Trafikutskottets betänkande

2016/17:TU5

 

Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster

Sammanfattning

Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen om kollektivtrafik, lag om ändring i lagen om offentlig upphandling, lag om ändring i lagen om upphandling inom försörjningssektorerna samt lag om ändring i lagen om upphandling av koncessioner. Den nya lagstiftningen innehåller bl.a. bestämmelser om att vissa bestämmelser i den föreslagna lagen om upphandling av koncessioner ska tillämpas vid upphandling av kollektiv-trafiktjänster samt bestämmelser om tillämpning av lagen om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster. Dessutom får regionala kollektivtrafikmyndigheter direkttilldela avtal som avser kollektivtrafik på järnväg, om avtalets årliga genomsnittsvärde uppskattas till ett belopp mot-svarande högst 7 500 000 euro. Andra behöriga myndigheter får direkttilldela sådana avtal utan begränsning. Med undantag för avtal som avser kollektiv-trafik på vatten får andra avtal om allmän trafik direkttilldelas om det årliga genomsnittsvärdet av avtalet uppskattas till ett belopp motsvarande högst 500 000 euro.

Utskottet föreslår även att riksdagen avslår en följdmotion.

I betänkandet finns en reservation (V).

Behandlade förslag

Proposition 2016/17:28 Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster.

Ett yrkande i en följdmotion.

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Bakgrund

Propositionens huvudsakliga innehåll

Utskottets överväganden

Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster

Reservation

Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster (V)

Särskilda yttranden

1.Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster (M, C, L, KD)

2.Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster (S, MP)

3.Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster (SD)

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Följdmotionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

Bilaga 3
Utskottets lagförslag

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik, med den ändringen att punkt 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,

2. lag om ändring i lagen (0000:000) om offentlig upphandling,

3. lag om ändring i lagen (0000:000) om upphandling inom försörjningssektorerna,

4. lag om ändring lagen (0000:000) om upphandling av koncessioner.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:28 punkterna 1–4 och avslår motion

2016/17:3514 av Emma Wallrup m.fl. (V).

Reservation (V)

Stockholm den 22 november 2016

På trafikutskottets vägnar

Karin Svensson Smith

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Karin Svensson Smith (MP), Jessica Rosencrantz (M), Suzanne Svensson (S), Edward Riedl (M), Lars Mejern Larsson (S), Sten Bergheden (M), Leif Pettersson (S), Anders Åkesson (C), Jasenko Omanovic (S), Per Klarberg (SD), Nina Lundström (L), Emma Wallrup (V), Robert Halef (KD), Johan Andersson (S), Teres Lindberg (S), Erik Ottoson (M) och Jimmy Ståhl (SD).

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I betänkandet behandlar utskottet proposition 2016/17:28 Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster. Med anledning av propositionen har en följd-motion väckts.

Till grund för propositionen ligger departementspromemorian Nya regler om upphandling (Ds 2014:25) som innehåller författningsförslag som syftar till att genomföra vissa delar av LOU-direktivet respektive LUF-direktivet. Promemorian innehåller även förslag till reglering av förfarandet vid till-delning av vissa tjänstekontrakt enligt EU:s kollektivtrafikförordning. Under hösten 2014 utarbetades inom Näringsdepartementet promemorian Tilldelning av koncessioner för kollektivtrafik. Promemorian innehåller förslag till regle-ring av förfarandet vid tilldelning av koncessioner för kollektivtrafik enligt EU:s kollektivtrafikförordning. I januari 2016 remitterades även ett utkast till lagrådsremiss.

Regeringen har sedermera begärt in Lagrådets yttrande och redovisar i pro-positionen att den i allt väsentligt följt Lagrådets förslag samt att den också har gjort vissa redaktionella ändringar i förhållande till lagrådsremissen.

En förteckning över behandlade förslag finns i bilaga 1. Regeringens lag-förslag finns i bilaga 2.

Det kan i sammanhanget nämnas att regeringen den 22 juni 2016 fattade beslut om propositionen Nytt regelverk om upphandling (prop. 2015/16:195). Propositionen har beretts av finansutskottet som den 15 september 2016 fattade beslut om att ge ett antal utskott tillfälle att yttra sig över propositionen. Trafikutskottet har med anledning av detta lämnat ett yttrande till finans-utskottet den 13 oktober 2016 (2016/17:TU2y). Finansutskottet justerade den 17 november 2016 betänkandet 2016/17:FiU7 där propositionen Nytt regel-verk om upphandling och ett antal motioner behandlas.

Bakgrund

I februari 2014 beslutade Europaparlamentet och rådet om tre nya direktiv på upphandlingsområdet:

       2014/24/EU om offentlig upphandling (LOU-direktivet)

       2014/25/EU om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF-direktivet)

       2014/23/EU om tilldelning av koncessioner (LUK-direktivet).

LOU- och LUF-direktiven är omarbetningar av 2004 års LOU- och LUF-direktiv och ersätter dessa. De nya direktiven innehåller dels anpassningar och uppdateringar av det befintliga regelverket, dels ett flertal nya bestämmelser. LUK-direktivet är ett nytt direktiv inom upphandlingsområdet som reglerar upphandling av tjänstekoncessioner och byggkoncessioner.

De nya upphandlingsdirektiven syftar till att stimulera tillväxten och främja förtroendet för den inre marknaden. Direktiven har även som mål att öka effektiviteten i offentliga inköp för att säkra bästa möjliga upphandlings-resultat när det gäller att få bättre valuta för pengarna genom att förenkla nuvarande regler och göra dem mer flexibla. Dessutom ska direktiven ge upp-handlande myndigheter och enheter bättre möjligheter att använda offentlig upphandling som stöd för gemensamma samhälleliga mål, såsom skyddet av miljön, högre resurs- och energieffektivitet samt främjande av innovation, sysselsättning och social integration. Avsikten med det nya LUK-direktivet är att skapa större rättssäkerhet vid tilldelning av koncessioner och att ge leverantörer inom EU lättare tillträde till marknaden för koncessioner.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag om hur vissa kollektivtrafiktjänster ska upp-handlas. De föreslagna bestämmelserna gäller för tjänstekontrakt som avser kollektivtrafik på järnväg, med tunnelbana och på vatten samt för tjänste-koncessioner som avser kollektivtrafik, oavsett trafikslag. Bestämmelserna kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upp-hävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70 (EU:s kollektivtrafikförordning).

Förslaget innebär att vissa bestämmelser i den lag om upphandling av koncessioner som föreslås i propositionen Nytt regelverk om upphandling (prop. 2015/16:195) ska tillämpas när de kollektivtrafiktjänster som nu är i fråga ska upphandlas. Dessutom ska lagen (2011:846) om miljökrav vid upp-handling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster gälla vid sådana upphand-lingar. Regionala kollektivtrafikmyndigheter får direkttilldela avtal om allmän trafik till interna företag. Regionala kollektivtrafikmyndigheter får även direkttilldela avtal som avser kollektivtrafik på järnväg, om avtalets årliga genomsnittsvärde uppskattas till ett belopp motsvarande högst 7 500 000 euro. Andra behöriga myndigheter får direkttilldela sådana avtal utan begränsning. Med undantag för avtal som avser kollektivtrafik på vatten får andra avtal om allmän trafik direkttilldelas om det årliga genomsnittsvärdet av avtalet upp-skattas till ett belopp motsvarande högst 500 000 euro.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Utskottets överväganden

Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster

 

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag till lagar om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik med en lagteknisk ändring, lagen (0000:000) om offentlig upphandling, lagen (0000:000) om upphandling inom försörjningssektorerna och lagen (0000:000) om upphandling av koncessioner.

Riksdagen avslår samtidigt ett motionsförslag om att regeringen bör återkomma med förslag till ändringar av den arbetsrättsliga lagstiftningen, lagen om anställningsskydd (LAS) och lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL), samt lagen om offentlig upphandling (LOU), i syfte att ge skydd för anställda mot godtyckliga uppsägningar vid byte av entreprenör i samband med upphandlingar.

Jämför reservation (V) och särskilda yttrandena 1 (M, C, L, KD), 2 (S, MP) och 3 (SD).

 

 

Bakgrund

Sedan den 3 december 2009 gäller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70 (EU:s kollektivtrafikförordning). I en särskild övergångsbestämmelse anges dock att förordningens bestämmelser om tilldelning av avtal om allmän trafik ska tillämpas fr.o.m. den 3 december 2019 men att medlemsstaterna under övergångsperioden ska vidta åtgärder för att successivt följa dessa bestämmelser.

Europaparlamentet och rådet antog den 26 februari 2014 direktiv 2014/24/EU om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (LOU-direktivet), direktiv 2014/25/EU om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och post-tjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG (LUF-direktivet) samt direktiv 2014/23/EU om tilldelning av koncessioner (LUK-direktivet).

Propositionen

Komplettering av EU:s kollektivtrafikförordning med nya regler

Enligt regeringens bedömning bör det införas bestämmelser som reglerar för-farandet vid konkurrensutsättning enligt artikel 5.3 i EU:s kollektivtrafik-förordning av tjänstekontrakt som avser kollektivtrafik på järnväg, med tunnelbana eller på vatten samt koncessioner som avser kollektivtrafik. Regeringen bedömer att det behöver klargöras i vilken utsträckning bestämmelserna om direkttilldelning i artikel 5 i EU:s kollektivtrafikför-ordning är tillämpliga i Sverige. Regeringen bedömer dessutom att det bör införas bestämmelser som reglerar överprövning av beslut i enlighet med artikel 5 i EU:s kollektivtrafikförordning. De kompletterande bestämmelserna bör enligt regeringen införas i lagen om kollektivtrafik.

Förfarandet vid konkurrensutsättning

Regeringen föreslår att den föreslagna lagen om upphandling av koncessioner ska tillämpas vid konkurrensutsättning av avtal om allmän trafik enligt artikel 5.3 i EU:s kollektivtrafikförordning. Bestämmelser i den föreslagna lagen om upphandling av koncessioner som rör blandad upphandling, intern upphand-ling, koncessioners löptid, tröskelvärden och hur värde beräknas ska dock inte tillämpas. Regeringen föreslår dessutom att den ska få meddela föreskrifter om innehållet i annonser och hur de ska offentliggöras.

Regeringen bedömer att det inte bör införas någon nationell reglering av löptiden för avtal om allmän trafik som avser kollektivtrafik på vatten.

Direkttilldelning

Regeringen föreslår att en regional kollektivtrafikmyndighet endast ska få direkttilldela avtal som avser järnvägstransporter enligt artikel 5.6 i EU:s kollektivtrafikförordning om det årliga genomsnittsvärdet av avtalet upp-skattas till ett belopp motsvarande högst 7 500 000 euro. Andra behöriga myndigheter ska få direkttilldela sådana avtal utan begränsning.

Avtal av mindre värde om allmän trafik enligt artikel 5.4 i EU:s kollektiv-trafikförordning ska få direkttilldelas om det årliga genomsnittsvärdet av avtalen uppskattas till ett belopp motsvarande högst 500 000 euro. Möjligheten att direkttilldela avtal av mindre värde om allmän trafik ska dock inte få utnyttjas om avtalet avser kollektivtrafik på vatten. Behöriga myndigheter ska besluta om riktlinjer för hur direkttilldelning av avtal av mindre värde ska användas och avtal som avser järnvägstransporter. En upphandling ska inte få delas upp i avsikt att kringgå bestämmelserna om ett konkurrensutsatt anbudsförfarande.

Vid direkttilldelning av avtal av mindre värde och avtal som avser järnvägstransporter ska miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn beaktas om upphandlingens art motiverar detta. De grundläggande principerna enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska tillämpas i den utsträck-ning det är möjligt. Behöriga myndigheter ska därmed tilldela kontrakt i enlighet med principerna om likabehandling, icke-diskriminering, ömsesidigt erkännande, proportionalitet och öppenhet. Genomförandet av direkttilldel-ningar ska dokumenteras.

Regeringen bedömer att behöriga myndigheter inte bör förbjudas att utnyttja möjligheten i artikel 5.2 i EU:s kollektivtrafikförordning att själva tillhandahålla kollektivtrafik eller direkttilldela avtal om allmän trafik till ett internt företag.

Nödåtgärder

Regeringen föreslår att vid nödåtgärder ska miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn beaktas om upphandlingens art motiverar detta. Regeringen bedömer att behöriga myndigheter bör få utnyttja möjligheten att vidta nödåtgärder enligt artikel 5.5 i EU:s kollektivtrafikförordning vid trafikstörningar eller när det finns överhängande risk för sådana störningar.

Överprövning och överklagande av beslut

Regeringen förslår att bestämmelserna om avtalsspärr, överprövning, skade-stånd och upphandlingsskadeavgift i den föreslagna lagen om upphandling av koncessioner ska gälla vid upphandling av kollektivtrafik enligt artikel 5 i EU:s kollektivtrafikförordning. Det ska däremot inte gälla någon avtalsspärr vid direkttilldelning till interna företag eller vid beslut om nödåtgärder.

Som skäl för förslaget hänvisar regeringen till artikel 5.7 i EU:s kollektiv-trafikförordning där det anges att medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att garantera att ett beslut i enlighet med artikel 5.2–5.6 kan prövas effektivt och snabbt på begäran av en person som har eller har haft intresse av att få ett särskilt avtal och som har skadats eller riskerar att skadas av en påstådd över-trädelse om ett sådant beslut innefattar överträdelse av gemenskapsrätten eller nationella bestämmelser om genomförande av en sådan lag.

Upphandlingsdirektivens undantag för kollektivtrafik

Enligt regeringens förslag ska det införas bestämmelser i de föreslagna lagarna om offentlig upphandling och upphandling inom försörjningssektorerna som undantar upphandling som avser tjänstekontrakt för kollektivtrafik på järnväg, med tunnelbana eller på vatten från de lagarnas tillämpningsområde. Dessutom föreslår regeringen att det ska införas en upplysningsbestämmelse i den föreslagna lagen om upphandling av koncessioner som talar om att det i lagen om kollektivtrafik finns anvisningar om vilka bestämmelser i den förstnämnda lagen som ska tillämpas när kollektivtrafik ska upphandlas enligt EU:s kollektivtrafikförordning.

Upphandling av kollektivtrafik på vatten

Enligt regeringens bedömning bör avtal om allmän trafik som avser kollektiv-trafik på vatten upphandlas enligt artikel 5 om tilldelning av avtal om allmän trafik i EU:s kollektivtrafikförordning och inte enligt de nya upphandlings-direktiven som antogs i februari 2014. Medlemsstaterna kan i enlighet med EU:s kollektivtrafikförordning själva välja att tillämpa förordningen på kollektivtrafik på inre vattenvägar och nationella marina vatten. Regeringen pekar i propositionen på att Sverige har gjort EU:s kollektivtrafikförordning tillämplig på kollektivtrafik på vatten genom den komplettering av kollektiv-trafiklagen som trädde i kraft den 1 juli 2012.

Miljökrav vid upphandling av kollektivtrafik enligt EU:s kollektivtrafikförordning

Regeringen föreslår att lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster ska gälla även när kollektivtrafik ska upphandlas enligt EU:s kollektivtrafikförordning.

Som skäl för förslaget anger regeringen att lagen om miljökrav vid upp-handling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster gäller vid upphandlingar enligt LOU eller LUF om upphandlingen avser köp eller leasing av bilar eller köp av persontransporttjänster som tillhandahålls av ett kollektivtrafikföretag inom ramen för ett avtal om allmän trafik. Regeringen pekar på att lagen innehåller bestämmelser om hur bilars energi- och miljöpåverkan ska beaktas samt att lagen innebär att upphandlande myndigheter och enheter kan ställa krav på kollektivtrafikföretagets fordonspark genom att när man upphandlar kollektivtrafiktjänster beakta fordonens energi- och miljöpåverkan.

Tillsyn över upphandling av kollektivtrafik enligt EU:s kollektivtrafikförordning

Bestämmelserna om tillsyn i den föreslagna lagen om upphandling av kon-cessioner ska enligt regeringens förslag gälla vid upphandling av kollektiv-trafik enligt de bestämmelser som nu föreslås och enligt artikel 5 i EU:s kollektivtrafikförordning.

Som skäl för förslaget anger regeringen att upphandlingar som sker enligt LOU och LUF omfattas av tillsyn. Eftersom tjänstekoncessioner faller utanför tillämpningsområdet för dessa lagar omfattas de i dagsläget inte av någon till-syn. Enligt regeringen ska upphandlingar som kommer att genomföras enligt de föreslagna nya lagarna om offentlig upphandling och upphandling inom försörjningssektorerna liksom tidigare stå under tillsyn. Även i förslaget till lag om upphandling av koncessioner finns bestämmelser om tillsyn över upp-handlingar.

Tillsyn över krav på offentliggöranden

Regeringen föreslår att den myndighet som regeringen bestämmer ska utöva tillsyn över att kravet i EU:s kollektivtrafikförordning på offentliggörande av årliga rapporter följs. Tillsynsmyndigheten ska enligt regeringens förslag få meddela de förelägganden som behövs för sådan tillsyn och vid behov få förena föreläggandet med vite. Som skäl för regeringens förslag anges att det i 5 kap. kollektivtrafiklagen finns bestämmelser om tillsyn där det föreskrivs att tillsyn ska ske över efterlevnaden av den lagen och de föreskrifter som med-delas med stöd av lagen. Regeringen har i förordningen (2011:126) om kollektivtrafik utsett Transportstyrelsen till tillsynsmyndighet enligt kollektiv-trafiklagen. Enligt regeringen saknas det emellertid i dagsläget bestämmelser om tillsyn över att bestämmelserna i EU:s kollektivtrafikförordning följs.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

I dagsläget tillämpas LOU och LUF vid upphandling av tjänstekontrakt på kollektivtrafikområdet. Den nuvarande upphandlingslagstiftningen kommer dock att upphöra att gälla i samband med att de nya lagarna om offentlig upp-handling och upphandling inom försörjningssektorerna träder i kraft. Dessa lagar föreslås i propositionen 2015/16:195 Nytt regelverk om upphandling träda i kraft den 1 januari 2017. Även den nya lagen om upphandling av koncessioner föreslås träda i kraft det datumet. Enligt regeringen är det lämp-ligt att de bestämmelser som nu föreslås i fråga om upphandlingar som avser tjänstekontrakt för kollektivtrafik på järnväg, tunnelbana eller på vatten samt koncessioner som avser kollektivtrafik träder i kraft samtidigt.

Regeringen föreslår därför att de nya bestämmelserna ska träda i kraft sam-tidigt som de nya lagarna på upphandlingsområdet. Enligt regeringen ska bestämmelserna dock inte tillämpas på upphandlingar av koncessioner för kollektivtrafik som har påbörjats före ikraftträdandet. Enligt regeringens för-slag ska lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster gälla för upphandlingar som avser tjänstekontrakt som har påbörjats före ikraftträdandet.

Motionen

I kommittémotion 2016/17:3514 framför Emma Wallrup m.fl. (V) att de överlag ser positivt på propositionens förslag och att det finns fördelar med att bestämmelser införs som ökar tydligheten och förutsägbarheten när avtal ska upphandlas samtidigt som en nödvändig flexibilitet värnas för berörda myndigheter. Motionärerna pekar samtidigt på att möjligheten att skydda personalen vid byte av entreprenör berörs i propositionen, men att det görs ytterst kortfattat och utan att resultera i några konkreta lagförslag. Motionärerna konstaterar att regeringen framhåller att EU:s kollektivtrafik-förordning innehåller en reglering av behöriga myndigheters möjligheter att vidta vissa åtgärder för att skydda personalen vid byte av operatör samt att den förtydligar att artikel 4.5 i EU:s kollektivtrafikförordning är direkt tillämplig vid upphandling av kollektivtrafik. Motionärerna pekar på att bestämmelsen överlämnar till den behöriga myndigheten att bedöma om det i upphandlingen ska ställas krav på övergång av personal eller inte. Motionärerna uppmärk-sammar att fackförbundet Kommunal, som organiserar arbetstagare inom kollektivtrafiken, under flera år har förespråkat att det bör införas ett särskilt krav i samband med upphandling av kollektivtrafik med innebörden att det företag som vinner upphandlingen ska åta sig att anställa den personal som för närvarande arbetar i trafiken – ett s.k. krav på personalövertagande. Motionärerna uppmärksammar dessutom att Kommunal nyligen har konsta-terat att proposition 2016/17:28, genom förtydligandet att artikel 4.5 i EU:s kollektivtrafikförordning är direkt tillämplig, ger förbundet rätt, dvs. att upp-handlande myndigheter får ställa krav på personalövertagande i samband med upphandlingar av kollektivtrafik samt att detta förtydligande i propositionen innebär att rättsläget nu är tydligt. Motionärerna välkomnar detta förtydligande av rättsläget men konstaterar samtidigt att de hellre hade sett att regeringen gått längre eftersom det behövs lagändringar i syfte att stärka arbetstagarnas anställningstrygghet. I motionen efterfrågas därför förslag från regeringen till ändringar av den arbetsrättsliga lagstiftningen, LAS och MBL, samt av lagen om offentlig upphandling, i syfte att ge skydd för anställda mot godtyckliga uppsägningar vid byte av entreprenör i samband med upphandlingar av kollektivtrafiktjänster.

Utskottets ställningstagande

Regeringen lämnar i den föreliggande propositionen förslag om hur vissa kollektivtrafiktjänster ska upphandlas. De föreslagna bestämmelserna gäller för tjänstekontrakt som avser kollektivtrafik på järnväg, med tunnelbana och på vatten samt för tjänstekoncessioner som avser kollektivtrafik, oavsett trafikslag. Utskottet kan konstatera att de nya bestämmelserna innebär en komplettering av EU:s kollektivtrafikförordning.

De nya EU-direktiv på upphandlingsområdet som ligger till grund för de övergripande regeländringar som föreslås för offentlig upphandling och som i sin tur även har bäring på de regeländringar som föreslås för upphandling av kollektivtrafiktjänster syftar till att stimulera tillväxten och främja förtroendet för den inre marknaden. Direktiven har även som ett uttalat mål att öka effektiviteten i offentliga inköp för att säkra bästa möjliga upphandlings-resultat när det gäller att få bättre valuta för pengarna genom att förenkla nuvarande regler och göra dem mer flexibla. Utskottet vill i sammanhanget framhålla att de presenterade förslagen till regeländringar också utgår från EU-direktivens bakomliggande syfte att upphandlande myndigheter och enheter ska få bättre möjligheter att använda offentlig upphandling till stöd för gemensamma samhälleliga mål som skyddet av miljön, högre resurs- och energieffektivitet samt främjande av innovation, sysselsättning och social integration.

De nya regler som föreslås i den föreliggande propositionen föreslås i likhet med de nya regler som föreslås i propositionen Nytt regelverk om upphandling träda i kraft den 1 januari 2017. Utskottet delar regeringens uppfattning att det är lämpligt att de föreslagna bestämmelserna träder i kraft samtidigt. Av lagtekniska skäl föreslår utskottet dock att bestämmelsen om 1 kap. 3 § lag om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik träder i kraft den 2 januari 2017.

Med anledning av regeringens proposition har en motion väckts där det efterfrågas att regeringen bör återkomma med förslag till ändringar av den arbetsrättsliga lagstiftningen, LAS och MBL, samt av lagen om offentlig upphandling i syfte att ge skydd för anställda mot godtyckliga uppsägningar vid byte av entreprenör i samband med upphandlingar. Utskottet vill mot bakgrund av detta inledningsvis peka på att den arbetsmarknadsmodell som sedan länge tillämpas i Sverige innebär att arbetsmarknadens parter ges möjlighet att ta ansvar för villkoren på arbetsmarknaden. Detta för att kunna skapa stabilitet på arbetsmarknaden och på ett lämpligt sätt anpassa villkoren till de förutsättningar som råder i respektive bransch. När det gäller frågan om skyddet för anställda mot uppsägningar och möjligheten till förhandling för arbetstagarorganisationer vid byte av entreprenör i samband med upphand-lingar kan utskottet dessutom konstatera att det finns vissa skyddsregler som är tillämpliga i dessa situationer. I lagen om anställningsskydd (LAS) och medbestämmandelagen (MBL) finns skyddsregler när det är fråga om övergång av verksamhet. Vid en övergång av verksamhet övergår överlåtarens rättigheter och skyldigheter på grund av de anställningsavtal och de anställningsförhållanden som gäller vid övergången till den nya arbetsgivaren. En övergång är i sig inte saklig grund för att säga upp en arbetstagare. Detta innebär dock inte ett hinder för uppsägningar av ekonomiska, tekniska eller organisatoriska skäl, där förändringar av arbetsstyrkan ingår. I MBL finns även bestämmelser om att när en arbetstagares anställningsavtal och anställningsförhållanden har övergått till en ny arbetsgivare är den nya arbetsgivaren under ett år från övergången skyldig att tillämpa anställnings-villkoren i det kollektivavtal som gällde för den tidigare arbetsgivaren, om inte kollektivavtalets giltighet har löpt ut eller ett nytt kollektivavtal har börjat gälla för de övertagna arbetstagarna. Utskottet kan även konstatera att i linje med den svenska arbetsmarknadsmodellen har berörda arbetstagarorganisationer rätt till information om och har möjlighet att påverka planeringen av upphandlingar inom ramen för samverkan eller med stöd av MBL. Frågor om övergång av verksamhet omfattas av den s.k. primära förhandlingsskyldig-heten. I de fall en arbetsgivare inte skulle vara bunden av något kollektivavtal är arbetsgivaren ändå skyldig att ta initiativ till förhandling med alla berörda arbetstagarorganisationer i frågor som rör övergång av verksamhet.

Utskottet noterar även att enligt EU-domstolen gäller reglerna om övergång av verksamhet inte bara i de fall där det är fråga om ett direkt avtalsförhållande mellan två företag utan även när två företag efter varandra i en offentlig upphandling har tilldelats driften av en verksamhet. När en offentlig upp-handling leder till en övergång av verksamhet i den mening som avses i LAS blir leverantören skyldig att ta över personalen. Arbetsmarknadens parter har också möjlighet att i kollektivavtal närmare reglera vad som ska gälla arbets-tagarnas rättigheter vid övertagande av personal när en annan arbetsgivare ska ta över verksamheten.

När det gäller sociala och arbetsrättsliga hänsyn hänvisar regeringen i före-liggande proposition till propositionen Nytt regelverk om upphandling och att det där i samtliga upphandlingslagar lämnas förslag till bestämmelser om miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn som även inbegriper bestämmelser om särskilda arbetsvillkor för att fullgöra kontrakt. Utskottet delar regeringens uppfattning att mot bakgrund av att sådana bestämmelser föreslås gälla för upphandlingar i allmänhet, inbegripet upphandlingar av tjänstekontrakt för kollektivtrafik på buss och spårvagn, bör de även göras tillämpliga vid upp-handlingar av sådan kollektivtrafik som omfattas av lagstiftningsförslagen i föreliggande proposition. Enligt utskottets mening finns det därmed inte fog för att införa arbetsrättsliga särregler specifikt för upphandling av kollektiv-trafiktjänster.

Utskottet vill i sammanhanget även påminna om att det i artikel 4.5 i EU:s kollektivtrafikförordning, som är direkt tillämplig i alla medlemsländer, stad-gas att de behöriga myndigheterna, utan att det påverkar tillämpningen av nationell lagstiftning och gemenskapslagstiftning, inklusive kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter, får kräva att de utvalda kollektivtrafik-företaget erbjuder den personal som tidigare anställts för att tillhandahålla tjänsterna samma rättigheter som den skulle ha haft i samband med en överlåtelse enligt direktiv 2001/23/EG. I samma artikel stadgas även att om de behöriga myndigheterna kräver att kollektivtrafikföretag ska följa vissa sociala normer ska anbudshandlingarna och avtalen om allmän trafik innehålla en förteckning över den berörda personalen samt klara och tydliga uppgifter om deras avtalsenliga rättigheter och de villkor på vilka arbetstagarna anses bli knutna till tjänsterna. Utskottet konstaterar i likhet med regeringen att bestämmelsen följaktligen överlämnar till den behöriga myndigheten att bedöma om det i upphandlingen ska ställas krav på övergång av personal eller inte. Utskottet anser liksom regeringen att något förtydligande i lagtext om artikelns innehåll därmed inte är nödvändigt.

Utskottet vill avslutningsvis framhålla vikten av att upphandlande myndig-heter och enheter ska ha goda möjligheter att använda offentlig upphandling till stöd för gemensamma samhälleliga mål som att främja innovation, syssel-sättning och social integration. Den nya Upphandlingsmyndigheten som inrättades den 1 september 2015 har därför ett viktigt uppdrag i att utveckla, förvalta och stödja den upphandling som genomförs av upphandlande myndigheter och enheter. Detta innefattar bl.a. att verka för en rättssäker, effektiv, socialt och miljömässigt hållbar upphandling till nytta för med-borgarna och näringslivets utveckling. Stödet ska även bidra till att en ökad social hänsyn kan tas i upphandlingar.

Sammantaget och mot bakgrund av vad utskottet här har anfört föreslår utskottet att riksdagen antar regeringens lagförslag och avstyrker motionen.

Reservation

 

Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster (V)

av Emma Wallrup (V).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut borde ha följande lydelse:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik, med den ändringen att punkt 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,

2. lag om ändring i lagen (0000:000) om offentlig upphandling,

3. lag om ändring i lagen (0000:000) om upphandling inom försörjningssektorerna,

4. lag om ändring lagen (0000:000) om upphandling av koncessioner

och ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

 

Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:28 punkterna 1–4 och motion

2016/17:3514 av Emma Wallrup m.fl. (V).

 

 

Ställningstagande

Jag vill inledningsvis framhålla att det är positivt att de förslag till regel-ändringar som presenteras i regeringens proposition om upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster utgår från EU-direktivens uttalade syfte att upp-handlande myndigheter och enheter ska få bättre möjligheter att använda offentlig upphandling till stöd för gemensamma samhälleliga mål som skyddet av miljön, högre resurs- och energieffektivitet samt att främja innovation, sysselsättning och social integration.

Jag vill dock samtidigt framhålla att det är mycket otillfredsställande att se de problem som finns i dag när det gäller miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandlingar av kollektivtrafiktjänster liksom inom andra tjänsteområden. Möjligheten att skydda personalen vid byte av entreprenör stärks nu, men för att ytterligare garantera arbetstagarnas rättigheter vill Vänsterpartiet se ytterligare lagförslag för att garantera arbetstagarnas rättig-heter vid verksamhetsövergångar.

Problemen på området är uppenbara och det har förekommit flera fall där en ny entreprenör vunnit en upphandling av kollektivtrafiken i ett län och där detta sedan har medfört att alla anställda hos den tidigare entreprenören sägs upp med hänvisning till arbetsbrist. Detta innebär i sin tur att den nya entreprenören inte har någon skyldighet att ta över personalen. De anställda har därmed vid upprepade tillfällen tvingats att söka om sina tjänster utan några garantier om att få en ny anställning. Jag anser inte att detta är acceptabelt.

Även om många av de anställda vanligtvis erbjuds jobb hos den nya entreprenören, kan denna välja ut vilka som får fortsätta arbeta, och detta kan ske utan hänsyn till gällande turordningsregler. De som är anställda i offentligt upphandlade verksamheter förlorar därmed i praktiken den anställningstrygg-het som de har rätt till enligt lagen om anställningsskydd (LAS). Jag vill framhålla att turordningsreglerna och rätten till återanställning är till för att skydda arbetstagarna från godtyckliga uppsägningar. Att detta skydd ska finnas är särskilt viktigt för äldre anställda, men också för fackliga företrädare, skyddsombud och anställda som använder sin lagliga rätt att vara frånvarande på grund av t.ex. politiska uppdrag. Jag anser även att det finns en uppenbar risk för att de som är anställda i upphandlade verksamheter inom kollektiv-trafiken blir rädda för att ta på sig fackliga eller politiska uppdrag eller på annat sätt riskera att betraktas som obekväma av arbetsgivaren, eftersom detta skulle kunna leda till att de förlorar jobbet vid nästa upphandling. Mot denna bakgrund anser jag att det är angeläget att regeringen återkommer med förslag till ändringar i den arbetsrättsliga lagstiftningen, lagen om anställningsskydd (LAS) och lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL), samt i lagen om offentlig upphandling (LOU) i syfte att skydda anställda mot godtyckliga uppsägningar vid byte av entreprenör i samband med upphandlingar av kollektivtrafiktjänster.

Vad jag nu har anfört bör riksdagen ställa sig bakom och tillkännage för regeringen.

 

 

Särskilda yttranden

1.

Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster (M, C, L, KD)

 

Jessica Rosencrantz (M), Edward Riedl (M), Sten Bergheden (M), Anders Åkesson (C), Nina Lundström (L), Robert Halef (KD) och Erik Ottoson (M) anför:

 

 

Utgångspunkten för vårt ställningstagande när det gäller den föreliggande propositionen är densamma som vi tidigare har gett uttryck för i en avvikande mening i trafikutskottets yttrande 2016/17:TU2y till finansutskottet med anledning av regeringens proposition 2015/16:195 Nytt regelverk om upp-handling. Eftersom propositionen som utskottet behandlar i detta ärende inte omfattar förslag som direkt berör den del i vilken vi invänder men likväl hänvisar till och som är delvis avhängigt proposition 2015/16:195 avlägger vi i detta ärende endast ett särskilt yttrande.

Vi inom Alliansen vill framhålla att det är rimligt att, i samband med offentlig upphandling, vid behov kunna ställa sociala krav på den s.k. hårda kärnan, alltså det som rör arbetstid, lön och semester. Vi kan konstatera att krav på skäliga arbetsvillkor för de som utför offentligt upphandlade tjänster handlar om att säkerställa att skattemedel används på ett ansvarsfullt sätt. Det handlar också om ett ansvarstagande gentemot löntagare och alla de företag som agerar seriöst. Vi kan konstatera att den redan gällande lagstiftningen ger vissa möjligheter att ställa sociala krav, men inom Alliansen utesluter vi inte ytterligare lagstiftning eller andra åtgärder för att säkra goda arbetsvillkor. Detta måste dock enligt vår uppfattning ske på ett sätt som värnar små och innovativa företags möjligheter att delta i offentlig upphandling såväl inom kollektivtrafiktjänsteområdet som inom andra tjänsteområden.

Regeringens förslag i proposition 2015/16:195 om nytt regelverk vid upp-handling är när det gäller villkor enligt kollektivavtal så utformat att det enligt vår bedömning inte kan ligga till grund för lagstiftning. Detta anser vi har bäring på såväl kollektivtrafiktjänster som andra tjänsteområden. När det gäller mindre företags förutsättningar att konkurrera i offentliga upphandlings-förfaranden noterar vi att det inom taxibranschen finns många enmans- eller fåmansföretag som har större taxibolag som samarbetsorganisationer och där dessa lägger anbud i upphandlingar. Ett mindre åkeri som är anslutet till någon av de större taxiorganisationerna skulle därmed inte få köra färdtjänst även om alla krav förutom kravet på kollektivavtal uppfylls.

Sammantaget anser vi inom Alliansen att regeringens förslag om att det ska ställas krav på villkor i nivå motsvarande kollektivavtal när det gäller lön, arbetstid och semester innehåller en rad inbyggda problem som skulle leda till tillämpningssvårigheter och oönskade konsekvenser, inte minst inom kollektivtrafiktjänsteområdet.


 

2.

Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster (S, MP)

 

Karin Svensson Smith (MP), Suzanne Svensson (S), Lars Mejern Larsson (S), Leif Pettersson (S), Jasenko Omanovic (S), Johan Andersson (S) och Teres Lindberg (S) anför:

 

 

Vi vill i sammanhanget framhålla hur viktigt det är att det alltid ska tas social- och arbetsrättsliga liksom miljömässiga hänsyn vid upphandlingar av kollektivtrafiktjänster liksom inom andra tjänsteområden. I de fall där upphandlingar resulterar i att en annan entreprenör övertar ansvaret för en verksamhet måste den personal som berörs kunna känna trygghet i sitt arbete och att anställningen fortsätter genom att personalen tas över vid verksamhets-övergången. Vår uppfattning är att frågor om att ta över personal vid verk-samhetsövergång är viktiga och att de är det oavsett vilken bransch en upp-handling rör. Den föreliggande propositionen tar sikte på upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster och det föreslås inte några särskilda särregler för detta när det gäller den typ av arbetsrättsliga frågor som tas upp i motion 2016/17:3514. Motsvarande frågor behandlas däremot i propositionen 2015/16:195 Nytt regelverk om upphandling som bereds av finansutskottet och behandlas i betänkande 2016/17:FiU7. Vi vill i sammanhanget påminna om att utskottet har lämnat ett yttrande till finansutskottet med anledning av propositionen om ett nytt regelverk om upphandling och att utskottet i detta bl.a. framhöll att det vid upphandlingar behöver ställas krav på sjysta villkor och att det blir konkurrens på lika villkor för företagen samt att det inte är rimligt att det ska gå att konkurrera med villkor som innebär att företag premieras om de ger dåliga villkor till anställda.

 

3.

Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster (SD)

 

Per Klarberg (SD) och Jimmy Ståhl (SD) anför:

 

 

Utgångspunkten för vårt ställningstagande när det gäller den föreliggande propositionen är densamma som vi tidigare har gett uttryck för i en avvikande mening i trafikutskottets yttrande 2016/17:TU2y till finansutskottet med anledning av regeringens proposition 2015/16:195 Nytt regelverk om upp-handling.

Vi sverigedemokrater vill liksom tidigare framhålla att för många enmans- och småföretagare är deltagande i offentliga upphandlingar en absolut förut-sättning för att få verksamheten att gå runt, och vi anser därför att krav på kollektivavtal för att ställa upp i offentliga upphandlingar inom såväl kollek-tivtrafiktjänster som andra tjänsteområden skulle medföra stora problem.

Vi vill också liksom tidigare framhålla den konsensus som varit rådande på den svenska arbetsmarknaden om hur villkor och regler sätts och som varit särskilt gynnsam för Sverige: nämligen den svenska modellen där arbetstagare och arbetsgivare tillsammans kommer överens. Det är därför vår uppfattning att upphandlingar av kollektivtrafiktjänster även fortsättningsvis ska bygga på denna väl fungerande modell.

 

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2016/17:28 Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (0000:000) om offentlig upphandling.

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (0000:000) om upphandling inom försörjningssektorerna.

4.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (0000:000) om upphandling av koncessioner.

Följdmotionen

2016/17:3514 av Emma Wallrup m.fl. (V):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag till ändringar i den arbetsrättsliga lagstiftningen, lagen om anställningsskydd (LAS) och lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL), samt i lagen om offentlig upphandling (LOU), i syfte att skydda anställda mot godtyckliga uppsägningar vid byte av entreprenör i samband med upphandlingar av kollektivtrafiktjänster, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

 

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

 

Bilaga 3

Utskottets lagförslag

Ändring i regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik

Regeringens förslag

Utskottets förslag

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
  1. Denna lag träder i kraft den 2 januari 2017 i fråga om 1 kap. 3 § och i övrigt den 1 januari 2017.

2. För upphandlingar som avser tjänstekontrakt för kollektivtrafik på järnväg, med tunnelbana och på vatten som har påbörjats före ikraftträdandet gäller den upphävda lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och den upphävda lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.

3. Lagen tillämpas inte på upphandlingar av tjänstekoncessioner för kollektivtrafik som har påbörjats före ikraftträdandet.