Socialutskottets betänkande

2016/17:SoU17

 

Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter

Sammanfattning

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt ändringar i lagen om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, i marknadsföringslagen och i radio- och tv-lagen.

De lagändringar som utskottet tillstyrker innebär bl.a. att det införs en skyldighet för tillverkare och importörer att göra en produktanmälan av sådana e-cigaretter och påfyllningsbehållare som de avser att tillhandahålla konsumenter på den svenska marknaden. Vidare innebär lagändringarna att tillverkare och leverantörer blir ansvariga för att dessa produkter uppfyller kraven på innehåll och utformning och att styckförpackningar till produkterna innehåller informationsblad, innehållsdeklaration och hälsovarning. Lagförslagen innebär också att det införs restriktioner av reklam för e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Utskottet anser att riksdagen bör avslå motionsyrkandena.

 

 

 

Behandlade förslag

Proposition 2016/17:132 Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter.

Sex yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2016/17.

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Bakgrund

Propositionens huvudsakliga innehåll

Utskottets överväganden

Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Motioner från allmänna motionstiden 2016/17

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter

Riksdagen antar regeringens förslag till

   1. lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare,

   2. lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen,

   3. lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486),

   4. lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:132 punkterna 1–4 och avslår motionerna

2016/17:2906 av Jonas Millard (SD) och

2016/17:3295 av Martin Kinnunen (SD) yrkandena 1, 2 och 4–6.

Stockholm den 9 maj 2017

På socialutskottets vägnar

Emma Henriksson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Emma Henriksson (KD), Anna-Lena Sörenson (S), Cecilia Widegren (M), Lennart Axelsson (S), Per Ramhorn (SD), Amir Adan (M), Mikael Dahlqvist (S), Anders W Jonsson (C), Jan Lindholm (MP), Kristina Nilsson (S), Carina Herrstedt (SD), Karin Rågsjö (V), Hans Hoff (S), Yasmine Larsson (S), Thomas Finnborg (M), Christina Örnebjär (L) och Anette Åkesson (M).

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I betänkandet behandlas regeringens proposition 2016/17:132 Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter. Det har inte kommit in några följdmotioner med anledning av propositionen.

Vidare behandlas sex motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2016/17.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut och förslagen i motionerna finns i bilaga 1. Lagförslagen finns i bilaga 2. Lagrådet har yttrat sig över lagförslagen, se bilaga 8 i propositionen.

Bakgrund

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd antog den 3 april 2014 direktiv 2014/40/EU om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG (tobaksproduktdirektivet).

Med undantag för tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter har nödvändiga anpassningar med anledning av direktivet som behövde genomföras senast den 20 maj 2016 genomförts i svensk rätt genom regeringens proposition Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet – genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv (prop. 2015/16:82, bet. 2015/16:SoU10, rskr. 2015/16:188).

Tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter och påfyllnings-behållare ska tillämpas under förutsättning att produkterna inte omfattas av kravet på ett godkännande enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG (humanläkemedelsdirektivet)[1] eller kraven som anges i rådets direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter.[2]

Högsta förvaltningsdomstolen fastslog i en dom den 17 februari 2016 (målnr 1385-15) att e-cigaretter som innehåller nikotin inte utifrån sin funktion ska bedömas som läkemedel. Utslaget av domen innebär att tobaksprodukt-direktivets bestämmelser om e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste genomföras i den nationella lagstiftningen.

Anmälan av förslagen till EU-kommissionen

Av propositionen framgår att Kommerskollegium på uppdrag av regeringen den 30 januari 2017 anmälde det föreslagna kravet på åldersgräns till EU-kommissionen enligt den gällande informationsproceduren för tekniska standarder och föreskrifter i direktiv (EU) 2015/1535.[3]

Tidsfristen för anmälningsförfarandet gick ut den 2 maj 2017. Det hade då inte kommit in några reaktioner från något annat medlemsland.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnar regeringen förslag till de lagändringar som behövs för att genomföra tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter i svensk rätt. Vidare föreslår regeringen en reglering om bl.a. åldersgräns, anmälningsskyldighet vid försäljning, tillsyn och straffansvar. Förslagen föreslås i huvudsak genomföras i en ny lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Regeringen föreslår också vissa ändringar i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, i marknadsföringslagen (2008:486) och i radio- och tv-lagen (2010:696).

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Utskottets överväganden

Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag och avslår motions-yrkandena.

Propositionen

Regeringen föreslår att tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska genomföras i en ny lag. Den föreslagna lagen innehåller bl.a. bestämmelser om anmälan, produktkrav, försäljning och marknadsföring av e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Till stor del utgör lagen ett genomförande av artikel 20 i tobaksproduktdirektivet, men den innehåller även bestämmelser om bl.a. anmälan om försäljning och åldersgräns som inte är bestämmelser som omfattas av direktivet.

Med e-cigarett ska enligt förslaget avses en produkt som kan användas för konsumtion av nikotinånga via ett munstycke, eller en beståndsdel av den produkten, inbegripet en patron, en tank och anordningen utan patron eller tank. Med påfyllningsbehållare ska avses en behållare som innehåller vätska som innehåller nikotin och som kan användas för att fylla på en e-cigarett.

Produktanmälan

Tillverkare och importörer av e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska anmäla alla sådana produkter som de avser att tillhandahålla konsumenter på den svenska marknaden till Folkhälsomyndigheten. Regeringen bedömer att myndigheten bör ha till uppgift att offentliggöra de anmälda uppgifterna på en webbplats.

Om en anmälan saknas eller om den anmälan som har gjorts inte uppfyller de föreskrifter som har meddelats får produkterna inte tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden.

Produktkrav, informationsblad och innehållsdeklaration

E-cigaretter och påfyllningsbehållare ska enligt förslaget även uppfylla vissa krav på innehåll och utformning. Det är tillverkare och importörer som är ansvariga för att produkterna uppfyller kraven.

Styckförpackningar till e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska enligt tobaksproduktdirektivet (artikel 20.4 a) innehålla en bipacksedel med information om bl.a. bruks- och förvaringsanvisning, kontraindikationer, varningar för specifika riskgrupper, eventuella skadliga effekter, och beroendeframkallande egenskaper och toxicitet. Bestämmelsen syftar till att skydda människors hälsa och säkerhet (skäl 42 i ingressen till tobaksproduktdirektivet).

Mot denna bakgrund föreslår regeringen att styckförpackningar till e-cigaretter och påfyllningsbehållare avsedda att tillhandahållas konsumenter på marknaden ska innehålla ett informationsblad. Förpackningar till sådana produkter ska också förses med en innehållsdeklaration. Det är tillverkarna och importörerna som är ansvariga för att styckförpackningar till sådana produkter innehåller ett informationsblad och en innehållsdeklaration.

E-cigaretter och påfyllningsbehållare får inte tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden om inte de föreskrivna kraven i fråga om innehåll och utformning är uppfyllda. Detsamma gäller om produkten saknar informationsblad eller innehållsdeklaration.

Produktpresentation och hälsovarning

Enligt förslaget får märkningen på e-cigaretter och påfyllningsbehållare, eller på sådana produkters förpackningar, inte antyda att en viss e-cigarett eller påfyllningsbehållare är mindre skadlig än andra sådana produkter. Den får inte heller innehålla information om halten av tjära eller kolmonoxid i produkten, likna ett livsmedel eller en kosmetisk produkt, antyda att en viss produkt har miljöfördelar, eller hänvisa till doft eller tillsatser, utom vad avser smaktillsatser.

Förpackningar till e-cigaretter och påfyllningsbehållare får inte heller antyda ekonomiska fördelar genom att innehålla tryckta kuponger, erbjudanden om rabatt, gratisutdelning, två varor till priset av en eller liknande erbjudanden.

Tobaksproduktdirektivet (artikel 20.4 b) kräver att e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska förses med en hälsovarning. Direktivet innehåller också närmare föreskrifter om hälsovarningens utseende på förpackningarna. Regeringen föreslår därför att förpackningar till sådana produkter ska förses med en hälsovarning. Även i detta fall är det tillverkare och importörer som är ansvariga för att förpackningarna förses med en sådan varning.

Om en förpackning saknar hälsovarning får produkten inte tillhandahållas konsumenter på marknaden. Detsamma gäller om hälsovarningen inte uppfyller de föreskrifter som har meddelats.

Marknadsföring och sponsring

Tobaksproduktdirektivet (artikel 20.5) innehåller bestämmelser om restriktioner av reklam för e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

Regeringen föreslår därför att en näringsidkare med vissa undantag i fråga om det grundlagsskyddade området inte ska få marknadsföra e-cigaretter eller påfyllningsbehållare till konsumenter inom informationssamhällets tjänster, eller i ljudradiosändningar, tv-sändningar eller beställ-tv som omfattas av radio- och tv-lagen (2010:696).

Regeringen föreslår också att tillverkare, partihandlare och importörer av e-cigaretter och påfyllningsbehållare inte ska få sponsra ett evenemang eller en verksamhet dit allmänheten har tillträde eller som kan antas få gränsöverskridande effekt, om sponsringen kan antas medföra att avsättningen av produkterna främjas.

Gränsöverskridande distansförsäljning

Regeringen föreslår att en näringsidkare inte ska få bedriva gränsöverskridande distansförsäljning med e-cigaretter eller påfyllnings-behållare utan att först ha registrerat försäljningen till Folkhälsomyndigheten och fått en bekräftelse på att registreringen har tagits emot.

Övervakning av marknadsutvecklingen

Regeringen anför att Folkhälsomyndigheten bör ges i uppdrag att övervaka marknadsutvecklingen för e-cigaretter och påfyllningsbehållare, inbegripet eventuella belägg för att användningen av dem fungerar som inkörsport till nikotinberoende och, slutligen, till traditionell tobakskonsumtion för unga människor och icke-rökare.

Kompletterande förslag om åldersgräns m.m.

De förslag som regeringen bedömt vara nödvändiga för att genomföra tobaksproduktdirektivets regler om e-cigaretter och påfyllningsbehållare har i huvudsak redovisats ovan.

Utöver det har regeringen lämnat ett antal kompletterande förslag som inte direkt följer av tobaksproduktdirektivets bestämmelser, men som regeringen bedömer vara nödvändiga för att få till stånd en ändamålsenlig reglering. Dessa förslag innefattar bestämmelser om åldersgräns, anmälan och egenkontroll för försäljning, tillsyn och straffansvar.

När det gäller frågan om krav på åldersgräns för köp av e-cigaretter och påfyllningsbehållare konstaterar regeringen att e-cigaretter innehåller samma beroendeskapande komponent – nikotin – som tobaksvaror och att e-cigaretter i stor utsträckning designmässigt är utformade för att likna tobakscigaretter. Mot bl.a. denna bakgrund anser regeringen att det finns starka skäl att införa en åldersgräns för köp av e-cigaretter och påfyllningsbehållare och föreslår därför att sådana produkter inte ska få säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år. Den som lämnar ut produkterna ska förvissa sig om att mottagaren har uppnått denna ålder. Om det finns någon särskild anledning att anta att en e-cigarett eller påfyllningsbehållare är avsedd att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år, ska produkten inte få lämnas ut.

Ikraftträdande

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Motionerna

I motion 2016/17:2906 av Jonas Millard (SD) begärs ett tillkännagivande om att i arbetet med att minska användningen av röktobak ta större hänsyn till fördelarna med e-cigaretter som ett hälsosammare alternativ till traditionella cigaretter.

I motion 2016/17:3295 av Martin Kinnunen (SD) yrkande 1 begärs ett tillkännagivande om att det bör närmare utredas hur elektroniska cigaretter kan användas i folkhälsoarbetet. I yrkande 2 begärs ett tillkännagivande om att Socialstyrelsen ska ges i uppdrag att utreda bruket av elektroniska cigaretter. I yrkande 4 begärs ett tillkännagivande om att Sverige bör agera för att elektroniska cigaretter och rökfri tobak lyfts ut ur EU:s tobaksdirektiv, och i yrkande 5 om att Sverige inte bör gå längre i regleringen av elektroniska cigaretter än vad EU-direktivet kräver. I yrkande 6 begärs ett tillkännagivande om att bruk av elektroniska cigaretter i offentliga miljöer inte ska jämställas med cigarettbruk i samma miljö. Motionären anför att det är hög tid att Sverige tar efter Storbritannien och ser till den potential som elektroniska cigaretter har när det gäller att förbättra folkhälsan.

Bakgrund

Tobak och folkhälsa

Det övergripande nationella målet för folkhälsoarbetet är att skapa förutsättningar i samhället för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen (prop. 2002/03:35, bet. 2002/03:SoU7, rskr. 2002/03:145). För att underlätta uppföljningen av arbetet med att nå det övergripande målet har elva målområden fastställts. Ett av dessa är Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel (målområde 11).

Ett övergripande mål för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (den s.k. ANDT-politiken) är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Som utskottet tidigare konstaterat har regeringen ställt sig bakom målet om att nå ett rökfritt Sverige till 2025 (skr. 2015/16:86, bet. 2015/16:SoU8).

Riksdagen har antagit nya regler för ökad folkhälsa på tobaksområdet som trädde i kraft den 20 maj 2016 (prop. 2015/16:82, bet. 2015/16:SoU10, rskr. 2015/16:188). I samband med behandlingen av regeringens proposition uttalade utskottet bl.a. följande (bet. s. 12):

När det gäller det tobaksförebyggande arbetet anser utskottet att det var ett viktigt steg framåt när tobaksproduktdirektivet antogs inom EU. Utskottet noterar att direktivet – med utgångspunkt i en hög hälsoskyddsnivå – syftar till att underlätta den inre marknaden för tobaksvaror så att den fungerar smidigt. I detta sammanhang noterar utskottet särskilt att direktivet avser att göra tobaksprodukter och tobakskonsumtion mindre attraktivt och att den viktigaste målgruppen är ungdomar. Utskottet välkomnar detta.

Rökfria miljöer

Enligt 2 § tobakslagen (1993:581) är rökning – med vissa undantag – förbjuden i skollokaler, hälso- och sjukvårdslokaler, lokaler för gemensamt bruk i vissa speciella former av boende, färdmedel och lokaler inom kollektivtrafiken, restauranger och andra serveringsställen, lokaler som allmänheten har tillträde till samt hotellrum m.m.

Enligt 8 § tobakslagen svarar arbetsgivaren för att en arbetstagare inte mot sin vilja utsätts för tobaksrök i den arbetslokal eller det liknande utrymme där arbetstagaren är verksam.

Tobaksdirektivsutredningen föreslog i sitt slutbetänkande En översyn av tobakslagen Nya steg mot ett minskat tobaksbruk (SOU 2016:14) att tobakslagens begränsningar för tobaksrökning ska omfatta även bruk av e-cigaretter.

Enligt uppgift från Socialdepartementet bereds utredningens förslag inom Regeringskansliet.

Utskottets ställningstagande

Regeringen lämnar i propositionen förslag till de lagändringar som behövs för att genomföra bestämmelserna om elektroniska cigaretter i EU:s tobaksproduktdirektiv (2014/40/EU). Vidare föreslås en reglering om åldersgräns, anmälan och egenkontroll vid försäljning samt tillsyn och straffansvar.

Det har inte väckts någon motion med anledning av propositionen. Utskottet ansluter sig till regeringens överväganden och ställer sig bakom förslagen i propositionen. Riksdagen bör anta regeringens lagförslag. Motionerna 2016/17:2906 (SD) och 2016/17:3295 (SD) yrkandena 1, 2 och
4–6 avstyrks.

 

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2016/17:132 Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen.

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486).

4.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696).

Motioner från allmänna motionstiden 2016/17

2016/17:2906 av Jonas Millard (SD):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i sitt arbete med att minska användningen av röktobak ta större hänsyn till fördelarna med e-cigaretter som ett hälsosammare alternativ till traditionella cigaretter och tillkännager detta för regeringen.

2016/17:3295 av Martin Kinnunen (SD):

1.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det närmare bör utredas hur elektroniska cigaretter kan användas i folkhälsoarbetet och tillkännager detta för regeringen.

2.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Socialstyrelsen ska ges i uppdrag att utreda bruk av elektroniska cigaretter, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

4.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör agera för att elektroniska cigaretter och rökfri tobak lyfts ut ur EU:s tobaksdirektiv, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

5.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige inte bör gå längre i regleringen av elektroniska cigaretter än vad EU-direktivet kräver, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

6.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bruk av elektroniska cigaretter i offentliga miljöer inte ska jämställas med cigaretter och tillkännager detta för regeringen.

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag


[1] Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel.

[2] Rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter.

[3] Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster.