Näringsutskottets betänkande

2016/17:NU8

 

Anvisade elavtal

Sammanfattning

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i ellagen. Änd­ring­arna gäller dels systemet med anvisade elleverantörer, dels innehållet i el­leve­ran­törernas fakturor. Förslagen syftar till att säkerställa att kunder med an­visade avtal har skäliga villkor, att minska andelen kunder med anvisade el­le­veran­törer och att öka kund­aktiviteten på elmarknaden.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2017.

 

Behandlade förslag

Proposition 2016/17:13 Anvisade elavtal.

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Propositionens huvudsakliga innehåll

Utskottets överväganden

Anvisade elavtal

Propositionen

Utskottets ställningstagande

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

Anvisade elavtal

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i ellagen (1997:857),

2. lag om ändring i lagen (2016:733) om ändring i ellagen (1997:857).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:13 punkterna 1 och 2.

Stockholm den 19 januari 2017

På näringsutskottets vägnar

Jennie Nilsson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Jennie Nilsson (S), Lars Hjälmered (M), Åsa Westlund (S), Hans Rothenberg (M), Ingemar Nilsson (S), Josef Fransson (SD), Per-Arne Håkansson (S), Lise Nordin (MP), Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M), Anna Wallén (S), Mattias Bäckström Johansson (SD), Said Abdu (L), Birger Lahti (V), Penilla Gunther (KD), Mattias Jonsson (S), Sofia Fölster (M) och Rickard Nordin (C).

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I detta betänkande behandlar utskottet regeringens proposition 2016/17:13 An­­visade elavtal. Inga motioner har väckts med anledning av propositionen. I bilaga 1 finns regeringens förslag till riksdagsbeslut och i bilaga 2 återfinns re­geringens lagförslag.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen ändringar i ellagen (1997:857). Ändring­ar­na gäller dels systemet med anvisade elleverantörer, dels innehållet i elleve­ran­­rernas fakturor. Förslagen syftar till att säkerställa att kunder med anvisade avtal har skäliga villkor, att minska andelen kunder med anvisade elleveran­törer och att öka kundaktiviteten på elmarknaden.

Bestämmelserna innebär att den anvisade elleverantören ska ha åtagit sig gentemot nätkoncessionshavaren att leverera el på skäliga villkor. Vidare ska regeringen få utfärda före­skrifter om att de priser som en anvisad elleverantör tillämpar för leverans till en elanvändare inte får överstiga vissa nivåer under en viss tid efter det att an­visningen har skett.

I elleverantörens underrättelse till elanvändaren med anledning av anvis­ningen ska det anges att leveransavtalet är ett anvisat avtal. En anvisad elleve­rantör ska därutöver minst en gång per kvartal särskilt lämna viss information till de elanvändare som har ett anvisat avtal. Ett anvisat avtal ska inte få ha en längre uppsägningstid än 14 dagar.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få utfärda föreskrifter om vilken information en elleverantörs faktura ska innehålla.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2017.

 

Utskottets överväganden

Anvisade elavtal

 

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag till ändringar i ellagen (1997:857).

 

 

Propositionen

Bakgrund

En elanvändare kan anvisas en elleverantör i två situationer. Den ena situa­tio­nen, som är ovanlig i praktiken, uppstår när en befintlig elleverantör inte längre får leverera el i elanvändarens uttagspunkt sedan leverantören har för­lorat sitt balansansvar. Av betydligt större praktisk betydelse är den situa­tion som upp­kommer då elanvändaren inte själv ingår något avtal med en elleve­rantör om leverans i uttagspunkten.

Elanvändare som saknar elleverantör ska av den berörda innehavaren av nät­kon­ces­sionen anvisas en elleverantör som gentemot nätkoncessionshavaren har åta­git sig att leverera el till sådana elanvändare. Syftet med bestämmel­serna om anvisning är inte i första hand att tillförsäkra elanvändaren el utan att tvinga elan­vändaren att göra rätt för sig ekonomiskt (prop. 1998/99:137 s. 52).

Energimarknadsinspektionen har på uppdrag av regeringen utrett och läm­nat förslag på hur man kan minska eller avveckla den omotiverade pris­skillnad som uppstått mellan anvisade kunder och de kunder som har gjort ett aktivt val av elhandlare. Energimarknadsinspektionen redovisade uppdra­get i rap­por­ten Systemet med anvisad elhandlare – översyn och förslag till åtgärder (EIR2012:07).

I november 2011 tillkännagav riksdagen för regeringen att s.k. anvis­nings­avtal inte ska få förekomma i sin nuvarande form (bet. 2011/12:NU4).

Energimarknadsinspektionen har på regeringens uppdrag utrett vilken infor­ma­tion en faktura ska innehålla och hur informationen ska presenteras. Myn­dig­hetens förslag syftar till att göra det möjligt för elkunder att i större utsträck­ning göra aktiva val (Enklare faktura, Ei R2014:13).

Promemorian Anvisade elavtal togs fram inom Miljö- och energideparte­men­tet. Den låg till grund för att begära in synpunkter på förslag som rörde priser och andra villkor i anvisade elavtal. I promemorian redovisades även för­slag som bygger på de två ovannämnda rapporterna från Energimark­nads­inspek­tionen.

Lagrådet har yttrat sig över de lagförslag som fanns i den lagrådsremiss som regeringen presenterade i juni 2016. Lagrådet hade vissa synpunkter på för­slagen, bl.a. när det gäller frågan om prisreglering.

Omotiverade prisskillnader i anvisade elavtal

Regeringen anser att det bör vidtas åtgärder mot omotiverade prisskillnader mellan anvisade avtal och övriga elavtal. Det är vanligt att de anvisade elle­ve­rantörerna använder ett mycket högre pris för de anvisade kunderna. Det höga priset motiverar elleverantörerna med att anvisade kunder medför högre kost­na­der än andra kunder på grund av ökad administration. Regeringen kon­sta­terar att anvisade avtal ger anvisade elleverantörer en möjlighet att öka sina intäk­ter på bekostnad av passiva kunder. Eftersom anvisningsavtal inte är kon­kurrensutsatta på samma villkor som andra avtal, kan anvisade elleve­rantörer göra ekonomiska vinster genom att ta ut överpriser. Det ger anvisade leve­rantörer konkurrensfördelar i förhållande till andra elleveran­törer. Resul­tatet kan bli att konkurrensen påverkas.

Anvisningsprocessen

Regeringen föreslår att den anvisade elleverantören gentemot nätkon­cessions­havaren ska ha åtagit sig att leverera el på skäliga villkor. Metoderna för att ut­forma leveransvillkoren ska framgå av avtalet mellan nätkon­cessions­hava­ren och elleverantören.

Regeringen gör bedömningen att en ordning där nätkoncessionshavaren en­dast får anvisa en elleverantör som har åtagit sig att leverera el på skäliga vill­kor kan leda till att prisskillnaderna minskar mellan anvisade avtal och öv­riga elavtal.

Prisreglering

Regeringen föreslår att den ska få utfärda föreskrifter om att de priser som en anvisad elleverantör tillämpar för leverans till en elanvändare inte får överstiga vissa nivåer under en viss tid efter det att anvisning skett.

Regeringen konstaterar att arbetet med att komma till rätta med de aktuella missförhållandena har pågått länge och nått en god bit på vägen men att si­tuationen fortfarande inte är godtagbar. Frivilliga åtaganden från elbran­schens sida bedöms inte vara tillräckliga, och regeringen anser att det därför är moti­ve­rat att redan nu se till att det finns förutsättningar för ytterligare åtgärder för att kunder med anvisade elleverantörer inte ska behöva betala omotiverat höga el­priser.

Åtgärder för att minska andelen kunder med anvisade elleverantörer

Regeringen konstaterar att de allra flesta kunder som har anvisade elavtal skul­le kunna välja mer förmånliga avtal och på så sätt minska sina elkostnader. Vi­da­re slår regeringen fast att aktiva kunder även är en förutsättning för en väl­fungerande elmarknad. Bättre och tätare information till elanvändare med an­visade avtal kan antas leda till att fler kunder ser nackdelarna med avtalet och att det är förhållandevis enkelt att ingå ett förmånligare avtal på den kon­kur­rens­utsatta elmarknaden.

Regeringen säger sig se ett tydligt värde i att kunder med anvisade elavtal får bättre möjligheter att sätta sig in i hur elmarknaden fungerar och vilka val­möjligheter som finns. Därför anser regeringen att en utökad informations­plikt kan öka medvetenheten hos de inaktiva kunderna, underlätta prisjäm­förel­ser och säkerställa att alla kunder med anvisade avtal får samma eller lik­artad in­formation om sina möjligheter.

Regeringen föreslår därför att elleverantören i sin underrättelse till el­an­vändaren med anledning av anvisningen ska ange att leveransavtalet är just ett an­visat avtal. Vidare ska en anvisad elleverantör minst en gång per kvartal sär­skilt lämna följande information till elanvändare med anvisat avtal:

      en redogörelse för vilka avtalstyper elleverantören erbjuder samt upp­gift om priser och leveransvillkor

      uppgift om var elanvändaren, oberoende av elleverantören, kan hitta infor­mation om priser och leveransvillkor som andra elleverantörer tillämpar för leverans av el till elanvändare.

Elleverantörerna tillämpar i de flesta fall ingen eller en mycket kort uppsäg­ningstid för kunder med anvisade avtal. Det är dock möjligt för en elleverantör att tillämpa en längre uppsägningstid.

För att göra det lättare för kunder med anvisade avtal att göra ett aktivt val bör det införas en bestämmelse i ellagen som utesluter långa bindningstider. Re­ger­ingen föreslår därför att ett anvisat avtal inte ska få ha en längre uppsäg­ningstid än 14 dagar.

Elleverantörens faktura

Det finns redan i dag krav av bok­förings- och skatteteknisk natur på vad fak­turor ska innehålla. Vidare finns bestämmelser i el­lagen om fak­turans inne­håll. I det sistnämnda fallet handlar det bl.a. om infor­mation om elens ursprung och om produktionens miljöpåverkan. Vidare anges att fak­turan ska vara tydlig.

Regeringen gör bedömningen att elleve­rantörens fak­tura bör innehålla uppgifter om det tillämpliga leverans­avtalet och om var elan­vän­daren kan hitta information om avtalets innehåll. Om avtalet är ett anvisat av­tal, bör det anges på fakturan tillsammans med in­for­mation om vad ett sådant av­tal inne­bär. I propositionen föreslås mot denna bakgrund att reger­ingen eller den myn­dighet som regeringen bestämmer ska få utfärda före­skrif­ter om vil­ken infor­mation en elleverantörs faktura ska inne­hålla.

Tillsyn

Nätmyndigheten, dvs. Energimarknadsinspektionen, utövar tillsyn över att el­lagen och föreskrifter och villkor som har meddelats med stöd av lagen följs. Energimarknadsinspektionen utövar dock inte tillsyn över att elleverantörerna följer bestämmelserna om anvisade avtal. Eftersom elmarknaden är öppen och avre­glerad har eventuella tvister i denna del hänvisats till civilrättens område.

Regeringens förslag innebär dock att de anvisade elleverantörerna får nya skyldigheter av offentligrättslig karaktär. Därför bör Energimarknads­inspek­tio­nens tillsyn fortsättningsvis även omfatta de skyldigheter enligt ellagen som sär­skilt gäller elleverantörer som anvisas kunder utan leveransavtal.

Ikraftträdande, övergångsbestämmelser och konsekvensanalys

Regeringen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft den 1 april 2017. Om en nätkoncessionshavare före ikraftträdandet har ingått ett avtal med en el­le­ve­rantör, som i avtalet har åtagit sig att leverera el till elanvändare som sak­nar elleverantör, ska de nya skyldigheterna när det gäller anvisning av elleve­ran­törer inte gälla för nätkoncessionshavaren under den löptid som återstår av av­talet vid ikraftträdandet.

I propositionen (s. 43–44) redovisar regeringen konsekvenserna av de fö­reslagna lag­ändringarna för anvisade elleverantörer, kraftproducenter, el­kun­­der, tillsynsmyndigheten Energi­mark­nadsinspek­tio­nen m.fl. Denna redo­vis­ning refereras inte när­mare i detta betänkande utan utskottet hänvisar till de nyss­nämnda sidorna i pro­po­sitionen.

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser att riksdagen bör anta de framlagda lagförslagen av de skäl som har angetts i propositionen. Riksdagen bör således bifalla propositionen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2016/17:13 Anvisade elavtal:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857).

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2016:733) om ändring i ellagen (1997:857).

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag