Skatteutskottets betänkande

2016/17:SkU13

 

Ändrade bestämmelser om tullsamarbete

Sammanfattning

 

Utskottets ställer sig bakom regeringens förslag om att bl.a. införa en sanktionsbestämmelse i tullagen. Bestämmelsen innebär att en fraktförare ska kunna dömas för tullförseelse till böter om fraktföraren inte fullgör sin rapporteringsskyldighet om containerstatus i rådets förordning (EG) nr 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen.

Lagändringarna träder i kraft den 1 april 2017.

 

Behandlade förslag

Proposition 2016/17:44 Ändrade bestämmelser om tullsamarbete.

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Bakgrund

Propositionens huvudsakliga innehåll

Utskottets överväganden

Ändrade bestämmelser om tullsamarbete

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

Ändrade bestämmelser om tullsamarbete

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i tullagen (2016:253).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:44.

Stockholm den 23 februari 2017

På skatteutskottets vägnar

Per Åsling

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Per Åsling (C), Jörgen Hellman (S), Maria Malmer Stenergard (M), Maria Strömkvist (S), Helena Bouveng (M), Olle Felten (SD), Cecilie Tenfjord-Toftby (M), Rasmus Ling (MP), Lotta Finstorp (M), David Lång (SD), Mathias Sundin (L), Larry Söder (KD), Patrik Lundqvist (S), Erik Ezelius (S), Jamal El-Haj (S), Emma Wallrup (V) och Linus Sköld (S).

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I ärendet behandlar utskottet proposition 2016/17:44 Ändrade bestämmelser om tullsamarbete. Regeringens förslag till riksdagsbeslut framgår av bilaga 1. Regeringens lagförslag redovisas i bilaga 2.

Ingen motion har väckts i ärendet.

Bakgrund

För att bekämpa bedrägerier som rör tullunionen och den gemensamma jordbrukspolitiken samt för att stärka skyddet av gemenskapens finansiella intressen antogs 1997 rådets förordning (EG) nr 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen.

Förordningen ska säkerställa att unionens tull- och jordbruksregler tillämpas korrekt och att rätt tullbelopp kan fastställas och uppbäras. I förordningen står det hur de administrativa myndigheter som är ansvariga för att genomföra tull- och jordbrukslagstiftningen i medlemsstaterna ska samarbeta med varandra (ömsesidigt bistånd) och med kommissionen för att säkerställa att lagstiftningen följs.

Förordningen innehåller bestämmelser om ömsesidigt administrativt bistånd på uppmaning eller på eget initiativ som bl.a. innebär att medlemsstaterna ska utbyta alla upplysningar som kan bidra till att säkerställa att bestämmelserna i tull- och jordbrukslagstiftningen följs.

På begäran ska medlemsstaterna också förse varandra med alla intyg, dokument eller bestyrkta kopior av dokument som avser verksamheter som omfattas av tull- eller jordbrukslagstiftningen.

Förordningen innehåller också bestämmelser om övervakning av personer, platser, varor och transportmedel.

Vidare finns bestämmelser om administrativa undersökningar på uppdrag av en annan medlemsstat samt bestämmelser om att överlämna information till kommissionen och till tredjeland.

I förordningen ges också kommissionen rätt att företa resor till tredjeland för administrativt samarbete och administrativa undersökningar.

Slutligen innehåller förordningen bestämmelser om att upprätta och förvalta tullinformationssystemet (TIS).

För att förbättra skyddet av EU:s ekonomiska intressen och stärka tullsamarbetet mellan medlemsstaterna och mellan medlemsstaterna och kommissionen, samt för att göra förordning 515/97 förenlig med Lissabonfördraget, lade kommissionen 2013 fram ett förslag till ändring av nämnda förordning.

Den 9 september 2015 antogs Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1525 av den 9 september 2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 515/97. Förordningen trädde i kraft den 8 oktober 2015 och har tillämpats sedan den 1 september 2016.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Kompletterande nationella bestämmelser

Förordning 515/97 är direkt tillämplig i medlemsstaterna och gäller som svensk lag. Utrymmet för nationella bestämmelser är därför begränsat och nationella regler ska endast utgöras av nödvändiga kompletterande bestämmelser. De kompletterande bestämmelser som behövs kan införas genom reglering i förordning, med undantag av en ny sanktionsbestämmelse som bör regleras i lag. 

Omarbetningen av förordning 515/97 medför en skyldighet för medlemsstaterna att fastställa sanktioner om man låter bli att tillhandahålla uppgifter som man enligt förordningen är skyldig att göra eller om man lämnar ofullständiga eller felaktiga uppgifter om containerstatus. Sådana sanktioner ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Förordningen lämnar öppet om sanktionerna ska vara straffrättsliga eller av annat slag, t.ex. administrativa.

Då det är fråga om åsidosättande av skyldigheter att tillhandahålla uppgifter eller tillhandahållande av ofullständiga eller felaktiga uppgifter enligt förordningen som ska sanktioneras ligger det nära till hands att jämföra med den reglering som finns i dag om bl.a. brott mot deklarations- och uppgiftsskyldighet enligt tullagen.

Enligt 5 kap. 2 § tullagen döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrift i bl.a. tullagstiftningen för tullförseelse till böter. I ringa fall ska det inte dömas till ansvar. Det finns sådana likheter mellan det som i dag omfattas av straffbestämmelsen i 5 kap. 2 § tullagen och det som avses i artikel 18a i EU-förordningen att bestämmelsen även bör omfatta de fall som nu ska sanktioneras. Regeringen föreslår därför att en hänvisning till artikel 18a.4–6 i förordning 515/97 förs in i 5 kap. 2 § tullagen. Också 1 kap. 1 § i tullagen ändras så att det framgår att lagen även kompletterar förordning 515/97.

Konsekvenser

Lagförslaget medför marginellt ökade kostnader för myndigheterna, och de bör kunna hanteras inom befintliga och beräknade ramar. Lagförslaget har inte några offentligfinansiella effekter. Lagförslagen medför heller inte några ökade kostnader för företagen.

Förslaget överensstämmer med de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till EU och går inte därutöver. Särskilda hänsyn behöver inte tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande. När det gäller behov av speciella informationsinsatser informerar Tullverket regelmässigt om nyheter i tullagstiftningen på sin webbplats. Utöver detta kommer kommissionen att utfärda riktlinjer som ska hjälpa fraktförarna att förstå och fullgöra sina skyldigheter att rapportera containerstatus, CSM (Container Status Messages). Förslagen har ingen effekt på kommuner eller landsting. Förslagen bedöms slutligen heller inte ha någon effekt på miljön och det finns inga jämställdhetsaspekter att beakta.

Utskottets överväganden

Ändrade bestämmelser om tullsamarbete

 

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller förslaget om att införa en sanktionsbestämmelse i tullagen som innebär att fraktförare ska kunna dömas för tullförseelse till böter om fraktföraren inte fullgör sin rapporteringsskyldighet om containerstatus enligt förordning (EG) nr 515/97.

 

 

Propositionen

Regeringen föreslår att det införs en sanktionsbestämmelse i tullagen. En fraktförare ska kunna dömas för tullförseelse till böter om fraktföraren inte fullgör sin rapporteringsskyldighet om containerstatus enligt rådets förordning (EG) nr 515/97 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 april 2017.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inte något att invända mot regeringens förslag och tillstyrker propositionen.

 

 

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2016/17:44 Ändrade bestämmelser om tullsamarbete:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i tullagen (2016:253).

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag