Regeringens proposition 2016/17:162

Nya regler om marknader för finansiella

Prop.

instrument (MiFID II och MiFIR)

2016/17:162

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 30 mars 2017

Stefan Löfven

Per Bolund

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar huvudsakligen i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, som dels syftar till att genomföra Europa- parlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (förkortat MiFID II), dels bedöms nödvändiga med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (förkortad MiFIR). Lagändringarna är omfattande och innebär både ändring av nuvarande regler och införande av nya regler för bl.a. värde- pappersinstitut och börser samt handelsplatser för finansiella instrument.

I propositionen föreslås, med anledning av MiFID II och MiFIR, även ändringar i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och följd- ändringar i flera andra lagar.

I propositionen föreslås därutöver ändringar i lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden, som syftar till att genomföra vissa regler i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/57/EU av den 16 april 2014 om straffrättsliga påföljder för mark- nadsmissbruk (marknadsmissbruksdirektiv), som hänför sig till regel- verket i MiFID II.

I propositionen föreslås även ändringar i lagen om värdepappers- marknaden, lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument som avser hur den högsta sanktionsavgiften ska beräknas för juridiska personer som in-

går i en koncern. Dessa ändringar kompletterar lagändringar som tidigare

1

Prop. 2016/17:162 har gjorts för att i svensk rätt genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 (kapitaltäckningsdirektivet), Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/50/EU av den 22 oktober 2013 (ändringsdirektivet till öppenhetsdirektivet) samt Europaparla- mentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 (kris- hanteringsdirektivet).

I propositionen föreslås också en ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag som avser ingripandemöjligheter för Finansinspektionen vid s.k. pelare 2-beslut.

Slutligen föreslås en ändring i lagen om värdepappersmarknaden som innebär att det införs ett bemyndigande för att göra det möjligt för Finansinspektionen att meddela föreskrifter om informationssäkerhet och it-verksamhet för clearingorganisationer.

Lagarna, i de delar som är hänförliga till MiFID II, MiFIR och mark- nadsmissbruksdirektivet, föreslås träda i kraft den 3 januari 2018. Övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017.

2

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ..............................................................

14

2

Lagtext

...........................................................................................

15

 

2.1

Förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om

 

 

..................................................

värdepappersmarknaden

15

2.2Förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden..................................................

19

2.3Förslag till lag om ändring i lagen (1991:980) om

handel med finansiella instrument.................................

157

2.4Förslag till lag om ändring i lagen (1993:931) om

individuellt pensionssparande .......................................

163

2.5Förslag till lag om ändring i årsredovisningslagen

(1995:1554) ...................................................................

164

2.6Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och

värdepappersbolag.........................................................

165

2.7Förslag till lag om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella

instrument......................................................................

166

2.8Förslag till lag om ändring i lagen (1999:158) om

investerarskydd..............................................................

168

2.9Förslag till lag om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på

finansmarknaden ...........................................................

169

2.10Förslag till lag om ändring i lagen (2000:35) om

byte av redovisningsvaluta i finansiella företag ............

171

2.11Förslag till lag om ändring i lagen (2000:1087) om

anmälningsskyldighet för vissa innehav av

 

finansiella instrument ....................................................

172

2.12Förslag till lag om ändring i lagen (2003:862) om

finansiell rådgivning till konsumenter...........................

173

2.13Förslag till lag om ändring i lagen (2004:46) om

värdepappersfonder .......................................................

174

2.14Förslag till lag om ändring i lagen (2004:297) om

bank- och finansieringsrörelse.......................................

179

2.15Förslag till lag om ändring i lagen (2004:1199) om

handel med utsläppsrätter..............................................

184

2.16Förslag till lag om ändring i lagen (2005:405) om

försäkringsförmedling ...................................................

186

2.17Förslag till lag om ändring i lagen (2006:451) om

offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ......

189

2.18Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

(2008:486) .....................................................................

190

2.19Förslag till lag om ändring i konkurrenslagen

(2008:579) .....................................................................

192

2.20Förslag till lag om ändring i offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) .............................................

193

Prop. 2016/17:162

3

Prop. 2016/17:162

2.21

Förslag till lag om ändring i kommissionslagen

 

 

 

(2009:865)......................................................................

195

 

2.22

Förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen

 

 

 

(2011:1244) ....................................................................

198

 

2.23

Förslag till lag om ändring i lagen (2011:1268) om

 

 

 

investeringssparkonto.....................................................

199

 

2.24

Förslag till lag om ändring i lagen (2013:561) om

 

 

 

förvaltare av alternativa investeringsfonder ...................

203

 

2.25

Förslag till lag om ändring i lagen (2014:797) om

 

 

 

ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av

 

 

 

alternativa investeringsfonder ........................................

210

 

2.26

Förslag till lag om ändring i lagen (2014:798) om

 

 

 

ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av

 

 

 

alternativa investeringsfonder ........................................

211

 

2.27

Förslag till lag om ändring i lagen (2015:398) om

 

 

 

ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av

 

 

 

alternativa investeringsfonder ........................................

212

 

2.28

Förslag till lag om ändring i lagen (2014:968) om

 

 

 

särskild tillsyn över kreditinstitut och

 

 

 

värdepappersbolag..........................................................

213

 

2.29

Förslag till lag om ändring i lagen (2015:1016) om

 

 

 

resolution

........................................................................

214

 

2.30

Förslag till lag om ändring i lagen (2016:1306) med

 

 

 

kompletterande bestämmelser till EU:s

 

 

 

marknadsmissbruksförordning .......................................

219

 

2.31

Förslag till lag om ändring i lagen (2016:1307) om

 

 

 

straff för marknadsmissbruk på

 

 

 

värdepappersmarknaden.................................................

220

3 Ärendet och dess beredning ..........................................................

222

4

Berörda regelverk .........................................................................

 

225

 

4.1

Bakgrund ........................................................................

 

225

 

4.2

MiFID I och ...........................genomförandet i Sverige

226

 

 

4.2.1 ........................................................

Inledning

226

 

 

4.2.2 ..............

Utvidgning av tillämpningsområdet

227

 

 

4.2.3

Förändringar avseende handelsplatser och

 

 

 

.....................................................

transparens

227

 

 

4.2.4

Organisatoriska krav på

 

 

 

......................................

värdepappersföretag

227

 

 

4.2.5 .............................................

Investerarskydd

228

 

 

4.2.6 ................................

Genomförande i Sverige

228

 

4.3

MiFID II och ......................................................MiFIR

229

 

 

4.3.1 ........................................................

Inledning

229

 

 

4.3.2 .....................................

Tillämpningsområdet

230

 

 

4.3.3

Regler om tillstånd för

 

 

 

 

värdepappersföretag och krav på

 

 

 

. ..........................................

organisation m.m

231

 

 

4.3.4 ..........

Rörelseregler för värdepappersföretag

231

 

 

4.3.5 . .....

Handelsplatser och transparenskrav m.m

232

 

 

4.3.6 ..............................

Positioner i råvaruderivat

234

4

 

 

 

 

 

4.3.7

Tillstånd för vissa tjänster avseende

 

 

 

rapportering och tillhandahållande av data...

234

 

4.3.8

Verksamhet över gränserna ..........................

234

 

4.3.9

Den behöriga myndighetens

 

 

 

tillsynsbefogenheter och sanktioner .............

235

4.4

Ändringsdirektivet och ändringsförordningen...............

235

4.5Rättsakter som antas av kommissionen och riktlinjer

och rekommendationer från Esma.................................

236

5 Allmänna utgångspunkter ............................................................

238

5.1Ändringar i svensk rätt med anledning av MiFID II

och MiFIR .....................................................................

238

5.2Förhållandet mellan MiFID II och MiFIR och den

 

 

nationella regleringen ....................................................

242

 

5.3

Terminologi...................................................................

242

 

5.4

Hänvisningar till EU-rättsakter......................................

244

6

Tillämpningsområde ....................................................................

245

 

6.1

Inledning........................................................................

 

245

 

6.2

Finansiella instrument ...................................................

246

 

 

6.2.1

Definitioner ..................................................

246

 

 

6.2.2

Överlåtbara värdepapper...............................

246

 

 

6.2.3

Penningmarknadsinstrument ........................

247

 

 

6.2.4

Andelar i företag för kollektiva

 

 

 

 

investeringar – fondandelar ..........................

248

 

 

6.2.5

Derivatinstrument .........................................

249

 

 

6.2.6

Utsläppsrätter................................................

251

 

6.3

Investeringstjänster och investeringsverksamhet ..........

252

 

 

6.3.1

Inledning.......................................................

252

 

 

6.3.2

Mottagande och vidarebefordran av order....

253

 

 

6.3.3

Utförande av order på kunders uppdrag .......

254

 

 

6.3.4

Handel för egen räkning ...............................

255

 

 

6.3.5

Portföljförvaltning ........................................

256

 

 

6.3.6

Investeringsrådgivning .................................

257

 

 

6.3.7

Garantigivning och placering av

 

 

 

 

finansiella instrument ...................................

258

 

 

6.3.8

Drift av MTF-plattformar och OTF-

 

 

 

 

plattformar ....................................................

259

 

6.4

Sidotjänster....................................................................

259

 

6.5

Strukturerade insättningar .............................................

260

 

6.6

Undantag .......................................................................

 

262

 

 

6.6.1

Inledning.......................................................

262

 

 

6.6.2

Undantag för vissa enheter ...........................

262

 

 

6.6.3

Undantag för viss handel för egen räkning...

263

 

 

6.6.4

Undantag för stamnätsföretag och

 

 

 

 

transmissionsnätsoperatörer..........................

266

 

 

6.6.5

Undantag för handel för egen räkning

 

 

 

 

med råvaruderivat, utsläppsrätter och

 

 

 

 

derivat hänförliga till utsläppsrätter..............

268

 

 

6.6.6

Undantag för tjänster avseende

 

 

 

 

utsläppsrätter i vissa fall ...............................

270

 

 

6.6.7

Undantag för värdepapperscentraler.............

270

Prop. 2016/17:162

5

Prop. 2016/17:162

6

 

6.6.8

Bestämmelser som ska tillämpas även på

 

 

 

de som är undantagna från MiFID II .............

271

 

6.6.9

Det frivilliga undantaget................................

272

6.7

Handelsplatser och datarapporteringstjänster.................

273

6.8

Definitioner i övrigt........................................................

273

6.9

Fondbolag och AIF-förvaltare........................................

276

7 Handel och infrastruktur på värdepappersmarknaden...................

277

7.1

Inledning

........................................................................

277

7.2

Aktiemarknaden och räntemarknaden............................

278

7.3Definitioner av handelsplatser och tillståndskrav för

 

drift av multilaterala system...........................................

281

 

7.3.1

Definitioner och följdändringar.....................

281

 

7.3.2

Krav på tillstånd för drift av multilaterala

 

 

 

system för finansiella instrument...................

283

7.4

Reglerade marknader......................................................

285

 

7.4.1

Krav på tillstånd att driva en reglerad

 

 

 

marknad och regler om handeln på

 

 

 

marknaden .....................................................

285

 

7.4.2

Grundläggande regler för tillstånd.................

285

 

7.4.3

Krav på en reglerad marknads

 

 

 

organisation ...................................................

286

 

7.4.4

Krav på välordnad handel..............................

287

 

7.4.5

Regler för att ta upp finansiella instrument

 

 

 

till handel.......................................................

292

 

7.4.6

Avnotering av finansiella instrument från

 

 

 

handel och handelsstopp................................

293

 

7.4.7

Tillträde till en reglerad marknad ..................

296

 

7.4.8

Regler för marknadsövervakning ..................

297

 

7.4.9

Avvecklingssystem och lista över

 

 

 

reglerade marknader ......................................

299

7.5

MTF-plattformar och OTF-plattformar..........................

299

 

7.5.1

Krav på en handelsplattforms organisation ...

299

 

7.5.2

Regler för handel på en handelsplattform......

303

 

7.5.3

Regler om vilka finansiella instrument

 

 

 

som får handlas på en handelsplattform ........

306

 

7.5.4

Avförande av finansiella instrument från

 

 

 

handel och handelsstopp................................

307

 

7.5.5

Tillträde till en handelsplattform ...................

308

 

7.5.6

Regler för marknadsövervakning ..................

309

 

7.5.7

Tillväxtmarknader för små och

 

 

 

medelstora företag .........................................

311

7.6

Algoritmisk handel.........................................................

314

 

7.6.1

Inledande beskrivning av algoritmisk

 

 

 

handel och algoritmisk

 

 

 

högfrekvenshandel.........................................

314

 

7.6.2

Värdepappersinstitut som ägnar sig åt

 

 

 

algoritmisk handel .........................................

320

 

7.6.3

Marknadsgaranter som använder

 

 

 

algoritmisk handel .........................................

323

 

7.6.4

Direkt elektroniskt tillträde............................

324

7.7Skyldigheten att handla derivatinstrument på en

 

handelsplats ...................................................................

327

7.8

Icke-diskriminerande tillträde till clearingsystem .........

329

 

7.8.1

Skyldighet för en central motpart att

 

 

 

tillhandahålla clearing på ett icke-

 

 

 

diskriminerande sätt......................................

329

 

7.8.2

Icke-diskriminerande tillträde till en

 

 

 

handelsplats ..................................................

329

 

7.8.3

Tillgång till referensvärden ..........................

330

7.9

Värdepappersinstitut som är clearingmedlem ...............

330

7.10

Transparens för handelsplatser ......................................

331

 

7.10.1

Inledning.......................................................

331

 

7.10.2

Information före och efter handel.................

332

7.11

Transparens för värdepappersföretag ............................

336

 

7.11.1

Inledning.......................................................

336

 

7.11.2

Definitionen av systematisk

 

 

 

internhandlare...............................................

336

 

7.11.3

Skyldigheten att offentliggöra fasta bud.......

338

 

7.11.4

Skyldigheten att offentliggöra information

 

 

 

om transaktioner med finansiella

 

 

 

instrument.....................................................

340

 

7.11.5

Skyldighet att genomföra transaktioner på

 

 

 

en handelsplats..............................................

341

7.12

Dokumentation och transaktionsrapportering................

342

7.13Tillhandahållande av information och

 

referensuppgifter för finansiella instrument ..................

345

7.14

Särskilda regler för råvaruderivat och utsläppsrätter.....

347

 

7.14.1

Positionslimiter och positionshantering i

 

 

 

råvaruderivat .................................................

347

 

7.14.2

Rapportering av positioner i råvaruderivat

 

 

 

och utsläppsrätter ..........................................

351

7.15

Datarapporteringstjänster ..............................................

352

 

7.15.1

Nya krav på tillståndsplikt för tjänster ..........

352

 

7.15.2

De tillståndspliktiga tjänsterna .....................

353

 

7.15.3

Tillstånd – gemensamma krav ......................

355

 

7.15.4

Tillhandahållare av ett godkänt publice -

 

 

 

ringsarrangemang (APA - leverantör) ............

360

 

7.15.5

Tillhandahållare av konsoliderad handels -

 

 

 

information (CTP - leverantör) .......................

361

 

7.15.6

Tillhandahållare av en godkänd rapport -

 

 

 

eringsmekanism (ARM - leverantör) ..............

363

8 Investerarskydds- och rörelseregler .............................................

364

8.1

Inledning

........................................................................

364

8.2

Information ..................................................till kunder

364

8.3

Informationskrav ................vid investeringsrådgivning

367

8.4

Kompetenskrav..............................................................

369

8.5

Lämplighetsbedömning .................................................

371

8.6

Rapport till ..................kund och lämplighetsförklaring

373

8.7

Korsförsäljning..............................................................

376

8.8

Passandebedömning ......................................................

378

Prop. 2016/17:162

7

Prop. 2016/17:162

8.9

Bästa utförande av kundorder.........................................

384

 

8.10

Hantering av kundorder..................................................

391

 

8.11

Produktion och distribution av finansiella instrument....

392

 

 

8.11.1

Produktgodkännande och översyn.................

392

 

 

8.11.2

Distribution av finansiella instrument ...........

396

 

8.12

Dokumentation av order m.m.........................................

399

 

8.13

Undantag för vissa bostadslåneavtal ..............................

404

 

8.14

Skydd av kunders finansiella instrument och medel ......

405

 

8.15

Transaktioner med jämbördiga motparter ......................

409

9

Intressekonflikter och regler om ersättningar till eller från

 

 

tredjepart .......................................................................................

 

413

 

9.1

Inledning ........................................................................

 

413

 

9.2

Intressekonflikter............................................................

413

 

 

9.2.1

Regler om organisation av verksamheten......

413

 

 

9.2.2

Information till kunderna om

 

 

 

 

intressekonflikter...........................................

416

 

 

9.2.3

Regler om ersättningssystem till personal .....

418

 

9.3

Regler om ersättning till eller från tredjepart .................

420

 

 

9.3.1

Inledning........................................................

420

 

 

9.3.2

Nuvarande reglering ......................................

420

 

 

9.3.3

Förbud mot ersättning från tredjepart vid

 

 

 

 

investeringsrådgivning på oberoende

 

 

 

 

grund och portföljförvaltning ........................

421

 

 

9.3.4

Investeringsrådgivning på oberoende

 

 

 

 

grund ...........................................................

432

 

 

9.3.5

Ersättningar till eller från tredjepart i

 

 

 

 

förhållande till alla investeringstjänster.........

436

10

En likartad reglering av rådgivning på

 

 

finansmarknadsområdet ................................................................

442

 

10.1

Inledning ........................................................................

 

442

 

10.2

Nuvarande reglering.......................................................

442

 

10.3

En likartad reglering.......................................................

443

 

10.4

Fondbolag och AIF-förvaltare........................................

451

11

Verksamhet över gränserna...........................................................

460

 

11.1

Inledning ........................................................................

 

460

 

11.2

Företag som hör hemma inom EES................................

460

 

11.3

Företag som hör hemma utanför EES ............................

463

 

11.4

Anknutna ombud............................................................

470

12

Bolagsstyrning ..............................................................................

 

471

 

12.1

Inledning ........................................................................

 

471

 

12.2

Styrelsens och verkställande direktörens

 

 

 

kvalifikationer, styrelsens sammansättning och

 

 

 

styrelsens uppgifter ........................................................

471

 

 

12.2.1

Terminologi...................................................

471

 

 

12.2.2

Kraven på kvalifikationer,

 

 

 

 

sammansättning och

 

 

 

 

nomineringskommitté....................................

472

 

 

12.2.3

Styrelsens uppgifter.......................................

477

8

 

 

 

 

12.2.4Ändringar i styrelsens sammansättning

och antal ledamöter.......................................

479

12.3Krav på organisation av verksamheten i

 

värdepappersinstitut .......................................................

480

13 Tillsyn

..........................................................................................

481

13.1 ...................................................

Behöriga myndigheter

481

13.2Finansinspektionens tillsyn över leverantörer av

 

datarapporteringstjänster ...............................................

482

13.3

Tillsynsbefogenheter .....................................................

482

 

13.3.1

Inledning.......................................................

482

 

13.3.2

Rätt att få tillgång till dokument, data och

 

 

 

information ...................................................

483

 

13.3.3

Rätt att utföra undersökningar på plats.........

484

 

13.3.4

Rätt att ta del av inspelade telefonsamtal

 

 

 

eller bevarad elektronisk kommunikation.....

484

 

13.3.5

Rätt att begära att tillgångar fryses eller

 

 

 

beläggs med kvarstad ...................................

485

 

13.3.6

Rätt att förbjuda viss yrkesverksamhet.........

485

 

13.3.7

Rätt att begära uppgifter från revisorer för

 

 

 

värdepappersföretag, reglerade marknader

 

 

 

och leverantörer av datarapporterings-

 

 

 

tjänster ..........................................................

486

 

13.3.8

Rätt att överlämna ärenden till åtal...............

487

 

13.3.9

Rätt att låta revisorer eller sakkunniga

 

 

 

utföra kontroller eller undersökningar ..........

487

 

13.3.10

Rätt att få information och dokumentation

 

 

 

om storleken eller syftet med en position

 

 

 

eller en exponering i råvaruderivat...............

488

 

13.3.11

Rätt att kräva att praxis eller uppträdande

 

 

 

som strider mot MiFID II eller MiFIR

 

 

 

upphör tillfälligt eller permanent..................

488

 

13.3.12

Rätt att vidta varje slag av åtgärd för att se

 

 

 

till att den som omfattas av MiFID II eller

 

 

 

MiFIR kontinuerligt uppfyller kraven för

 

 

 

verksamheten................................................

490

 

13.3.13

Rätt att tillfälligt avbryta handeln med ett

 

 

 

finansiellt instrument och kräva att ett

 

 

 

finansiellt instrument ska avföras från

 

 

 

handel ...........................................................

490

 

13.3.14

Rätt att begära att en person vidtar

 

 

 

åtgärder för att minska storleken på en

 

 

 

position eller exponering ..............................

493

 

13.3.15

Rätt att begränsa möjligheten för en

 

 

 

person att ingå ett råvaruderivatkontrakt ......

493

 

13.3.16

Rätt att utfärda offentliga underrättelser.......

494

 

13.3.17

Rätt att få ut uppgifter om tele- och

 

 

 

datatrafik från teleoperatörer ........................

494

 

13.3.18

Rätt att stoppa marknadsföring eller

 

 

 

försäljning av finansiella instrument eller

 

 

 

strukturerade insättningar .............................

496

Prop. 2016/17:162

9

Prop. 2016/17:162

13.3.19

Rätt att kräva att en fysisk person avsätts

 

 

 

från styrelsen i ett värdepappersföretag

 

 

 

eller en marknadsoperatör .............................

499

13.4

Samarbete mellan behöriga myndigheter .......................

500

 

13.4.1

Inledning........................................................

500

 

13.4.2

Samarbete och utbyte av information med

 

 

 

utländska myndigheter ..................................

501

 

13.4.3

Samråd mellan myndigheter före

 

 

 

beviljande av auktorisation............................

505

 

13.4.4

Värdmedlemsstaternas befogenheter.............

506

 

13.4.5

Försiktighetsåtgärder som

 

 

 

värdmedlemsstaten är skyldig att vidta .........

506

 

13.4.6

Tystnadsplikt och möjligheter till utbyte

 

 

 

av information mellan behöriga

 

 

 

myndigheter och Esma ..................................

508

 

13.4.7

Förhållandet till revisorer ..............................

509

 

13.4.8

Skydd för personuppgifter.............................

510

13.5

System och skydd för visselblåsare................................

511

 

13.5.1

Inledning........................................................

511

 

13.5.2

Krav på speciella procedurer för hur

 

 

 

anmälningar ska omhändertas hos

 

 

 

behöriga myndigheter....................................

512

 

13.5.3

Skydd för den som rapporterar mot att

 

 

 

drabbas av repressalier ..................................

513

 

13.5.4

Sekretess avseende identiteten på den

 

 

 

anmälda personen ..........................................

515

 

13.5.5

Krav på börser, leverantörer av

 

 

 

datarapporteringstjänster och företag

 

 

 

utanför EES med filial i Sverige att inrätta

 

 

 

ändamålsenliga system för anmälningar

 

 

 

om missförhållanden .....................................

520

13.6

Skadestånd......................................................................

521

13.7

Avgifter till Finansinspektionen.....................................

522

14 Ingripanden ...................................................................................

 

523

14.1

Inledning ........................................................................

 

523

14.2

Ordningen för ingripande mot företag för

 

 

överträdelser...................................................................

523

14.3

Utökade ingripandebefogenheter....................................

526

 

14.3.1

Inledning........................................................

526

 

14.3.2

Ingripanden mot företag med tillstånd

 

 

 

enligt lagen om värdepappersmarknaden ......

526

 

14.3.3

Ingripanden mot svenska leverantörer av

 

 

 

datarapporteringstjänster ...............................

532

 

14.3.4

Ingripanden mot fysiska personer för ett

 

 

 

företags överträdelse......................................

533

 

14.3.5

Ingripanden mot verksamhet utan

 

 

 

tillstånd, den som överträder en

 

 

 

positionslimit samt vissa ägare......................

551

 

14.3.6

Ingripanden mot utländska företag................

556

10

 

 

 

 

 

14.3.7

Omständigheter som ska vara styrande

Prop. 2016/17:162

 

 

 

vid beslut om sanktioner och åtgärder ..........

559

 

 

14.3.8

Särskilt om sanktionsavgifter och deras

 

 

 

 

storlek ...........................................................

559

 

 

14.3.9

Offentliggörande av beslut om sanktioner

 

 

 

 

och åtgärder ..................................................

566

 

14.4

Straffrättslig reglering ...................................................

568

 

14.5

Förfarandet vid ingripanden ..........................................

569

 

 

14.5.1

Inledning .......................................................

569

 

 

14.5.2

Förfarandet vid beslut om sanktioner och

 

 

 

 

åtgärder .........................................................

569

 

 

14.5.3

Undanröjande av felaktiga

 

 

 

 

sanktionsförelägganden ................................

573

 

 

14.5.4

Möjlighet till ingripande mot företag som

 

 

 

 

förklarar sig avstå från sitt tillstånd ..............

574

 

14.6

Frågor om preskription och betalningssäkring ..............

578

 

 

14.6.1

Inledning .......................................................

578

 

 

14.6.2

Preskription ..................................................

578

 

 

14.6.3

Betalningssäkring för sanktionsavgift ..........

580

15

Prövningsförfaranden...................................................................

583

 

15.1

Inledning

........................................................................

583

 

15.2

Rätt till domstolsprövning .............................................

583

 

15.3

Hantering ........................av klagomål och tvistlösning

588

16 Ändringar i regleringen ....................som rör marknadsmissbruk

592

17

Övriga finansmarknadsfrågor.......................................................

594

 

17.1

Inledning........................................................................

 

594

17.2Beräkning av sanktionsavgiftens storlek vid sanktioner mot juridiska personer enligt kapitaltäcknings-, krishanterings- och

öppenhetsdirektivet .......................................................

595

17.3Kapitalbaskrav – ingripandemöjligheter vid

pelare 2-beslut ...............................................................

604

17.4Informationssäkerhet och it-verksamhet för

clearingorganisationer ...................................................

606

17.4.1

Bakgrund ......................................................

606

17.4.2

Föreskrifter om säkerhetskrav för

 

 

clearingorganisationer ..................................

607

18

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser................................

609

 

18.1

MiFID II och MiFIR......................................................

609

 

18.2

Ändringar avseende övriga finansmarknadsfrågor........

613

19

Förslagens konsekvenser..............................................................

614

 

19.1

Förslagets syfte och alternativa lösningar......................

614

 

19.2

Problembeskrivning.......................................................

615

 

19.3

Ikraftträdande ................................................................

615

 

19.4

Berörda företag och andra aktörer.................................

615

 

19.5

Konsekvenser för företag och enskilda .........................

618

 

 

19.5.1

Konsekvenser för berörda företag ................

618

 

 

19.5.2

Konsekvenser för små företag ......................

628

 

 

 

 

11

Prop. 2016/17:162

19.5.3

Påverkan på konkurrensförhållanden ............

629

19.6

Företagens kostnader och tidsåtgång..............................

629

 

19.6.1

Utgångspunkter .............................................

629

 

19.6.2

Finansiella, materiella och övriga

 

 

 

kostnader .......................................................

630

 

19.6.3

Administrativa kostnader...............................

634

19.7

Konsekvenser för investerare .........................................

635

19.8

Konsekvenser för stat, myndigheter och domstolar .......

636

 

19.8.1

Konsekvenser för staten ................................

636

 

19.8.2

Konsekvenser för Finansinspektionen...........

637

 

19.8.3

Konsekvenser för Sveriges Domstolar ..........

637

19.9

Övriga konsekvenser ......................................................

639

20 Författningskommentar.................................................................

639

20.1

Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:528) om

 

 

värdepappersmarknaden.................................................

640

20.2

Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:528) om

 

 

värdepappersmarknaden.................................................

642

20.3

Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:980) om

 

 

handel med finansiella instrument..................................

763

20.4

Förslaget till lag om ändring i årsredovisningslagen

 

 

(1995:1554) ....................................................................

766

20.5

Förslaget till lag om ändring i lagen (1999:1309) om

 

 

system för avveckling av förpliktelser på

 

 

finansmarknaden ............................................................

766

20.6

Förslaget till lag om ändring i lagen (2003:862) om

 

 

finansiell rådgivning till konsumenter............................

767

20.7

Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:46) om

 

 

värdepappersfonder ........................................................

767

20.8

Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:297) om

 

 

bank- och finansieringsrörelse........................................

769

20.9

Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:1199) om

 

 

handel med utsläppsrätter...............................................

771

20.10

Förslaget till lag om ändring i lagen (2005:405) om

 

 

försäkringsförmedling ....................................................

771

20.11

Förslaget till lag om ändring i marknadsföringslagen

 

 

(2008:486)......................................................................

772

20.12

Förslaget till lag om ändring i konkurrenslagen

 

 

(2008:579)......................................................................

772

20.13

Förslaget till lag om ändring i offentlighets- och

 

 

sekretesslagen (2009:400) ..............................................

772

20.14

Förslaget till lag om ändring i lagen (2011:1268) om

 

 

investeringssparkonto.....................................................

773

20.15

Förslaget till lag om ändring i lagen (2013:561) om

 

 

förvaltare av alternativa investeringsfonder ...................

773

20.16

Förslag till lag om ändring i lagen (2014:968) om

 

 

särskild tillsyn över kreditinstitut och

 

 

värdepappersbolag..........................................................

775

20.17

Förslaget till lag om ändring i lagen (2015:1016) om

 

 

resolution

........................................................................

775

12

 

 

 

20.18 Förslaget till lag om ändring i lagen (2016:1307) om

Prop. 2016/17:162

straff för marknadsmissbruk på

 

värdepappersmarknaden................................................

776

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 30 mars 2017 ......

778

Rättsdatablad........................................................................................

779

13

Prop. 2016/17:162

1

Förslag till riksdagsbeslut

 

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

 

 

1. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

 

 

2. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

 

 

3. lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella

 

instrument,

 

 

4. lag om ändring i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande,

 

 

5. lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),

 

 

6. lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kredit-

 

institut och värdepappersbolag,

 

 

7. lag om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och

 

kontoföring av finansiella instrument,

 

 

8. lag om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd,

 

 

9. lag om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av

 

förpliktelser på finansmarknaden,

 

 

10. lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i

 

finansiella företag,

 

 

11. lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för

 

vissa innehav av finansiella instrument,

 

 

12. lag om ändring i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till

 

konsumenter,

 

 

13. lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

 

 

14. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansierings-

 

rörelse,

 

 

15. lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter,

 

 

16. lag om ändring i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,

 

 

17. lag om ändring i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjud-

 

anden på aktiemarknaden,

 

 

18. lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486),

 

 

19. lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579),

 

 

20. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),

 

 

21. lag om ändring i kommissionslagen (2009:865),

 

 

22. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),

 

 

23. lag om ändring i lagen (2011:1268) om investeringssparkonto,

 

 

24. lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

 

investeringsfonder,

 

 

25. lag om ändring i lagen (2014:797) om ändring i lagen (2013:561)

 

om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

 

 

26. lag om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561)

 

om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

 

 

27. lag om ändring i lagen (2015:398) om ändring i lagen (2013:561)

 

om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

 

 

28. lag om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kredit-

 

institut och värdepappersbolag,

 

 

29. lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution,

 

 

30. lag om ändring i lagen (2016:1306) med kompletterande bestäm-

 

melser till EU:s marknadsmissbruksförordning,

 

 

31. lag om ändring i lagen (2016:1307) om straff för marknads-

14

missbruk på värdepappersmarknaden.

2

Lagtext

Prop. 2016/17:162

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1Förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Härigenom föreskrivs1 att 20 kap. 8 § och 25 kap. 9–10, 19, 19 a och 19 d §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

20 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 §

 

 

 

 

 

 

Regeringen eller den myndighet

Regeringen eller den myndighet

som regeringen

bestämmer

får

som

regeringen

bestämmer

får

meddela föreskrifter om säkerhets-

meddela föreskrifter om

 

 

kravet enligt 3 och 4 §§.

 

1. vad

en

clearingorganisation

 

 

 

 

 

ska iaktta i fråga om it-verksamhet

 

 

 

 

 

och

informationssäkerhet för

att

 

 

 

 

 

tillgodose de säkerhetskrav som är

 

 

 

 

 

förenade med verksamheten enligt

 

 

 

 

 

1 § första stycket, och

 

 

 

 

 

 

 

2. säkerhetskravet enligt 3

och

 

 

 

 

 

4 §§.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 §2

 

 

 

 

 

 

Sanktionsavgiften för ett svenskt

Sanktionsavgiften för ett svenskt

värdepappersinstitut, en börs eller

värdepappersinstitut, en börs eller

en svensk clearingorganisation ska

en svensk clearingorganisation ska

fastställas till högst

 

 

fastställas till högst det högsta av

1. tio

procent

av

företagets

1. tio

procent

av

företagets

omsättning närmast

föregående

omsättning eller, i förekommande

räkenskapsår,

 

 

 

fall,

motsvarande

omsättning

 

 

 

 

 

koncernnivå

närmast

föregående

 

 

 

 

 

räkenskapsår, eller

 

 

2. två

gånger

den

vinst

som

2. två

gånger

den

vinst som

1Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörig- het att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappers- företag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG, i den ursprungliga lydelsen, samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upp- lysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/50/EU.

2Senaste lydelse 2015:186.

15

Prop. 2016/17:162 företaget

erhållit

till följd

av

företaget gjort till följd av

regelöverträdelsen,

om

beloppet

regelöverträdelsen,

om

beloppet

går att fastställa, eller

 

 

går att fastställa.

 

 

 

3. två gånger de kostnader som

 

 

 

 

 

 

företaget undvikit till följd av

 

 

 

 

 

 

regelöverträdelsen,

om

beloppet

 

 

 

 

 

 

går att fastställa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanktionsavgiften

får

inte

bestämmas

till

ett lägre belopp

än

5 000 kronor. Om överträdelsen har skett under företagets första verk-

samhetsår eller om uppgifter om omsättningen annars saknas eller är

bristfälliga, får den uppskattas.

 

 

 

 

 

 

 

För värdepappersinstitut får avgiften inte vara så stor att institutet

därefter inte uppfyller kraven i 8 kap.

3 § denna lag eller 6 kap. 1 § lagen

(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 a §3

 

 

 

 

 

Sanktionsavgiften för en fysisk

Sanktionsavgiften för en fysisk

person ska fastställas till högst

 

person ska fastställas till högst det

 

 

 

 

 

 

 

högsta av

 

 

 

 

1. ett belopp som per den 17 juli

1. ett belopp som per den 17 juli

2013 i svenska kronor motsvarade

2013

i

kronor

motsvarade

fem miljoner euro,

 

 

 

fem miljoner euro, eller

 

 

2. två gånger den vinst som den

2. två gånger den vinst som den

fysiska personen erhållit till följd

fysiska personen gjort till följd av

av regelöverträdelsen, om beloppet

regelöverträdelsen,

om

beloppet

går att fastställa, eller

 

 

går att fastställa.

 

 

 

3. två gånger de kostnader som

 

 

 

 

 

 

den fysiska personen undvikit till

 

 

 

 

 

 

följd

av

regelöverträdelsen,

om

 

 

 

 

 

 

beloppet går att fastställa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Avgiften tillfaller staten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 §4

 

 

 

 

 

När

sanktionsavgiftens

storlek

När

sanktionsavgiftens storlek

fastställs, ska särskild hänsyn tas

fastställs, ska särskild hänsyn tas

till sådana

omständigheter som

till sådana

omständigheter

som

anges

i 1 b

och 1 c §§,

samt

till

anges

i 1 b

och 1 c §§,

samt till

företagets

 

eller

den

fysiska

företagets

eller

den

fysiska

personens finansiella ställning och,

personens finansiella ställning och,

om det går att fastställa, den vinst

om det går att fastställa, den vinst

som företaget eller den fysiska

som företaget eller den fysiska

personen erhållit till följd av

personen gjort till följd av

regelöverträdelsen eller de kost-

regelöverträdelsen.

 

 

 

nader som undvikits.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Senaste lydelse 2015:186.

4

Senaste lydelse 2015:186.

16

 

19 §5

Prop. 2016/17:162

Finansinspektionen ska besluta att en sanktionsavgift ska tas ut av en

 

emittent som inte offentliggör information enligt 15 kap. 8 § eller regel- bunden finansiell information enligt 16 kap. 4–6 §§.

Sanktionsavgiften ska fastställas till lägst 50 000 kronor och högst det

högsta av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ett

belopp

som

 

per

den

1. ett

belopp

som

 

per

den

26 november

2013

motsvarade

26 november

2013

i

kronor

tio miljoner euro,

 

 

 

 

 

motsvarade tio miljoner euro,

 

2. fem

procent

 

av

emittentens

2. fem

procent

av

emittentens

omsättning

närmast

föregående

omsättning eller, i förekommande

räkenskapsår,

 

 

 

 

 

 

fall, motsvarande

omsättning på

 

 

 

 

 

 

 

 

koncernnivå

närmast

föregående

 

 

 

 

 

 

 

 

räkenskapsår, eller

 

 

 

 

3. två

gånger

den

vinst

som

3. två

gånger den

vinst

som

emittenten erhållit till följd av

emittenten gjort till följd av

regelöverträdelsen,

om

beloppet

regelöverträdelsen,

om

beloppet

går att fastställa, eller

 

 

 

går att fastställa.

 

 

 

 

4. två gånger de kostnader som

 

 

 

 

 

 

 

emittenten undvikit till följd av

 

 

 

 

 

 

 

regelöverträdelsen,

om

beloppet

 

 

 

 

 

 

 

går att fastställa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om överträdelsen har skett under emittentens första verksamhetsår eller om uppgifter om omsättningen annars saknas eller är bristfälliga, får omsättningen uppskattas.

Avgiften tillfaller staten.

19 a §6

Finansinspektionen ska besluta att en sanktionsavgift ska tas ut av någon som ingår i en emittents styrelse eller är dess verkställande direktör, eller ersättare för någon av dem, om emittenten inte offentliggör information enligt 15 kap. 8 § eller regelbunden finansiell information enligt 16 kap. 4–6 §§.

En sanktionsavgift får tas ut enligt första stycket endast om emittentens överträdelse är allvarlig och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet orsakat överträdelsen.

Sanktionsavgiften ska fastställas till lägst 15 000 kronor och högst det

högsta av

 

 

 

1. ett belopp som per den

1. ett belopp

som

per den

26 november 2013 motsvarade två

26 november 2013 i

kronor

miljoner euro,

motsvarade två miljoner euro, eller

2. två gånger den vinst som den

2. två gånger den vinst som den

fysiska personen erhållit till följd

fysiska personen gjort till följd av

av regelöverträdelsen, om beloppet

regelöverträdelsen,

om

beloppet

går att fastställa, eller

går att fastställa.

 

 

5Senaste lydelse 2015:960.

6Senaste lydelse 2015:960.

17

Prop. 2016/17:162

3. två gånger de kostnader som

 

 

 

den fysiska personen undvikit till

 

 

 

följd

av

regelöverträdelsen, om

 

 

 

beloppet går att fastställa.

 

 

 

Avgiften tillfaller staten.

 

 

 

 

 

 

 

19 d §7

 

 

När sanktionsavgiftens storlek

När sanktionsavgiftens storlek

 

fastställs, ska hänsyn tas till sådana

fastställs, ska hänsyn tas till sådana

 

omständigheter som anges i 19 b

omständigheter som anges i 19 b

 

och

19 c §§ samt till

emittentens

och 19 c §§ samt till

emittentens

 

eller den fysiska personens finan-

eller den fysiska personens finan-

 

siella ställning och, om det går att

siella ställning och, om det går att

 

fastställa,

den

vinst

emittenten

fastställa, den vinst

emittenten

 

eller den fysiska personen erhållit

eller den fysiska personen gjort till

 

till

följd

av

regelöverträdelsen

följd av regelöverträdelsen.

 

eller de kostnader som undvikits.

 

 

1.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.

2.Äldre bestämmelser gäller för överträdelser som ägt rum före ikraft- trädandet.

7 Senaste lydelse 2015:960.

18

2.2

Förslag till lag om ändring i lagen (2007:528)

Prop. 2016/17:162

 

om värdepappersmarknaden

 

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (2007:528) om värde-

 

pappersmarknaden2

 

 

dels att 6 kap. 2 §, 8 kap. 16, 21, 22 och 35 §§, 9 kap. 1–10 §§, 10 kap.,

 

11 kap. 9–11 §§, 13 kap. 11 § och 25 kap. 1 d och 2 §§ ska upphöra att

 

gälla,

 

 

 

dels att rubrikerna närmast före 8 kap. 21 § och rubrikerna närmast före

 

8 kap. 22 §, 9 kap. 1, 2, 9 och 10 §§ och 11 kap. 9 § ska utgå,

 

dels att nuvarande 8 kap. 1 § ska betecknas 9 kap. 1 §, 8 kap. 2 § ska

 

betecknas

8 kap. 1 §, 8 kap. 8 e § ska

betecknas 8 kap. 8 f §, 8 kap.

 

12–14 §§

ska betecknas 8 kap. 16, 21

och 22 §§, 8 kap. 15 § ska

 

betecknas

9 kap. 3 §, 8 kap. 17–20 §§

ska betecknas 9 kap. 5–8 §§,

 

8 kap. 21 a § ska betecknas 9 kap. 13 §, 8 kap. 22 a och 22 b §§ ska betecknas 9 kap. 18 och 19 §§, 8 kap. 23–27 §§ ska betecknas 9 kap. 23–27 §§, 8 kap. 28 § ska betecknas 9 kap. 31 §, 8 kap. 29–32 §§ ska betecknas 9 kap. 33–36 §§, 8 kap. 33 § ska betecknas 9 kap. 38 §, 8 kap. 34 och 36 §§ ska betecknas 9 kap. 40 och 42 §§, 8 kap. 37–40 §§ ska betecknas 9 kap. 44–47 §§, 8 kap. 41 § ska betecknas 9 kap. 49 §, 8 kap. 42 § ska betecknas 8 kap. 35 §, 12 kap. 6 b § ska betecknas 12 kap. 6 f §, 23 kap. 3 a och 3 b §§ ska betecknas 23 kap. 3 c och 3 d §§, 25 kap. 1 a § ska betecknas 25 kap. 1 d §, 25 kap. 1 b och 1 c §§ ska betecknas 25 kap. 2 och 2 a §§,

dels att 1 kap. 1, 3, 4, 5, 5 a och 11 §§, 2 kap. 1, 2, 3 och 5 §§, 3 kap. 9 §, 4 kap. 1 och 4 §§, 5 kap. 1, 3, 4, 6 och 7 §§, 6 kap. 1, 4–7 och 10 §§, den nya 8 kap. 1 §, 8 kap. 10 §, de nya 8 kap. 16, 21 och 35 §§, de nya 9 kap. 3, 5–8, 23–25, 27, 31, 33, 34, 36, 45, 47 och 49 §§, 11 kap. 2, 3, 6 och 12 §§, 12 kap. 2, 10 och 11 §§, 13 kap. 5, 7, 9, 10, 12 och 17 §§, 15 kap. 6, 11 och 12 §§, 22 kap. 1, 2, 2 a, 5, 6 och 8 §§, 23 kap. 1, 2, 3, 4–6, 7–9, 12 och 15 §§, 24 kap. 8 a §, 25 kap. 1 §, de nya 25 kap. 1 d och 2 §§, 25 kap. 4, 5, 8, 9, 10, 10 a, 10 c, 10 d, 12, 15, 16 och 17 §§, 26 kap. 1, 2 och 4 §§, rubrikerna till 8 och 9 kap. och rubrikerna närmast före 11 kap. 12 §, 13 kap. 9 § och 25 kap. 1 och 12 §§ ska ha följande lydelse,

1Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om mark- nader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EU och av direktiv 2011/61/EU, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1034.

2Senaste lydelse av

8 kap. 8 e § 2014:985

25 kap. 1 c § 2015:186

8 kap. 21 a § 2013:579

25 kap. 1 d § 2015:186

8 kap. 22

§ 2014:15

rubriken närmast före

8 kap. 22 a § 2013:579

8 kap. 8 e § 2014:985

8 kap. 22 b § 2013:579

rubriken närmast före

8 kap. 36

§ 2011:831

8 kap. 21 a § 2013:579

8 kap. 37

§ 2010:2075

rubriken närmast före

12 kap. 6 b § 2014:554

12 kap. 6 b § 2014:554

23 kap. 3 a § 2015:1032

rubriken närmast före

23 kap. 3 b § 2015:1032

23 kap. 3 b § 2015:1032.

19

Prop. 2016/17:162 dels att rubriken närmast före 8 kap. 7 § ska lyda ”Styrelsens och verkställande direktörens ansvar”,

dels att rubriken närmast före 8 kap. 8 e § ska sättas närmast före 8 kap. 8 f §, rubrikerna närmast före 8 kap. 12, 13 och 14 §§ ska sättas närmast före 8 kap. 16, 21 respektive 22 §, rubrikerna närmast före 8 kap. 15 § ska sättas närmast före 9 kap. 3 §, rubrikerna närmast före 8 kap. 19, 21 a, 23, 24, 26 och 27 §§ ska sättas närmast före 9 kap. 7, 13, 23, 24, 26 respektive 27 §, rubrikerna närmast före 8 kap. 28 § ska sättas närmast före 9 kap. 31 §, rubrikerna närmast före 8 kap. 29, 34, 37 och 41 §§ ska sättas närmast före 9 kap. 33, 40, 44 respektive 49 §, rubriken närmast före 8 kap. 42 § ska sättas närmast före 8 kap. 35 §, rubriken närmast före 12 kap. 6 b § ska sättas närmast före 12 kap. 6 f § och rubriken närmast före 23 kap. 3 b § ska sättas närmast före 23 kap. 3 d §,

dels att rubriken närmast före 8 kap. 33 § ska sättas närmast före 9 kap. 38 § och lyda ”Hantering av order”,

dels att rubriken närmast före 8 kap. 40 § ska sättas närmast före 9 kap. 47 § och ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya kapitel, 10 kap. och 15 a kap., av följande lydelse,

dels att det ska införas hundratre nya paragrafer, 1 kap. 1 a, 1 b och 4 a–4 c §§, 2 kap. 1 a och 1 b §§, 4 kap. 7–9 §§, 8 kap. 2, 8 e, 12–15, 17–20 och 23–34 §§, 9 kap. 2, 4, 9–12, 14–17, 20–22, 28–30, 32, 37, 39, 41, 43, 48 och 50 §§, 11 kap. 1 a, 1 b, 2 a–2 c, 3 a, 4 a, 4 b och 13–15 §§, 12 kap. 6 b–6 e och 8 a §§, 13 kap. 1 a–1 j, 2 a, 6 a, 7 a och 12 a §§, 14 kap. 3 b §, 15 kap. 11 a §, 23 kap. 3 a och 3 b §§ och 25 kap. 1 a–1 c, 1 e–1 h, 15 a–15 c, 17 a och 28 a–28 c §§ av följande lydelse,

dels att det närmast före 1 kap. 4 a, 4 b och 4 c §§, 8 kap. 12, 13, 15, 23, 25, 26, 28, 32, 33 och 34 §§, 9 kap. 9, 10, 11, 14, 20, 21, 37, 39 och 50 §§, 11 kap. 13 §, 13 kap. 7 a § och 25 kap. 17 a och 28 a §§ ska införas nya rubriker av följande lydelse,

dels att det närmast före 9 kap. 1 § ska införas en rubrik som ska lyda

”Inledande bestämmelser”.

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

1 kap.

 

 

 

 

 

1 §3

 

 

 

I denna lag finns bestämmelser om värdepappersmarknaden.

 

 

I 2–11 kap.

finns

särskilda

Ytterligare bestämmelser

om

bestämmelser

om värdepappers-

värdepappersmarknaden

finns

i

rörelse, i 12–18 kap. om börsverk-

Europaparlamentets

och

rådets

samhet m.m. och i 19–21 kap. om

förordning (EU) nr 600/2014 av

clearingverksamhet. I

22–26 kap.

den 15 maj 2014 om marknader

finns vissa gemensamma bestäm-

för finansiella instrument och om

melser.

 

 

ändring av förordning (EU) nr

 

 

 

648/2012 (förordningen om mark-

 

 

 

nader för finansiella

instrument).

3 Senaste lydelse 2016:61. Ändringen innebär bl.a. att tredje–femte styckena tas bort.

20

Finansinspektionen är behörig Prop. 2016/17:162 myndighet enligt den förord-

ningen.

För sådan clearingverksamhet som avses i 5 § 6 b gäller endast följande bestämmelser i denna lag:

1 kap. 11 och 12–14 §§ om tystnadsplikt, uppgiftsskyldighet, meddelandeförbud och ansvar,

23 kap. 1 § första och andra styckena, 2 §, 4 § första stycket samt 7, 11, 12 och 14 §§ om tillsyn,

25 kap. 1, 2, 6, 8–11, 17 samt 25–29 §§ om ingripanden, och

26 kap. 1 § om överklagande. Ytterligare bestämmelser om

sådan clearingverksamhet som av- ses i 5 § 6 b finns i Europaparla- mentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC- derivat, centrala motparter och transaktionsregister och lagen (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om OTC-derivat, centrala mot- parter och transaktionsregister.

Denna lag gäller inte för sådan clearingverksamhet som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Euro- peiska unionen och om värdepap- perscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012, i den ursprungliga lydelsen.

1 a §

 

 

 

 

 

För

clearingverksamhet

som

 

består i att fortlöpande träda in som

 

motpart till både köpare och säljare

 

av finansiella

instrument

gäller

 

endast

följande bestämmelser

i

 

denna lag:

 

 

 

 

– 1 kap. 11

och 12–14 §§

om

 

tystnadsplikt,

uppgiftsskyldighet,

 

meddelandeförbud och ansvar,

 

 

– 23 kap. 1 §

första och

andra

 

styckena, 2 §,

4 § första

stycket

21

Prop. 2016/17:162

samt 7, 11,

12 och

14 §§

om

 

tillsyn,

 

 

 

 

 

 

– 25 kap. 1 §, 2 § andra stycket,

 

6, 8–11, 17, 25–28 och 29 §§ om

 

ingripanden, och

 

 

 

 

 

– 26 kap. 1 § om överklagande.

 

Ytterligare

bestämmelser

om

 

sådan clearingverksamhet som av-

 

ses i första stycket finns i Europa-

 

parlamentets

och

 

rådets

 

förordning (EU) nr 648/2012

av

 

den 4 juli 2012 om OTC-derivat,

 

centrala motparter och transak-

 

tionsregister och lagen (2013:287)

 

med kompletterande bestämmelser

 

till EU:s förordning om OTC-deri-

 

vat, centrala motparter och trans-

 

aktionsregister.

 

 

 

 

 

Denna lag gäller inte för sådan

 

clearingverksamhet

som

avses i

 

Europaparlamentets

och

rådets

 

förordning (EU) nr 909/2014 av

 

den 23 juli 2014 om förbättrad

 

värdepappersavveckling

i

Euro-

 

peiska unionen och om värdepap-

 

perscentraler

samt

ändring

av

 

direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU

 

och förordning (EU) nr 236/2012

 

(förordningen

om

värdepappers-

 

centraler).

 

 

 

 

 

1 b §

För den som är undantagen från tillståndsplikt enligt 2 kap. 5 § gäller endast 15 a kap.

För den som är undantagen från tillståndsplikt enligt 2 kap. 5 § för- sta stycket 4, 10, 11 eller 15 och är deltagare i handeln på en reglerad marknad eller på en MTF-platt- form gäller 8 kap. 23–31 och 34 §§, 15 a kap. och 23 kap. 2, 3 och 5 §§.

 

 

 

3 §

 

 

I fråga om europabolag och

I fråga om europabolag och

 

europakooperativ som har

ett

europakooperativ som har

ett

 

sådant förvaltningssystem

som

sådant förvaltningssystem

som

 

avses i artiklarna 39–42 i rådets

avses i artiklarna 39–42 i rådets

 

förordning (EG) nr 2157/2001 av

förordning (EG) nr 2157/2001 av

22

den 8 oktober 2001 om stadga för

den 8 oktober 2001 om stadga för

europabolag eller artiklarna 37–41

europabolag eller artiklarna 37–41 Prop. 2016/17:162

i

rådets

förordning

(EG)

i

rådets

förordning

(EG)

nr 1435/2003 av den 22 juli 2003

nr 1435/2003 av den 22 juli 2003

om stadga för europeiska koopera-

om stadga för europeiska koopera-

tiva föreningar (SCE-föreningar)

tiva föreningar (SCE-föreningar)

skall det som sägs i följande

ska det som sägs i följande

bestämmelser i denna lag om

bestämmelser i denna lag om

styrelsen

eller dess ledamöter

styrelsen

eller dess ledamöter

tillämpas på tillsynsorganet

eller

tillämpas på tillsynsorganet

eller

dess ledamöter:

 

dess ledamöter:

 

1 kap. 11 § om tystnadsplikt i fråga om värdepappersbolag,

1 kap. 13 § om meddelandeförbud,

3 kap. 1 § första stycket 5, 12 kap. 2 § 4 och 19 kap. 3 § 4 om ledningsprövning,

8 kap. 38 § andra stycket 1 och

9 kap. 45 § andra stycket 1 och

femte stycket om kredit m.m. till

femte stycket om kredit m.m. till

styrelseledamot,

styrelseledamot,

23 kap. 11 § om rätt för Finansinspektionen att sammankalla styrel- sen och närvara vid sådant sammanträde och delta i överläggningarna, samt

25 kap. 4 § om återkallelse av tillstånd.

Av 16 § andra stycket och 22 §

Av 16 § andra stycket och 22 §

lagen (2004:575) om europabolag

lagen (2004:575) om europabolag

samt 21 § andra stycket och 26 §

samt 21 § andra stycket och 26 §

lagen (2006:595) om europa-

lagen (2006:595) om europa-

kooperativ framgår att de i första

kooperativ framgår att de i första

stycket angivna

bestämmelserna

stycket angivna

bestämmelserna

om styrelsen eller dess ledamöter

om styrelsen eller dess ledamöter

skall tillämpas också på ett europa-

ska tillämpas också på ett europa-

bolags eller ett europakooperativs

bolags eller ett europakooperativs

lednings- eller

förvaltningsorgan

lednings- eller

förvaltningsorgan

eller dess ledamöter.

eller dess ledamöter.

 

4 §4

 

I denna lag betyder

1.finansiella instrument: över- låtbara värdepapper, penning- marknadsinstrument, fondandelar och finansiella derivatinstrument,

2.överlåtbara värdepapper: sådana värdepapper utom betal- ningsmedel som kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden, till exempel:

a) aktier i aktiebolag och mot- svarande andelsrätter i andra typer av företag samt depåbevis

certifikat: certifikat enligt defini- tionen i artikel 2.1.27 i förordning- en om marknader för finansiella instrument,

depåbevis: värdepapper som kan bli föremål för handel på kapital- marknaden i ett land och som representerar äganderätt till värdepapper som är utgivna eller utfärdade av en emittent som är etablerad i ett annat land samtid- igt som de kan tas upp till handel

4 Senaste lydelse 2013:579.

23

Prop. 2016/17:162

för aktier,

 

 

 

 

 

 

på en reglerad marknad och hand-

 

b) obligationer och andra skuld-

las oberoende av de värdepapper

 

förbindelser

inklusive

depåbevis

som är utgivna eller utfärdade av

 

för sådana värdepapper, och

 

emittenten i det andra landet,

 

c) andra

värdepapper

som

ger

 

 

 

 

 

 

rätt att överlåta eller förvärva

 

 

 

 

 

 

sådana överlåtbara

värdepapper

 

 

 

 

 

 

som anges i a och b, eller som

 

 

 

 

 

 

resulterar

i

en kontantavveckling

 

 

 

 

 

 

som beräknas utifrån kurser på

 

 

 

 

 

 

överlåtbara värdepapper, valutor,

 

 

 

 

 

 

räntor eller avkastningar, råvaror

 

 

 

 

 

 

eller andra index eller mått,

 

 

 

 

 

 

 

3. penningmarknadsinstrument:

 

 

 

 

 

 

statsskuldväxlar,

inlåningsbevis,

 

 

 

 

 

 

företagscertifikat

och

andra

 

 

 

 

 

 

instrument som normalt omsätts på

 

 

 

 

 

 

penningmarknaden,

dock

inte

 

 

 

 

 

 

betalningsmedel,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. fondandelar: andelar i värde-

 

 

 

 

 

 

pappersfonder, fondföretag, alter-

 

 

 

 

 

 

nativa

investeringsfonder

och

 

 

 

 

 

 

andra

företag

för

 

kollektiva

 

 

 

 

 

 

investeringar,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. finansiella derivatinstrument:

finansiella

derivatinstrument:

 

sådana derivatinstrument som kan

sådana derivatinstrument som kan

 

hänföras till någon av följande

hänföras till någon av följande

 

kategorier:

 

 

 

 

 

 

kategorier:

 

 

 

 

a) optioner,

terminskontrakt,

1. optioner,

terminskontrakt

 

swappar,

räntesäkringsavtal

och

(futures), swappar, räntesäkrings-

 

varje

annat

derivatkontrakt

som

avtal och varje annat derivat-

 

avser värdepapper, valutor, räntor

kontrakt

som

avser

värdepapper,

 

eller

avkastningar,

eller andra

valutor,

räntor eller

avkastningar,

 

derivatinstrument,

 

finansiella

utsläppsrätter, eller andra derivat-

 

index eller finansiella mått som

instrument,

finansiella index eller

 

kan avvecklas fysiskt eller kontant,

finansiella mått som kan avvecklas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fysiskt eller kontant,

 

 

b) optioner,

terminskontrakt,

2. optioner,

terminskontrakt

 

swappar,

räntesäkringsavtal

och

(futures

och

forwards), swappar

 

varje

annat

derivatkontrakt

som

och varje

annat derivatkontrakt

 

avser råvaror, som måste av-

som avser råvaror, som måste av-

 

vecklas kontant eller kan av-

vecklas kontant eller kan av-

 

vecklas kontant på en av parternas

vecklas kontant på en av parternas

 

begäran, på grund av ett annat skäl

begäran, på grund av ett annat skäl

 

än utebliven betalning eller någon

än utebliven betalning eller någon

 

annan händelse som leder till att

annan händelse som leder till att

 

kontraktet upphör,

 

 

 

 

kontraktet upphör,

 

 

c) optioner,

terminskontrakt,

3. optioner,

terminskontrakt

 

swappar och varje annat derivat-

(futures), swappar och varje annat

 

kontrakt som avser råvaror som

derivatkontrakt som avser råvaror

24

kan avvecklas fysiskt förutsatt att

som kan avvecklas fysiskt förutsatt

de handlas på en reglerad marknad

att

de handlas

på en reglerad Prop. 2016/17:162

eller en handelsplattform,

marknad eller en handelsplattform,

 

 

med undantag för grossistenergi-

 

 

produkter som handlas på en

 

 

OTF-plattform och som måste

 

 

avvecklas fysiskt,

 

d) optioner,

terminskontrakt,

4. optioner,

terminskontrakt

swappar, terminskontrakt som inte

(futures och forwards), swappar

är upptagna till handel på en

och

varje annat

derivatkontrakt

reglerad marknad eller en mot-

som

 

 

svarande marknad utanför EES

 

 

 

(forwards) och varje annat derivat- kontrakt som

avser råvaror,

kan avvecklas fysiskt,

– inte omnämns i c och som inte

– inte omnämns i 3 och som inte

är för kommersiella ändamål, och

är för kommersiella ändamål, och

– som anses ha egenskaper som

– som anses ha egenskaper som

andra derivat avseende finansiella

andra derivat avseende finansiella

instrument, med utgångspunkt från

instrument,

 

 

 

bland annat om clearing och av-

 

 

 

 

 

veckling sker via erkända system

 

 

 

 

 

för clearing eller om de är föremål

 

 

 

 

 

för regelmässiga

marginalsäker-

 

 

 

 

 

hetskrav,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) derivatinstrument

för

över-

5. derivatinstrument för

över-

föring av kreditrisk,

 

 

föring av kreditrisk,

 

 

f) finansiella

kontrakt

avseende

6. finansiella kontrakt avseende

prisdifferenser,

 

 

 

prisdifferenser, och

 

 

g) optioner,

 

terminskontrakt,

7. optioner,

terminskontrakt

swappar, räntesäkringsavtal

och

(futures), swappar, räntesäkrings-

varje

annat derivatkontrakt

som

avtal och varje annat derivat-

avser

klimatvariationer,

frakt-

kontrakt som avser klimatvaria-

avgifter, utsläppsrätter eller infla-

tioner, fraktavgifter eller infla-

tionstakten eller någon annan offi-

tionstakten

eller

någon

annan

ciell

ekonomisk

statistik,

som

officiell

ekonomisk

statistik, som

måste avvecklas kontant eller kan

måste avvecklas kontant eller kan

avvecklas kontant på en av parter-

avvecklas kontant på en av parter-

nas begäran, på grund av ett annat

nas begäran, på grund av ett annat

skäl än utebliven betalning eller

skäl än utebliven betalning eller

någon annan händelse som leder

någon annan händelse som leder

till att kontraktet upphör, samt

till att kontraktet upphör, samt

varje annat derivatkontrakt som

varje annat derivatkontrakt som

– avser tillgångar, rättigheter, skyldigheter, index och åtgärder som inte

tidigare omnämnts i denna punkt, och

 

 

 

 

 

– anses ha egenskaper som andra

– anses ha egenskaper som andra

derivat avseende finansiella instru-

derivat avseende finansiella instru-

ment,

med

utgångspunkt

från

ment,

med

utgångspunkt

från

bland annat om det handlas på en

bland annat om det handlas på en

reglerad marknad eller en handels-

reglerad marknad eller en handels-

plattform, om clearing och avveck-

plattform,

 

 

25

Prop. 2016/17:162 ling sker via erkända system för clearing eller om de är föremål för regelmässiga marginalsäkerhets- krav.

26

finansiella instrument: överlåt- bara värdepapper, penningmark- nadsinstrument, andelar i företag för kollektiva investeringar, finan- siella derivatinstrument och ut- släppsrätter,

penningmarknadsinstrument: statsskuldväxlar, inlåningsbevis, företagscertifikat och andra instrument som normalt omsätts på penningmarknaden, dock inte betalningsmedel,

råvaruderivat: detsamma som i artikel 2.1.30 i förordningen om marknader för finansiella instru- ment,

statspapper: ett skuldinstrument som emitteras av en statlig emittent,

utsläppsrätter: sådana utsläpps- rätter som består av enheter som erkänts med avseende på kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 421/2014,

överlåtbara värdepapper: så- dana värdepapper utom betal- ningsmedel som kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden, exempelvis

1.aktier i aktiebolag och mot- svarande andelsrätter i andra typer av företag samt depåbevis för aktier,

2.obligationer och andra skuld- förbindelser inklusive depåbevis för sådana värdepapper, och

3.andra värdepapper som ger rätt att överlåta eller förvärva sådana överlåtbara värdepapper som anges i 1 och 2, eller som

Ytterligare bestämmelser om vilka derivatinstrument som om- fattas av första stycket 5 d och g finns i artiklarna 38 och 39 i genomförandeförordningen.

resulterar i en kontantavveckling som beräknas utifrån kurser på överlåtbara värdepapper, valutor, räntor eller avkastningar, råvaror eller andra index eller mått.

Ytterligare bestämmelser om vad som omfattas av definition- erna i första stycket finns i kommissionens delegerade för- ordning av den 25 april 2016 om komplettering av Europaparla- mentets och rådets direktiv 2014/65/EU vad gäller organisa- toriska krav och villkor för verk- samheten i värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av det direktivet (den delegerade förordningen till MiFID II).

Benämningar för vissa

EU-rättsakter

4 a §

I denna lag betyder

direktivet om marknader för finansiella instrument: Europapar- lamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1034,

krishanteringsdirektivet: Euro- paparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för åter- hämtning och resolution av kredit- institut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparla- mentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i den ursprungliga lydelsen,

Prop. 2016/17:162

27

Prop. 2016/17:162

marknadsmissbruksförordning-

 

en:

Europaparlamentets

och

 

rådets

 

förordning

(EU)

nr

 

596/2014 av den 16 april 2014 om

 

marknadsmissbruk

(marknads-

 

missbruksförordning) och om upp-

 

hävande

av

Europaparlamentets

 

och rådets direktiv 2003/6/EG och

 

kommissionens

 

 

direktiv

 

2003/124/EG, 2003/125/EG

och

 

2004/72/EG,

 

 

 

 

 

 

tillsynsförordningen:

Europa-

 

parlamentets och rådets förord-

 

ning (EU) nr 575/2013 av den

 

26 juni 2013 om tillsynskrav för

 

kreditinstitut

och

värdepappers-

 

företag och om ändring av förord-

 

ning (EU) nr 648/2012,

 

 

 

öppenhetsdirektivet: Europapar-

 

lamentets

och

rådets

direktiv

 

2004/109/EG av den 15 december

 

2004 om harmonisering av insyns-

 

kraven angående upplysningar om

 

emittenter vars värdepapper

är

 

upptagna till handel på en regle-

 

rad marknad och om ändring av

 

direktiv

2001/34/EG, i

lydelsen

 

enligt

Europaparlamentets

och

 

rådets direktiv 2013/50/EU.

 

 

Definitioner av olika aktörer

 

 

4 b §

 

 

 

 

 

 

 

 

I denna lag betyder

 

 

 

anknutet ombud: en fysisk eller

 

juridisk person som har träffat

 

avtal med ett svenskt värdepap-

 

persinstitut

eller

 

ett

utländskt

 

värdepappersföretag

som

hör

 

hemma inom EES om att för bara

 

detta instituts eller företags räk-

 

ning

 

 

 

 

 

 

 

 

1. marknadsföra

 

investerings-

 

eller sidotjänster,

 

 

 

 

 

2. ta emot eller vidarebefordra

 

instruktioner eller order avseende

 

investeringstjänster

eller finan-

 

siella instrument,

 

 

 

 

 

3. placera

finansiella

instru-

 

ment, eller

 

 

 

 

 

28

4. tillhandahålla

investerings-

rådgivning avseende dessa instru-

Prop. 2016/17:162

ment eller tjänster,

 

 

 

 

 

behörig myndighet: i Sverige

 

Finansinspektionen

och

i

särskilt

 

angivna fall Bolagsverket och i

 

övrigt en utländsk myndighet som

 

har behörighet att utöva tillsyn

 

över

utländska

värdepappersföre-

 

tag och företag som driver en

 

reglerad

marknad

eller

annan

 

motsvarande

marknad

eller

som

 

har behörighet att utöva tillsyn

 

över

emittenter

vars överlåtbara

 

värdepapper

är upptagna

till

 

handel på en reglerad marknad,

 

börs: ett svenskt aktiebolag eller

 

en svensk ekonomisk förening som

 

har fått tillstånd enligt denna lag

 

att driva en eller flera reglerade

 

marknader,

 

 

 

 

 

 

 

clearingdeltagare: den som får

 

delta

i

clearingverksamheten

hos

 

en clearingorganisation,

 

 

 

 

clearingorganisation: ett företag

 

som har fått tillstånd enligt 19 kap.

 

eller

 

Europaparlamentets

och

 

rådets

förordning

(EU)

nr

 

648/2012,

 

 

 

 

 

 

 

 

emittent: i fråga om aktier aktie-

 

bolaget och i fråga om annat

 

finansiellt

instrument

utgivaren

 

eller utfärdaren av instrumentet,

 

godkänd rapporteringsmekanism

 

(ARM-leverantör): en fysisk eller

 

juridisk person som har tillstånd

 

att

för

 

värdepappersinstituts

 

räkning

rapportera

uppgifter

om

 

transaktioner till behöriga myn-

 

digheter eller Europeiska värde-

 

pappers- och marknadsmyndig-

 

heten,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

godkänt

 

publiceringsarrange-

 

mang (APA-leverantör): en fysisk

 

eller juridisk person som har

 

tillstånd att för värdepappersinsti-

 

tuts

räkning

publicera

rapporter

 

om

värdepappershandeln

enligt

 

artiklarna

20

och 21

i

förord-

 

ningen om marknader för finan-

 

siella instrument,

 

 

 

 

 

handelsplats: en reglerad mark-

29

Prop. 2016/17:162

nad,

en multilateral handelsplatt-

 

form (MTF-plattform) eller en

 

organiserad

 

handelsplattform

 

(OTF-plattform),

 

 

 

handelsplattform: en MTF-platt-

 

form eller en OTF-plattform,

 

kreditinstitut: en bank, ett kredit-

 

marknadsföretag eller ett utländskt

 

bank- eller kreditföretag som

 

driver bank- eller finansierings-

 

rörelse från filial i Sverige,

 

leverantör

av

datarapporte-

 

ringstjänster: en godkänd rapport-

 

eringsmekanism

(ARM-leveran-

 

tör), ett godkänt publicerings-

 

arrangemang

(APA-leverantör)

 

eller en tillhandahållare av konso-

 

liderad handelsinformation (CTP-

 

leverantör),

 

 

 

 

 

marknadsgarant: en person som

 

på fortlöpande basis åtagit sig att

 

finansiella

marknader handla

 

för egen räkning genom att köpa

 

och

 

sälja

finansiella

instrument

 

med utnyttjande av egna tillgångar

 

till priser som fastställts av denne,

 

marknadsoperatör: en börs eller

 

en eller flera juridiska personer i

 

ett annat land inom EES som

 

driver en eller flera reglerade

 

marknader,

 

 

 

 

 

MTF-plattform: ett multilateralt

 

system inom EES som sammanför

 

flera tredjeparters köp- och sälj-

 

intressen i finansiella instrument –

 

inom systemet och i enlighet med

 

icke skönsmässiga regler – så att

 

det leder till ett kontrakt,

 

OTF-plattform: ett multilateralt

 

system inom EES som inte är en

 

reglerad marknad eller en MTF-

 

plattform, och inom vilket flera

 

tredjeparters köp- och säljintress-

 

en

i

obligationer,

strukturerade

 

finansiella

produkter,

utsläpps-

 

rätter eller derivat kan interagera

inom systemet så att det leder till ett kontrakt,

professionell kund: en sådan kund som avses i 9 kap. 4 eller 5 §,

30

reglerad marknad: ett multi- lateralt system inom EES som sammanför eller möjliggör sammanförande av ett flertal köp- och säljintressen i finansiella instrument från tredjepart – regel- mässigt, inom systemet och i enlig- het med icke skönsmässiga regler

– så att det leder till ett kontrakt, statlig emittent: någon av följan-

de som emitterar skuldinstrument:

1.Europeiska unionen,

2.en stat inom EES, inbegripet förvaltningar, organ eller en sär- skild funktion i staten,

3.när det gäller en federal stat inom EES, en delstat i federa- tionen,

4.en särskild funktion för flera stater inom EES,

5.en internationell finansinstitu- tion som etablerats av minst två stater inom EES och vars mål är att ordna finansiering och till- handahålla finansiellt bistånd till de stater som har eller riskerar att få allvarliga finansieringsproblem, och

6.Europeiska investerings- banken,

systematisk internhandlare: ett värdepappersinstitut som i en organiserad, frekvent, systematisk och väsentlig omfattning handlar för egen räkning när det utför kundorder utanför en reglerad marknad eller en handelsplattform utan att utnyttja ett multilateralt system,

tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation (CTP-leveran- tör): en fysisk eller juridisk person som har tillstånd för att samla in rapporter om handeln med de finansiella instrument som anges i artiklarna 6, 7, 10, 12, 13, 20 och 21 i förordningen om marknader för finansiella instrument från handelsplatser och från en eller flera APA-leverantörer samt kon- solidera rapporterna till ett konti-

Prop. 2016/17:162

31

Prop. 2016/17:162

nuerligt elektroniskt informations-

 

flöde med uppgifter om priser och

 

volymer per finansiellt instrument,

 

tillväxtmarknad för

 

små

och

 

medelstora företag: en MTF-platt-

 

form som är registrerad som en

 

tillväxtmarknad

för

 

små

och

 

medelstora företag hos Finans-

 

inspektionen

enligt

11 kap.

13–

 

15 §§ eller hos en behörig myndig-

 

het i ett annat land inom EES,

 

 

utländskt

kreditinstitut:

ett

 

kreditinstitut

enligt

 

1 kap.

5 §

 

första stycket 21 lagen (2004:297)

 

om bank- och finansieringsrörelse,

 

utländskt

värdepappersföretag:

 

ett utländskt företag som i hem-

 

landet har tillstånd att driva

 

värdepappersrörelse,

 

 

 

 

 

värdepappersbolag:

ett svenskt

 

aktiebolag som har fått tillstånd

 

enligt denna lag att driva värde-

 

pappersrörelse och som inte är ett

 

bankaktiebolag eller ett kredit-

 

marknadsbolag

enligt

 

lagen

om

 

bank- och finansieringsrörelse,

 

värdepapperscentral: en värde-

 

papperscentral

enligt

 

definitionen

 

i artikel 2.1.1 i förordningen om

 

värdepapperscentraler, och

 

 

värdepappersinstitut: ett värde-

 

pappersbolag, ett svenskt kredit-

 

institut som har fått tillstånd enligt

 

denna lag att driva värdepappers-

 

rörelse eller ett utländskt företag

 

som

driver

värdepappersrörelse

 

från filial i Sverige eller genom att

 

använda anknutna ombud etable-

 

rade i Sverige.

 

 

 

 

 

 

Definitioner av olika tjänster och

 

verksamheter

 

 

 

 

 

 

4 c §

 

 

 

 

 

 

 

 

I denna lag betyder

 

 

 

 

 

clearingverksamhet: fortlöpande

 

verksamhet som består i att

 

 

1. på clearingdeltagarnas

väg-

 

nar göra avräkningar i fråga om

 

deras

förpliktelser

att

leverera

32

finansiella

instrument

eller

att

betala i svensk eller utländsk Prop. 2016/17:162 valuta,

2.träda in som motpart till både köpare och säljare av finansiella instrument, eller

3.på annat väsentligt sätt an- svara för att förpliktelserna av- vecklas genom överförande av likvid eller instrument,

handel för egen räkning: handel med utnyttjande av egna tillgångar som leder till transaktioner med ett eller flera finansiella instrument, investeringsrådgivning: till- handahållande av personliga rekommendationer till en kund i fråga om en eller flera transak- tioner som avser finansiella instru-

ment,

investeringstjänster och investe- ringsverksamheter: de tjänster och

verksamheter som anges i 2 kap.

 

1 §, i fråga om de instrument som

 

avses i 1 kap. 4 §,

 

portföljförvaltning: förvaltning

 

av ett eller flera finansiella instru-

 

ment på diskretionär basis enligt

 

uppdrag från enskilda kunder,

 

sidotjänster: de tjänster som an-

 

ges i 2 kap. 2 §,

 

sidoverksamheter:

 

1. för ett värdepappersbolag de

 

verksamheter som anges i 2 kap.

 

3 och 4 §§,

 

2. för en börs de verksamheter

 

som anges i 13 kap. 12 §, och

 

3. för en clearingorganisation de

 

verksamheter som anges i 20 kap.

 

7 §,

 

utförande av order på kunders

 

uppdrag: köp eller försäljning av

 

ett eller flera finansiella instru-

 

ment på kunders uppdrag, in-

 

begripet ingående av avtal för att

 

sälja finansiella instrument som

 

utfärdats av ett värdepappers-

 

institut eller ett utländskt värde-

 

pappersföretag vid tidpunkten för

 

utfärdandet av dessa, och

 

värdepappersrörelse: verksam-

 

het som består i att yrkesmässigt

33

Prop. 2016/17:162

 

 

 

tillhandahålla

investeringstjänster

 

 

 

 

eller

utföra

investeringsverksam-

 

 

 

 

het.

 

 

 

I denna lag betyder

 

5 §5

 

 

 

 

 

algoritmisk handel: handel med

1. anknutet

ombud: en

fysisk

eller juridisk person som har träff-

finansiella

instrument där en

at avtal med ett svenskt värdepap-

datoralgoritm automatiskt bestäm-

persinstitut

eller ett

utländskt

mer

enskilda

orderparametrar

värdepappersföretag

som

hör

med begränsat eller inget mänsk-

hemma inom EES om att för bara

ligt ingripande,

 

detta instituts eller företags räk-

 

 

 

 

ning

 

 

 

 

 

 

 

a)marknadsföra investerings- eller sidotjänster,

b)ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finan- siella instrument,

c)placera finansiella instru- ment, eller

d)tillhandahålla investerings- rådgivning till kund avseende dessa instrument eller tjänster,

2. behörig

myndighet: i

Sverige

betydande filial: en filial som är

Finansinspektionen

och i

särskilt

betydande enligt artikel 51.1 i

angivna fall Bolagsverket och i

Europaparlamentets

och rådets

övrigt en utländsk myndighet som

direktiv

 

2013/36/EU

av

den

har behörighet att utöva tillsyn

26 juni

2013 om

behörighet

att

över utländska värdepappersföre-

utöva verksamhet

i

kreditinstitut

tag och företag som driver en

och om särskild tillsyn av kredit-

reglerad

marknad

eller

annan

institut

och

värdepappersföretag,

motsvarande

marknad

eller

som

om

 

ändring

 

av

direktiv

har behörighet att utöva tillsyn

2002/87/EG

och

om

upphävande

över emittenter vars

överlåtbara

av

direktiv

 

2006/48/EG

och

värdepapper

är

upptagna

till

2006/49/EG,

i

den

ursprungliga

handel på en reglerad marknad,

lydelsen,

 

 

 

 

 

 

 

3. börs: ett

svenskt

aktiebolag

blandat

finansiellt

holdingföre-

eller en svensk ekonomisk förening

tag: ett holdingföretag enligt artik-

som har fått tillstånd enligt denna

el 4.1.21 i tillsynsförordningen,

 

lag att driva en eller flera regle-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rade marknader,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. clearingdeltagare: den

 

som

blandat

finansiellt

moderhold-

får delta

i

clearingverksamheten

ingföretag inom EES: ett inom

hos en clearingorganisation,

 

EES

etablerat

blandat

finansiellt

 

 

 

 

 

 

 

holdingföretag

som inte

självt är

5

Senaste lydelse 2015:1032.

34

 

5.clearingorganisation: ett före- tag som har fått tillstånd enligt 19 kap. eller förordning (EU) nr 648/2012, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU, att driva clearingverksamhet,

6.clearingverksamhet: fortlöp- ande verksamhet som består i att

a) på clearingdeltagarnas väg- nar göra avräkningar i fråga om deras förpliktelser att leverera finansiella instrument eller att betala i svensk eller utländsk valuta,

b) träda in som motpart till både köpare och säljare av finansiella instrument, eller

c) på annat väsentligt sätt an- svara för att förpliktelserna av- vecklas genom överförande av likvid eller instrument,

7.direktivet om marknader för finansiella instrument: Europa- parlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlament- ets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direk- tiv 93/22/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU,

8.EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

9.emittent: i fråga om aktier aktiebolaget och i fråga om annat finansiellt instrument utgivaren

ett dotterföretag till ett

Prop. 2016/17:162

1.kreditinstitut, värdepappers- bolag eller EES-institut, eller

2.annat blandat finansiellt holdingföretag eller ett finansiellt holdingföretag som är etablerat i något annat land inom EES,

börshandlad fond: en fond där minst en andels- eller aktieklass handlas hela dagen på minst en handelsplats och med minst en marknadsgarant som vidtar åtgär- der för att säkerställa att andels- eller aktiepriset på handelsplatsen inte i betydande grad skiljer sig från dess nettotillgångsvärde och,

itillämpliga fall, från dess preli- minära nettotillgångsvärde,

direkt elektroniskt tillträde: ett handelsplatsarrangemang där en deltagare på en handelsplats ger en person tillåtelse att använda deltagarens handelskod så att per- sonen elektroniskt kan vidarebe- fordra order avseende ett finan- siellt instrument direkt till handels- platsen,

EES: Europeiska

ekonomiska

 

samarbetsområdet,

 

 

EES-institut: ett utländskt kredit-

 

institut eller ett utländskt värde-

 

pappersföretag som

är hemma-

35

Prop. 2016/17:162 eller utfärdaren av instrumentet,

hörande i något annat land inom

 

10. filial:

 

 

 

 

 

 

 

EES än Sverige,

 

 

 

 

ett

avdelningskontor

filial: ett avdelningskontor med

 

med självständig förvaltning, var-

självständig

förvaltning,

varvid

 

vid även ett utländskt värdepap-

även ett utländskt värdepap-

 

persföretags

etablering

 

av

flera

persföretags

etablering

av

flera

 

driftställen i Sverige ska anses som

driftställen i Sverige ska anses som

 

en enda filial,

 

 

 

 

 

 

en enda filial,

 

 

 

 

11. genomförandeförordningen:

finansiellt

holdingföretag:

ett

 

kommissionens förordning (EG) nr

holdingföretag enligt artikel 4.1.20

 

1287/2006 av den 10 augusti 2006

i tillsynsförordningen,

 

 

 

om genomförande av Europapar-

 

 

 

 

 

 

lamentets

och

rådets

direktiv

 

 

 

 

 

 

2004/39/EG vad gäller dokument-

 

 

 

 

 

 

eringsskyldigheter

för

värdepap-

 

 

 

 

 

 

persföretag,

transaktionsrapport-

 

 

 

 

 

 

ering, överblickbarhet på mark-

 

 

 

 

 

 

naden,

upptagande

av

finansiella

 

 

 

 

 

 

instrument till handel samt defi-

 

 

 

 

 

 

nitioner för tillämpning av det

 

 

 

 

 

 

direktivet,

i

den

ursprungliga

 

 

 

 

 

 

lydelsen,

 

 

 

 

 

 

 

finansiellt institut: ett finansiellt

 

12. handelsplattform:

ett

multi-

 

lateralt

handelssystem

(Multilate-

institut enligt artikel 4.1.26 i

 

ral Trading Facility, MTF) inom

tillsynsförordningen,

 

 

 

EES som drivs av ett värdepap-

 

 

 

 

 

 

persinstitut eller en börs och som

 

 

 

 

 

 

sammanför ett flertal köp- och

 

 

 

 

 

 

säljintressen i finansiella instru-

 

 

 

 

 

 

ment från tredje man – inom

 

 

 

 

 

 

systemet och i enlighet med icke

 

 

 

 

 

 

skönsmässiga regler – så att detta

 

 

 

 

 

 

leder till avslut,

 

 

 

 

 

 

finansiellt

moderholdingföretag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inom EES: ett inom EES etablerat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

finansiellt holdingföretag som inte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

självt är ett dotterföretag till ett

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. kreditinstitut,

värdepappers-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bolag eller EES-institut, eller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. annat finansiellt holdingföre-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tag eller ett blandat finansiellt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

holdingföretag som är etablerat i

 

13. hemland:

 

 

 

 

 

 

något land inom EES,

 

 

 

det

land

där ett

hemland: det land där ett företag

 

företag har fått tillstånd att driva

har fått tillstånd att driva sådan

 

sådan verksamhet som avses i

verksamhet som avses i denna lag,

 

denna lag,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. investeringstjänster

 

och

holdingföretag

med

blandad

 

 

investeringsverksamheter:

 

de

 

verksamhet:

holdingföretag enligt

 

tjänster

och verksamheter

som

artikel 4.1.22 i tillsynsförord-

36

anges i 2 kap. 1 §,

 

 

 

 

 

ningen,

 

 

 

 

15. kapitalbas: detsamma som i

kapitalbas: detsamma som i

artikel 72 i tillsynsförordningen,

artikel 72 i tillsynsförordningen,

16. koncern:

 

 

 

 

koncern:

 

 

 

 

 

a) i 8 a, 8 b och 25 b kap., det-

1. i 8 a, 8 b

och 25 b kap.,

det-

samma

som i

2 kap.

1 §

lagen

samma

som

i

2 kap.

1 §

lagen

(2015:1016) om resolution,

 

(2015:1016) om resolution,

 

 

b) i

övriga

kapitel,

detsamma

2. i övriga

kapitel,

detsamma

som i 1 kap. 11 och 12 §§ aktie-

som i 1 kap. 11 och 12 §§ aktie-

bolagslagen (2005:551), varvid det

bolagslagen (2005:551), varvid det

som sägs om moderbolag tillämpas

som sägs om moderbolag tillämpas

även på andra juridiska personer

även på andra juridiska personer

än aktiebolag,

 

 

 

 

än aktiebolag,

 

 

 

 

17. kreditinstitut: bank, kredit-

koncernåterhämtningsplan:

en

marknadsföretag

och

utländskt

plan som upprättats av ett moder-

bank- eller kreditföretag som

företag inom EES i syfte att

driver bank- eller finansierings-

identifiera åtgärder som de företag

rörelse från filial i Sverige,

 

i en grupp som omfattas av grupp-

 

 

 

 

 

 

baserad tillsyn avser att vidta för

 

 

 

 

 

 

att bevara eller återställa koncern-

 

 

 

 

 

 

ens eller ett i koncernen ingående

 

 

 

 

 

 

värdepappersbolags eller utländ-

 

 

 

 

 

 

skt

värdepappersföretags

finan-

 

 

 

 

 

 

siella ställning och livskraft efter

 

 

 

 

 

 

en betydande försämring av den

18. kvalificerat

innehav:

 

finansiella situationen,

 

 

 

ett

kvalificerat innehav: ett direkt

direkt eller indirekt ägande i ett

eller indirekt ägande i ett företag,

företag, om innehavet beräknat på

om innehavet beräknat på det sätt

det sätt som anges i 5 a § represen-

som

anges

i

5 a § representerar

terar 10 procent eller mer av kapi-

tio procent eller mer av kapitalet

talet eller av samtliga röster eller

eller av samtliga röster eller annars

annars möjliggör ett väsentligt in-

möjliggör ett väsentligt inflytande

flytande över ledningen av före-

över ledningen av företaget,

 

 

taget,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. professionell kund: en sådan

likvid marknad: en marknad för

kund som avses i 8 kap. 16 eller

ett finansiellt instrument eller en

17 §,

 

 

 

 

 

klass av finansiella instrument, där

 

 

 

 

 

 

det ständigt finns beredda och

 

 

 

 

 

 

villiga köpare och säljare, enligt

 

 

 

 

 

 

en bedömning utifrån

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. den

genomsnittliga

transak-

 

 

 

 

 

 

tionsfrekvensen

och transaktions-

 

 

 

 

 

 

volymen under ett antal marknads-

 

 

 

 

 

 

villkor,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. antalet och typen av mark-

 

 

 

 

 

 

nadsaktörer, och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. den

genomsnittliga

storleken

 

 

 

 

 

 

på skillnader mellan köp- och

20. reglerad marknad: ett multi-

säljkurser (spreadar),

 

 

 

matchad

principalhandel:

en

lateralt

system

inom

EES

som

transaktion

 

 

 

 

 

Prop. 2016/17:162

37

Prop. 2016/17:162 sammanför

eller

möjliggör

sammanförande av ett flertal köp-

och säljintressen

i finansiella

instrument från tredje man – regelmässigt, inom systemet och i enlighet med icke skönsmässiga regler – så att detta leder till avslut,

21.sidotjänster: de tjänster som anges i 2 kap. 2 §,

22.sidoverksamheter:

a) för ett värdepappersbolag de verksamheter som anges i 2 kap. 3 och 4 §§,

b)för en börs de verksamheter som anges i 13 kap. 12 §, och

c)för en clearingorganisation

de verksamheter som anges i 20 kap. 7 §,

38

1.där en mellanhand träder in mellan köpare och säljare på ett sådant sätt att mellanhanden under transaktionens utförande aldrig exponeras för marknads- risk,

2.där båda sidor av transak- tionen genomförs samtidigt, och

3.som genomförs till ett pris som innebär att mellanhanden inte gör någon vinst eller förlust, förutom tidigare tillkännagivna arvoden eller avgifter för transaktionen,

moderföretag inom EES: ett moderinstitut inom EES, ett finan- siellt moderholdingföretag inom EES eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag inom EES,

moderinstitut inom EES: ett kreditinstitut, värdepappersbolag eller EES-institut som är ett moderföretag och som inte självt är ett dotterföretag till ett

1.annat kreditinstitut, värdepap- persbolag eller EES-institut, eller

2. finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt hold- ingföretag som är etablerat i något land inom EES,

multilateralt system: ett system där flera tredjeparters köp- och säljintressen i finansiella instru- ment kan interagera inom systemet,

samordnande tillsynsmyndighet: en behörig myndighet som an- svarar för att utöva gruppbaserad tillsyn av moderinstitut inom EES och av värdepappersbolag och kreditinstitut som kontrolleras av finansiella moderholdingföretag inom EES eller blandade finan- siella moderholdingföretag inom EES,

små och medelstora företag: företag som har ett genomsnittligt börsvärde som understeg 200 mil- joner euro beräknat på slutkurser för de tre föregående kalender- åren,

23. startkapital: det kapital som

startkapital: det kapital som för

för värdepappersföretag

avses

i

värdepappersföretag avses i artikel

artikel 4.51 i tillsynsförordningen,

4.51 i tillsynsförordningen,

 

24. systematisk

internhandlare:

strukturerad

insättning:

en

värdepappersinstitut

som

ett

insättning enligt definitionen i 2 §

organiserat, frekvent och syste-

lagen (1995:1571) om insätt-

matiskt sätt handlar för egen

ningsgaranti,

som måste betalas

räkning genom att utföra kund-

helt på förfallodagen enligt villkor

order utanför en reglerad marknad

som innebär att eventuell ränta

eller en handelsplattform,

 

 

 

eller premie ska beräknas utifrån

 

 

 

 

 

 

 

1. ett index eller en kombination

 

 

 

 

 

 

 

av index, med undantag för ränte-

 

 

 

 

 

 

 

index,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ett finansiellt instrument eller

 

 

 

 

 

 

 

en

kombination

av

finansiella

 

 

 

 

 

 

 

instrument,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. en råvara eller en kombina-

 

 

 

 

 

 

 

tion av råvaror eller andra icke-

 

 

 

 

 

 

 

fungibla tillgångar,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. en valutakurs eller en kombi-

 

 

 

 

 

 

 

nation av valutakurser, eller

 

25. utländskt

värdepappers-

5. andra faktorer,

 

 

 

strukturerade

finansiella

pro-

företag

: ett utländskt företag som i

 

dukter: detsamma som i artikel

hemlandet har tillstånd att driva

2.1.28 i förordningen om mark-

värdepappersrörelse,

 

 

 

 

nader för finansiella instrument,

26. värdepappersbolag:

 

ett

teknik för algoritmisk hög-

svenskt aktiebolag som har fått

frekvenshandel: en teknik för algo-

tillstånd enligt denna lag att driva

ritmisk

handel som kännetecknas

värdepappersrörelse och som inte

av

 

 

 

 

 

 

 

är ett bankaktiebolag eller ett

1. att infrastrukturen är avsedd

kreditmarknadsbolag

enligt lagen

att

minimera fördröjning

(latens)

(2004:297) om bank- och finan-

genom

samlokalisering,

närvärd-

sieringsrörelse,

 

 

 

 

 

skap eller elektroniskt höghastig-

 

 

 

 

 

 

 

hetstillträde,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. att systemet beslutar när en

 

 

 

 

 

 

 

order

ska

initieras,

genereras,

 

 

 

 

 

 

 

styras eller utföras utan mänsklig

 

 

 

 

 

 

 

medverkan för enskilda handels-

 

 

 

 

 

 

 

transaktioner eller enskilda order,

 

 

 

 

 

 

 

och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. stor mängd

intradagsmed-

 

 

 

 

 

 

 

delanden som utgör order, bud

 

 

 

 

 

 

 

eller annulleringar,

 

 

 

27. värdepappersinstitut: värde- pappersbolag, svenska kreditinsti- tut som har fått tillstånd enligt denna lag att driva värdepappers- rörelse och utländska företag som driver värdepappersrörelse från filial i Sverige,

Prop. 2016/17:162

39

Prop. 2016/17:162 28. värdepappersrörelse: verk- samhet som består i att yrkes- mässigt tillhandahålla investe- ringstjänster eller utföra investe- ringsverksamhet,

29.öppenhetsdirektivet: Europa- parlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insyns- kraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/50/EU,

30.betydande filial: en filial som är betydande enligt artikel

51.1i kapitaltäckningsdirektivet,

31.blandat finansiellt holding- företag: ett holdingföretag enligt artikel 4.1.21 i tillsynsförord- ningen,

32.blandat finansiellt moder- holdingföretag inom EES: ett inom EES etablerat blandat finansiellt holdingföretag som inte självt är ett dotterföretag till ett

a)kreditinstitut, värdepappers- bolag eller EES-institut, eller

b)annat blandat finansiellt holdingföretag eller ett finansiellt holdingföretag som är etablerat i något annat land inom EES,

 

33. EES-institut:

ett

utländskt

 

kreditinstitut eller

ett

utländskt

 

värdepappersföretag

som

är

 

hemmahörande i något annat land

 

inom EES än Sverige,

 

 

 

 

34. finansiellt

holdingföretag:

 

ett holdingföretag

enligt artikel

 

4.1.20 i tillsynsförordningen,

 

 

 

35. finansiellt institut: ett finan-

 

siellt institut enligt artikel 4.1.26 i

 

tillsynsförordningen,

 

 

 

 

36. finansiellt

moderholding-

 

företag

inom EES: ett inom EES

 

 

etablerat finansiellt holdingföretag

 

som inte självt är ett dotterföretag

 

till ett

 

 

 

 

40

a) kreditinstitut,

värdepappers-

bolag eller EES-institut, eller

b)annat finansiellt holdingföre- tag eller ett blandat finansiellt holdingföretag som är etablerat i något land inom EES,

37. holdingföretag med blandad verksamhet: holdingföretag enligt artikel 4.1.22 i tillsynsförord- ningen,

38. koncernåterhämtningsplan: en plan som upprättats av ett moderföretag inom EES i syfte att identifiera åtgärder som de företag

ien grupp som omfattas av grupp- baserad tillsyn avser att vidta för att bevara eller återställa koncern- ens eller ett i koncernen ingående värdepappersbolags eller ut- ländskt värdepappersföretags finansiella ställning och livskraft efter en betydande försämring av den finansiella situationen,

39. krishanteringsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappers- företag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europa- parlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i den ursprungliga lydelsen,

40. moderföretag inom EES: ett moderinstitut inom EES, ett finan- siellt moderholdingföretag inom EES eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag inom EES,

41. moderinstitut inom EES: ett kreditinstitut, värdepappersbolag eller EES-institut som är ett moderföretag och som inte självt är ett dotterföretag till ett

a)annat kreditinstitut, värde- pappersbolag eller EES-institut,

Prop. 2016/17:162

41

Prop. 2016/17:162 eller

 

b) finansiellt

holdingföretag

eller ett blandat finansiellt hold- ingföretag som är etablerat i något land inom EES,

42.samordnande tillsynsmyn- dighet: en behörig myndighet som ansvarar för att utöva grupp- baserad tillsyn av moderinstitut inom EES och av värdepappers- bolag och kreditinstitut som kon- trolleras av finansiella moderhold- ingföretag inom EES eller blandade finansiella moderhold- ingföretag inom EES,

43.tillsynsförordningen: Euro- paparlamentets och rådets förord- ning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappers- företag och om ändring av förord- ning (EU) nr 648/2012, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU,

44.utländskt kreditinstitut: ett

kreditinstitut enligt 1 kap. 5 § första stycket 21 lagen om bank- och finansieringsrörelse, och

45. återhämtningsplan: en plan som upprättas av ett värdepappers- bolag i syfte att vidta åtgärder som bolaget avser att vidta för att bevara eller återställa sin finan- siella ställning och livskraft efter en betydande försämring av den finansiella situationen.

42

varaktigt medium: ett medel som

1.gör det möjligt för kunden att bevara information som riktas till denne personligen på ett sätt som är tillgängligt för användning i framtiden och under en tid som är lämplig med hänsyn till vad som är avsikten med informationen, och

2.möjliggör oförändrad åter- givning av den bevarade informa- tionen, och

återhämtningsplan: en plan som upprättas av ett värdepappersbolag

isyfte att vidta åtgärder som bolaget avser att vidta för att bevara eller återställa sin finan- siella ställning och livskraft efter en betydande försämring av den finansiella situationen.

 

 

 

5 a §6

 

 

Prop. 2016/17:162

Vid bedömningen av om ett

Vid bedömningen av om ett

innehav utgör ett kvalificerat inne-

innehav utgör ett kvalificerat inne-

hav enligt 5 § 18 ska följande be-

hav enligt 5 § ska följande be-

stämmelser

i

4 kap.

lagen

stämmelser

i

4 kap.

lagen

(1991:980) om handel med finan-

(1991:980) om handel med finan-

siella instrument tillämpas:

 

siella instrument tillämpas:

 

2 § första stycket 1 om depåbevis,

4 § första stycket, andra stycket 1–8, samt tredje och femte styckena, om beräkning av innehavet,

5 § andra stycket om beräkning av antalet aktier eller röstetal,

12 § 1 och 2 om undantag för aktier som innehas för clearing och avveckling eller förvaltas för någon annans räkning,

13 § om aktier som ingår i handelslager,

14 § om aktier som innehas av marknadsgaranter, samt

16 och 17 §§ om undantag för vissa moderföretag.

Vid bedömningen ska också tillämpas föreskrifter

– om aktier som innehas av marknadsgaranter, som har meddelats med stöd av 7 kap. 1 § 3 lagen om handel med finansiella instrument eller 23 kap. 15 § 1 denna lag, och

– om undantag för vissa moderföretag, som har meddelats med stöd av 7 kap. 1 § 4 lagen om handel med finansiella instrument.

Det som föreskrivs om aktier i de bestämmelser som ska tillämpas enligt första och andra styckena ska också tillämpas för andra andelar i företag.

Aktier eller andelar som ett värdepappersinstitut eller ett kreditinstitut som bedriver finansieringsrörelse innehar till följd av verksamhet enligt 2 kap. 1 § 6 ska dock inte beaktas vid bedömningen, under förutsättning att

1.rösträtten inte utnyttjas eller används på annat sätt för att ingripa i emittentens förvaltning, samt

2.aktierna eller andelarna avyttras inom ett år från förvärvet.

Det som föreskrivs i fjärde stycket ska gälla också för aktier eller andelar som innehas under motsvarande förutsättningar av ett utländskt värdepappersföretag eller av ett utländskt kreditinstitut som bedriver finansieringsrörelse.

 

 

 

11 §7

 

 

Den som är eller har varit knuten

Den som är eller har varit knuten

till ett värdepappersbolag, en börs

till ett värdepappersbolag, en börs,

eller

en

clearingorganisation

som

en leverantör av datarapporte-

anställd

eller uppdragstagare

får

ringstjänster eller en clearingorga-

inte obehörigen röja eller utnyttja

nisation som anställd eller upp-

vad han eller hon i anställningen

dragstagare får

inte

obehörigen

eller under uppdraget har fått veta

röja eller utnyttja vad han eller hon

om

någon annans affärsförhåll-

i anställningen

eller

under upp-

6Senaste lydelse 2009:365.

7Senaste lydelse 2014:985.

43

Prop. 2016/17:162 anden eller

personliga

förhållan-

draget har fått veta om någon

den.

 

 

 

annans

affärsförhållanden eller

 

 

 

 

personliga förhållanden.

Uppgift i en anmälan eller en

Uppgift i en anmälan eller en

utsaga om en misstänkt över-

utsaga om en misstänkt över-

trädelse av en bestämmelse som

trädelse av en bestämmelse som

gäller för verksamheten får inte

gäller för verksamheten får inte

obehörigen

röjas,

om

uppgiften

obehörigen röjas, om uppgiften

kan avslöja anmälarens identitet.

kan avslöja anmälarens eller den

 

 

 

 

anmäldes identitet.

I det allmännas

verksamhet tillämpas i

stället bestämmelserna i

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

I 5 a § kreditupplysningslagen (1973:1173) finns bestämmelser som innebär att det som gäller om tystnadsplikt enligt första stycket inte hind- rar att uppgifter i vissa fall utväxlas för kreditupplysningsändamål.

2 kap.

1 §

För att driva värdepappersrörelse krävs tillstånd av Finansinspektionen, om inte något annat framgår av denna lag. Tillstånd får ges för

1. mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera

finansiella instrument,

avseende

 

2. utförande av

order

2. utförande av order på kunders

finansiella

instrument

kunders

uppdrag,

uppdrag,

med

finansiella

in-

 

3. handel

3. handel för egen räkning,

strument för egen räkning,

 

 

4. diskretionär

portföljförvalt-

4. portföljförvaltning,

ning avseende finansiella instru-

 

ment,

 

 

 

till

 

5. investeringsrådgivning

5. investeringsrådgivning,

kund avseende finansiella instru- ment,

6. garantigivning avseende finansiella instrument och placering av finansiella instrument med ett fast åtagande,

7. placering av finansiella instru-

7. placering av finansiella instru-

ment utan fast åtagande, och

ment utan fast åtagande,

8. drift av handelsplattformar.

8. drift av MTF-plattformar, och

 

9. drift av OTF-plattformar.

 

1 a §

 

Tillstånd för en investerings-

 

tjänst enligt 1 § 1, 2 och 4–7 om-

 

fattar även att tjänsten tillhanda-

 

hålls avseende en strukturerad

 

insättning.

44

1. förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldig- het, dock inte tillhandahålla eller föra värdepapperskonton på hög- sta nivå (central kontoförings- tjänst),
2. lämna kunder kredit för att kunden, genom värdepappersbolag- et, ska kunna genomföra en transak- tion i ett eller flera finansiella instru- ment,

1 b §

Prop. 2016/17:162

För drift av ett multilateralt

system krävs tillstånd för drift av

en handelsplattform eller

en

reglerad marknad.

 

2 §

Ett värdepappersbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen som ett led i rörelsen

1. förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldig- het,

2. lämna kunder kredit för att kunden, genom värdepappersbola- get, skall kunna genomföra en transaktion i ett eller flera finan- siella instrument,

3.lämna råd till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi och liknan- de frågor samt lämna råd och utföra tjänster vid fusioner och företags- uppköp,

4.utföra valutatjänster om dessa har samband med investeringstjänster,

5.utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra form- er av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instru- ment,

6.utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument,

7. utföra investeringstjänster, inve-

7. utföra investeringstjänster, inve-

steringsverksamhet och

sidotjänster

steringsverksamhet och sidotjänster

avseende underliggande faktorer till

avseende underliggande faktorer till

sådana finansiella derivatinstrument

sådana finansiella derivatinstrument

som avses i 1 kap.

4 § första

som avses i punkterna 2–4 och 7 i

stycket 5 b–d och g, och

 

definitionen i 1 kap. 4 §, och

8. ta emot kunders medel på konto för att underlätta värdepappers- rörelsen.

Tillstånd enligt första stycket 8 får ges bara tillsammans med tillstånd enligt första stycket 2.

3 §8

Ett värdepappersbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen driva annan verksamhet än att tillhandahålla de sidotjänster som anges i 2 §.

Ett värdepappersbolag får efter

Ett värdepappersbolag får efter

tillstånd av Finansinspektionen

tillstånd av Finansinspektionen

1. driva valutahandel, och

driva valutahandel.

8 Senaste lydelse 2012:375.

 

45

Prop. 2016/17:162

2. tillhandahålla

investerings-

 

 

tjänster, driva

investeringsverk-

 

 

samhet och tillhandahålla sido-

 

 

tjänster som avser sådana ut-

 

 

släppsrätter som inte är finansiella

 

 

instrument och som auktioneras i

 

 

enlighet med kommissionens för-

 

 

ordning (EU) nr 1031/2010 av den

 

 

12 november 2010 om tidsschema,

 

 

administration och andra aspekter

 

 

av auktionering

av

utsläppsrätter

 

 

för växthusgaser i enlighet med

 

 

Europaparlamentets

och rådets

 

 

direktiv 2003/87/EG om ett system

 

 

för handel med utsläppsrätter för

 

 

växthusgaser inom gemenskapen.

 

 

Tillstånd enligt första stycket behövs inte för att utöva försäkrings-

 

förmedling under de förutsättningar som föreskrivs i lagen (2005:405)

 

om försäkringsförmedling.

I 10 kap. finns bestämmelser om

 

 

 

 

 

 

 

 

tillhandahållande av vissa data-

 

 

 

 

rapporteringstjänster.

 

 

 

5 §9

 

Tillstånd enligt 1 § behövs inte för

 

 

1. Sveriges riksbank, Riksgäldskontoret och Kammarkollegiet,

 

2. anknutna ombud för de verk-

2. anknutna ombud för de verk-

 

samheter som anges i 1 kap. 5 § 1,

samheter som anges i 1 kap. 4 b §,

3.börs som driver verksamhet med stöd av sitt tillstånd,

4.försäkringsföretag med tillstånd enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043),

5.företag inom en koncern som tillhandahåller investeringstjänster uteslutande till andra företag i koncernen,

6.fysiska och juridiska personer som tillhandahåller investeringstjänster, om tjänsten tillhandahålls tillfälligt i samband med annan yrkesmässig verksamhet som regleras av

a) bestämmelser i lag eller annan författning, eller

b) etiska regler som avser yrkesverksamheten i fråga och som inte utesluter att tjänsten tillhandahålls,

7. fysiska och juridiska personer

7. fysiska och juridiska personer

som inte tillhandahåller investe-

som för egen räkning handlar med

ringstjänster eller utför investerings-

andra finansiella instrument än

verksamhet utom handel för egen

råvaruderivat

eller

utsläppsrätter

räkning, såvida de inte

eller derivat hänförliga till ut-

 

släppsrätter och som inte till-

 

handahåller

andra

investerings-

 

tjänster eller utför annan investe-

9

Senaste lydelse 2013:579.

46

 

ringsverksamhet med andra finan-

Prop. 2016/17:162

siella instrument än råvaruderivat

 

eller utsläppsrätter eller derivat

 

 

hänförliga till utsläppsrätter, så-

a) är marknadsgaranter, eller

vida de inte

 

 

a) är marknadsgaranter,

 

b) handlar för

egen räkning

b) är deltagare på en reglerad

utanför en reglerad marknad eller

marknad eller en MTF-plattform

en handelsplattform på ett orga-

eller har direkt elektroniskt till-

niserat, frekvent

och systematiskt

träde till en handelsplats, med

sätt genom att tillhandahålla ett

undantag av icke-finansiella en-

system som är tillgängligt för någon

heter som på en handelsplats

utomstående i syfte att handla med

genomför transaktioner som på ett

denne,

 

objektivt mätbart sätt

minskar

 

 

risker som står i direkt samband

 

 

med affärsverksamheten

eller

 

 

likviditetsförvaltningen

hos

dem

 

 

eller de koncerner de ingår i,

 

c)tillämpar en teknik för algo- ritmisk högfrekvenshandel, eller

d)handlar för egen räkning vid utförandet av kundorder,

8.företag som tillhandahåller investeringstjänster som uteslutande består i förvaltning av ett program som syftar till delägarskap för de anställda i företaget,

9.företag som tillhandahåller både

a)investeringstjänster som uteslutande består i förvaltning av program som syftar till delägarskap för de anställda i företaget, och

b)andra investeringstjänster än sådana som anges i a uteslutande till andra företag i koncernen,

10. fondbolag, förvaltningsbolag och fondföretag som får driva verk- samhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder samt AIF-förvaltare som får driva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alterna- tiva investeringsfonder i andra fall än efter registrering enligt 2 kap. den

lagen,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. företag

som

handlar

med

11. företag

som

handlar

med

 

finansiella

instrument

för

egen

råvaruderivat, utsläppsrätter

eller

 

räkning eller tillhandahåller inve-

derivat hänförliga till utsläppsrätter

 

steringstjänster i fråga om deri-

för egen räkning utan att utföra

 

vatinstrument

med

råvaror

som

kundorder,

eller

tillhandahåller

 

underliggande tillgång eller sådana

investeringstjänster

i

fråga

om

 

derivatkontrakt

som

avses i

1 kap.

sådana instrument till kunderna i sin

 

4 § första stycket 5 g till kunderna i

huvudsakliga verksamhet, om

 

 

sin huvudsakliga verksamhet, om

 

 

 

 

 

 

a) detta utgör en kompletterande

a) detta utgör en kompletterande

 

verksamhet

eller,

om

företaget

verksamhet

eller,

om

företaget

 

ingår i en koncern, detta utgör en

ingår i en koncern, detta utgör en

 

kompletterande verksamhet sett till

kompletterande verksamhet sett till

 

koncernen i dess helhet, och

 

koncernen i dess helhet,

 

 

 

b) den huvudsakliga

verksam-

b) den huvudsakliga

verksam-

 

heten inte

utgörs

av

tillhanda-

heten inte

utgörs

av

tillhanda-

47

Prop. 2016/17:162 hållande av

investeringstjänster

hållande

 

av

 

investeringstjänster

eller sådana

tjänster

som avses i

eller

sådana

tjänster

som avses i

7 kap. 1 §

lagen

(2004:297) om

7 kap.

1 §

lagen

(2004:297)

om

bank- och finansieringsrörelse,

 

bank- och finansieringsrörelse eller

 

 

 

 

 

 

verksamhet

som

marknadsgarant

 

 

 

 

 

 

för råvaruderivat,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) företaget

inte

 

tillämpar

en

 

 

 

 

 

 

teknik för algoritmisk högfrekvens-

 

 

 

 

 

 

handel, och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) företaget

årligen

anmäler

till

 

 

 

 

 

 

Finansinspektionen

att

undantaget

 

 

 

 

 

 

utnyttjas

samt

inspektionens

 

 

 

 

 

 

begäran rapporterar på vilken grund

 

 

 

 

 

 

företaget

anser

att

verksamheten

 

 

 

 

 

 

endast är en kompletterande verk-

 

 

 

 

 

 

samhet,

 

 

 

 

 

 

 

 

12. fysiska

och

juridiska

per-

12. fysiska

och

juridiska

per-

soner som tillhandahåller investe-

soner som tillhandahåller investe-

ringsrådgivning till

kund

inom

ringsrådgivning

inom

ramen

för

ramen för annan yrkesmässig verk-

annan yrkesmässig verksamhet än

samhet än sådan som omfattas av

sådan som omfattas av bestäm-

bestämmelserna i denna lag, om

melserna i denna lag, om det inte

det inte lämnas någon specifik

lämnas någon

specifik

ersättning

ersättning för rådgivningen,

 

för rådgivningen,

 

 

 

 

13. företag

 

vars

 

huvudsakliga

13. fysiska och juridiska personer

verksamhet utgörs av handel för

som

utför

investeringsverksamhet,

egen räkning med råvaror eller

dock inte drift av en andrahands-

derivatinstrument med råvaror som

marknad,

 

eller

tillhandahåller

underliggande tillgång, om företaget

investeringstjänster rörande råvaru-

inte ingår i en koncern vars huvud-

derivat för att fullgöra uppgifter

 

sakliga verksamhet utgörs av till-

– enligt

 

Europaparlamentets

och

handahållande

av

investerings-

rådets direktiv 2009/72/EG av den

tjänster eller sådana tjänster som

13 juli 2009 om gemensamma regler

avses i 7 kap. 1 § lagen om bank-

för den inre marknaden för el och

och finansieringsrörelse,

 

om

upphävande

 

av

direktiv

 

 

 

 

 

 

2003/54/EG,

i

den

ursprungliga

 

 

 

 

 

 

lydelsen,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– enligt

 

Europaparlamentets

och

 

 

 

 

 

 

rådets direktiv 2009/73/EG av den

 

 

 

 

 

 

13 juli 2009 om gemensamma regler

 

 

 

 

 

 

för den inre marknaden för naturgas

 

 

 

 

 

 

och om upphävande av direktiv

 

 

 

 

 

 

2003/55/EG,

i

den

ursprungliga

 

 

 

 

 

 

lydelsen,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– enligt

 

Europaparlamentets

och

 

 

 

 

 

 

rådets förordning (EG) nr 714/2009

 

 

 

 

 

 

av den 13 juli 2009 om villkor för

 

 

 

 

 

 

tillträde till nät för gränsöver-

 

 

 

 

 

 

skridande elhandel och om upphäv-

 

 

 

 

 

 

ande av förordning (EG) nr

48

 

 

 

 

 

1228/2003

 

eller

enligt sådana

nät-

14. företag som tillhandahåller investeringstjänster eller utför inve- steringsverksamhet

a)som uteslutande består i handel för egen räkning på marknader för finansiella terminer, optioner eller andra derivatinstrument och på avistamarknader bara i syfte att skydda derivatpositioner, eller

b)som dels handlar på uppdrag av andra medlemmar på mark- naderna som anges i a eller ställer priser för dem, dels garanteras av clearingdeltagare på dessa mark- nader, om ansvaret för att avtal som ingås av företagen fullgörs bärs av clearingdeltagarna, och

15. verksamhet enligt 1 § 1 och 5 som drivs av den som är registrerad för förmedling av alla slag av för- säkringar eller bara livförsäkringar enligt 2 kap. 3 § lagen (2005:405)

föreskrifter eller riktlinjer som har Prop. 2016/17:162 antagits enligt förordningen, eller

– enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till naturgasöverförings- näten och om upphävande av förord- ning (EG) nr 1775/2005 eller enligt sådana nätföreskrifter eller riktlinjer som har antagits enligt förord- ningen, om

a)personen är en sådan system- ansvarig för överföringssystemet som avses i artikel 2.4 i Europa- parlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG, i den ursprungliga lydelsen, eller artikel 2.4 i Europa- parlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG, i den ursprungliga lydelsen,

b)personen tillhandahåller tjänst- er till en systemansvarig som avses

ia och fullgör uppgifterna för den systemansvariges räkning, eller

c)personen är operatör eller förvaltare av energibalanserings- system, rörledningsnät eller system för balansering av tillgången och efterfrågan på energi,

14. verksamhet enligt 1 § 1 och 5

 

som drivs av den som är registrerad

 

för förmedling av alla slag av för-

 

säkringar eller bara livförsäkringar

 

enligt 2 kap. 3 § lagen (2005:405)

49

Prop. 2016/17:162 om försäkringsförmedling, om

om försäkringsförmedling, om

 

 

a) verksamheten bara är en sido-

a) verksamheten bara är en sido-

 

verksamhet till försäkringsförmed-

verksamhet till försäkringsförmed-

 

lingen och bara avser mottagande

lingen och bara avser mottagande

 

och vidarebefordran av order av-

och vidarebefordran av order av-

 

seende andelar i värdepappers-

seende andelar i värdepappers-

 

fonder eller

sådana

fondföretag

fonder

eller

sådana

fondföretag

 

som avses i 1 kap. 7 § lagen om

som avses i 1 kap. 7 § lagen om

 

värdepappersfonder eller andelar i

värdepappersfonder eller andelar i

 

specialfonder eller sådana utländ-

specialfonder eller sådana utländ-

 

ska fonder som avses i 4 kap. 2

ska fonder som avses i 4 kap. 2

 

eller

3 § eller 5 kap.

6 §

första

eller

3 § eller 5 kap.

6 §

första

 

stycket 1 eller andra stycket eller

stycket 1 eller andra stycket eller

 

11 §

första

stycket 1

lagen om

11 §

första

stycket 1

lagen

om

 

förvaltare av alternativa investe-

förvaltare av alternativa investe-

 

ringsfonder

samt investeringsråd-

ringsfonder

samt

investeringsråd-

 

givning till kund avseende sådana

givning avseende sådana andelar,

 

andelar,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) kunders order vidarebefordras bara direkt till fondbolag, förvalt-

 

ningsbolag, fondföretag, samt AIF-förvaltare som avses i a, och

 

 

 

c) försäkringsförmedlaren

i

c) försäkringsförmedlaren

 

i

 

denna verksamhet inte tar emot

denna verksamhet inte tar emot

 

kunders medel eller fondandelar.

kunders medel eller andelar i

 

 

 

 

 

 

fonder eller fondföretag,

 

 

 

 

 

 

 

 

15. företag som är verksamhets-

 

 

 

 

 

 

utövare

enligt

1 kap.

2 a §

lagen

 

 

 

 

 

 

(2004:1199) om handel med ut-

 

 

 

 

 

 

släppsrätter som handlar med ut-

 

 

 

 

 

 

släppsrätter för egen räkning, om

 

 

 

 

 

 

a) företaget

inte

tillhandahåller

 

 

 

 

 

 

andra

 

investeringstjänster

eller

 

 

 

 

 

 

ägnar sig åt annan investerings-

 

 

 

 

 

 

verksamhet, och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) företaget

inte

tillämpar

en

 

 

 

 

 

 

teknik för algoritmisk högfrekvens-

 

 

 

 

 

 

handel, och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. värdepapperscentraler

 

med

 

 

 

 

 

 

tillstånd enligt artikel 16 i förord-

 

 

 

 

 

 

ningen

om

värdepapperscentraler

 

 

 

 

 

 

för att tillhandahålla de tjänster

 

 

 

 

 

 

som uttryckligen anges i avsnitt-

 

 

 

 

 

 

en A och B i bilagan till den för-

 

 

 

 

 

 

ordningen.

 

 

 

 

 

 

 

Tillstånd krävs inte heller för sådan förvaltning av finansiella instrument

 

som är reglerad i någon annan lag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skall

9 §

 

 

 

 

 

ska

 

 

 

Finansinspektionen

innan

Finansinspektionen

innan

 

den beslutar om tillstånd samråda

den beslutar om tillstånd samråda

50

med behörig myndighet i ett annat

med behörig myndighet i ett annat

1. driva värdepappersrörelse från filial i Sverige eller genom att använda ett anknutet ombud som är etablerat här i landet med början två månader efter det att Finansinspektionen från en be- hörig myndighet i företagets hem- land har tagit emot en under- rättelse som innehåller
a) en verksamhetsplan för den avsedda verksamheten i Sverige med uppgift om filialens eller det anknutna ombudets organisation, och
b) uppgift om filialens eller det anknutna ombudets adress och ansvariga ledning, och
2. driva värdepappersrörelse genom att från sitt hemland er- bjuda och tillhandahålla tjänster med början så snart Finansinspek- tionen från en behörig myndighet i företagets hemland har tagit emot en underrättelse som innehåller en verksamhetsplan för den avsedda verksamheten med uppgift om vilka tjänster som ska erbjudas och

land inom EES, om bolaget

1. är eller kan förväntas bli dotterföretag till ett värdepappers- företag, ett kreditinstitut eller ett försäkringsföretag med auktorisa- tion i det landet,

land inom EES, om bolaget

1. är eller kan förväntas bli dotterföretag till ett värdepappers- företag, en marknadsoperatör, ett kreditinstitut eller ett försäkrings- företag med auktorisation i det landet,

2.är eller kan förväntas bli dotterföretag till moderföretaget till ett värdepappersföretag, ett kreditinstitut, ett företag för elektroniska pengar eller ett försäkringsföretag med auktorisation i det landet, eller

3.kontrolleras eller kan förväntas komma att kontrolleras av samma fysiska eller juridiska personer som har ägarkontroll över ett värdepap- persföretag, ett kreditinstitut, ett företag för elektroniska pengar eller ett försäkringsföretag med auktorisation i det landet.

4kap.

1 §

Ett utländskt företag som hör hemma inom EES och som i hemlandet har tillstånd att driva värdepappersrörelse behöver inte tillstånd enligt 2 kap. 1 §. Ett sådant företag får

1. driva värdepappersrörelse från filial i Sverige med början två månader efter det att Finansins- pektionen från en behörig myndig- het i företagets hemland har tagit emot en underrättelse som inne- håller

a) en verksamhetsplan för den avsedda verksamheten i Sverige med uppgift om filialens organi- sation,

b) uppgift om huruvida filialen avser att använda anknutna ombud, och

c) uppgift om filialens adress och ansvariga ledning, och

2. driva värdepappersrörelse genom att från sitt hemland er- bjuda och tillhandahålla tjänster med början så snart Finansinspek- tionen från en behörig myndighet i företagets hemland har tagit emot en underrättelse som innehåller en verksamhetsplan för den avsedda verksamheten med uppgift om vilka tjänster som skall erbjudas

Prop. 2016/17:162

51

Prop. 2016/17:162 och om huruvida företaget

avser

om huruvida företaget avser att

att använda anknutna ombud.

använda ett anknutet ombud som

 

 

 

 

är etablerat i företagets hemland.

Finansinspektionen får besluta att verksamhet får påbörjas tidigare än

vad som anges i första stycket 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 §

 

 

 

 

 

 

Ett företag som hör hemma

Ett företag som hör hemma

utanför EES får efter tillstånd av

utanför EES får efter tillstånd av

Finansinspektionen

driva

värde-

Finansinspektionen

driva

värde-

pappersrörelse från filial i Sverige.

pappersrörelse från filial i Sverige.

Tillstånd till

filialetablering

skall

Tillstånd

till

filialetablering

ska

ges om

 

 

 

ges om

 

 

 

 

 

 

1. företaget

står

under

be-

1. företaget

står

under

be-

tryggande tillsyn av en behörig

tryggande tillsyn av en behörig

myndighet i hemlandet och den

myndighet i hemlandet och det har

myndigheten har tillåtit att före-

tillstånd i hemlandet för att till-

taget etablerar sig i Sverige,

 

handahålla de tjänster och driva

 

 

 

 

den verksamhet som ansökan av-

 

 

 

 

ser,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. företagets

hemland har

vid-

 

 

 

 

tagit nödvändiga åtgärder för att

 

 

 

 

motverka penningtvätt och finan-

 

 

 

 

siering av terrorism,

 

 

 

 

 

 

 

 

3. det har

inrättats

samarbets-

 

 

 

 

arrangemang mellan Finansinspek-

 

 

 

 

tionen och den behöriga myndig-

 

 

 

 

heten i det land där företaget hör

 

 

 

 

hemma som inbegriper bestäm-

 

 

 

 

melser som reglerar informations-

 

 

 

 

utbyte i syfte att bevara marknadens

 

 

 

 

integritet och skydda investerare,

 

 

 

 

4. filialen fritt förfogar över ett

 

 

 

 

tillräckligt startkapital,

 

 

 

 

 

 

 

5. det har utsetts en eller flera

 

 

 

 

personer som ska ha ansvaret för

 

 

 

 

ledningen av filialen, och dessa

 

 

 

 

uppfyller kraven i 3 kap. 1 § 5 och 6

 

 

 

 

och 5 §,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. företagets

hemland

har ingått

 

 

 

 

ett avtal med Sverige, som uppfyller

 

 

 

 

normerna

i artikel 26

i

OECD:s

 

 

 

 

modellavtal för skatter på inkomst

 

 

 

 

och förmögenhet och säkerställer ett

 

 

 

 

effektivt informationsutbyte i skatte-

 

 

 

 

ärenden, inklusive eventuella multi-

 

 

 

 

laterala skatteavtal,

 

 

 

 

2. filialen tillhör ett investerar-

7. filialen tillhör ett investerar-

skydd som uppfyller minst de krav

skydd som har godkänts eller

som gäller inom EES, och

 

erkänts i enlighet med Europa-

52

 

 

 

parlamentets

och rådets

direktiv

3. det finns skäl att anta att den planerade verksamheten kommer att drivas enligt bestämmelserna i denna lag och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

97/9/EG av den 3 mars 1997 om Prop. 2016/17:162 system för ersättning till investe-

rare, i den ursprungliga lydelsen, och

8. det finns skäl att anta att den planerade verksamheten kommer att drivas enligt bestämmelserna i denna lag, förordningen om mark- nader för finansiella instrument, föreskrifter som meddelats med stöd av lagen och andra författningar som gäller för företagets verksam- het i Sverige.

7 §

Finansinspektionen ska inom sex månader från det att en fullständig ansökan om tillstånd enligt 4 § har lämnats in underrätta företaget om sitt beslut i tillståndsfrågan.

8 §

Ett företag som avses i 4 § och som har fått tillstånd att driva värdepappersrörelse från filial i Sverige ska tillhandahålla ända- målsenliga rapporteringssystem för anställda som vill göra anmäl- ningar om misstänkta överträdel- ser av bestämmelser som gäller för verksamheten.

Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av person- uppgifter inom ramen för sådana rapporteringssystem.

9 §

I förordningen om marknader för finansiella instrument finns ytterligare bestämmelser om möj- ligheten för företag som hör hemma utanför EES att under vissa förutsättningar tillhanda- hålla investeringstjänster eller ut- föra investeringsverksamhet inom EES.

53

Prop. 2016/17:162

 

 

 

 

 

 

5 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 §

 

 

 

 

 

 

Ett värdepappersbolag som avser

Ett värdepappersbolag som avser

 

att inrätta en filial i ett annat land

att driva värdepappersrörelse från

 

inom

 

EES

skall

underrätta

en filial eller genom att använda

 

Finansinspektionen innan

verk-

ett anknutet ombud som är

 

samheten påbörjas. Underrättelsen

etablerat i ett annat land inom EES

 

skall innehålla

 

 

 

 

ska underrätta Finansinspektionen

 

 

 

 

 

 

 

 

innan

verksamheten

 

påbörjas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Underrättelsen ska innehålla

 

 

1. en

 

verksamhetsplan för

den

1. en

verksamhetsplan

för

den

 

avsedda verksamheten med uppgift

avsedda verksamheten med uppgift

 

om filialens organisation,

 

 

om filialens och det anknutna

 

2. uppgift om

huruvida

filialen

ombudets organisation, och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

avser att använda anknutna om-

 

 

 

 

 

 

 

bud, och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. uppgift om i vilket land

2. uppgift om i vilket land

 

filialen skall inrättas samt om

filialen ska inrättas och det an-

 

filialens

adress

och

ansvariga

knutna ombudet användas samt om

 

ledning.

 

 

 

 

 

filialens och det anknutna om-

 

 

 

 

 

 

 

 

budets adresser och ansvariga led-

 

 

 

 

 

 

 

 

ningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Första stycket gäller även ett

 

 

 

 

 

 

 

 

svenskt kreditinstitut som har till-

 

 

 

 

 

 

 

 

stånd enligt

3 kap. 10 §

och

som

 

 

 

 

 

 

 

 

avser att driva värdepappersrörelse

 

 

 

 

 

 

 

 

genom att använda ett anknutet

 

 

 

 

 

 

 

 

ombud etablerat i ett annat land

 

 

 

 

 

 

 

 

inom EES.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 §

 

 

 

 

 

 

Om ett värdepappersbolag avser

Om ett värdepappersbolag avser

 

att ändra något som angetts i

att ändra något som angetts i

 

bolagets underrättelse till Finans-

bolagets underrättelse till Finans-

 

inspektionen efter det att filialen

inspektionen

enligt

1 §,

ska

 

inrättats,

skall bolaget

skriftligen

bolaget

skriftligen

underrätta

 

underrätta inspektionen

minst

en

inspektionen

minst en

månad

 

månad innan ändringen genom-

innan

ändringen

genomförs.

 

förs.

Finansinspektionen

skall

Finansinspektionen ska

underrätta

 

underrätta den behöriga myndig-

den behöriga myndigheten i det

 

heten i det andra landet om

andra landet om ändringen.

 

 

ändringen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om

Finansinspektionen

finner

Om

Finansinspektionen finner

 

att ändringen inte får göras, skall

att ändringen inte får göras, ska

 

inspektionen meddela

beslut

om

inspektionen

meddela

beslut

om

 

det inom en månad från det att

det inom en månad från det att

 

underrättelsen kom in till inspek-

underrättelsen kom in till inspek-

 

tionen. Den behöriga myndigheten

tionen. Den behöriga myndigheten

 

i det andra landet skall omedelbart

i det andra landet ska omedelbart

54

underrättas om beslutet.

 

 

 

underrättas om beslutet.

 

 

 

Vid ändring av investerarskydd eller insättningsgaranti som avses i 2 § första stycket skall Finans- inspektionen underrätta den be- höriga myndigheten i det land där filialen finns om ändringen.

Vid ändring av investerarskydd Prop. 2016/17:162 eller insättningsgaranti som avses i

2 § första stycket ska Finans- inspektionen underrätta den be- höriga myndigheten i det land där filialen finns om ändringen.

Första–tredje styckena gäller även ett svenskt kreditinstitut som har tillstånd enligt 3 kap. 10 § och som avser att driva värdepappers- rörelse genom att använda ett an- knutet ombud etablerat i ett annat land inom EES.

 

 

 

 

4 §

 

 

 

 

 

 

Ett värdepappersbolag som avser

Ett värdepappersbolag som avser

att driva verksamhet i ett annat

att driva värdepappersrörelse i ett

land inom EES, genom att erbjuda

annat land inom EES, genom att

och tillhandahålla tjänster utan att

erbjuda

och

tillhandahålla tjänster

inrätta filial där, skall underrätta

utan att inrätta filial där, ska

Finansinspektionen

innan

verk-

underrätta

Finansinspektionen

samheten påbörjas. Underrättelsen

innan

verksamheten

påbörjas.

skall innehålla

 

 

 

Underrättelsen ska innehålla

 

1. en

verksamhetsplan

för

den

1. en

verksamhetsplan

för

den

avsedda verksamheten med uppgift

avsedda verksamheten med uppgift

om vilka tjänster som skall erbjudas,

om vilka tjänster som ska erbjudas,

2. uppgift om i vilket land verk-

2. uppgift om i vilket land verk-

samheten skall drivas, och

 

 

samheten ska drivas, och

 

 

3. uppgift om huruvida

bolaget

3. uppgift

om huruvida bolaget

avser att använda anknutna ombud

avser att använda ett anknutet

i det landet.

 

 

 

ombud etablerat i Sverige för verk-

Finansinspektionen skall inom en

samheten i det andra landet.

 

Finansinspektionen

ska

inom

en

månad från det att underrättelsen

månad från det att underrättelsen

togs emot lämna över den och verk-

togs emot lämna över den och verk-

samhetsplanen till

den

behöriga

samhetsplanen

till

den

behöriga

myndigheten i det land där verk-

myndigheten i det land där verk-

samheten skall drivas.

 

 

samheten ska drivas.

 

 

 

 

 

 

 

6 §

 

 

 

 

 

 

Avser

ett värdepappersbolag att

Ett svenskt kreditinstitut som har

använda

anknutna

ombud,

skall

tillstånd enligt 3 kap. 10 § och som

Finansinspektionen

lämna

uppgift

avser att driva värdepappersrörelse i

om vilka ombud bolaget avser att

ett annat land inom EES genom an-

använda, om den behöriga myn-

knutet ombud etablerat i Sverige, ska

digheten i det land där verksamheten

underrätta Finansinspektionen innan

skall drivas begär det.

 

 

verksamheten påbörjas om vilket det

 

 

 

 

 

anknutna ombudet är.

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansinspektionen

ska

inom

en

 

 

 

 

 

månad

från

det

att

underrättelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

Prop. 2016/17:162

 

 

 

 

togs emot lämna över den till den

 

 

 

 

 

behöriga myndigheten i det land där

 

 

 

 

 

verksamheten ska drivas.

 

 

 

 

 

 

7 §

 

 

 

 

 

Ett värdepappersbolag som avser

Ett värdepappersbolag som avser

att vidta åtgärder i ett annat land

att vidta åtgärder i ett annat land

inom EES för att underlätta för

inom EES för att underlätta för

deltagare på distans att få tillträde

deltagare på distans att få tillträde

till bolagets handelsplattform skall

till bolagets handelsplattform

ska

innan

sådana

åtgärder

påbörjas

innan

sådana åtgärder

påbörjas

underrätta

Finansinspektionen.

underrätta

Finansinspektionen.

Finansinspektionen skall

inom en

Finansinspektionen

ska

inom

en

månad från det att underrättelsen

månad från det att underrättelsen

togs emot lämna över den till den

togs emot lämna över den till den

behöriga myndigheten i det land

behöriga myndigheten i det land

där åtgärderna skall vidtas. På

där åtgärderna ska vidtas. På

begäran skall

Finansinspektionen

begäran ska

Finansinspektionen

till samma myndighet lämna upp-

till samma myndighet lämna upp-

gifter om vilka från det landet som

gifter om vilka från det landet som

deltar på bolagets handelsplatt-

deltar på bolagets handelsplatt-

form.

 

 

 

 

form.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Första stycket gäller även ett

 

 

 

 

 

svenskt kreditinstitut som har till-

 

 

 

 

 

stånd enligt 3 kap. 10 § och som

 

 

 

 

 

avser att vidta åtgärder i ett annat

 

 

 

 

 

land inom EES för att underlätta

 

 

 

 

 

för deltagare på distans att få till-

 

 

 

 

 

träde till institutets handelsplatt-

 

 

 

 

 

form.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 §

 

 

 

 

 

Ett

svenskt

värdepappersinstitut

Ett

svenskt

värdepappersinstitut

eller ett utländskt värdepappers-

eller ett utländskt värdepappers-

företag som hör hemma inom EES

företag som hör hemma inom EES

som har träffat avtal enligt 1 kap.

som har träffat avtal med ett

5 § 1 med ett anknutet ombud som

anknutet ombud som är etablerat i

har sitt driftställe i Sverige, skall

Sverige, ska anmäla ombudet för

anmäla ombudet

för registrering

registrering

hos

Bolagsverket.

hos Bolagsverket.

Institutet eller

Institutet eller företaget ska innan

företaget skall innan det träffar ett

det träffar ett sådant avtal

sådant avtal kontrollera att det

kontrollera

att

det

anknutna

anknutna ombudet har tillräckliga

ombudet har tillräckliga kunskaper

kunskaper och kvalifikationer för

och

kvalifikationer

för

den

den verksamhet som det skall

verksamhet som det ska driva samt

driva samt att det även i övrigt är

att det även i övrigt är lämpligt att

lämpligt att driva sådan verksam-

driva sådan verksamhet.

 

 

het.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I en anmälan enligt första stycket

I en anmälan enligt första stycket

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skall det anges vilken verksamhet som ombudet skall driva.

ska det anges vilken verksamhet Prop. 2016/17:162 som ombudet ska driva.

4 §

Ett svenskt värdepappersinstitut

Ett svenskt värdepappersinstitut

eller ett utländskt värdepappers-

eller ett utländskt värdepappers-

företag som hör hemma inom EES

företag som hör hemma inom EES

skall se till att ett anknutet ombud

ska se till att ett anknutet ombud

som det har anmält för registrering

som det har anmält för registrering

enligt 1 eller 2 § informerar kund-

enligt 1 § informerar kunderna om

erna om

 

1.vilket värdepappersinstitut eller utländskt värdepappersföretag det företräder,

2.vilka befogenheter det har, och

3.att institutet eller företaget är ansvarigt för ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet or- sakar kunden.

5 §

 

 

 

 

Ett svenskt värdepappersinstitut

Ett

svenskt värdepappersinstitut

eller ett utländskt värdepappers-

eller ett utländskt värdepappers-

företag som hör hemma inom EES

företag som hör hemma inom EES

som har träffat avtal enligt 1 kap.

som har träffat avtal med ett

5 § 1 med ett anknutet ombud är

anknutet ombud är ansvarigt för

ansvarigt för ren förmögenhets-

ren

förmögenhetsskada

som

skada som ombudet genom sin

ombudet genom

sin

verksamhet

verksamhet uppsåtligen eller av

uppsåtligen eller

av

oaktsamhet

oaktsamhet orsakar en kund.

orsakar en kund.

 

 

 

6 §10

 

 

 

 

Ett svenskt värdepappersinstitut

Ett

svenskt värdepappersinstitut

eller ett utländskt värdepappers-

eller ett utländskt värdepappers-

företag som hör hemma inom EES

företag som hör hemma inom EES

ska fortlöpande se till att anknutna

ska fortlöpande se till att anknutna

ombud som det har anmält för

ombud som det har anmält för

registrering enligt 1 eller 2 § upp-

registrering enligt 1 § uppfyller

fyller

 

 

 

 

 

1. kraven på kunskaper, kvalifikationer och lämplighet enligt 1 § första

stycket, och

 

 

1 och

2. det som enligt 8 kap. 15 § och

2. det som

enligt

8 kap.

21 a–27 §§

gäller

för

värde-

9 kap. 1 och 10–29 §§ gäller för

pappersinstitut.

 

 

värdepappersinstitut.

10 Senaste lydelse 2013:579.

57

Prop. 2016/17:162

 

 

 

 

7 §

 

 

 

 

Bolagsverket

är

registrerings-

Bolagsverket

är

registrerings-

myndighet

för

anknutna ombud

myndighet

för

anknutna ombud

som avses i 1 och 2 §§. Hos

som avses i 1 §. Hos Bolagsverket

Bolagsverket förs

register

över

förs register över anknutna ombud,

anknutna ombud, där de uppgifter

där de uppgifter som enligt lag

som enligt lag eller andra författ-

eller andra författningar ska tas in i

ningar skall tas in i register skrivs

register skrivs in.

 

 

 

in.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 §

 

 

 

 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

 

skall

 

 

 

 

ska

1. vilka

förhållanden som

1. vilka

förhållanden som

redovisas i ett sådant avtal som av-

redovisas i ett sådant avtal som av-

ses i 1 kap. 5 § 1, och

 

ses i 1 kap. 4 b §, och

 

2. vad

svenska

värdepappers-

2. vad

svenska

värdepappers-

institut och utländska värdepap-

institut och utländska värdepap-

persföretag skall iaktta enligt 1 §

persföretag ska iaktta enligt 1 § vid

vid anmälan om registrering och

anmälan

om

registrering

och

kontroll av anknutna ombud.

 

kontroll av anknutna ombud.

 

8 kap. Skydd för investerare och

8 kap. Rörelseregler

 

 

andra rörelseregler

 

 

 

 

 

 

 

2 §

Av bestämmelserna om värde- pappersinstitut i detta kapitel ska bara det som anges i 1, 12 och 21 a–33 §§ tillämpas på utländska företag som driver värdepappers- rörelse i Sverige enligt 4 kap. 1 § första stycket 1.

1 §11

Av bestämmelserna om värde- pappersinstitut i detta kapitel ska bara det som anges i 1520, 32 och 33 §§ tillämpas på utländska företag som driver värdepappersrörelse i Sverige enligt 4 kap. 1 § första stycket 1.

Det som anges i 15 § gäller inte för transaktioner som genomförs mellan deltagarna på en MTF-platt- form enligt de regler som gäller för plattformen eller i förhållandet mellan deltagarna och det värdepap- persinstitut som driver plattformen.

2 §

Vid försäljning och rådgivning till kunder som avser strukturerade insättningar gäller 1 § första stycket, 8 e, 9 och 12–16 §§, 6 kap., 9 kap. 1 §, 2 § första stycket samt 3–12,

11 Senaste lydelse av tidigare 2 § 2013:579.

58

14–17, 20–29, 38, 47 och 49 §§, 23 kap. och 25 kap.

8 e §

Styrelsen i ett värdepappers- institut ska

1. fastställa och övervaka

a)genomförandet av arrange- mang för styrning som säkerställer en ansvarsfull ledning av institutet där åtskillnad ska göras mellan funktioner inom organisationen och förebyggande av intresse- konflikter på ett sätt som främjar marknadens integritet och kunder- nas intresse,

b)institutets organisation när det gäller tillhandahållandet av investeringstjänster och utförandet av investeringsverksamhet,

c)en policy avseende tjänster, verksamhet och produkter som institutet erbjuder eller tillhanda- håller i enlighet med institutets risktolerans och egenskaperna och behoven hos institutets kunder, och

d)en policy för ersättning till personer som deltar i tillhanda- hållandet av tjänster till kunder, vilken ska syfta till att främja ansvarsfulla affärsmetoder och en rättvis behandling av kunder och till att undvika intressekonflikter i förbindelserna med kunderna, och

2. övervaka och regelbundet

a)bedöma lämpligheten hos och genomförandet av institutens stra- tegiska mål i tillhandahållandet av investeringstjänster och utförandet av investeringsverksamhet och sidotjänster,

b)bedöma effektiviteten i insti- tutets styrningsformer,

c)bedöma lämpligheten hos de strategier som avser tillhandahåll-

andet av tjänster till kunder, och d) vidta lämpliga åtgärder för

att rätta till eventuella brister. Styrelsen ska ha tillgång till den

information som krävs för att ha uppsikt över och övervaka verk-

Prop. 2016/17:162

59

Intressekonflikter
12 §
Ett värdepappersinstitut ska fast- ställa och tillämpa effektiva organi- satoriska och administrativa för- faranden så att alla rimliga åtgärder vidtas för att förhindra att kunder- nas intressen påverkas negativt av intressekonflikter.
Produktstyrning
13 §
Ett värdepappersinstitut som pro- ducerar finansiella instrument för försäljning till kunder ska fastställa, tillämpa och se över en process för godkännande av varje finansiellt instrument och varje betydande för- ändring av existerande instrument innan de marknadsförs eller distri- bueras till kunder (produktgod- kännande). Processen för produkt- godkännande ska specificera en fastställd målgrupp av slutkunder för ett finansiellt instrument och säkerställa att alla relevanta risker för målgruppen bedöms och att den avsedda distributionsstrategin är förenlig med målgruppen.
Värdepappersinstitutet ska regel- bundet se över de finansiella instru-

Prop. 2016/17:162

 

 

 

ställande

direktörens beslutsfatt-

 

 

 

 

ande.