Civilutskottets betänkande 2016/17:CU16

Kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning

Sammanfattning

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till lag med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning.

I maj 2015 antog EU en omarbetad insolvensförordning, som ska ersätta den tidigare EU-förordningen från 2000. Den föreslagna nya lagen innehåller kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning och syftar till att tillämpningen av förordningen ska fungera på ett ändamålsenligt sätt.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 26 juni 2017.

Behandlade förslag

Proposition 2016/17:125 Kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning.

1

2

2016/17:CU16

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning,

2.lag om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag,

3.lag om ändring i lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land,

4.lag om ändring i lagen (1981:7) om verkan av konkurs som inträffat i annat nordiskt land,

5.lag om ändring i lagen (1981:533) om fiskevårdsområden,

6.lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,

7.lag om ändring i konkurslagen (1987:672),

8.lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220),

9.lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion,

10.lag om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund,

11.lag om ändring i lagen (2000:592) om viltvårdsområden,

12.lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:125 punkterna 1–12.

Stockholm den 27 april 2017

På civilutskottets vägnar

Tuve Skånberg

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Tuve Skånberg (KD), Hillevi Larsson (S), Ewa Thalén Finné (M), Carl-Oskar Bohlin (M), Thomas Finnborg (M), Eva Sonidsson (S), Ola Johansson (C), Emma Hult (MP), Mikael Eskilandersson (SD), Robert Hannah (L), Nooshi Dadgostar (V), Johanna Haraldsson (S), Lars Beckman (M), Jimmy Ståhl (SD), Eva Lindh (S) och Faradj Koliev (S).

3

2016/17:CU16

Redogörelse för ärendet

Den 20 maj 2015 antogs Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 om insolvensförfaranden (2015 års insolvensförordning). 2015 års insolvensförordning är en omarbetning av rådets förordning (EG) nr 1346/2000 av den 29 maj 2000 om insolvensförfaranden (2000 års insolvensförordning). 2015 års insolvensförordning ska i de flesta delar börja tillämpas den 26 juni 2017.

I januari 2015 fick en särskild utredare i uppdrag att bl.a. analysera innebörden av 2015 års insolvensförordning från ett svenskt perspektiv och föreslå de kompletterande författningsändringar och andra åtgärder som den omarbetade förordningen ger anledning till. Utredningen, som antog namnet Utredningen om europeiska insolvensförfaranden, lämnade i mars 2016 betänkandet EU:s reviderade insolvensförordning m.m. (SOU 2016:17). Betänkandet har remissbehandlats.

I propositionen behandlas utredningens förslag till ny lag med kompletterande bestämmelser till insolvensförordningen.

Lagrådet har yttrat sig över lagförslagen.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1 och lagförslagen i bilaga 2.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

4

2016/17:CU16

Utskottets överväganden

Kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Propositionen

2015 års insolvensförordning syftar till att skapa mer av en andra-chans-kultur för skuldsatta företag och privatpersoner. Jämfört med 2000 års insolvensförordning omfattar förordningen fler förfaranden som avser privatpersoner och även fler förfaranden som syftar till rekonstruktion i stället för likvidation av företag. En följd av detta är att svenska beslut om skuldsanering kommer att gälla även i andra länder inom EU. Vidare avser förordningen bl.a. att tydliggöra vilket lands domstolar som är behöriga och att effektivisera samordningen av insolvensförfaranden som pågår i flera länder.

2015 års insolvensförordning blir direkt tillämplig i Sverige. För att tillämpningen ska fungera på ett ändamålsenligt sätt föreslår regeringen en ny lag med kompletterande bestämmelser till förordningen. Regeringen föreslår vidare att hänvisningar till den nya kompletteringslagen och till 2015 års insolvensförordning ska införas i vissa lagar.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 26 juni 2017.

Utskottets ställningstagande

Det har inte väckts någon motion med anledning av propositionen. Utskottet anser att riksdagen bör anta regeringens lagförslag av de skäl som anförs i propositionen.

5

2016/17:CU16

BILAGA 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2016/17:125 Kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag.

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land.

4.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1981:7) om verkan av konkurs som inträffat i annat nordiskt land.

5.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1981:533) om fiskevårdsområden.

6.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

7.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i konkurslagen (1987:672).

8.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220).

9.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion.

10.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund.

11.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2000:592) om viltvårdsområden.

12.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551).

6

2016/17:CU16

BILAGA 2

Regeringens lagförslag

7

2016/17:CU16 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

8

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:CU16

9

2016/17:CU16 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

10

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:CU16

11

2016/17:CU16 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

12

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:CU16

13

2016/17:CU16 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

14

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:CU16

15

2016/17:CU16 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

16

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:CU16

17

2016/17:CU16 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

18

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:CU16

19

2016/17:CU16 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG
20 Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2017