Skatteutskottets betänkande

2016/17:SkU3

 

Skatteavtal mellan Sverige och Azerbajdzjan

Sammanfattning

Utskottet tillstyrker regeringens förslag i proposition 2015/16:172 om ett nytt avtal mellan Sverige och Azerbajdzjan för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst.

Skatteavtalet mellan Sverige och Azerbajdzjan ansluter nära till den modell som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) rekommenderar för bilaterala skatteavtal (Model Tax Convention on Income and on Capital). I avtalet finns bl.a. bestämmelser om informationsutbyte i enlighet med OECD:s modellavtal samt bestämmelser som är avsedda att förhindra avtalsförmåner för offshoreverksamhet, coordination centres eller någon liknande verksamhet vars uppbyggnad huvudsakligen styrs av skatteskäl.

Lagen föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

 

Behandlade förslag

Proposition 2015/16:172 Skatteavtal mellan Sverige och Azerbajdzjan.

 

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Propositionens huvudsakliga innehåll

Utskottets överväganden

Skatteavtal mellan Sverige och Azerbajdzjan

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

Skatteavtal mellan Sverige och Azerbajdzjan

Riksdagen

a) godkänner avtalet mellan Konungariket Sveriges regering och Republiken Azerbajdzjans regering för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst,

b) antar regeringens förslag till lag om skatteavtal mellan Sverige och Azerbajdzjan.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:172 punkterna 1 och 2.

Stockholm den 29 september 2016

På skatteutskottets vägnar

Per Åsling

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Per Åsling (C), Jörgen Hellman (S), Maria Malmer Stenergard (M), Sara Karlsson (S), Helena Bouveng (M), Peter Persson (S), Anna Hagwall (SD), Cecilie Tenfjord-Toftby (M), Rasmus Ling (MP), Anette Åkesson (M), Daniel Sestrajcic (V), Larry Söder (KD), Patrik Lundqvist (S), Erik Ezelius (S), Jörgen Warborn (M), Jamal El-Haj (S) och Olle Felten (SD).

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2015/16:172 Skatteavtal mellan Sverige och Azerbajdzjan. Regeringens förslag till riksdagsbeslut återges i bilaga 1. Regeringens förslag till lag om skatteavtal mellan Sverige och Azerbajdzjan och avtalets text med tillhörande protokoll återges i bilaga 2.

 

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Azerbajdzjan för undvikande av dubbelbeskattning och förhind­rande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst. Det föreslås även att riksdagen antar en lag om detta skatteavtal.

Skatteavtalet ansluter nära till den modell som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) rekommenderar för bilaterala skatteavtal (Model Tax Convention on Income and on Capital). Avtalet inne­håller även bestämmelser om informationsutbyte, som möjliggör ett samarbete mellan skattemyndigheterna i de avtalsslutande länderna och därför bidrar till att bekämpa internationell skatteflykt. Bestämmelsen om informationsutbyte överensstämmer med artikel 26 i OECD:s modellavtal.

I avtalet finns också bl.a. bestämmelser som är avsedda att förhindra att avtalsförmåner ges för offshoreverksamhet, coordination centres eller liknande verksamhet vars uppbyggnad huvudsakligen styrs av skatteskäl. Majoriteten av OECD:s medlemsstater är liksom Sverige inte beredda att medge bolag som bedriver sådan verksamhet förmåner genom skatteavtal. Det är därför svensk policy att införa särskilda spärregler i samband med att man ingår nya skatteavtal och på så sätt gardera sig mot eventuella framtida förändringar i den interna lagstiftningen i de stater som vi har skatteavtal med.

De avtalsslutande staterna ska underrätta varandra när de har vidtagit de åtgärder som krävs enligt respektive stats lagstiftning krävs för att avtalet ska träda i kraft. Avtalet träder i kraft den trettionde dagen efter det att den sista av dessa underrättelser har tagits emot. Avtalet ska därefter tillämpas, i fråga om källskatter, för belopp som betalats eller tillgodoförts den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då avtalet träder i kraft eller senare, och i fråga om andra skatter på inkomst, på skatt som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då avtalet träder i kraft eller senare.

Lagen föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Utskottets överväganden

Skatteavtal mellan Sverige och Azerbajdzjan

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag om ett nytt avtal mellan Sverige och Azerbajdzjan för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst.

 

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inget att invända mot regeringens förslag och tillstyrker propositionen.

 

 

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2015/16:172 Skatteavtal mellan Sverige och Azerbajdzjan:

1.Riksdagen godkänner avtalet mellan Konungariket Sveriges regering och Republiken Azerbajdzjans regering för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om skatteavtal mellan Sverige och Azerbajdzjan.

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag