Finansutskottets betänkande

2016/17:FiU12

 

En uppdaterad fondlagstiftning (UCITS V)

Sammanfattning

Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag.

I betänkandet behandlar utskottet proposition 2015/16:170 En uppdaterad fond­lagstiftning (UCITS V) i vilken regeringen föreslår ändringar i lagen om värdepappersfonder, lagen om bank- och finansieringsrörelse, lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktie­marknaden, lagen om värdepappers-marknaden och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Ändringarna syftar huvudsakligen till att anpassa den svenska fond­lagstiftningen till ändringarna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/91/EU av den 23 juli 2014 om ändring av direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) när det gäller förvarings­institutsfunktioner, ersättningspolicy och sanktioner. Anpassningar görs även till kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/438 av den 17 december 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG vad gäller krav på förvaringsinstitut.

Ändringarna innebär bl.a. nya regler om förvaringsinstituts ansvar och upp­gifter, detaljerade regler om utformningen av fond­bolags ersättningspolicy samt nya regler om tillsyn, sanktioner och rapportering av miss­förhållanden.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2016.

Inga motioner har lämnats med anledning av propositionen.

 

Behandlade förslag

Proposition 2015/16:170 En uppdaterad fondlagstiftning (UCITS V).

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Bakgrund

Propositionens huvudsakliga innehåll

Utskottets överväganden

En uppdaterad fondlagstiftning

Propositionen

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

En uppdaterad fondlagstiftning

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

2. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

3. lag om ändring i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på

aktiemarknaden,

4. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

5. lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

investeringsfonder.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:170 punkterna 1–5.

Stockholm den 22 september 2016

På finansutskottets vägnar

Fredrik Olovsson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Fredrik Olovsson (S), Ulf Kristersson (M), Monica Green (S), Maria Plass (M), Ingela Nylund Watz (S), Jörgen Andersson (M), Emil Källström (C), Janine Alm Ericson (MP), Jan Ericson (M), Marie Granlund (S), Dennis Dioukarev (SD), Mats Persson (L), Jakob Forssmed (KD), Börje Vestlund (S), Adnan Dibrani (S), Håkan Svenneling (V) och David Lång (SD).

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I proposition 2015/16:170 En uppdaterad fondlagstiftning (UCITS V) föreslår regeringen hur man i svensk rätt ska genomföra de ändringar som gjorts i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/91/EU av den 23 juli 2014 om ändring av direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) när det gäller förvaringsinstitutsfunktioner, ersättningspolicy och sanktioner (i det följande benämnt UCITS V-direktivet, vilket är en förkortning för Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities). Under förhandlingarna om direktivet har en faktapromemoria upprättats och överlämnats till riksdagen (2011/12:FPM177). Kommissionen har antagit den delegerade förordningen (EU) 2016/438 av den 17 december 2015 om komplettering av Europa­parlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG vad gäller krav avseende förvarings­institut. Regeringens förslag till riksdags­beslut finns i bilaga 1. Regeringens lagförslag finns i bilaga 2. De huvud­sakliga lagförslagen har granskats av Lagrådet. I propositionen föreslår regeringen även en rättelse av en felaktig hänvisning i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

Bakgrund

EU-regler om fondbolag och värdepappersfonder

Det första UCITS-direktivet kom 1985, och bestämmelserna på EU-nivå har därefter ändrats vid flera tillfällen. UCITS-direktivet innehåller grund­läggande regler för fond­företag som riktar sig till allmänheten. De fondföretag som uppfyller kraven i direktivet får fritt marknadsföras och andelarna får säljas i alla medlemsstater. Fondföretag är företag som har till syfte att med kapital från allmänheten göra kollektiva investeringar i sådana tillgångar som är tillåtna enligt direktivet och som tillämpar principen om riskspridning. Andelarna i ett fondföretag ska på begäran av andelsägarna återköpas eller inlösas med medel ur företagets tillgångar. Ett fondföretag kan bildas på kontraktsrättslig grund (som värdepappersfond) eller på associationsrättslig grund (som investeringsbolag). När ett fondföretag är bildat som en värdepappersfond är företaget ingen juridisk person, och det måste därför alltid förvaltas av ett förvaltningsbolag som agerar på fondföretagets vägnar. När fondföretaget är bildat som ett investeringsbolag kan bolaget sköta sin egen förvaltning eller utse ett förvaltningsbolag.

I UCITS-direktivet ställs krav på bl.a. tillstånd för fondföretag och förvaltnings­bolag, krav på information till andelsägarna och vissa krav som rör placering av fondmedel. Vidare ställs krav på att fondföretags tillgångar förvaras hos ett särskilt förvaringsinstitut som också ska utöva viss kontroll över förvaltningsbolagets respektive investeringsbolagets agerande. Regel­verket syftar till ett gott konsumentskydd för ägare till fondandelar.

Den svenska fondlagstiftningen

Den svenska lagstiftningen om värdepappersfonder bygger på 1985 års UCITS-direktiv. Bestämmelserna har ändrats vid flera tillfällen, främst som en följd av att bestämmelserna på EU-nivå har ändrats, se t.ex. utskottets betänkande 2010/11:FiU38.

I lagen (2004:46) om värdepappersfonder används termen värdepappers­fond för det som i UCITS-direktivet kallas fondföretag. I lagen används termen fondföretag endast för utländska motsvarigheter till svenska värde­pappersfonder. Termen värdepappersfond är alltså förbehållen svenska fond­företag. På mot­svarande sätt betecknar termen fondbolag ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd av Finansinspektionen att driva fond­verksamhet enligt den lagen, medan ett förvaltningsbolag är ett utländskt bolag som har motsvarande tillstånd i sitt hemland.

De svenska värdepappersfonderna är kontraktsrättsliga fonder. En svensk värdepappersfond är alltså inte ett självständigt rättssubjekt och kan därmed inte köpa, byta till sig eller få rättigheter och inte heller ta på sig skyldigheter. Fondandelsägarnas äganderätt till fondförmögenheten är kraftigt beskuren och medför endast en rätt att få sina andelar i fonden inlösta samt i förekommande fall erhålla utdelning. I gengäld ansvarar inte fondandelsägarna för förpliktelser som avser fonden.

Förvaltningen av fonden sköts av en fondförvaltare, ett fondbolag. Endast fond­bolag får förvalta värdepappersfonder, och de är förvaltningsbolag i UCITS-direktivets mening. Fondbolaget företräder andelsägarna i alla frågor som rör värdepappersfonden och ska i förvaltningen av fonden handla uteslutande i andelsägarnas gemensamma intresse. Termen investeringsbolag i UCITS-direktivet är förbehållen associationsrättsliga fonder som själva kan sköta förvaltningen eller utse ett förvaltningsbolag för det ändamålet. Termen är därför inte tillämplig när det gäller svenska fonder.

Värdepappersfonder vänder sig till allmänheten. Hushållens totala fond­sparande är mycket stort, och värdepappersfonder är således till stor del en konsumentprodukt. Många av bestämmelserna i lagen om värdepappersfonder syftar också till att stärka skyddet för konsumenter.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till lagändringar som syftar till att genomföra UCITS V-direktivet. Propositionen innehåller även förslag till lagändringar som bedömts nödvändiga med anledning av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/438 av den 17 december 2015 om komplettering av Europa­parlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG vad gäller krav avseende förvarings­institut.

Ändringarna innebär i korthet nya regler om förvaringsinstituts ansvar och uppgifter, detaljerade regler om fondbolags ersättningspolicy samt nya regler om tillsyn, sanktioner och rapportering av missförhållanden.

 

Utskottets överväganden

En uppdaterad fondlagstiftning

 

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag som huvudsakligen föreslås för att genomföra UCITS V-direktivet och för att anpassa svensk lag till kommissionens förordning 2009/65/EG vad gäller krav avseende förvaringsinstitut. Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:170.

 

 

Propositionen

Förvaringsinstituts ansvar och uppgifter

Ett förvaringsinstitut är enligt gällande rätt en bank eller ett annat kreditinstitut som förvarar tillgångarna i en värdepappersfond och sköter in- och utbetalningar för fonden. För varje värdepappersfond ska det finnas ett förvaringsinstitut som ska handla oberoende av fondbolaget och uteslutande i andelsägarnas gemensamma intresse. Förvaringsinstituts närmare uppgifter regleras i 3 kap. lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

De nya reglerna i UCITS V-direktivet syftar till att förtydliga förvarings­institutens ansvar och uppgifter och minska de nationella skillnaderna. Det krävs enligt regeringen omfattande ändringar i lagen om värdepappersfonder dels för att genomföra de nya reglerna, dels för att anpassa nuvarande bestämmelser så att de närmare ansluter till lydelsen av reglerna i direktivet. Ett direktivnära genomförande av de nya reglerna underlättar tolkningen och tillämpningen av de detaljerade regler som anges i rättsakter som antas av kommissionen. De nya reglerna om förvaringsinstitut i ändringsdirektivet är dessutom mycket lika motsvarande regler i det s.k. AIFM-direktivet, dvs. lagen om alternativa investeringsfonder. En utgångspunkt bör därför vara att reglerna genomförs i svensk rätt på motsvarande sätt som reglerna i AIFM-direktivet har genomförts.

De ändringar som föreslås innebär krav på att fondbolag utser ett förvaringsinstitut för varje värde­pappersfond och tydligare regler om hur ett förvaringsinstitut ska förvara tillgångarna i en värdepappersfond. Vidare införs ett förbud mot att förvaringsinstitut för egen räkning återanvänder tillgångar i en värdepappersfond samt ytterligare och mer detaljerade regler om förvaringsinstitutets uppgifter när det gäller fondens penningflöden och övriga kontroller. Därutöver innebär ändringarna mer preciserade regler om förvaringsinstituts skyldighet att agera i fondandelsägarnas intresse, strängare regler om möjligheten för ett förvaringsinstitut att delegera sina funktioner till andra och ändrade regler om förvarings­instituts ansvar för skada. För att förvaringsinstituts ansvar ska vara detsamma när det gäller både värdepappers­fonder och specialfonder ersätts nuvarande materiella bestämmelse i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder med en hänvisning till de nya bestämmelserna om förvaringsinstituts ansvar för förluster och annan skada i lagen om värdepappersfonder.

Regler om ersättningar

De regler som har införts i UCITS V-direktivet innebär i huvudsak följande. Ett fondbolag ska upprätta och tillämpa en ersättningspolicy och praxis som är förenlig med och främjar en sund och effektiv riskhantering och vare sig uppmuntrar till risktagande som strider mot riskprofilen eller fond­bestämmel­serna för de fonder som bolaget förvaltar eller hindrar det från att uppfylla sin skyldighet att agera i fondernas intresse.

Regelverk om ersättningssystem har i tidigare lagstiftningsärenden ansetts lämpa sig mindre väl för en reglering i lag. I stället har Finansinspektionen bemyndigats att utfärda föreskrifter om de åtgärder som berörda företag behöver vidta (se prop. 2012/13:155 s. 260 f. och prop. 2013/14:228 s. 182). Regeringen gör samma bedömning i den aktuella propositionen. Liksom för förvaltare av alternativa investeringsfonder (s.k. AIF-förvaltare) och kredit­institut bör det därför i lagen om värdepappersfonder tas in en bestämmelse med ett generellt krav på att fondbolag ska ha ett ersättnings­system som främjar en sund och effektiv riskhantering. På motsvarande sätt som för bestämmelsen om ersättnings­system för AIF-förvaltare bör regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer få utfärda föreskrifter om den närmare utformningen av det ersättningssystem som ett fondbolag ska ha.

UCITS V-direktivet innehåller också krav på att det i varje värdepappers­marknads­fonds informationsbroschyr, årsberättelse och faktablad ska finnas information om fondbolagets ersättningspolicy. Även dessa krav föreslår regeringen ska genom­föras genom dels lagreglering, dels myndighets­föreskrifter för de mer detaljerade reglerna.

Rapportering av missförhållanden visselblåsning

System för rapportering av överträdelser

I UCITS V-direktivet har det införts regler om system för rapportering om överträdelser, s.k. visselblåsning, och skydd för den som rapporterar om överträdelser, s.k. visselblåsare. Det innebär krav dels att det ska inrättas effektiva system för rapportering och skydd för den som rapporterar överträdelser till den behöriga myndigheten, dvs. Finansinspektionen eller Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma), dels att fondbolag och förvaringsinstitut ska inrätta effektiva system för intern rapportering. En anställd som rapporterar allvarliga överträdelser ska skyddas mot repressalier, diskriminering och andra former av missgynnande behandling. Därutöver ska anmälarens identitet skyddas, om det inte enligt nationell rätt krävs att identiteten röjs i samband med ytterligare utredning eller efterföljande rättsligt förfarande. Dessutom ska medlemsstaterna se till att en anmälare inte ska påföras ansvar för att ha överträtt tystnadsplikten vid rapportering av överträdelser. Syftet med särskilda rapporteringssystem är att göra det möjligt för i första hand anställda att utan rädsla för repressalier rapportera missförhållanden. Regeringen anser att de nya kraven ger skäl till ändringar i lagen om värde­pappersfonder. I lagen införs bl.a. krav på att fond­bolag ska tillhandahålla ändamålsenliga rapporteringssystem för anställda. Liknande regler finns i förordningen om värdepappers­centraler och kapitaltäcknings­direktivet som redan har genomförts i svensk rätt.

Krav på skydd för anmälares identitet

Identiteten på den person som rapporterar en överträdelse till behöriga myndigheter ska enligt UCITS V-direktivet skyddas från att röjas. Till skillnad från kapitaltäckningsdirektivet och förordningen om värdepapperscentraler gäller kravet på skydd i UCITS V-direktivet endast i förhållande till rapportering inom ramen för sådana system som behöriga myndigheter ska tillhandahålla, och alltså inte i förhållande till sådana system för anmälningar som företagen själva ska tillhandahålla enligt direktivet.

Regeringen anser dock att det inte finns några skäl för att den som rapporterar överträdelser inom sådana system som företagen ska tillhandahålla ska ha ett sämre skydd än den som rapporterar överträdelser inom ramen för myndigheters system. Om skydd för anmälarens identitet inte skulle finnas vid intern rapportering hos fondbolagen skulle det enligt regeringen riskera att väsentligt hämma användandet av de interna systemen. Regeringen anser därför att den nuvarande sekretessbestämmelsen i lagen om värde­pappers­fonder bör utökas till att också omfatta uppgifter om enskildas personliga förhållanden som lämnas inom ett fondbolags särskilda rapporterings­system och som på något sätt kan avslöja vem anmälaren är.

Anmälare ska inte göras ansvariga för att ha åsidosatt tystnadsplikten

En anställd som rapporterar om en potentiell eller faktisk överträdelse av UCITS V-direktivets regler till en behörig myndighet ska enligt direktivet inte anses ha begått en överträdelse av de restriktioner i fråga om information som följer av lagar, andra författningar eller avtal. Den som rapporterar ska inte heller ådra sig något ansvar med anledning av rapporteringen.

För att i svensk rätt genomföra reglerna i direktivet bör det enligt regeringen införas bestämmelser om ansvarsfrihet vid rapportering av överträdelser i lagen om värdepappersfonder, lagen (2004:297) om bank- och finansierings­rörelse och lagen (2007:528) om värdepappers­marknaden. Regeringen anser dock att ansvarsfrihet bör gälla även i de fall en anställd har gjort en anmälan om misstänkta överträdelser via företagens interna rapporterings­system. Om anmälningar via företagens interna rapporterings­system inte skulle omfattas, skulle det enligt regeringens bedömning riskera att väsentligen hämma användandet av de interna systemen.

Av reglerna i UCITS V-direktivet följer vidare att det är rapportering av överträdelser av regler i det direktivet som ska omfattas av ansvarsfrihet. Det är emellertid svårt att avgränsa bestämmelserna till enbart anmälningar och utsagor som rör överträdelser som hänför sig direkt till reglerna i direktivet. Regeringen anser därför att ansvarsfrihet bör gälla vid rapportering av överträdelser av bestämmelser som gäller för verksamheten. På så sätt kan besvärliga gränsdragningsproblem undvikas. Samtidigt medför det ett både tydligare och säkrare skydd för anmälaren.

Enligt reglerna i direktivet kan rapporteringen avse potentiella eller faktiska överträdelser. Enligt regeringens uppfattning är det rimligt att ställa ett krav på att anmälaren ska ha haft anledning att anta att det skett en överträdelse av bestämmelserna som gäller för verksamheten. Det innebär att det bör krävas att det finns någon omständighet som kan konstateras objektivt, dvs. det bör inte vara fråga om ett rent påstående från anmälarens sida.

Ingripanden och sanktioner

Utökade möjligheter till ingripanden och sanktioner mot bolag

I UCITS V-direktivet anges vilka överträdelser som ska kunna leda till sanktioner och andra administrativa åtgärder mot fondbolag, förvaringsinstitut och fysiska personer. Dessa räknas upp i en överträdelsekatalog. Regeringen bedömer att de befintliga bestämmelserna om ingripanden vid regel­överträdelser i 12 kap. lagen om värdepappersfonder motsvarar de krav som gäller för fondbolag enligt direktivet. Det motsvarar hur en liknande överträdelsekatalog i kapitaltäckningsdirektivet genomfördes i svensk rätt. Regeringen anser dock att bestämmelserna bör utvidgas till att i tillämpliga fall gälla också i förhållande till förvaringsinstitut.

Genom direktivet ges medlemsstaterna också utökade möjligheter att ingripa mot fondbolag som fått tillstånd på grundval av falska uppgifter, mot den som driver fondverksamhet utan att vara berättigad till det och mot ägare (såväl fysiska som juridiska personer) som åsidosätter tillstånds- eller underrättelse­skyldig­heterna för prövning av ägares lämplighet. Regeringen konstaterar att nuvarande bestämmelser i lagen om värdepappersfonder i några avseenden behöver anpassas i enlighet med reglerna i direktivet. Det gäller i fråga om ingripande mot fondbolag som fått tillstånd genom falska uppgifter m.m., men också vid åsidosättande av tillståndsplikten (12 kap. 19 §) och av tillstånds- och underrättelse­skyldigheterna för prövning av ägares lämplighet (11 kap. 7 och 8 §§). Finansinspektionen föreslås få besluta om en sanktionsavgift för sådana regelöverträdelser vid sidan av andra administrativa åtgärder.

Vidare görs en uppräkning i direktivet av de olika slag av sanktioner och andra administrativa åtgärder som åtminstone ska finnas att tillgå och regler som anger storleken på de sanktionsavgifter som ska kunna tas ut. Regeringen konstaterar, med samma motivering som i fråga om överträdelse­katalogen, att det saknas behov av att införa en sanktionskatalog i lagen om värde­pappers­fonder. Den befintliga bestämmelsen om ingripande åtgärder kan behållas. När det gäller befogenheten att besluta om sanktionsavgifter behöver dock de nuvarande bestämmelserna om beräkningen av och storleken på sådana avgifter anpassas något för att uppfylla kraven i UCITS V-direktivet; bl.a. bör den nuvarande beloppsbegränsningen om 50 miljoner kronor tas bort. Bestämmelserna om ingripande och sanktioner föreslås, som framgått ovan, i relevanta delar också göras tillämpliga i förhållande till förvarings­institut.

Sanktioner och andra administrativa åtgärder mot fysiska personer

Ingripanden på grund av regelöverträdelser ska enligt direktivet också kunna riktas mot fysiska personer. Sanktioner och andra administrativa åtgärder med anledning av regelöver­trädelser enligt över­trädelsekatalogen ska enligt UCITS V-direktivet även kunna tillämpas på ledamöter i ett fondbolags eller förvaringsinstituts ledningsorgan och andra fysiska personer som är ansvariga för överträdelsen.

När motsvarande regler i kapitaltäckningsdirektivet genomfördes i svensk rätt angavs i de berörda svenska bestämmelserna uttryckligen de överträdelser för vilka sanktioner kan riktas mot fysiska personer i kreditinstitutens eller värdepappers­bolagens ledning. Regeringen angav då i förarbetena att en sådan ordning skapar tydlighet och förutsebarhet för den enskilde, vilket inte minst är viktigt eftersom bestämmelserna kan anses ha straffrättslig karaktär. Regeringen anser mot den bakgrunden att de regelöverträdelser som enligt de nya reglerna i UCITS V-direktivet ska kunna leda till sanktioner mot fysiska personer på samma sätt bör anges genom en uppräkning i lagen om värdepappersfonder. Direktivet förutsätter inte att det regelmässigt beslutas om sanktioner mot fysiska personer. Det är enligt regeringens bedömning tillräckligt att svensk rätt erbjuder en möjlighet att rikta sanktioner mot fysiska personer.

