Socialförsäkringsutskottets betänkande 2016/17:SfU13

Ny lag om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet

Sammanfattning

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag om en ny lag om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet. Utskottet föreslår dock en komplettering av en av paragraferna i form av ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om vissa avgiftsfrågor.

Den nya lagen ska ersätta lagen med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet. Utskottet tillstyrker även propositionens förslag dels om en följdändring i socialförsäkringsbalken, dels om ändring av vissa hänvisningar i lagen om bank- och finansieringsrörelse och i försäkringsrörelselagen.

De nuvarande bestämmelserna om försäkringsverksamheten i premiepensionssystemet hänvisar i stor utsträckning till bestämmelser i försäkringsrörelselagen som inte längre gäller efter genomförandet i svensk rätt av Solvens II- direktivet. Hänvisningarna i nuvarande lagstiftning har därför preciserats till att avse försäkringsrörelselagen i dess lydelse den 31 december 2015.

Förslaget om en ny lag innebär en självständig reglering av försäkringsverksamheten i premiepensionssystemet utan hänvisningar till försäkringsrörelselagen. Syftet med lagen är att modernisera regleringen av premiepensionsverksamheten i ljuset av EU:s försäkringsrespektive tjänstepensionsdirektiv, samtidigt som hänsyn tas till att Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet i sig inte omfattas av något av dessa direktiv.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2017.

Behandlade förslag

Proposition 2016/17:76 Ny lag om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet.

1

2

2016/17:SfU13

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Propositionen

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet med den ändringen att 8 kap. 1 § kompletteras med ett nytt andra stycke med följande lydelse: Regeringen får meddela föreskrifter om sådana avgifter som avses i 6 kap. 5 §.,

2.lag om ändring i socialförsäkringsbalken,

3.lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

4.lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2016/17:76 punkterna 1–4.

Stockholm den 16 mars 2017

På socialförsäkringsutskottets vägnar

Fredrik Lundh Sammeli

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Fredrik Lundh Sammeli (S), Johan Forssell (M), Mikael Cederbratt (M), Phia Andersson (S), Lars-Arne Staxäng (M), Yilmaz Kerimo (S), Solveig Zander (C), Rickard Persson (MP), Tina Ghasemi (M), Kerstin Nilsson (S), Linus Bylund (SD), Emma Carlsson Löfdahl (L), Wiwi-Anne Johansson (V), Aron Modig (KD), Teresa Carvalho (S), Patrik Engström (S) och Heidi Karlsson (SD).

3

2016/17:SfU13

Redogörelse för ärendet

I samband med att Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II-direktivet) genomfördes i svensk rätt ändrades många av bestämmelserna i försäkringsrörelselagen (2010:2043), förkortad FRL. Premiepensionsverksamheten omfattas dock inte av den EU-rätts- liga försäkringsrörelseregleringen och inte heller av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG av den 3 juni 2003 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (tjänstepensionsdirektivet). Regeringens bedömning vid införlivandet av Solvens II-direktivet var att det fanns anledning att reformera de för premiepensionsverksamheten gällande försäkringsrörelsereglerna, men att frågan skulle analyseras noga i ett annat sammanhang (se prop. 2015/16:9 s. 649 och 650). Hänvisningarna till FRL i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet preciserades därför till att avse FRL i dess lydelse den 31 december 2015.

Pensionsmyndigheten har därefter tagit fram promemorian Förslag till ny lag om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet. I promemorian föreslås att det införs en ny lag om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet.

Regeringen har inhämtat Lagrådets synpunkter på förslaget till ny lag. Däremot har Lagrådet inte yttrat sig över övriga lagförslag då dessa bedömts vara av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse.

I betänkandet behandlar utskottet propositionen 2016/17:76 Ny lag om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet. En redovisning av det riksdagsbeslut som föreslås i propositionen finns i bilaga 1. Det lagförslag som lämnas i propositionen finns i bilaga 2.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag och föreslår att en av paragraferna kompletteras med ett nytt andra stycke. Utskottet har inte inhämtat Lagrådets yttrande eftersom det bedöms sakna betydelse på grund av frågans beskaffenhet.

4

2016/17:SfU13

Utskottets överväganden

Propositionen

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag till en ny lag om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet och en följdändring i socialförsäkringsbalken. Vidare bifaller riksdagen förslaget om ändring av vissa hänvisningar i två andra lagar.

Propositionen

Bestämmelser om premiepension, som är en del av den allmänna pensionen, finns huvudsakligen i 64 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110). Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet regleras i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet, förkortad LPP. Premiepensionssystemet är ett ekonomiskt slutet system. Tillskott av statliga medel är inte möjliga och medel kan inte tas ut för andra ändamål än sådana som har koppling till premiepensionsverksamheten. Utgående förmåner m.m. beräknas med samma precision som i ett försäkringsföretag och verksamheten bedrivs allmänt sett enligt vedertagna försäkringsmässiga principer. LPP hänvisar i stora delar till bestämmelser i försäkringsrörelselagen (2010:2043), förkortad FRL.

Regeringen föreslår att Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet regleras i en ny lag samtidigt som LPP upphävs. Re- geringen föreslår även vissa följdändringar i socialförsäkringsbalken.

Förslaget innebär bl.a. att Pensionsmyndighetens försäkringstekniska avsättningar ska motsvara det belopp som krävs för att vid varje tidpunkt kunna uppfylla alla åtaganden som skäligen kan förväntas uppkomma med anledning av försäkringsverksamheten i premiepensionssystemet.

Livförsäkringsavsättningen ska enligt förslaget motsvara det förväntade nuvärdet av de framtida kassaflöden som kan uppkomma med anledning av premiepensionsåtagandena och ska beräknas med en relevant riskfri räntestruktur. Beräkningen ska grundas på antaganden om riskmått, räntesatser och driftskostnader som var för sig är ansvarsfulla, tillförlitliga och objektiva (ansvarsfull beräkning). De personer som utför de försäkringstekniska utredningarna och beräkningarna ska ha kunskaper i försäkrings- och finansmatematik som är tillräckliga med hänsyn till uppgifterna. Utförandet ska göras under överinseende av en eller flera aktuarier med den insikt och erfarenhet i frågorna som krävs med hänsyn till omfattningen och arten av premiepensionsverksamheten.

5

2016/17:SfU13 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
  Vidare föreslås att regeringen eller den myndighet som regeringen bestäm-
  mer får meddela föreskrifter om de försäkringstekniska avsättningarnas inne-
  håll och beräkningen av dem samt vad som är tillräckliga kunskaper med hän-
  syn till uppgifterna och vad som avses med insikt och erfarenhet för aktuarier.
  Regeringen föreslår också att Pensionsmyndigheten ska ha tillgångar för
  skuldtäckning som uppgår till ett belopp som svarar mot försäkringstekniska
  avsättningar samt att det ska finnas tillgångar som minst uppgår till ett riskba-
  serat överskottsmål. Detta mål ska definieras i de försäkringstekniska riktlin-
  jerna som ska tas fram av Pensionsmyndigheten.
  Regeringen föreslår även att det införs ett flertal investeringsbestämmelser
  som motsvarar dem som gäller för försäkringsföretag. Det gäller regler om
  aktsamhet, riskkontroll och riskspridning samt om derivatinstrument och ono-
  terade tillgångar. Vidare föreslås att nuvarande bestämmelse om begränsning
  av innehav av aktier oförändrad förs över till den nya lagen. Regeringen eller
  den myndighet som regeringen bestämmer ska enligt förslaget få meddela fö-
  reskrifter om användning av derivatinstrument.
  Beträffande skuldmatchning föreslår regeringen att bestämmelser motsva-
  rande dem som gäller för försäkringsföretag ska föras in i den nya lagen samt
  att tillgångar som svarar mot försäkringstekniska avsättningar ska investeras
  på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till åtagandenas art och löptid.
  I propositionen finns även förslag som gäller riktlinjer och beräkningsun-
  derlag och bestämmelser om redovisning.
  Bestämmelser om Finansinspektionens tillsyn över Pensionsmyndighetens
  försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet och möjligheter att ingripa
  ska enligt förslaget föras in i den nya lagen liksom en bestämmelse om att
  Finansinspektionen i vissa fall får avstå från att gripa in. Regeringen eller den
  myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om vilka
  upplysningar Pensionsmyndigheten ska lämna till Finansinspektionen och när
  dessa ska lämnas.
  Vad gäller nuvarande bestämmelser om hantering av överskott och infor-
  mation till pensionsspararna föreslås att de oförändrade förs över till den nya
  lagen samt att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska
  få meddela föreskrifter om avvikelser och medge undantag i enskilda fall från
  de bestämmelser som rör bl.a. försäkringstekniska avsättningar, skuldtäckning
  och placering av tillgångar.
  I fråga om överklagande föreslås att Finansinspektionens beslut om att sam-
  mankalla Pensionsmyndighetens styrelse inte ska få överklagas men att andra
  beslut av Finansinspektionen i enskilda fall får överklagas till allmän förvalt-
  ningsdomstol. Även Pensionsmyndigheten får överklaga Finansinspektionens
  beslut till allmän förvaltningsdomstol.
  Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2017.
  Enligt regeringen bedöms förslaget vara positivt för premiepensionsspa-
  rarna eftersom premiepensionssystemet kommer att omfattas av moderna sol-
  vensregler, vilket syftar till att bättre trygga medlen inom systemet. I övrigt
  bedöms förslaget endast ha marginella effekter.

6

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 2016/17:SfU13

Utskottets ställningstagande

Utskottet, som noterar att det inte har väckts några motioner i ärendet, har inte något att invända mot regeringens förslag till lagändringar. Finansdepartementet har påtalat behovet av ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter när det gäller de avgifter som Pensionsmyndigheten enligt 6 kap. 5 § i den nya lagen ska bidra till för att täcka kostnaderna för Finansinspektionens verksamhet. Utskottet gör samma bedömning och föreslår därför att 8 kap. 1 § i lagförslaget kompletteras med ett nytt andra stycke. Med denna ändring tillstyrker utskottet regeringens lagförslag.

7

2016/17:SfU13

BILAGA 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2016/17:76 Ny lag om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken.

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

4.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043).

8

2016/17:SfU13

BILAGA 2

Regeringens lagförslag

9

2016/17:SfU13 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

10

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:SfU13

11

2016/17:SfU13 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

12

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:SfU13

13

2016/17:SfU13 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

14

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:SfU13

15

2016/17:SfU13 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

16

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:SfU13

17

2016/17:SfU13 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

18

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:SfU13

19

2016/17:SfU13 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG
20 Tryck: Elanders, Vällingby 2017