden om ansvarsfrihet för verksamheten. Detsamma gäller make, sambo, förälder, barn, syskon eller någon

annan närstående till den redovisningsskyldige.

49 § Enskilda

förtroendevalda

mot vilka anmärkning kan riktas enligt

12 kap. 13 §

får, trots vad

som anges i 48 §, delta i fullmäktiges

överläggningar, när revisionsberättelsen över den verksamhet som de har ansvaret för behandlas.

28

Ordföranden och vice ordföranden i en nämnd får också delta i Prop. 2016/17:171 fullmäktiges överläggning när verksamhet inom den egna nämnden

behandlas.

Första och andra styckena gäller även om de förtroendevalda inte är ledamöter i fullmäktige.

Bordläggning och återremiss

50 § Ett ärende ska bordläggas eller återremitteras, om det begärs av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna. Enkel majoritet krävs dock om ärendet tidigare bordlagts eller återremitterats på begäran av en minoritet.

För bordläggning eller återremiss i fråga om val krävs enkel majoritet. Ett ärende om extra val ska dock alltid bordläggas första gången det tas upp till behandling.

Motiveringen till ett beslut om återremiss ska bestämmas av de ledamöter som begärt återremittering. Vid flera motiveringar får ordföranden pröva vilken motivering som biträds av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna.

51 § Ett bordlagt ärende ska behandlas på fullmäktiges nästa sam- manträde, om fullmäktige inte beslutar något annat.

Hur ärendena avgörs

52 § Ordföranden ska se till att bara sådana ärenden avgörs som har tillkännagetts enligt 13 eller 14 §.

Ett brådskande ärende får dock avgöras om samtliga närvarande ledamöter beslutar det.

53 § När överläggningen har avslutats, lägger ordföranden fram förslag till beslut.

Förslagen ska utformas så, att de kan besvaras med ja eller nej. Ordföranden redovisar därefter sin uppfattning om vad som har

beslutats och bekräftar beslutet med ett klubbslag, om inte omröstning begärs.

54 § Om omröstning begärs, ska den ske öppet utom i ärenden som avser val eller anställning av personal.

55 § Utgången bestäms genom enkel majoritet, om inte något annat anges i denna lag eller annan författning.

56 § Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

I ärenden som avser val eller anställning av personal fattas beslutet dock genom lottning.

57 § Ordföranden ska vägra att lägga fram ett förslag till beslut, om ordföranden anser att förslaget innebär att ett nytt ärende väcks.

Ordföranden får vägra att lägga fram ett förslag till beslut, om

ordföranden anser att förslaget skulle leda till ett beslut som strider mot

29

Prop. 2016/17:171 lag eller annan författning. Fullmäktige får dock besluta att förslaget ändå ska läggas fram.

Proportionella val

58 § Om det begärs av det antal väljande som anges i 2 § lagen (1992:339) om proportionellt valsätt ska följande val vara proportionella:

1.val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,

2.val av revisorer som avses i 12 kap. 4 och 5 §§,

3.val av ledamöter och suppleanter i styrelsen för aktiebolag,

4.val av ledamöter och suppleanter i styrelsen för ekonomiska föreningar eller stiftelser, och

5.val av revisorer, revisorssuppleanter och lekmannarevisorer som ska granska styrelsens förvaltning i aktiebolag, ekonomiska föreningar och stiftelser.

Första stycket 1 ska inte gälla vid val till en nämnd som avses i 6 kap. 2 § 2, om två tredjedelar av de närvarande ledamöterna i fullmäktige vid inrättandet av nämnden har röstat för att ledamöter i nämnden ska väljas på någon annan grund än partipolitisk.

Interpellationer

59 § Interpellationer får ställas av ledamöterna och riktas till ord- föranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning samt till de förtroendevalda i övrigt som fullmäktige bestämmer.

Fullmäktige får besluta att interpellationer får ställas endast till sådan förtroendevald som anges i 4 kap. 2 § första stycket.

60 § Interpellationerna ska ha ett bestämt innehåll och vara försedda med motivering.

61 § Interpellationer ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. De får dock inte avse ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

Interpellationer bör ställas endast i angelägenheter av större intresse för kommunen eller landstinget.

62 § Fullmäktige beslutar utan föregående överläggning om en interpellation får ställas.

63 § Fullmäktige får besluta att ordföranden i en nämnd får överlåta besvarandet av en interpellation till en av fullmäktige utsedd ledamot i styrelsen för en sådan juridisk person som avses i 10 kap. 2–6 §§ eller till ordföranden i styrelsen eller annan nämnd i ett kommunalförbund som kommunen eller landstinget är medlem i.

Frågor

64 § För att hämta in upplysningar får ledamöterna ställa frågor. Bestämmelserna i 59 §, 61 § första stycket, 62 och 63 §§ ska då tillämpas.

30

En fråga ska ha ett bestämt innehåll. Den får vara försedd med en kort inledande förklaring.

När en fråga besvaras, får bara den som ställer frågan och den som svarar delta i överläggningen.

Protokollet

65 § Vid sammanträden ska protokoll föras på ordförandens ansvar.

66 § Protokollet ska redovisa vilka ledamöter och ersättare som har tjänstgjort och vilka ärenden som har handlagts.

67 § Protokollet ska för varje ärende redovisa

1.vilka förslag och yrkanden som har lagts fram och inte tagits tillbaka,

2.i vilken ordning ordföranden har lagt fram förslag till beslut,

3.genomförda omröstningar och resultaten av dem,

4.vilka beslut som har fattats,

5.vilka ledamöter som har deltagit i besluten och hur de har röstat vid öppna omröstningar, och

6.vilka reservationer som har anmälts mot besluten.

68 § I protokollet ska det anges vilka interpellationer och frågor som har ställts och vilka som har besvarats.

69 § Ett protokoll ska justeras senast fjorton dagar efter sammanträdet på det sätt som fullmäktige har bestämt.

70 § Bestämmelser om att justering av protokollet ska tillkännages på anslagstavlan finns i 8 kap. 12 §.

Arbetsordningen

71 § Fullmäktige ska anta en arbetsordning av vilken det ska framgå vad som i övrigt ska gälla för fullmäktiges sammanträden och handläggningen av ärenden.

72 § I arbetsordningen ska regleras

1.antalet ledamöter i fullmäktige,

2.när sammanträden ska hållas,

3.anmälan av hinder att delta i sammanträden,

4.inkallande av ersättare och deras tjänstgöring,

5.vem som ska föra ordet tills ordförande utsetts,

6.rätten att delta i fullmäktiges överläggningar,

7.förfarandet vid omröstningar,

8.handläggningen av motioner, interpellationer och frågor,

9.formerna för justeringen av protokollet, och

10.fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter.

Om fullmäktige med stöd av 8 kap. 1 § har beslutat att medborgarförslag får väckas, ska arbetsordningen reglera hur sådana förslag ska handläggas.

Prop. 2016/17:171

31

Prop. 2016/17:171 Om fullmäktige har beslutat att ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans, ska arbetsordningen reglera i vilken utsträckning sådant deltagande får ske.

6 kap. Styrelsen och övriga nämnder

Uppgifter

1 § Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.

Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2–6 §§ och sådana kommunalförbund som kommunen eller landstinget är medlem i.

2 § Fullmäktige ska, om inte något annat anges i lag eller annan författning, bestämma nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Fullmäktige får besluta

1.att en nämnd ska ha hand om en eller flera verksamheter i hela kommunen eller landstinget,

2.att en nämnd ska ha hand om en eller flera verksamheter för en del av kommunen eller landstinget,

3.att en nämnd ska ha hand om verksamheten vid en eller flera anläggningar, och

4.att en nämnd ska tillhandahålla tjänster åt en annan nämnd.

3 § Nämnderna beslutar i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om.

Nämnderna beslutar också i frågor som fullmäktige har delegerat till dem.

4 § Nämnderna bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs.

5 § Nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem med stöd av 5 kap. 2 och 4 §§.

Fullmäktige ska besluta om omfattningen av redovisningen och formerna för den.

6 § Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten.

De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap. 1 § har lämnats över till någon annan.

32

7 § En nämnd får inte bestämma om rättigheter eller skyldigheter för kommunen eller landstinget i ärenden där nämnden företräder kommunen eller landstinget som part.

En nämnd får inte heller utöva i lag eller annan författning föreskriven tillsyn över sådan verksamhet som nämnden själv bedriver.

Särskilt om styrelsens uppgifter

8 § Fullmäktige får besluta att styrelsen får fatta beslut om särskilt angivna förhållanden som rör andra nämnders verksamhet. Styrelsen får dock inte ges rätt att fatta beslut som rör andra nämnders myndighetsutövning, tillämpningen av lag eller ärenden som i övrigt rör enskilda.

9 § Styrelsen ska i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

10 § Styrelsen ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 3–5 §§ är uppfyllda i fråga om sådana aktiebolag som avses i de bestämmelserna.

11 § Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens eller landstingets utveckling och ekonomiska ställning.

Styrelsen ska också hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs.

12 § Styrelsen får från övriga nämnder, beredningar och anställda i kommunen eller landstinget begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

13 § Styrelsen ska särskilt

1.bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige, med de begränsningar som framgår av 5 kap. 29–33 §§,

2.ha hand om den ekonomiska förvaltningen,

3.verkställa fullmäktiges beslut, och

4.i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige har lämnat över till styrelsen.

14 § Fullmäktige får besluta att en annan nämnd än styrelsen helt eller delvis ska ha hand om förvaltningen och verkställigheten i fråga om egendom samt verkställigheten av fullmäktiges beslut. Fullmäktige får också besluta att en annan nämnd helt eller delvis ska ha hand om sin egen medelsförvaltning.

15 § Styrelsen får själv eller genom ombud företräda kommunen eller landstinget i alla mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige.

Prop. 2016/17:171

33

Prop. 2016/17:171 Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv företräda kommunen eller landstinget i målet.

Ledamöter och ersättare

16 § Ledamöter och ersättare i en nämnd väljs av fullmäktige till det antal som fullmäktige bestämmer. I styrelsen ska antalet ledamöter och antalet ersättare vara minst fem.

Om ersättarna inte väljs proportionellt, ska fullmäktige bestämma i vilken ordning de ska tjänstgöra.

17 § Fullmäktige ska besluta om ersättarnas tjänstgöring i nämnderna. Ersättarna ska underrättas om tid och plats för sammanträdena. Även

ersättare som inte tjänstgör får närvara vid sammanträdena.

Fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ersättarna ska ha rätt att delta i överläggningar och få sin mening antecknad i protokollet.

Mandattider

18 § Ledamöterna och ersättarna i styrelsen väljs för fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits i hela landet.

Fullmäktige får dock bestämma att styrelsens mandattid ska räknas från och med det fullmäktigesammanträde då valet hålls intill det sammanträde då val av styrelse hålls nästa gång. I ett sådant fall ska nyvalda fullmäktige välja styrelsen vid fullmäktiges första sammanträde.

19 § Fullmäktige bestämmer mandattiderna för andra nämnder än styrelsen.

20 § Om en ledamot avgår under mandattiden, ska fyllnadsval hållas. Om ledamoten har utsetts vid ett proportionellt val, inträder i stället en

ersättare i enlighet med den ordning som har bestämts för ersättarnas tjänstgöring.

Om fullmäktige har återkallat uppdragen för de förtroendevalda enligt 4 kap. 10 §, ska val av nya ledamöter och ersättare hållas.

Ordförande och vice ordförande (nämndens presidium)

21 § Fullmäktige ska bland nämndens ledamöter välja en ordförande och en eller två vice ordförande. Dessa utgör tillsammans nämndens presidium. Fullmäktige bestämmer tiden för uppdragen.

Om den politiska majoriteten i fullmäktige har förändrats på ett sådant sätt att det parti som nämndens ordförande företräder inte längre ingår i den politiska majoriteten, får fullmäktige välja ett nytt presidium.

22 § Fullmäktige bestämmer vem som ska fullgöra ordförandens uppgifter när varken ordföranden eller en vice ordförande kan tjänstgöra.

34

Tidpunkt för sammanträden

23 § Nämnderna bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Sammanträden ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens

ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs.

Deltagande på distans

24 § Fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans. Deltagande på distans ska ske på det sätt som anges i 5 kap. 16 §.

En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid nämndens sammanträde.

Offentlighet och närvarorätt vid nämndsammanträden

25 § En nämnds sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. Nämnden får dock besluta att dess sammanträden ska vara offentliga, om fullmäktige har medgett det.

Om fullmäktige har medgett det, får nämnden besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningar men inte i besluten.

En nämnds sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden

1.som avser myndighetsutövning, eller

2.i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess hos nämnden.

26 § En nämnd får kalla en ledamot eller en ersättare i fullmäktige, en annan nämnd eller beredning, en revisor, en anställd hos kommunen eller landstinget eller en särskild sakkunnig att närvara vid ett sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar.

Den som har kallats till ett sammanträde får, om nämnden beslutar det, delta i överläggningarna men inte i besluten.

Beslutsförhet

27 § En nämnd får handlägga ärenden endast om fler än hälften av ledamöterna är närvarande.

Jäv

28 § En förtroendevald är jävig, om

1.saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för den förtroendevalde själv eller någon närstående,

2.han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,

3.ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller

hon själv är knuten till,

Prop. 2016/17:171

35

Prop. 2016/17:171 4. han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller

5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i ärendet.

29 § Om det är uppenbart att frågan om opartiskhet saknar betydelse, ska nämnden bortse från jäv.

30 § En förtroendevald som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet. Den förtroendevalde får dock vidta åtgärder som inte någon annan kan utföra utan att handläggningen försenas avsevärt.

Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom eller henne ska självmant uppge det.

Har det uppkommit en fråga om jäv mot en förtroendevald och har någon annan inte trätt i dennes ställe, ska nämnden snarast besluta i jävsfrågan. Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden annars inte är beslutsför och någon annan inte kan tillkallas utan olägligt uppskov.

31 § Om ett ärende hos en nämnd berör ett aktiebolag där kommunen eller landstinget äger minst hälften av aktierna eller en stiftelse där kommunen eller landstinget utser minst hälften av styrelseledamöterna, ska den som handlägger ärendet inte anses jävig enligt 28 § 2 eller 5 enbart på grund av att han eller hon är ställföreträdare för bolaget eller stiftelsen eller på något annat sätt är knuten dit. Detta gäller inte när en nämnd handlägger ärenden som avser myndighetsutövning mot enskilda.

Den som handlägger ett ärende hos en nämnd ska inte heller anses jävig enligt 28 § 5 enbart på grund av att han eller hon tidigare har deltagit i handläggningen av ärendet hos en annan nämnd.

32 § Ett beslut om jäv får överklagas endast i samband med överklagande av det beslut genom vilket nämnden avgör ärendet.

Hur ärendena avgörs

33

§ I fråga om förfarandet när en nämnd fattar beslut ska 5 kap. 53–

56

§§ tillämpas.

För bordläggning av ett ärende i en nämnd krävs det enkel majoritet.

34 § Ett ärende som väckts genom medborgarförslag ska om möjligt handläggas så att ärendet kan avgöras inom ett år från det att det väcktes i fullmäktige.

En nämnd som handlägger sådana ärenden ska minst en gång om året informera fullmäktige om de beslut som fattats i ärendena. Nämnden ska även informera om de ärenden som inte har avgjorts inom den tid som anges i första stycket.

Protokollet

35 § Vid ett sammanträde ska protokoll föras.

36

I fråga om hur protokollet ska föras, protokollets innehåll, justering av Prop. 2016/17:171 protokollet och hur justeringen ska tillkännages ska 5 kap. 65–67 och

69 §§ och 8 kap. 12 § tillämpas.

Delgivning

36 § Delgivning med en nämnd sker med ordföranden eller med den som enligt ett reglemente eller ett särskilt beslut är behörig att ta emot delgivningar.

Delegering av ärenden

37 § En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5–8 §§.

38 § Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller

1.ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,

2.framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,

3.ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,

4.ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller

5.ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

39 § En nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.

Anmälan av beslut

40 § Nämnden ska besluta i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 37 § ska anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap.

Sådana beslut som avses i 39 § ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

Utskott

41 § En nämnds beslutanderätt får enligt 37 § delegeras till ett utskott. Ett utskott kan också ha till uppgift att bereda nämndens ärenden.

42 § En nämnd ska välja utskott bland ledamöterna och ersättarna i nämnden. Bestämmelserna i 2 § lagen (1992:339) om proportionellt valsätt ska då tillämpas.

37

Prop. 2016/17:171 Val till nämndberedningar

43 § Nämnden får till nämndberedning välja även andra än förtroende- valda.

Reglementen

44 § Fullmäktige ska anta reglementen om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

7 kap. Anställda

Direktören

1 § Styrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen.

 

Styrelsen får besluta att direktören ska ha en annan benämning.

 

2 § Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda

 

förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa

 

direktörens övriga uppgifter.

 

Valbarhetshinder för anställda

 

3 § Direktören är inte valbar till förtroendeuppdrag i kommunen,

 

landstinget eller kommunalförbund som kommunen eller landstinget är

 

medlem i.

 

Den som är chef för en förvaltning som hör till en nämnds

 

verksamhetsområde får inte väljas till ledamot eller ersättare i nämnden.

 

Jäv

 

4 § I fråga om jäv för de anställda ska bestämmelserna i 6 kap. 28–32 §§

 

tillämpas.

 

Delegering av ärenden

 

5 § En nämnd får uppdra åt en anställd hos kommunen eller landstinget

 

att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av

 

ärenden, dock inte i de fall som avses i 6 kap. 38 §.

 

6 § Om en nämnd med stöd av 5 § uppdrar åt en förvaltningschef inom

 

nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt

 

förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom

 

kommunen eller landstinget att fatta beslutet.

 

7 § Om en nämnd med stöd av 5 § uppdrar åt en anställd att besluta på

 

nämndens vägnar, får nämnden ställa upp villkor som innebär att

 

brukarna av nämndens tjänster ska ges tillfälle att lägga fram förslag eller

 

att yttra sig, innan beslutet fattas.

 

Nämnden får också bestämma att en anställd får fatta beslut endast om

38

företrädare för brukarna har tillstyrkt beslutet.

 

Anmälan av beslut

8 § Nämnden ska besluta om i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 5 och 6 §§ ska anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap.

Skyldighet att lämna upplysningar

9 § Bestämmelser om de anställdas skyldighet att lämna upplysningar vid fullmäktiges sammanträden och till revisorerna finns i 5 kap. 41 § och 12 kap. 9 § första stycket.

Personalföreträdare

10 § Företrädare för de anställda (personalföreträdare) utses särskilt för varje nämnd bland de anställda, i första hand bland dem som är anställda inom nämndens verksamhetsområde.

Högst tre personalföreträdare och en ersättare för var och en av dem får finnas för varje nämnd.

11 § Personalföreträdarna utses av den eller de lokala arbetstagar- organisationer som kommunen eller landstinget har kollektivavtal med.

12 § Personalföreträdare får, i den omfattning som anges i 13–16 §§, närvara vid sammanträden med andra nämnder än styrelsen.

Närvarorätt saknas dock vid revisorernas sammanträden, i patientnämnder, valnämnder och överförmyndarnämnder.

13 § Personalföreträdarna har rätt att närvara vid en nämnds behandling av ärenden som rör förhållandet mellan kommunen eller landstinget som arbetsgivare och dess anställda. Nämnden får i enskilda fall besluta att personalföreträdarna får närvara även vid behandlingen av andra ärenden.

14 § Personalföreträdarna har inte rätt att närvara vid handläggning av

1.ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild, såvida inte ärendet rör en obestämd krets av enskilda,

2.förhandlingar med en arbetstagarorganisation,

3.uppsägningar av kollektivavtal,

4.arbetskonflikter,

5.rättstvister mellan kommunen eller landstinget och en arbetstagarorganisation, eller

6.ärenden som avser beställning eller upphandling av varor och tjänster.

15 § Personalföreträdarna har rätt att delta i nämndens överläggningar men inte i besluten.

16 § Med iakttagande av bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) är en nämnd skyldig att lämna personalföreträdarna de upplysningar som behövs för deras verksamhet.

Prop. 2016/17:171

39

Prop. 2016/17:171

40

17 § I fråga om jäv för personalföreträdare i nämnden ska bestämmelserna i 6 kap. 28–32 §§ tillämpas.

Personalföreträdaren ska dock inte anses jävig enligt 6 kap. 28 § 5 enbart på grund av att han eller hon

1.är förtroendeman eller funktionär hos en arbetstagarorganisation som har intressen att bevaka i ärendet, eller

2.har företrätt organisationen som förtroendeman eller funktionär i en sådan förhandling i ärendet som har ägt rum enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

18 § Personalföreträdarna ska kallas till sammanträden på samma sätt som gäller för ledamöterna i nämnden. Ersättarna ska endast kallas när de ska tjänstgöra som personalföreträdare.

19 § Beslut som fattas vid ett sammanträde som personalföreträdarna har tillträde till blir inte ogiltiga på grund av att personalföreträdarna eller någon av dem inte har kallats till sammanträdet.

Partssammansatta organ

20 § Fullmäktige får inrätta partssammansatta organ för sådana ärenden som rör förhållandet mellan kommunen eller landstinget som arbetsgivare och dess anställda eller, i fråga om en gemensam nämnd, förhållandet mellan de samverkande kommunerna eller landstingen som arbetsgivare och deras anställda. Detta gäller dock inte om något annat följer av lag eller annan författning.

De partssammansatta organen ska inom en nämnds verksamhets- område svara för beredning, förvaltning och verkställighet av de ärenden som fullmäktige har bestämt enligt första stycket.

21 § Fullmäktige ska fastställa ett partssammansatt organs uppgifter, sammansättning, mandattid och verksamhetsformer i ett reglemente.

22 § Partssammansatta organ får inte avgöra frågor som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.

De får inte heller avgöra ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild.

23 § Ett partssammansatt organ ska bestå av företrädare för dels kommunen eller landstinget, dels de anställda.

Kommunens eller landstingets företrädare väljs av fullmäktige eller, om fullmäktige bestämmer det, av en nämnd.

De anställdas företrädare utses av den eller de lokala arbetstagarorganisationer som kommunen eller landstinget har slutit kollektivavtal med om partssammansatta organ.

24 § För partssammansatta organ ska följande bestämmelser tillämpas:

1.4 kap. 27 § om reservation,

2.6 kap. 28–32 §§ om jäv, och

3. 5 kap. 65–67 och 69 §§ och 8 kap. 12 § om hur protokollet ska föras, Prop. 2016/17:171 protokollets innehåll, justering av protokollet och hur justeringen ska

tillkännages.

25 § En nämnd inom vars verksamhetsområde ett partssammansatt organ har tillsatts får återkalla uppdrag som har lämnats över till organet, om det finns synnerliga skäl för det.

8 kap. Delaktighet och insyn

Medborgarförslag

1 § Den som är folkbokförd i kommunen eller i en kommun inom landstinget får, om fullmäktige har beslutat det, väcka ärenden i fullmäktige (medborgarförslag). Detsamma gäller unionsmedborgare som avses i 1 kap. 5 § andra stycket.

Folkinitiativ

2 § Ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i fullmäktige väckas av minst tio procent av de röstberättigade kommun- eller landstingsmedlemmarna enligt lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar (folkinitiativ). Initiativet ska vara skriftligt, ange den aktuella frågan samt innehålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, uppgifter om när namnteckningarna gjorts, namnförtydliganden, personnummer och uppgift om deras adresser.

Vid beräkningen av antalet initiativtagare ska endast de räknas med som har skrivit under initiativet under den sexmånadersperiod som föregått inlämnandet.

Brukarinflytande

3 § Nämnderna ska verka för att samråd sker med dem som brukar deras tjänster.

Självförvaltningsorgan

4 § Fullmäktige får besluta att en nämnd får uppdra åt ett självförvaltningsorgan under nämnden att helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution, om inte något annat följer av lag eller annan författning. Fullmäktige får i ett sådant fall även besluta att nämnden får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda eller som i övrigt avses i 6 kap. 38 § får dock inte delegeras till ett självförvaltningsorgan.

5 § Nämnden ska fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, sammansättning, arbetsformer och mandattid.

De beslut som självförvaltningsorganet fattar med stöd av uppdrag enligt 4 § ska anmälas till nämnden på det sätt som nämnden bestämmer.

41

Prop. 2016/17:171 6 § Ett självförvaltningsorgan ska bestå av företrädare för dem som brukar anläggningen eller institutionen och de anställda där. Företrädarna för sådana brukare ska vara fler än dem som företräder de anställda.

Nämnden väljer på förslag av brukarna de ledamöter och ersättare som ska företräda brukarna och på förslag av de anställda dem som ska företräda de anställda.

7 § De ledamöter och ersättare som företräder brukarna har rätt till den ledighet från sina anställningar som behövs för uppdraget och de ekonomiska förmåner som fullmäktige bestämt för de förtroendevalda.

8 § En nämnd får helt eller delvis återkalla ett uppdrag som har getts till ett självförvaltningsorgan eller en enskild ledamot, om det finns särskilda skäl för det.

Anslagstavlan

9 § Varje kommun och landsting ska på sin webbplats ha en an- slagstavla. Anslagstavlan ska vara lättillgänglig och kunna särskiljas från övrigt innehåll på webbplatsen.

Kommuner och landsting ska i sina lokaler eller på annan plats ge allmänheten möjlighet att ta del av innehållet på anslagstavlan.

10 § Anslagstavlan ska innehålla

1.tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden,

2.tillkännagivanden av justerade protokoll,

3.tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd,

4.justerade protokoll i den utsträckning kommunen eller landstinget bestämmer och det inte strider mot lag eller annan författning, och

5.upplysningar om hur beslut kan överklagas enligt 13 kap. Anslagstavlan ska även innehålla kungörelser, tillkännagivanden eller

annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

När en handling, som anslagits med stöd av andra stycket, varit anslagen under föreskriven tid ska den som begärt åtgärden få ett bevis om det.

11 § Anslagstavlan får utöver det som anges i 10 § endast innehålla tillkännagivanden om styrelsens och övriga nämnders sammanträden samt beslutsunderlag inför fullmäktiges, styrelsens och övriga nämnders sammanträden.

Tillkännagivande av protokoll

12 § Senast andra dagen efter det att protokollet har justerats ska justeringen tillkännages på anslagstavlan. Av tillkännagivandet ska det framgå var protokollet finns tillgängligt samt vilken dag det har tillkännagetts. Tillkännagivandet får inte tas bort från anslagstavlan före överklagandetidens utgång enligt 13 kap. 5 § första stycket.

42

Kommunala föreskrifter

Prop. 2016/17:171

13 § Kommunala föreskrifter ska kungöras genom att det på kommunens eller landstingets anslagstavla tillkännages att protokollet för de beslutade föreskrifterna har justerats.

Gällande kommunala föreskrifter ska finnas tillgängliga för all- mänheten på kommunens eller landstingets webbplats. De ska där vara samlade i kommunens eller landstingets författningssamling eller på något annat sätt. Innehållet i samlingen ska framgå av ett register eller någon annan förteckning på webbplatsen.

Första och andra styckena gäller inte om

1.det i lag eller annan författning anges att föreskrifterna ska kungöras eller göras tillgängliga på något annat sätt, eller

2.föreskrifterna på grund av sekretess inte får lämnas ut till var och en.

Insyn i budgeten

14 § Styrelsens förslag till budget ska hållas tillgängligt för allmänheten på kommunens eller landstingets webbplats från och med tillkännagivandet av det sammanträde med fullmäktige då budgeten ska fastställas.

Insyn i årsredovisningen

15 § Årsredovisningen ska hållas tillgänglig för allmänheten på kommunens eller landstingets webbplats från och med tillkännagivandet av det sammanträde med fullmäktige då årsredovisningen ska godkännas.

16 § Fullmäktige får bestämma att allmänheten får ställa frågor om årsredovisningen vid ett sammanträde med fullmäktige.

Insyn i privata utförares verksamhet

17 § Bestämmelser om allmänhetens insyn i verksamhet som genom avtal lämnas över från en kommun, ett landsting eller ett helägt kommunalt bolag till en privat utförare finns i 10 kap. 3 och 9 §§.

Information till enskilda

18 § När enskilda kan välja mellan olika utförare av en nämnds tjänster ska nämnden lämna information om samtliga utförare, om inte annat framgår av lag eller annan författning.

Sådan information ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig.

9 kap. Kommunal samverkan

Kommunalförbund

Bildande av kommunalförbund

1 § Ett kommunalförbund enligt 3 kap. 8 § bildas genom att förbundsmedlemmarnas fullmäktige antar en förbundsordning.

43

Prop. 2016/17:171

44

Förbundsmedlemmarna kan också i förbundsordningen ange en senare tidpunkt vid vilken kommunalförbundet ska bildas.

Bestämmelser som ska tillämpas för kommunalförbund

2 § Om inget annat anges eller följer av bestämmelserna om kommuner och landsting i denna lag, tillämpas dessa även för kommunalförbund.

När ett kommunalförbund har hand om en angelägenhet som det finns bestämmelser om i en särskild författning, ska den författningens bestämmelser om kommuner eller landsting tillämpas för förbundet.

Om det i någon annan författning finns särskilda bestämmelser om kommunalförbund för ett visst ändamål, ska de tillämpas i stället för bestämmelserna i denna lag.

Beslutande församling, förbundsstyrelse och övriga organ

3 § I ett kommunalförbund ska det som beslutande församling finnas ett förbundsfullmäktige eller en förbundsdirektion.

Ledamöter och ersättare i den beslutande församlingen väljs av förbundsmedlemmarnas fullmäktige enligt vad som anges i förbundsordningen.

Varje förbundsmedlem ska vara representerad i den beslutande församlingen med minst en ledamot och en ersättare. Antalet ersättare ska vara lika många som antalet ledamöter.

4 § Den beslutande församlingen väljs för fyra år, om inte en kortare mandattid anges i förbundsordningen.

Mandattiden räknas från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits i hela landet, om inte annat anges i förbundsordningen.

5 § Den beslutande församlingen ska tillsätta en förbundsstyrelse. Om ett förbund är organiserat med förbundsdirektion, ska direktionen också vara förbundsstyrelse.

Den beslutande församlingen ska tillsätta de organ som utöver förbundsstyrelsen behövs för att fullgöra kommunalförbundets uppgifter.

Förbundsordningen

6 § Förbundsordningen ska ange

1.kommunalförbundets namn och den ort där förbundet ska ha sitt säte samt förbundets medlemmar och ändamål,

2.förbundets organisation, organens uppgifter och inbördes förhållanden samt om interimsorgan får inrättas och om förbundsstyrelsen ska få vara ställföreträdare för förbundsfullmäktige,

3.antalet ledamöter och ersättare i den beslutande församlingen och hur förbundsmedlemmarna ska vara representerade samt mandattiden i de fall som anges i 4 §,

4.antalet revisorer och deras mandattid,

5.i fråga om förbund med förbundsdirektion, på vilket sätt som revisorer ska utses,

6. om en förbundsmedlem ska ha rätt att väcka ärenden i den beslutande församlingen,

7. om det för beslut ska krävas kvalificerad majoritet i den beslutande Prop. 2016/17:171 församlingen och för vilka ärenden detta ska gälla,

8.om en förtroendevald hos en förbundsmedlem som inte är ledamot i den beslutande församlingen ska ha rätt att delta vid sammanträden enligt 5 kap. 40 §,

9.om en förtroendevald hos en förbundsmedlem som inte är ledamot eller ersättare i förbundsstyrelsen eller någon annan nämnd ska ha sådan närvarorätt som anges i 4 kap. 28 §,

10.på vilken webbplats förbundets anslagstavla ska finnas,

11.förbundsmedlemmarnas andelar i förbundets tillgångar och skulder och fördelningen av förbundets kostnader mellan medlemmarna,

12.förbundsmedlemmarnas styrning av och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet,

13.riktlinjer om förbundets budgetprocess,

14.om allmänheten ska ha rätt att ställa frågor om årsredovisningen vid ett sammanträde och i så fall förutsättningarna för detta,

15.förfarandet vid en förbundsmedlems utträde ur förbundet,

16.förutsättningarna för och förfarandet vid förbundets likvidation och upplösning samt grunderna för skifte av förbundets behållna tillgångar när förbundet upplöses,

17.ordningen för att lösa tvister mellan förbundet och dess medlemmar, och

18.ordningen för att bestämma ekonomiska förmåner till ledamöterna och ersättarna i den beslutande församlingen samt, i fråga om förbund med förbundsdirektion, till revisorerna.

Ledamöter och ersättare

7 § En förbundsmedlem får till ledamot eller ersättare i den beslutande församlingen välja endast den som är ledamot eller ersättare i förbundsmedlemmens fullmäktige.

Ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen och andra nämnder samt revisorer väljs bland dem som har rösträtt vid val till någon av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.

Proportionella val

8 § Om det begärs av det antal väljande som anges i 2 § lagen (1992:339) om proportionellt valsätt ska val av ledamöter och ersättare i den beslutande församlingen samt revisorer vara proportionella.

Om inte något annat följer av förbundsordningen ska det som sägs i första stycket tillämpas när den beslutande församlingen väljer ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen, andra nämnder och de beslutande organens beredningar samt revisorer.

Budgetprocessen

9 § Det som sägs om budgetprocessen i 11 kap. 8 och 10 §§ gäller inte kommunalförbund.

10 § I kommunalförbund med förbundsdirektion ska det sammanträde vid vilket budgeten fastställs vara offentligt. Sammanträdet ska

45

Prop. 2016/17:171

46

tillkännages på kommunalförbundets anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen.

Förbundsmedlemmarnas ekonomiska ansvar

11 § Om ett kommunalförbund saknar tillgångar för att betala en skuld, är förbundsmedlemmarna skyldiga att fylla bristen. Varje medlem ska skjuta till så stor del av bristen som svarar mot medlemmens andel i skulden efter de grunder som anges i förbundsordningen.

Revision

12 § Det som sägs om val av revisorer i 12 kap. 4 och 5 §§ gäller inte för kommunalförbund.

I kommunalförbund med förbundsfullmäktige väljs revisorer av förbundsfullmäktige. I kommunalförbund med förbundsdirektion väljs revisorer enligt vad som anges i förbundsordningen.

13 § I kommunalförbund med förbundsdirektion ska revisorerna lämna en revisionsberättelse till var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige. Det som sägs om fullmäktige i 5 kap. 24, 25, 32 och 49 §§ ska för sådana förbund gälla förbundsmedlemmarnas fullmäktige.

14 § Om en förbundsdirektion tillsatt en eller flera nämnder, ska revisorerna lämna en särskild revisionsberättelse som avser nämndernas verksamhet till förbundsdirektionen.

Direktionen prövar om ansvarsfrihet ska beviljas eller inte för de nämnder som den tillsätter.

15 § Revisorer i ett kommunalförbund är skyldiga att på begäran lämna upplysningar till de förtroendevalda revisorerna i varje kommun eller landsting som är medlem i kommunalförbundet. Skyldigheten gäller upplysningar om

1.kommunalförbundets angelägenheter, och

2.sådana juridiska personer som omfattas av 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och till vilka kommunalförbundet enligt 10 kap. 2–6 §§ lämnat över skötseln av en kommunal angelägenhet.

Folkomröstning

16 § Kommunalförbund får inte anordna folkomröstning eller anlita valnämnden i en kommun som är förbundsmedlem.

Anslagstavlan

17 § Det som anges om fullmäktige och styrelsen i bestämmelserna om anslagstavlan i 8 kap. 9–11 §§ ska i stället avse förbundsfullmäktige, förbundsdirektion och förbundsstyrelsen.

Utträde

18 § En förbundsmedlem har rätt att utträda ur ett kommunalförbund. Uppsägningstiden ska vara tre år, om inte en kortare tid anges i

förbundsordningen.

Gemensam nämnd

Tillsättande av gemensam nämnd

19 § Fullmäktige får besluta att en nämnd ska vara gemensam med en annan kommun eller ett annat landsting.

20 § En gemensam nämnd tillsätts i någon av de samverkande kommunerna eller landstingen och ingår i denna kommuns eller detta landstings organisation.

Uppgifter

21 § Kommuner och landsting får genom en gemensam nämnd fullgöra uppgifter enligt 3 kap. 4 §.

En gemensam nämnd får fullgöra uppgifter för vilka det enligt lag eller annan författning ska finnas en eller flera nämnder i varje kommun eller landsting. Uppgifter som kommun- eller landstingsstyrelsen har vid höjd beredskap enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap får dock inte fullgöras av en gemensam nämnd.

22 § En gemensam nämnds uppgifter ska närmare preciseras i en överenskommelse mellan de berörda kommunerna och landstingen.

Bestämmelser som ska tillämpas för gemensam nämnd

23 § Det som gäller för en nämnd enligt denna lag ska, om inget annat sägs, även tillämpas för en gemensam nämnd.

Ledamöter och ersättare

24 § Ledamöter och ersättare väljs av fullmäktige i de samverkande kommunerna och landstingen. Var och en av de samverkande kommunerna och landstingen ska vara representerade i den gemensamma nämnden med minst en ledamot och en ersättare. Antalet ersättare ska vara lika många som antalet ledamöter.

Ekonomiska förmåner

25 § Förtroendevalda i en gemensam nämnd har rätt till ersättning av den kommun eller det landsting som har valt dem.

Budget

26 § Budgeten upprättas av den kommun eller det landsting som har tillsatt nämnden. Budgeten ska upprättas efter samråd med de övriga samverkande kommunerna och landstingen.

Rätt till upplysningar

27 § Fullmäktige i en kommun eller ett landsting som bildat en gemensam nämnd har rätt att begära upplysningar från nämnden. Ordföranden och vice ordföranden i nämnden samt de anställda i de samverkande kommunerna och landstingen är skyldiga att lämna

Prop. 2016/17:171

47

Prop. 2016/17:171 upplysningar vid fullmäktiges sammanträden, om det inte finns något hinder mot det på grund av sekretess.

Närvarorätt för personalföreträdare

28 § Företrädare för anställda i kommuner eller landsting som samverkar i en gemensam nämnd får i den omfattning som anges i 7 kap. 13–16 §§ närvara vid sammanträden med den gemensamma nämnden.

Interpellationer och frågor

29 § Ledamöter i fullmäktige i kommuner eller landsting som bildat en gemensam nämnd får ställa interpellationer om nämndens handläggning. För att hämta in upplysningar får ledamöterna ställa frågor. Interpellationer och frågor ska riktas till nämndens ordförande.

Delegering av ärenden

30 § En gemensam nämnd får, utöver vad som anges i 7 kap. 5 §, även under samma förutsättningar uppdra åt en anställd i någon av de samverkande kommunerna eller landstingen att besluta på nämndens vägnar.

31 § Om en gemensam nämnd med stöd av 7 kap. 5 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen eller landstinget eller i någon av de samverkande kommunerna eller landstingen att fatta beslutet.

Tillkännagivande av protokoll

32 § Justeringen av en gemensam nämnds protokoll ska tillkännages på var och en av de samverkande kommunernas och landstingens anslagstavlor.

Reglemente

33 § Reglementet för en gemensam nämnd ska antas av fullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna eller landstingen.

Revision

34 § En gemensam nämnd ska granskas av revisorerna i var och en av de samverkande kommunerna eller landstingen.

Ansvarsfrihet och anmärkning

35 § Fråga om ansvarsfrihet och om anmärkning för en gemensam nämnd ska prövas av fullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna eller landstingen.

Gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet

36 § Särskilda bestämmelser om gemensam nämnd finns i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet.

48

10 kap. Överlämnande av kommunala angelägenheter

Överlämnande

1 § Fullmäktige i kommuner eller landsting får, om det inte i lag eller annan författning anges att angelägenheten ska bedrivas av en kommunal nämnd, besluta att lämna över skötseln av en kommunal angelägenhet till en juridisk person eller en enskild individ.

Om skötseln av angelägenheten innefattar myndighetsutövning, får den lämnas över endast om det finns stöd för det i lag.

Kommunala bolag

Definitioner

2 § Med ett helägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag där kommunen eller landstinget direkt eller indirekt innehar samtliga aktier.

Med ett delägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag eller handelsbolag där kommunen eller landstinget bestämmer tillsammans med någon annan.

Överlämnande till helägda bolag

3 § Om en kommun eller ett landsting med stöd av 1 § lämnar över skötseln av en kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag, ska fullmäktige

1.fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,

2.se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen,

3.utse samtliga styrelseledamöter,

4.se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas,

5.utse minst en lekmannarevisor, och

6.se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata utförare.

Överlämnande till delägda bolag

4 § Innan skötseln av en kommunal angelägenhet lämnas över till ett delägt kommunalt bolag, ska fullmäktige se till att bolaget blir bundet av de villkor som avses i 3 § i en omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt.

I delägda kommunala bolag som inte omfattas av 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), ska fullmäktige verka för att allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.

Lekmannarevisorer

5 § Till lekmannarevisor i hel- eller delägda kommunala bolag ska fullmäktige utse någon av de revisorer som valts enligt 12 kap. 4 §.

Prop. 2016/17:171

49

Prop. 2016/17:171

50

Kommunala stiftelser och föreningar

6 § Det som anges i 3 § 1–4 och 6 gäller också när kommunen ensam eller landstinget ensamt bildar en stiftelse för en kommunal angelägenhet. Fullmäktige ska även utse minst en revisor i en sådan stiftelse. Till revisor i stiftelsen ska fullmäktige utse någon av de revisorer som valts enligt 12 kap. 4 §.

Det som anges i 4 § gäller också en förening där kommunen eller landstinget bestämmer tillsammans med någon annan och en stiftelse som kommunen eller landstinget bildar tillsammans med någon annan för en kommunal angelägenhet.

Det som anges i 3 § om bolagsordningen ska vid tillämpningen av första och andra styckena i stället avse stadgarna i en förening och stiftelseförordnandet eller stiftelseurkunden i en stiftelse.

Privata utförare

7 § Med en privat utförare avses en juridisk person eller en enskild individ som har hand om skötseln av en kommunal angelägenhet enligt 1 §. Med en privat utförare avses inte ett hel- eller delägt kommunalt bolag och inte heller en sådan stiftelse eller förening som avses i 6 §.

8 § När skötseln av en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare, ska kommunen eller landstinget kontrollera och följa upp verksamheten.

9 § Om en kommun eller ett landsting sluter avtal med en privat utförare, ska kommunen eller landstinget genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över.

11 kap. Ekonomisk förvaltning

Mål för den ekonomiska förvaltningen

1 § Kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2–6 §§. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen eller landstinget. Om kommunen eller landstinget har en sådan resultatutjämningsreserv som avses i 14 §, ska riktlinjerna även omfatta hanteringen av den.

Medelsförvaltningen

2 § Kommuner och landsting ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.

3 § Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för medelsförvaltningen.

4 § Fullmäktige ska utöver vad som följer av 3 § besluta om riktlinjer för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser. I riktlinjerna ska det anges hur medlen ska förvaltas. Tillåten risk vid placering av medlen

ska då fastställas. Det ska också anges hur uppföljning och kontroll av Prop. 2016/17:171 förvaltningen ska ske.

Budgetens innehåll

5 § Kommuner och landsting ska varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår).

Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Undantag från andra stycket får göras

1.i den utsträckning som medel från en resultatutjämningsreserv tas i anspråk enligt 14 §, eller

2.om det finns synnerliga skäl.

6 § I budgeten ska skattesatsen och anslagen anges. Av budgeten ska det vidare framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. De finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning ska anges.

Budgeten ska även innehålla en plan för verksamheten under budgetåret. I planen ska det anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret ska då alltid vara periodens första år. Planen ska innehålla sådana finansiella mål som anges i första stycket.

7 § Fullmäktige får besluta att inte anvisa några medel till en nämnd.

Budgetprocessen

8 § Förslag till budget ska upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. Förslag till budget för revisorernas verksamhet ska upprättas av fullmäktiges presidium senast vid samma tidpunkt.

Om det finns särskilda skäl för det, får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt eller landstingsskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året.

9 § Styrelsen bestämmer när övriga nämnder senast ska lämna in sina särskilda budgetförslag till styrelsen.

10 § Budgeten fastställs av fullmäktige före november månads utgång. De år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten

fastställas av nyvalda fullmäktige.

11 § Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november månads utgång, ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen och, i förekommande fall, avgiftssatsen för begravningsavgiften enligt 9 kap. begravningslagen (1990:1144) inom denna tid.

Budgeten ska därefter fastställas före december månads utgång. Fullmäktige får då fastställa en annan skatte- eller avgiftssats än den som har bestämts tidigare.

51

Prop. 2016/17:171

52

Reglering av balanskravsresultat

12 § Om balanskravsresultatet enligt 4 kap. 3 a § lagen (1997:614) om kommunal redovisning för ett visst räkenskapsår är negativt, ska det regleras under de närmast följande tre åren.

Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur regleringen ska ske. Beslut om reglering ska fattas senast i budgeten det tredje året efter det

år då det negativa balanskravsresultatet uppkom.

13 § Fullmäktige får besluta att en reglering av ett negativt balanskravsresultat inte ska göras om det finns synnerliga skäl.

Resultatutjämningsreserver

14 § Kommuner och landsting får till en resultatutjämningsreserv reservera medel som får användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel.

Reservering får göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar enligt 4 kap. 3 a § lagen (1997:614) om kommunal redovisning, som överstiger

1.en procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning, eller

2.två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning, om kommunen eller landstinget har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser.

Utgiftsbeslut under budgetåret

15 § Om fullmäktige beslutar om en utgift under löpande budgetår, ska beslutet också innefatta en anvisning om hur utgiften ska finansieras.

Delårsrapport

16 § Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport som upprättats enligt 9 kap. 1 § lagen (1997:614) om kommunal redovisning.

Räkenskaper

17 § Styrelsen och övriga nämnder ska fortlöpande föra räkenskaper över de medel som de förvaltar.

18 § Styrelsen bestämmer när övriga nämnder senast ska redovisa sin medelsförvaltning under föregående budgetår till styrelsen.

Årsredovisning

19 § När styrelsen har fått övriga nämnders redovisningar, ska den upprätta en årsredovisning.

20 § Årsredovisningen ska lämnas över till fullmäktige och revisorerna Prop. 2016/17:171 snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som

redovisningen avser.

21 § Årsredovisningen ska godkännas av fullmäktige. Det ska ske innan fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet enligt 5 kap. 24 §.

Förbud mot pantsättning

22 § Kommuner och landsting får inte upplåta panträtt i sin egendom till säkerhet för en fordran.

Vid förvärv av egendom får de dock överta betalningsansvaret för lån som tidigare har tagits upp mot säkerhet av panträtt i egendomen.

Underrättelse om skattesats

23 § Bestämmelser om skyldighet för styrelsen att underrätta vissa myndigheter om skattesatsen och om avgiftssatsen för begravningsavgiften finns i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Bestämmelser om kommunal redovisning

24 § Bestämmelser om bokföring och årsredovisning finns i lagen (1997:614) om kommunal redovisning.

12 kap. Revision

Revisorernas uppgifter

1 § Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas eller fullmäktigeberedningarnas verksamhetsområden. De granskar på samma sätt, genom de revisorer eller lekmannarevisorer som utsetts i juridiska personer enligt 10 kap. 2–6 §§, även verksamheten i de juridiska personerna.

Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och

 

från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är

 

rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är

 

tillräcklig.

 

Om revisorerna i sin granskning finner att det föreligger misstanke om

 

att brott av förmögenhetsrättslig karaktär förövats eller om att allmän

 

förvaltningsdomstols avgörande åsidosatts, ska de anmäla förhållandet

 

till berörd nämnd. Om nämnden efter en sådan anmälan inte vidtar

 

åtgärder utan oskäligt dröjsmål, är revisorerna skyldiga att rapportera det

 

till fullmäktige. Revisorerna får dock avstå från att anmäla misstanke om

 

brott till fullmäktige om nämnden funnit att det inte föreligger en sådan

 

misstanke.

 

2 § Revisorerna ska bedöma om resultaten i den delårsrapport som enligt

 

11 kap. 16 § ska behandlas av fullmäktige och årsredovisningen är

53

 

Prop. 2016/17:171 förenliga med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av delårsrapporten och årsredovisningen.

3 § Revisorernas granskning omfattar inte ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild i andra fall än

1.när handläggningen av sådana ärenden har vållat kommunen eller landstinget ekonomisk förlust,

2.när granskningen gäller hur nämnderna verkställer egna gynnande beslut enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och socialtjänstlagen (2001:453),

3.när granskningen gäller hur nämnderna verkställer avgöranden av allmänna förvaltningsdomstolar, eller

4.när granskningen sker från allmänna synpunkter.

Val av revisorer

4 § Under de år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren.

5 § Vid en samlad revision av hela verksamheten ska minst fem revisorer väljas.

Vid en särskild revision för granskning av en viss eller vissa nämnders verksamhet ska minst fem revisorer väljas för varje nämnd eller grupp av nämnder.

6 § Om en revisor avgår under mandattiden får fullmäktige hålla fyllnadsval för återstoden av denna tid.

Revisorernas ställning

7 § Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt.

Sakkunnigt biträde

8 § Revisorerna ska i sin granskning biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed.

Lekmannarevisorer som utses med stöd av 10 kap. 3 och 4 §§ ska i sin granskning biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i den omfattning som behövs för att fullgöra uppdraget enligt god sed vid detta slag av granskning.

De sakkunniga ska ha den insikt och erfarenhet av kommunal verksamhet som fordras för att kunna fullgöra uppdraget.

Revisorernas rätt till information

9 § Nämnderna, fullmäktigeberedningarna, de enskilda ledamöterna och ersättarna i dessa, samt de anställda är skyldiga att lämna revisorerna de upplysningar som behövs för revisionsarbetet.

54

De ska också ge revisorerna tillfälle att när som helst inventera de Prop. 2016/17:171 tillgångar som nämnderna eller fullmäktigeberedningarna har hand om

och ta del av de räkenskaper och andra handlingar som berör deras verksamhet.

Revisorernas förvaltning

10 § Revisorerna svarar själva för den förvaltning som har samband med revisionsuppdraget, om inte fullmäktige bestämmer något annat.

11 § De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll.

Bestämmelserna i 5 kap. 65–67 och 69 §§ och 8 kap. 12 § om hur protokollet ska föras, protokollets innehåll, justering av protokollet och hur justeringen ska tillkännages, ska tillämpas också på revisorernas protokoll.

Revisionsberättelse

12 § Revisorerna ska varje år till fullmäktige lämna en berättelse med redogörelse för resultatet av den revision som avser verksamheten under det föregående budgetåret. De sakkunnigas rapporter ska bifogas revisionsberättelsen.

Granskningsrapport enligt 10 kap. 5 § aktiebolagslagen (2005:551) som har lämnats för ett aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § ska också bifogas revisionsberättelsen.

Revisionsberättelsen för sådana kommunalförbund som kommunen eller landstinget ingår i ska också bifogas revisorernas berättelse utom i det fall som avses i 9 kap. 13 §. Vidare ska revisionsberättelsen för aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk förening och stiftelse till vilken kommunen eller landstinget lämnat över skötseln av en kommunal angelägenhet enligt 10 kap. 2–6 §§ bifogas revisionsberättelsen.

13 § Anmärkningar får riktas mot

1.nämnder och fullmäktigeberedningar, och

2.de enskilda förtroendevalda i sådana organ.

Anledningen till anmärkningen ska anges i revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen ska också innehålla ett särskilt uttalande om

huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller inte.

Jäv

14 § I fråga om jäv för en revisor ska bestämmelserna i 6 kap. 28 § om jäv tillämpas.

15 § Från jäv ska bortses när frågan om opartiskhet uppenbarligen saknar betydelse.

16 § En revisor som är jävig i ett ärende får inte delta eller närvara vid behandlingen av ärendet. Revisorn får dock vidta åtgärder som inte någon annan kan utföra utan att behandlingen försenas avsevärt.

55

Prop. 2016/17:171 En revisor som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom eller henne ska självmant uppge det.

Har det uppkommit en fråga om jäv mot någon av revisorerna ska de gemensamt och snarast besluta i jävsfrågan. Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om revisorerna annars inte är beslutsföra och någon annan inte kan tillkallas utan olägligt uppskov.

17 § Ett beslut om jäv får överklagas endast i samband med överklagande av det beslut genom vilket ärendet avgörs.

Revisionsreglemente

18 § Fullmäktige får anta ett reglemente om revisionen.

13 kap. Laglighetsprövning

Vem som får överklaga

1 § Varje medlem av en kommun eller ett landsting har rätt att få lagligheten av kommunens eller landstingets beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Lagligheten av en gemensam nämnds beslut får överklagas på samma sätt av varje medlem av de samverkande kommunerna och landstingen.

Lagligheten av ett kommunalförbunds beslut får överklagas på samma sätt av varje medlem av de kommuner eller landsting som ingår i kommunalförbundet samt av förbundsmedlemmarna.

Vilka beslut som får överklagas 2 § Följande beslut får överklagas:

1.beslut av fullmäktige eller den beslutande församlingen i ett kommunalförbund,

2.beslut av en nämnd eller ett partssammansatt organ, om beslutet inte är av rent förberedande eller rent verkställande art,

3.beslut av förbundsstyrelsen eller en annan nämnd eller ett partssammansatt organ i ett kommunalförbund, om beslutet inte är av rent förberedande eller rent verkställande art, och

4.sådana beslut av revisorerna som avses i 12 kap. 11 §.

3 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte om det i lag eller annan författning finns särskilda bestämmelser om överklagande.

Hur besluten överklagas

4 § Ett beslut överklagas skriftligt.

I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på.

Överklagandet ska ges in till förvaltningsrätten.

56

Tiden för överklagande

Prop. 2016/17:171

5 § Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre

 

veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens, landstingets

 

eller kommunalförbundets anslagstavla att protokollet över beslutet

 

justerats. Tiden för överklagande av en gemensam nämnds beslut räknas

 

från det att tillkännagivandet skett på anslagstavlorna i samtliga

 

samverkande kommuner och landsting.

 

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen måste finnas på an-

 

slagstavlan under hela överklagandetiden för att tiden ska löpa ut.

 

6 § Om överklagandet före överklagandetidens utgång har kommit in till

 

kommunen, landstinget eller kommunalförbundet i stället för till

 

förvaltningsrätten, ska överklagandet ändå prövas. Detsamma gäller när

 

överklagandet av en gemensam nämnds beslut kommit in till någon av de

 

samverkande kommunerna eller landstingen.

 

Grunder för upphävande av besluten

 

7 § Vid prövningen av överklagandet får domstolen inte beakta andra

 

omständigheter än sådana som klaganden har hänvisat till före

 

överklagandetidens utgång.

 

8 § Ett överklagat beslut ska upphävas, om

1.det inte har kommit till på lagligt sätt,

2.beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget,

3.det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller

4.beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

Första stycket 3 och 4 gäller inte beslut enligt 11 kap. 5 § andra och tredje styckena samt 12 och 13 §§ och beslut om att använda medel från en resultatutjämningsreserv enligt 14 §.

Domstolen får inte ersätta det överklagade beslutet med något annat beslut.

9 § Om ett fel har saknat betydelse för ärendets utgång, behöver beslutet inte upphävas. Detsamma gäller om beslutet har förlorat sin betydelse till följd av senare inträffade förhållanden.

Handläggningen i domstol

10 § Vid tillämpningen av förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska kommunen, landstinget, den gemensamma nämnden eller kommunalförbundet anses som part.

11 § Ett föreläggande enligt 5 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får inte gälla sådana brister som består i att det i överklagandet inte anges de omständigheter som överklagandet grundas på.

Bestämmelsen i 29 § förvaltningsprocesslagen om rätt att utan yrkande besluta till det bättre för enskild ska inte tillämpas.

57

Prop. 2016/17:171 12 § Bestämmelser om hur förvaltningsrättens beslut överklagas finns i förvaltningsprocesslagen (1971:291).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

13 § Om förvaltningsrättens eller kammarrättens beslut har gått klaganden emot, får endast klaganden överklaga beslutet.

Om förvaltningsrätten eller kammarrätten har upphävt ett beslut eller förbjudit att det verkställs, får domstolens beslut överklagas av kommunen eller landstinget och av deras medlemmar.

Om förvaltningsrätten eller kammarrätten har upphävt ett beslut av ett kommunalförbund eller en gemensam nämnd eller förbjudit att det verkställs, får domstolens beslut överklagas av förbundet eller av nämnden, liksom av varje kommun och landsting som är medlem i förbundet eller samverkar i nämnden och av deras medlemmar.

När beslut får verkställas

14 § Ett beslut som kan överklagas enligt detta kapitel får verkställas innan det fått laga kraft om inte särskilda skäl talar mot det. Vid bedömningen ska särskild hänsyn tas till om verkställigheten av beslutet kommer att kunna rättas.

Rättelse av verkställda beslut

15 § Om ett beslut har upphävts genom ett avgörande som fått laga kraft och om beslutet redan har verkställts, ska det organ som har fattat beslutet se till att verkställigheten av det rättas i den utsträckning som det är möjligt. Ett beslut om rättelse ska meddelas utan oskäligt dröjsmål.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

2.Bestämmelserna i 4 kap. 5 § 1 om att en revisor inte är valbar till ledamot eller ersättare i fullmäktige och bestämmelserna i 6 kap. 16 § första stycket om antalet ersättare i styrelsen tillämpas första gången efter det att det första ordinarie valet efter ikraftträdandet har hållits i landet.

3.Genom lagen upphävs

a)kommunallagen (1991:900), och

b)lagen (1970:462) om vissa anslag på kommuns anslagstavla.

4.Den upphävda kommunallagen gäller fortfarande för överklagande av beslut som har tillkännagetts före ikraftträdandet.

5.Fram till dess att det första ordinarie valet efter ikraftträdandet har hållits i landet gäller den upphävda kommunallagen i fråga om

a) sådana underställda nämnder som fullmäktige beslutat om före ikraftträdandet, och

b) bestämmelserna om att fullmäktige får föreskriva att en lokal nämnd inte får väcka ärenden i fullmäktige.

58

2.2

Förslag till lag om ändring i lagen (1944:475)

Prop. 2016/17:171

 

om arbetslöshetsnämnd

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd1

ska ha följande lydelse.

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

5 §2

 

 

 

För en särskild arbetslöshets-

För en särskild arbetslöshets-

nämnd gäller vad som är före-

nämnd gäller vad som är före-

skrivet

om

nämnder

i

skrivet

om

nämnder

i

kommunallagen (1991:900).

 

kommunallagen (2017:000).

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

1Lagen omtryckt 1977:208.

2Senaste lydelse 1991:1689.

59

Prop. 2016/17:171 2.3

Förslag till lag om ändring i föräldrabalken

Härigenom föreskrivs att 19 kap. 15 och 16 §§ föräldrabalken1 ska ha

följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

19 kap.

 

 

15 §

I fråga om ersättning, arvode, pension och andra ekonomiska förmåner till överförmyndare, ledamot i överförmyndarnämnd och ersättare tillämpas före- skrifterna i 4 kap. 12–15 §§ kommunallagen (1991:900).

I fråga om ersättning, arvode, pension och andra ekonomiska förmåner till överförmyndare, ledamot i överförmyndarnämnd och ersättare tillämpas före- skrifterna i 4 kap. 12–18 §§ kommunallagen (2017:000).

Vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (1991:900) gäller, med de avvikelser som följer av detta kapitel, också överförmyndar- nämnd och i tillämpliga delar överförmyndare.

Kommuner får besluta att de skall ha en gemensam överför- myndarnämnd. Föreskrifter om en gemensam nämnd i kommunal- lagen gäller också en gemensam överförmyndarnämnd.

16 §2

Vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (2017:000) gäller, med de avvikelser som följer av detta kapitel, också överförmyndar- nämnd och i tillämpliga delar överförmyndare.

Kommuner får besluta att de ska ha en gemensam överförmyndar- nämnd. Föreskrifter om en gemensam nämnd i kommunal- lagen gäller också en gemensam överförmyndarnämnd.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

1

Balken omtryckt 1995:974.

2

Senaste lydelse 2006:557.

60

 

2.4

Förslag till lag om ändring i lagen (1965:269) Prop. 2016/17:171

 

med särskilda bestämmelser om kommuns och

 

annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

1 §2

Skattesatsen för kommuns uttag av kommunal inkomstskatt och landstings uttag av landstingsskatt samt avgiftssatsen för uttag av begravningsavgift enligt 9 kap. begravningslagen (1990:1144) ska bestämmas i förhållande till de av Skatteverket beräknade sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna i besluten om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) det år skatte- och avgiftssatserna ska fastställas. Motsvarande gäller vid bestämmande av avgiftssatsen för ett trossamfunds uttag av avgift som avses i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund.

Om

enligt

8 kap.

9 § andra

Om

enligt

11 kap.

11 § andra

stycket

 

kommunallagen

stycket

 

kommunallagen

(1991:900) någon annan skatte-

(2017:000) någon annan skatte-

eller avgiftssats slutligt fastställts

eller avgiftssats slutligt fastställts

än den som har bestämts tidigare,

än den som har bestämts tidigare,

ska den nya skatte- eller

ska den nya skatte- eller

avgiftssatsen

om

möjligt

avgiftssatsen

om

möjligt

bestämmas med hänsyn till de

bestämmas med hänsyn till de

sammanlagda

beskattningsbara

sammanlagda

beskattningsbara

förvärvsinkomsterna i besluten om

förvärvsinkomsterna i besluten om

slutlig

skatt

enligt

56 kap. 2 §

slutlig

skatt

enligt

56 kap. 2 §

skatteförfarandelagen det år skatte-

skatteförfarandelagen det år skatte-

eller avgiftssatsen ska fastställas.

eller avgiftssatsen ska fastställas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

1Lagen omtryckt 1973:473.

2Senaste lydelse 2011:1300.

61

Prop. 2016/17:171 2.5

Förslag till lag om ändring i lagen (1971:289)

 

om allmänna förvaltningsdomstolar

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 11, 12, 13 a och 17 a §§ lagen (1971:289) om

allmänna förvaltningsdomstolar1 ska ha följande lydelse.

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

11 §2

 

 

 

 

En kammarrätt får vara indelad i avdelningar. Chef för en avdelning är

presidenten eller en lagman.

 

 

 

 

 

 

Bestämmelser

om

särskild

Bestämmelser

om

särskild

sammansättning av

kammarrätten

sammansättning av

kammarrätten

vid behandling av vissa mål finns i

vid behandling av vissa mål finns i

fastighetstaxeringslagen

 

 

fastighetstaxeringslagen

 

 

(1979:1152), lagen (2003:389) om

(1979:1152), lagen (2003:389) om

elektronisk

kommunikation

och

elektronisk

kommunikation

och

lagen

(2010:1882)

 

om

lagen

(2010:1882)

 

om

åldersgränser för film som ska

åldersgränser för film som ska

visas offentligt. Bestämmelser om

visas offentligt. Bestämmelser om

särskild

sammansättning

vid

särskild

sammansättning

vid

behandling

av

mål

 

om

behandling

av

mål

 

om

laglighetsprövning

enligt

10 kap.

laglighetsprövning

enligt

13 kap.

kommunallagen (1991:900) finns i

kommunallagen (2017:000) finns i

13 a §.

 

 

 

 

13 a §.

 

 

 

 

Lydelse enligt prop. 2016/17:174

Föreslagen lydelse

 

 

 

12 §

En kammarrätt är domför med tre lagfarna ledamöter. Fler än fyra lagfarna ledamöter får inte ingå i rätten.

När det är särskilt föreskrivet att nämndemän ska ingå i rätten, är en kammarrätt domför med tre lagfarna ledamöter och två nämndemän. Fler än fyra lagfarna ledamöter och tre nämndemän får inte ingå i rätten.

Om en av de lagfarna ledamöterna eller en av nämndemännen får förhinder sedan handläggningen har påbörjats, är rätten ändå domför.

En kammarrätt är domför utan nämndemän

1.vid prövning av överklagande av beslut som inte innebär att målet avgörs,

2.vid förordnande om saken i avvaktan på målets avgörande och vid annan åtgärd som endast avser målets beredande, och

3.vid beslut genom vilket domstolen skiljer sig från målet utan att detta har prövats i sak.

Om ett mål som avses i andra stycket handläggs gemensamt med ett annat mål, får nämndemän delta vid handläggningen även av det senare målet.

1

Lagen omtryckt 1981:1323.

2

Senaste lydelse 2013:85.

62

 

Bestämmelser om domförhet vid

Bestämmelser om domförhet vid Prop. 2016/17:171

behandling av vissa mål finns i

behandling av vissa mål finns i

fastighetstaxeringslagen

 

 

fastighetstaxeringslagen

 

(1979:1152), lagen (2003:389) om

(1979:1152), lagen (2003:389) om

elektronisk

kommunikation

 

och

elektronisk

kommunikation

och

lagen (2010:1882) om ålders-

lagen (2010:1882) om ålders-

gränser för film som ska visas

gränser för film som ska visas

offentligt.

Bestämmelser

 

om

offentligt.

Bestämmelser

om

domförhet vid behandling av mål

domförhet vid behandling av mål

om

laglighetsprövning

enligt

om

laglighetsprövning

enligt

10 kap.

kommunallagen

13 kap.

kommunallagen

(1991:900) finns i 13 a §.

 

 

(2017:000) finns i 13 a §.

 

Vid

behandling av frågor

om

prövningstillstånd är kammarrätten

domför med två lagfarna ledamöter, om de är ense om slutet. Detsamma gäller vid behandling av andra frågor i mål där prövningstillstånd krävs för prövning av ett överklagande, om frågorna behandlas före eller i samband med frågan om prövningstillstånd. Vid behandling av en fråga om avvisning av ett överklagande på grund av att det har kommit in för sent är kammarrätten domför med två lagfarna ledamöter, om de är ense om slutet.

Vid beslut om avskrivning av mål efter återkallelse är kammarrätten domför med en lagfaren ledamot.

Åtgärder som endast avser beredandet av ett mål får utföras av en lagfaren ledamot i kammarrätten eller, om de inte är av sådant slag att de bör förbehållas lagfarna ledamöter, av någon annan som har tillräcklig kunskap och erfarenhet och som är anställd vid en allmän förvaltningsdomstol, en allmän domstol eller en hyresnämnd. Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om detta.

Nuvarande lydelse

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

13 a §3

 

 

 

 

 

En

kammarrätt

ska

vid

En

kammarrätt

ska

vid

behandling

av

 

mål

om

behandling

av

 

mål

om

laglighetsprövning

enligt 10 kap.

laglighetsprövning

enligt 13 kap.

kommunallagen (1991:900) bestå

kommunallagen (2017:000) bestå

av tre lagfarna ledamöter och två

av tre lagfarna ledamöter och två

sådana

särskilda

ledamöter

som

sådana

särskilda

ledamöter

som

anges i 13 b §.

 

 

 

 

anges i 13 b §.

 

 

 

 

Om en av de särskilda ledamöterna får förhinder sedan handläggningen har påbörjats, är rätten ändå domför om tre av de kvarvarande ledamöterna är ense om slutet.

En kammarrätt är domför utan de särskilda ledamöterna i sådana fall som anges i 12 § fjärde stycket samt vid prövning av mål som är av enkel beskaffenhet.

3 Senaste lydelse 2013:85.

63

Prop. 2016/17:171

 

17 a §4

 

 

 

Förvaltningsrätten

ska

vid

Förvaltningsrätten

ska

vid

behandling av mål enligt 10 kap.

behandling

av

mål

om

kommunallagen (1991:900) bestå

laglighetsprövning

enligt 13 kap.

av en lagfaren ledamot och två

kommunallagen (2017:000) bestå

sådana särskilda ledamöter

som

av en lagfaren ledamot och två

anges i 17 b §.

 

 

sådana särskilda ledamöter

som

 

 

 

anges i 17 b §.

 

 

 

Förvaltningsrätten är dock domför utan de särskilda ledamöterna i sådana fall som anges i 18 § första och andra stycket samt fjärde stycket 1.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål om laglighets- prövning enligt 10 kap. kommunallagen (1991:900).

4 Senaste lydelse 2009:773.

64

2.6

Förslag till lag om ändring i

Prop. 2016/17:171

 

förvaltningsprocesslagen (1971:291)

 

Härigenom föreskrivs att 37 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska

 

ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

I mål, vari prövningstillstånd kräves, får omständighet eller bevis, som klaganden åberopar först i Högsta förvaltnings- domstolen, beaktas endast om det föreligger särskilda skäl.

Föreskrifter om hinder mot att beakta eller anföra nya omständigheter i vissa mål finns i 10 kap. 10 § kommunallagen (1991:900).

37 §1

I mål där prövningstillstånd krävs får omständighet eller bevis, som klaganden åberopar först i Högsta förvaltningsdomstolen, beaktas endast om det finns särskilda skäl.

Föreskrifter om hinder mot att beakta nya omständigheter i vissa mål finns i 13 kap. 7 § kommunallagen (2017:000).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

1 Senaste lydelse 2010:1400.

65

Prop. 2016/17:171 2.7

Förslag till lag om ändring i lagen (1978:234)

 

om nämnder för vissa trafikfrågor

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa

trafikfrågor1 ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

I den utsträckning som regeringen med stöd av 2 § lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer har överlåtit åt en kommun att meddela föreskrifter som avses i 1 § första stycket 8 nämnda lag, skall denna uppgift inom kommunen fullgöras av en eller flera nämnder. För en sådan nämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (1991:900).

I den omfattning som regeringen har bemyndigat kommuner att pröva frågor om undantag från föreskrifter enligt första stycket eller om parkeringstillstånd på grund av sådana föreskrifter skall även denna uppgift fullgöras av nämnden.

1 §2

I den utsträckning som regeringen med stöd av 2 § lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer har överlåtit åt en kommun att meddela föreskrifter som avses i 1 § första stycket 8 nämnda lag, ska denna uppgift inom kommunen fullgöras av en eller flera nämnder. För en sådan nämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (2017:000).

I den omfattning som regeringen har bemyndigat kommuner att pröva frågor om undantag från föreskrifter enligt första stycket eller om parkeringstillstånd på grund av sådana föreskrifter ska även denna uppgift fullgöras av nämnden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

1 Senaste lydelse av lagens rubrik 1991:1675.

2 Senaste lydelse 1991:1675.

66

2.8

Förslag till lag om ändring i lagen (1979:411) Prop. 2016/17:171

 

om ändringar i Sveriges indelning i kommuner

 

och landsting

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 19 §, 2 kap. 1 §, 3 kap. 8, 12, 15–18, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 34, 36, 37 och 40 §§ lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

1 kap.

 

 

 

 

 

 

 

19 §2

 

 

 

Beslut, som under tiden mellan

Beslut, som under tiden mellan

beslutet

om

indelningsändring

beslutet

om

indelningsändring

eller,

om indelningsdelegerade

eller, om indelningsdelegerade ska

skall utses, valet av delegerade och

utses, valet av delegerade och

ändringens ikraftträdande fattas av

ändringens ikraftträdande fattas av

kommunfullmäktige,

kommun-

kommunfullmäktige,

kommun-

styrelsen eller en annan kommunal

styrelsen eller en annan kommunal

nämnd,

överklagas

enligt

nämnd,

överklagas

enligt

bestämmelserna

i

10 kap.

bestämmelserna

i

13 kap.

kommunallagen (1991:900).

kommunallagen (2017:000).

Ett beslut får överklagas, förutom av medlemmar av kommunen, också av andra kommuner som berörs av indelningsändringen och av medlemmar av en sådan kommun.

Om förvaltningsrätten eller kammarrätten har upphävt ett beslut eller förbjudit att det verkställs, får domstolens beslut överklagas också av andra kommuner som berörs av indelningsändringen och medlemmar av

en sådan kommun.

 

Lydelse enligt SFS 2016:740

Föreslagen lydelse

 

2 kap.

Regeringen får besluta om ändring i rikets indelning i landsting, om det inte finns hinder mot en motsvarande ändring i länsindelningen. Bestämmelser om sambandet mellan landstings- indelningen och länsindelningen finns i 1 kap. 2 § kommunallagen (1991:900). En ändring i landstingsindelningen får dock ske endast om ändringen kan antas

1 §

Regeringen får besluta om ändring i rikets indelning i landsting, om det inte finns hinder mot en motsvarande ändring i länsindelningen. Bestämmelser om sambandet mellan landstings- indelningen och länsindelningen finns i 1 kap. 1 § kommunallagen (2017:000). En ändring i landstingsindelningen får dock ske endast om ändringen kan antas

1Lagen omtryckt 1998:198.

2Senaste lydelse 2009:791.

67

Prop. 2016/17:171 medföra bestående fördel för

ett

medföra bestående fördel för ett

landsting eller en del av ett

landsting eller en del av ett

landsting eller andra fördelar från

landsting eller andra fördelar från

allmän synpunkt. Regeringen

får

allmän synpunkt. Regeringen

får

meddela

de

föreskrifter

som

meddela

de

föreskrifter

som

behövs

 

för

 

ändringens

behövs

 

för

 

ändringens

genomförande.

 

 

 

 

genomförande.

 

 

 

 

Kammarkollegiet får dock besluta om en indelningsändring som bör

ske med anledning av en sådan ändring i den kommunala indelningen

som avses i 1 kap. 3 §.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 §

 

 

 

 

 

 

Om en indelningsdelegerad eller en ersättare upphör att vara valbar,

upphör också uppdraget genast.

 

I fråga om de indelnings-

I fråga om de indelnings-

delegerade

och

deras ersättare

delegerade

och

deras ersättare

tillämpas i övrigt bestämmelserna i

tillämpas i övrigt bestämmelserna i

4 kap. kommunallagen (1991:900)

4 kap. kommunallagen (2017:000)

om

 

 

 

 

 

 

om

 

 

 

 

 

 

1. upphörande av uppdrag i 9 §

1. upphörande av uppdrag i 6 §

och 10 § 2,

 

 

 

 

 

 

och 9 § 2,

 

 

 

 

 

 

2. ledighet från anställning i 11 §

2. ledighet från anställning i 11 §

första stycket,

 

 

 

 

19

första stycket,

 

 

 

 

24

3. omröstning

och

beslut

i

3. omröstning

och

beslut

i

och 20 §§, och

 

 

 

 

och 25 §§, och

 

 

 

 

4. reservation i 22 §.

 

 

 

4. reservation i 27 §.

 

 

 

Det som där sägs om en

Det som där sägs om en

förtroendevald

eller

ledamot

i

förtroendevald

eller

ledamot

i

fullmäktige ska då i stället gälla en

fullmäktige ska då i stället gälla en

indelningsdelegerad

eller

 

en

indelningsdelegerad

eller

 

en

ersättare. Det som sägs om

ersättare. Det som sägs om

fullmäktige

i

4 kap.

 

9 §

fullmäktige

i

4 kap.

 

6 §

kommunallagen ska då i stället

kommunallagen ska då i stället

gälla indelningsdelegerade.

 

 

gälla indelningsdelegerade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 §

 

 

 

 

 

 

Om inte något annat följer av lag eller annan författning får ansvaret för beredning, förvaltning och verkställighet inom ett utskotts verksamhetsområde lämnas över till partssammansatta organ. Detta gäller dock endast ärenden som avser förhållandet mellan kommunen eller landstinget enligt den nya indelningen som arbetsgivare och dess

anställda.

 

 

 

 

 

 

 

Bestämmelserna i 7 kap. 2–7 §§

Bestämmelserna

i 7 kap.

20–

kommunallagen

(1991:900)

25 §§ kommunallagen (2017:000)

tillämpas

i

fråga

om

tillämpas

i

fråga

om

partsammansatta

organ. Det

som

partsammansatta organ. Det

som

där sägs om fullmäktige och

där sägs om fullmäktige och

nämnd ska då i stället gälla

nämnd ska då i stället gälla

indelningsdelegerade och utskott.

indelningsdelegerade och utskott.

68

 

 

 

 

15 §

 

 

Prop. 2016/17:171

Indelningsdelegerade får uppdra åt ett utskott att besluta i ett visst

ärende eller en viss grupp av ärenden.

 

 

 

Första

stycket

gäller

inte

Första

stycket

gäller

inte

ärenden

som anges

i 3 kap.

9 §

ärenden

som anges

i 5 kap.

1 §

kommunallagen (1991:900) och

kommunallagen (2017:000) och

inte heller ärenden som enligt lag

inte heller ärenden som enligt lag

eller annan författning ska avgöras

eller annan författning ska avgöras

av fullmäktige.

 

 

av fullmäktige.

 

 

16 §

Indelningsdelegerade får bestämma att ett utskott i sin tur får uppdra åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos ändringsberörda kommuner och landsting att besluta på utskottets vägnar.

Första stycket gäller inte sådana

Första stycket gäller inte sådana

ärenden som anges i 6 kap. 34 §

ärenden som anges i 6 kap. 38 §

kommunallagen (1991:900).

kommunallagen (2017:000).

17 §

Indelningsdelegerade samt ledamöter i ett fullmäktige som har utsett indelningsdelegerade får ställa interpellationer och frågor till

1.ordföranden i ett utskott, och

2.ordföranden i en nämnd eller beredning i ändringsberörda kommuner och landsting.

Indelningsdelegerade

får

 

även

Indelningsdelegerade

får

även

 

besluta att ordföranden i en nämnd

besluta att ordföranden i en nämnd

 

får överlåta besvarandet av en

får överlåta besvarandet av en

 

interpellation eller fråga till någon

interpellation eller fråga till någon

 

som har utsetts av fullmäktige för

som har utsetts av fullmäktige för

 

ändringsberörda

kommuner

och

ändringsberörda

kommuner

och

 

landsting och som är ledamot i

landsting och som är ledamot i

 

styrelsen för en sådan juridisk

styrelsen för en sådan juridisk

 

person

som

avses

i 3 kap.

16 a–

person som avses i 10 kap. 2–6 §§

 

18 b §§

 

kommunallagen

kommunallagen (2017:000) eller

 

(1991:900) eller till ordföranden i

till ordföranden i styrelsen eller

 

styrelsen eller annan nämnd i ett

annan

 

nämnd

 

i

ett

 

kommunalförbund

som

ändrings-

kommunalförbund

som

ändrings-

 

berörda kommuner

och

landsting

berörda kommuner

och

landsting

 

är medlemmar i.

 

 

 

 

är medlemmar i.

 

 

 

 

 

I

fråga

 

om

indelnings-

18 §

 

 

 

 

 

 

 

 

I

fråga

 

om

indelnings-

 

delegerades

arbetsformer i

övrigt

delegerades

arbetsformer i övrigt

 

tillämpas

bestämmelserna

i

tillämpas

bestämmelserna

i

 

kommunallagen (1991:900) om

kommunallagen (2017:000) om

 

1. ordförande

 

och

 

 

vice

1. ordförande

 

och

vice

 

ordförande i 5 kap. 6 §,

 

 

 

ordförande i 5 kap. 11 §,

 

 

 

2. hur sammanträden

kungörs i

2. tillkännagivande

om

och

 

5 kap. 8–11 §§,

 

 

 

 

 

kallelse till sammanträden i 5 kap.

 

3. ersättare

i

4 kap. 18 §

första

13–15 §§,

 

 

 

 

 

 

stycket och 5 kap. 12–15 §§,

 

 

3. ersättare i

4 kap.

22 §

och

69

Vid tillämpningen av 5 kap. 22 § första stycket, 26, 28 och 49 §§ kommunallagen ska dock det som där sägs om nämnd även gälla utskott.

Prop. 2016/17:171

4. beslutförhet

i

5 kap. 18

och

5 kap. 17–20 §§,

 

 

 

 

19 §§,

 

 

 

4. beslutsförhet i 5 kap. 45

och

 

5. jäv i 5 kap. 20 och 20 a §§,

46 §§,

 

 

 

 

6. rätt och skyldighet för utom-

5. jäv i 5 kap. 47 och 48 §§,

 

 

stående att medverka i 5 kap. 21 §

6. rätt och skyldighet för andra

 

och 22 § första stycket,

 

än ledamöterna

att

medverka i

 

7. hur ärenden bereds i 5 kap.

5 kap. 40 och 41 §§,

 

 

 

26, 28, 29 och 32 §§,

 

7. hur ärenden

bereds i 5 kap.

 

8. bordläggning och återremiss i

26, 28, 29 och 33 §§,

 

 

 

5 kap. 36 och 37 §§,

 

8. bordläggning och återremiss i

 

9. offentlighet och ordning vid

5 kap. 50 och 51 §§,

 

 

 

sammanträdena

i 5 kap. 38

och

9. offentlighet

och

ordning

vid

 

39 §§,

 

 

 

sammanträdena

i 5 kap. 42

och

 

10. hur ärendena avgörs i 5 kap.

43 §§,

 

 

 

 

40–45 §§,

 

 

 

10. hur ärendena avgörs i 5 kap.

 

11. interpellationer i 5 kap. 49–

52–57 §§,

 

 

 

 

51 §§,

5 kap. 54–56 §§,

11. interpellationer

i 5 kap. 59–

 

12. frågor i

62 §§,

 

 

 

 

dock inte till den del det i 54 §

12. frågor i 5 kap.

64 §, dock

 

hänvisas till 53 §, och

57–

inte till den del det i 64 § hänvisas

 

13. protokollet

i

5 kap.

till 63 §, och

 

 

 

 

62 §§.

 

 

 

13. protokollet i 5 kap. 65–69 §§

 

 

 

 

 

och 8 kap. 12 §.

 

 

 

Då ska det som där sägs om

1.fullmäktige i stället gälla indelningsdelegerade,

2.en ledamot i fullmäktige i stället gälla en indelningsdelegerad,

3.styrelsen i stället gälla arbetsutskottet,

4.nämnd eller fullmäktigeberedning i stället gälla utskott, och

5. kommunens eller landstingets

5. kommunens eller landstingets

anslagstavla i 5 kap. 9 och 62 §§

anslagstavla i 5 kap. 13 §

andra

kommunallagen avse anslagstavlan

stycket

och

8 kap.

12 §

i ändringsberörda kommuner och

kommunallagen avse anslagstavlan

landsting.

i ändringsberörda

kommuner och

 

landsting.

 

 

 

Vid tillämpningen av 5 kap. 26, 28, 41 och 61 §§ kommunallagen ska dock det som där sägs om nämnd även gälla utskott.

22 §

Valbar som ledamot eller ersättare i utskott är den som vid tidpunkten för ett sådant val

1.är indelningsdelegerad eller ersättare för indelningsdelegerad, eller

2.har rösträtt vid val av fullmäktige i kommunen eller landstinget enligt den nya indelningen.

 

I fråga om valbarhet i övrigt

I fråga om valbarhet i övrigt

 

tillämpas

bestämmelserna

om

tillämpas

bestämmelserna

om

 

valbarhetshinder i

4 kap. 6 §

och

valbarhetshinder

i 7 kap. 3 §

och

 

6 a §

tredje

stycket 1

4 kap.

5 § 1

kommunallagen

70

kommunallagen (1991:900).

Det

(2017:000). Det som där sägs om

som där sägs om nämnd ska då i

nämnd ska då i stället gälla utskott. Prop. 2016/17:171

stället gälla utskott.

 

 

 

 

 

 

 

24 §

För ledamöter

och ersättare

För ledamöter och ersättare

tillämpas

bestämmelserna

om

tillämpas bestämmelserna om

uppdragets upphörande i 4 kap. 8

uppdragets upphörande i 4 kap. 6

och

9 §§

och

10 § 2

och 7 §§ och 9 § 2 kommunallagen

kommunallagen (1991:900).

 

(2017:000).

Då ska det som där sägs om

 

1.fullmäktige i stället gälla indelningsdelegerade,

2.nämnd i stället gälla utskott, och

3.en förtroendevald i stället gälla en ledamot eller en ersättare i utskott.

 

26 §

Ledamöter och ersättare i utskott

Ledamöter och ersättare i utskott

har rätt till ledighet från

har rätt till ledighet från

anställning i den utsträckning som

anställning i den utsträckning som

följer av 4 kap. 11 § första stycket

följer av 4 kap. 11 § första stycket

kommunallagen (1991:900).

kommunallagen (2017:000).

Arbetsutskottet ska upprätta förslag till budget för kommunen eller landstinget enligt den nya indelningen. I fråga om tidsfrister tillämpas 8 kap. 6 och 7 §§ kommunallagen (1991:900).

27 §

Arbetsutskottet ska upprätta förslag till budget för kommunen eller landstinget enligt den nya indelningen. I fråga om tidsfrister tillämpas 11 kap. 8 och 9 §§ kommunallagen (2017:000).

I fråga om utskott i övrigt

29 §

 

 

 

 

 

 

I fråga om utskott i övrigt

tillämpas

bestämmelserna

i

tillämpas

bestämmelserna

i

kommunallagen (1991:900) om

kommunallagen (2017:000) om

1. omröstning,

 

beslut

och

1. omröstning,

 

beslut

 

och

reservation i 4 kap. 19–22 §§,

 

reservation i 4 kap. 24–27 §§,

 

2. ersättarnas

tjänstgöring

och

2. ersättarnas

tjänstgöring

och

rätt att närvara vid sammanträden i

rätt att närvara vid sammanträden i

6 kap. 10 och 11 §§,

 

 

6 kap. 17 §,

 

 

 

 

 

3.

ordförande

och

vice

3. ordförande

 

och

 

vice

ordförande i 6 kap. 15 och 16 §§,

ordförande i 6 kap. 21 och 22 §§,

4. tidpunkt för sammanträdena i

4. tidpunkt

för

sammanträden i

6 kap. 18 §,

 

 

 

 

6 kap. 23 §,

 

 

 

 

 

5. närvarorätt

för utomstående i

5. offentlighet

och

närvarorätt i

6 kap. 19 § och 19 a § första och

6 kap.

25 §

första

och

tredje

tredje styckena,

 

 

 

styckena och 26 §,

 

 

 

6. beslutförhet i 6 kap. 23 §,

 

6. beslutsförhet i 6 kap. 27 §,

7. jäv i 6 kap. 24–27 §§,

 

7. jäv i 6 kap. 28–32 §§,

i 6 kap.

8. hur ärendena avgörs i 6 kap.

8. hur

ärendena avgörs

28 och 29 §§,

 

 

 

 

33 §,

 

 

 

 

 

 

9. protokollet i 6 kap. 30 § första

9. protokollet i 6 kap. 35 §,

71

Prop. 2016/17:171 och andra styckena,

 

10. delgivning i 6 kap. 31 §, och

10. delgivning i 6 kap. 36 §, och

11. närvarorätt för personal-

11. personalföreträdare i 7 kap.

företrädare i 7 kap. 8–17 §§.

10–19 §§.

Då ska det som där sägs om

 

1.fullmäktige i stället gälla indelningsdelegerade,

2.styrelsen i stället gälla arbetsutskottet,

3.nämnd i stället gälla utskott,

4.en ledamot eller en ersättare i fullmäktige i stället gälla en indelningsdelegerad eller en ersättare,

5.förtroendevald i stället gälla ledamot i utskott, och

6.anslagstavla avse anslagstavlan i ändringsberörda kommuner och landsting.

 

 

 

 

31 §

 

 

 

I fråga om förvaltning av de

I fråga om förvaltning av de

medel

som

tillhandahålls

medel

som

 

tillhandahålls

indelningsdelegerade

 

tillämpas

indelningsdelegerade

tillämpas

bestämmelserna

i

8 kap.

bestämmelserna i kommunallagen

kommunallagen (1991:900) om

(2017:000) om

 

 

1. mål

för den

ekonomiska

1. mål

för

den

ekonomiska

förvaltningen i 1 § första stycket,

förvaltningen i

11 kap. 1 § första

 

 

 

 

meningen,

 

 

 

2. medelsförvaltningen

i 2 och

2. medelsförvaltningen i 11 kap.

3 §§,

 

 

 

2 och 3 §§,

 

 

 

3. avgifter i 3 b och 3 c §§,

3. avgifter i 2 kap. 5 och 6 §§,

4. utgiftsbeslut under budgetåret

4. utgiftsbeslut under budgetåret

i 12 §, och

 

 

 

i 11 kap. 15 §, och

 

5. räkenskapsföring

och

5. räkenskaper

och

redovisning i 14–16 §§.

 

årsredovisning i 11 kap. 17–19 §§

Då ska det som där sägs om

och 24 §.

 

 

 

 

 

 

 

1.fullmäktige i stället gälla indelningsdelegerade,

2.styrelsen i stället gälla arbetsutskottet, och

3.nämnd i stället gälla utskott.

 

 

 

 

 

34 §

 

 

 

 

 

Valbar som revisor är den som vid tidpunkten för ett sådant val har

 

rösträtt vid val av fullmäktige i kommunen eller landstinget enligt den

 

nya indelningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Den som är indelningsdelegerad

Den som är indelningsdelegerad

 

eller ersättare för delegerad är inte

eller ersättare för delegerad är inte

 

valbar som revisor. I övrigt

valbar som revisor. I övrigt

 

tillämpas

bestämmelserna

om

tillämpas

bestämmelserna

om

 

valbarhetshinder i 4 kap.

6 §

och

valbarhetshinder

i 7 kap.

3 §

och

 

6 a §

andra

stycket

4 kap.

4 §

andra

stycket

 

kommunallagen (1991:900).

 

kommunallagen (2017:000).

 

 

 

 

 

 

36 §

 

 

 

 

 

I fråga om revisorerna tillämpas

I fråga om revisorerna tillämpas

72

bestämmelserna i kommunallagen

bestämmelserna i kommunallagen

(1991:900) om

 

 

(2017:000) om

 

Prop. 2016/17:171

1. uppdragets

upphörande

i

1. uppdragets

upphörande

i

4 kap. 8 och 9 §§ och 10 § 2,

 

4 kap. 6 och 7 §§ och 9 § 2,

 

2. ledighet från anställning

i

2. ledighet från

anställning

i

4 kap. 11 § första stycket,

 

4 kap. 11 § första stycket,

 

3. jäv i 9 kap. 4–6 §§,

 

3. jäv i 12 kap. 14–17 §§,

 

4. revisorernas ställning i 9 kap.

4. revisorernas

ställning

i

7 §,

 

 

12 kap. 7 §,

 

 

5. sakkunnigt

biträde i 9 kap.

5. sakkunnigt biträde i 12 kap.

8 §,

 

 

8 §,

 

 

6. revisorernas uppgifter i 9 kap.

6. revisorernas

uppgifter

i

9 och 10 §§,

 

 

12 kap. 1 och 3 §§,

 

 

7. revisorernas

rätt

till

7. revisorernas

rätt

till

upplysningar i 9 kap. 12 §, och

 

information i 12 kap. 9 §, och

 

8. revisorernas

förvaltning

i

8. revisorernas

förvaltning

i

9 kap. 14 och 15 §§.

 

12 kap. 10 och 11 §§.

 

Då ska det som där sägs om

 

 

 

 

1.fullmäktige i stället gälla indelningsdelegerade,

2.nämnd i stället gälla utskott, och

3.förtroendevald i stället gälla revisor.

37 §

Revisorerna ska det år indelningsändringen träder i kraft till fullmäktige i kommunen eller landstinget enligt den nya indelningen lämna en berättelse med redogörelse för resultatet av revisionen av utskottens verksamhet.

De sakkunnigas rapporter ska lämnas tillsammans med

revisionsberättelsen.

 

 

 

 

 

 

 

I fråga

om

 

anmärkningar

I fråga

om

anmärkningar

tillämpas

9 kap.

17 §

tillämpas

12 kap.

13 §

kommunallagen (1991:900). Det

kommunallagen (2017:000). Det

som där sägs om nämnder och

som där sägs om nämnder och

förtroendevalda ska då i stället

förtroendevalda ska då i stället

gälla utskott och ledamöter och

gälla utskott och ledamöter och

ersättare i utskott.

 

 

 

ersättare i utskott.

 

 

 

 

 

 

 

 

40 §

 

 

 

 

I fråga om överklagande gäller

I fråga om överklagande gäller

bestämmelserna

i

10

kap.

bestämmelserna

i

13 kap.

kommunallagen (1991:900) om

kommunallagen (2017:00) om

 

1. tillämpningsområde i 3 §,

 

 

 

 

 

 

2. hur besluten

överklagas

i 4

2. hur besluten överklagas i 4 §,

och 5 §§,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. klagotid i 6 och 7 §§,

 

3. tiden för överklagande i 5 och

4. grunder

för

laglighets-

6 §§,

för upphävande

av

4. grunder

prövning i 8–10 §§,

 

 

besluten i 7–9 §§,

 

 

 

5. processuella

frågor i

11–

5. handläggningen

i

domstol

i

14 §§,

 

 

 

 

10–13 §§,

 

 

 

 

6. förutsättningar

 

för

6. när beslut får

verkställas

i

verkställighet i 14 a §, och

 

14 §, och

 

 

 

73

Prop. 2016/17:171

7. rättelse av verkställighet i 15 §.

 

 

 

 

 

 

 

Det

som

i 10 kap.

14 §

andra

Det

som

i 13 kap.

13 §

andra

 

stycket

kommunallagen sägs om

stycket

kommunallagen sägs om

 

rätten

att

överklaga

domstolens

rätten

att

överklaga

domstolens

 

beslut

 

ska

även

gälla

beslut

 

ska

även

gälla

 

ändringsberörda

kommuner

och

ändringsberörda

kommuner

och

 

landsting samt deras medlemmar.

landsting samt deras medlemmar.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för överklagande av beslut som har tillkännagetts före ikraftträdandet.

74

2.9

Förslag till lag om ändring i tandvårdslagen

Prop. 2016/17:171

 

(1985:125)

 

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 11 § tandvårdslagen (1985:125) ska ha

 

följande lydelse.

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

11 §1

 

 

 

Ledningen

av folktandvården

Ledningen

 

av folktandvården

 

skall utövas av en eller flera

ska utövas av en eller flera

 

nämnder. För en sådan nämnd

nämnder. För en sådan nämnd

 

gäller vad som är föreskrivet om

gäller vad som är föreskrivet om

 

nämnder

i

kommunallagen

nämnder

i

kommunallagen

 

(1991:900).

Särskilda

(2017:000).

 

Särskilda

 

bestämmelser

om gemensam

bestämmelser

om gemensam

 

nämnd finns i lagen (2003:192)

nämnd finns i lagen (2003:192)

 

om gemensam nämnd inom vård-

om gemensam nämnd inom vård-

 

och omsorgsområdet.

och omsorgsområdet.

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

1 Senaste lydelse 2003:195.

75

Prop. 2016/17:171 2.10

Förslag till lag om ändring i förvaltningslagen

 

(1986:223)

 

Härigenom föreskrivs att 31 § förvaltningslagen (1986:223)1 ska ha

följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Bestämmelserna i 13–30 §§ gäller inte sådana ärenden hos myndigheter i kommuner och landsting där besluten kan överklagas enligt 10 kap. kommunallagen (1991:900). Bestämmelserna gäller inte heller ärenden hos samordningsförbund som avses i 4 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

31 §2

Bestämmelserna i 13–30 §§ gäller inte sådana ärenden hos myndigheter i kommuner och landsting där besluten kan överklagas enligt 13 kap. kommunallagen (2017:000). Bestämmelserna gäller inte heller ärenden hos samordningsförbund som avses i 4 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

1

Lagen omtryckt 2003:246.

2

Senaste lydelse 2005:330.

76

 

2.11

Förslag till lag om ändring i lagen (1993:387)

Prop. 2016/17:171

 

om stöd och service till vissa funktionshindrade

 

Härigenom föreskrivs att 28 f och

28 g §§ lagen (1993:387) om stöd

 

och service till vissa funktionshindrade ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

28 f §1

 

 

 

En nämnd som avses i 22 § ska

En nämnd som avses i 22 § ska

 

till Inspektionen för vård och

till Inspektionen för vård och

 

omsorg och till de revisorer som

omsorg och till de revisorer som

 

avses i 3 kap. 8 § kommunallagen

avses i 3 kap. 10 § kommunallagen

 

(1991:900)

rapportera

alla

(2017:000)

rapportera

alla

 

gynnande nämndbeslut enligt 9 §

gynnande nämndbeslut enligt 9 §

 

som inte har verkställts inom tre

som inte har verkställts inom tre

 

månader från dagen för beslutet.

månader från dagen för beslutet.

 

För varje beslut ska nämnden ange

För varje beslut ska nämnden ange

 

tidpunkten för beslutet och vilken

tidpunkten för beslutet och vilken

 

typ av insats beslutet gäller samt

typ av insats beslutet gäller samt

 

kortfattat

uppge skälen

för

kortfattat

uppge skälen

för

 

dröjsmålet.

 

 

dröjsmålet.

 

 

 

Nämnden ska vidare dels till Inspektionen för vård och omsorg, dels

 

till revisorerna rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 9 § som inte

 

har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten

 

avbröts. För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och

 

vilken typ av insats beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för

 

dröjsmålet.

 

 

 

 

 

 

Rapportering enligt denna paragraf ska ske en gång per kvartal.

 

 

 

 

28 g §2

 

 

 

En nämnd som avses i 22 § ska

En nämnd som avses i 22 § ska

 

till Inspektionen för vård och

till Inspektionen för vård och

 

omsorg och till de revisorer som

omsorg och till de revisorer som

 

avses i 3 kap. 8 § kommunallagen

avses i 3 kap. 10 § kommunallagen

 

(1991:900) anmäla när nämnden

(2017:000) anmäla när nämnden

 

har verkställt ett gynnande beslut

har verkställt ett gynnande beslut

 

som enligt 28 f § har rapporterats

som enligt 28 f § har rapporterats

 

som ej verkställt. Datum för

som ej verkställt. Datum för

 

verkställigheten ska då anges.

 

verkställigheten ska då anges.

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

1Senaste lydelse 2012:940.

2Senaste lydelse 2012:940.

77

Prop. 2016/17:171 2.12

Förslag till lag om ändring i ordningslagen

 

(1993:1617)

 

Härigenom föreskrivs att

3 kap. 16 och 26 §§ ordningslagen

(1993:1617) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

3 kap.

 

 

16 §1

Beslut enligt 14 § gäller för viss tid eller tills vidare. Beslutet ska innehålla de villkor som Polismyndigheten har meddelat enligt 14 § andra stycket och de villkor som kommunen har ställt upp med stöd av 15 §. Beslut i fråga om mark som inte står under kommunens förvaltning ska också innehålla en upplysning om att medgivande av markägare eller

nyttjanderättshavare kan behövas.

 

 

 

Om kommunen har yttrat sig

Om kommunen har yttrat sig

enligt 2 § ska beslutet innehålla en

enligt 2 § ska beslutet innehålla en

upplysning

om

möjligheten att

upplysning

om

möjligheten att

överklaga

kommunens beslut

överklaga

kommunens beslut

enligt 10 kap.

kommunallagen

enligt 13 kap.

kommunallagen

(1991:900).

 

 

(2017:000).

 

 

 

 

 

26 §2

 

 

Polismyndighetens beslut enligt detta kapitel eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av detta kapitel får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Dock får Polismyndighetens beslut att avslå en ansökan om att få ta i anspråk offentlig plats inte överklagas, om beslutet föranleds av ett avstyrkande från kommunen enligt 2 § första stycket.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

 

I fråga om överklagande av

I fråga om överklagande av

kommunens beslut i fall som avses

kommunens beslut i fall som avses

i 1 kap. 2 § eller i 2 § eller någon

i 1 kap. 2 § eller i 2 § eller någon

av 8–10 §§ i detta kapitel gäller

av 8–10 §§ i detta kapitel gäller

bestämmelserna

i

10 kap.

bestämmelserna

i

13 kap.

kommunallagen (1991:900).

kommunallagen (2017:000).

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för överklagande av beslut som har tillkännagetts före ikraftträdandet.

1

Senaste lydelse 2014:590.

2

Senaste lydelse 2005:68.

78

 

2.13

Förslag till lag om ändring i

Prop. 2016/17:171

 

mervärdesskattelagen (1994:200)

 

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 16 § mervärdesskattelagen (1994:200)1

 

ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

 

1 kap.

 

Med staten avses inte de statliga affärsverken. Med kommun förstås kommun och landsting enligt kommunallagen (1991:900).

16 §

Med staten avses inte de statliga affärsverken. Med kommun förstås kommun och landsting enligt kommunallagen (2017:000).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

1 Lagen omtryckt 2000:500.

79

Prop. 2016/17:171 2.14

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:692)

 

om kommunala folkomröstningar

 

 

Härigenom föreskrivs att 1, 5 och 13 §§ lagen (1994:692) om

kommunala folkomröstningar ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

1 §

 

 

 

Denna

lag

gäller

för

Denna

lag

gäller

för

folkomröstning som avses i folkomröstning som avses i

kommunallagen (1991:900).

 

kommunallagen (2017:000).

 

5 § 1

Rösträtt vid folkomröstning i en kommun har den som är folkbokförd i kommunen, senast på dagen för folkomröstningen fyller 18 år och

1.är medborgare i Sverige eller i någon annan av Europeiska unionens medlemsstater (unionsmedborgare),

2.är medborgare i Island eller Norge, eller

3. för det fall de är andra utlänningar, har varit folkbokförda i Sverige tre år i följd före dagen för folkomröstningen.

3. varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före dagen för folkomröstningen.

Rösträtt vid folkomröstning i en kommun har också en sådan

unionsmedborgare som

avses i

1 kap.

5 §

andra

stycket

kommunallagen (2017:000).

Rösträtt vid folkomröstning i ett landsting har den som har rösträtt vid folkomröstning i en kommun inom landstinget.

Valnämndens beslut med anledning av en folkomröstning i ett landsting får på begäran av en medlem av det landstinget överklagas genom laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen (1991:900).

13 §2

Valnämndens beslut med anledning av en folkomröstning i ett landsting får på begäran av en medlem av det landstinget överklagas genom laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen (2017:000).

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för överklagande av beslut som har tillkännagetts före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse 2002:250.

2 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2002:250.

80

2.15

Förslag till lag om ändring i lagen (1997:614)

Prop. 2016/17:171

 

om kommunal redovisning

 

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 4 och 5 §§ lagen (1997:614) om

 

kommunal redovisning ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

4kap.

4 §1

Om balanskravsresultatet

enligt

Om balanskravsresultatet enligt

3 a § för ett visst räkenskapsår är

3 a § för ett visst räkenskapsår är

negativt,

ska

det

i

negativt,

ska

det

i

förvaltningsberättelsen för det året

förvaltningsberättelsen för det året

anges när och på vilket sätt man

anges när och på vilket sätt man

avser att göra den i

8 kap.

5 a §

avser att göra den i 11 kap. 12 §

kommunallagen

(1991:900)

kommunallagen

(2017:000)

föreskrivna

regleringen av det

föreskrivna

regleringen av

det

negativa balanskravsresultatet.

negativa balanskravsresultatet.

 

Om fullmäktige har beslutat att

Om fullmäktige har beslutat att

en sådan reglering inte ska ske, ska

en sådan reglering inte ska ske, ska

upplysning

lämnas

om

detta.

upplysning lämnas om detta.

Därvid ska skälen till beslutet

ska skälen till beslutet anges.

 

anges.

 

 

 

 

 

 

 

Upplysning ska också lämnas om hur tidigare räkenskapsårs negativa balanskravsresultat har reglerats och om det balanskravsresultat som återstår att reglera.

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna enligt 8 kap. 5 § andra stycket kommunallagen (1991:900) har uppnåtts och följts.

Förvaltningsberättelsen ska även innehålla en utvärdering av kommunens eller landstingets ekonomiska ställning.

5 §2

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna enligt

11 kap. 6 § första och andra styckena kommunallagen (2017:000) har uppnåtts och följts.

Förvaltningsberättelsen ska även innehålla en utvärdering av kommunens eller landstingets ekonomiska ställning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

1Senaste lydelse 2012:799.

2Senaste lydelse 2012:799.

81

Prop. 2016/17:171 2.16

Förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857)

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 1 och 2 §§ ellagen (1997:857) ska ha

följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

7 kap.

En sådan juridisk person som avses i 3 kap. 16 a–18 b §§ kommunallagen (1991:900) får, trots bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen om anknytning till kommunens område eller dess medlemmar, utanför kommunens område bedriva

1 §1

En sådan juridisk person som avses i 10 kap. 2–6 §§ kommunallagen (2017:000) får, trots bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen om anknytning till kommunens område eller dess medlemmar, utanför kommunens område bedriva

1.produktion av och handel med el samt därmed sammanhängande verksamhet, eller

2.nätverksamhet i geografisk närhet till företagets nätverksamhet inom kommunen i syfte att uppnå en ändamålsenlig nätverksamhet.

Om en sådan juridisk person som avses i 3 kap. 16 a–18 b §§ kommunallagen (1991:900) bedriver sådan verksamhet som avses i 1 § 1, ska verksamheten drivas på affärsmässig grund och redovisas särskilt.

2 §2

Om en sådan juridisk person som avses i 10 kap. 2–6 §§ kommunallagen (2017:000) bedriver sådan verksamhet som avses i 1 § 1, ska verksamheten drivas på affärsmässig grund och redovisas särskilt.

Denna lag träder i kraft 1 januari 2018.

1

Senaste lydelse 2014:576.

2

Senaste lydelse 2014:576.

82

 

2.17

Förslag till lag om ändring i miljöbalken

 

Prop. 2016/17:171

Härigenom föreskrivs att 26 kap. 4 och 7 §§ miljöbalken ska ha

följande lydelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 §1

 

 

 

 

 

 

 

 

Har

en

 

kommun

gjort

Har

en

 

kommun

 

gjort

framställning

om

överlåtelse av

framställning

om

överlåtelse av

tillsynen enligt 3 § och finner den

tillsynen enligt 3 § och finner den

tillsynsmyndighet

som

avses

där

tillsynsmyndighet

som

avses

där

att tillsynen inte bör överlåtas i

att tillsynen inte bör överlåtas i

enlighet med framställningen, skall

enlighet med framställningen, ska

tillsynsmyndigheten

med

eget

tillsynsmyndigheten

med

 

eget

yttrande överlämna

ärendet

till

yttrande överlämna

ärendet

till

regeringen för

avgörande,

om

regeringen

för

avgörande,

om

kommunen begär det.

 

 

 

kommunen begär det.

 

 

 

 

Tillsynsmyndigheten

 

får

Tillsynsmyndigheten

 

 

får

återkalla överlåtelsen av tillsyn till

återkalla överlåtelsen av tillsyn till

en kommun. Tillsynsmyndigheten

en kommun. Tillsynsmyndigheten

skall

återkalla

överlåtelsen

om

ska

återkalla

överlåtelsen

om

kommunen

 

ändrar

 

sin

kommunen

 

 

ändrar

 

sin

nämndorganisation

att

den

nämndorganisation

att

den

strider mot 3 kap. 5 § andra stycket

strider mot 6 kap. 7 § andra stycket

kommunallagen (1991:900). Har

kommunallagen (2017:000). Har

regeringen beslutat om överlåtelse,

regeringen beslutat om överlåtelse,

skall

regeringen

besluta

om

ska

regeringen

besluta

 

om

återkallelse.

 

 

 

 

 

 

återkallelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 §

 

 

 

 

 

 

 

 

En kommun får träffa avtal med

En kommun får träffa avtal med

en annan kommun om att

en annan kommun om att de

tillsynsuppgifter

som

kommunen

tillsynsuppgifter som

kommunen

har enligt denna balk skall skötas

har enligt denna balk helt eller

helt eller delvis av den andra

delvis ska utföras av den andra

kommunen. Kommunen

får

dock

kommunen.

Genom

ett

sådant

inte

överlåta

 

befogenheten

att

avtal

får

 

en

 

kommun

meddela beslut i ärendet.

 

tillhandahålla tjänster åt en annan

 

 

 

 

 

 

 

 

kommun. Rätten att besluta i ett

 

 

 

 

 

 

 

 

ärende får dock inte överlåtas till

 

 

 

 

 

 

 

 

en annan kommun.

 

 

 

 

Kommunen

 

får

också

efter

Kommunen

får

också

 

efter

överenskommelse

med

en annan

överenskommelse

med

en

annan

kommun uppdra åt anställda i den

kommun uppdra åt anställda i den

kommunen

att

besluta

kommunen

 

att

 

besluta

1 Senaste lydelse 2003:518.

83

Prop. 2016/17:171 kommunens

vägnar

i ett visst

ärende eller en grupp av ärenden,

dock

inte i

de

fall

som avses i

6 kap.

34

§

kommunallagen

(1991:900). Föreskrifterna i 6 kap. 24–27 och 35 §§ kommunallagen om jäv och anmälan av beslut till nämnd skall tillämpas på den som fattar sådana beslut.

kommunens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 6 kap. 38 § kommunallagen (2017:000). Föreskrifterna i 6 kap. 28–32 och 40 §§ kommunallagen om jäv och anmälan av beslut till nämnd ska tillämpas på den som fattar sådana beslut.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för överklagande av beslut som har tillkännagetts före ikraftträdandet.

84

2.18

Förslag till lag om ändring i lagen (1998:1656) Prop. 2016/17:171

 

om patientnämndsverksamhet m.m.

Härigenom föreskrivs

att 1 § lagen (1998:1656) om

patientnämndsverksamhet m.m. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §

I varje landsting och kommun ska det finnas en eller flera nämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter inom

1.den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) som bedrivs av landsting eller enligt avtal med landsting,

2.den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen som bedrivs av kommuner eller enligt avtal med kommuner och den allmänna omvårdnad enligt socialtjänstlagen (2001:453) som ges i samband med sådan hälso- och sjukvård, och

3.den tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125) som bedrivs eller helt eller delvis finansieras av landsting.

För sådana nämnder gäller vad

För sådana nämnder gäller vad

som

är

föreskrivet

i

som

är

föreskrivet

i

kommunallagen (1991:900).

 

kommunallagen (2017:000).

 

Särskilda bestämmelser om gemensam nämnd finns i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

85

Prop. 2016/17:171 2.19

Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen

 

(2001:453)

 

 

 

 

 

 

 

 

Härigenom

föreskrivs

att

10 kap.

1 § och

16 kap.

6 f

och

6 g §§

socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

10 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 §

 

 

 

 

 

För en socialnämnd gäller vad

För en socialnämnd gäller vad

som är föreskrivet om nämnder i

som är föreskrivet om nämnder i

kommunallagen (1991:900).

 

kommunallagen (2017:000).

 

 

 

 

 

 

16 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 f §1

 

 

 

 

 

Socialnämnden

ska

till

Socialnämnden

ska

till

Inspektionen för vård och omsorg

Inspektionen för vård och omsorg

och till de revisorer som avses i

och till de revisorer som avses i

3 kap.

8 §

 

kommunallagen

3 kap.

10 §

 

kommunallagen

(1991:900)

rapportera

alla

(2017:000)

rapportera

alla

gynnande

nämndbeslut

enligt

gynnande

nämndbeslut

enligt

4 kap. 1 § som inte har verkställts

4 kap. 1 § som inte har verkställts

inom tre månader från dagen för

inom tre månader från dagen för

beslutet. För varje beslut ska

beslutet. För varje beslut ska

nämnden

ange

tidpunkten

för

nämnden

ange

tidpunkten för

beslutet och vilken typ av bistånd

beslutet och vilken typ av bistånd

beslutet

gäller

samt

kortfattat

beslutet

gäller

 

samt

kortfattat

uppge skälen för dröjsmålet.

 

uppge skälen för dröjsmålet.

 

Socialnämnden ska vidare dels till Inspektionen för vård och omsorg, dels till revisorerna rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

Rapportering enligt denna paragraf ska ske en gång per kvartal.

 

 

 

 

6 g §2

 

 

 

Socialnämnden

ska

till

Socialnämnden

ska

till

Inspektionen för vård och omsorg

Inspektionen för vård och omsorg

och till de revisorer som avses i

och till de revisorer som avses i

3 kap.

8 §

kommunallagen

3 kap.

10 §

kommunallagen

(1991:900) anmäla när nämnden

(2017:000) anmäla när nämnden

har verkställt ett gynnande beslut

har verkställt ett gynnande beslut

som enligt 6 f §

har rapporterats

som enligt 6 f §

har rapporterats

som ej verkställt. Datum för

som ej verkställt. Datum för

verkställigheten ska då anges.

 

verkställigheten ska då anges.

 

1

Senaste lydelse 2012:944.

2

Senaste lydelse 2012:944.

86

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

Prop. 2016/17:171

87

Prop. 2016/17:171 2.20

Förslag till lag om ändring i lagen (2002:34)

 

om samverkansorgan i länen

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (2002:34) om samverkansorgan i

länen ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §1 Ett samverkansorgan har till uppgift att

1.utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling som kommuner och landsting avser att genomföra i samarbete med andra parter,

2.samordna insatser för genomförandet av strategin,

3. trots 2 kap. 8 § andra stycket kommunallagen (1991:900) besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete,

3. trots 2 kap. 8 § andra stycket kommunallagen (2017:000) besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete,

4.upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur,

och

5.följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet.

Denna lag ska träda i kraft den 1 januari 2018.

1 Senaste lydelse 2010:632.

88

2.21 Förslag till lag om ändring i lagen (2003:192) Prop. 2016/17:171 om gemensam nämnd inom vård- och

omsorgsområdet

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

För en gemensam nämnd gäller i övrigt bestämmelserna i kommunallagen (1991:900) om gemensam nämnd.

Föreslagen lydelse

3 §

För en gemensam nämnd gäller i övrigt bestämmelserna i kommunallagen (2017:000) om gemensam nämnd.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

89

Prop. 2016/17:171 2.22

Förslag till lag om ändring i lagen (2003:778)

 

om skydd mot olyckor

 

 

 

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 12 § lagen (2003:778) om skydd mot

olyckor ska ha följande lydelse.

 

 

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

3 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 §1

 

 

 

 

 

 

En kommun får träffa avtal med

En kommun får träffa avtal med

en annan kommun om att de

en annan kommun om att de

uppgifter

kommunen

har enligt

uppgifter

som

kommunen

har

denna lag helt eller delvis skall

enligt denna lag helt eller delvis

utföras av den andra kommunen.

ska utföras av den andra

Genom ett sådant avtal får en

kommunen.

Genom

ett

sådant

kommun

tillhandahålla tjänster åt

avtal får en kommun tillhandahålla

en annan kommun.

 

tjänster åt en annan kommun.

 

En kommun får även efter

En kommun får även efter

överenskommelse med en annan

överenskommelse

med en

annan

kommun uppdra åt en anställd i

kommun uppdra åt en anställd i

den andra kommunen att besluta

den andra kommunen att besluta

på kommunens vägnar i ett visst

på kommunens vägnar i ett visst

ärende eller en viss grupp av

ärende eller en viss grupp av

ärenden, dock inte i sådana

ärenden, dock inte i sådana

ärenden

som avses i

6 kap. 34 §

ärenden

som

avses i

6 kap.

38 §

kommunallagen

(1991:900).

kommunallagen

 

(2017:000).

Bestämmelserna i 6 kap. 24–27 §§

Bestämmelserna i 6 kap. 28–32 §§

och 35 § kommunallagen om jäv

och 40 § kommunallagen om jäv

och anmälan av beslut till nämnd

och anmälan av beslut till nämnd

skall tillämpas på den som fattar

ska tillämpas på den som fattar

sådana beslut.

 

sådana beslut.

 

 

 

 

 

Av kommunallagen följer att kommuner kan ha en gemensam organisation för uppgifter enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

1 Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

90

2.23

Förslag till lag om ändring i lagen (2003:1210) Prop. 2016/17:171

 

om finansiell samordning av

 

rehabiliteringsinsatser

Härigenom föreskrivs att 9, 14, 16, 19, 21, 25, 26 och 28 §§ lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska ha

följande lydelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 §1

 

 

 

 

 

 

 

Förbundsordningen skall ange

Förbundsordningen ska ange

1. samordningsförbundets

namn

1. samordningsförbundets namn

och den ort där förbundet skall ha

och den ort där förbundet ska ha

sitt

säte,

förbundets

medlemmar

sitt

säte,

förbundets

medlemmar

och ändamål,

 

 

 

 

 

och ändamål,

 

 

 

 

 

2. förbundets organisation,

 

3. antalet ledamöter och ersättare

3. antalet ledamöter och ersättare

i

styrelsen

och

 

hur

i

styrelsen

och

hur

förbundsmedlemmarna skall

vara

förbundsmedlemmarna

ska

vara

representerade

samt

mandattiden

representerade

samt

mandattiden

om den skall vara kortare än fyra

om den ska vara kortare än fyra år,

år,

 

 

 

 

 

 

 

4. de uppgifter förbundet ska

4. de uppgifter förbundet skall

fullgöra

enligt

7 §

och

den

fullgöra

enligt 7 §

 

och

den

beslutanderätt

 

förbundet

enligt

beslutanderätt

förbundet enligt

samma bestämmelse skall ha,

 

samma bestämmelse ska ha,

ska

5. om en förbundsmedlem skall

5. om

en

förbundsmedlem

ha rätt att väcka ärenden i

ha rätt att väcka ärenden i

styrelsen,

 

 

 

 

 

 

styrelsen,

 

 

 

 

 

6. om det för beslut skall krävas

6. om det för beslut ska krävas

kvalificerad majoritet

i

styrelsen

kvalificerad

majoritet

i

styrelsen

och för vilka ärenden detta skall

och för vilka ärenden detta ska

gälla,

 

 

 

 

 

 

gälla,

 

 

 

 

 

 

7. var

förbundets

kungörelser

7. var

förbundets

 

tillkänna-

och andra tillkännagivanden skall

givanden ska anslås,

 

 

 

anslås,

 

 

 

 

 

 

8. förbundsmedlemmarnas

 

8. förbundsmedlemmarnas

 

 

andelar i förbundets tillgångar och

andelar i förbundets tillgångar och

skulder

och

 

fördelningen av

skulder

och

fördelningen

av

förbundets

kostnader

mellan

förbundets

kostnader

mellan

medlemmarna,

allt i

förhållande

medlemmarna,

allt i

förhållande

till de andelar som medlemmarna

till de andelar som medlemmarna

skall bidra med enligt 5 §,

 

 

ska bidra med enligt 5 §,

 

 

9.eventuella begränsningar av förbundets rätt enligt 21 § till skuldsättning genom sedvanliga krediter,

10.förbundsmedlemmarnas styrning av och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet,

1 Senaste lydelse 2007:1017.

91

Prop. 2016/17:171

11. föreskrifter om förbundets budgetprocess,

 

 

12. mandattiden för revisorer som utses enligt 25 §,

 

 

13. i fråga om förbund med en

13. i fråga om förbund med en

 

eller

flera gemensamma revisorer

eller flera gemensamma

revisorer

 

för kommuner och landsting, på

för kommuner och landsting, på

 

vilket sätt de gemensamma

vilket sätt de gemensamma

 

revisorerna skall utses och vilken

revisorerna ska utses och vilken av

 

av

förbundsmedlemmarna som

förbundsmedlemmarna

som ska

 

skall utse dem,

utse dem,

 

14.förfarandet vid en förbundsmedlems utträde ur förbundet,

15.förutsättningarna för och förfarandet vid förbundets likvidation och upplösning samt grunderna för skifte av förbundets behållna tillgångar när förbundet upplöses,

16.ordningen för att lösa tvister mellan förbundet och dess medlemmar,

17.ordningen för att bestämma ekonomiska förmåner till ledamöterna och ersättarna i styrelsen samt till revisorerna, och

18.vad förbundsmedlemmarna i övrigt anser nödvändigt för att ordna de ekonomiska förhållandena mellan förbundet och dess medlemmar samt förbundets förhållanden i fråga om ekonomi och förvaltning.

Om det under ett år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet utses ledamöter och ersättare enligt 12 § första stycket skall detta i fråga om kommun och landsting göras av de nyvalda fullmäktige.

När

ledamöter

och ersättare

utses

enligt

första

stycket

skall

4 kap.

7 §

kommunallagen

(1991:900)

tillämpas

motsvarande sätt.

 

 

14 §2

Om det under ett år då val av fullmäktige har hållits i hela landet utses ledamöter och ersättare enligt 12 § första stycket ska detta i fråga om kommun och landsting göras av de nyvalda fullmäktige.

När

ledamöter

och ersättare

utses

enligt

första

stycket

ska

4 kap.

8 §

kommunallagen

(2017:000)

tillämpas

motsvarande sätt.

 

 

Bestämmelserna

i 4 kap. 8–

10 §§ samt 11 §

första stycket

kommunallagen (1991:900) om upphörande av uppdrag och rätt till ledighet skall tillämpas på motsvarande sätt för ledamöter och ersättare i styrelsen. Det förhållandet att en ledamots eller ersättares mandattid i kommun eller landstingsfullmäktige har löpt

16 §3

Bestämmelserna i 4 kap. 6, 7 och 9 §§ samt 11 § första stycket kommunallagen (2017:000) om upphörande av uppdrag och rätt till ledighet ska tillämpas på motsvarande sätt för ledamöter och ersättare i styrelsen. Det förhållandet att en ledamots eller ersättares mandattid i kommun- eller landstingsfullmäktige har löpt

2 Senaste lydelse 2004:793.

3 Senaste lydelse 2007:411.

92

ut medför inte att uppdraget

som

ut medför inte att uppdraget som Prop. 2016/17:171

ledamot

eller

ersättare

i

ledamot

eller

ersättare

i

samordningsförbundets

styrelse

samordningsförbundets

styrelse

upphör.

 

 

 

 

upphör.

 

 

 

 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen får återkalla uppdraget för en ledamot eller ersättare som Försäkringskassan respektive Arbetsförmedlingen har utsett, om hans eller hennes anställning vid Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen har upphört.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 §

 

 

 

 

Beträffande

 

 

styrelsens

Beträffande

 

styrelsens

verksamhet skall 4 kap. 17, 19, 20

verksamhet

ska

3 kap. 5 § första

och 22 §§ samt 6 kap. 10, 11, 18,

och andra styckena, 4 kap. 20, 21,

20 och 23–31 §§ kommunallagen

24, 25 och 27 §§ samt 6 kap. 17,

(1991:900)

 

tillämpas

 

23 och 27–36 §§ kommunallagen

motsvarande sätt. Vad som där

(2017:000)

 

tillämpas

föreskrivs om förtroendevald skall

motsvarande sätt. Vad som där

gälla ledamot och ersättare i

föreskrivs om förtroendevald

ska

styrelsen och vad som föreskrivs

gälla ledamot och ersättare i

om fullmäktige eller nämnd skall

styrelsen och vad som föreskrivs

gälla

styrelsen.

Justering

av

om fullmäktige eller nämnd ska

styrelsens

 

protokoll

 

skall

gälla styrelsen.

Justering

av

tillkännages

anslagstavlan

hos

styrelsens

protokoll

ska

varje kommun och landsting som

tillkännages

anslagstavlan

hos

är medlem i samordnings-

varje kommun och landsting som

förbundet. Vidare skall i fråga om

är medlem i samordnings-

sammanträde för fastställande av

förbundet. Det

sammanträde

vid

budget

bestämmelserna i

8 kap.

vilket budgeten fastställs ska vara

22 § kommunallagen gälla.

 

 

offentligt.

Sammanträdet

ska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tillkännages i enlighet med vad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

som anges i förbundsordningen.

Bestämmelserna

i

8 kap.

1–

21 §

 

 

 

14 §

Bestämmelserna

i 8 kap.

3 a §§,

4 §

första

och

tredje

samt 11 kap. 1–4 §§, 5 § första och

styckena,

5, 10,

12

och

13 §§

andra styckena, 6, 15 och 22 §§

kommunallagen (1991:900) skall

kommunallagen (2017:000) ska

tillämpas på motsvarande sätt i

tillämpas på motsvarande sätt i

fråga om ekonomisk förvaltning i

fråga om ekonomisk förvaltning i

ett samordningsförbund. Vad som

ett samordningsförbund. Vad som

där föreskrivs om kommun eller

där föreskrivs om kommun eller

landsting skall gälla för ett

landsting ska gälla för ett

samordningsförbund och vad som

samordningsförbund och vad som

föreskrivs

för

fullmäktige

och

föreskrivs

för

fullmäktige

och

styrelse

 

 

skall

 

gälla

 

för

styrelse

ska

 

gälla

för

förbundsstyrelsen.

 

 

 

 

förbundsstyrelsen.

 

 

93

Prop. 2016/17:171 Ett samordningsförbund får inte ingå borgen. Förbundet får inte heller sätta sig i skuld i annat fall än när det gäller sedvanliga krediter för verksamheten.

 

 

 

 

 

 

25 §4

 

 

 

 

 

 

 

Ett

samordningsförbunds

Ett

 

samordningsförbunds

räkenskaper

och

årsredovisning

räkenskaper

och

 

årsredovisning

samt

styrelsens förvaltning

ska

samt

styrelsens

förvaltning

ska

granskas av en revisor för varje

granskas av en revisor för varje

förbundsmedlems

räkning.

För

förbundsmedlems

 

räkning.

För

Försäkringskassan

och

Arbets-

Försäkringskassan

 

och

Arbets-

förmedlingen

ska Försäkrings-

förmedlingen

 

ska

Försäkrings-

kassan utse en gemensam revisor.

kassan utse en gemensam revisor.

Revisorer ska såvitt avser kommun

Revisorer ska när det gäller

och landsting utses av kommun-

kommun och landsting utses av

och

landstingsfullmäktige.

När

kommun-

och

landstings-

kommun-

och

landstings-

fullmäktige. När kommun- och

fullmäktige utser

revisorer

ska

landstingsfullmäktige

 

utser

14 § denna lag samt 4 kap. 5 § och

revisorer ska 14 § denna lag samt

6 §

första–tredje

styckena

4 kap.

3 § och

4 §

andra

stycket

kommunallagen

(1991:900)

samt

7 kap.

3 §

kommunallagen

tillämpas på

motsvarande

sätt.

(2017:000)

 

tillämpas

 

Kommuner

och

landsting

kan

motsvarande sätt. Kommuner och

träffa

överenskommelse

om

att

landsting kan träffa överens-

utse en eller flera gemensamma

kommelse om att utse en eller flera

revisorer. När en eller flera

gemensamma

revisorer.

När en

gemensamma

revisorer

utses

ska

eller flera gemensamma revisorer

4 kap.

23 a §

andra

stycket

utses ska 9 kap. 7 § andra stycket

kommunallagen

tillämpas

kommunallagen

 

tillämpas

motsvarande sätt

 

 

 

motsvarande sätt.

 

 

 

 

För granskning av ett nybildat förbund ska revisor utses senast när

förbundet bildas och avse tiden från tidpunkten för utseendet till dess

nästa mandattid för revisorer börjar.

 

 

 

 

 

 

 

Arvoden till samtliga revisorer ska betalas av samordningsförbundet,

om inte annat anges i förbundsordningen. Om förbundsmedlemmarna enligt förbundsordningen ska betala arvode till revisorerna, ska i stället Försäkringskassan betala arvodet till den för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen gemensamma revisorn.

 

 

 

 

4–

26 §5

 

i 12 kap. 1–3

Bestämmelserna

i

9 kap.

Bestämmelserna

17 §§ kommunallagen (1991:900)

och 7–17 §§

kommunallagen

tillämpas på motsvarande sätt vid

(2017:000)

tillämpas

revision

enligt

denna

lag.

motsvarande

sätt

vid

revision

Bestämmelserna

i

9 kap.

18 §

enligt denna lag. Bestämmelserna i

kommunallagen

tillämpas

12 kap. 18 §

kommunallagen

4

Senaste lydelse 2010:350.

5

Senaste lydelse 2007:411.

94

 

motsvarande sätt vid revision

tillämpas på motsvarande sätt vid

enligt denna lag som utförs av

revision enligt denna lag som

revisorer utsedda av kommun- och

utförs av revisorer utsedda av

landstingsfullmäktige.

kommun-

och

landstingsfull-

 

mäktige.

 

 

Justering av revisorernas protokoll tillkännages på anslagstavlan hos varje kommun och landsting som är medlem i samordningsförbundet.

Revisionsberättelse skall lämnas

Revisionsberättelse

ska

lämnas

till

styrelsen, förbundsmedlem-

till

styrelsen,

förbundsmedlem-

marna och Arbetsförmedlingen.

marna och Arbetsförmedlingen.

Förbundsmedlemmarna

skall

var

Förbundsmedlemmarna ska var för

för sig pröva frågan om styrelsen

sig pröva om styrelsen ska beviljas

skall beviljas ansvarsfrihet och om

ansvarsfrihet

och

om

skadeståndstalan skall väckas.

 

skadeståndstalan ska väckas.

 

 

 

 

 

28 §

 

 

 

 

Ett samordningsförbunds beslut

Ett

samordningsförbunds beslut

får, med motsvarande tillämpning

får, med motsvarande tillämpning

av

bestämmelserna

om

av

bestämmelserna

om

laglighetsprövning

i

10 kap.

laglighetsprövning

i

13 kap.

kommunallagen

 

(1991:900)

kommunallagen

 

(2017:000)

överklagas av den som är medlem

överklagas av den som är medlem

i en kommun eller i ett landsting,

i en kommun eller i ett landsting,

som ingår i förbundet.

 

 

 

som ingår i förbundet.

 

 

Beslut varigenom allmän förvaltningsdomstol har upphävt ett samordningsförbunds beslut eller förbjudit att det verkställs får överklagas endast av förbundet och av den som är medlem i en kommun eller ett landsting som är förbundsmedlem.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för överklagande av beslut som har tillkännagetts före ikraftträdandet.

Prop. 2016/17:171

95

Prop. 2016/17:171 2.24

Förslag till lag om ändring i naturgaslagen

 

(2005:403)

 

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 1 och 2 §§ naturgaslagen (2005:403)

ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

5 kap.

En sådan juridisk person som avses i 3 kap. 16 a–18 b §§ kommunallagen (1991:900) får, trots bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen om anknytning till kommunens område eller dess medlemmar, utanför kommunens område bedriva

1 §1

En sådan juridisk person som avses i 10 kap. 2–6 §§ kommunallagen (2017:000) får, trots bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen om anknytning till kommunens område eller dess medlemmar, utanför kommunens område bedriva

1.handel med naturgas samt därmed sammanhängande verksamhet,

eller

2.överföring av naturgas i geografisk närhet till företagets överföringsverksamhet inom kommunen i syfte att uppnå en ändamålsenlig överföringsverksamhet.

Om en sådan juridisk person som avses i 3 kap. 16 a–18 b §§ kommunallagen (1991:900) bedriver handel med naturgas samt därmed sammanhängande verksamhet, ska verksamheten drivas på affärsmässig grund och redovisas särskilt. Om företaget även bedriver sådan verksamhet som avses i 7 kap. 1 § 1 ellagen (1997:857), får företaget redovisa de berörda verksamheterna tillsammans.

2 §2

Om en sådan juridisk person som avses i 10 kap. 2–6 §§ kommunallagen (2017:000) bedriver handel med naturgas samt därmed sammanhängande verksamhet, ska verksamheten drivas på affärsmässig grund och redovisas särskilt. Om företaget även bedriver sådan verksamhet som avses i 7 kap. 1 § 1 ellagen (1997:857), får företaget redovisa de berörda verksamheterna tillsammans.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

1

Senaste lydelse 2014:578.

2

Senaste lydelse 2014:578.

96

 

2.25

Förslag till lag om ändring i vallagen

Prop. 2016/17:171

 

(2005:837)

 

 

Härigenom föreskrivs att

1 kap. 1 och 3 §§, 5 kap. 2 a §

och

14 kap. 16 § vallagen (2005:837) ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

 

1 kap.

 

 

 

1 §

 

I denna lag finns bestämmelser om genomförande av val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige samt Europaparlamentet.

Vissa

grundläggande

Vissa

grundläggande

bestämmelser om val finns i

bestämmelser om val finns i

regeringsformen

och

regeringsformen

och

kommunallagen (1991:900).

kommunallagen (2017:000).

Innehållet i denna lag är uppdelat enligt följande. AVDELNING I. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 kap. - Inledande bestämmelser

2 kap. - Partier och kandidater

3 kap. - Valmyndigheter m.m.

4 kap. - Valkretsar och valdistrikt m.m.

5 kap. - Röstlängder och röstkort

6 kap. - Valsedlar och kuvert

AVDELNING II. GENOMFÖRANDE AV VAL 7 kap. - Allmänna bestämmelser om röstning

8 kap. - Allmänna bestämmelser om röstmottagning

9 kap. - Röstmottagning i vallokal

10 kap. - Röstmottagning i röstningslokal AVDELNING III. RÄKNING AV RÖSTER 11 kap. - Preliminär rösträkning i vallokal 12 kap. - Valnämndens rösträkning

13 kap. - Slutlig rösträkning

AVDELNING IV. FÖRDELNING AV MANDAT 14 kap. - Fördelning av mandat

AVDELNING V. AVSLUTANDE BESTÄMMELSER 15 kap. - Överklagande

3 §1

Ordinarie val till riksdagen och ordinarie val till landstings- och kommunfullmäktige ska hållas samma dag. Valdag ska vara den andra söndagen i september. Val till Europaparlamentet ska hållas i juni vart femte år. Om Europeiska unionens råd i ett särskilt fall beslutar det, ska valet i stället hållas i april, maj eller juli valåret.

Vid omval till riksdagen bestämmer regeringen vilken dag som ska vara valdag. Vid omval till landstings- och kommunfullmäktige bestämmer den centrala valmyndigheten, efter samråd med länsstyrelsen, vilken dag som ska vara valdag.

1 Senaste lydelse 2013:1159.

97

Prop. 2016/17:171

Vid extra val enligt 3 kap. 11 § regeringsformen bestämmer regeringen

 

vilken dag som ska vara valdag.

 

 

 

 

 

 

Vid extra val enligt 6 kap. 5 § regeringsformen bestämmer riksdagens

 

talman, efter samråd med den centrala valmyndigheten, vilken dag som

 

ska vara valdag.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid extra val enligt 5 kap. 5 a §

Vid extra val enligt 5 kap. 10 §

 

kommunallagen

(1991:900)

kommunallagen

(2017:000)

 

bestämmer

landstings-

eller

bestämmer

landstings-

eller

 

kommunfullmäktige, efter samråd

kommunfullmäktige, efter samråd

 

med den centrala valmyndigheten

med den centrala valmyndigheten

 

och länsstyrelsen, vilken dag som

och länsstyrelsen, vilken dag som

 

ska vara valdag.

 

 

ska vara valdag.

 

 

 

 

 

 

 

5 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 a §2

 

 

 

 

 

Vid val till kommunfullmäktige

Vid val till kommunfullmäktige

 

och landstingsfullmäktige ska

och

landstingsfullmäktige ska

 

unionsmedborgare som

enligt

unionsmedborgare som

enligt

 

4 kap.

2 §

andra

stycket

1 kap.

7 §

andra

stycket

 

kommunallagen (1991:900) har

kommunallagen (2017:000) har

 

rösträtt tas upp i röstlängd om de

rösträtt tas upp i röstlängd om de

 

skriftligen senast 30 dagar före

skriftligen senast 30 dagar före

 

valdagen

 

hos

den

centrala

valdagen

hos

den

centrala

 

valmyndigheten

 

 

valmyndigheten

 

 

1.anmäler att de vill bli upptagna i röstlängden, och

2.anger sin nationalitet, sin adress i Sverige samt sin födelsetid eller i förekommande fall sitt personnummer.

Väljare som har tagits upp i röstlängd enligt denna paragraf står kvar där tills de stryks från den på egen begäran eller villkoren för rösträtt inte längre är uppfyllda.

14 kap.

 

16 §

Ersättare i kommunfullmäktige utses i första hand på grundval av

ordningen mellan kandidaterna som framkommer vid beräkningen av

deras personliga röstetal enligt 9 §.

 

I andra hand utses ersättare

I andra hand utses ersättare

genom en beräkning inom det parti

genom en beräkning inom det parti

för vilket han eller hon har blivit

för vilket han eller hon har blivit

vald. Vid varje beräkning tas

vald. Vid varje beräkning tas

hänsyn bara till de valsedlar som

hänsyn bara till de valsedlar som

upptar ledamotens namn och som

upptar ledamotens namn och som

därför gällde för detta namn, när

därför gällde för detta namn, när

det fick plats i ordningen. Varje

det fick plats i ordningen. Varje

valsedel gäller som en hel röst.

valsedel gäller som en hel röst.

Röstvärdet skall tillgodoräknas det

Röstvärdet ska tillgodoräknas det

namn som står främst på sedeln av

namn som står främst på sedeln av

2

Senaste lydelse 2013:1159.

98

 

dem som inte blivit utsedda till

dem som inte blivit utsedda

till Prop. 2016/17:171

ledamot. Den som får högsta

ledamot. Den som får högsta

röstetalet är utsedd till ersättare för

röstetalet är utsedd till ersättare för

den

ledamot

som

beräkningen

den

ledamot

som

beräkningen

avser.

 

 

 

 

 

avser.

 

 

 

 

 

 

Om det antal ersättare som har

Om det antal ersättare som har

utsetts är mindre än det antal som

utsetts är mindre än det antal som

kommunfullmäktige

har

bestämt

kommunfullmäktige

har

bestämt

enligt

5 kap.

4 §

andra

stycket

enligt

5 kap.

8 §

andra

stycket

kommunallagen (1991:900) och

kommunallagen (2017:000) och

samma ersättare har utsetts för tre

samma ersättare har utsetts för tre

eller

flera

ledamöter,

utses

eller

flera

ledamöter,

utses

ytterligare en ersättare för var och

ytterligare en ersättare för var och

en av dessa ledamöter. Då skall

en av dessa ledamöter. Då ska

även namnet på en kandidat som

även namnet på en kandidat som

genom valet blivit utsedd till

genom valet blivit utsedd till

ersättare för den ledamot som

ersättare för den ledamot som

beräkningen

avser

anses som

beräkningen

avser

anses

som

obefintligt. I övrigt görs på det sätt

obefintligt. I övrigt görs på det sätt

som anges i första och andra

som anges i första och andra

stycket.

 

 

 

 

stycket.

 

 

 

 

 

Om antalet ersättare fortfarande

Om antalet ersättare fortfarande

är mindre än det antal som

är mindre än det antal som

kommunfullmäktige

har

bestämt

kommunfullmäktige

har

bestämt

enligt

5 kap.

4 §

andra

stycket

enligt

5 kap.

8 §

andra

stycket

kommunallagen

och

samma

kommunallagen

och

samma

ersättare har utsetts för fem eller

ersättare har utsetts för fem eller

flera

ledamöter,

utses ytterligare

flera

ledamöter,

utses ytterligare

en ersättare för var och en av dessa

en ersättare för var och en av dessa

ledamöter.

 

 

 

 

ledamöter.

 

 

 

 

 

Därefter görs på motsvarande sätt successivt ytterligare beräkningar för de ledamöter vilkas ersättare har utsetts för sju eller flera ledamöter, nio eller flera ledamöter, och så vidare, så länge antalet ersättare är mindre än det antal som kommunfullmäktige har bestämt.

Om

andelen ersättare av de

Om

andelen ersättare av de

platser som ett parti fått utgör ett

platser som ett parti fått utgör ett

brutet

tal, skall detta avrundas till

brutet

tal, ska detta avrundas till

närmast högre hela tal.

närmast högre hela tal

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

99

Prop. 2016/17:171 2.26

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:412)

 

om allmänna vattentjänster

Härigenom föreskrivs att 57 § och rubriken närmast före 57 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

Undantag från

2 kap.

1 § Undantag från 2 kap. 1 §

kommunallagen (1991:900)

kommunallagen (2017:000)

Trots bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900) om anknytning till kommunens område eller dess medlemmar, får en kommun sköta driften av en allmän va-anläggning i andra kommuner, om driften sker på affärsmässiga grunder och ekonomiskt redovisas skilt från annan verksamhet.

57 §

Trots bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (2017:000) om anknytning till kommunens område eller dess medlemmar, får en kommun sköta driften av en allmän va-anläggning i andra kommuner, om driften sker på affärsmässiga grunder och ekonomiskt redovisas skilt från annan verksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

100

2.27

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:544)

Prop. 2016/17:171

 

om kommuners och landstings åtgärder inför

 

 

och vid extraordinära händelser i fredstid och

 

 

höjd beredskap

 

 

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 2 § lagen (2006:544) om kommuners

 

och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid

 

och höjd beredskap ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

 

2 kap.

 

I kommuner och landsting skall det finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid (krisledningsnämnd). Närmare bestämmelser om krislednings- nämnden finns i detta kapitel. I övrigt tillämpas kommunallagens (1991:900) bestämmelser.

2 §

I kommuner och landsting ska det finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid (krisledningsnämnd). Närmare bestämmelser om krislednings- nämnden finns i detta kapitel. I övrigt tillämpas kommunallagens (2017:000) bestämmelser.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

101

Prop. 2016/17:171 2.28

Förslag till lag om ändring i livsmedelslagen

 

(2006:804)

Härigenom föreskrivs att 14 § livsmedelslagen (2006:804) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

En kommun får träffa avtal med en annan kommun om att kontrolluppgifter som kommunen har enligt denna lag skall skötas helt eller delvis av den andra kommunen. Kommunen får dock inte överlåta befogenheten att meddela beslut i ett ärende.

En kommun får också efter överenskommelse med en annan kommun uppdra åt anställda i den kommunen att besluta på kommunens vägnar i ett visst ärende eller en grupp av ärenden,

dock

inte i

de

fall som avses i

6 kap.

34

§

kommunallagen

(1991:900). Föreskrifterna i 6 kap. 24–27 och 35 §§ kommunallagen om jäv och anmälan av beslut till nämnd skall tillämpas på den som fattar sådana beslut.

Föreslagen lydelse

14 §

En kommun får träffa avtal med en annan kommun om att de uppgifter i offentlig kontroll som kommunen har enligt denna lag helt eller delvis ska utföras av den andra kommunen. Genom ett sådant avtal får en kommun tillhandahålla tjänster åt en annan kommun. Rätten att besluta i ett ärende får dock inte överlåtas till en annan kommun.

En kommun får också efter överenskommelse med en annan kommun uppdra åt anställda i den kommunen att besluta på kommunens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 6 kap. 38 § kommunallagen (2017:000). Föreskrifterna i 6 kap. 28–32 och 40 §§ kommunallagen om jäv och anmälan av beslut till nämnd ska tillämpas på den som fattar sådana beslut.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för överklagande av beslut som har tillkännagetts före ikraftträdandet.

102

2.29

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:805)

Prop. 2016/17:171

 

om foder och animaliska biprodukter

 

Härigenom föreskrivs att 15 § lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

En kommun får träffa avtal med en annan kommun om att kontrolluppgifter som kommuner har enligt denna lag skall skötas helt eller delvis av den andra kommunen. Kommunen får dock inte överlåta befogenheten att meddela beslut i ett ärende.

En kommun får också efter överenskommelse med en annan kommun uppdra åt anställda i den kommunen att besluta på kommunens vägnar i ett visst ärende eller en grupp av ärenden,

dock

inte i

de

fall som avses i

6 kap.

34

§

kommunallagen

(1991:900). Föreskrifterna i 6 kap. 24–27 och 35 §§ kommunallagen om jäv och anmälan av beslut till nämnd skall tillämpas på den som fattar sådana beslut.

Föreslagen lydelse

15 §

En kommun får träffa avtal med en annan kommun om att de uppgifter i offentlig kontroll som kommunen har enligt denna lag helt eller delvis ska utföras av den andr