Civilutskottets betänkande

2016/17:CU5

 

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

Sammanfattning

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till lag om verksamhet med bostadskrediter och till ändringar i bl.a. konsumentkreditlagen och lagen om viss verksamhet med konsumentkrediter. Genom förslagen genomförs EU-direktivet om konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet.

Syftet med förslagen är att stärka konsumenternas ställning och främja en välfungerande bolånemarknad. Förslagen bidrar även till att minska problemen med överskuldsättning. De föreslagna lagändringarna innebär bl.a. att konsumenten ska få tydligare information, bättre insyn i hur räntan bestäms och minst sju dagars betänketid att överväga ett erbjudande om en bostadskredit. Konsumenten ska också få ett förslag till en amorteringsplan. Förslaget om en ny näringsrättslig lag om verksamhet med bostadskrediter innebär bl.a. skärpta regler för rådgivning avseende bostadskrediter, t.ex. införs ett förbud för den som utger sig för att lämna oberoende rådgivning att ta emot ersättning från någon annan än konsumenten.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Utskottet anser att riksdagen bör avslå motionsyrkandena.

I betänkandet finns tre reservationer (M, C och KD).

Behandlade förslag

Proposition 2015/16:197 Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden.

Tre yrkanden i en följdmotion.

 

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Bolånedirektivet

Utskottets överväganden

Regeringens lagförslag

Tillsynsansvaret

Uppföljning av förslaget om ersättning till oberoende rådgivare och oberoende kreditförmedlare

Reservationer

1.Regeringens lagförslag, punkt 1 (M, C, KD)

2.Tillsynsansvaret, punkt 2 (M, C, KD)

3.Uppföljning av förslaget om ersättning till oberoende rådgivare och oberoende kreditförmedlare, punkt 3 (M, C, KD)

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Följdmotionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

Bilaga 3
Reservanternas lagförslag

 

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

1.

Regeringens lagförslag

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om verksamhet med bostadskrediter,

2. lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173),

3. lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.,

4. lag om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet,

5. lag om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler,

6. lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,

7. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),

8. lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846),

9. lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:197 punkterna 1–9 och avslår motion

2016/17:183 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M, KD) yrkande 1.

Reservation 1 (M, C, KD)

2.

Tillsynsansvaret

Riksdagen avslår motion

2016/17:183 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M, KD) yrkande 2.

Reservation 2 (M, C, KD)

3.

Uppföljning av förslaget om ersättning till oberoende rådgivare och oberoende kreditförmedlare

Riksdagen avslår motion

2016/17:183 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M, KD) yrkande 3.

Reservation 3 (M, C, KD)

Stockholm den 27 oktober 2016

På civilutskottets vägnar

Tuve Skånberg

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Tuve Skånberg (KD), Johan Löfstrand (S), Ewa Thalén Finné (M), Hillevi Larsson (S), Jessika Roswall (M), Lars Eriksson (S), Roger Hedlund (SD), Carl-Oskar Bohlin (M), Eva Sonidsson (S), Ola Johansson (C), Emma Hult (MP), Thomas Finnborg (M), Leif Nysmed (S), Mikael Eskilandersson (SD), Robert Hannah (L), Johanna Haraldsson (S) och Lotta Johnsson Fornarve (V).

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd antog den 4 februari 2014 ett direktiv om konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet (bolånedirektivet).

Regeringen gav i februari 2014 en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur bolånedirektivet ska genomföras i svensk rätt. I uppdraget ingick även att överväga åtgärder för att öka konsumenters insyn i hur bolåneräntan bestäms och för att främja en sund amorteringskultur, med utgångspunkt i förslag som Finansinspektionen lämnat i de två rapporterna Ökad öppenhet om bolåneräntan och Individuellt anpassad amorteringsplan (Fi2013/03317/FMA/V och Fi2013/03708/FMA/MF).

Bolåneutredningen överlämnade i april 2015 betänkandet Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden (SOU 2015:40). Betänkandet har remissbehandlats. Synpunkter har även inhämtats under hand från bl.a. Finansinspektionen, Konsumentverket och Svenska Bankföreningen. Vidare har vissa remissinstanser lämnat in kompletteringar till sina remissyttranden och därigenom utvecklat sina ståndpunkter.

I kommissionens regi har sex möten hållits om genomförandet av bolånedirektivet.

Civilutskottet hade den 20 september 2011 och den 14 mars 2013 överläggningar med företrädare för regeringen om direktivförslaget.

I propositionen tar regeringen också ställning till de ytterligare konsumentskyddande åtgärder som Bolåneutredningen föreslår och som bl.a. har sin grund i rapporterna från Finansinspektionen.

Lagrådet har yttrat sig över regeringens lagförslag.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1 och lagförslagen i bilaga 2.

En motion har väckts med anledning av propositionen. Motionsförslagen finns i bilaga 1.

I ärendet har vidare Svensk Hypotekspension AB lämnat in en skrivelse.

Bolånedirektivet

Bolånedirektivet syftar till att främja en välfungerande inre marknad för bostadskrediter med ett högt konsumentskydd. Samtidigt ska den finansiella stabiliteten säkerställas. För att uppnå dessa syften skapas en gemensam rättslig ram för bostadskreditavtal inom unionen. Avsikten är att konsekventa, flexibla och rättvisa bostadskrediter ska bidra till en effektiv och konkurrenskraftig inre marknad samtidigt som en hållbar utlåning främjas.

Något regelverk om bostadskrediter till konsumenter har inte tidigare funnits på EU-nivå. Konsumentkreditdirektivet (2008/48/EG) gäller i princip inte för bostadskreditavtal. Bolånedirektivet utgår dock i flera avseenden från konsumentkreditdirektivets innehåll och struktur. Exempelvis överensstämmer vissa grundläggande definitioner och centrala begrepp i de två direktiven. Många av bolånedirektivets bestämmelser har också en motsvarighet i konsumentkreditdirektivet.

Bolånedirektivet innehåller dels civil- och marknadsrättsliga bestämmelser, dels bestämmelser som gäller krav på kreditgivares och kreditförmedlares rörelse.

Direktivet är huvudsakligen ett minimidirektiv. Direktivet hindrar alltså inte medlemsstaterna från att behålla eller införa striktare bestämmelser för att skydda konsumenten.

 

Utskottets överväganden

Regeringens lagförslag

 

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag och avslår ett motionsyrkande där det föreslås att en del av en paragraf i förslaget till ändringar i konsumentkreditlagen ska avslås.

Jämför reservation 1 (M, C, KD).

 

 

 

Propositionen

Genomförandet av bolånedirektivet

Regeringen föreslår att bolånedirektivet huvudsakligen genomförs dels genom ändringar i konsumentkreditlagen (2010:1846), dels genom en ny lag om verksamhet med bostadskrediter. Vidare föreslås följdändringar i ett antal lagar.

I propositionen anför regeringen att konsumentkreditlagen redan innehåller bestämmelser som är tillämpliga på bostadskrediter och att flera av bolånedirektivets bestämmelser inte kräver något särskilt genomförande i svensk rätt. Samtidigt finns det nya bestämmelser i bolånedirektivet som behöver genomföras. Det gäller bl.a. i fråga om vilka krediter som ska omfattas av de särskilda regler som ska gälla för bostadskrediter.

Regeringen gör bedömningen att de bestämmelser i bolånedirektivet som inte har någon motsvarighet i konsumentkreditdirektivet, men som behandlar närliggande frågor om näringsidkarens skyldigheter i förhållande till konsumenten, lämpligen bör genomföras i konsumentkreditlagen och anpassas till den lagens struktur och systematik. Det handlar bl.a. om bestämmelser om information som ska lämnas till konsumenten, förbud mot s.k. kopplingsförbehåll och åtgärder för att minska konsumentens riskexponering vid bostadskrediter i utländsk valuta.

Bolånedirektivet innehåller även bestämmelser som gäller krav på kreditgivares och kreditförmedlares rörelse. Det handlar bl.a. om regler om tillstånd för och tillsyn över verksamhet, kunskap och kompetens hos personal och interna rutiner för hantering av olika frågor. Regeringen anser att dessa bestämmelser är av sådan näringsrättslig art att de inte lämpligen bör genomföras i konsumentkreditlagen. Genomförandet av dessa bestämmelser, som är jämförbara med regler som finns för andra aktörer på finansmarknadsområdet, bör i stället ske i näringsrättslig lagstiftning.

Regeringen gör bedömningen att det är mest ändamålsenligt med en sammanhållen näringsrättslig reglering i en ny särskild lag. Den nya lagen bör så långt som möjligt följa den struktur och systematik som är gemensam för de flesta lagar som reglerar finansmarknadens aktörer.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Ändringar i konsumentkreditlagen

Regeringen föreslår att de nya bestämmelserna om bostadskrediter som införs i konsumentkreditlagen ska gälla

       krediter som är förenade med panträtt i fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt eller liknande rätt eller som är förenade med motsvarande rätt i byggnad som inte hör till fastighet

       krediter som tas i syfte att förvärva eller behålla äganderätt till sådan egendom, om det inte är fråga om en tillfällig finansieringslösning under övergången till ett annat finansiellt arrangemang och krediten har en obestämd löptid eller ska återbetalas inom tolv månader.

De föreslagna lagändringarna innebär därutöver sammanfattningsvis följande. Kreditgivare och kreditförmedlare som uppträder som ombud för dessa ska tillhandhålla allmän information om de bostadskrediter som de erbjuder konsumenter. Informationen ska innehålla uppgifter om bl.a. kreditavtalets löptid, kreditkostnaden och vilka räntor som erbjuds.

Vid marknadsföring av konsumentkrediter ska näringsidkaren, om någon annan sifferuppgift än den effektiva räntan anges i marknadsföringen, även lämna information om antalet avbetalningar. Den effektiva räntan ska anges i marknadsföringen på ett minst lika framträdande sätt som andra förekommande räntesatser.

Näringsidkaren ska innan ett bostadskreditavtal ingås ge konsumenten anpassad information om bostadskrediten genom ett standardiserat EU-faktablad.

Förhandsinformation genom det standardiserade EU-faktabladet ska inte lämnas när det gäller en bostadskredit där kreditfordran ska betalas först i samband med att den egendom som utgör säkerhet överlåts med anledning av att låntagaren uppnår en viss ålder eller på grund av låntagarens sviktande hälsa eller död. För sådana bostadskrediter ska i stället gälla vissa informationsbestämmelser för konsumentkrediter i allmänhet.

Kreditförmedlare av bostadskrediter ska innan en kreditförmedling inleds lämna information till konsumenten som särskilt avser kreditförmedlarens verksamhet, bl.a. uppgifter om huruvida kreditförmedlaren uteslutande arbetar med vissa kreditgivare och om avgifter och provision.

Om information inte lämnas i den omfattning och på det sätt som föreskrivs i de föreslagna informationsbestämmelserna kan ingripanden göras enligt marknadsföringslagen (2008:486).

Näringsidkaren ska inte kunna kräva att konsumenten, för att få en bostadskredit, också måste köpa andra finansiella produkter eller tjänster (kopplingsförbehåll). Näringsidkaren ska dock kunna kräva att konsumenten tillsammans med bostadskrediten öppnar ett konto eller ansluter sig till en tjänst som möjliggör betalningar av krediten.

En obligatorisk betänketid för bostadskrediter föreslås. Näringsidkaren ska i ett bindande erbjudande om en bostadskredit ge konsumenten minst sju dagars betänketid för att överväga erbjudandet.

Vidare föreslås särskilda bestämmelser om kreditprövningen när det gäller en bostadskredit. Näringsidkaren ska bl.a. på ett lämpligt sätt kontrollera de uppgifter som är nödvändiga för kreditprövningen. Konsumenten ska informeras om vilka handlingar och andra uppgifter som han eller hon behöver lämna för kreditprövningen och att brister i detta avseende kan leda till att bostadskrediten inte beviljas. Om uppgifter kommer att inhämtas från en extern databas, ska konsumenten även upplysas om detta.

En kreditprövning som gäller en bostadskredit ska inte till övervägande del grunda sig på den ställda säkerhetens värde. Detta ska dock inte gälla för bostadskrediter där kreditfordran ska betalas först i samband med att den egendom som utgör säkerhet överlåts med anledning av att låntagaren uppnår en viss ålder eller på grund av låntagarens sviktande hälsa eller död.

Om en kredit inte beviljas, ska konsumenten snarast underrättas om orsaken till det.

Referensräntor som ligger till grund för ränteändringar ska vara tydliga och tillgängliga för konsumenten. En kreditgivares underrättelse om en ränteändring ska innehålla en upplysning om hur konsumentens betalningar påverkas av ränteändringen. I fråga om en bostadskredit ska konsumenten underrättas personligen om en ny referensränta senast i samband med nästa avisering eller kontoutdrag, om ränteändringen enbart beror på en ändring i en referensränta som kreditgivaren inte har något bestämt inflytande över.

Om konsumenten begär det, ska kreditgivaren ge konsumenten information om vad en förtidsbetalning av skulden innebär. Informationen ska innehålla en uppskattning av eventuella kostnader för konsumenten och förklaringar av de antaganden som uppskattningen bygger på.

Näringsidkaren ska upplysa konsumenten om huruvida rådgivning om bostadskrediter erbjuds honom eller henne. Om sådan rådgivning erbjuds, ska konsumenten få information om vilket produktsortiment rådgivningen utgår från, vilka avgifter som är förknippade med den och huruvida rådgivningen är oberoende. Näringsidkaren ska dokumentera vilka råd som har lämnats och vad som i övrigt förekommit vid rådgivningstillfället. Om informationen inte lämnas i den omfattning och på det sätt som föreskrivs, kan ingripanden göras enligt marknadsföringslagen.

I fråga om en bostadskredit som är förenad med säkerhet i egendom ska näringsidkaren, tillsammans med och i samma form som ett bindande erbjudande till konsumenten, förklara hur den erbjudna räntan för en bostadskredit har bestämts. Konsumenten ska informeras om den genomsnittliga räntan för motsvarande krediter, kreditgivarens finansieringskostnad för krediten och de faktorer hänförliga till konsumenten, krediten och säkerheten som har beaktats vid räntesättningen.

Näringsidkare som tillsammans med en bostadskredit erbjuder andra finansiella produkter eller tjänster än ett konto eller en annan tjänst som möjliggör betalningar av krediten ska förklara för konsumenten vilken ränta konsumenten erbjuds om ett bostadskreditavtal i stället ingås separat. Förklaringen ska också omfatta vilka avgifter och andra kostnader som de andra produkterna eller tjänsterna medför.

Om konsumenten begär att få förklaringar under avtalets löptid för en bostadskredit, ska kreditgivaren snarast ge konsumenten sådana.

Näringsidkaren ska senast när ett bindande erbjudande om en bostadskredit lämnas föra en diskussion med konsumenten om amortering och lägga fram ett förslag till en individuellt anpassad amorteringsplan som ska ligga i konsumentens långsiktiga intresse.

Konsumenten ska ha rätt att under kreditavtalets löptid få ett nytt förslag på amorteringsplan, om hans eller hennes förhållanden har förändrats på något sätt som har betydelse för amorteringsvillkoren eller om det annars finns skäl för det.

För att en kreditgivare ska ha rätt att ändra räntan för en bostadskredit på en s.k. villkorsändringsdag, ska det vara fråga om en kredit med en löptid om 10 år i stället för 30 år.

Den nya lagen om verksamhet med bostadskrediter

Lagförslaget innebär bl.a. följande. Lagen ska gälla yrkesmässig verksamhet med kreditgivning, kreditförmedling och rådgivning i fråga om bostadskrediter till konsumenter. Lagen innehåller bestämmelser om krav på tillstånd för att utöva verksamhet med bostadskrediter, om hur verksamheten ska bedrivas och om tillsyn och ingripanden. Kreditinstitut som driver verksamhet enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska inte behöva tillstånd enligt den nya lagen, men ska följa vissa bestämmelser i den.

Särskilda bestämmelser ska finnas för utländska kreditgivare och kreditförmedlare som vill verka i Sverige.

Kreditgivare och kreditförmedlare som regleras i den nya lagen ska inte behöva tillstånd enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter eller anmäla sig enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet.

Lagen innebär vidare skärpta regler för rådgivning avseende bostadskrediter.

Som huvudregel ska bara de som har rätt att ägna sig åt kreditgivning eller kreditförmedling avseende bostadskrediter få tillhandahålla rådgivning om sådana krediter.

Rådgivningen om bostadskrediter ska utgå från aktuella upplysningar om konsumentens ekonomiska och personliga situation samt önskemål och särskilda krav. Den som utför rådgivningen ska bedöma ett tillräckligt stort antal bostadskreditavtal. De bostadskreditavtal som rekommenderas ska vara lämpliga för konsumenten, och rimlig hänsyn ska tas till de risker för konsumenten som kan uppstå under kreditavtalets löptid.

En kreditgivare får inte utge sig för att tillhandahålla oberoende råd-givning. Detsamma gäller för kreditförmedlare som verkar som ombud för eller har nära förbindelser med en kreditgivare. En oberoende rådgivare får inte ta emot ersättning i samband med rådgivningen från någon annan än konsumenten.

Kreditgivare och kreditförmedlare ska i sin verksamhet med bostadskrediter handla hederligt, rättvist, transparent och professionellt med beaktande av konsumentens rättigheter och intressen. Verksamheten ska grunda sig på information om konsumentens förhållanden och särskilda krav och på rimliga antaganden om riskerna för konsumenten under kreditavtalets löptid.

Kreditgivare och kreditförmedlare ska ha personal, inklusive dem som direkt leder eller ansvarar för arbetet med bostadskrediter, som har tillräcklig kunskap och kompetens för att sätta samman, erbjuda, bevilja eller förmedla bostadskreditavtal eller ge råd om bostadskrediter.

Om en kompletterande tjänst tillhandahålls tillsammans med en bostadskredit, ska personalen även ha tillräcklig kunskap om den tjänsten.

En kreditförmedlare av bostadskrediter får utge sig för att vara oberoende endast om kreditförmedlaren utgår från ett tillräckligt stort antal kreditavtal från kreditgivarna på marknaden. Den kreditförmedlare som utger sig för att vara oberoende får inte ta emot ersättning i samband med kreditförmedlingen från någon annan än konsumenten.

En kreditgivare ska fastställa och tillämpa riktlinjer för sin utlåning, inbegripet vilken typ av egendom som accepteras som säkerhet för en bostadskredit. Vidare ska en kreditgivare vid värdering av konsumentens bostad när denna ställs som säkerhet för en bostadskredit se till att i förväg fastställda riktlinjer tillämpas.

Finansinspektionen ska utöva tillsyn enligt den nya lagen om verksamhet med bostadskrediter. Finansinspektionens tillsyn ska omfatta att verksamheten drivs enligt den nya lagen, andra författningar som reglerar verksamheten och interna instruktioner som har sin grund i författningar som reglerar företagets verksamhet. Tillsynen ska även avse att verksamheten drivs enligt respektive företags bolagsordning eller stadgar, om det är fråga om en svensk kreditgivare eller kreditförmedlare.

Finansinspektionen och Konsumentverket ska ha ett delvis gemensamt tillsynsansvar över aktörer som driver verksamhet med bostadskrediter.

Finansinspektionen ska kunna begära upplysningar från de företag som står under inspektionens tillsyn. Vidare ska inspektionen få genomföra undersökningar hos en kreditgivare, en svensk kreditförmedlare eller en utländsk kreditförmedlare som har filial i Sverige.

Om en kreditgivare, en svensk kreditförmedlare eller en kreditförmedlare från ett land utanför EES åsidosätter sina skyldigheter, ska Finansinspektionen kunna förelägga denne att vidta åtgärd inom viss tid, utfärda ett förbud att verkställa ett beslut eller utfärda en anmärkning. Om en överträdelse är allvarlig, ska kreditgivarens eller kreditförmedlarens tillstånd återkallas eller, om det är tillräckligt, en varning meddelas. Återkallelse ska dessutom kunna ske i vissa särskilda situationer, t.ex. om kreditgivaren eller kreditförmedlaren har överlåtit hela sin verksamhet eller har fått sitt tillstånd genom att lämna oriktiga uppgifter.

Ett beslut om återkallelse av ett tillstånd ska få förenas med ett förbud att fortsätta verksamheten. Finansinspektionen ska även kunna besluta om hur verksamheten ska avvecklas.

Finansinspektionen ska få förena ett föreläggande eller förbud med vite.

Om någon driver verksamhet med bostadskrediter utan att vara berättigad till det, ska Finansinspektionen få förelägga den som driver verksamheten att upphöra med den.

Finansinspektionen får förena ett beslut om varning eller anmärkning med en sanktionsavgift.

Sanktionsavgiften ska bestämmas till ett belopp mellan 5 000 kronor och 50 miljoner kronor. Avgiften får inte överstiga 10 procent av verksamhetens omsättning för det närmast föregående räkenskapsåret. I vissa fall ska omsättningen kunna uppskattas. När storleken på avgiften fastställs ska särskild hänsyn tas till hur allvarlig en överträdelse är och hur länge den har pågått.

Finansinspektionens beslut enligt den nya lagen ska få överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd ska krävas vid överklagande till kammarrätten.

Finansinspektionen ska få bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande eller återkallelse ska gälla omedelbart.

Motionen

I motion 2016/17:183 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M, KD) yrkas att riksdagen ska avslå regeringens förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen i de delar det avser 13 b § andra stycket 2 (yrkande 1). Enligt motionärerna är det inte säkert att det skulle gynna konsumenterna att lagstifta om att information ska lämnas om kreditgivarens finansieringskostnad. Vissa remissinstanser, bl.a. Konkurrensverket, anser att ett förslag om ökad öppenhet om bolåneräntan riskerar att konkurrensen blir sämre, vilket skulle drabba konsumenterna. Motionärerna anser att den information som konsumenten ska få rätt till i samband med kreditförfrågan enligt de föreslagna ändringarna i konsumentkreditlagen i övrigt är tillräcklig.

Utskottets ställningstagande

Utskottet konstaterar inledningsvis att det har väckts ett motionsyrkande som går emot regeringens lagförslag endast när det gäller förslaget till ändring i konsumentkreditlagen i den del det avser 13 b § andra stycket 2.

I paragrafen föreslås en skyldighet för näringsidkaren att förklara för konsumenten hur den erbjudna räntan för vissa bostadskrediter har bestämts. I andra stycket anges vilken information som förklaringen ska omfatta. Förklaringen ska innehålla information om 1. den genomsnittliga räntan för motsvarande bostadskrediter, 2. kreditgivarens finansieringskostnad för motsvarande bostadskrediter med samma räntebindningstid som den som konsumenten erbjuds och 3. vilka faktorer hänförliga till konsumenten, krediten och säkerheten som näringsidkaren har tagit hänsyn till vid bestämmandet av räntan.

Utskottet anser i likhet med regeringen att det är angeläget att konsumenter ges bättre möjligheter att förstå hur räntan bestäms vid bostadskreditavtal. På så sätt förbättras konsumentens möjligheter att påverka sin privatekonomi. En tydligare räntesättning ger dessutom konsumenten ökade förutsättningar att jämföra olika kreditarrangemang och välja det alternativ som passar honom eller henne bäst. Regleringen om den generella information som en kreditgivare ska lämna om räntesättningen enligt Finansinspektionens föreskrifter bör därför kompletteras med en skyldighet att lämna information om räntan till varje enskild konsument. Informationsskyldigheten innebär att konsumenten även ska få de förklaringar som behövs för att han eller hon ska kunna förstå informationen. När det gäller informationens omfattning anser utskottet, i motsats till motionärerna, att konsumentens intresse av ökad transparens överväger eventuella nackdelar. Enligt utskottet saknas således anledning att, som motionärerna önskar, undanta kreditgivarens finansieringskostnader från informationsskyldigheten. I propositionen anför regeringen att den avser att följa upp utvecklingen till följd av en förändrad informationsskyldighet. Utskottet välkomnar en sådan uppföljning.

Mot denna bakgrund anser utskottet att riksdagen bör anta ändringen i konsumentkreditlagen i denna del och avslå motionsyrkandet.

Svensk Hypotekspension AB har i ärendet framfört synpunkter på utformningen av de föreslagna ändringarna i konsumentkreditlagen i de delar som rör kapitalfrigöringskrediter.

De synpunkter som tagits upp av Svensk Hypotekspension AB har bemötts i propositionen. Regeringen gör i propositionen bedömningen att någon särskild definition av begreppet kapitalfrigöringskrediter inte bör införas i konsumentkreditlagen. Regeringen anför att det på bolånemarknaden synes råda olika uppfattningar om vad begreppet bör innefatta. De undantag som ska gälla för denna typ av bostadskrediter bör avse en bostadskredit där kreditfordran ska betalas först i samband med att den egendom som utgör säkerhet överlåts med anledning av att låntagaren uppnår en viss ålder eller på grund av låntagarens sviktande hälsa eller död. Det möjliggör ett bredare produktutbud och ger större valmöjligheter för äldre personer som vill realisera en del av värdet i bostaden utan att behöva sälja den. Det ligger dock i sakens natur att det handlar om krediter som lämnas till äldre personer mot säkerhet i en bostad som de redan äger. Beroende på hur marknaden utvecklas kan det finnas anledning att återkomma till frågan om och i så fall hur dessa krediter bör definieras.

Utskottet har inte någon annan uppfattning än regeringen i denna fråga.

När det gäller lagförslagen i övrigt anser utskottet att de bör antas av riksdagen av de skäl som anförs i propositionen.

Utskottet övergår nu till att under särskilda rubriker behandla de motionsyrkanden som innehåller förslag om tillkännagivanden i frågor som anknyter till lagförslagen.

Tillsynsansvaret

 

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår ett motionsyrkande om att endast Finansinspektionen bör vara tillsynsmyndighet när det gäller de regler som genomför direktivet.

Jämför reservation 2 (M, C, KD).

 

 

 

Motionen

Ewa Thalén Finné m.fl. (M, KD) anser i motion 2016/17:183 att endast Finansinspektionen bör vara tillsynsmyndighet när det gäller de regler som genomför bolånedirektivet. För en tydligare och säkrare tillsyn över kreditmarknaden bör det ske en samlad kontroll från en myndighet och inte vara ett delat tillsynsansvar mellan Konsumentverket och Finansinspektionen. Ett tillkännagivande föreslås i enlighet med detta (yrkande 2).

Gällande regler

Enligt konsumentkreditlagen har Konsumentverket tillsyn över den lagen, dock inte över verksamhet som står under tillsyn av Finansinspektionen. När det gäller bestämmelser i konsumentkreditlagen som sanktioneras genom en hänvisning till marknadsföringslagen har dock Konsumentverket det primära tillsynsansvaret, även över företag som står under inspektionens tillsyn. Detta följer av att det är Konsumentverket och Konsumentombudsmannen som hanterar ärenden om överträdelser enligt marknadsföringslagen. En särlösning gäller för företag som bedriver verksamhet enligt lagen om viss verksamhet med konsumentkrediter. För dessa företag har Konsumentverket hela tillsynsansvaret över konsumentkreditlagen, trots att företagen står under Finansinspektionens tillsyn i övrigt (16 § lagen om viss verksamhet med konsumentkrediter och 49 § konsumentkreditlagen). Konsumentverket och Finansinspektionen har alltså ett delvis gemensamt tillsynsansvar på området.

Vid sidan av konsumentkreditlagen finns även annan lagstiftning som reglerar verksamheten för aktörerna på kreditmarknaden. Det är fråga om näringsrättslig lagstiftning som bl.a. gäller företagens allmänna uppträdande på marknaden och interna uppbyggnad och arbetssätt. Frågor av denna karaktär är i regel föremål för tillsyn av Finansinspektionen.

Tillsynsmyndigheternas ansvarsområden enligt den nya lagstiftningen

Finansinspektionen ska utöva tillsyn enligt den nya lagen om verksamhet med bostadskrediter. Finansinspektionens tillsyn ska omfatta att verksamheten drivs enligt den nya lagen, andra författningar som reglerar verksamheten och interna instruktioner som har sin grund i författningar som reglerar företagets verksamhet. Tillsynen ska även avse att verksamheten drivs enligt respektive företags bolagsordning eller stadgar, om det är fråga om en svensk kreditgivare eller kreditförmedlare.

Finansinspektionen och Konsumentverket ska ha ett delvis gemensamt tillsynsansvar över aktörer som driver verksamhet med bostadskrediter.

I propositionen anför regeringen att det inte finns något hinder enligt bolånedirektivet mot att låta Finansinspektionen och Konsumentverket vara gemensamt ansvariga för tillsynen över de bestämmelser som genomför bolånedirektivet. Regeringen konstaterar att det är fråga om två myndigheter som har omfattande erfarenhet av att gemensamt utöva tillsyn över bl.a. aktörerna på kreditmarknaden. Det saknas, enligt regeringen, anledning att nu avvika från den ansvarsfördelning som normalt råder på området. Finansinspektionen och Konsumentverket bör därför dela på tillsynsansvaret också beträffande de regler som genomför bolånedirektivet. Utgångspunkten för regleringen är alltså att Konsumentverket även i fortsättningen i första hand ansvarar för tillsynen enligt konsumentkreditlagen när det gäller de bestämmelser som sanktioneras genom hänvisningar till marknadsföringslagen.

Vid sidan av de regler som är knutna till marknadsföringslagens sanktionssystem är det Finansinspektionen som ansvarar för tillsynen över de aktörer som ägnar sig åt verksamhet med bostadskrediter, eftersom dessa står under inspektionens tillsyn i näringsrättsligt hänseende. Vad gäller Finansinspektionens tillsyn krävs det särskilda bestämmelser. Detta följer av att det föreslås ett helt nytt näringsrättsligt regelverk. Finansinspektionens tillsyn över kreditgivare och kreditförmedlare bör inte skilja sig från vad som i övrigt gäller på finansmarknadens område. Tillsynen har utformats efter förebilder i annan näringsrättslig lagstiftning, t.ex. lagen om bank- och finansieringsrörelse. Detta innebär att Finansinspektionen ska utöva tillsyn över de bestämmelser som införs i den föreslagna lagen om verksamhet med bostadskrediter. Vid sidan av de särskilda bestämmelser som införs i den lagen bör tillsynen även omfatta att verksamheten i de berörda företagen drivs enligt andra författningar som styr verksamheten. Finansinspektionen ska med andra ord ha ett övergripande ansvar för att aktörerna på bostadskreditmarknaden följer gällande lagar och regler. Detta innebär att Finansinspektionen kan ingripa om ett företag t.ex. överträder bestämmelser i konsumentkreditlagen. Som framgår ovan innebär det att Konsumentverket och Finansinspektionen även fortsättningsvis ska ha ett delvis gemensamt tillsynsansvar när det gäller bestämmelserna i den lagen.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har i betänkandet ställt sig bakom regeringens förslag om att Finansinspektionen ska utöva tillsyn enligt den nya lagen om verksamhet med bostadskrediter och att Finansinspektionen och Konsumentverket därutöver ska ha ett delvis gemensamt tillsynsansvar över aktörer som driver verksamhet med bostadskrediter. Utskottet anser således i likhet med regeringen att det saknas anledning att avvika från den ansvarsfördelning som normalt gäller på området. Finansinspektionen och Konsumentverket bör därför dela på tillsynsansvaret också när det gäller de regler som genomför bolånedirektivet.

I motsats till motionärerna kan utskottet inte se att det finns skäl att nu ytterligare överväga frågan. Motionsyrkandet bör avslås.

Uppföljning av förslaget om ersättning till oberoende rådgivare och oberoende kreditförmedlare

 

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår ett motionsyrkande om uppföljning av förslaget om ersättning till oberoende rådgivare och oberoende kreditförmedlare.

Jämför reservation 3 (M, C, KD).

 

 

 

 

Motionen

Ewa Thalén Finné m.fl. (M, KD) anser i motion 2016/17:183 att ett förbud för en oberoende rådgivare eller oberoende kreditförmedlare att ta emot ersättning från någon annan än konsumenten skulle kunna innebära att stora konsumentgrupper blir utan rådgivning och viss kreditförmedling. Motionärerna föreslår ett tillkännagivande om att regeringen bör följa upp frågan om oberoende rådgivning och kreditförmedling och säkerställa att förändringarna till följd av propositionen inte leder till sämre konkurrens och mindre mångfald samt vid behov vidta åtgärder (yrkande 3).

Utskottets ställningstagande

Utskottet har tidigare i betänkandet ställt sig bakom regeringens förslag i den nya lagen om verksamhet med bostadskrediter som innebär att en oberoende rådgivare och en oberoende kreditförmedlare inte får ta emot ersättning från någon annan än konsumenten. Regeringen anför i propositionen att det finns anledning att följa effekterna av den föreslagna regleringen. Utskottet utgår från att även frågor som tagits upp av motionärerna kommer att uppmärksammas vid en sådan uppföljning och att regeringen vid behov vidtar nödvändiga åtgärder.

Mot denna bakgrund saknas det skäl för riksdagen att ta något initiativ. Motionsyrkandet bör därför avslås.

Reservationer

 

1.

Regeringens lagförslag, punkt 1 (M, C, KD)

 

av Tuve Skånberg (KD), Ewa Thalén Finné (M), Jessika Roswall (M), Carl-Oskar Bohlin (M), Ola Johansson (C) och Thomas Finnborg (M).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 1 borde ha följande lydelse:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om verksamhet med bostadskrediter,

2. lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173),

3. lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.,

4. lag om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet,

5. lag om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler,

6. lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,

7. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),

8. lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846) med den ändringen att 13 b § får den lydelse som föreslås i bilaga 3,

9. lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter.

 

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:197 punkterna 1–7 och 9 samt motion

2016/17:183 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M, KD) yrkande 1 och

bifaller delvis proposition 2015/16:197 punkt 8.

 

Ställningstagande

Att köpa bostad är för många människor det viktigaste köpet de gör i livet. Samtidigt befinner sig konsumenten ofta i ett stort informationsunderläge på bolånemarknaden. Den stora och växande bostadsbristen förvärrar dessutom situationen för många bostadsköpare genom att pressa upp priser och begränsa valmöjligheterna. Sverige behöver både verkningsfulla reformer för fler bostäder och åtgärder för att stärka konsumentskyddet på bolånemarknaden. Vi välkomnar därför större delen av förslagen i propositionen som också genomför bolånedirektivet i svensk rätt.

I propositionen föreslås en ny paragraf i konsumentkreditlagen, 13 b §, om att konsumenten ska få information om hur den erbjudna bolåneräntan bestämts. Informationen ska omfatta 1. den genomsnittliga räntan för motsvarande bostadskrediter, 2. kreditgivarens finansieringskostnad för motsvarande bostadskrediter med samma räntebindningstid som den som konsumenten erbjuds och 3. vilka faktorer hänförliga till konsumenten, krediten och säkerheten som näringsidkaren har tagit hänsyn till vid bestämmandet av räntan.

Det är angeläget att konsumenterna ges information för att få bättre förståelse för hur räntorna för bolån bestäms. Vi anser dock att det är tveksamt om förslaget om informationsskyldighet är väl avvägt. Redan i dag informerar bankerna om de genomsnittliga räntorna på lämnade krediter i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter. Enligt vår mening är det däremot inte säkert att konsumenterna skulle gynnas av att det lagstiftas om att även information ska lämnas om kreditgivarens finansieringskostnad när en ränta erbjuds. När en kund ansöker om lån erbjuder bankerna olika typer av rabatter, vilket gynnar konsumenten. Konkurrensverket har i remissyttranden framfört farhågor om att en ökad öppenhet om bolåneräntan kan leda till minskad konkurrens och högre marginaler på bostadskrediter till nackdel för konsumenterna. Vi delar dessa farhågor. Vi anser därför att den information som konsumenten ska få rätt till i samband med ett erbjudande om bolåneränta enligt de föreslagna ändringarna i konsumentkreditlagen i övrigt är tillräcklig.

Riksdagen bör således avslå förslaget till ändring i konsumentkreditlagen i den del det avser 13 b § andra stycket 2.

I likhet med utskottsmajoriteten anser vi att riksdagen bör anta regeringens lagförslag i övriga delar.

 

2.

Tillsynsansvaret, punkt 2 (M, C, KD)

 

av Tuve Skånberg (KD), Ewa Thalén Finné (M), Jessika Roswall (M), Carl-Oskar Bohlin (M), Ola Johansson (C) och Thomas Finnborg (M).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

 

Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:183 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M, KD) yrkande 2.

 

 

Ställningstagande

Vi har ställt oss bakom regeringens förslag om att Finansinspektionen ska utöva tillsyn enligt den nya lagen om verksamhet med bostadskrediter och att Finansinspektionen och Konsumentverket därutöver ska ha ett delvis gemensamt tillsynsansvar över aktörer som driver verksamhet med bostadskrediter. Enligt vår mening är ett delat tillsynsansvar mellan myndigheterna emellertid inte en optimal ordning. För att tillsynen över kreditmarknaden ska bli tydligare och säkrare anser vi att det bör ske en samlad kontroll från en myndighet. Enligt vår mening bör all tillsyn över de regler som genomför bolånedirektivet utövas av Finansinspektionen.

Vi anser därför att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om att Finansinspektionen ensam ska vara tillsynsmyndighet när det gäller de regler som genomför bolånedirektivet.

Det som anförts ovan bör riksdagen ställa sig bakom och tillkännage för regeringen.

 

 

 

3.

Uppföljning av förslaget om ersättning till oberoende rådgivare och oberoende kreditförmedlare, punkt 3 (M, C, KD)

 

av Tuve Skånberg (KD), Ewa Thalén Finné (M), Jessika Roswall (M), Carl-Oskar Bohlin (M), Ola Johansson (C) och Thomas Finnborg (M).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 3 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

 

Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:183 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M, KD) yrkande 3.

 

 

Ställningstagande

Vi har ställt oss bakom regeringens förslag i den nya lagen om verksamhet med bostadskrediter om att en oberoende rådgivare och en oberoende kreditförmedlare inte får ta emot ersättning från någon annan än konsumenten. Enligt vår mening kan det dock finnas en risk för att stora konsumentgrupper blir utan rådgivning och viss kreditförmedling avseende bostadskrediter om en oberoende rådgivare och en oberoende kreditförmedlare endast får ta emot ersättning från konsumenten. En sådan begränsning kan komma att främst gynna storbanker och missgynna mindre aktörer. Vi anser därför att regeringen bör följa upp frågan om ersättningen till oberoende rådgivare och oberoende kreditförmedlare och säkerställa att de förändringar som föreslås i propositionen inte leder till sämre konkurrens och mindre mångfald samt vid behov vidta nödvändiga åtgärder.

Det som anförts ovan bör riksdagen ställa sig bakom och tillkännage för regeringen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2015/16:197 Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om verksamhet med bostadskrediter.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173).

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

4.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet.

5.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

6.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

7.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

8.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846).

9.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter.

Följdmotionen

2016/17:183 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M, KD):

1.Riksdagen avslår förslaget till ändring i 13 b § andra stycket 2 konsumentkreditlagen (2010:1846).

2.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tillsynen och tillkännager detta för regeringen.

3.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om rådgivning enligt 4 kap. 7 och 10 §§ förslaget till lag om verksamhet med bostadskrediter och tillkännager detta för regeringen.

 

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Bilaga 3

Reservanternas lagförslag

Ändring i regeringens förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)

 

Regeringens förslagReservanternas förslag

 

13 b §

I fråga om en bostadskredit som är förenad med panträtt i fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt eller liknande rätt eller som är förenad med motsvarande rätt i byggnad som inte hör till fastighet ska näringsidkaren förklara vilka faktorer som har påverkat den erbjudna räntan. Förklaringen ska ges till konsumenten tillsammans med och i samma form som ett erbjudande enligt 13 a §.

Förklaringen ska innehålla infor­ma­tion om

Förklaringen ska innehålla infor­mation om

1. den genomsnittliga räntan för motsvarande bostadskrediter som allmänheten erbjuds och som kreditgivaren avtalat om under de närmast föregående tolv månaderna med samma räntebindningstid som den konsumenten erbjuds, redovisad per månad,

2. kreditgivarens finansierings­kostnad för motsvarande bostads-krediter med samma räntebind-ningstid som den som konsumenten erbjuds, och

3. vilka faktorer hänförliga till konsumenten, krediten och säker­heten som näringsidkaren har tagit hänsyn till vid bestämmandet av räntan.

1. den genomsnittliga räntan för motsvarande bostadskrediter som allmänheten erbjuds och som kreditgivaren avtalat om under de närmast föregående tolv månaderna med samma räntebindningstid som den konsumenten erbjuds, redovisad per månad, och

 

 

 

 

 

2. vilka faktorer hänförliga till konsumenten, krediten och säker­heten som näringsidkaren har tagit hänsyn till vid bestämmandet av räntan.

Om konsumenten begär att få en förklaring under avtalets löptid, ska kreditgivaren snarast ge konsumenten en sådan.