Regeringens proposition 2015/16:9

Genomförande av Solvens II-direktivet

Prop.

försäkringsområdet

2015/16:9

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 september 2015

Stefan Löfven

Per Bolund

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag på hur Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) i dess lydelse enligt omnibus II-direktivet ska genomföras i svensk rätt. I det sammanhanget har även det s.k. ändringsdirektivet – ett direktiv som innehåller vissa ändringar av Solvens II-direktivet med avseende på grupptillsyn – beaktats. Dessutom föreslås hur de mindre ändringar i prospektdirektivet som framgår av omnibus II-direktivet ska genomföras.

Solvens II-direktivet innebär en reformering av den grundläggande regleringen på EU-nivå för försäkringsföretag. Det utgör en del av ett samlat regelverk som också innehåller en omfattande kompletterande detaljreglering.

Solvens II-direktivet innehåller bl.a. förändrade kapitalkrav för försäkringsföretagen, tydligare krav på företagsstyrning (riskhantering), förändrade regler för tillsynsprocesserna samt mer omfattande krav på försäkringsföretagens rapportering och offentliggörande av information. Mer i detalj införs genom Solvens II-regelverket nya värderingsregler för solvensbalansräkningarna, riskkänsliga kapitalkrav och principbaserade regler kring företagens investeringar, mer sofistikerade kapitalkrav som är anpassade till det enskilda företagets risknivå, tydligare krav på försäkringsföretagens system och processer för hantering av samtliga risker – men också krav på att företagen regelbundet ska göra egna bedömningar av kapitalbehovet på kort och lång sikt. Dessutom införs genom direktivet en mer harmoniserad och proaktiv tillsyn. Genom ökad

1

Prop. 2015/16:9 rapportering av olika slag kommer det att bli enklare för alla intressenter att bedöma ett försäkringsföretags verkliga situation.

När det gäller försäkringsföretag av viss mindre storlek och med viss verksamhet får de beviljas undantag från direktivets bestämmelser om solvens, offentliggörande av information och grupptillsyn. Inom ramen för tillsynsprocessen kan regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer även införa begränsningar och undantag från kraven på tillsynsrapportering, om rapporteringen skulle vara onödigt betungande i förhållande till arten, omfattningen och riskerna i försäkringsföretagets verksamhet.

Genom ändringar av prospektdirektivet och Solvens II-direktivet preciseras genom omnibus II-direktivet de europeiska tillsynsmyndig- heternas befogenheter, som ursprungligen fastställts i EU-förordningar om inrättande av dessa myndigheter. Detta krävs för att det europeiska systemet för finansiell tillsyn ska fungera effektivt. Sådana ändringar avser fastställandet av räckvidden för vissa befogenheter som de europeiska tillsynsmyndigheterna har, precisering av andra befogenheter som föreskrivs i unionsrätten samt ändringar som syftar till att uppnå att de europeiska tillsynsmyndigheternas verksamhet fungerar smidigt och effektivt inom ramen för det europeiska tillsynssystemet. Det är i huvudsak fråga om regler som säkerställer ett väl fungerande samarbete mellan de behöriga myndigheterna och de europeiska tillsynsmyndig- heterna.

Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2016 med vissa övergångsregler.

2

Innehållsförteckning

Prop. 2015/16:9

1

Förslag till riksdagsbeslut ..............................................................

15

2

Lagtext

...........................................................................................

16

 

2.1

Förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen

 

 

.....................................................................

(2010:2043)

16

2.2Förslag till lag om ändring i lagen (1967:531) om

tryggande av pensionsutfästelse m.m. ...........................

144

2.3Förslag till lag om ändring i förmånsrättslagen

(1970:979) .....................................................................

147

2.4Förslag till lag om ändring i lagen (1984:404) om

stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter ....................

148

2.5Förslag till lag om ändring i konkurslagen

(1987:672) .....................................................................

150

2.6Förslag till lag om ändring i lagen (1991:980) om

handel med finansiella instrument.................................

151

2.7Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1560) om

årsredovisning i försäkringsföretag ...............................

152

2.8Förslag till lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och

tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige ...............

154

2.9Förslag till lag om ändring i lagen (1998:710) med

vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens

 

premiepensionsverksamhet............................................

165

2.10Förslag till lag om ändring i lagen (2000:35) om

byte av redovisningsvaluta i finansiella företag ............

167

2.11Förslag till lag om ändring i lagen (2000:562) om

internationell rättslig hjälp i brottmål ............................

168

2.12Förslag till lag om ändring i försäkringsavtalslagen

(2005:104) .....................................................................

169

2.13Förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen

(2005:551) .....................................................................

170

2.14Förslag till lag om ändring i lagen (2006:531) om

särskild tillsyn över finansiella konglomerat.................

171

2.15Förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden................................................

174

2.16Förslag till lag om ändring i lagen (2014:484) om en

 

databas för övervakning av och tillsyn över

 

 

 

finansmarknaderna ........................................................

175

 

3 Ärendet och dess beredning .........................................................

176

 

4 Bakgrund......................................................................................

 

177

 

4.1

Solvens I-regelverket.....................................................

177

 

4.2

Solvens II-regelverket ...................................................

178

 

4.3

För- och nackdelar med nuvarande solvensregler .........

178

 

4.4

Målet med regleringen...................................................

180

 

4.5

Principer bakom Solvens II-regelverket ........................

180

 

4.6

Paralleller till bankregleringen ......................................

181

 

4.7

Närmare om innehållet i de tre pelarna .........................

182

 

 

4.7.1

Pelare I..........................................................

182

3

Prop. 2015/16:9

4

 

 

4.7.2

Pelare II .........................................................

183

 

 

4.7.3

Pelare III........................................................

185

 

 

4.7.4

Den nya tillsynsstrukturen.............................

185

 

4.8

Översiktligt om omnibus II-direktivet............................

186

5

Allmänna utgångspunkter .............................................................

188

 

5.1

EU-rättslig bakgrund ......................................................

188

 

 

5.1.1

Lamfallussymodellen ....................................

188

 

 

5.1.2

Ny tillsynsordning .........................................

190

 

 

5.1.3

Lissabonfördraget..........................................

190

 

 

5.1.4

Omnibus II-direktivet och Eiopa-

 

 

 

 

förordningen ..................................................

192

 

5.2

Överväganden och förslag..............................................

193

 

 

5.2.1

Förhållandet mellan nationell reglering

 

 

 

 

och unionsrätten ............................................

193

 

 

5.2.2

Hur ska bestämmelserna i Solvens II-

 

 

 

 

direktivet genomföras i svensk rätt?..............

195

 

 

5.2.3

Regler som beslutas av kommissionen..........

197

 

 

5.2.4

Riktlinjer och rekommendationer som

 

 

 

 

beslutas av Eiopa...........................................

198

 

 

5.2.5

Bestämmelser som överförs från äldre

 

 

 

 

direktiv ..........................................................

199

 

 

5.2.6

Beaktande av de ändringar i Solvens II-

 

 

 

 

direktivet som gjorts i ändringsdirektivet

 

 

 

 

och omnibus II-direktivet ..............................

200

 

 

5.2.7

Försäkringsföretagens

 

 

 

 

tjänstepensionsverksamhet ............................

201

6

Inledande bestämmelser................................................................

202

 

6.1

Lagens tillämpningsområde ...........................................

202

 

6.2

Captivebolag ..................................................................

203

 

 

6.2.1

Inga definitioner av captivebolag införs........

203

 

 

6.2.2

Ingen särskild reglering kring

 

 

 

 

proportionalitets-principen och

 

 

 

 

captivebolagen behövs ..................................

204

 

6.3

Andra nya definitioner ...................................................

205

 

 

6.3.1

Externt kreditvärderingsinstitut .....................

205

 

 

6.3.2

Kvalificerad central motpart..........................

205

 

 

6.3.3

Definition av tillsynskollegium .....................

206

 

 

6.3.4

Definitioner av betydelse för grupptillsyn.....

206

 

 

6.3.5

Definition av Solvens II-direktivet ................

207

6.4Undantag från försäkringsrörelselagens tillämpningsområde beroende på storlek och

 

 

verksamhet .....................................................................

207

7

Tillstånd för försäkringsföretag ....................................................

214

 

7.1

Lämplighetsprövning .....................................................

214

8

Verksamhet i ett annat land inom EES .........................................

218

8.1Överföring av uppgifter m.m. vid sekundäretablering

inom EES .......................................................................

218

8.2Anmälan från hemmedlemsstaten vid

gränsöverskridande verksamhet .....................................

219

8.3Ändrade uppgifter vid gränsöverskridande

 

 

verksamhet ....................................................................

220

9

Grundläggande bestämmelser om ett försäkringsföretags

 

 

rörelse

...........................................................................................

221

 

9.1

Stabilitetsprincipen och det nya solvensregelverket......

221

9.2God försäkringsstandard och information till

 

försäkringstagarna .........................................................

223

9.3

Proportionalitetsprincipen .............................................

226

 

9.3.1

Allmänt om proportionalitetsprincipen.........

226

 

9.3.2

Proportionalitetsprincipens

 

 

 

tillämpningsområde ......................................

228

 

9.3.3

Proportionalitetsregeln ska ingå bland de

 

 

 

grundläggande bestämmelserna om

 

 

 

försäkringsrörelsen .......................................

231

 

9.3.4

Kollektiva försäkringar och

 

 

 

proportionalitetsprincipen.............................

232

10 Tillgångar, skulder och försäkringstekniska avsättningar ............

233

10.1

Tillgångar och skulder...................................................

233

 

10.1.1

Värdering av tillgångar och skulder .............

233

10.2

Försäkringstekniska avsättningar ..................................

235

 

10.2.1

Hantering av gällande bestämmelser om

 

 

 

försäkringstekniska avsättningar ..................

235

 

10.2.2

Krav på försäkringstekniska avsättningar.....

236

 

10.2.3

Ansvarsfull beräkning ..................................

238

 

10.2.4

Beräkning av försäkringstekniska

 

 

 

avsättningar ..................................................

239

 

10.2.5

Extrapolering av den riskfria

 

 

 

räntestrukturen..............................................

242

 

10.2.6

Matchningsjustering av den riskfria

 

 

 

räntestrukturen..............................................

243

 

10.2.7

Matchningsjustering i relation till andra

 

 

 

justeringar av den riskfria räntan ..................

245

 

10.2.8

Beräkning av matchningsjusteringen............

245

 

10.2.9

Volatilitetsjustering av den riskfria

 

 

 

räntestrukturen..............................................

246

 

10.2.10

Nya regler om vad Europiska försäkrings-

 

 

 

och tjänstepensionsmyndigheten ska

 

 

 

fastställa i fråga om riskfri räntestruktur

 

 

 

m.m. 247

 

 

10.2.11

Överskottsmedel ...........................................

248

 

10.2.12

Värdering av finansiella garantier och

 

 

 

optioner.........................................................

249

 

10.2.13

Uppdelning av försäkringsrisker vid

 

 

 

beräkning av försäkringstekniska

 

 

 

avsättningar ..................................................

250

 

10.2.14

Approximationer...........................................

250

 

10.2.15

Jämförelse med gjorda erfarenheter..............

251

11 Investeringar ................................................................................

 

252

11.1

Behandlingen av nuvarande bestämmelser....................

252

Prop. 2015/16:9

5

Prop. 2015/16:9

11.2

Grundläggande investeringsbestämmelser .....................

253

 

11.3

Särskilda begränsningar för investeringar i vissa

 

 

 

tillgångar

........................................................................

255

 

11.4

Tillgångar som svarar mot försäkringstekniska

 

 

 

avsättningar ....................................................................

257

 

11.5

Investeringsfrihet............................................................

258

 

11.6

Tillgångarnas ..........................................förvaring m.m

258

 

11.7

Förmånsrättsregister .......................................................

259

12

Kapitalbas .....................................................................................

 

260

 

12.1

Krav på tillräcklig .........................................kapitalbas

260

 

12.2

Kapitalbasens .......................................sammansättning

261

 

12.3

Indelning ..................och klassificering av kapitalbasen

263

 

12.4

Konsolideringsfonden .........och andra överskottsmedel

266

 

12.5

Säkerhetsreserven...........................................................

267

 

12.6

Separata fonder...............................................................

267

 

12.7

Täckande av solvenskapitalkravet och

 

 

 

minimikapitalkravet .......................................................

268

13

Kapitalkrav....................................................................................

 

269

 

13.1

Solvenskapitalkrav .........................................................

269

 

 

13.1.1 ................................

Allmänna bestämmelser

269

 

 

13.1.2 .................

Beräkning enligt standardformeln

271

 

 

13.1.3

Beräkning av det primära

 

 

 

......................................

solvenskapitalkravet

272

 

 

13.1.4 .........................

Företagsspecifika parametrar

274

 

 

13.1.5 .....................

Durationsbaserad aktiekursrisk

275

 

 

13.1.6 .........................

Kapitalkrav för operativ risk

277

 

 

13.1.7 ............................................

Justeringsbelopp

278

 

 

13.1.8

Underrättelse om bristande uppfyllelse av

 

 

 

......................................

solvenskapitalkravet

279

 

 

13.1.9 ..................

Förenklingar av standardformeln

280

 

13.2

Minimikapitalkrav..........................................................

281

 

 

13.2.1

Allmänna bestämmelser om

 

 

 

.........................................

minimikapitalkrav

281

 

 

13.2.2

Underrättelse om bristande uppfyllelse av

 

 

 

.......................................

minimikapitalkravet

283

 

13.3

Garantibelopp.................................................................

284

14

Interna modeller............................................................................

 

285

 

14.1

Allmänna ......................bestämmelser interna modeller

285

 

 

14.1.1 ............................................

Krav på tillstånd

285

 

 

14.1.2

Förutsättningar för att använda en intern

 

 

 

 

modell286

 

 

14.2

Partiell intern ......................................................modell

287

 

 

14.2.1

Särskilda bestämmelser för att använda en

 

 

 

.....................................

partiell intern modell

287

 

 

14.2.2

Övergångsplan för en utvidgad partiell

 

 

 

.................................................

intern modell

288

 

14.3

Särskilda förutsättningar för användning av en intern

 

 

 

modell.............................................................................

 

290

6

 

 

 

 

 

 

14.3.1

Godkännande av styrdokument för

Prop. 2015/16:9

 

 

 

ändring av en intern modell ..........................

290

 

 

14.3.2

Ändring av en intern modell och riktlinjer ...

291

 

 

14.3.3

Återgång till standardformeln .......................

292

 

 

14.3.4

Krav på användning ......................................

293

 

 

14.3.5

Krav på statistiska kvalitetsnormer för en

 

 

 

 

intern modell .................................................

294

 

 

14.3.6

Beaktande av samtliga förväntade

 

 

 

 

utbetalningar .................................................

295

 

 

14.3.7

Kalibrering av en intern modell ....................

296

 

 

14.3.8

Resultatanalys ...............................................

297

 

 

14.3.9

Validering av en intern modell .....................

298

 

 

14.3.10

Krav på dokumentation ................................

299

 

 

14.3.11

Bemyndiganden ............................................

299

15

Företagsstyrning

...........................................................................

301

 

15.1

Styrelsens ansvar ...........................................................

301

 

15.2

Företagsstyrningssystem................................................

303

 

15.3

Styrdokument ................................................................

305

 

15.4

Kontinuitet ...........i ett försäkringsföretags verksamhet

309

 

15.5

System ................................................för riskhantering

309

 

 

15.5.1 .............................

Nya krav på riskhantering

311

 

 

15.5.2

Användande av externa

 

 

 

.................................

kreditvärderingsinstitut

314

 

15.6

Funktion .............................................för riskhantering

315

 

15.7

En egen ............................risk- och solvensbedömning

316

 

 

15.7.1

Särskilda krav på ett försäkringsföretags

 

 

 

.................

egna risk - och solvensbedömning

319

 

15.8

System .................................................för interkontroll

320

 

15.9

Funktionen ....................................för regelefterlevnad

320

 

15.10

Funktion ............................................för internrevision

322

 

15.11

Aktuariefunktion ...........................................................

323

 

15.12

Uppdragsavtal................................................................

325

 

 

15.12.1

Åtgärder som krävs av försäkringsföretag

 

 

 

...............................

som ingår uppdragsavtal

327

16

Rapportering ................................................................................

 

328

 

16.1

Krav på ................rapportering till Finansinspektionen

328

 

 

16.1.1 ......................................................

Bakgrund

328

 

 

16.1.2 .................

Rapporter från försäkringsföretag

329

16.2Allmänt om krav på försäkringsföretag att

 

offentliggöra vissa uppgifter..........................................

331

 

16.2.1

Bakgrund ......................................................

331

 

16.2.2

Allmänt om Solvens II-direktivets

 

 

 

bestämmelser om offentliggörande...............

331

16.3

Offentliggörande av solvens- och

 

 

verksamhetsrapport .......................................................

332

16.4

Innehållet i solvens- och verksamhetsrapporten............

332

16.5Särskild information i solvens- och

verksamhetsrapporten....................................................

334

7

Prop. 2015/16:9

16.6

Försäkringsföretags offentliggörande av

 

 

 

kapitaltillägg och användning av företagsspecifika

 

 

 

parametrar ......................................................................

335

 

16.7

Undantag från kravet på offentliggörande......................

336

 

16.8

Uppdateringar av lägesrapporten....................................

337

 

 

16.8.1

Uppdatering om solvenskapitalet inte är

 

 

 

 

uppfyllt ..........................................................

337

 

 

16.8.2

Uppdatering om minimikapitalet inte är

 

 

 

 

uppfyllt ..........................................................

338

 

 

16.8.3

System och styrdokument ..............................

340

17

Tillsyn och ingripande ..................................................................

340

 

17.1

Bakgrund

........................................................................

340

 

17.2

Utgångspunkter ..............................................................

342

 

 

17.2.1 ....................................

Allmän utgångspunkt

342

 

 

17.2.2

Tillsynsmyndigheterna – medel och

 

 

 

..........................................................

resurser

343

 

 

17.2.3 ..........

Finansiell stabilitet och procyklikalitet

343

 

 

17.2.4 ....................

Allmänna principer för tillsynen

344

 

 

17.2.5

Tillsynsmyndigheter och tillsynens

 

 

 

.....................................................

omfattning

346

 

 

17.2.6

Öppenhet och ansvar vid utförande av

 

 

 

.............................................

tillsynsuppgifter

348

 

17.3

Allmänna ..............................................................regler

349

 

 

17.3.1 ......................

Allmänna tillsynsbefogenheter

349

 

 

17.3.2

Syftet med tillsynsmyndighetens

 

 

 

............................

inhämtning av information

352

 

 

17.3.3

Möjlighet för Finansinspektionen att

 

 

 

 

besluta om begränsningar i och undantag

 

 

 

................

från kraven på tillsynsrapportering

352

 

 

17.3.4 ...................................

Granskningsprocessen

355

 

 

17.3.5

Tillsyn över funktioner och verksamhet

 

 

 

.....................

som omfattas av uppdragsavtal

357

 

 

17.3.6 .................

Överlåtelse av försäkringsbestånd

358

 

 

17.3.7

Samarbete med Europeiska försäkrings -

 

 

 

...................

och tjänstepensionsmyndigheten

359

 

 

17.3.8 ........................

Information om tillstånd m.m

360

 

 

17.3.9

Information om behandling av svenska

 

 

 

 

försäkringsföretag som bedriver

 

 

 

................................

verksamhet utanför EES

360

 

 

17.3.10

Konfidentiell information och

 

 

 

.........................................

informationsutbyte

361

 

 

17.3.11 ....................................

Enhetlighet i tillsynen

363

 

17.4

Tvistlösning....................................................................

364

 

 

17.4.1

Tillsyn över filialer i en annan

 

 

 

...................................................

medlemsstat

364

 

 

17.4.2

Tillsyn över funktion och verksamhet som

 

 

 

.............................

omfattas av uppdragsavtal

365

 

 

17.4.3

Försäkringsföretag som inte följer

 

 

 

.......................................................

rättsregler

367

8

 

 

 

 

17.5Skyldighet för revisorer att rapportera förhållanden som kan innebära att företaget brister i uppfyllandet

 

av solvens- eller minimikapitalkravet m.m. ..................

367

17.6

Tillsynen över de försäkringstekniska avsättningarna...

369

 

17.6.1

Lämplig nivå på de försäkringstekniska

 

 

 

avsättningarna...............................................

369

 

17.6.2

När förutsättningarna för en tillämpning

 

 

 

av matchningsjustering inte längre är

 

 

 

uppfyllda.......................................................

370

 

17.6.3

Rapporteringskrav och översyner .................

371

17.7

Tillsynen över en intern modell.....................................

371

 

17.7.1

Kompletterande beräkning av

 

 

 

solvenskapitalkravet .....................................

371

 

17.7.2

Bristande uppfyllande av kraven för att få

 

 

 

använda en intern modell..............................

372

17.8

Statistik kring verksamhet över gränserna.....................

373

17.9Ingripanden eller tillsynsåtgärder av korrigerande

 

natur?.............................................................................

373

17.10

Tillsynsåtgärder av korrigerande natur..........................

375

 

17.10.1 Beräkning enligt standardformeln vid

 

 

bristande genomförande av plan...................

375

 

17.10.2 Krav på företagsspecifika parametrar vid

 

 

beräkning av försäkringsrisk enligt

 

 

solvenskapitalkravet .....................................

376

 

17.10.3 Beräkning enligt en fullständig eller

 

 

partiell intern modell i stället för med

 

 

standardformeln............................................

377

 

17.10.4 Kapitaltillägg ................................................

378

17.11

Solvenskapitalkravet – ingripanden...............................

382

 

17.11.1 Åtgärdsplan vid bristande uppfyllelse av

 

 

solvenskapitalkravet .....................................

382

 

17.11.2 Krav på åtgärder när ett

 

 

försäkringsföretag inte uppfyller

 

 

solvenskapitalkravet .....................................

383

 

17.11.3 Förlängd tidsfrist för återställande av

 

 

solvenskapitalkravet .....................................

384

17.12

Minimikapitalkravet – ingripanden ...............................

386

17.13Inskränkningar i ett försäkringsföretags

 

förfoganderätt över tillgångar........................................

388

17.14

Återkallelse av tillstånd .................................................

390

17.15

Anmälan om tillstånd och återkallelse av tillstånd ........

393

17.16Bemyndigande avseende innehållet i en åtgärdsplan

 

och i en finansiell saneringsplan ....................................

393

18 Grupper

........................................................................................

 

394

18.1 ............................

Gruppreglerna i Solvens II - direktivet

394

 

18.1.1

Nya regler om grupper och definitioner av

 

.......

 

betydelse för omfattningen av en grupp

395

 

18.1.2

Definitioner av betydelse för

 

....................

 

omfattningen av grupptillsynen

401

.....................

18.1.3

Fall då grupptillsyn ska utövas

404

Prop. 2015/16:9

9

Prop. 2015/16:9

18.1.4

Nivån för grupptillsynen................................

409

 

18.1.5

Utseende av grupptillsynsmyndighet.............

410

 

18.1.6

Överenskommelse och beslut om

 

 

 

utseende av grupptillsynsmyndighet .............

413

 

18.1.7

Hänskjutande av ett ärende om utseende

 

 

 

av grupptillsynsmyndighet till Europeiska

 

 

 

försäkrings- och

 

 

 

tjänstepensionsmyndigheten..........................

415

 

18.1.8

Beslut om att inte beakta ett företag vid

 

 

 

grupptillsynen................................................

416

 

18.1.9

Parallella regelverk........................................

417

 

18.1.10

Gruppsolvens.................................................

419

 

18.1.11

Återkommande beräkningar av kapitalbas

 

 

 

och kapitalkrav på gruppnivå och

 

 

 

rapportering av resultatet av

 

 

 

beräkningarna ................................................

434

18.2

Åtgärder för att underlätta grupptillsyn..........................

436

 

18.2.1

Internationellt samarbete och utbyte av

 

 

 

information mellan tillsynsmyndigheter........

436

 

18.2.2

Finansinspektionens rättigheter och

 

 

 

skyldigheter i förhållande till andra

 

 

 

tillsynsmyndigheter .......................................

439

 

18.2.3

Kontroll av information.................................

441

 

18.2.4

Rapportering av väsentliga

 

 

 

riskkoncentrationer och betydande

 

 

 

transaktioner inom en grupp..........................

443

 

18.2.5

Undantag från kravet på tillsyn över

 

 

 

riskkoncentrationer och transaktioner

 

 

 

inom en grupp................................................

446

 

18.2.6

Tillsyn över transaktioner inom grupper

 

 

 

där moderföretaget är ett

 

 

 

försäkringsholdingföretag med blandad

 

 

 

verksamhet ....................................................

447

 

18.2.7

Företagsstyrningssystemet inom en grupp.....

448

 

18.2.8

Tillgång till information ................................

452

 

18.2.9

Offentliggörande ...........................................

454

 

18.2.10

Offentliggörande av strukturen på en

 

 

 

grupp 456

 

 

18.2.11

Förseningsavgift för

 

 

 

försäkringsholdingföretag och blandade

 

 

 

finansiella holdingföretag..............................

456

 

18.2.12

Ledningen i försäkringsholdingföretag

 

 

 

och blandade finansiella holdingföretag........

457

 

18.2.13

Åtgärder för att säkerställa

 

 

 

regelefterlevnad .............................................

459

 

18.2.14

Moderföretag utanför EES ............................

461

 

18.2.15

Kontroll av likvärdighet – nivåer...................

463

 

18.2.16

Om likvärdighet föreligger............................

464

 

18.2.17

Om likvärdighet inte föreligger .....................

465

10

 

 

 

 

18.2.18

Nationell undergrupptillsyn och

 

Prop. 2015/16:9

 

 

överenskommelser om samordnad

 

 

 

 

grupptillsyn över en undergrupp...................

467

 

18.3

Tillsyn över vissa grupper med centraliserad

 

 

 

riskhantering – särskild tillsynsordning.........................

473

 

 

18.3.1

Inledning.......................................................

473

 

 

18.3.2

Ansökan om tillstånd för dotterföretag att

 

 

 

 

omfattas av särskild tillsynsordning .............

474

 

 

18.3.3

Beslut om särskild tillsynsordning................

475

 

 

18.3.4

Innebörden av särskild tillsynsordning.........

476

 

 

18.3.5

Åtgärder för det fall ett dotterföretags

 

 

 

 

riskprofil avviker från en intern modell

 

 

 

 

inom en grupp...............................................

477

 

 

18.3.6

Åtgärder för det fall ett dotterföretags

 

 

 

 

riskprofil avviker väsentligt från de

 

 

 

 

antaganden som gjorts för beräkningen

 

 

 

 

enligt standardformeln..................................

478

 

 

18.3.7

Beslut efter överenskommelse inom

 

 

 

 

tillsynskollegiet.............................................

479

 

 

18.3.8

Åtgärder om solvenskapitalkravet inte är

 

 

 

 

uppfyllt .........................................................

479

 

 

18.3.9

Åtgärder vid försämring av de

 

 

 

 

ekonomiska förhållandena i ett

 

 

 

 

dotterföretag .................................................

480

 

 

18.3.10

När en överenskommelse inte kan träffas.....

481

 

 

18.3.11

Åtgärder om minimikapitalkravet inte är

 

 

 

 

uppfyllt .........................................................

482

 

 

18.3.12

Hänskjutande till Europeiska försäkrings-

 

 

 

 

och tjänstepensionsmyndigheten vid

 

 

 

 

oenighet om ansökningar..............................

483

 

 

18.3.13

Hänskjutande till Europeiska försäkrings-

 

 

 

 

och tjänstepensionsmyndigheten vid

 

 

 

 

oenighet om åtgärdsförslag...........................

484

 

 

18.3.14

Finansinspektionen ska skjuta upp sitt

 

 

 

 

beslut om hänskjutande skett........................

485

 

 

18.3.15

Upphörande av särskild tillsynsordning .......

486

 

 

18.3.16

Omedelbar underrättelse i de fall då den

 

 

 

 

särskilda tillsynsordningen har upphört........

487

 

 

18.3.17

Moderföretagets åtgärder vid bristande

 

 

 

 

uppfyllelse av villkoren för särskild

 

 

 

 

tillsynsordning ..............................................

487

 

 

18.3.18

Finansinspektionens kontroll av villkoren

 

 

 

 

för särskild tillsynsordning ...........................

488

 

 

18.3.19

Bristande villkorsuppfyllelse........................

488

 

 

18.3.20

Ny ansökan för det fall att ett tillstånd att

 

 

 

 

omfattas av en särskild tillsynsordning

 

 

 

 

upphört att gälla............................................

489

 

 

18.3.21

Tillämplig lag vid prövningen av

 

 

 

 

ansökningar ..................................................

490

 

 

18.3.22

Beslut av behörig myndighet inom EES

 

 

 

 

eller av tillsynskollegiet................................

490

11

Prop. 2015/16:9

19

Specialföretag ...............................................................................

 

491

 

 

19.1

Bakgrund ........................................................................

 

491

 

 

19.2

Utgångspunkter för reglering av specialföretag i

 

 

 

 

svensk rätt.......................................................................

495

 

 

19.3

Tillstånd..........................................................................

 

496

 

 

 

19.3.1

Tillståndsplikt................................................

496

 

 

 

19.3.2

Förutsättningar för tillstånd att driva

 

 

 

 

 

verksamhet som specialföretag......................

497

 

 

 

19.3.3

Prövning av ansökan om tillstånd..................

498

 

 

19.4

Tillsyn över specialföretag .............................................

499

 

 

 

19.4.1

Registeringsmyndighet..................................

499

 

 

 

19.4.2

Tillsynen och dess omfattning.......................

500

 

 

 

19.4.3

Upplysningar från ett specialföretag till

 

 

 

 

 

Finansinspektionen........................................

500

 

 

 

19.4.4

Avgifter till Finansinspektionen ....................

501

 

 

19.5

Ingripande mot specialföretag ........................................

501

 

 

 

19.5.1

När Finansinspektionen ska ingripa ..............

501

 

 

 

19.5.2

Hur Finansinspektionen ska ingripa ..............

502

 

 

 

19.5.3

När Finansinspektionen får avstå från

 

 

 

 

 

ingripande......................................................

503

 

 

 

19.5.4

Överträdelser av beslut om rättelser ..............

504

 

 

 

19.5.5

Återkallelse av tillstånd att bedriva

 

 

 

 

 

verksamhet som specialföretag......................

504

 

 

 

19.5.6

Straffavgift ....................................................

505

 

 

 

19.5.7

Förseningsavgift ............................................

506

 

 

 

19.5.8

Verkställighet av beslut om straffavgift

 

 

 

 

 

och förseningsavgift ......................................

507

 

 

 

19.5.9

Ingripande mot den som saknar tillstånd.......

507

 

20

Återförsäkring...............................................................................

 

508

 

 

20.1

Likvärdighetsbedömningar

 

 

 

 

(ekvivalensbedömningar) ...............................................

508

 

 

20.2

Förbud mot att vägra att godkänna återförsäkrings-

 

 

 

 

och retrocessionsavtal ....................................................

510

 

 

20.3

Förbud mot pantsättning av tillgångar............................

511

 

 

20.4

Finansiell återförsäkring.................................................

512

 

 

20.5

Koassurans .....................................................................

513

 

21

Försäkringsgivare från tredjeland .................................................

514

 

22 Genomförande av ändringarna i prospektdirektivet med

 

 

 

anledning av omnibus II-direktivet ...............................................

517

 

 

22.1

Prospektets utformning ..................................................

517

 

 

22.2

Övriga ändringar i prospektdirektivet ............................

518

 

23 Finansiella konglomerat – specialföretag......................................

518

 

24

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser.................................

520

 

 

24.1

Ikraftträdande- och infasningsperiod..............................

520

 

 

24.2

Övergångsreglering ........................................................

523

 

 

 

24.2.1

Företag som har upphört med sin

 

 

 

 

 

verksamhet (s.k. run off) ...............................

523

12

 

 

24.2.2

Senaste tidpunkt för rapportering ..................

525

 

 

 

 

 

24.2.3

Behandlingen av kapitalbasposter som har

Prop. 2015/16:9

 

emitterats före lagens ikraftträdande ............

526

24.2.4Tillämpliga bestämmelser för vissa typer

av lån som har getts ut före 1 januari 2011... 527

 

 

24.2.5

Beräkningen av kapitalkravet för

 

 

 

 

koncentrationsrisk och räntedifferensrisk

 

 

 

 

enligt standardformeln..................................

528

 

 

24.2.6

Ytterligare övergångsregler för

 

 

 

 

beräkningen av kapitalkravet för

 

 

 

 

aktiekursrisken enligt standardformeln.........

529

 

 

24.2.7

Efterlevnaden av solvenskapitalkravet .........

530

 

 

24.2.8

Övergångsregler för uppfyllelse av

 

 

 

 

minimikapitalkravet......................................

531

 

 

24.2.9

Beräkning av minimikapitalkravet ...............

532

 

 

24.2.10

Försäkringsföretag som bedriver

 

 

 

 

verksamhet som avser

 

 

 

 

tjänstepensionsförsäkringar ..........................

533

 

 

24.2.11

Riskfria räntor...............................................

545

 

 

24.2.12

Försäkringstekniska avsättningar..................

546

 

 

24.2.13

Interna modeller för beräkning av det

 

 

 

 

gruppbaserade solvenskapitalkravet .............

548

 

 

24.2.14

Övergångsbestämmelser för grupp ...............

549

 

 

24.2.15

Krav på plan för infasning m.m....................

551

25

Förslagens konsekvenser..............................................................

552

 

25.1

Konsekvenser för försäkringsföretagen.........................

553

 

25.2

Konsekvenser för försäkringsmarknaden ......................

557

 

25.3

Konsekvenser för kapitalmarknaden .............................

559

 

25.4

Konsekvenser för försäkringstagarna ............................

562

 

25.5

Konsekvenser för myndigheter......................................

563

 

25.6

Konsekvenser för domstolar..........................................

564

 

25.7

Samhällsekonomiska konsekvenser ..............................

564

26

Författningskommentar................................................................

565

 

26.1

Förslaget till lag om ändring i

 

 

 

försäkringsrörelselagen (2010:2043).............................

565

26.2Förslaget till lag om ändring i lagen (1967:531) om

tryggande av pensionsutfästelse m.m. ...........................

644

26.3Förslaget till lag om ändring i förmånsrättslagen

(1970:979) .....................................................................

645

26.4Förslaget till lag om ändring i lagen (1984:404) om

stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter ....................

645

26.5Förslaget till lag om ändring i konkurslagen

(1987:672) .....................................................................

645

26.6Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:980) om

handel med finansiella instrument.................................

645

26.7Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1560) om

årsredovisning i försäkringsföretag ...............................

646

26.8Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och

tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige ...............

646

13

Prop. 2015/16:9

26.9

Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:710) med

 

 

 

vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens

 

 

 

premiepensionsverksamhet ............................................

649

 

26.10

Förslaget till lag om ändring i lagen (2000:35) om

 

 

 

byte av redovisningsvaluta i finansiella företag .............

650

 

26.11

Förslag till lag om ändring i lagen (2000:562) om

 

 

 

internationell rättslig hjälp i brottmål .............................

651

 

26.12

Förslag till lag om ändringa av

 

 

 

försäkringsavtalslagen (2005:104) .................................

651

 

26.13

Förslaget till lag om ändring i aktiebolagslagen

 

 

 

(2005:551)......................................................................

651

 

26.14

Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:531) om

 

 

 

särskild tillsyn över finansiella konglomerat..................

652

 

26.15

Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:528) om

 

 

 

värdepappersmarknaden.................................................

652

 

26.16

Förslag till lag om ändring i lagen (2014:484) om en

 

 

 

databas för övervakning av och tillsyn över

 

 

 

finansmarknaderna .........................................................

652

 

Bilaga 1

Europaparlamentets och rådets direktiv

 

 

 

2009/138/EG av den 25 november 2009 om

 

 

 

upptagande och utövande av försäkrings- och

 

 

 

återförsäkringsverksamhet (Solvens II)..........................

653

 

Bilaga 2

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/51/EU

 

 

 

av den 16 april 2014 om ändring av direktiven

 

 

 

2003/71/EG och 2009/138/EG och förordningarna

 

 

 

(EG) nr 1060/2009, (EU) nr 1094/2010 och (EU) nr

 

 

 

1095/2010 med avseende på befogenheterna för

 

 

 

Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska

 

 

 

försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och

 

 

 

Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska

 

 

 

värdepappers- och marknadsmyndigheten)....................

808

 

Bilaga 3

Promemorians lagförslag................................................

869

 

Bilaga 4

Förteckning över remissinstanserna ...............................

953

 

Bilaga 5

Lagrådsremissens lagförslag ..........................................

954

 

Bilaga 6

Lagrådets yttrande........................................................

1094

 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 17 september

 

 

 

2015 ...................................................................................

1132

 

Rättsdatablad.......................................................................................

1133

14

1

Förslag till riksdagsbeslut

Prop. 2015/16:9

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043),

2.lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,

3.lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979),

4.lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter,

5.lag om ändring i konkurslagen (1987:672),

6.lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,

7.lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,

8.lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,

9.lag om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet,

10.lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag,

11.lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättshjälp i brottmål,

12.lag om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104),

13.lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),

14.lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat,

15.lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

16.lag om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna.

15

Prop. 2015/16:9

2

 

Lagtext

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regeringen har följande förslag till lagtext.

 

 

 

 

 

2.1

 

Förslag till lag om ändring i

 

 

 

 

 

 

försäkringsrörelselagen (2010:2043)

 

 

Härigenom föreskrivs1 i fråga om försäkringsrörelselagen (2010:2043)2

 

dels att 5–9 kap., 1 kap. 8 §, 3 kap. 8–14 och 22 §§, 4 kap., 5, 6 och

 

8 §§, 14 kap. 8 och 17 §§, 16 kap. 4 och 5 §§ ska upphöra att gälla,

 

 

dels att rubriken till 14 kap. och rubrikerna närmast före 1 kap. 8 §,

 

3 kap. 8–14 och 22 §§, 4 kap. 6 och 8 §§, 14 kap. 17 §, 16 kap. 4 och

 

5 §§ ska utgå,

 

 

 

 

 

 

 

 

dels att nuvarande 10 kap. ska betecknas 14 kap., nuvarande 17 kap.

 

ska betecknas 21 kap., nuvarande 14 kap. 1–7 §§ ska betecknas 17 kap.

 

1–8 §§,

nuvarande 14 kap. 9–15 §§ ska

betecknas

17 kap. 9–15 §§,

 

nuvarande 14 kap. 16 § ska betecknas 17 kap. 29 §, nuvarande 14 kap.

 

18 § ska betecknas 17 kap. 30 §, nuvarande 16 kap. 1–3 §§ ska betecknas

 

18 kap. 1–3 §§, nuvarande 16 kap. 6–12 §§ ska betecknas 18 kap. 9–

 

15 §§, nuvarande 16 kap. 14–26 §§ ska betecknas 18 kap. 16–28 §§,

 

 

dels att 1 kap. 1, 6, 7, 12, 13, 19, 20 och 23 §§, 2 kap. 2, 4, 10 och

 

19 §§, 3 kap. 2 och 17 §§, 4 kap. 2 §, 11 kap. 6 §, nya 17 kap. 2, 3, 7, 8,

 

12 och 30 §§, 18 kap. 1, 2, 10–13, 15 och 28 §§ och 21 kap. 1 och 5 §§

 

och att rubriken till 18 kap. och rubriken närmast före 1 kap. 13, 19 och

 

20 §§ och nya 17 kap. 3 § ska ha följande lydelse,

 

 

 

dels

att

rubriken

till

nya

14 kap.

ska

lyda

”Överlåtelse

av

 

försäkringsbestånd” och rubriken till nya 17 kap. ska lyda ”Tillsyn”,

 

 

dels att rubriken närmast före nuvarande 4 kap. 5 § ska sättas närmast

 

före nya 4 kap. 6 §, rubrikerna närmast före nuvarande 14 kap. 1–3 ska

 

sättas närmast före nya 17 kap. 1–3 §, rubriken närmast före nuvarande

 

14 kap. 5 § ska sättas närmast före nya 17 kap. 5 §, rubriken närmast före

 

nuvarande 14 kap. 6 ska sättas närmast före nya 17 kap. 7 §, rubriken

 

närmast före nuvarande 14 kap. 7 ska sättas närmast före nya 17 kap. 8 §,

 

rubrikerna närmast före nuvarande 14 kap. 10–15 §§ ska sättas närmast

 

före nya 17 kap. 10–15 §, rubriken närmast före nuvarande 14 kap. 16

 

ska sättas

närmast

före

nya

17 kap. 29 §,

rubrikerna närmast

före

 

nuvarande 16 kap. 1–3 §§ ska sättas närmast före nya 18 kap. 1–3 §§,

 

rubrikerna närmast före nuvarande 16 kap. 6–8 §§ ska sättas närmast före

 

nya 18 kap. 9–11 §§, rubriken närmast före nuvarande 16 kap. 12 § ska

1Jfr. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II), i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/51/EU.

2Senaste lydelse av

6 kap. 3 § 2013:583

17 kap. 6§ 2014:494

6 kap. 12 § 2013:583

17 kap. 29

§ 2014:494

9 kap. 1 § 2013:672

18 kap. 15

§ 2012:198

9 kap. 8 a § 2013:672

18 kap. 19

§ 2011:887.

9 kap. 10 § 2013:672

 

 

16

sättas närmast före nya 18 kap. 15 §, rubriken närmast före nuvarande Prop. 2015/16:9 16 kap. 14 § ska sättas närmast före nya 18 kap. 16 §, rubriken närmast

före nuvarande 16 kap. 17 § ska sättas närmast före nya 18 kap. 19 §, rubriken närmast före nuvarande 16 kap. 18 § ska sättas närmast före nya 18 kap. 20 §, rubrikerna närmast före nuvarande 16 kap. 22 och 23 §§ ska sättas närmast före nya 18 kap. 24 och 25 §§, rubrikerna närmast före nuvarande 16 kap. 25 och 26 §§ ska sättas närmast före 18 kap. 27 och 28 §§,

dels att det ska införas nio nya kapitel, 5–10, 16, 19 och 20 kap., 28 nya paragrafer, 1 kap. 16 a, 16 b, 19 a–19 c §§, 4 kap. 5, 6, 17 a och 17 b §§, 17 kap. 3 a, 7 a och 16–28 §§, 18 kap. 4–8 §§ närmast före 1 kap. 16 a §, 4 kap. 5 och 17 a §§, nya 17 kap. 7 a och 16–18, 22–24 §§ och 18 kap. 4, 5 och 8 §§ nya rubriker av följande lydelse.

17

Prop. 2015/16:9

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.

1 §

Denna lag innehåller bestäm- melser om försäkringsrörelse som drivs av svenska försäkringsföre- tag. Lagen gäller inte försäkrings- rörelse som drivs enligt andra författningar än denna lag.

Denna lag innehåller bestäm- melser om försäkringsrörelse som drivs av försäkringsföretag och om verksamhet som drivs av svenska specialföretag. Lagen gäller inte försäkringsrörelse som drivs enligt andra författningar än denna lag.

 

 

 

6 §

 

 

 

 

Bestämmelserna

om

livförsäk-

Bestämmelserna om

livförsäk-

ring, med undantag för 7 kap.

ring, med undantag för 8 kap., får

12–14 och 18 §§, får tillämpas på

tillämpas

på skadeförsäkringar

skadeförsäkringar

som

avses i

som

avses

i 2 kap. 11 §

första

2 kap. 11 § första stycket klasserna

stycket klasserna 1 och 2 samt på

1 och 2 samt på avgångsbidrags-

avgångsbidragsförsäkringar.

 

försäkringar.

 

 

Bestämmelserna om

livförsäk-

Bestämmelserna

om

livförsäk-

ring, med undantag för 5 kap. 3–

ring,

med

undantag

för

5 och

6 §§ samt 7 kap. 12–14 och 18 §§,

8 kap., behöver inte tillämpas på

behöver inte tillämpas på sådana

sådana livförsäkringar som avses i

livförsäkringar som avses i 2 kap.

2 kap. 12 § klasserna I b och IV,

12 § klasserna I b och IV, om

om premien är beräknad och be-

premien är beräknad och bestämd

stämd för längst fem år.

 

 

för längst fem år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 §

 

 

 

 

Ersättning som betalas i form av livränta eller sjukränta utgör livförsäkring om ersättningen betalas från en livförsäkring, och skadeförsäkring om ersättningen betalas från en skadeförsäkring. Om en sådan ränta har köpts i ett livförsäkringsföretag ska den dock i detta företag utgöra livförsäkring.

För sådan livränta eller sjukränta som tillhör skadeförsäkring gäller de särskilda bestämmelserna om livförsäkring i 5 kap. 4–8 §§ samt 10 kap. 16 och 17 §§.

Ersättning som betalas i form av livränta eller sjukränta utgör livförsäkring om ersättningen betalas från en livförsäkring, och skadeförsäkring om ersättningen betalas från en skadeförsäkring. Om en sådan ränta har köpts i ett livförsäkringsföretag, ska den dock i detta företag utgöra livförsäkring.

För sådan livränta eller sjukränta som tillhör skadeförsäkring gäller de särskilda bestämmelserna om livförsäkring i 14 kap. 16 och 17 §§.

18

I denna lag betyder

 

12 §3

 

 

 

 

 

 

 

 

Prop. 2015/16:9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. behörig myndighet: en utländsk myndighet som har behörighet att

utöva tillsyn över en utländsk försäkringsgivare,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. blandat

finansiellt

holding-

 

 

 

 

 

företag: ett sådant företag som

 

 

 

 

 

avses

i

1 kap.

 

3 §

4

lagen

 

 

 

 

 

(2006:531) om särskild tillsyn över

2. EES: Europeiska ekonomiska

finansiella konglomerat,

 

 

 

3. EES: Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet,

 

 

samarbetsområdet,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. EES-försäkringsgivare:

 

en

 

 

 

 

 

utländsk

försäkringsgivare

 

vars

 

 

 

 

 

hemland hör till EES och som

 

 

 

 

 

omfattas av Solvens II-direktivet,

 

 

 

 

 

5. externt kreditvärderingsinsti-

 

 

 

 

 

tut:

ett

kreditvärderingsinstitut

 

 

 

 

 

som har fått tillstånd eller blivit

 

 

 

 

 

certifierat

enligt

Europaparla-

 

 

 

 

 

mentets och

rådets

förordning

 

 

 

 

 

(EG)

nr

1060/2009

av

den

 

 

 

 

 

16 september

2009

om

kredit-

 

 

 

 

 

värderingsinstitut eller en central-

 

 

 

 

 

bank som utfärdar kreditvärder-

 

 

 

 

 

ingar som inte omfattas av den

 

 

 

 

 

förordningen,

 

 

 

 

 

 

3. försäkringsholdingföretag: ett

6. försäkringsholdingföretag: ett

moderföretag som inte är ett för-

moderföretag som inte är ett för-

säkringsföretag, en utländsk för-

säkringsföretag, en EES-försäk-

säkringsgivare eller

ett blandat

ringsgivare, ett försäkringsföretag

finansiellt

holdingföretag

enligt

från tredjeland eller ett blandat

1 kap. 3 § 3 lagen (2006:531) om

finansiellt holdingföretag och vars

särskild

tillsyn

över finansiella

huvudsakliga

verksamhet

är

att

konglomerat och vars huvudsak-

förvärva och förvalta andelar i

liga verksamhet är att förvärva och

dotterföretag som uteslutande eller

förvalta

andelar

i

dotterföretag

huvudsakligen

 

 

 

 

 

är

som uteslutande eller huvudsakli-

försäkringsföretag,

 

 

 

EES-

gen är

försäkringsföretag

eller

försäkringsgivare

eller

försäk-

utländska försäkringsgivare, och

ringsgivare från tredjeland,

 

 

 

 

 

 

 

7. försäkringsholdingföretag

 

 

 

 

 

 

med

blandad

verksamhet:

ett

 

 

 

 

 

moderföretag som inte är ett för-

 

 

 

 

 

säkringsföretag, en EES-försäk-

 

 

 

 

 

ringsgivare,

en

försäkringsgivare

 

 

 

 

 

från tredjeland, ett blandat finan-

 

 

 

 

 

siellt

holdingföretag

 

eller

ett

 

 

 

 

 

försäkringsholdingföretag och som

3 Senaste lydelse 2013:672.

19

Prop. 2015/16:9

4. specialföretag: ett utländskt företag som, utan att vara försäk- ringsgivare, övertar risker från ett försäkringsföretag eller en utländsk försäkringsgivare och som helt finansierar sin verksam- het genom emissioner av skulde- brev eller någon annan liknande form av finansiering, för vilken rätten till återbetalning är under- ordnad företagens skyldigheter enligt avtal om riskövertagande.

har minst ett dotterföretag som är försäkringsföretag,

8.försäkringsgivare från tredje- land: en utländsk försäkrings- givare vars hemland inte hör till EES och som skulle omfattas av Solvens II-direktivet om dess hemland hörde till EES,

9.grupptillsynsmyndighet: den myndighet som enligt 19 kap. 6 § ansvarar för grupptillsynen,

10.Solvens II-direktivet: Europaparlamentets och rådets

direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II), i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/51/EU,

11.specialföretag: ett aktiebolag eller en ekonomisk förening som, utan att vara ett försäkringsföretag eller en utländsk försäkrings- givare, övertar försäkringsrisker från ett försäkringsföretag eller en

EES-försäkringsgivare och som till fullo finansierar sin exponering för riskerna genom inkomster från emissioner av skuldebrev eller någon annan liknande form av finansiering, för vilken rätten till återbetalning är underordnad företagens skyldigheter enligt avtal om riskövertagande, och

12.tillsynskollegium: en perma- nent men flexibel struktur för sam- arbete, samordning och besluts- fattande mellan Finansin- spektionen och en eller flera behöriga myndigheter eller mellan flera behöriga myndigheter vid

tillsynen över en grupp enligt 19 kap.

 

Intresseföretag

 

Ägarintresse

 

 

13 §

 

Om ett företag äger andelar i en

Med ägarintresse avses att ett

 

juridisk person som inte är dot-

företag direkt eller indirekt inne-

20

terföretag och

utövar ett bety-

har minst 20 procent av kapitalet

dande inflytande över den juri- diska personens driftmässiga och finansiella styrning och om ägan- det utgör ett led i en varaktig för- bindelse mellan företaget och den juridiska personen, är den juri- diska personen intresseföretag till företaget.

Om ett företag innehar minst 20 procent av rösterna för samt- liga andelar i en annan juridisk person, ska det anses ha sådant inflytande över och sådan för- bindelse med denna som avses i första stycket, om inte annat framgår av omständigheterna. Detsamma gäller om företagets dotterföretag eller företaget tillsammans med ett eller flera dotterföretag eller flera dot- terföretag tillsammans innehar minst 20 procent av rösterna för samtliga andelar i den juridiska personen.

I de fall som avses i första och andra styckena ska sådana rättig- heter som tillkommer någon som handlar i eget namn men för en annan fysisk eller juridisk persons räkning anses tillkomma den per- sonen.

eller minst 20 procent av samtliga Prop. 2015/16:9 röster i ett annat företag.

Anknutet företag

16 a §

Ett anknutet företag är ett före- tag som är

1.ett dotterföretag,

2.ett företag som annars är föremål för ägarintresse, eller

3.ett företag som har gemensam eller i huvudsak gemensam ledning enligt 16 b § med ett annat företag.

16 b §

 

 

Företag har gemensam eller i

 

huvudsak

gemensam ledning om

 

de

 

 

1. står under samma ledning på

 

grund av

ett avtal mellan före-

21

Ett försäkringsföretag får bevil- jas undantag från 5–9, 16 och 19 kap. om
1. företagets årliga tecknade bruttopremieinkomster inte över- stiger ett belopp som motsvarar fem miljoner euro,
2. företagets totala försäkrings- tekniska avsättningar brutto, inklu- sive belopp som kan återvinnas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, inte överstiger ett belopp som motsvarar tjugofem miljoner euro,
3. företaget ingår i en grupp, om gruppens totala försäkringstekniska avsättningar, inklusive belopp som kan återvinnas brutto enligt åter- försäkringsavtal och från special- företag, inte överstiger ett belopp som motsvarar tjugofem miljoner euro,
4. företagets verksamhet inte omfattar försäkrings- eller åter- försäkringsrisker som täcker ansvars-, kredit- och borgensför- bindelser, såvida de inte utgör underordnade risker,
5. företagets verksamhet inte omfattar mottagen återförsäkring
a) med premier som överstiger ett belopp som motsvarar en halv miljon euro eller tio procent av

Prop. 2015/16:9

tagen eller en bestämmelse i före-

 

tagens bolagsordning, bolagsavtal

 

eller därmed jämförbara stadgar,

 

eller

 

2. har styrelser eller motsvar-

 

ande organ i utländska företag

 

som till större delen består av

 

samma personer och som har

 

fullgjort sitt uppdrag under räken-

 

skapsåret och fram till dess att

 

årsredovisningar har upprättats i

 

de berörda företagen.

Undantag för direkt skade-

Undantag beroende på storlek

försäkringsrörelse

 

19 §

I fråga om direkt skadeför- säkringsrörelse får undantag från denna lag i ett enskilt fall beslutas helt eller till vissa delar för

1. ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar, om

a) verksamheten inte omfattar kredit- eller borgensförsäkring eller annan ansvarsförsäkring än sådan som enligt 2 kap. 11 § andra stycket behandlas som underord- nad,

b) bolagsordningen eller stad- garna innehåller bestämmelser som tillåter uttaxering från del- ägare eller medlemmar,

c) den årliga premieinkomsten från skadeförsäkringsrörelsen inte överstiger ett belopp som mot- svarar fem miljoner euro, och

d) minst hälften av premiein- komsten kommer från företagets delägare eller medlemmar, samt

2. lokala skadeförsäkringsbolag som bara meddelar försäkring enligt 2 kap. 11 § första stycket klass 18 (assistans) i form av naturaförmåner och vilkas årliga premieinkomst inte överstiger ett belopp som motsvarar 200 000 euro.

22

bruttopremieinkomsterna, eller

b) där de försäkringstekniska avsättningar brutto, för belopp som kan återvinnas enligt åter- försäkringsavtal och från special- företag, inte överstiger ett belopp som motsvarar två och en halv miljon euro eller tio procent av de försäkringstekniska avsättningarna, och

6. inte något av de belopp som anges i 1–3 och 5 har överskridits under de föregående tre på varandra följande åren och inte heller förväntas göra detta inom de följande fem åren.

Undantag enligt första stycket får inte beviljas för ett försäkrings- företag som driver gränsöverskri- dande verksamhet eller verksam- het som sekundäretablering.

19 a §

Om något av de belopp som anges i 19 § första stycket 1–3 och 5 har överskridits under tre på varandra följande år, ska ett be- viljat undantag upphöra att gälla från och med det fjärde året. Ett försäkringsföretag ska snarast möjligt anmäla ett sådant över- skridande till Finansinspektionen.

19 b §

Ett företag får beviljas undantag från 5–9, 16 och 19 kap. i samband med att det får tillstånd att bedriva försäkringsrörelse, om företagets tecknade bruttopremie- inkomster eller försäkringstekniska avsättningar brutto, inklusive belopp som kan återvinnas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, inte förväntas över- skrida något av de belopp som anges i 19 § första stycket 1–3 och 5 inom de följande fem åren.

19 c §

Ett försäkringsföretag som beviljats undantag enligt 19 eller

Prop. 2015/16:9

23

Prop. 2015/16:9

19 b § ska åtminstone ha

 

 

1. tillgångar som uppgår till ett

 

belopp som motsvarar försäk-

 

ringstekniska

avsättningar

för

 

egen räkning,

 

 

 

2. ett

särskilt anpassat,

risk-

 

baserat kapitalkrav,

 

 

3. särskilt

anpassade garanti-

 

belopp,

 

 

 

 

4. en tillräcklig kapitalbas, och

 

5. ett

företagsstyrningssystem

 

som säkerställer att företaget styrs

 

på ett sunt och ansvarsfullt sätt.

Undantag för direkt

Undantag beroende på

 

livförsäkringsrörelse

verksamhet

 

 

20 §

 

 

 

I fråga om direkt livförsäkrings-

Undantag från denna lag i ett

rörelse får undantag från denna lag

enskilt fall får beslutas helt eller till

i ett enskilt fall beslutas helt eller

vissa delar för

 

 

till vissa delar för

 

 

 

 

1. försäkringsföretag som bara tillhandahåller försäkringsförmåner vid dödsfall, om förmånerna inte överstiger den genomsnittliga begravnings- kostnaden för en avliden person eller utgår i annan form än pengar, och

2. försäkringsföreningar, om

2. lokala

skadeförsäkringsbolag

a) stadgarna innehåller bestäm-

som

bara

meddelar

försäkring

melser som tillåter uttaxering för

enligt

2 kap. 11 §

första stycket

medlemmar, och

klass 18 (assistans) i form av

b) den årliga premieinkomsten

naturaförmåner

och

vilkas årliga

för livförsäkringsrörelse inte över-

premieinkomst

inte

överstiger ett

stiger ett belopp som motsvarar

belopp

som

 

motsvarar

fem miljoner euro under en

200 000 euro.

 

 

 

treårsperiod.

 

 

 

 

 

 

23 §

 

 

 

 

 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om

 

 

 

 

 

 

1. drivande av försäkringsrörelse

1. drivande av försäkringsrörelse

för att uppfylla Sveriges åtaganden

för att uppfylla Sveriges åtaganden

till följd av avtal mellan Europe-

till följd av avtal mellan Europe-

iska unionen (EU) och Schweiz,

iska unionen (EU) och Schweiz,

och

2. hur tillgångarna enligt 19 c §

 

1 ska definieras, placeras och

 

värderas,

 

 

 

 

 

2. hur kapitalkravet enligt 19 c §

 

2 ska beräknas,

 

 

 

 

3. fastställande

av

garanti-

 

belopp enligt 19 c § 3,

 

24

4. kapitalbasens nivå,

samman-

 

sättning och beräkningen av denna Prop. 2015/16:9

 

enligt 19 c § 4,

 

5. hur

ett företagsstyrnings-

 

system enligt 19 c § 5 ska utfor-

 

mas, och

 

2. den genomsnittliga begrav-

6. den

genomsnittliga begrav-

ningskostnaden enligt 20 § 1.

ningskostnaden enligt 20 § 1.

2kap.

2 §

I fråga om europabolag och

I fråga om europabolag och

 

europakooperativ

som

driver

europakooperativ

som

driver

 

försäkringsrörelse och som har ett

försäkringsrörelse och som har ett

 

sådant

förvaltningssystem

 

som

sådant förvaltningssystem

 

som

 

avses i artiklarna 39–42 i rådets

avses i artiklarna 39–42 i rådets

 

förordning (EG) nr 2157/2001 av

förordning (EG) nr 2157/2001 av

 

den 8 oktober 2001 om stadga för

den 8 oktober 2001 om stadga för

 

europabolag

eller

artiklarna

europabolag4 eller artiklarna 37–

 

37–41 i rådets förordning (EG) nr

41 i rådets förordning (EG) nr

 

1435/2003 av den 22 juli 2003 om

1435/2003 av den 22 juli 2003 om

 

stadga för europeiska kooperativa

stadga för europeiska kooperativa

 

föreningar

 

ska

följande

föreningar5

 

ska

 

följande

 

bestämmelser i denna lag om

bestämmelser i denna lag om

 

styrelsen

 

eller

dess

ledamöter

styrelsen

eller

dess

ledamöter

 

tillämpas

 

på tillsynsorganet

eller

tillämpas

tillsynsorganet

 

eller

 

dess ledamöter:

 

 

 

 

 

dess ledamöter:

 

 

 

 

 

 

2 kap.

 

4 § 4

om

lednings-

2 kap.

4 § 4

om

lednings-

 

prövning,

 

 

 

 

 

 

prövning,

 

 

 

 

 

 

 

4 kap.

9 § första

stycket

1

om

4 kap.

9 §

första

stycket

1

om

 

avtal med eller till förmån för

avtal med eller till förmån för

 

styrelseledamot,

 

 

 

 

 

styrelseledamot,

 

 

 

 

 

 

9 kap. 11 § om tystnadsplikt,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 kap. 8 § och 13 kap. 17 § om

11 kap. 8 § och 13 kap. 17 § om

 

uppgifter inför styrelseval,

 

 

uppgifter inför styrelseval,

 

 

 

11 kap.

10 §

och 13 kap.

11 §

11 kap.

10 §

och

13 kap.

11 §

 

om jäv för styrelseledamot,

 

 

om jäv för styrelseledamot,

 

 

13 kap.

13 §

om

överskridande

13 kap.

13 §

om

överskridande

 

av befogenhet och behörighet,

 

av befogenhet och behörighet,

 

 

14 kap.

13 §

om

rätt

för

17 kap. 13 § om rätt för Finans-

 

Finansinspektionen

att

samman-

inspektionen

att

sammankalla

 

kalla styrelsen och närvara vid

styrelsen och närvara vid sådant

 

sådant sammanträde samt delta i

sammanträde samt delta i över-

 

överläggningarna, och

 

 

 

läggningarna,

 

 

 

 

 

 

 

16 kap.

8 § om

återkallelse av

18 kap. 11 § om återkallelse av

 

tillstånd.

 

 

 

 

 

 

 

tillstånd, och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 kap. 45 § om tystnadsplikt.

 

Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag samt

 

21 § andra stycket och 26 § lagen (2006:595) om europakooperativ

 

framgår att de i första stycket angivna bestämmelserna om styrelsen eller

 

dess ledamöter ska tillämpas också på ett europabolags eller ett

 

europakooperativs lednings- eller förvaltningsorgan eller dess ledamöter.

25

Prop. 2015/16:9

 

 

 

 

 

 

4 §

 

 

 

 

 

 

Ett företag ska ges tillstånd att driva försäkringsrörelse, om

 

 

 

 

1. bolagsordningen eller stadgarna stämmer överens med denna

 

 

 

lag och andra författningar som reglerar ett företags bolagsordning eller

 

stadgar samt i övrigt innehåller de särskilda bestämmelser som behövs

 

med hänsyn till omfattningen och arten av den planerade verksamheten,

 

2. den planerade verksamheten kan antas komma att uppfylla kraven

 

enligt bestämmelserna i denna lag och andra författningar som reglerar

 

företagets verksamhet,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. den som kommer att ha ett kvalificerat innehav i ett försäkrings-

 

aktiebolag bedöms lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över led-

 

ningen av försäkringsaktiebolaget, och

 

 

 

 

 

 

4. de som avses ingå i styrelsen

4. de som avses ingå i styrelsen

 

för företaget och vara verkstäl-

för företaget eller vara verkstäl-

 

lande direktör i det, eller dennes

lande direktör i det, eller vara

 

ställföreträdare, har de insikter

ersättare för någon av dem, eller

 

och den erfarenhet som måste

de som avses ansvara för en sådan

 

krävas av den som deltar i

central

funktion

som

avses

i

 

ledningen av ett försäkringsföretag

10 kap.

4 § första

stycket har

de

 

och även i övrigt är lämpliga för

insikter och den erfarenhet som

 

en sådan uppgift.

 

 

 

måste krävas av den som deltar i

 

 

 

 

 

 

 

styrningen av ett försäkringsföre-

 

 

 

 

 

 

 

tag och även i övrigt är lämpliga

 

 

 

 

 

 

 

för en sådan uppgift.

 

 

 

 

Vid bedömningen enligt första stycket 3 ska kriterierna i 15 kap. 5 §

 

första stycket 1, 3 och 4 samt 6 § beaktas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 §

 

 

 

 

 

 

Ett

försäkringsföretag

ska

när

Ett försäkringsföretag

ska

när

 

rörelsen påbörjas ha en kapitalbas

rörelsen påbörjas ha en kapitalbas

 

som uppgår minst till garanti-

som uppgår minst till garanti-

 

beloppet

enligt 7 kap.

17

eller

beloppet

enligt 8 kap.

17

eller

 

18 §.

 

 

 

 

 

18 §.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 §

 

 

 

 

 

 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

 

dela föreskrifter om

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. de

krav som

ska

gälla

för

1. de

krav som

ska

gälla

för

 

deltagande i ledningen av ett

deltagande i styrningen av ett

 

försäkringsföretag enligt 4 § första

försäkringsföretag enligt 4 § första

 

stycket 4,

 

 

 

stycket 4 ,

 

 

 

 

 

2. de risker som hänför sig till

varje försäkringsklass enligt 11 och

 

12 §§ samt om beteckningar för

grupper av försäkringsklasser

enligt

 

11 §, och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. vad en verksamhetsplan enligt 18 § ska innehålla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 §

 

 

 

 

 

 

Om

 

förutsättningarna enligt

Om

förutsättningarna

enligt

 

andra

stycket är

uppfyllda,

ska

andra stycket är uppfyllda, ska

26

Finansinspektionen

inom

tre

Finansinspektionen

inom

 

tre

månader från det att en underrät-

månader från det att en underrät-

telse enligt 1 § togs emot lämna

telse enligt 1 § togs emot lämna

meddelande om underrättelsen till

meddelande om underrättelsen till

den behöriga myndigheten i det

den behöriga myndigheten i det

land

där sekundäretableringen

land

där sekundäretableringen

avses

inrättas. Inspektionen ska

avses

inrättas. Inspektionen

ska

samtidigt lämna ett intyg om att

samtidigt lämna ett intyg om att

försäkringsföretaget har en till-

försäkringsföretaget uppfyller

sol-

räcklig kapitalbas enligt 7 kap.

venskapitalkravet och minimikapi-

 

 

talkravet enligt 8 kap.

 

Ett meddelande enligt första stycket ska lämnas om det inte finns skäl att ifrågasätta att

1.försäkringsföretagets organisation är ändamålsenlig,

2.försäkringsföretagets finansiella situation är tillfredsställande med hänsyn till den planerade verksamhetens omfattning och art, eller

3.företrädaren för sekundäretableringen har tillräcklig kompetens och erfarenhet och i övrigt är lämpad att leda verksamheten vid sekundäreta- bleringen.

17 §

Finansinspektionen ska, inom en

Finansinspektionen ska, inom en

månad från det att en underrättelse

månad från det att en underrättelse

enligt 15 § togs emot, lämna med-

enligt 15 § togs emot, lämna med-

delande om underrättelsen till den

delande om underrättelsen till den

behöriga myndigheten i det land

behöriga myndigheten i det land

där den gränsöverskridande verk-

där den gränsöverskridande verk-

samheten ska drivas. Finans-

samheten ska drivas. Finansin-

inspektionen ska samtidigt lämna

spektionen ska samtidigt lämna ett

ett intyg om att försäkringsföre-

intyg om att försäkringsföretaget

taget har en tillräcklig kapitalbas

uppfyller solvenskapitalkravet och

enligt bestämmelserna i 7 kap. och

minimikapitalkravet enligt 8 kap.

en upplysning om vilka försäk-

och en upplysning om vilka för-

ringsklasser företagets tillstånd för

säkringsklasser företagets tillstånd

försäkringsrörelse omfattar.

för försäkringsrörelse omfattar.

4kap.

2 §

Information till försäkringstagare och dem som erbjuds att teckna en försäkring ska vara anpassad efter försäkringens art och tydligt visa för- säkringens villkor och värdeutveckling. Även andra ersättningsberätti- gade på grund av försäkringar ska ges den information de behöver.

I fråga om tjänstepensionsför- säkringar ska informationen inne- hålla uppgifter om försäkrings- företaget och dess verksamhet samt om de eventuella överens- kommelser som ligger till grund för försäkringarna.

Ett försäkringsbrev ska innehålla uppgifter både om de allmänna för- säkringsvillkoren och om de särskilda villkoren för den försäkring som avses i brevet.

Prop. 2015/16:9

27

Prop. 2015/16:9

Proportionalitetsprincip

5 §

Bestämmelserna i 5–10, 17 och 19 kap. ska tillämpas proportio- nellt i förhållande till arten, omfattningen och komplexiteten av riskerna i varje försäkringsföre- tags verksamhet.

6 §

Ett försäkringsföretag får ta upp eller ta över lån (upplåning) bara om det görs för att effektivisera kapitalförvaltningen eller om det övrigt är motiverat av försäkringsrörelsen.

Utöver första stycket krävs att den samlade upplåningen är av ringa betydelse med hänsyn till rörelsens omfattning och kapital- basens storlek.

Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen i ett enskilt fall besluta om undantag från kravet på att upplåningen ska vara av ringa betydelse.

.

Återköp och överföring

17 a §

Om en försäkringstagare har rätt till återköp eller överföring enligt 11 kap. 5 § försäkrings- avtalslagen (2005:104), ska för- säkringsföretaget se till att detta och de närmare villkoren för åter- köpet eller överföringen framgår av försäkringsavtalet.

 

17 b §

 

 

 

 

 

Om

en

försäkringstagare

som

 

har rätt till återköp eller över-

 

föring

enligt 11 kap. 5 § försäk-

 

ringsavtalslagen

(2005:104)

vill

 

flytta försäkringens värde till ett

 

annat

försäkringsföretag, ska

det

 

försäkringsföretag från vilket vär-

 

det flyttas så snart som möjligt

28

överföra

värdet

och de uppgifter

om försäkringen som behövs till Prop. 2015/16:9 det andra företaget.

5 kap. Tillgångar, skulder och försäkringstekniska avsättningar

Solvensbalansräkning

1 §

Ett försäkringsföretag ska upp- rätta en särskild balansräkning för solvensändamål (solvensbalans- räkning).

I solvensbalansräkningen ska tillgångar och skulder värderas enligt 2 § och försäkringstekniska avsättningar beräknas enligt 3–16 §§.

Värdering av tillgångar och skulder

2 §

Tillgångar och skulder ska tas upp till verkligt värde. Med verk- ligt värde avses det belopp till vilket en tillgång eller en skuld skulle kunna överlåtas eller regle- ras i en transaktion mellan sins- emellan oberoende parter som har ett intresse av att transaktionen genomförs.

Vid värderingen av skulder får hänsyn inte tas till försäkrings- företagets egen kreditvärdighet.

Försäkringstekniska avsättningar

Värdering av försäkringstekniska avsättningar

3 §

Ett försäkringsföretag ska göra försäkringstekniska avsättningar för sina åtaganden med anledning av ingångna försäkringsavtal.

De försäkringstekniska avsätt- ningarna ska motsvara det belopp som försäkringsföretaget skulle få betala om det omedelbart skulle

föra över sina åtaganden till ett

29

Prop. 2015/16:9

annat

försäkringsföretag,

som

är

 

oberoende och som har intresse av

 

att transaktionen genomförs.

 

 

Ansvarsfull beräkning

 

 

 

4 §

 

 

 

 

 

 

 

Beräkningen av de försäkrings-

 

tekniska avsättningarna ska grun-

 

das på antaganden om riskmått,

 

räntesatser

och

driftskostnader

 

som var för sig är ansvarsfulla,

 

tillförlitliga och objektiva.

 

 

 

Försäkringstekniska

 

 

 

avsättningarnas sammansättning

 

5 §

 

 

 

 

 

 

 

De

försäkringstekniska

avsätt-

 

ningarna ska utgöras av summan

 

av en bästa skattning av framtida

 

kassaflöden

enligt

6, 7

och

9–

 

12 §§ samt en riskmarginal enligt

 

13 §.

 

 

 

 

 

 

 

Någon separat

beräkning

av

 

riskmarginal ska inte göras, om de

 

förväntade

framtida kassaflödena

 

till följd av ingångna försäkrings-

 

avtal har en motsvarighet i kassa-

 

flöden

hos

finansiella instrument

 

för vilka det finns ett säkert mark-

 

nadsvärde. I ett sådant fall ska

 

värdet

av

de

försäkringstekniska

 

avsättningarna

i stället motsvara

 

marknadsvärdet för dessa finansi-

 

ella instrument.

 

 

 

 

Beräkning av den bästa skattningen

6 §

Den bästa skattningen av fram- tida kassaflöden ska motsvara det förväntade nuvärdet av de fram- tida kassaflöden som kan uppkom- ma med anledning av ingångna försäkringsavtal. Den ska beräk- nas med en relevant riskfri ränte- struktur.

30

7 §

Finansinspektionen får i ett enskilt fall besluta att ett försäk- ringsföretag får använda en matchningsjusterad riskfri ränte- struktur vid beräkningen av den bästa skattningen.

Ett försäkringsföretag som har fått tillstånd enligt första stycket får inte återgå till att använda en riskfri räntestruktur utan match- ningsjustering.

8 §

Ett försäkringsföretag ska ome- delbart underrätta Finansinspekt- ionen, om företaget inte uppfyller villkoren för användning av matchningsjustering enligt 7 §. Av underrättelsen ska det framgå när villkoren inte längre var uppfyllda.

Ett försäkringsföretag som har fått ett föreläggande enligt 17 kap. 7 a § att omedelbart upphöra med användningen av matchnings- justering, får inte beviljas tillstånd enligt 7 § första stycket inom två år från föreläggandet.

9 §

Ett försäkringsföretag får använda en volatilitetsjusterad riskfri räntestruktur vid beräk- ningen av de försäkringstekniska avsättningarna.

10 §

Finansinspektionen får i ett enskilt fall besluta att ett försäkringsföretag får använda en tillfälligt justerad riskfri räntestruktur vid beräkningen av den bästa skattningen.

11 §

Den bästa skattningen av fram- tida kassaflöden ska beräknas utan att avdrag görs för avgiven åter- försäkring eller för belopp som kan återfås från specialföretag.

Ett försäkringsföretag ska göra

Prop. 2015/16:9

31

Prop. 2015/16:9

en separat beräkning

av

belopp

 

som kan återfås på grund av

 

avgiven återförsäkring

eller

från

 

specialföretag. Sådana belopp ska

 

tas upp på solvensbalansräkning-

 

ens tillgångssida.

 

 

 

 

12 §

 

 

 

 

Finansinspektionen

får

i

ett

 

enskilt fall besluta att ett försäk-

 

ringsföretag får använda

ett

till-

fälligt avdrag vid beräkningen av de försäkringstekniska avsättning- arna.

Beräkning av riskmarginalen

13 §

Riskmarginalen ska motsvara det belopp som ett annat försäk- ringsföretag kan förväntas kräva, utöver den bästa skattningen av framtida kassaflöden, för att ta över och infria försäkringsföre- tagets åtaganden mot försäkrings- tagarna och andra ersättnings- berättigade.

Garantier och optioner

14 §

Vid beräkningen av de för- säkringstekniska avsättningarna ska hänsyn tas till värdet av garantier och optioner i ingångna försäkringsavtal.

Separat beräkning för olika för- säkringsrisker

15 §

Vid beräkningen av de försäk- ringstekniska avsättningarna ska ett försäkringsföretag dela upp sina försäkringsåtaganden i för- säkringsrisker av likartat slag eller åtminstone efter företagets olika affärsgrenar.

32

Beräkning vid solidarisk ansvarig- Prop. 2015/16:9 het

16 §

Om flera försäkringsföretag ansvarar solidariskt för en försäk- ring, ska bara den del av försäkringen som enligt avtal mellan företagen avser det enskilda företaget beaktas vid beräkningen av det företagets försäkringstekniska avsättningar.

Bestämmande av premier för livförsäkringar och vissa skadeförsäkringar

17 §

Premier för livförsäkringar, och skadeförsäkringar som meddelas för längre tid än tio år ska bestäm- mas på antaganden om dödlighet och andra riskmått, räntesats och driftskostnader som var för sig är ansvarsfulla, tillförlitliga och objektiva, om inte en avvikelse är försvarlig med hänsyn till försäk- ringsföretagets ekonomiska situa- tion.

Bemyndiganden

18 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.de försäkringstekniska avsätt- ningarnas innehåll och beräkning enligt 4, 6, 11 och 13–16 §§,

2.vilka krav som ska vara upp- fyllda för att ett försäkringsföretag ska få tillstånd att använda match- ningsjustering enligt 7 §,

3.hur en volatilitetsjustering enligt 9 § ska beräknas,

4.villkoren för undantag enligt 10 § och beräkningen av en tillfälligt justerad riskfri ränte- struktur, och

33

Prop. 2015/16:9

34

5. villkoren för undantag enligt

12 § och beräkningen av det tillfälliga avdraget.

6 kap. Investeringar Inledande bestämmelser

Aktsamhet

1 §

Ett försäkringsföretags till- gångar ska investeras på ett akt- samt sätt enligt 2–10 §§.

Vid intressekonflikter mellan försäkringsföretaget och försäk- ringstagarna ska tillgångarna investeras på det sätt som bäst gagnar försäkringstagarnas och andra ersättningsberättigades intressen.

Riskkontroll

2 §

Investeringar får endast göras i sådana finansiella instrument och andra tillgångar vars risker för- säkringsföretaget kan identifiera, mäta, övervaka, hantera, kontrol- lera och rapportera samt på lämp- ligt sätt beakta i den egna risk- och solvensbedömningen enligt 10 kap. 11 § andra stycket 1.

Riskspridning

3 §

Investeringar i finansiella instrument och andra tillgångar ska göras så att lämplig risk- spridning uppnås.

Samtliga tillgångar ska, med beaktande av försäkringsföretagets försäkringsåtaganden och föränd- ringar i tillgångarnas framtida värde och avkastning, investeras så att företagets betalningsbered- skap är tillfredsställande och den förväntade avkastningen tillräck- lig.

Lokalisering av tillgångar

Prop. 2015/16:9

4 §

Ett försäkringsföretags till- gångar ska förvaras så att de är åtkomliga för företaget.

Särskilda begränsningar för investeringar i vissa tillgångar

Derivatinstrument

5 §

Derivatinstrument får användas för att sänka risken i ett försäk- ringsföretag eller för att i övrigt effektivisera förvaltningen av före- tagets tillgångar och skulder.

Onoterade tillgångar

6 §

Investeringar i finansiella instrument och andra tillgångar som inte är upptagna till handel på en reglerad marknad ska hållas på aktsamma nivåer.

Tillgångar som svarar mot för- säkringstekniska avsättningar

Hänsyn till åtagandenas art och löptid

7 §

Tillgångar som motsvarar försäkringstekniska avsättningar enligt 5 kap. 3–7 och 9–16 §§ ska, utöver vad som följer av 1–6 §§, investeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till åtagandenas art och löptid. Investering av dessa tillgångar ska även göras på ett sätt som bäst gagnar försäkringstagarnas intressen, mot bakgrund av de mål för investeringarna som har uppställts och offentliggjorts.

35

Prop. 2015/16:9

Tillgångar för vilka försäkrings-

 

tagaren bär placeringsrisken

 

 

8 §

 

 

 

 

 

 

Bestämmelserna

i

3 §

första

 

stycket samt 5 och 6 §§ gäller inte

 

för tillgångar som svarar mot

 

avsättningar för vilka försäkrings-

 

tagaren eller andra ersättnings-

 

berättigade

bär placeringsrisken.

 

För sådana tillgångar ska 1 §, 2 §,

 

3 § andra

stycket

och

4 §

 

tillämpas, och i förekommande fall

 

även 9 och 10 §§.

 

 

 

 

När förmåner som är knutna till

 

tillgångar

enligt

första stycket

 

innefattar en garanterad avkast-

 

ning på investeringar eller någon

 

annan

garanterad

förmån,

gäller

 

1–6 §§

för

de

tillgångar

som

 

motsvarar ytterligare avsättningar

 

för den garanterade förmånen.

Särskilt om fondförsäkrings- tillgångar

 

9 §

 

 

 

Premier

för

fondförsäkringar

 

ska investeras så att de så nära

 

som möjligt motsvarar andelar i

 

sådana fonder som är knutna till

 

försäkringen och som försäkrings-

 

tagaren eller den försäkrade från

 

tid till annan bestämmer. Försäk-

 

ringsföretaget får begränsa antalet

 

fonder i vilka premier får placeras.

 

Utdelning och

ersättning vid

 

inlösen av andelarna får bara

 

användas för förvärv av nya

 

andelar i anknutna fonder och för

 

utbetalning eller betalning av kost-

 

nader enligt försäkringsavtalet.

 

Särskilt om tillgångar knutna till

 

annat referensvärde

 

10 §

 

 

 

Premier för försäkringsförmåner

 

som är knutna till ett aktieindex

 

eller till

något

annat referens-

36

värde, ska investeras så att de så

nära som möjligt motsvarar de förmåner som referensvärdet baseras på.

Register över tillgångar som svarar mot försäkringstekniska avsättningar

Krav på registerföring

11 §

Ett försäkringsföretag ska föra ett register som vid varje tidpunkt utvisar de tillgångar, värderade enligt 5 kap. 2 §, som används för att täcka de försäkringstekniska avsättningarna.

Om en tillgång som har anteck- nats i registret har upplåtits med sådan rätt att dess fulla värde inte kan utnyttjas för att täcka försäk- ringstekniska avsättningar, ska detta antecknas i registret.

Tillgångar som inte ska antecknas i registret

12 §

Följande tillgångar ska inte antecknas i registret:

1.fordringar på någon annan än försäkringstagare som understiger det belopp som gäldenären har att fordra av försäkringsföretaget, och

2.försäkringsaktiebolags egna aktier.

Förmånsrätt

13 §

Förmånsrätt enligt 4 a § för- månsrättslagen (1970:979) följer med fordran som

1.grundas på försäkringsavtal,

eller

2.avser återbetalning av premier för att ett försäkringsavtal inte har kommit till stånd eller har upphört att gälla.

Förmånsrätten omfattar de till- gångar som finns upptagna i det

Prop. 2015/16:9

37

Prop. 2015/16:9

38

register som anges i 11 § när företaget försätts i konkurs eller utmätning äger rum.

Fordran grundad på avtal om återförsäkring har förmånsrätt efter sådan fordran som anges i första stycket.

Bemyndigande

14 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.vad som avses med lämplig riskspridning enligt 3 § första stycket,

2.förvaring av tillgångar enligt

4 §,

3.användning av derivatinstru- ment enligt 5 §, och

4. förande av register enligt

11 §.

7 kap. Kapitalbas Tillräcklig kapitalbas

1 §

Ett försäkringsföretag ska ha en kapitalbas som minst uppgår till solvenskapitalkravet beräknat enligt 8 kap. 1 § eller 17 kap. 26 §.

Kapitalbasen ska dock aldrig vara mindre än minimikapital- kravet beräknat enligt 8 kap. 13–15 och 17–21 §§.

Kapitalbasens sammansättning

2 §

Kapitalbasen består av primär- kapital och av tilläggskapital som har godkänts av Finansinspek- tionen enligt 6 §.

Primärkapital

3 §

I primärkapitalet ska följande poster ingå:

1. den positiva skillnaden mellan Prop. 2015/16:9 tillgångar och skulder, inklusive försäkringstekniska avsättningar,

och

2. efterställda skulder. Tillgångar och skulder enligt

första stycket ska värderas enligt 5 kap. 1–7 och 9–16 §§.

Den positiva skillnaden mellan tillgångar och skulder enligt första stycket 1 ska minskas med värdet på innehav av egna aktier.

Tilläggskapital

4 §

Tilläggskapital är en post som inte ingår i primärkapitalet men som kan krävas in för att täcka förluster.

5 §

I tilläggskapitalet får följande poster ingå:

1.aktiekapital eller garantikapi- tal som inte har betalats in och som inte heller har begärts in,

2.kreditutrymme hos bank,

3.garantier,

4.framtida fordringar grundade på uttaxeringsrätt, och

5.andra rättsligt bindande utfästelser till försäkringsföre- taget.

För att få godkännas som tilläggskapital krävs att postens förlusttäckningsförmåga är till- räcklig. Posten ska värderas till ett belopp som återspeglar dess förmåga att täcka förluster.

6 §

Finansinspektionen ska fast- ställa det belopp som en post i tilläggskapitalet får tas upp till eller den metod som ska användas för att fastställa ett visst belopp.

Finansinspektionens beslut om att använda en metod enligt första stycket ska gälla för en viss tid.

39

Prop. 2015/16:9

Indelning av kapitalbasen

 

 

7 §

 

 

 

Posterna i kapitalbasen ska

 

delas in i nivåer enligt följande.

 

Nivå 1: poster i primärkapitalet

 

som kan täcka förluster helt och är

 

fullt efterställda.

 

 

 

Nivå 2: poster i primärkapitalet

 

som är fullt efterställda samt

 

poster i tilläggskapitalet som kan

 

täcka förluster helt och är fullt

 

efterställda.

 

 

 

Nivå 3: övriga poster.

 

 

En post ska anses kunna täcka

 

förluster helt om den i sin helhet

 

är tillgänglig eller kan infordras

 

på begäran för att täcka förluster,

 

både i den löpande verksamheten

 

och vid likvidation eller konkurs.

 

En post ska anses vara fullt

 

efterställd om den i sin helhet, vid

 

likvidation eller konkurs, inte får

 

återbetalas till innehavaren förrän

 

försäkringsföretagets

alla

andra

 

förpliktelser har uppfyllts.

 

 

8 §

 

 

 

Vid bedömning av om en post

 

ska anses kunna täcka förluster

 

helt eller vara fullt efterställd

 

enligt 7 §, ska det beaktas om

 

posten är fri från

 

 

 

1. krav på eller incitament till att

 

lösa in det nominella beloppet,

 

2. obligatoriska fasta kostnader,

 

och

 

 

 

3. belastningar.

 

 

 

Vid bedömningen

enligt

första

 

stycket ska även postens löptid

 

beaktas. Om en post är tidsbun-

 

den, ska hänsyn tas till om den

 

genomsnittliga löptiden på posten

 

är tillräcklig i förhållande till löp-

 

tiden på åtagandena.

 

 

 

Klassificering av kapitalbasposter

 

9 §

 

En post ska klassificeras som

40

nivå 1 eller 2 om den i väsentlig

grad uppfyller förutsättningarna Prop. 2015/16:9 för en sådan klassificering enligt 7

och 8 §§.

10 §

Ackumulerade vinster som inte har gjorts tillgängliga för utdel- ning till försäkringstagare och andra ersättningsberättigade (överskottsmedel) får klassificeras som nivå 1, om posterna uppfyller förutsättningarna för en sådan klassificering enligt 7 och 8 §§.

En post i tilläggskapitalet får klassificeras som nivå 2 om den avser

1.kreditutrymme hos bank och garantier som förvaras som säkerhet för försäkringsgivares borgenärer av en oberoende förvaltare och är utfärdade av kreditinstitut som är auktoriserade enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kredit- institut, och

2.framtida fordringar grundade på uttaxeringsrätt under de kommande tolv månaderna som kan ställas på delägare eller medlemmar i ömsesidiga försäkringsföretag.

Täckande av solvenskapitalkravet

11 §

Primärkapital som har klassifi- cerats som nivå 1 enligt 9 § eller 10 § första stycket ska uppgå till mer än en tredjedel av solvens- kapitalkravet enligt 8 kap. 1 §.

Primärkapital eller tilläggskapi- tal som har klassificerats som nivå 3 enligt 9 § ska vara mindre än en tredjedel av solvenskapitalkravet enligt 8 kap. 1 §.

41

Prop. 2015/16:9

42

Täckande av minimikapitalkravet

12 §

Den kapitalbas som ska täcka minimikapitalkravet enligt 8 kap. 13 § får bestå av primärkapital som har delats in i nivå 1 och 2 enligt 9 § och 10 § första stycket.

Primärkapital som har klassifi- cerats som nivå 1 enligt 9 § och 10 § första stycket ska uppgå till mer än hälften av minimikapital- kravet.

Minimikapitalkravet får i övrigt täckas av primärkapital som har klassificerats som nivå 2 enligt 9 §.

Bemyndiganden

13 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.de krav som ska gälla för god- kännande av poster som tilläggs- kapital och grunder för värdering av poster i tilläggskapitalet enligt 5 §,

2.vilka egenskaper och kriterier som ska beaktas vid indelning i nivåer enligt 7 §,

3.vilka egenskaper och kriterier som ska beaktas vid klassifi- ceringen av kapitalbasposter enligt 9 §, och

4.vilka egenskaper och kriterier som ska beaktas vid klassificering av poster i tilläggskapitalet enligt 10 § andra stycket.

8 kap. Solvenskapitalkrav och minimikapitalkrav

Solvenskapitalkrav

Beräkning av solvenskapitalkrav

1 §

Solvenskapitalkravet utgör den minsta storlek på det

medräkningsbara primärkapitalet som krävs för att försäkrings- företaget med 99,5 procents sannolikhet ska ha tillgångar under kommande tolv månader som täcker värdet av åtagandena gentemot försäkringstagarna och andra ersättningsberättigade på grund av försäkringar (skydds- nivå). Denna skyddsnivå ska även beaktas vid beräkningen av kapi- talkravet för var och en av de risker som ingår i solvenskapital- kravet.

Solvenskapitalkravet ska beräk- nas under antagandet att försäk- ringsföretaget kommer att fortsätta att driva sin verksamhet.

2 §

Solvenskapitalkravet ska beräk- nas med beaktande av alla mät- bara risker som företaget är utsatt för

Vid beräkningen ska minst följande risker beaktas:

1.försäkringsrisker,

2.marknadsrisker,

3.kreditrisker, och

4.operativa risker.

3 §

Vid beräkningen av solvenskapi- talkravet ska försäkringsföretaget beakta effekterna av sådana tek- niker som företaget använder för att reducera sina risker.

Beräkningsmetoder

4 §

Solvenskapitalkravet ska beräk- nas enligt en standardformel som anges i 5 §. Finansinspektionen får i ett enskilt fall besluta att ett försäkringsföretag får använda en intern modell enligt 9 kap. 1 § första stycket för att beräkna solvenskapitalkravet.

Prop. 2015/16:9

43

Prop. 2015/16:9

Beräkning enligt standardformeln

 

5 §

 

 

 

Solvenskapitalkravet

beräknat

 

enligt standardformeln ska utgöra

 

summan av

 

 

– ett

primärt solvenskapitalkrav

 

beräknat enligt 6–8 §§, och

 

– ett

kapitalkrav för

operativ

 

risk beräknat enligt 9 §,

 

 

minskat med

 

 

– ett

justeringsbelopp

beräknat

 

enligt 10 §.

 

Primärt solvenskapitalkrav

6 §

Det primära solvenskapital- kravet ska beräknas genom en justerad sammanläggning av kapi- talkraven för minst följande risker:

1. försäkringsrisker,

2. marknadsrisker, och

3. motpartsrisker.

7 §

Finansinspektionen får i ett enskilt fall besluta att ett försäk- ringsföretag får använda lämpliga parametrar som är specifika för företaget vid beräkningen av kapi- talkravet för försäkringsrisker.

 

8 §

 

 

 

 

 

Finansinspektionen

får i

ett

 

enskilt fall besluta att ett försäk-

 

ringsföretag som meddelar sådana

 

pensionsförsäkringar som anges i

 

58 kap.

2 §

inkomstskattelagen

 

(1999:1229) får beräkna kapital-

 

kravet för aktiekursrisk, som ingår

 

i kapitalkravet

för marknadsrisk,

 

enligt en särskild metod anpassad

 

för denna verksamhet.

 

 

Kapitalkrav för operativ risk

 

 

9 §

 

 

 

 

 

Kapitalkravet

för

operativ

risk

 

ska beräknas med beaktande av

44

sådana

operativa risker som

för-

säkringsföretaget är utsatt för och som inte har beaktats vid beräk- ningen av kapitalkravet för försäk- ringsrisker, marknadsrisker eller motpartsrisker.

Justeringsbelopp

10 §

Justeringsbeloppet enligt 5 § ska motsvara den minskning av försäkringsföretagets oförutsedda förluster som beror på

1.att företagets åtaganden gent- emot försäkringstagare eller andra ersättningsberättigade minskar till följd av villkoren i försäkrings- avtalet,

2.att företagets uppskjutna skatt förändras, eller

3.en kombination av 1 och 2.

Förenklade beräkningar

11 §

Ett försäkringsföretag får göra förenklade beräkningar av kapital- kravet för en specifik risk om

1.det är motiverat med hänsyn till arten, omfattningen och kom- plexiteten av de risker som före- taget är utsatt för, och

2.det är oproportionerligt betungande att göra beräkningar enligt standardformeln.

Underrättelse om bristande solvenskapitalkrav

12 §

Ett försäkringsföretag ska ome- delbart underrätta Finansinspekt- ionen, om företaget inte uppfyller solvenskapitalkravet eller om det finns risk för detta under de närm- aste tre månaderna.

Ett försäkringsföretag som tillämpar 5 kap. 10 eller 12 § ska omedelbart underrätta Finansin- spektionen, om företaget inte skulle uppfylla solvenskapital-

Prop. 2015/16:9

45

Prop. 2015/16:9

kravet

utan

en tillämpning

av

 

dessa bestämmelser.

 

 

 

Minimikapitalkrav

 

 

 

Beräkning av minimikapitalkrav

 

13 §

 

 

 

 

 

 

Minimikapitalkravet

utgör

den

 

minsta storlek på det medräk-

 

ningsbara

primärkapitalet

som

 

krävs

för

att

försäkringsföretaget

 

med 85 procents sannolikhet ska

 

ha tillgångar

under

kommande

 

tolv månader som täcker värdet av

 

åtagandena gentemot försäkrings-

tagarna och andra ersättnings- berättigade på grund av försäk- ringar.

14 §

Minimikapitalkravet ska beräk- nas med beaktande helt eller delvis av

1. försäkringstekniska avsätt- ningar,

2. premieinkomst,

3. positiv risksumma,

4. uppskjutna skatter,

5. administrativa kostnader, och

6. avgiven återförsäkring.

Justering av beräknat minimi- kapitalkrav

15 §

Minimikapitalkravet beräknat enligt 13 och 14 §§ får varken understiga 25 procent eller över- stiga 45 procent av solvenskapi- talkravet, inklusive kapitaltillägg enligt 17 kap. 24 §. Minimikapital- kravet får aldrig vara lägre än garantibeloppet enligt 17–21 §§.

Underrättelse om bristande minikapitalkrav

 

16 §

 

 

 

Ett försäkringsföretag ska ome-

46

delbart

underrätta

Finans-

inspektionen, om

Prop. 2015/16:9

1.företaget inte uppfyller mini- mikapitalkravet,

2.företaget inte uppfyller ett kapitalkrav som gäller efter det att företaget har beviljats undantag enligt 1 kap. 19 eller 19 b §, eller

3.det finns risk för att någon av situationerna enligt 1 och 2 inträffar under de närmaste tre månaderna.

Garantibelopp

17 §

För skadeförsäkringsföretag ska garantibeloppet uppgå till ett belopp som minst motsvarar 2,5 miljoner euro eller det högre belopp, grundat på förändringar i det europeiska konsumentpris- indexet, som Europeiska kommissi- onen årligen tillkännager. Om rörelsen omfattar försäkring eller risk som hänför sig till någon av klasserna 10–15 enligt 2 kap. 11 § första stycket ska dock garantibeloppet uppgå till ett belopp som minst motsvarar 3,7 miljoner euro eller det högre belopp, grundat på förändringar i det europeiska konsumentpris- indexet som Europeiska kommissi- onen årligen tillkännager.

18 §

 

 

 

 

 

För

livförsäkringsföretag

ska

 

garantibeloppet

uppgå

till

ett

 

belopp

som minst

motsvarar

 

3,7 miljoner euro eller det högre

 

belopp, grundat på förändringar i

 

det europeiska

konsumentpris-

 

indexet, som Europeiska kommissi-

 

onen årligen tillkännager.

 

 

19 §

 

 

 

 

 

För

återförsäkringsbolag

som

 

inte är captivebolag ska garanti-

 

beloppet uppgå till ett belopp som

 

minst motsvarar 3,6 miljoner euro

 

eller det högre belopp, grundat på

47

Prop. 2015/16:9

förändringar

i

det

europeiska

 

konsumentprisindexet,

som Euro-

 

peiska kommissionen årligen till-

 

kännager.

 

 

 

 

20 §

 

 

 

 

För ett sådant captivebolag för

 

återförsäkring som avses i artikel

 

13.5 i Solvens II-direktivet ska

 

garantibeloppet

uppgå till ett

 

belopp som

minst

motsvarar

 

1,2 miljon euro

eller

det högre

 

belopp, grundat på förändringar i

 

det europeiska

konsumentpris-

 

indexet, som Europeiska kommissi-

 

onen årligen tillkännager.

21 §

För försäkringsföretag som bedriver både liv- och skadeför- säkring enligt 4 kap. 7 § andra stycket ska garantibeloppet uppgå till summan av de belopp som anges i 17 första meningen och 18 §§.

Bemyndiganden

22 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1. hur det primära solvenskapi- talkravet ska beräknas enligt 6 §,

2. vilka krav som ska vara uppfyllda för att ett försäkrings- företag ska få tillstånd att använda företagsspecifika parametrar enligt 7 §,

3. vilka krav som ska vara upp- fyllda för att ett försäkringsföretag ska få beräkna kapitalkravet för aktiekursrisk utifrån en särskild metod enligt 8 §,

4. hur kapitalkravet för operativ risk ska beräknas enligt 9 §, och

5. hur justeringsbeloppet ska beräknas enligt 10 §.

48

9 kap. Interna modeller Allmänna bestämmelser

Krav på tillstånd

1 §

Ett försäkringsföretag får, efter tillstånd av Finansinspektionen, använda en intern modell för att beräkna solvenskapitalkravet. Ett sådant tillstånd får avse en full- ständig intern modell eller en partiell intern modell.

Bestämmelserna i 8 kap. 1 och 2 §§ gäller även när solvens- kapitalkravet beräknas med en intern modell.

Förutsättningar för att använda en intern modell

2 §

Tillstånd för ett försäkringsför- etag att använda en intern modell ska ges, om

1.försäkringsföretaget har ett för ändamålet lämpligt utformat riskhanteringssystem som upp- fyller kraven i 10 kap. 6 §, och

2.kraven i 6 och 9–18 §§ är uppfyllda.

Finansinspektionen ska fatta beslut i fråga om sådant tillstånd inom sex månader från det att en fullständig ansökan kom in till inspektionen.

Partiell intern modell

3 §

En partiell intern modell får användas för att beräkna

1. kapitalkravet för en eller flera av de risker eller undergrupper av risker som ingår i det primära solvenskapitalkravet enligt 8 kap.

6§,

2.kapitalkravet för operativ risk enligt 8 kap. 9 §,

3.justeringsbeloppet enligt

Prop. 2015/16:9

49

Prop. 2015/16:9

8 kap. 10 §, eller

 

 

 

4. kombinationer av 1, 2 eller 3.

 

En partiell intern modell får

 

tillämpas

hela

verksamheten

 

eller på en eller flera av för-

 

säkringsföretagets större affärsen-

 

heter.

 

 

 

 

 

 

Tillstånd att använda en partiell

 

intern modell

 

 

 

 

4 §

 

 

 

 

 

 

För

att ett

försäkringsföretag

 

ska få tillstånd att använda en

 

partiell intern modell krävs, utöver

 

det som anges i 2 §, att

 

 

1. det finns godtagbara skäl att

 

avgränsa tillämpningsområdet för

 

den interna modellen på det sätt

 

som försäkringsföretaget har gjort,

 

2. solvenskapitalkravet

kan

 

beräknas

mer

rättvisande

utifrån

 

försäkringsföretagets

riskprofil

 

och bestämmelserna i 8 kap. 1 och

 

2 §§

än

utifrån standardformeln

 

enligt 8 kap. 5–11 §§, och

 

3. den partiella interna modellen kan integreras helt med de beräk- ningar som ska ske enligt standardformeln.

Övergångsplan för utvidgning av en partiell intern modell

5 §

Finansinspektionen får i sam- band med handläggningen av en ansökan om användning av en partiell intern modell som är avgränsad till att avse endast en eller flera risker eller under- grupper av risker, eller en eller flera större affärsenheter, eller avgränsad i båda dessa avseen- den, förelägga ett försäkringsföre- tag att ge in en övergångsplan för hur företaget avser att utvidga modellens tillämpningsområde.

50

Godkännande av styrdokument för ändring av en intern modell

6 §

När ett försäkringsföretag ansöker om tillstånd att använda en intern modell, ska företaget lämna in ett styrdokument för ändring av modellen. Styrdoku- mentet ska innehålla en förteck- ning eller specifikation över möjliga större och mindre änd- ringar av den interna modellen. När Finansinspektionen prövar ansökan, ska inspektionen också pröva om styrdokumentet kan god- kännas.

Ändring av en intern modell och styrdokument

7 §

Ett försäkringsföretag som fått tillstånd att använda en intern modell får göra mindre ändringar av denna i enlighet med det styr- dokument för ändring av den interna modellen som godkänts av Finansinspektionen enligt 6 §.

För större ändringar i den interna modellen krävs tillstånd från Finansinspektionen.

Samtliga ändringar av styrdokumentet ska godkännas av Finansinspektionen.

Kraven i 2 § ska tillämpas vid Finansinspektionens prövning av om tillstånd ska ges enligt andra stycket eller ändring godkännas enligt tredje stycket.

Återgång till standardformeln

8 §

Ett försäkringsföretag som använder en intern modell får, efter tillstånd av Finansinspek- tionen, återgå till att helt eller delvis beräkna solvenskapital- kravet enligt standardformeln i 8 kap 5–11 §§. Ett sådant tillstånd

Prop. 2015/16:9

51

Prop. 2015/16:9

får

ges

endast

om

försäkrings-

 

företaget har visat att det finns

 

godtagbara skäl för en återgång

 

till standardformeln.

 

 

 

 

Krav på en intern modell och på

 

användningen av den

 

 

 

Krav på användning

 

 

 

 

9 §

 

 

 

 

 

 

 

En intern modell ska användas i

 

ett

försäkringsföretags

företags-

 

styrnings- och riskhanterings-

 

system, i dess beslutsprocesser och

 

i den egna risk- och solvens-

 

bedömningen.

 

 

 

 

 

Styrelsen ska ansvara för att

 

säkerställa att

utformningen

och

 

användningen

av

den

interna

 

modellen

är ändamålsenlig

och

 

ger ett tillfredsställande uttryck för

 

riskprofilen.

 

 

 

 

Statistisk kvalitet

10 §

Den beräkning av sannolikhets- fördelning som ligger till grund för en intern modell ska bygga på

1. relevanta försäkringsmatema- tiska och statistiska tekniker som stämmer överens med de metoder som används för beräkning av försäkringstekniska avsättningar, och

2. realistiska antaganden som ska kunna motiveras av försäk- ringsföretaget.

Uppgifter som används för den interna modellen ska vara läm- pade för ändamålet. De ska vara korrekta, fullständiga och aktuella.

Försäkringsföretaget ska minst en gång per år uppdatera de uppgifter som används för beräk- ningen av sannolikhetsfördel- ningen.

52

Diversifiering

Prop. 2015/16:9

11 §

Ett försäkringsföretag får i en intern modell ta hänsyn till inbör- des beroenden inom och mellan olika risker (diversifieringseffek- ter), om de metoder som används är ändamålsenliga.

Riskreducerande tekniker

12 §

Ett försäkringsföretag får i en intern modell beakta effekterna av riskreduceringstekniker, om före- taget även fullt ut inkluderar de risker som är förenade med dessa tekniker.

Beaktande av finansiella garantier och optioner

13 §

Ett försäkringsföretag ska i en intern modell ta hänsyn till värdet av garantier och optioner i ingångna försäkringsavtal.

Beaktande av samtliga förväntade utbetalningar

14 §

Ett försäkringsföretag ska i en intern modell beakta alla förväntade utbetalningar till försäkringstagare och andra ersättningsberättigade, oavsett om betalningarna är garanterade genom avtal eller inte.

Kalibrering av en intern modell

15 §

Ett försäkringsföretag ska kali- brera en intern modell på ett sätt som ger försäkringstagarna och andra ersättningsberättigade en skyddsnivå som är likvärdig med den nivå som anges i 8 kap. 1 §.

53

Prop. 2015/16:9

Resultatanalys

 

 

16 §

 

 

 

 

Ett

försäkringsföretag

som

 

använder en intern modell ska

 

minst en gång per år granska vad

 

som gett upphov till vinster eller

 

orsakat förluster inom de olika

 

större affärsenheterna.

 

 

Analysen ska visa hur den kate-

 

gorisering av risker som har valts i

 

den

interna

modellen förklarar

 

källor och orsaker till vinster och

 

förluster. Riskkategoriseringen ska

 

återspegla

försäkringsföretagets

 

riskprofil.

 

 

Validering av en intern modell

17 §

En intern modell ska regelbun- det valideras. Valideringen ska innefatta en utvärdering av model- lens funktion och en kontroll av att modellen är lämplig med hänsyn till företagets riskprofil.

Krav på dokumentation

 

18 §

 

 

 

 

 

Ett

försäkringsföretag

som

 

använder en intern modell ska

 

dokumentera

 

 

 

1. hur

den är

utformad

och

 

fungerar,

 

 

 

 

2. att den stämmer överens med

 

de krav som gäller för interna

 

modeller enligt 9–17 §§,

 

 

3. vilka

omständigheter

som

 

skulle kunna medföra att den inte

 

fungerar effektivt, och

 

 

4. vilka

större

ändringar

som

 

gjorts i den enligt 7 §.

 

 

Bemyndiganden

 

 

 

19 §

 

 

 

 

 

Regeringen eller den myndighet

 

som

regeringen

bestämmer

får

 

meddela föreskrifter om

 

54

1. förutsättningarna för tillstånd

att använda en fullständig eller Prop. 2015/16:9 partiell intern modell enligt

1–5 §§,

2.förutsättningarna för ändring av en intern modell och styr- dokument enligt 6 och 7 §§,

3.krav på användning av statis- tiska kvalitetsnormer för en intern modell enligt 9–14 §§,

4.kalibrering av en intern modell enligt 15 §,

5.validering av en intern modell enligt 17 §, och

6.krav på dokumentation enligt 18 §.

10 kap. Företagsstyrning

Företagsstyrningssystem

1 §

Ett försäkringsföretag ska ha ett företagsstyrningssystem som säkerställer att företaget styrs på ett sunt och ansvarsfullt sätt.

Systemet ska ses över regelbun- det av företaget.

Styrdokument

2 §

Ett försäkringsföretag ska upp- rätta och följa styrdokument för

1.riskhantering,

2.internkontroll,

3.internrevision,

4.verksamhet som omfattas av uppdragsavtal enligt 19 §,

5.uppgiftslämnande till Finans- inspektionen och kvalitetskontroll av uppgifterna, och

6.ändring av företagets interna modell, om en sådan modell används.

Styrdokumenten ska fastställas av styrelsen. De ska utvärderas och ses över minst en gång per år.

55

Prop. 2015/16:9

Kontinuitet i verksamheten

 

3 §

 

Ett försäkringsföretag ska ha

 

system, resurser och rutiner som

 

är lämpliga för att verksamheten

 

ska kunna bedrivas med kontinui-

 

tet och i enlighet med gällande

 

regler.

 

Ett försäkringsföretag ska ha en

 

beredskapsplan.

Centrala funktioner

4 §

Ett försäkringsföretag ska ha funktioner för riskhantering, regel- efterlevnad och internrevision samt en aktuariefunktion (centrala funktioner).

Lämplighetskrav

 

 

5 §

 

 

 

Ett försäkringsföretag ska säker-

ställa att den som ingår i styrelsen

för företaget eller är verkställande

direktör i det, eller är ersättare för

någon av dem, eller den som

ansvarar för eller utför arbete i en

central

funktion

i

företaget

uppfyller

de krav

som

anges i

2 kap. 4 § 4.

 

 

Försäkringsföretaget ska snar-

ast möjligt till Finansinspektionen

anmäla ändringar av vilka som

ingår i dess ledning enligt första

stycket eller som ansvarar för en

central funktion i företaget.

Försäkringsföretaget ska under-

rätta inspektionen om någon av de

personer som avses i första stycket

har ersatts på grund av att han

eller hon inte längre uppfyller

lämplighetskraven.

 

 

 

System för riskhantering

 

6 §

 

Ett försäkringsföretag ska ha ett

56

system för riskhantering som ska

innehålla de strategier, processer och rapporteringsrutiner som behövs för att säkerställa att före- taget fortlöpande kan identifiera, värdera, övervaka, hantera och rapportera risker samt beroenden mellan risker.

Systemet ska vara integrerat i företagets organisations- och beslutsstruktur. Det ska vara utfor- mat med lämplig hänsyn till de personer som leder företaget eller annars ingår i en central funktion.

Risker och krav på innehåll i styrdokumentet för riskhantering

7 §

Ett försäkringsföretags system för riskhantering ska avse såväl de risker som täcks av solvenskapital- kravet, eller ett kapitalkrav som ska uppfyllas av ett företag som har beviljats undantag enligt 1 kap. 19 eller 19 b §, som risker som inte, eller endast delvis, beaktas vid beräkningen av detta.

Systemet ska omfatta

1.försäkringsrisker,

2.matchningsrisker,

3.investeringsrisker, särskilt avseende derivatinstrument och liknande åtaganden,

4.likviditets- och koncentra- tionsrisker,

5.operativa risker,

6.risker hänförliga till återför- säkring och andra riskredu- ceringstekniker, och

7.beroenden mellan risker som företaget är eller kan komma att bli exponerade för.

Ett försäkringsföretags styr- dokument för riskhantering enligt 2 § 1 ska omfatta de risker som avses i andra stycket 1–6.

I ett försäkringsföretag som använder volatilitetsjustering enligt 5 kap. 9 § ska styrdokument för riskhantering också innehålla

Prop. 2015/16:9

57

Prop. 2015/16:9

riktlinjer för

volatilitetsjuster-

 

ingen.

 

 

 

 

 

Krav på företag som använder

 

 

matchningsjustering eller volatili-

 

tetsjustering

 

 

 

 

8 §

 

 

 

 

 

Ett

försäkringsföretag

som

 

använder

matchningsjustering

 

enligt

5 kap.

7 §

eller volatilitets-

 

justering enligt 5 kap. 9 § ska

 

 

1. upprätta

en

likviditetsplan,

 

och

 

 

 

 

 

2. regelbundet

utvärdera

sin

 

användning av justeringar.

 

Krav på regelbunden utvärdering

9 §

Ett försäkringsföretag ska regel- bundet bedöma hur känsliga de försäkringstekniska avsätt- ningarna och de medräkningsbara kapitalbasmedlen är för de antaganden som ligger till grund för fastställandet av den ränta som används vid beräkningen av den bästa skattningen av framtida kassaflöden.

Krav på analys av externa bedöm- ningar

10 §

Ett försäkringsföretag som använder bedömningar från externa kreditvärderingsinstitut vid beräkningar av de försäkrings- tekniska avsättningarna eller solvenskapitalkravet ska, när det är möjligt, göra en egen bedöm- ning av de externa värderingarna.

En egen risk- och solvens- bedömning

 

11 §

 

 

 

Ett

försäkringsföretag

ska

 

genomföra en egen risk-

och

58

solvensbedömning.

 

I den egna risk- och solvens- Prop. 2015/16:9 bedömningen ska försäkringsföre-

taget göra en bedömning av

1.företagets totala solvensbehov med hänsyn till dess specifika riskprofil, risktolerans och affärsstrategi,

2.företagets fortlöpande efter- levnad av bestämmelserna om solvens- och minimikapitalkraven, eller ett kapitalkrav som ska uppfyllas av ett företag som har beviljats undantag enligt 1 kap. 19 eller 19 b §, samt försäkringstek- niska avsättningar, och

3.hur betydande skillnaderna är mellan företagets riskprofil och de antaganden om risker som har legat till grund för beräkningen av solvenskapitalkravet eller ett kapitalkrav som ska uppfyllas av ett företag som har beviljats

undantag

enligt

1 kap.

19

eller

 

19 b §.

 

 

 

 

 

 

 

 

För

bedömningen

enligt

andra

 

stycket

1

ska

försäkringsföretaget

 

ha processer som säkerställer att

 

de risker som företaget är eller

 

kan komma att bli exponerade för,

 

på såväl kort som lång sikt,

 

identifieras och värderas. Före-

 

taget ska kunna redovisa de

 

metoder som använts vid bedöm-

 

ningen.

 

 

 

 

 

 

 

Ett

försäkringsföretag

som

 

använder

 

matchningsjustering

 

enligt

5 kap.

7 §,

volatilitets-

 

justering

enligt

5 kap.

9 §, en

 

tillfälligt justerad riskfri ränte-

 

struktur enligt 5 kap. 10 § eller ett

 

tillfälligt

avdrag

vid

beräkningen

 

av de försäkringstekniska avsätt-

 

ningarna enligt 5 kap. 12 §, ska i

 

den bedömning som avses i andra

 

stycket 2 göra en bedömning av

 

efterlevnaden

av bestämmelserna

 

om solvens- och minimikapital-

 

kraven, såväl med som utan

 

användning

av

matchningsjuste-

 

ring, volatilitetsjustering,

justerad

 

riskfri räntestruktur eller tillfälligt

59

Prop. 2015/16:9

avdrag

vid

beräkningen

av

de

 

försäkringstekniska

avsättning-

 

arna.

 

 

 

 

 

 

Den egna risk- och solvens-

 

bedömningen ska ingå som en

 

integrerad del i ett försäkrings-

 

företags

affärsstrategier

och

ska

 

beaktas

vid

företagets

strategiska

 

beslut.

 

 

 

 

 

Regelbundna bedömningar

12 §

Ett försäkringsföretag ska genomföra en egen risk- och solvensbedömning minst en gång per år. Om en väsentlig förändring skett av de risker som försäkringsföretaget är utsatt för, ska en ny sådan bedömning genomföras snarast möjligt.

Rapportering

13 §

Ett försäkringsföretag ska rapportera resultatet av varje egen risk- och solvensbedömning till Finansinspektionen.

System för internkontroll

14 §

Ett försäkringsföretag ska ha ett system för internkontroll.

Systemet ska omfatta förvalt- nings- och redovisningsmetoder, ramar för internkontrollen, lämp- liga rapporteringsrutiner och en funktion för regelefterlevnad.

Funktion för riskhantering

15 §

Funktionen för riskhantering ska ges en struktur som underlättar genomförande av riskhanterings- systemet.

60

Funktion för regelefterlevnad

16 §

Funktionen för regelefterlevnad ska

1.rapportera till styrelsen och den verkställande direktören i fråga om efterlevnaden av

a) bestämmelserna i denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen,

b) bestämmelser som har med- delats av Europeiska kommissi- onen med anledning av Solvens II- direktivet, och

c) de riktlinjer och rekommenda- tioner som har meddelats med anledning av det direktivet av Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Finansinspektionen och, om före- taget har inrättat en sekundär- etablering i ett land inom EES, den behöriga myndigheten i det landet,

2.lämna råd till företagets styrelse och den verkställande direktören om förebyggande av bristande efterlevnad av bestäm- melser enligt 1,

3.bedöma konsekvenserna av förändringar i bestämmelser, riktlinjer och rekommendationer enligt 1, och

4.identifiera och bedöma risker för bristande efterlevnad av bestämmelser, riktlinjer och rekommendationer enligt 1.

Funktion för internrevision

17 §

Funktionen för internrevision ska

1.utvärdera systemet för intern- kontroll,

2.utvärdera andra delar av företagsstyrningssystemet, och

3.rapportera resultat och lämna rekommendationer efter utvärder- ingarna till företagets styrelse.

Funktionen för internrevision

Prop. 2015/16:9

61

Prop. 2015/16:9

ska utföra

sina

uppgifter med

 

opartiskhet

och

vara oberoende

från den verksamhet som utvär- deras.

Aktuariefunktion

 

18 §

 

 

 

 

 

Aktuariefunktionen ska

 

 

1. samordna

och

svara

för

 

kvaliteten i de försäkringstekniska

 

beräkningarna och utredningarna,

 

2. bistå

styrelsen

och

den

 

verkställande direktören och

 

eget initiativ rapportera till dem i

 

frågor som rör metoder, beräk-

 

ningar och bedömningar av

 

 

a) de försäkringstekniska avsätt-

 

ningarna,

 

 

 

 

 

b) värderingen

av

försäkrings-

 

riskerna, och

 

 

 

 

c) återförsäkringsskydd

och

 

andra riskreduceringstekniker, och

 

3. bidra till företagets riskhan-

 

teringssystem.

 

 

 

 

Den som ska ansvara för eller

 

utföra uppgifter i aktuariefunk-

 

tionen ska ha de kunskaper och

 

erfarenheter av funktionens upp-

 

gifter som är tillräckliga med

 

hänsyn till arten, omfattningen och

 

komplexiteten av riskerna i före-

 

tagets verksamhet.

 

 

 

Finansinspektionen

får för

ett

 

försäkringsföretag

som

har

 

beviljats undantag enligt 1 kap. 19

 

eller 19 b § besluta om undantag

 

från villkoren för behörighet för

 

den som ansvarar för eller utför

 

uppgifter i aktuariefunktionen och

 

från kravet att upprätta en

 

aktuariefunktion.

 

 

 

 

Uppdragsavtal

 

 

 

 

19 §

 

 

 

 

 

Ett försäkringsföretag får,

med

 

de begränsningar som följer av

 

20 §, uppdra åt någon annan att

 

utföra ett visst arbete och vissa

62

funktioner

som ingår

i företagets

försäkringsrörelse (uppdragsav- Prop. 2015/16:9 tal). Ett sådant uppdrag inskrän-

ker dock inte företagets ansvar enligt denna lag.

Begränsningar i möjligheten att ingå uppdragsavtal

20 §

Ett uppdragsavtal får inte avse operativ verksamhet eller funk- tioner som är av väsentlig bety- delse, om det kan leda till att

1.kvaliteten i företagsstyrnings- systemet försämras väsentligt,

2.den operativa risken i före- taget ökar väsentligt,

3.Finansinspektionens möjlighet att utöva tillsyn försämras, eller

4.försäkringstagarnas möjlighet till tillfredsställande och fort- löpande service inte kan upprätt- hållas.

Anmälan av uppdragsavtal

21 §

Ett försäkringsföretag som har ingått ett uppdragsavtal som avser sådan operativ verksamhet eller sådana funktioner som är av väsentlig betydelse ska innan avtalet börjar gälla anmäla detta till Finansinspektionen. Ett försäk- ringsföretag ska snarast möjligt anmäla till Finansinspektionen om det inträffar väsentliga föränd- ringar inom den operativa verk- samheten eller funktionerna.

Åtgärder som krävs av ett försäkringsföretag som ingår ett uppdragsavtal

22 §

 

 

 

Ett försäkringsföretag som ingår

 

ett uppdragsavtal ska vidta de

 

åtgärder som krävs för att säker-

 

ställa att uppdragstagaren

 

1. samarbetar

med

Finans-

 

inspektionen när

det

gäller den

63

Prop. 2015/16:9

verksamhet eller de funktioner som

 

omfattas av uppdragsavtalet,

 

 

 

2. ger försäkringsföretaget, dess

 

revisorer

och

Finansinspektionen

 

tillgång till uppgifter som rör den

 

verksamhet eller de funktioner som

 

omfattas av uppdragsavtalet, och

 

3. ger

Finansinspektionen

fak-

 

tiskt tillträde till uppdragstagarens

 

lokaler.

 

 

 

 

 

 

 

Kompletterande riktlinjer m.m.

 

23 §

 

 

 

 

 

 

 

Ett försäkringsföretag ska upp-

 

rätta och följa försäkringstekniska

 

riktlinjer. Riktlinjerna ska komp-

 

letteras med ett försäkringstekniskt

 

beräkningsunderlag.

 

 

 

 

Försäkringstekniska

riktlinjer

 

för livförsäkring ska ges in till

 

Finansinspektionen senast den dag

 

de börjar användas eller ändras.

 

Tillsammans

med

riktlinjerna

 

ska det lämnas en redogörelse för

 

de

konsekvenser

som

riktlinjerna

 

får

för försäkringsföretaget

samt

 

för försäkringstagarna och andra

 

ersättningsberättigade

grund

 

av försäkringar.

 

 

 

 

 

Om det med hänsyn till försäk-

 

ringarnas

beskaffenhet eller

av

 

något annat särskilt skäl saknas

 

anledning att upprätta ett försäk-

 

ringstekniskt beräkningsunderlag,

 

får Finansinspektionen i ett enskilt

 

fall besluta om undantag från

 

skyldigheten

att

upprätta

ett

 

sådant underlag.

 

 

 

 

24 §

Ett försäkringsföretag ska upp- rätta och följa riktlinjer för han- tering av intressekonflikter mellan företagets intressenter.

25 §

Styrelsen ska fastställa försäk- ringstekniska riktlinjer och rikt- linjer för hantering av intressekon-

64

flikter. Riktlinjerna ska utvärderas och ses över minst en gång per år.

Bemyndiganden

26 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.vad ett system för riskhan- tering enligt 6 § ska innehålla när ett försäkringsföretag fått tillstånd att använda en partiell eller full- ständig intern modell,

2.innehållet i de riktlinjer för volatilitetsjustering som avses i 7 § fjärde stycket,

3.innehållet i en sådan likvidi- tetsplan som avses i 8 § 1,

4.kraven på regelbundna utvär- deringar som ska göras av för- säkringsföretag som använder matchnings- eller volatilitetsjuster- ing enligt 8 § 2,

5.kraven på regelbundna utvär- deringar som ska göras av för- säkringsföretag när det gäller företagets känslighet för de antag- anden som ligger till grund för fastställandet av den relevanta riskfria räntestrukturen enligt 9 §,

6.hur en sådan egen bedömning som avses i 10 § ska genomföras,

7.rapportering av resultat av den egna risk- och solvensbedöm- ning enligt 13 §,

8.vad funktionen för riskhan- tering enligt 15 § ska ansvara för när ett försäkringsföretag fått tillstånd att använda en partiell eller fullständig intern modell,

9.villkor för behörighet för den som ska ansvara för eller utföra uppgifter i aktuariefunktionen enligt 18 §,

10.innehållet i försäkringstek- niska riktlinjer och beräknings- underlag som avses i 23 §, och

11.vilka uppgifter som riktlinjer för hantering av intressekonflikter enligt 24 § ska omfatta.

Prop. 2015/16:9

65

Prop. 2015/16:9

66

11 kap.

6 §

Utöver

7 kap. 50 § aktie-

bolagslagen

(2005:551) gäller för

försäkringsaktiebolag som inte får dela ut vinst, att talan får föras mot ett bolagsstämmobeslut som strider mot de försäkringstekniska riktlinjerna eller placerings- riktlinjerna.

Utöver

7 kap. 50 § aktie-

bolagslagen

(2005:551) gäller för

försäkringsaktiebolag som inte får dela ut vinst, att talan får föras mot ett bolagsstämmobeslut som strider mot de försäkringstekniska riktlinjerna.

16 kap. Offentliggörande

Offentliggörande av solvens- och verksamhetsrapport

1 §

Ett försäkringsföretag ska offentliggöra en solvens- och verksamhetsrapport en gång per år. Rapporten ska uppdateras i de fall som anges i 4 och 6 §§.

Innehållet i solvens- och verksamhetsrapporten

2 §

Solvens- och verksamhets- rapporten ska innehålla en beskrivning av försäkringsföre- tagets

1.verksamhet och resultat,

2.företagsstyrningssystem,

3.riskprofil,

4.värderingsmetoder för sol- vensändamål, och

5.solvenssituation.

Ett försäkringsföretag som använder matchningsjustering enligt 5 kap. 7 § ska i rapporten beskriva denna och den portfölj av åtaganden och motsvarande till- gångar på vilka justeringen används samt kvantifiera effekterna av en slopad matchningsjustering på företagets finansiella ställning. Ett försäkringsföretag som använder volatilitetsjustering enligt 5 kap. 9 § ska i rapporten kvantifiera effekterna av en slopad volatili- tetsjustering på företagets finans-

iella ställning.

 

Prop. 2015/16:9

Ett

försäkringsföretag

får

helt

eller delvis lämna de uppgifter

som

ska

offentliggöras

genom

rapporten

genom hänvisning

till

uppgifter som företaget offentlig- gjort för att uppfylla andra rätts- liga eller administrativa krav, om dessa uppgifter är likvärdiga till art och omfattning.

Undantag från kravet på offentliggörande

3 §

Finansinspektionen får i ett enskilt fall besluta att ett försäk- ringsföretag inte behöver offentlig- göra uppgifter som anges i 2 § första stycket 1–4, om ett offentlig- görande skulle innebära att

1.företagets konkurrenter otill- börligt gynnas, eller

2.företaget bryter mot tystnads- plikt avsedd att skydda försäk- ringstagare eller annan som före- taget har en motpartsrelation till.

Ett försäkringsföretag som har beviljats undantag ska ange detta och skälen för undantaget i rapporten.

Uppdateringar av solvens- och verksamhetsrapporten

Uppdateringar om solvenskapital- kravet inte är uppfyllt

4 §

Ett försäkringsföretag som inte uppfyller solvenskapitalkravet ska omedelbart uppdatera tidigare offentliggjorda uppgifter i solvens- och verksamhetsrapporten, om

1.underskottet är betydande,

och

2.Finansinspektionen inte har fått någon realistisk åtgärdsplan inom två månader räknat från det datum då företaget upptäckte

att underskottet var betydande.

67

Prop. 2015/16:9

Om

Finansinspektionen

har

 

ansett att åtgärdsplanen är realis-

 

tisk, men underskottet inte har

 

korrigerats inom sex månader från

 

det att det upptäcktes, ska under-

 

skottet

offentliggöras

av

företaget

 

vid utgången av denna period.

 

Samtidigt ska företaget offentlig-

 

göra en förklaring av orsakerna

 

till det

kvarvarande

underskottet,

 

följderna av detta, vilka korriger-

 

ande åtgärder som har vidtagits av

 

företaget och

vilka

ytterligare

 

korrigerande

åtgärder

som

är

 

planerade.

 

 

 

 

5 §

På begäran av Finansinspek- tionen ska ett försäkringsföretag som inte uppfyller solvenskapital- kravet, samtidigt som underskottet är betydande och någon realistisk åtgärdsplan inte har överlämnats till inspektionen inom den tid som anges i 4 § första stycket 2, offent- liggöra

1. hur stort underskottet är,

2. en förklaring av orsakerna till underskottet,

3. följderna av underskottet, och

4. vilka korrigerande åtgärder som har vidtagits av företaget.

Uppdateringar om minimikapital- kravet inte är uppfyllt

 

6 §

 

 

 

 

 

Ett

försäkringsföretag

som

inte

 

uppfyller minimikapitalkravet

ska

 

omedelbart

uppdatera

tidigare

 

offentliggjorda uppgifter i solvens-

 

och

verksamhetsrapporten,

om

 

Finansinspektionen

 

 

 

1. bedömer att företaget

inte

 

kommer att kunna överlämna en

 

realistisk,

kortsiktig

finansiell

 

saneringsplan, eller

 

 

 

2. inte har fått någon sådan plan

 

inom en månad från den dag då

 

företaget

upptäckte att mini-

68

mikapitalkravet inte var uppfyllt.

Om

Finansinspektionen

har Prop. 2015/16:9

ansett att en finansiell sanerings-

plan

är realistisk, men

under-

skottet inte har korrigerats inom tre månader från det att det upp- täcktes, ska underskottet offentlig- göras av företaget senast vid utgången av denna period. Sam- tidigt ska företaget offentliggöra en förklaring av orsakerna till det kvarvarande underskottet, följd- erna av detta, vilka korrigerande åtgärder som har vidtagits av företaget och vilka ytterligare ko- rrigerande åtgärder som är plane- rade.

7 §

På begäran av Finansinspek- tionen ska ett försäkringsföretag som inte uppfyller minimikapital- kravet, samtidigt som någon av de omständigheter som anges i 6 § första stycket föreligger, offentlig- göra

1.hur stort underskottet är,

2.en förklaring av orsakerna till underskottet,

3.följderna av underskottet, och

4.vilka korrigerande åtgärder som har vidtagits av företaget.

System och styrdokument

8 §

Ett försäkringsföretag ska ha upprättat lämpliga informations- och rapporteringssystem för att kunna uppfylla bestämmelserna i 1–7 §§ och ha styrdokument som säkerställer att alla uppgifter som offentliggörs fortlöpande är rele- vanta.

Solvens- och verksamhetsrap- porter samt uppdateringar av dessa ska godkännas av försäk- ringsföretagets styrelse innan de offentliggörs.

69

Prop. 2015/16:9

Bemyndiganden

 

9 §

 

Regeringen eller den myndighet

 

som regeringen bestämmer får

 

meddela föreskrifter om

 

1. innehållet i solvens- och verk-

 

samhetsrapporten enligt 2 §,

 

2. vilka uppgifter en ansökan om

 

undantag från kravet på offentlig-

 

görande enligt 3 § ska innehålla,

 

och

 

3. innehållet i informations- och

 

rapporteringssystem och styrdoku-

 

ment enligt 8 §.

17 kap.

 

2 §

 

Finansinspektionen har tillsyn över försäkringsföretag.

 

Tillsynen omfattar att verksamheten drivs enligt

 

1. denna lag,

 

 

2. andra författningar som regle-

2. andra författningar som regle-

rar försäkringsföretagets närings-

rar företagets verksamhet,

verksamhet,

 

 

3. företagets bolagsordning eller

3. företagets bolagsordning eller

stadgar, och

stadgar,

 

4. företagets försäkringstekniska

4. företagets försäkringstekniska

riktlinjer och beräkningsunderlag

riktlinjer och beräkningsunderlag

samt dess placeringsriktlinjer och

samt riktlinjer för hantering av

riktlinjer för hantering av intresse-

intressekonflikter, och

 

konflikter.

5. styrdokument som

företaget

 

har upprättat och som har sin

 

grund i författningar som reglerar

 

företagets verksamhet.

 

Finansinspektionen har dessutom

Finansinspektionen har dessutom

tillsyn över att försäkringsföre-

tillsyn över att försäkringsföre-

tagets ägare och ledning uppfyller

tagets ägare och styrning uppfyller

lämplighetskraven i denna lag.

lämplighetskraven i denna lag.

 

Finansinspektionens

tillsyn ska

 

utgå från en proaktiv och risk-

 

baserad metod.

 

 

Samarbete med behöriga

Samarbete och utbyte av

 

 

myndigheter

 

 

information

 

 

 

 

 

3 §

 

 

 

Finansinspektionen ska i sin till-

Finansinspektionen ska i sin till-

 

synsverksamhet

samarbeta och

synsverksamhet samarbeta och

 

utbyta information

med behöriga

utbyta

information med

behöriga

 

myndigheter

och

Europeiska

myndigheter, Europeiska kommis-

70

kommissionen i den utsträckning

sionen

och Europeiska

försäk-

som följer av Sveriges medlem- skap i Europeiska unionen.

rings- och tjänstepensionsmyndig- heten i den utsträckning som följer av Sveriges medlemskap i Euro- peiska unionen.

3 a §

Finansinspektionen får hän- skjuta frågor som rör ett för- farande av en annan behörig myn- dighet inom EES till Europeiska försäkrings- och tjänstepensions- myndigheten för tvistlösning i de fall som framgår av artiklarna 33, 38, 155 och 158 i Solvens II- direktivet.

7 §

Finansinspektionen får när inspektionen anser att det är nödvändigt genomföra en undersökning hos ett försäkringsföretag.

Styrelsen och den verkställande direktören ska vid den tidpunkt som Finansinspektionen bestämmer hålla försäkringsföretagets tillgångar, räkenskapsmaterial och andra handlingar tillgängliga för granskning av befattningshavare hos inspektionen eller av någon annan som inspekt- ionen har förordnat.

Finansinspektionen får genom- föra en undersökning hos ett företag som har fått i uppdrag av ett försäkringsföretag att utföra viss verksamhet eller vissa funk- tioner, om det behövs för tillsynen av försäkringsföretaget.

Matchningsjustering

7 a §

Om ett försäkringsföretag inte längre uppfyller villkoren för till- stånd att använda matchnings- justering enligt 5 kap. 7 §, ska Finansinspektionen förelägga företaget att åtgärda bristerna inom två månader från den dag då villkoren inte längre var uppfyllda.

Om bristerna inte har åtgärdats inom den tid som anges i första stycket, ska företaget föreläggas att omedelbart upphöra med användningen av matchningsjuste- ring.

Prop. 2015/16:9

71

Prop. 2015/16:9

 

 

8 §

 

 

 

Skyldigheten enligt 5 och 6 §§ att

Skyldigheten enligt 5 och 7 §§ att

lämna upplysningar

och

hålla

lämna upplysningar

och

hålla

tillgångar

och

handlingar

tillgångar

och

handlingar

tillgängliga

för granskning

gäller

tillgängliga

för granskning

gäller

även för

 

 

 

även för

 

 

 

1.styrelsen och den verkställande direktören eller motsvarande organ i ett företag vars verksamhet uteslutande ska vara att biträda ett försäkringsföretag eller som ett försäkringsföretag har ett bestämmande inflytande i,

2.ordföranden och den verkställande direktören eller motsvarande befattningshavare i en skaderegleringsnämnd, villkorsnämnd eller i annat liknande organ, som biträder ett försäkringsföretag, och

3.styrelsen och den verkställande direktören i ett aktiebolag, om Finansinspektionen med bolagets samtycke har fattat beslut om en sådan skyldighet.

12 §

En revisor eller en särskild granskare ska genast rapportera till Finansinspektionen om han eller hon vid fullgörandet av sitt uppdrag i ett försäkringsföretag får kännedom om förhållanden som

1. kan utgöra en väsentlig överträdelse av de författningar som reglerar

företagets verksamhet,

 

 

 

 

 

 

 

2. kan

påverka företagets fort-

2. kan

påverka företagets

fort-

satta drift negativt, eller

satta drift negativt,

 

 

 

3. kan

leda till att revisorn

3. kan

leda till

att

revisorn

avstyrker att balansräkningen eller

avstyrker att balansräkningen eller

resultaträkningen fastställs eller till

resultaträkningen fastställs eller till

anmärkning enligt 9 kap. 33 eller

anmärkning enligt 9 kap. 33 eller

34 §§ aktiebolagslagen (2005:551)

34 §

aktiebolagslagen (2005:551)

eller 8 kap. 13 § lagen (1987:667)

eller 8 kap. 13 § lagen (1987:667)

om ekonomiska föreningar.

om ekonomiska föreningar, eller

 

 

4. kan

innebära

att

företaget

 

 

brister eller har brustit i uppfyl-

 

 

landet av solvens- eller minimi-

 

 

kapitalkravet

eller

av

ett

 

 

kapitalkrav som ska uppfyllas av

 

 

ett

företag

som

har

beviljats

undantag enligt 1 kap. 19 eller 19 b §.

Revisorn och granskaren har en motsvarande rapporteringsskyldighet om han eller hon får kännedom om förhållanden som avses i första stycket vid fullgörande av uppdrag som revisorn eller den särskilda granskaren har i försäkringsföretagets moderföretag eller dotterföretag eller ett företag som har en likartad förbindelse med försäkringsföretaget.

72

Redogörelse för företagets förmåga att hantera ändrade ekonomiska förhållanden

16 §

På begäran av Finansinspekt- ionen ska ett försäkringsföretag upprätta och till inspektionen lämna en redogörelse avseende företagets förmåga att hantera händelser eller förändringar av ekonomiska förhållanden som skulle kunna påverka företagets finansiella ställning negativt.

Skyldigheten enligt första stycket gäller även för verksamhet som omfattas av uppdragsavtal enligt 10 kap. 19 §.

Rapport angående de försäkrings- tekniska avsättningarna

17 §

På begäran av Finansinspekt- ionen ska ett försäkringsföretag lämna in en rapport som utvisar att nivån på de försäkringstekniska avsättningarna är lämplig och att beräkningen av dem utförs med relevanta metoder och med adekvata statistiska underlag.

Tillsyn av intern modell

18 §

På begäran av Finansinspekt- ionen ska ett försäkringsföretag som använder en intern modell lämna in en beräkning av solvenskapitalkravet med användning av standardformeln.

19 §

På begäran av Finansinspekt- ionen ska ett försäkringsföretag som använder en intern modell, men som inte längre uppfyller kraven för att få använda en sådan, lämna in en handlingsplan för hur företaget avser att inom skälig tid rätta till bristerna. En

Prop. 2015/16:9

73

Prop. 2015/16:9

sådan plan behöver inte upprättas,

 

om företaget kan visa att

 

överträdelsen är ringa.

 

 

 

 

20 §

 

 

 

 

 

 

 

Ett företag som inte upprättar

 

och genomför den plan som anges

 

i

19 §

ska

efter

beslut

av

 

Finansinspektionen

 

beräkna

 

solvenskapitalkravet

 

 

med

 

användning av standardformeln.

 

21 §

 

 

 

 

 

 

 

På begäran av Finansinspekt-

 

ionen ska ett

försäkringsföretag

 

som använder en intern modell

 

verifiera

kalibreringen

av

den

 

interna modellen

och

kontrollera

 

att

dess

specifikation

stämmer

 

överens

med

allmänt

accepterad

 

marknadspraxis.

Detta

ska

ske

 

genom användning av

relevanta

 

referensportföljer och antaganden

 

som har sin grund i externa upp-

 

gifter.

 

 

 

 

 

 

 

Företagsspecifika parametrar

 

 

22 §

 

 

 

 

 

 

 

Om ett försäkringsföretags risk-

 

profil avviker väsentligt från de

 

antaganden som ligger till grund

 

för beräkning av solvenskapital-

 

kravet enligt standardformeln och

 

det därför är olämpligt att beräkna

 

solvenskapitalkravet enligt denna,

 

får Finansinspektionen besluta att

 

företaget, vid beräkningen av kapi-

 

talkravet

för

riskkategorier

som

 

avser försäkringsrisk,

ska ersätta

 

en

undergrupp

av

parametrar

 

enligt standardformeln med före-

 

tagsspecifika parametrar.

 

 

 

Beräkning enligt en intern modell

 

i stället för med standardformeln

 

23 §

 

 

 

 

 

 

 

Om ett försäkringsföretags risk-

 

profil avviker väsentligt från de

74

antaganden som ligger till grund

för beräkning av solvenskapital- kravet enligt standardformeln och det därför är olämpligt för före- taget att beräkna solvenskapital- kravet enligt denna, får Finans- inspektionen besluta att företaget ska använda en fullständig eller partiell intern modell för beräk- ning av solvenskapitalkravet.

Kapitaltillägg

24 §

Finansinspektionen får efter granskning besluta om ett tillägg till solvenskapitalkravet (kapital- tillägg) för ett försäkringsföretag, om

1.företagets riskprofil avviker väsentligt från de antaganden som ligger till grund för beräkningen av solvenskapitalkravet enligt standardformeln, och

a) ett beslut om användning av en intern modell enligt 23 § är olämpligt eller har visat sig sakna verkan, eller

b) en fullständig eller partiell intern modell håller på att utarbetas,

2.företagets riskprofil avviker väsentligt från de antaganden som ligger till grund för beräkningen av solvenskapitalkravet enligt en fullständig eller partiell intern modell, till följd av att en eller flera kvantifierbara risker inte beaktats i tillräcklig utsträckning och företaget inte inom skälig tid har anpassat modellen till sin riskprofil,

3.företaget använder match- ningsjustering enligt 5 kap. 7 §,

volatilitetsjustering

enligt

5 kap.

9 §, en tillfälligt justerad

riskfri

räntestruktur enligt

5 kap.

10 §

eller ett tillfälligt avdrag vid beräkningen av de försäkrings-

tekniska

avsättningarna

enligt

5 kap.

12 § och

företagets

riskprofil

avviker väsentligt

från

Prop. 2015/16:9

75

Prop. 2015/16:9

de

antaganden

som

ligger

till

 

grund för justeringarna, eller

 

 

4. företagets

företagsstyrnings-

 

system

avviker

väsentligt

från

 

kraven i 10 kap. 1 §, samtidigt som

 

avvikelserna

medför

att

företaget

 

inte kan garantera en korrekt

 

identifiering,

mätning,

övervak-

 

ning, hantering

och

rapportering

 

av de risker som företaget expone-

 

ras för eller kan komma att bli

 

exponerat för och det är osanno-

 

likt att bristerna kan åtgärdas

 

inom skälig tid.

 

 

 

 

 

 

25 §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett

kapitaltillägg

som

avses i

 

24 § 1 och 2 ska beräknas så att

 

det

säkerställer att

 

försäkrings-

 

företaget

uppfyller

 

skyddsnivån

 

enligt 8 kap. 1 §.

 

 

 

 

 

 

Ett kapitaltillägg som avses i

 

24 § 3 ska vara proportionellt till

 

de väsentliga risker som uppstår

 

till följd av de avvikelser som har

 

föranlett kapitaltillägget.

 

 

 

Ett kapitaltillägg som avses i

 

24 § 4 ska vara proportionellt mot

 

de risker som finns på grund av

 

bristerna

i

 

företagsstyrnings-

 

systemet.

 

 

 

 

 

 

 

 

26 §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter ett beslut om kapitaltillägg

 

ska

försäkringsföretagets

solvens-

 

kapitalkrav utgöras av summan av

 

kapitaltillägget och solvenskapital-

 

kravet beräknat enligt standard-

 

formeln eller, om företaget har fått

 

tillstånd att använda en fullständig

 

eller partiell intern modell, i

 

enlighet med denna. Ett kapital-

 

tillägg som beslutas med stöd av

 

24 § 4

ska inte

ingå

i

solvens-

 

kapitalkravet

vid beräkning

av

 

riskmarginalen i ett företag som

 

värderar

bästa

skattningen

och

 

riskmarginalen separat.

 

 

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När kapitaltillägg beslutas enligt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 § 2 eller 4, ska Finansinspekt-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ionen

förelägga

försäkringsföre-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

taget att vidta de åtgärder som

 

 

 

 

 

 

 

 

 

behövs för att avhjälpa de brister

 

 

 

 

 

 

 

 

 

som har föranlett kapitaltillägget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett beslut om kapitaltillägg ska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

omprövas minst en gång per år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet ska ändras när de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

förhållanden som låg till grund för

 

 

 

 

 

 

 

 

 

beslutet har ändrats.

 

 

14 kap. 18 §

 

 

 

 

 

 

30 §

 

 

 

 

 

 

Regeringen får meddela före-

Regeringen får meddela före-

skrifter om sådana avgifter som

skrifter om sådana avgifter som

avses

i

16 §

och

17 §

tredje

avses i 29 §.

 

 

 

 

stycket.

 

 

 

 

 

 

 

Regeringen eller den myndighet

Regeringen eller den myndighet

som

regeringen

bestämmer

får

som

regeringen

bestämmer får

meddela föreskrifter om

 

 

meddela

föreskrifter

om

vilka

1. vilka upplysningar ett försäk-

upplysningar ett försäkringsföretag

ringsföretag

ska

 

lämna

 

till

ska lämna till

Finansinspektionen

Finansinspektionen enligt 5 §, och

enligt 5 § samt när och hur de ska

2. grunderna

för bedömningen

lämnas.

 

 

 

 

 

av tillförlitligheten

hos interna

 

 

 

 

 

 

 

modeller enligt 17 § första stycket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 kap. Ingripanden

 

 

 

 

 

16 kap. 1§

 

 

 

 

 

 

1 §

 

 

 

 

 

 

Finansinspektionen ska ingripa om

 

 

 

 

 

 

 

1. ett försäkringsföretag har åsi-

1. ett försäkringsföretag har åsi-

dosatt

 

sina

skyldigheter

enligt

dosatt

sina

skyldigheter

enligt

denna lag, andra författningar som

denna lag, andra författningar som

reglerar

företagets

näringsverk-

reglerar

företagets

verksamhet,

samhet,

företagets

bolagsordning

företagets

bolagsordning

eller

eller stadgar eller företagets för-

stadgar eller företagets för-

säkringstekniska

riktlinjer,

beräk-

säkringstekniska

riktlinjer,

beräk-

ningsunderlag, placeringsriktlinjer

ningsunderlag,

 

riktlinjer

för

eller riktlinjer för hantering av

hantering

av

 

intressekonflikter

intressekonflikter,

 

 

 

 

eller sådana styrdokument som har

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sin grund i författningar som

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reglerar företagets verksamhet,

2. bolagsordningen,

stadgarna,

2. bolagsordningen,

stadgarna,

de försäkringstekniska riktlinjerna,

de försäkringstekniska riktlinjerna,

beräkningsunderlaget,

placerings-

beräkningsunderlaget,

riktlinjerna

riktlinjerna

eller

riktlinjerna

för

för hantering av intressekonflikter

hantering av intressekonflikter inte

eller styrdokumenten inte längre är

Prop. 2015/16:9

77

Prop. 2015/16:9

längre är tillfredsställande med

tillfredsställande med

hänsyn

till

 

hänsyn till omfattningen och arten

omfattningen och arten av företa-

 

av företagets verksamhet, eller

gets verksamhet, eller

 

 

 

3. försäkringsbeståndet inte är tillräckligt för erforderlig riskutjämning.

 

16 kap. 2 §

2 §

 

 

 

 

 

Ingripande med stöd av 1 § sker

Ingripande med stöd av 1 § sker

 

genom utfärdande av föreläggande

genom utfärdande av föreläggande

 

att vidta rättelse inom viss tid,

att vidta rättelse inom viss tid,

 

genom förbud att verkställa beslut

genom förbud att verkställa beslut

 

eller genom anmärkning. Finansin-

eller genom anmärkning. Finansin-

 

spektionen får också med stöd av

spektionen får också med stöd av

 

7 §

begränsa ett försäkringsföre-

10 § begränsa ett försäkringsföre-

 

tags

förfoganderätt eller förbjuda

tags

förfoganderätt eller förbjuda

 

företaget att förfoga över sina

företaget att förfoga över sina

 

tillgångar i Sverige.

tillgångar i Sverige.

 

 

 

Om en överträdelse är allvarlig ska försäkringsföretagets tillstånd åter-

 

kallas eller, om det är tillräckligt, varning meddelas.

 

 

 

 

 

 

Åtgärdsplan vid bristande

 

 

 

 

solvenskapitalkrav

 

 

 

 

 

4 §

 

 

 

 

 

 

 

Om ett försäkringsföretag

inte

 

 

 

uppfyller solvenskapitalkravet, ska

 

 

 

Finansinspektionen

förelägga

 

 

 

företaget att

 

 

 

 

 

 

1. inom två månader från dagen

 

 

 

då bristerna konstaterades upp-

 

 

 

rätta en åtgärdsplan och över-

 

 

 

lämna planen till inspektionen för

 

 

 

godkännande, och

 

 

 

 

 

2. vidta nödvändiga åtgärder för

 

 

 

att inom sex månader från dagen

 

 

 

bristen

konstaterades

åter

 

 

 

uppfylla solvenskapitalkravet.

 

 

 

 

Om det är lämpligt, får Finans-

 

 

 

inspektionen

förlänga

tidsfristen

 

 

 

enligt första stycket 2 med tre

 

 

 

månader.

 

 

 

Förlängd tidsfrist vid exceptionella förhållanden

 

5 §

 

 

 

Om den Europeiska försäkrings-

 

och

tjänstepensionsmyndigheten

 

har meddelat att det föreligger

 

exceptionella förhållanden

och

 

dessa

förhållanden påverkar

ett

78

försäkringsföretag som är föremål

för åtgärder enligt 4 §, får Finans- Prop. 2015/16:9 inspektionen förlänga den tidsfrist

som avses i 4 § 2 med högst sju år. Ett försäkringsföretag ska under en sådan tidsfrist var tredje månad ge in en lägesrapport om vilka åtgärder som har vidtagits och i vilken mån solvenskapitalkravet

åter uppfyllts.

Om ett försäkringsföretags lägesrapport visar att det inte har skett några väsentliga framsteg med att åter uppfylla solvens- kapitalkravet från det att bristen konstaterades fram till dess rapporten gavs in, ska Finansinspektionen besluta att den förlängda tidsfristen ska upphöra att gälla.

6 §

Finansinspektionen ska förelägga ett försäkringsföretag att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att företaget kan uppfylla solvenskapitalkravet utan tillämpning av en tillfälligt justerad riskfri räntestruktur enligt 5 kap. 10 § eller ett tillfälligt avdrag enligt 5 kap. 12 § senast den 1 januari 2032 och att inom två månader från dagen då bristen konstaterades överlämna en plan för infasning till inspektionen.

Företaget ska lämna en lägesrapport till Finansinspek- tionen.

7 §

Finansinspektionen ska åter- kalla ett tillstånd att använda en tillfälligt justerad riskfri ränte- struktur enligt 5 kap. 10 § eller ett tillfälligt avdrag enligt 5 kap. 12 §, om den lägesrapport som avses i 6 § andra stycket visar att företaget inte kommer att kunna uppfylla solvenskapitalkravet senast den 1 januari 2032.

79

Prop. 2015/16:9

Finansiell saneringsplan vid

 

bristande minimikapitalkrav m.m.

 

8 §

 

 

 

 

Om

ett försäkringsföretag inte

 

uppfyller minimikapitalkravet eller

 

ett kapitalkrav som gäller efter det

 

att

företaget

har

beviljats

 

undantag enligt 1 kap. 19 eller 19

 

b §,

ska

Finansinspektionen

 

förelägga företaget att inom en

 

månad från dagen då bristen

 

konstaterades upprätta en finan-

 

siell saneringsplan och överlämna

 

planen till inspektionen för god-

 

kännande.

 

 

 

Den finansiella saneringsplanen

 

ska innehålla åtgärder som före-

 

taget ska vidta för att inom tre

 

månader från den dag då bristen

 

konstaterades åter uppfylla mini-

 

mikapitalkravet eller det kapital-

 

krav som gäller efter det att

 

företaget har

beviljats

undantag

 

enligt 1 kap. 19 eller 19 b §.

16 kap. 7 §

10 §

 

 

 

Finansinspektionen får begränsa ett försäkringsföretags förfoganderätt eller förbjuda företaget att förfoga över sina tillgångar i Sverige, om

1. företaget

inte

följer

gällande

1. företaget

inte följer gällande

bestämmelser

om

försäkrings-

bestämmelser

om

försäkrings-

tekniska avsättningar och skuld-

tekniska avsättningar,

 

täckning,

 

 

 

 

 

 

2. företaget

inte

uppfyller

sol-

2. företagets

kapitalbas

under-

stiger en tredjedel av solvens-

venskapitalkravet och det förelig-

marginalen

eller

inte

uppfyller

ger särskilda omständigheter som

gällande krav på garantibelopp,

ger anledning att befara att före-

 

 

 

 

 

 

 

tagets finansiella ställning kommer

 

 

 

 

 

 

 

att försämras ytterligare,

 

3. företagets

kapitalbas

under-

3. företaget inte uppfyller mini-

stiger solvensmarginalen eller, för

mikapitalkravet

eller

ett

ett försäkringsföretag som avses i

kapitalkrav som ska uppfyllas av

9 kap. 1 §

första

stycket

1, den

ett företag som har beviljats

gruppbaserade

 

kapitalbasen

undantag enligt 1 kap. 19 eller 19

understiger

den

gruppbaserade

b §, eller

 

 

 

solvensmarginalen

enligt

4 § i

 

 

 

 

samma kapitel, och det finns sär-

 

 

 

 

skilda skäl att anta att företagets

 

 

 

 

finansiella

ställning

ytterligare

 

 

 

 

kommer att försämras, eller

80

4. det vid beslut om återkallelse av företagets tillstånd bedöms vara Prop. 2015/16:9 nödvändigt för att skydda de intressen som försäkringstagarna och andra ersättningsberättigade på grund av försäkringar har.

Finansinspektionen får besluta hur försäkringsverksamheten ska drivas efter ett sådant beslut som avses i första stycket.

16 kap. 8 §

Om någon som ingår i ett försäkringsföretags styrelse eller är dess verkställande direktör inte uppfyller de krav som anges i 2 kap. 4 § 4, ska Finansinspekt- ionen återkalla företagets tillstånd. Det får dock ske bara om inspektionen först har beslutat att anmärka på att personen ingår i styrelsen eller är verkställande direktör och om han eller hon, sedan en av inspektionen bestämd tid om högst tre månader har gått, fortfarande finns kvar i styrelsen eller som verkställande direktör.

I stället för att återkalla tillstån- det får Finansinspektionen besluta att en styrelseledamot eller verk- ställande direktör inte längre får kvarstå i sin befattning. Finans- inspektionen får då förordna en ersättare. Ersättarens uppdrag gäller till dess försäkringsföretaget har utsett en ny styrelseledamot eller verkställande direktör.

11 §

Om någon som ingår i ett försäkringsföretags styrelse eller är dess verkställande direktör eller ansvarar för en central funktion inte uppfyller de krav som anges i 2 kap. 4 § 4, ska Finansinspekt- ionen återkalla företagets tillstånd. Det får dock ske bara om inspekt- ionen först har beslutat att anmärka på att personen ingår i styrelsen eller är verkställande direktör eller ansvarar för en cen- tral funktion och om han eller hon, sedan en av inspektionen bestämd tid om högst tre månader har gått, fortfarande finns kvar i styrelsen eller som verkställande direktör eller som ansvarig för en central funktion.

I stället för att återkalla tillstån- det får Finansinspektionen besluta att en styrelseledamot eller verk- ställande direktör eller den som ansvarar för en central funktion inte längre får kvarstå i sin befatt- ning. Finansinspektionen får då förordna en ersättare. Ersättarens uppdrag gäller till dess försäk- ringsföretaget har utsett en ny styrelseledamot eller verkställande direktör eller ansvarig för en cen- tral funktion.

16 kap. 9 §

12 §

Finansinspektionen ska återkalla ett försäkringsföretags tillstånd, om företaget

1.inte har anmälts för registrering inom föreskriven tid eller anmälan har avskrivits eller avslagits genom ett beslut som har vunnit laga kraft,

2.inte inom ett år från det till-

stånd gavs har börjat driva sådan

 

rörelse som tillståndet avser,

 

3. har förklarat sig avstå från

2. har förklarat sig avstå från

tillståndet,

 

tillståndet,

4. under

en sammanhängande

81

Prop. 2015/16:9 tid av sex månader inte har drivit försäkringsrörelse, eller

5. har försatts i konkurs eller om beslut har fattats om att företaget ska gå i tvångslikvidation.

I de fall som avses i första stycket 2 och 4 får i stället varning meddelas, om det är tillräckligt.

3. har försatts i konkurs eller om beslut har fattats om att företaget ska gå i tvångslikvidation,

4.inte uppfyller minimikapital- kravet eller ett kapitalkrav som ska uppfyllas av ett företag som har beviljats undantag enligt 1 kap. 19 eller 19 b §, och företagets finansiella saneringsplan är uppenbart otillräcklig, eller

5.inte inom tre månader från den tidpunkt då företaget inte längre uppfyllde minimikapital- kravet eller ett kapitalkrav som ska uppfyllas av ett företag som har beviljats undantag enligt 1 kap. 19 eller 19 b §, har vidtagit de åtgärder som finns angivna i en godkänd finansiell saneringsplan.

16 kap. 10 §

 

 

 

13 §

 

 

 

 

 

Finansinspektionen får återkalla ett försäkringsföretags tillstånd, om

företaget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. inte längre uppfyller kraven för tillstånd,

 

 

 

 

2. inte inom

angiven

tid

har

2. inte inom ett år från det till-

vidtagit åtgärderna i en plan som

stånd gavs har börjat driva sådan

har godkänts enligt 5 §, eller

 

rörelse som tillståndet avser,

3. i annat fall allvarligt åsido-

3. under

en

sammanhängande

sätter gällande

bestämmelser

för

tid av sex månader inte har drivit

verksamheten.

 

 

 

försäkringsrörelse,

 

 

 

 

 

 

4. inte inom de tidsfrister som

 

 

 

 

anges i 4 och 5 §§ har vidtagit de

 

 

 

 

åtgärder för att åter uppfylla

 

 

 

 

solvenskapitalkravet

som

finns

 

 

 

 

angivna i en godkänd åtgärdsplan,

 

 

 

 

eller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. i

annat

fall allvarligt

åsido-

 

 

 

 

sätter

gällande

bestämmelser för

 

 

 

 

verksamheten.

 

 

 

I de fall som anges i första stycket får i stället varning meddelas, om

det är tillräckligt.

 

 

 

 

 

 

 

 

16 kap. 12 §

 

 

 

15 §4

 

 

 

 

 

Finansinspektionen ska

anmäla

Finansinspektionen

ska

anmäla

ett beslut enligt 7 § till de behöriga

ett beslut enligt 10 § till de behö-

4

Senaste lydelse 2012:198.

82

 

myndigheterna i de EES-länder där

riga myndigheterna

i de

EES- Prop. 2015/16:9

företaget enligt underrättelse dri-

länder där företaget enligt under-

ver

försäkringsverksamhet

enligt

rättelse driver försäkringsverk-

3 kap. 1

eller 15 §.

Ett

sådant

samhet enligt 3 kap. 1 eller 8 §. Ett

beslut ska dessutom anmälas till

sådant beslut ska dessutom anmä-

behöriga myndigheter i de EES-

las till behöriga myndigheter i de

länder där företaget har tillgångar

EES-länder där företaget har till-

samt till Europeiska försäkrings-

gångar samt till Europeiska försäk-

och

tjänstepensionsmyndigheten

rings- och tjänstepensionsmyndig-

om

försäkringsföretaget

även

heten.

 

 

bedriver

verksamhet

avseende

 

 

 

tjänstepensionsförsäkring.

 

 

 

 

Finansinspektionen

ska

anmäla

Finansinspektionen

ska

anmäla

ett beslut om återkallelse av till-

ett beslut om återkallelse av till-

stånd för ett försäkringsföretag att

stånd för ett försäkringsföretag att

driva försäkringsrörelse till behö-

driva försäkringsrörelse till behö-

riga myndigheter i övriga länder

riga myndigheter i övriga länder

inom EES samt till Europeiska

inom EES samt till Europeiska

försäkrings- och tjänstepensions-

försäkrings- och tjänstepensions-

myndigheten

om försäkringsföre-

myndigheten.

 

 

taget

även

bedriver

verksamhet

 

 

 

avseende

tjänstepensionsförsäk-

 

 

 

ring.

Finansinspektionen får i samband med en anmälan enligt första eller andra stycket begära att den behöriga myndigheten i samarbete med inspektionen vidtar motsvarande åtgärder. Om företagets tillstånd har återkallats, får begäran avse att den behöriga myndigheten även i övrigt vidtar de åtgärder som behövs för att skydda de intressen som försäk- ringstagarna och andra ersättningsberättigade på grund av försäkringar har.

16 kap. 26 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om innehållet i en finansiell saneringsplan enligt

4 §.

28 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1. innehållet i en åtgärdsplan enligt 4 §,

2.innehållet i en plan för infasning och en lägesrapport enligt 6 §, och

3.innehållet i en finansiell sane- ringsplan enligt 8 §.

19 kap. Grupptillsyn Företag som ingår i en grupp

1 §

 

I en grupp ingår ett företag, dess

 

dotterföretag och andra anknutna

 

företag samt de företag som

83

 

Prop. 2015/16:9

dotterföretaget

har

ett

ägar-

 

intresse i.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I en grupp ingår även företag

 

som förenas av starka och var-

 

aktiga

finansiella

förbindelser

 

grund av avtal eller på annat sätt,

 

under förutsättning att ett av

 

företagen

genom

att

samordna

 

beslutsfattandet i företagen utövar

 

ett bestämmande

inflytande

över

 

de övriga företagen. Det företag

 

som

utövar

 

ett

 

bestämmande

 

inflytande

ska

 

betraktas

som

 

moderföretag

och

övriga företag

 

som dotterföretag.

 

 

 

 

 

 

Andra stycket gäller endast om

 

det för att upprätta och avsluta

 

sådana finansiella

förbindelser

 

som avses där krävs tillstånd av

 

grupptillsynsmyndigheten.

 

 

 

Fall då grupptillsyn ska utövas

 

 

2 §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Särskild tillsyn över försäkrings-

 

företag som ingår i en grupp

 

(grupptillsyn)

ska

 

utövas

enligt

 

detta kapitel.

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupptillsyn enligt 4, 5, 7–40,

 

42–64 och 74–103 §§ ska utövas

 

över

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. försäkringsföretag

som

är

 

moderföretag till eller har ägar-

 

intresse i åtminstone ett försäk-

 

ringsföretag, en EES-försäkrings-

 

givare

eller

en

försäkringsgivare

 

från tredjeland,

 

 

 

 

 

 

 

2. försäkringsföretag som har en

 

gemensam eller i huvudsak gemen-

 

sam ledning med ett annat försäk-

 

ringsföretag, en EES-försäkrings-

 

givare

eller

en

försäkringsgivare

 

från tredjeland, och

 

 

 

 

 

3. försäkringsföretag

 

vars

 

moderföretag är ett försäkrings-

 

holdingföretag

med

huvudkontor

 

inom EES eller ett blandat

 

finansiellt

holdingföretag

med

 

huvudkontor inom EES.

 

 

 

 

Grupptillsyn enligt 65–73 §§ ska

84

utövas

över

försäkringsföretag

vars moderföretag

är

en försäk- Prop. 2015/16:9

ringsgivare från

tredjeland,

ett

försäkringsholdingföretag

med

huvudkontor utanför EES eller ett

blandat

finansiellt

holdingföretag

med huvudkontor utanför EES.

 

Grupptillsyn

enligt

41 §

ska

utövas

över

försäkringsföretag

vars moderföretag är ett försäk- ringsholdingföretag med blandad verksamhet.

3 §

I 4–10 §§ finns allmänna bestämmelser om grupptillsyn och i 11 och 12 §§ bestämmelser om beslut att, helt eller delvis, inte beakta ett företag som ingår i en grupp vid grupptillsynen.

Nivån för grupptillsyn

 

 

 

4 §

 

 

 

 

 

 

Om det i toppen av en grupp

 

finns

ett

försäkringsföretag,

en

 

EES-försäkringsgivare, ett försäk-

 

ringsholdingföretag

med

huvud-

 

kontor inom EES eller ett blandat

 

finansiellt

holdingföretag

med

 

huvudkontor inom EES som är

 

moderföretag till ett sådant försäk-

 

ringsföretag som avses i 2 § andra

 

stycket 1 eller 2, ska bestämmel-

 

serna om grupptillsyn i 5, 7–40,

 

42–64

och 74–103 §§ tillämpas

 

enbart på nivån för detta yttersta

 

moderföretag inom EES.

 

 

 

Om det i toppen av en grupp

 

finns

ett

försäkringsföretag,

en

 

EES-försäkringsgivare, ett för-

 

säkringsholdingföretag

 

med

 

huvudkontor inom EES eller ett

 

blandat finansiellt

holdingföretag

 

med huvudkontor inom EES som

 

är moderföretag till ett försäk-

 

ringsholdingföretag

eller

blandat

 

finansiellt holdingföretag som i sin

 

tur är moderföretag till ett sådant

 

försäkringsföretag som avses i 2 §

 

andra stycket 3, ska bestämmel-

 

serna

om

grupptillsyn i

5, 7–40,

85

Prop. 2015/16:9

42–64

och

74–103 §§ tillämpas

 

enbart på nivån för detta yttersta

 

moderföretag inom EES.

 

 

Fortsatt tillsyn över de enskilda

 

försäkringsföretagen

 

 

5 §

 

 

 

 

Ett försäkringsföretag som ingår

 

i en grupp som omfattas av grupp-

 

tillsyn står även under tillsyn som

 

enskilt

försäkringsföretag

enligt

 

denna lag.

 

 

 

Grupptillsynsmyndigheten och

 

dess ansvar

 

 

 

6 §

 

 

 

 

För

försäkringsföretag

som

 

avses i 2 § andra stycket 1–3 ska

 

det finnas en grupptillsynsmyn-

 

dighet med ansvar för grupptill-

 

synen. Om det finns flera berörda

 

myndigheter,

ska

grupp-

 

tillsynsmyndigheten utses

bland

 

dem.

 

 

 

När Finansinspektionen är grupptillsynsmyndighet

7 §

Finansinspektionen ska vara grupptillsynsmyndighet, om det i gruppen finns ett eller flera för- säkringsföretag, men ingen EES- försäkringsgivare.

Finansinspektionen ska även vara grupptillsynsmyndighet

1. om det i toppen av en grupp finns ett försäkringsföretag,

2. om det i toppen av en grupp finns ett försäkringsholdingföretag eller ett blandat finansiellt hol- dingföretag som är moderföretag till ett försäkringsföretag,

3. om ett försäkringsholding- företag med huvudkontor i Sverige eller ett blandat finansiellt hol- dingföretag med huvudkontor i

Sverige är moderföretag till ett

86

försäkringsföretag och en eller Prop. 2015/16:9 flera EES-försäkringsgivare,

4.om det i gruppen finns fler än ett sådant försäkringsholdingföre- tag eller ett sådant blandat finansiellt holdingföretag som avses i artikel 247.2 b iii i Solvens II-direktivet, med huvudkontor i olika stater inom EES, däribland Sverige, och det dessutom i samma stater finns dotterföretag som är försäkringsföretag eller EES- försäkringsgivare varav det dotterföretag som har den största balansomslutningen är ett försäkringsföretag,

5.om ett försäkringsholding- företag eller ett blandat finansiellt holdingföretag är moderföretag till ett eller flera försäkrings- företag och en eller flera EES- försäkringsgivare men inte har huvudkontor i något av de länder där dotterföretagen finns, och det dotterföretag som har den största balansomslutningen är ett försäk- ringsföretag,

6.i andra fall än de som anges i 1–5, när ett eller flera försäkrings- företag och en eller flera EES- försäkringsgivare ingår i en grupp och det företag som har den största balansomslutningen är ett försäkringsföretag, eller

7.om inspektionen tillsammans med berörda behöriga myndig- heter kommer överens om det i enlighet med bestämmelserna i 8 § andra stycket.

Överenskommelse och beslut om utseende av grupptillsynsmyndig- het

8 §

När Finansinspektionen enligt 7 § ska vara grupptillsynsmyndig- het, får inspektionen tillsammans med berörda behöriga myndig-

heter komma överens om att en

87

Prop. 2015/16:9

annan

myndighet

inom

EES

än

 

inspektionen

ska

utses

 

till

 

grupptillsynsmyndighet. Finansin-

 

spektionen får träffa en sådan

 

överenskommelse,

om

 

det

är

 

olämpligt att inspektionen utses till

 

grupptillsynsmyndighet

 

 

med

 

hänsyn till gruppens struktur och

 

den

relativa

betydelsen

 

av

 

gruppens verksamhet

i

olika

 

länder.

 

 

 

 

 

 

 

Om det i ett annat fall än det

 

som avses i första stycket skulle

 

vara olämpligt med hänsyn till en

 

grupps struktur och den relativa

 

betydelsen av dess verksamhet i

 

olika länder att grupptillsyns-

 

myndigheten

utses enligt

de

 

grunder som anges i artikel 247.2 i

 

Solvens II-direktivet, får Finans-

 

inspektionen träffa en överens-

 

kommelse om att inspektionen eller

 

en behörig myndighet ska vara

 

grupptillsynsmyndighet

för

grup-

 

pen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Om

en överenskommelse enligt

 

andra

stycket

innebär

 

att

 

Finansinspektionen

utses

 

till

 

grupptillsynsmyndighet,

 

 

 

ska

 

inspektionen fatta ett beslut om

 

detta och överlämna beslutet till

 

gruppen.

 

 

 

 

 

 

 

En

överenskommelse

 

enligt

 

första eller andra stycket får

 

träffas inom tre månader från den

 

dag då frågan om en sådan

 

överenskommelse väcktes

av

en

 

berörd

myndighet. Den

berörda

 

gruppen ska ges tillfälle att yttra

 

sig.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hänskjutande av ett ärende om

 

 

utseende av grupptillsynsmyndig-

 

het till Europeiska försäkrings-

 

 

och tjänstepensionsmyndigheten

 

9 §

 

 

 

 

 

 

 

 

Om

Finansinspektionen

eller

 

någon av de berörda behöriga

88

myndigheterna

inom

den

 

tre-

 

 

 

 

 

 

 

 

månadersfrist som anges i 8 § har Prop. 2015/16:9 hänskjutit ärendet till Europeiska

försäkrings- och tjänstepensions- myndigheten och begärt myndig- hetens hjälp i enlighet med artikel 19 i förordning (EU) nr 1094/2010, i lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/51/EU, ska inspek- tionen och de berörda behöriga myndigheterna invänta det beslut som Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten kan komma att fatta enligt artikel 19.3 i samma förordning. Finansin- spektionen ska följa ett sådant beslut i sak. Om Finans- inspektionen utsetts till grupptill- synsmyndighet, ska inspektionen överlämna beslutet och skälen för det till försäkringsföretaget och tillsynskollegiet.

Finansinspektionen får inte hän- skjuta ett ärende till Europeiska försäkrings- och tjänstepensions- myndigheten efter det att tremånadersperioden löpt ut eller ett beslut har fattats.

10 §

Om ett beslut enligt 8 och 9 §§ inte kan fattas, ska uppgiften som grupptillsynsmyndighet utföras av den myndighet som följer av artikel 247.2 i Solvens II- direktivet.

Beslut om att inte beakta ett företag i en grupp vid grupptillsynen

11 §

 

 

 

När

Finansinspektionen

är

 

grupptillsynsmyndighet får inspek-

 

tionen i ett enskilt fall besluta att,

 

helt eller delvis, inte beakta ett

 

företag som ingår i en grupp vid

 

grupptillsynen om

 

 

1. företaget är beläget i ett land

 

utanför EES och det finns rättsliga

 

hinder