Den personkrets som ska kunna träffas av sanktioner utgörs av styrelse­ledamöter, vd:ar och deras ersättare. Det motsvarar den personkrets som om­fattas av ledningsprövning i ett finansiellt företag. Om det inte går att utläsa direkt av den näringsrättsliga regleringen var ansvaret för en viss fråga ligger, och vem som därmed är ansvarig, får man falla tillbaka på de grund­läggande associations­rättsliga bestämmelserna om bolagsorganens uppgifter och ansvarsområden.

Regeringen konstaterar vidare att när motsvarande regler i kapital­täcknings­­­direktivet genomfördes i svensk rätt infördes det ett subjektivt rekvisit som förutsättning för ansvar. En anledning till det var att man ytterligare ville understryka att det bör vara fråga om särskilt allvarliga fall för att en sanktion ska komma i fråga. Det subjektiva rekvisit som då infördes var uppsåt eller grov oaktsamhet.

UCITS V-direktivet ställer inte upp något sådant krav, men det finns inte något hinder för en medlemsstat att införa ett sådant villkor. Regeringen anser att samma förutsättningar som gäller enligt genomförandet av kapital­täcknings­direktivet bör gälla vid påförande av sanktioner gentemot fysiska personer i ett fondbolags och förvaringsinstituts ledning vid överträdelser som sådana företag gör sig skyldiga till. Ett krav på uppsåt eller grov oaktsamhet föreslås därför införas också för beslut om sanktioner mot fysiska personer i fondbolags eller förvaringsinstituts ledning vid överträdelser från företagens sida. En förutsättning för att sanktioner mot fysiska personer över huvud taget ska övervägas är enligt regeringen att fondbolagets eller förvaringsinstitutets överträdelse har bedömts som allvarlig, detta för att understryka att det är företagen som står i fokus när sanktioner övervägs och att sanktioner mot fysiska personer endast bör komma i fråga i särskilda fall.

Den sanktion som föreslås kunna riktas mot en styrelseledamot eller en vd i ett fondbolag eller en ersättare för någon av dem innebär ett förbud mot att utöva ledningsuppdrag i ett sådant bolag. Ett sådant förbud har likheter med näringsförbud enligt lagen (2014:836) om näringsförbud och bör, liksom näringsförbud, vara bestämt till en viss tid, lägst tre och högst tio år. Vid upprepade fall av överträdelser ska det dock vara möjligt att besluta om ett permanent förbud, vilket krävs för ett korrekt genomförande av direktivet i svensk rätt.

Sanktionsavgifter kan i dag inte riktas mot fysiska personer. Finans­inspektionen måste därför ges en sådan möjlighet i lagen om värde­pappers­fonder. Sådana sanktioner ska enligt direktivet kunna uppgå till åtminstone 5 miljoner euro eller två gånger beloppet av den fördel som man fått genom överträdelsen, om detta belopp överstiger 5 miljoner euro. Förebilden för hur bestämmelserna om sanktions­avgifter riktade mot fysiska personer i lagen om värdepappers­fonder ska utformas bör enligt regeringen vara det sätt som motsvarande regler i kapitaltäckningsdirektivet genomförts i svensk rätt. Det innebär att Finans­inspektionen ges en möjlighet att utfärda ett sanktions­föreläggande som, om det godkänns av personen det riktats mot, blir att jämställa med en dom som fått laga kraft. Om föreläggandet inte godkänns måste inspektionen ansöka hos domstol om att sanktionen ska dömas ut. Sådana ärenden ska prövas av en allmän förvaltningsdomstol. Samma ordning valdes när motsvarande regler i förordningen om värdepapperscentraler och öppenhets­direktivet genomfördes i svensk rätt. Regeringen anser att samma omständigheter och skäl som anfördes i dessa ärenden är relevanta vid genomförandet av UCITS V-direktivet. Vidare framhåller regeringen att om denna ordning införs också på fondområdet förbättras förutsättningarna för ett likformigt sanktions­förfarande på finansmarknadsområdet.

I direktivet finns inga regler om preskription och verkställighet när det gäller sanktioner. Eftersom de sanktionsavgifter som föreslås uppvisar stora likheter med bötesstraff, för vilka s.k. åtalspreskription gäller, finns det enligt regeringen anledning att i lagen om värdepappersfonder införa en bestämmelse om under hur lång tid ansvar kan utkrävas. Sådana bestämmelser finns i dag i flera andra lagar på värdepappersmarknadsområdet.

Vid genomförandet i svensk rätt av kapitaltäckningsdirektivet uttalade regeringen att en tid om två år framstod som väl avvägd och även överensstämde med andra lagar på det finansiella området. Regeringen gör samma bedömning nu. Ett sanktionsföreläggande mot en fysisk person för ett fondbolags eller ett förvaringsinstituts överträdelser ska alltså för att få beslutas ha delgetts den som sanktionen riktas mot inom två år från det att överträdelsen ägde rum. Ett sådant beslut får sedan verkställas enligt utsöknings­balkens bestämmelser och avgiften preskriberas i den utsträckning som beslutet inte har verkställts inom fem år.

Beslut och handläggning i ärenden om ingripanden och sanktioner

I UCITS V-direktivet anges även vilka omständigheter som ska beaktas vid utövandet av ingripandebefogenheterna. Det är omständigheter som kan påverka i såväl försvårande som förmildrande riktning. Regeringen konstaterar att lagen om värdepappersfonder i dag innehåller få anvisningar om vilka omständigheter som ska beaktas vid valet av sanktion. För att främja förutsebarheten och enhetligheten i tillämpningen av bestämmelserna är det enligt regeringen rimligt att som utgångspunkt låta samtliga omständigheter som omnämns i direktivet framgå direkt av lagen. Det bör vara till fördel för både tillämpande myndigheter och berörda företag och personer. För att inte begränsa utrymmet för egna bedömningar och möjligheten att ta hänsyn till särskilda omständigheter i det enskilda fallet bör dock lagtexten utgöra en exemplifierande, men inte uttömmande, uppräkning av olika omständigheter som ska beaktas. Detta överensstämmer med den bedömning som gjordes när motsvarande regler i kapitaltäckningsdirektivet genomfördes i svensk rätt.

Det skulle undantagsvis kunna uppkomma situationer där det s.k. dubbelprövningsförbudet aktualiseras. Med dubbelprövningsförbud avses förbudet mot dubbla förfaranden i form av både administrativa sanktioner och straffrättsliga åtgärder som riktas mot en och samma fysiska eller juridiska person för samma gärning. Regeringen framhåller att om dubbelprövnings­förbudet skulle aktualiseras ska de myndigheter som hanterar ärendet, oavsett om det är Finansinspektionen eller andra myndigheter, handlägga ärendet med hänsyn till förbudet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Medlemsstaterna ska enligt UCITS V-direktivet senast den 18 mars 2016 ha antagit och offentliggjort de lagar och andra författningar som är nödvändiga för genomförandet. De nationella bestämmelserna ska också träda i kraft detta datum. Regeringen konstaterar att det inte är möjligt att genomföra direktivet i svensk rätt inom föreskriven tid. Det är därför angeläget att ändringarna träder i kraft så snart som möjligt, vilket regeringen bedömer är den 1 november 2016.

Direktivet ger inte uttryckligen något utrymme för en övergångsperiod för de nya reglerna. Trots detta anser regeringen att det är rimligt att fondbolagen får tid på sig att anpassa sina faktablad och informationsbroschyrer. Regeringen förordar därför att de föreslagna lagändringarna i dessa delar börjar tillämpas den 1 januari 2017.

De bestämmelser om sanktioner som föreslås bör inte tillämpas på överträdelser som ägt rum före ikraftträdandet eftersom det skulle ge sanktionsbestämmelserna retroaktiv verkan, vilket inte är förenligt med legalitetsprincipen. En övergångsbestämmelse med denna innebörd föreslås därför.

Förslagets konsekvenser

Konsekvenser för fondmarknaden och investerare

Ändringarna i direktivet är motiverade av behovet att förbättra investerar­skyddet. I detta sammanhang bör man särskilt framhålla den nya möjligheten för ägare av fondandelar att begära skadestånd direkt från ett förvaringsinstitut.

Genom UCITS V-direktivet införs även harmoniserade krav när det gäller ersättningsvillkor och sanktioner i händelse av regelöverträdelser. De nya kraven när det gäller ersättningsvillkor bör minska fondbolagens incitament att ta risker som inte är i linje med de förvaltade fondernas riskprofil. Bestämmelserna om de behöriga myndigheternas nya tillsyns- och sanktions­befogenheter, inbegripet skyldigheten för såväl myndigheten som fondbolag och förvaringsinstitut att se till att det finns system för att ta emot anmälningar om regelöverträdelser, minskar risken för regelarbitrage och bidrar till upprätt­hållandet av ett harmoniserat regelverk.

Sanktioner och avgiftsnivåer är visser­ligen inte helt harmoniserade och kommer inte att vara identiska i samtliga länder, men minimireglerna i direktivet bör innebära att tillräckligt avskräckande sanktionssystem kommer att finnas i samtliga länder inom EES.

Regeringen bedömer att investerarna i värdepappersfonder gynnas av tydligare regler i nämnda avseenden och av harmoniserade krav på fondbolag och förvaringsinstitut när det gäller ersättningsvillkor och sanktioner, utan att kostnaderna för fondsparande behöver påverkas i negativ riktning.

Konsekvenser för företag

Regeringen bedömer att konsekvenserna för fondbolag vad gäller kostnader, tidsåtgång och verk­samhet av de nya ersättningsreglerna och kraven på inrättande av system för att ta emot och hantera anmälningar från visselblåsare är marginella respektive innebär vissa begränsade investerings- och drifts­kostnader. De ändrade sanktionsreglerna bedöms däremot inte innebära några administrativa kostnader för bolagen. Regeringen bedömer att de sammantagna konsekvenserna för fondbolagens kostnader, tidsåtgång och verksamhet blir mycket begränsade.

När det gäller förvaringsinstitut gör regeringen bedömningen att konsekvenserna för institutens kostnader, tidsåtgång och verksamhet inte är entydigt negativa. Det bör enligt regeringen i sammanhanget beaktas att konsekvenserna för fondernas andelsägare, dvs. investerarskyddet, är entydigt positiva.

Konsekvenser för det allmänna

De föreslagna ändringarna i gällande rätt bedöms få konsekvenser för staten primärt genom påverkan på Finansinspektionens verksamhet i egenskap av behörig myndighet enligt direktivet. De förändringar av sanktionssystemet som regeringen föreslår bedöms även kunna medföra vissa konsekvenser för domstolsväsendet.

Genomförandet av direktivet kommer att ge upphov till vissa initiala kostnader för Finansinspektionen, främst när det gäller föreskriftsarbete. Vidare kommer Finansinspektionen att behöva anpassa sin verksamhet med anledning av framför allt handläggningen av ärenden om överträdelser och den föreslagna besluts­ordningen när det gäller sanktioner riktade mot fysiska personer. I materiellt hänseende bedöms de nya reglerna inte medföra någon större förändring av antalet ärenden om överträdelser för Finansinspektionen. Merkostnaderna för Finansinspektionen bedöms enligt regeringen kunna hanteras inom myndighetens befintliga budgetramar.

Den ökade arbetsbelastning som kan uppkomma i Sveriges domstolar är en följd av skärpta regler om ingripanden och sanktioner som avser hela finansmarknads­området, inom vilket förvaltning av värdepappersfonder och förvaring av tillgångar i fonder är en mindre del. Det framstår därför enligt regeringen inte som befogat att särskilt uppmärksamma frågor om domstolarnas resurser i just detta sammanhang. Regeringen bedömer att förslagen inte kommer att leda till någon väsentligt ökad belastning för de allmänna förvaltningsdomstolarna. Eventuella konsekvenser för resurs­behovet i domstolarna får följas upp och hanteras inom befintliga budgetramar för utgiftsområdet.

Utskottets ställningstagande

Utskottet konstaterar att förslagen i propositionen innebär att svensk lag­stiftning anpassas till det aktuella direktivet och förordningen på ett ändamålsenligt sätt. Mot denna bakgrund tillstyrker utskottet lagförslagen i proposition 2015/16:170.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2015/16:170 En uppdaterad fondlagstiftning (UCITS V):

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

4.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

5.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag