Näringsutskottets betänkande

2016/17:NU6

 

Konkurrensskadelag

Sammanfattning

Utskottet ställer sig bakom regeringens proposition om en konkurrensskade­lag. Den nya lagen innehåller bl.a. bestämmelser om ersättnings­ansvar och hur ersättningen ska bestämmas vid en överträdelse av konkurrens­rätten. Utskottet står även bakom regeringens förslag i propositionen om ändringar i lagen om grupprättegång, konkurrenslagen, lagen om patent- och marknadsdomstolar och lagen om näringsförbud.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 27 december 2016.

 

Behandlade förslag

Proposition 2016/17:9 Konkurrensskadelag.

 

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Bakgrund

Propositionens huvudsakliga innehåll

Utskottets överväganden

Konkurrensskadelag

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

Konkurrensskadelag

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. konkurrensskadelag,

2. lag om ändring i lagen (2002:599) om grupprättegång,

3. lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579),

4. lag om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud,

5. lag om ändring i lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:9 punkterna 1–5.

Stockholm den 20 oktober 2016

På näringsutskottets vägnar

Jennie Nilsson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Jennie Nilsson (S), Lars Hjälmered (M), Åsa Westlund (S), Hans Rothenberg (M), Ingemar Nilsson (S), Hanif Bali (M), Per-Arne Håkansson (S), Helena Lindahl (C), Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M), Anna Wallén (S), Mattias Bäckström Johansson (SD), Birger Lahti (V), Anna-Caren Sätherberg (S), Johan Nissinen (SD), Jonas Eriksson (MP) och Mathias Sundin (L).

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I detta betänkande behandlar utskottet regeringens proposition 2016/17:9 Konkurrensskadelag. Inga motioner har väckts med anledning av proposi­tionen. I bilaga 1 finns regeringens förslag till riksdagsbeslut, och i bilaga 2 åter­finns regeringens lagförslag.

Bakgrund

Den 11 juni 2013 presenterade kommissionen ett förslag till Europa­parlamentets och rådets direktiv om vissa regler som styr skadeståndstalan enligt nationell lagstiftning för överträdelser av medlemsstaternas och Euro­peiska unionens konkurrensrättsliga bestämmelser (KOM(2013) 404 slutlig). För­slaget antogs av Europaparlamentet den 17 april 2014 och av rådet den 10 nov­ember 2014.

Med anledning av direktivet har promemorian Konkurrensskadelag (Ds 2015:50) utarbetats inom Näringsdepartementet. Regeringen kompletterade sedan promemorian med ytterligare ett lagförslag. Promemorian och det kompletterande förslaget har remissbehandlats.

Regeringen beslutade den 18 augusti 2016 att begära Lagrådets yttrande, och regeringen valde att följa Lagrådets förslag.

I förhållande till lagrådsremissen lämnas i propositionen även förslag till redaktionella ändringar i lagen (2014:836) om näringsförbud och lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar. Regeringen anser att de föreslagna lagändringarna är av författningsteknisk karaktär och har således inte begärt Lagrådets yttrande i dessa delar.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/104/EU av den 26 november 2014 om vissa regler som styr skadeståndstalan enligt nationell rätt för överträdelser av medlems­staternas och Europeiska unionens konkurrensrättsliga bestäm­melser. Det föreslås att direktivet genomförs i en ny lag, konkurrens­skade­lagen. Lag­förslaget innehåller bestämmelser om ersättningsansvar och hur ersättningen ska bestämmas, om regressrätt och om rättegången i mål enligt lagen. I propo­si­tionen lämnas också förslag till följdändringar i lagen om grupprättegång, kon­kurrens­lagen och lagen om patent- och marknadsdomstolar. Därutöver föreslås en redaktionell ändring i lagen om näringsförbud.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 27 december 2016.

Utskottets överväganden

Konkurrensskadelag

 

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag till konkurrensskadelag och övriga lagändringar.

 

 

 

Inledning

Förslagen i regeringens proposition syftar till att genomföra Europa­parlamentets och rådets direktiv 2014/104/EU av den 26 november 2014 om vissa regler som styr skadeståndstalan enligt nationell rätt för över­trädelser av medlems­staternas och Europeiska unionens konkurrens­rättsliga bestäm­melser.

Regeringen föreslår att direktivet i huvudsak ska genomföras i en ny lag, konkurrensskadelagen. Vidare föreslås ändringar i konkurrenslagen (2008:579), lagen (2002:599) om grupprättegång, lagen (2014:836) om näringsförbud och lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar.

Förslaget till ny lag innehåller bestämmelser om ersättning till följd av en överträdelse av konkurrensrätten. Vad som är en överträdelse av konkurrens­rätten är reglerat i konkurrenslagen och omfattar förbuden mot konkurrens­begränsande samarbete och missbruk av dominerande ställning. I konkurrens­lagen finns även regler om möjlighet till sanktionsavgiftsbefrielse för det företag som t.ex. avslöjar ett konkurrensbegränsande samarbete.

Konkurrenslagen innehåller redan i dag bestämmelser om skadestånd, men regeringen anser att lagen skulle bli svåröverskådlig om den kompletterades med de nya bestämmelserna. Konkurrenslagens bestämmelser om bl.a. skade­ståndsansvarets omfattning, preskription och behörig domstol föreslås därför upphävas.

Propositionen

Regeringen föreslår att det ska framgå av konkurrensskadelagen att det företag eller den sammanslutning av företag som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör sig skyldigt eller skyldig till en överträdelse av förbuden mot konkurrensbegränsande samarbete eller missbruk av dominerande ställ­ning ska ersätta den skada som uppkommer genom överträdelsen. Liknande bestämmelser finns i dag i konkurrenslagen.

Vidare föreslår regeringen att om två eller flera företag gör sig ersättningsskyldiga ska de solidariskt ansvara för skadan. Särskilda regler ska dock gälla för mikroföretag samt små och medelstora företag, eftersom företaget i fråga endast ska ansvara för skador om företaget t.ex. haft en ledande roll i överträdelsen eller om den skadelidande inte kan få full ersättning från något annat företag. Därtill föreslår regeringen begränsningar i det solidariska ansvaret för företag som beviljats sanktionsavgiftsbefrielse och för företag som träffat en uppgörelse i godo med en skadelidande.

Propositionen innehåller även förslag till preskription för tidigare nämnda brott. Rätten till skadestånd ska falla bort om en talan inte väcks inom fem år från det att överträdelsen upphört. Den femåriga preskriptionsfristen avbryts dock om en konkurrensmyndighet, dvs. Konkurrensverket eller Europ­eiska kommissionen, vidtar åtgärder i fråga om den överträdelse som det gäller.

Av propositionen framgår att rätten till ersättning för en skada ska omfatta faktisk skada och utebliven vinst. Vidare ska ränta på ersättningen tas ut, och det ska framgå av konkurrensskadelagen hur ersättningen för den uppkomna skadan ska räknas ut.

Vidare föreslår regeringen att det ska införas regler om hur ansvaret mellan flera skadeståndsskyldiga företag bör fördelas vid överträdelser av konkurrens­­rätten, dvs. s.k. regressrätt. Ett företags andel av skadan ska bestämmas efter företagets relativa ansvar för den skada som överträdelsen orsakat. Propositionen innehåller därtill förslag om begränsningar i regress­rätten för företag som beviljats sanktionsavgiftsbefrielse och företag som träffat en uppgörelse i godo med en skadelidande. En talan om skadestånd och en talan om regresskrav ska väckas vid patent- och marknadsdomstolen. Vidare innehåller propositionen bl.a. förslag om grupprättegång, utlämnande av bevis, bestäm­melser om begränsningar av användningen av bevis som erhållits enbart genom tillgång till en konkurrensmyndighets ärendeakt samt sanktioner kopplade till utlämnande och användning av bevis.

I propo­si­tionen lämnas också förslag till följdändringar i lagen om grupprättegång, kon­kurrens­lagen och lagen om patent- och marknadsdomstolar. Därutöver föreslås en redaktionell ändring i lagen om näringsförbud.

Regeringen föreslår att den nya lagen och övriga lagändringar ska träda i kraft den 27 december 2016. De processrättsliga bestämmelserna ska tillämpas på en skadeståndstalan som väckts efter den 25 december 2014.

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser att riksdagen av de skäl som angetts i propositionen bör anta de framlagda lagförslagen. Propositionen tillstyrks följaktligen.

 

 

 

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2016/17:9 Konkurrensskadelag:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till konkurrensskadelag.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2002:599) om grupprättegång.

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579).

4.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud.

5.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar.

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag