Regeringens proposition 2015/16:79

En ny tullag Prop.
  2015/16:79

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 januari 2016

Stefan Löfven

Magdalena Andersson

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition lämnas förslag till de lagändringar som behövs för att komplettera Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (unionstullkodexen).

EU är en tullunion med gemensam tullagstiftning. Kärnan i denna gemensamma tullagstiftning har sedan 1992 varit rådets förordning (EEG) nr 2913/92, dvs. gemenskapstullkodexen. Bestämmelser i svensk rätt som kompletterar gemenskapstullkodexen finns främst i tullagen (2000:1281) och lagen (1994:1548) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. I och med att gemenskapstullkodexen nu har ersatts av unionstullkodexen har det varit nödvändigt att se över den svenska tullagstiftningen.

Denna proposition innehåller förslag till en ny tullag som ersätter den nuvarande tullagen och lagen om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. Samtidigt föreslås vissa ändringar i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen och lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet samt följdändringar i ett trettiotal lagar.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 maj 2016.

1

Prop. 2015/16:79

2

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut ................................................................. 7
2 Lagtext .............................................................................................. 9
  2.1 ................................................................ Förslag till tullag 9
  2.2 ................ Förslag till lag om ändring i utsökningsbalken 37

2.3Förslag till lag om ändring i lagen (1959:590) om

gränstullsamarbete med annan stat ................................... 38

2.4Förslag till lag om ändring i lagen (1972:266) om

skatt på annonser och reklam ........................................... 39

2.5Förslag till lag om ändring i lagen (1979:1088) om

gränsövervakningen i krig m.m. ....................................... 41

2.6Förslag till lag om ändring i lagen (1985:146) om

  avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter.......... 42
2.7 Förslag till lag om ändring i strålskyddslagen  
  (1988:220) ........................................................................ 43

2.8Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1602) om

valuta- och kreditreglering ............................................... 44

2.9Förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen

(1994:200) ........................................................................ 45

2.10Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1547) om

tullfrihet m.m.................................................................... 53

2.11Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1551) om

frihet från skatt vid import, m.m. ..................................... 57

2.12Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om

tobaksskatt........................................................................ 60

2.13Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1564) om

alkoholskatt ...................................................................... 65

2.14Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om

skatt på energi................................................................... 68

2.15Förslag till lag om ändring i lagen (1995:439) om

  beskattning, förtullning och folkbokföring under  
  krig eller krigsfara m.m. ................................................... 72
2.16 Förslag till lag om ändring i vapenlagen (1996:67).......... 73

2.17Förslag till lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett

annat land inom Europeiska unionen ............................... 74

2.18Förslag till lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av

alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter................ 78

2.19Förslag till lag om ändring i lagen (1998:714) om

ersättning vid frihetsberövanden och andra  
tvångsåtgärder .................................................................. 79

2.20Förslag till lag om ändring i lagen (1999:445) om

exportbutiker .................................................................... 80

2.21Förslag till lag om ändring i lagen (1999:446) om

proviantering av fartyg och luftfartyg .............................. 81
2.22 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen Prop. 2015/16:79
  (1999:1229) ..................................................................... 82

2.23Förslag till lag om ändring i lagen (2000:1225) om

straff för smuggling ......................................................... 83

2.24Förslag till lag om ändring i lagen (2001:185) om

behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet .......... 87

2.25Förslag till lag om ändring i lagen (2001:558) om

vägtrafikregister............................................................... 88

2.26Förslag till lag om ändring i lagen (2004:487) om

sjöfartsskydd.................................................................... 89

2.27Förslag till lag om ändring i lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets

brottsbekämpande verksamhet ........................................ 90

2.28Förslag till lag om ändring i livsmedelslagen

(2006:804) ....................................................................... 91

2.29Förslag till lag om ändring i lagen (2006:1209) om

hamnskydd....................................................................... 92

2.30Förslag till lag om ändring i lagen (2006:1329) om

handel med vissa varor som kan användas till  
dödsstraff eller tortyr, m.m. ............................................. 93

2.31Förslag till lag om ändring i lagen (2007:1092) om

  upphandling inom områdena vatten, energi,  
  transporter och posttjänster.............................................. 95
2.32 Förslag till lag om ändring i postlagen (2010:1045)........ 96

2.33Förslag till lag om ändring i alkohollagen

(2010:1622) ..................................................................... 97

2.34Förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen

    (2011:1244) ..................................................................... 98
3 Ärendet och dess beredning ........................................................... 99
4 Tullunionen .................................................................................. 100
  4.1 Europeiska unionen är en tullunion ............................... 100
  4.2 En gemensam tullagstiftning ......................................... 101
  4.3 Nationella bestämmelser ............................................... 104
5 Den nya tullkodexen för unionen ................................................. 104
  5.1 Nyheter i unionstullkodexen.......................................... 105
  5.2 Allmänna bestämmelser (avdelning I)........................... 106

5.3Faktorer som ska läggas till grund för tillämpningen av import- eller exporttullar och andra åtgärder

  beträffande varuhandel (avdelning II) ........................... 109
5.4 Tullskuld och garantier (avdelning III).......................... 110

5.5Införsel av varor i unionens tullområde (avdelning

IV) ................................................................................. 112

5.6Allmänna regler om tullstatus, hänförande av varor till ett tullförfarande, kontroll, frigörande och

bortskaffande av varor (avdelning V) ............................ 113

5.7Övergång till fri omsättning och befrielse från

  importtullar (avdelning VI) ........................................... 114
5.8 Särskilda förfaranden (avdelning VII)........................... 114

3

Prop. 2015/16:79

4

5.9Varor som förs ut ur unionens tullområde (avdelning

VIII)................................................................................ 116

5.10Elektroniska system, förenklingar, delegering av

befogenheter, kommittéförfarande och  
slutbestämmelser (avdelning IX).................................... 117

5.11Förordningar som meddelas med stöd av

    unionstullkodexen .......................................................... 118
6 Förslag till en ny tullag ................................................................. 119
  6.1 Ingen uppdelning i två lagar ........................................... 119
  6.2 En ny tullag .................................................................... 120
    6.2.1 En ny tullag införs ......................................... 121
    6.2.2 Bestämmelser om ingivande av  
      tulldeklaration................................................ 123
    6.2.3 Internationell unionsflygplats ........................ 124
    6.2.4 Enhetstillstånd ............................................... 125
    6.2.5 Omprövning av beslut om tull, annan  
      skatt än tull, tulltillägg och  
      förseningsavgift ............................................. 126
    6.2.6 Ett tullombuds skyldighet att hålla medel  
      avskilda.......................................................... 129
    6.2.7 Bestämmelser om ränta ................................. 130
    6.2.8 Bestämmelser om vissa tullkontroller ........... 133
    6.2.9 Bestämmelser om överklagande i tullagen .... 134
    6.2.10 Bestämmelser om sanktioner......................... 140
    6.2.11 Utlämnande av uppgifter ............................... 142
    6.2.12 Övriga frågor ................................................. 143
  6.3 Övergångsbestämmelser enligt unionstullkodexen ........ 145
7 Kontroll av postförsändelser och försändelser förmedlade av  
  kurirföretag ...................................................................................   146
8 Uppgiftsbehandling och sekretess................................................. 149
  8.1 Gällande rätt ................................................................... 149
    8.1.1 Tillhandahållande av information enligt  
      unionstullkodexen ......................................... 149
    8.1.2 Bestämmelser om  
      personuppgiftsbehandling.............................. 150
    8.1.3 Bestämmelser om sekretess och  
      tystnadsplikt .................................................. 153
  8.2 Överväganden och förslag.............................................. 155
    8.2.1 Ändamålsbestämmelserna i tulldatalagen  
      är tillräckliga ................................................. 155
    8.2.2 Bestämmelserna om elektroniskt  
      utlämnande i tulldatalagen justeras................ 157
    8.2.3 Övriga bestämmelser i tulldatalagen  
      ändras inte ..................................................... 159
    8.2.4 Bestämmelser om sekretess ändras inte......... 162
9 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser................................. 163
10 Konsekvenser ................................................................................   167
11 Författningskommentar ................................................................. 174
11.1 Förslaget till tullag......................................................... 174
11.2 Förslaget till lag om ändring i utsökningsbalken ........... 200

11.3Förslaget till lag om ändring i lagen (1959:590) om

gränstullsamarbete med annan stat ................................ 200

11.4Förslaget till lag om ändring i lagen (1972:266) om

skatt på annonser och reklam......................................... 200

11.5Förslaget till lag om ändring i lagen (1979:1088) om

gränsövervakningen i krig m.m. .................................... 201

11.6Förslaget till lag om ändring i lagen (1985:146) om

avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter ....... 201

11.7Förslaget till lag om ändring i strålskyddslagen

(1988:220) ..................................................................... 201

11.8Förslaget till lag om ändring i lagen (1992:1602) om

valuta- och kreditreglering ............................................ 201

11.9Förslaget till lag om ändring i mervärdesskattelagen

(1994:200) ..................................................................... 201

11.10Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1547) om

tullfrihet m.m................................................................. 203

11.11Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1551) om

frihet från skatt vid import, m.m.................................... 204

11.12Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1563) om

tobaksskatt ..................................................................... 205

11.13Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1564) om

alkoholskatt ................................................................... 206

11.14Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1776) om

skatt på energi................................................................ 207

11.15Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under

krig eller krigsfara m.m. ................................................ 209
11.16 Förslaget till lag om ändring i vapenlagen (1996:67) .... 209

11.17Förslaget till lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett

annat land inom Europeiska unionen............................. 209

11.18Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:506) om

punktskattekontroll av transporter m.m. av  
alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter ............. 210

11.19Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra

tvångsåtgärder ............................................................... 211

11.20Förslaget till lag om ändring i lagen (1999:445) om

exportbutiker ................................................................. 211

11.21Förslaget till lag om ändring i lagen (1999:446) om

proviantering av fartyg och luftfartyg............................ 211

11.22Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen

(1999:1229) ................................................................... 211

11.23Förslaget till lag om ändring i lagen (2000:1225) om

straff för smuggling ....................................................... 212

11.24Förslaget till lag om ändring i lagen (2001:185) om

behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet ........ 212

11.25Förslaget till lag om ändring i lagen (2001:558) om

vägtrafikregister............................................................. 213

Prop. 2015/16:79

5

Prop. 2015/16:79 11.26 Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:487) om  
    sjöfartsskydd................................................................... 213
  11.27 Förslaget till lag om ändring i lagen (2005:787) om  
    behandling av uppgifter i Tullverkets  
    brottsbekämpande verksamhet ....................................... 213
  11.28 Förslaget till lag om ändring i livsmedelslagen  
    (2006:804) ...................................................................... 214
  11.29 Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:1209) om  
    hamnskydd ..................................................................... 214
  11.30 Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:1329) om  
    handel med vissa varor som kan användas till  
    dödsstraff eller tortyr, m.m. ............................................ 214
  11.31 Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:1092) om  
    upphandling inom områdena vatten, energi,  
    transporter och posttjänster ............................................ 214
  11.32 Förslaget till lag om ändring i postlagen (2010:1045).... 215
  11.33 Förslaget till lag om ändring i alkohollagen  
    (2010:1622) .................................................................... 215
  11.34 Förslaget till lag om ändring i skatteförfarandelagen  
    (2011:1244) .................................................................... 215
  Bilaga 1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr  
    952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av  
    en tullkodex för unionen................................................. 216
  Bilaga 2 Rättelse till Europaparlamentets och rådets för-  
    ordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om  
    fastställande av en tullkodex för unionen ....................... 317
  Bilaga 3 Sammanfattning av betänkandet (SOU 2015:5) ............. 318
  Bilaga 4 Betänkandets lagförslag ................................................. 321
  Bilaga 5 Förteckning över remissinstanserna avseende  
    betänkandet .................................................................... 357
  Bilaga 6 Sammanfattning av promemorian .................................. 358
  Bilaga 7 Promemorians lagförslag................................................ 359
  Bilaga 8 Förteckning över remissinstanserna avseende  
    promemorian .................................................................. 360
  Bilaga 9 Lagrådsremissens lagförslag .......................................... 361
  Bilaga 10 Lagrådets yttrande .......................................................... 396
  Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 14 januari 2016.... 415
  Rättsdatablad ......................................................................................... 416

6

1 Förslag till riksdagsbeslut Prop. 2015/16:79
 

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1.tullag,

2.lag om ändring i utsökningsbalken,

3.lag om ändring i lagen (1959:590) om gränstullsamarbete med annan

stat,

4.lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,

5.lag om ändring i lagen (1979:1088) om gränsövervakningen i krig m.m.,

6.lag om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter,

7.lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220),

8.lag om ändring i lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering,

9.lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),

10.lag om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.,

11.lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import,

m.m.,

12.lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

13.lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

14.lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,

15.lag om ändring i lagen (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m.,

16.lag om ändring i vapenlagen (1996:67),

17.lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen,

18.lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter,

19.lag om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder,

20.lag om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker,

21.lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg,

22.lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

23.lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling,

24.lag om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet,

25.lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister,

26.lag om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd,

27.lag om ändring i lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet,

28.lag om ändring i livsmedelslagen (2006:804),

29.lag om ändring i lagen (2006:1209) om hamnskydd,

30.lag om ändring i lagen (2006:1329) om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff eller tortyr, m.m.,

31.lag om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster,

32.lag om ändring i postlagen (2010:1045),

7

Prop. 2015/16:79 33. lag om ändring i alkohollagen (2010:1622),

34. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

8

2 Lagtext Prop. 2015/16:79
 

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1Förslag till tullag

Härigenom föreskrivs1 följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser Tillämpningsområde och uttryck i lagen

1 § I denna lag finns bestämmelser som kompletterar

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen och de förordningar som meddelas med stöd av den förordningen,

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 av den 12 juni 2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter och upphävande av rådets förordning (EG) nr 1383/2003, och

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1889/2005 av den 26 oktober 2005 om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur gemenskapen.

Vissa bestämmelser om autonoma åtgärder för militär utrustning finns i rådets förordning (EG) nr 150/2003 av den 21 januari 2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning.

2 § Det som sägs i denna lag om tull gäller även annan skatt än tull som ska tas ut för varor vid import och som ska betalas till Tullverket, om inte något annat uttryckligen anges.

3 § I denna lag förstås med

tullagstiftning: Europeiska unionens tullagstiftning enligt artikel 5.2 i förordning (EU) nr 952/2013, samt svenska tullförfattningar,

handling: framställning i skrift eller bild och upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas bara med tekniskt hjälpmedel,

det svenska tullområdet: svenskt territorium, och

fordon: transportmedel som är inrättat för färd på marken och inte löper på skenor samt svävare när den framförs över marken.

I övrigt har uttryck som används i denna lag samma betydelse som i förordning (EU) nr 952/2013 och de förordningar som meddelas med stöd av den förordningen.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/59/EG av den 27 november 2000 om mottagningsanordningar i hamn för fartygsgenererat avfall och lastrester, i lydelsen enligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1137/2008.

9

Prop. 2015/16:79 Tillhandahållande av information

4 § Tullverket ska på begäran tillhandahålla följande myndigheter uppgifter som förekommer hos Tullverket och som rör import eller export av varor:

Arbetsmiljöverket,

Boverket,

Elsäkerhetsverket,

Havs- och vattenmyndigheten,

Kemikalieinspektionen,

Kommerskollegium,

Konsumentverket,

Kronofogdemyndigheten,

Livsmedelsverket,

Läkemedelsverket,

Myndigheten för press, radio och tv,

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,

Naturvårdsverket,

Post- och telestyrelsen,

Skatteverket,

Skogsstyrelsen,

Statens energimyndighet,

Statens jordbruksverk,

Statistiska centralbyrån,

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll,

Sveriges riksbank, och

Transportstyrelsen.

Tullverket ska på begäran tillhandahålla Säkerhetspolisen uppgifter som förekommer hos Tullverket och som rör export av varor.

I lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet finns bestämmelser om Tullverkets behandling av uppgifter i vissa fall.

5 § Tullverket ska skriftligen underrätta Skatteverket, om

1. det finns anledning att anta att någon

a)på annat sätt än muntligen har lämnat eller kommer att lämna en oriktig uppgift till Skatteverket, eller

b)inte har lämnat eller inte kommer att lämna mervärdesskattedeklaration, kontrolluppgift eller annan föreskriven uppgift till Skatteverket, och

2. det därigenom finns risk för att mervärdesskatt undandras eller felaktigt tillgodoräknas eller betalas tillbaka.

Av underrättelsen ska det framgå vilka omständigheter som ligger till grund för antagandet enligt första stycket 1.

6 § Följande uppgifter får användas för statistiska ändamål:

1.uppgifter som någon har lämnat om en vara enligt bestämmelser i förordning (EU) nr 952/2013, och

2.uppgifter som någon har lämnat om ett transportmedel enligt artikel 133 i förordning (EU) nr 952/2013 eller enligt 3 kap.

10

7 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får överlämna åt någon annan att förmedla uppgifter i elektroniska dokument till och från Tullverket.

Den som i förmedlingsverksamhet som avses i första stycket tar del av sådana uppgifter får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon i verksamheten har fått veta om någon enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden. I det allmännas verksamhet gäller bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

8 § Om uppgifter i ett elektroniskt dokument förmedlas genom Europeiska kommissionen, genom en annan myndighet än Tullverket eller genom en förmedlare som avses i 7 § första stycket, anses dokumentet ha kommit in till Tullverket när det togs emot och kan antas ha avskilts för verket hos den som förmedlar dokumentet.

9 § Den som i verksamhet vid en anläggning för tillfällig lagring, ett tullager eller en frizon tar befattning med tulldeklarationer och andra handlingar som lämnats i enlighet med tullagstiftningen får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon i verksamheten har fått veta om någon enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden.

I det allmännas verksamhet gäller bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Tullombud

10 § Om ett tullombud har tagit emot medel av en huvudman för betalning av tull och andra avgifter till Tullverket, ska tullombudet hålla medlen skilda från andra tillgångar.

11 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om villkor för att ett tullombud ska få tillhandahålla tjänster i Sverige.

Bevarande av uppgifter

12 § Den som enligt artikel 15.1 i förordning (EU) nr 952/2013, i den ursprungliga lydelsen, är skyldig att förse en tullmyndighet med handlingar ska bevara dessa i fem år eller den längre tid som för vissa uppgifter eller handlingar är föreskriven i annan lag eller författning.

Kostnader för sakkunnig

13 § Om en särskild sakkunnig har anlitats enligt 4 kap. 5 §, ska kostnaden för den sakkunnige betalas av den som har lämnat en felaktig uppgift eller av den som inte har följt en uppmaning att lämna en uppgift eller en handling om en vara. Tullverket kan besluta att den som inte har följt en uppmaning inte ska vara betalningsskyldig.

Betalningsskyldighet enligt första stycket gäller inte om en felaktig uppgift avser varans tull- eller skattepliktiga värde och det slutligen fastställda värdet inte överstiger det uppgivna värdet med mer än tio procent.

Prop. 2015/16:79

11

Prop. 2015/16:79 Om Tullverket har haft en kostnad som någon annan ska stå för enligt första stycket, ska denne ersätta Tullverkets kostnad.

Avgifter

14 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.när avgift för tullkontroller eller annan tillämpning av tullagstiftningen får tas ut, och

2.avgiftens storlek.

Tullvärde på vissa lättförstörbara varor

15 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för näringsidkare att lämna uppgift om genomsnittliga priser på importerade varor och om importkvantiteter och transportkostnader avseende sådana varor i samband med bestämmande av tullvärde på vissa lättförstörbara varor.

2 kap. Tullskuld, skatt, ränta och garantier Skyldighet att betala annan skatt än tull

1 § Bestämmelser om skyldighet att betala annan skatt än tull vid import eller införsel till det svenska tullområdet finns i

lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,

mervärdesskattelagen (1994:200),

lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

lagen (1994:1564) om alkoholskatt, och

lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Skatt som avses i första stycket ska fastställas och betalas enligt det förfarande som gäller för tull, om inte något annat föreskrivits. Om det i beskattningsunderlaget för sådan skatt ska ingå tullvärde, tull eller motsvarande avgift som fastställts i annan valuta, ska sådant underlag omräknas till svensk valuta efter den kurs som enligt tullagstiftningen gällde den dag då tullvärdet fastställdes.

2 § Mervärdesskatt som avses i 1 § första stycket ska inte tas ut enligt denna lag utan i enlighet med skatteförfarandelagen (2011:1244), om deklaranten eller, om deklaranten är ett ombud, den för vars räkning ombudet handlar är registrerad till mervärdesskatt i Sverige vid tidpunkten för beslutet om fastställande av tull och

1.agerar i egenskap av beskattningsbar person enligt mervärdesskattelagen (1994:200) vid importen eller införseln, eller

2.är en juridisk person som inte agerar i egenskap av beskattningsbar person enligt mervärdesskattelagen vid importen eller införseln.

Det som sägs om beskattningsunderlag i 1 § gäller även i de fall som avses i första stycket.

3 § Om en icke-unionsvara eller dess värde förverkas, ska annan skatt än tull inte tas ut till den del varan eller dess värde förverkats. Ett tidigare

12

meddelat beslut om sådan pålaga ska upphävas eller ändras sedan dom Prop. 2015/16:79 eller beslut som innefattar förverkande har fått laga kraft.

Betald tull ska beaktas vid förverkande av en varas värde och vid bestämmande av påföljd.

Garanti för annan skatt än tull

4 § Om det behövs för att säkerställa uppbörden, får Tullverket i ett enskilt fall besluta att garanti ska ställas för annan skatt än tull som ska betalas till Tullverket.

Om garanti inte har ställts, utgör varan garanti för skatten så länge den står under Tullverkets övervakning och kontroll.

Om garanti har ställts eller om varan utgör garanti, får Tullverket ta ut beloppet ur garantin eller varan.

Begränsning av tullskuld

5 § När tullskulden har uppkommit på grund av en handling som när den utfördes skulle ha kunnat ge upphov till straffrättsliga förfaranden, ska den treårsperiod som avses i artikel 103.1 i förordning (EU) nr 952/2013, i den ursprungliga lydelsen, förlängas till fem år.

Om en gäldenär har åtalats för ett brott enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling, får gäldenären underrättas om tullskulden efter utgången av den femårsperiod som avses i första stycket, för den vara som åtalet gäller. En sådan underrättelse får ske senast under kalenderåret efter det år då åtalet väcktes. Ingen underrättelse om tullskuld får ske efter utgången av en period på tio år efter den dag då tullskulden uppkom.

Om gäldenären har avlidit, får en underrättelse enligt andra stycket ske senast sex månader efter dödsfallet.

6 § Bestämmelserna i 5 § ska tillämpas också i fall då den som har företrätt en juridisk person har åtalats för ett brott enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling, om brottet avser tull som den juridiska personen skulle ha betalat.

Betalning av import- eller exporttullbelopp

7 § Betalning av tullbelopp enligt artikel 108.1 i förordning (EU) nr 952/2013, i den ursprungliga lydelsen, ska göras till Tullverket inom tio dagar från det att gäldenären underrättats om tullskulden, om inte anstånd med betalning enligt artikel 110 i den förordningen, i den ursprungliga lydelsen, har beviljats.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om en annan tidsfrist för betalning än den som anges i första stycket, vid sammanföring av bokföringsposter enligt artikel 105.1 andra stycket i samma förordning, i den ursprungliga lydelsen.

13

Prop. 2015/16:79 Ränta vid annan skatt än tull

8 § Bestämmelserna om kreditränta i artikel 112 och om dröjsmålsränta i artikel 114 i förordning (EU) nr 952/2013, i den ursprungliga lydelsen, tillämpas på andra skatter än tull som ska tas ut för varor vid import. Dröjsmålsräntan ska beräknas på det sätt som anges i 65 kap. 13 § första stycket och andra stycket första meningen skatteförfarandelagen (2011:1244).

9 § Ränta tas ut på andra skatter än tull som ska betalas enligt beslut vid omprövning av Tullverket eller enligt beslut av allmän förvaltningsdomstol, om inte ränta tas ut enligt 8 §.

10 § Ränta enligt 8 eller 9 § tas inte ut på belopp som får dras av vid redovisning av skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200).

11 § Det som föreskrivs i tullagstiftningen om uppbörd, indrivning och återbetalning av tull tillämpas även i fråga om ränta som avses i 8 och 9 §§.

12 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får besluta om befrielse helt eller delvis från skyldigheten att betala ränta på annan skatt än tull enligt 9 §, om det finns synnerliga skäl.

13 § Ränta som avses i 9 § ska beräknas från utgången av den första månaden efter den månad då varan deklarerades för övergång till fri omsättning till och med den månad då beloppet ska betalas. Ränta på skatt som motsvarar tidigare återbetalt belopp beräknas dock från utgången av den månad då beloppet betalades tillbaka.

Räntesatsen för ränta enligt 9 § ska vara den som anges i 65 kap. 4 § första stycket eller, om det är fråga om skönsbeskattning, den som anges i 65 kap. 11 § första stycket skatteförfarandelagen (2011:1244).

14 § På belopp som betalas tillbaka i fall som anges i 19 § tillgodoförs ränta. Ränta tillgodoförs även på ränta enligt 8 och 9 §§ som betalas tillbaka. Räntan tillgodoförs från utgången av den månad under vilken beloppet betalats till och med den månad då beloppet betalas tillbaka.

Räntesatsen ska vara den som anges i 65 kap. 4 § tredje stycket skatteförfarandelagen (2011:1244).

15 § Om ett beslut som föranlett ränta enligt 8 eller 9 § har ändrats på sådant sätt att ränta inte skulle ha betalats eller skulle ha betalats med lägre belopp, ska en ny beräkning av räntan göras. För mycket betald ränta ska betalas tillbaka.

Ränta tas inte ut på räntebelopp enligt 8 eller 9 § som ska betalas utöver tidigare betald ränta.

Om ett beslut som föranlett ränta enligt 14 § har ändrats på sådant sätt att ränta inte skulle ha tillgodoförts eller skulle ha tillgodoförts med lägre belopp, ska den som tillgodoräknats räntan betala tillbaka mellanskillnaden. Bestämmelserna i tullagstiftningen om återbetalning av

tull ska då tillämpas.

14

Indrivning

16 § Om tull inte har betalats i rätt tid, ska fordran lämnas till Kronofogdemyndigheten för indrivning.

Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske. Regeringen får meddela föreskrifter om att indrivning inte behöver

begäras för ett ringa belopp.

17 § Det som sägs om indrivning av tull i 16 § ska gälla även för ersättning för kostnad enligt artikel 189.1 i förordning (EU) nr 952/2013, i den ursprungliga lydelsen, och 1 kap. 13 § tredje stycket.

18 § I fråga om betalningsskyldighet för företrädare för en gäldenär som är juridisk person och som inte har betalat in tull i rätt tid och på rätt sätt tillämpas 59 kap. 13, 15–21, 26 och 27 §§, 67 kap. 4 §, 68 kap. 1 § samt 70 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244).

Tullverket beslutar om ansvar för delägare i handelsbolag enligt 2 kap. 20 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag avseende tull enligt denna lag.

Hos den som har blivit ålagd betalningsskyldighet får indrivning ske enligt 16 §.

Återbetalning och eftergift

19 § Om en ansökan om återbetalning eller eftergift av tull görs enligt bestämmelserna i artikel 121 i förordning (EU) nr 952/2013, i den ursprungliga lydelsen, ska även frågan om återbetalning eller eftergift av skatt som avses i 1 § första stycket prövas. Vid prövningen gäller artiklarna 116–120 i den förordningen, i den ursprungliga lydelsen, i tillämpliga delar.

Bestämmelsen om återbetalning och eftergift på eget initiativ i artikel 116.4 i förordning (EU) nr 952/2013, i den ursprungliga lydelsen, ska tillämpas även på skatt som avses i 1 § första stycket.

Vid återbetalning får avdrag göras för sådan beslutad tull och annan skatt som ska betalas till Tullverket. I lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter finns också föreskrifter som begränsar rätten till återbetalning. Belopp som får dras av vid redovisning av skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) eller som medför rätt till återbetalning enligt 10 kap. 9, 11–13 och 15 §§ den lagen betalas inte tillbaka.

20 § Om det finns synnerliga skäl, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer medge nedsättning av eller befrielse från annan skatt än tull.

3 kap. Införsel och utförsel av varor Tullövervakning vid införsel

1 § Den som från en plats utanför det svenska tullområdet, men inom Europeiska unionens tullområde, till det svenska tullområdet för in eller låter föra in en icke-unionsvara som inte är hänförd till ett tullförfarande och som inte befordras enligt artikel 148.5 i förordning (EU) nr

Prop. 2015/16:79

15

Prop. 2015/16:79 952/2013, i den ursprungliga lydelsen, är skyldig att anmäla införseln till Tullverket vid gränspasseringen.

För kontroll av anmälningsskyldigheten har Tullverket rätt att utföra de kontroller som framgår av lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen.

2 § Ett transportmedel som kommer till det svenska tullområdet omfattas av tullövervakning, om det ombord på transportmedlet finns varor som omfattas av tullövervakning.

Om transportmedlet kommer till det svenska tullområdet utan att medföra varor, omfattas det av tullövervakning till dess att en anmälan om transportmedlet enligt 4 § har behandlats av Tullverket.

Har transportmedlet tagits ut för kontroll enligt 4 kap. 16 §, omfattas det av tullövervakning till dess att kontrollen har avslutats.

3 § Föraren av eller befälhavaren på ett fartyg eller luftfartyg som omfattas av tullövervakning ska på förhand meddela när transportmedlet beräknas komma till ett tullkontor eller en annan plats som Tullverket anvisat eller godkänt.

Föraren eller befälhavaren ska lämna uppgifter om transportmedlet och dess last.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från skyldigheterna enligt första och andra styckena.

4 § Föraren av eller befälhavaren på ett fartyg eller ett luftfartyg som förs in i det svenska tullområdet ska anmäla transportmedlets ankomst till Tullverket även i andra fall än det som avses i artikel 133.1 första stycket i förordning (EU) nr 952/2013.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från anmälningsskyldigheten enligt första stycket.

5 § Tullverket får förbjuda en förare av eller en befälhavare på ett transportmedel som omfattas av tullövervakning

1.att göra något annat uppehåll under färden inom det svenska tullområdet än vad som föranleds av en myndighets åtgärd, och

2.att utan Tullverkets medgivande ankomma med transportmedlet.

6 § Tullverket får meddela förbud mot att beträda, lämna eller lasta ett transportmedel som omfattas av tullövervakning vid införsel.

Ett förbud mot att beträda eller lämna ett transportmedel gäller inte för den som i sin tjänsteutövning behöver få tillträde till transportmedlet.

7 § Tullverket får tillfälligt ta hand om en icke-unionsvara, om det behövs för tullövervakningen. Varan får då läggas upp på en anläggning för tillfällig lagring eller ett tullager.

Tullverket får bestämma att varan inte får tas ut från anläggningen för tillfällig lagring eller tullagret förrän verkets kostnader för förvaringen har ersatts eller garanti har ställts för dem.

16

Innehavaren av en anläggning för tillfällig lagring eller ett allmänt Prop. 2015/16:79 tullager är skyldig att ta emot varan, om det kan göras utan avsevärda

problem.

Bortskaffande av varor

8 § Om en vara ska säljas enligt artikel 198 i förordning (EU) nr 952/2013 får detta ske genom Tullverkets försorg på offentlig auktion (tullauktion) eller på något annat sätt, om Tullverket anser att det är lämpligare. Detsamma gäller om Tullverket enligt 2 kap. 4 § tredje stycket ska ta ut ett belopp ur en vara som utgör garanti.

Vid försäljning av varor som är föremål för införselförbud eller införselvillkor tillämpas 4 § lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

9 § En tullauktion ska kungöras i god tid och på lämpligt sätt.

Innan en vara säljs på tullauktion eller på något annat sätt, ska Tullverket i god tid skicka en underrättelse, om adressen är känd, till gäldenären eller den som skulle ha varit gäldenär om varan varit tullbelagd samt till någon annan som kan antas vara ägare eller ha särskild rätt till varan.

10 § Vid tillämpning av artikel 198 i förordning (EU) nr 952/2013, i den ursprungliga lydelsen, får varorna förstöras, om

1.det finns en risk för att varorna förstörs eller minskar väsentligt i värde, eller

2.kostnaden för förvaringen av varorna är orimligt hög.

Innan varorna förstörs ska om möjligt bestämmelserna om underrättelse i 9 § andra stycket tillämpas.

I 2 § lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m. finns ytterligare bestämmelser om förstöring av varor.

Övergång till fri omsättning

11 § Avlämning från fartyg av fartygsgenererat avfall och lastrester som avses i direktiv 2000/59/EG ska betraktas som övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i förordning (EU) nr 952/2013.

Frizon

12 § Regeringen får besluta att en del av det svenska tullområdet ska vara en frizon enligt artikel 243.1 i förordning (EU) nr 952/2013.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska  
fastställa frizonens gränser och var dess infarts- och utfartsställen ska  
vara belägna.  
Tullövervakning vid utförsel  
13 § Ett transportmedel som ska avgå från det svenska tullområdet  
omfattas av tullövervakning, om det ombord på transportmedlet finns  
varor som omfattas av tullövervakning. 17
 

Prop. 2015/16:79

18

Om transportmedlet ska avgå från det svenska tullområdet direkt till tredjeland utan att medföra varor, omfattas det av tullövervakning sedan en anmälan om detta har gjorts.

14 § Ett transportmedel som omfattas av tullövervakning ska avgå från

1.ett tullkontor, eller

2.en annan plats som Tullverket anvisat eller godkänt.

Tullverket kan i vissa fall medge undantag från första stycket, om möjligheterna till tullövervakning och tullkontroll inte försämras.

15 § Föraren av eller befälhavaren på ett fartyg eller luftfartyg som omfattas av tullövervakning ska på förhand meddela när transportmedlet beräknas avgå från ett tullkontor eller en annan plats som Tullverket anvisat eller godkänt.

Föraren eller befälhavaren ska lämna uppgifter om transportmedlet och dess last.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från skyldigheterna enligt första och andra styckena.

16 § Föraren av eller befälhavaren på ett fartyg eller ett luftfartyg som ska föras ut ur det svenska tullområdet ska anmäla transportmedlets avgång till Tullverket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från anmälningsskyldigheten enligt första stycket.

17 § Tullverket får förbjuda en förare av eller en befälhavare på ett transportmedel som omfattas av tullövervakning

1.att göra något annat uppehåll under färden inom det svenska tullområdet än vad som föranleds av en myndighets åtgärd, och

2.att utan Tullverkets medgivande avgå med transportmedlet.

18 § Tullverket får meddela förbud mot att beträda, lämna eller lasta ett transportmedel som omfattas av tullövervakning vid utförsel.

Ett förbud mot att beträda eller lämna ett transportmedel gäller inte för den som i sin tjänsteutövning behöver få tillträde till transportmedlet.

4 kap. Tullkontroll

Allmän princip för tullkontroller

1 § Ett beslut om en kontrollåtgärd enligt tullagstiftningen får fattas endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den enskilde.

Användning av våld eller tvång

2 § En tulltjänsteman får, i den utsträckning andra medel är otillräckliga och det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt, använda våld eller tvång för att genomföra en åtgärd som avses i 3 kap. 7 § första stycket samt 9–11, 14, 16 och 19 §§ i detta kapitel.

Våld mot person får endast användas om tulltjänstemannen möts av Prop. 2015/16:79 motstånd och det med hänsyn till ändamålet med åtgärden är försvarligt.

Medverkan av Polismyndigheten och Kustbevakningen

3 § Polismyndigheten och Kustbevakningen ska medverka i Tullverkets kontrollverksamhet enligt denna lag.

För Polismyndigheten och Kustbevakningen samt polisman och kustbevakningstjänsteman som medverkar i Tullverkets kontrollverksamhet gäller det som sägs om Tullverket och tulltjänsteman i 3 kap. 5, 6, 17 och 18 §§ samt 2, 9–17 och 51–53 §§ i detta kapitel.

Tillhandahållande av lokaler

4 § Ett transportföretag som befordrar passagerare från tredjeland ska utan kostnad för Tullverket ställa de lokaler och anordningar till verkets förfogande som enligt verkets bedömning behövs för

kontroll av fordon samt bagage, handväskor och liknande som resande för med sig,

handläggning av resandes tulldeklarationer,

förhör och kroppsvisitation samt kroppsbesiktning av resande, och

tullpersonalen under uppehåll i tjänstgöringen.

Anlitande av sakkunnig

5 § Tullverket får anlita en särskild sakkunnig

1.om det finns anledning att anta att en uppgift som har lämnats enligt tullagstiftningen är felaktig, för att få fram den information som behövs, och

2.när en uppmaning att lämna en uppgift eller en handling om en vara inte har följts.

Tullkontroll av varor och transportmedel

6 § Tullverket får begära att ett transportföretag som befordrar varor, passagerare eller fordon till eller från Sverige ska lämna de aktuella uppgifter om ankommande och avgående transporter som företaget har tillgång till.

I fråga om passagerare får Tullverket endast begära uppgifter om

namn,

resrutt,

bagage,

medpassagerare,

betalningssätt, och

bokningssätt.

Tullverket får begära uppgifter enligt första och andra styckena endast om uppgifterna kan antas ha betydelse för Tullverkets brottsbekämpande verksamhet.

7 § Transportföretaget ska skyndsamt lämna Tullverket de uppgifter som verket begär enligt 6 §.

19

Prop. 2015/16:79 8 § Ett transportföretag får lämna uppgifter enligt 6 § på så sätt att de görs läsbara för Tullverket genom terminalåtkomst.

Tullverket får ta del av uppgifter genom terminalåtkomst endast i den omfattning och under den tid som behövs för att kontrollera aktuella transporter. Uppgifter som hålls tillgängliga på detta sätt får inte ändras eller på annat sätt bearbetas eller lagras av Tullverket.

Uppgifter om enskilda personer som lämnats på annat sätt än genom terminalåtkomst ska omedelbart förstöras, om de visar sig sakna betydelse för utredning av eller lagföring för brott.

9 § Tullverket får preja ett fartyg inom det svenska tullområdet, om det behövs för att möjliggöra Tullverkets övervakning och kontroll av import eller export av varor.

Tullverket får föra ett fartyg till en plats inom det svenska tullområdet, om

1.fartyget under färd mellan orter inom Europeiska unionens tullområde lämnar tullområdet och därigenom avviker från sin rätta kurs utan att det sker på grund av nöd eller av något annat tvingande skäl, och

2.befälhavaren inte följer en uppmaning att återvända till Europeiska unionens tullområde.

10 § En åtgärd enligt 9 § får vidtas utan föregående uppmaning, om

1.uppmaningen inte kan ges, eller

2.det finns särskild anledning att anta att en uppmaning skulle förhindra eller avsevärt försvåra åtgärden.

En åtgärd enligt 9 § andra stycket får inte vidtas mot ett utländskt fartyg eller inom en annan stats vattenområde, om det inte medges enligt avtal med den andra staten.

11 § En förare av eller en befälhavare på ett transportmedel som omfattas av tullövervakning ska stanna på uppmaning av en tulltjänsteman.

Även en annan person än föraren eller befälhavaren ska stanna på tulltjänstemannens uppmaning. En sådan uppmaning får endast ges om det finns anledning att anta att personen är anmälningsskyldig enligt

  tullagstiftningen.
  12 § En uppmaning enligt 11 § första stycket till föraren av ett fordon får
  ges
  1. när fordonet finns
  – i trakterna vid Sveriges landgräns mot ett tredjeland,
  – i trakterna vid Sveriges kuster,
  – i närheten av eller inom en anläggning för tillfällig lagring, ett
  tullager eller en frizon, eller
  – i närheten av eller inom en hamn, en flygplats eller ett annat område
  som har trafikförbindelser med ett tredjeland,
  2. om tulltjänstemannen har anledning att anta att varor som står under
  tullövervakning transporteras med fordonet, eller
  3. när fordonet är försett med interimsskyltar eller registreringsskyltar
  från ett tredjeland.
  En uppmaning enligt 11 § andra stycket får riktas till en person som
20 anträffas på en plats enligt första stycket 1.

13 § Tullverket får tillfälligt ta hand om registreringsbevis och liknande handlingar som avser ett transportmedel som omfattas av tullövervakning, om det behövs för att hindra transportmedlets avgång.

14 § Om det behövs för kontrollverksamheten och det inte medför något väsentligt hinder för trafiken, får Tullverket tillfälligt stänga av områden där transportmedel lossas eller lastas eller passagerare går ombord på eller lämnar transportmedel.

Första stycket gäller även för annat område i omedelbar närhet av ett transportmedel, liksom infarter till och utfarter från frizoner, hamnar, flygplatser och anläggningar för tillfällig lagring.

15 § Om det är absolut nödvändigt för att tullkontroller ska kunna göras, får Tullverket

1.uppehålla ett tåg på en järnvägsstation vid gräns mot ett tredjeland och på tågets slutstation inom Sverige, och

2.begära att ett luftfartyg hindras att avgå eller uppmanas att landa.

16 § För kontroll av att deklarations- och uppgiftsskyldighet enligt tullagstiftningen har fullgjorts eller att varor inte gör intrång i de rättigheter som skyddas av förordning (EU) nr 608/2013, i den ursprungliga lydelsen, får Tullverket undersöka

1.transportmedel, containrar, lådor och andra utrymmen där varor kan förvaras,

2.tullager, frizoner och anläggningar för tillfällig lagring, samt områden i hamnar och på flygplatser och bangårdar där varor som står under tullövervakning förvaras och även lokaler inom sådana områden, och

3.bagage samt handväskor och liknande som medförs av en resande vid inresa till eller utresa från Europeiska unionens tullområde eller av en person som uppmanats att stanna enligt 11 § andra stycket.

I lagen (2000:1225) om straff för smuggling finns bestämmelser om kroppsvisitation.

17 § Vid en kontroll enligt 16 § ska den person vars uppgifter ska kontrolleras eller för vars räkning varan förs in i eller ut ur Europeiska unionens tullområde ge den tulltjänsteman som verkställer kontrollen tillfälle att undersöka varan, transportmedlet eller bagaget.

Personen ska också lämna tillträde till de lokaler och andra utrymmen som används för den transport, förvaring eller verksamhet som kontrollen avser.

På tulltjänstemannens begäran ska föraren av eller befälhavaren på det transportmedel som ska undersökas närvara vid undersökningen om det är möjligt.

18 § Ett befordringsföretag ska

göra en anmälan till Tullverket, om det i företagets verksamhet uppkommer en misstanke om att en försändelse innehåller narkotika som kan tas i beslag enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling, och

på begäran av Tullverket överlämna försändelsen till verket.

Prop. 2015/16:79

21

Prop. 2015/16:79 Befordringsföretaget ska också på annat sätt medverka i kontrollverksamhet enligt tullagstiftningen i fråga om varor som befordras med post, på järnväg eller med luftfartyg.

För befordringsföretaget gäller inte 2 och 9–17 §§.

Tullkontroll av postförsändelser och försändelser förmedlade av kurirföretag

19 § För en sådan kontroll som avses i 16 § får en tulltjänsteman undersöka postförsändelser, såsom paket, brev och liknande försändelser, och motsvarande försändelser förmedlade av kurirföretag.

En försändelse får öppnas om den finns hos Tullverket, på ett utväxlingspostkontor eller vid ett kurirföretags första sorteringsterminal och det finns anledning att anta att försändelsen innehåller en vara för vilken deklarations- eller uppgiftsskyldigheten inte har fullgjorts.

20 § Beslut om att öppna en postförsändelse eller en försändelse förmedlad av ett kurirföretag som kan antas innehålla förtroliga meddelanden får fattas endast av en tjänsteman som förordnats för uppgiften av chefen för Tullverket. Om försändelsen innehåller ett förtroligt meddelande, ska detta omedelbart tillslutas och skickas vidare till mottagaren.

21 § En postförsändelse eller en försändelse förmedlad av ett kurirföretag som har öppnats med stöd av 19 § får inte undersökas närmare än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med undersökningen.

Protokoll ska föras över undersökningen. Av protokollet ska syftet med undersökningen framgå och vad som har kommit fram vid denna.

Har en försändelse öppnats ska adressaten och, om det är möjligt, avsändaren underrättas så snart som möjligt, om inte särskilda skäl talar emot det.

22 § En chefstjänsteman som förordnats för uppgiften av chefen för Tullverket får besluta att en postförsändelse som kommer från tredjeland ska hållas kvar av postbefordringsföretaget, om

1.det finns anledning att anta att försändelsen innehåller narkotika som kan tas i beslag enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling, och

2.det är nödvändigt för att beslag ska kunna ske.

Ett beslut om kvarhållande ska gälla en begränsad, kortare tid. Beslutet får verkställas omedelbart, men ska snarast prövas av chefen för Tullverket.

23 § Postbefordringsföretaget är skyldigt att på begäran av Tullverket överlämna en försändelse som hållits kvar enligt 22 § första stycket.

Föreläggande

24 § Tullverket får förelägga den som är eller kan antas vara deklarations- eller uppgiftsskyldig enligt tullagstiftningen att lämna uppgift som verket behöver för kontroll av att deklarations- eller

uppgiftsskyldigheten har fullgjorts.

22

Första stycket gäller även den för vars räkning en vara importerats eller exporterats.

25 § Tullverket får förelägga den som bedriver verksamhet i vilken uppgift av betydelse för kontrollen av en annan persons deklarations- eller uppgiftsskyldighet enligt tullagstiftningen kan hämtas ur handlingar som rör verksamheten, att lämna uppgift om en rättshandling med någon annan.

Revision

26 § Tullverket får besluta om revision

1.för att kontrollera att alla nödvändiga dokument och uppgifter har tillhandahållits enligt artikel 15.1 i förordning (EU) nr 952/2013, i den ursprungliga lydelsen, och att dokumenten och uppgifterna är riktiga och fullständiga, och

2.för att göra sådana kontroller som avses i artikel 48 i den förordningen, i den ursprungliga lydelsen.

27 § Ett beslut om revision ska innehålla

1.uppgift om syftet med revisionen,

2.uppgift om möjligheten att undanta handlingar från kontroll enligt 38 §, och

3.förordnande av den eller de tulltjänstemän som ska verkställa revisionen (revisor).

Av den uppgift som avses i första stycket 1 behöver det inte framgå vilken person eller rättshandling som kontrollen eller uppgifterna avser, om

1.beslutet om revision gäller för granskning av någon annan än den som revideras, och

2.det finns särskilda skäl att inte nämna personen eller rättshandlingen.

28 § Innan en revision verkställs ska den som ska revideras underrättas om beslutet om revision.

Underrättelsen får ske i samband med att revisionen verkställs om en inventering eller en liknande fysisk kontroll behöver göras och kontrollen skulle förlora sin betydelse om den som ska revideras underrättas i förväg.

29 § En revision ska genomföras i samverkan med den reviderade och på ett sådant sätt att den inte onödigt hindrar verksamheten hos denne.

Om den reviderade inte samverkar, får bestämmelser om vite i 7 kap. 5 § och om bevissäkring i 45 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) tillämpas.

30 § Vid en revision får revisorn granska räkenskapsmaterial och andra handlingar som rör verksamheten, om de inte ska undantas enligt 37 §.

I övrigt framgår revisorns befogenheter av artikel 48 i förordning (EU) nr 952/2013.

Prop. 2015/16:79

23

Prop. 2015/16:79 31 § En revision får genomföras hos den reviderade, om denne medger det. Revisionen ska genomföras hos den reviderade, om denne begär det och revisionen kan genomföras där utan betydande svårighet.

Om revisionen genomförs hos den reviderade, ska denne ställa en ändamålsenlig arbetsplats till revisorns förfogande, om det är möjligt.

32 § Att den reviderade ska tillhandahålla revisorn de handlingar och lämna de upplysningar samt i övrigt ge revisorn all den hjälp som behövs vid revisionen följer av artikel 15.1 i förordning (EU) nr 952/2013.

Om handlingar ska granskas på någon annan plats än hos den reviderade, ska denne på begäran och mot kvitto överlämna handlingarna till revisorn.

33 § Den reviderade ska på begäran ge revisorn tillfälle att använda tekniska hjälpmedel för att granska en upptagning som kan uppfattas bara med sådana hjälpmedel. Detta gäller inte om

1.den reviderade tillhandahåller en kopia av upptagningen, och

2.kopian utan svårighet kan granskas med tekniska hjälpmedel som revisorn har tillgång till.

Den reviderade ska ge revisorn möjlighet att kontrollera att den kopia som avses i första stycket stämmer överens med den upptagning som finns hos den reviderade.

Vid granskning av upptagning eller kontroll av kopia får bara de tekniska hjälpmedel och sökbegrepp användas som behövs för att tillgodose syftet med revisionen. Granskningen eller kontrollen får göras via telenätet, om den reviderade medger det.

34 § En revision får inte pågå under längre tid än nödvändigt.

Tullverket ska snarast meddela den reviderade resultatet av revisionen i de delar som rör den reviderade.

35 § Tullverket ska lämna tillbaka räkenskapsmaterial och andra handlingar till den reviderade så snart som möjligt och senast när revisionen avslutats.

Om den reviderade har försatts i konkurs när handlingarna ska lämnas tillbaka, ska Tullverket

1.överlämna handlingarna till konkursförvaltaren, och

2.underrätta den reviderade om att handlingarna överlämnats till konkursförvaltaren.

Uppgifter och handlingar som ska undantas från kontroll

36 § Ett föreläggande enligt 24 eller 25 § får inte avse en uppgift i en sådan handling som inte får tas i beslag enligt 27 kap. 2 § rättegångsbalken. Ett sådant föreläggande får inte heller avse en uppgift som har ett betydande skyddsintresse, om det finns särskilda omständigheter som gör att handlingen inte bör komma till någon annans kännedom och skyddsintresset är större än handlingens betydelse för kontrollen.

24

37 § Vid revision får Tullverket inte granska

1.en handling som inte får tas i beslag enligt 27 kap. 2 § rättegångsbalken, eller

2.en handling som inte omfattas av revisionen.

Tullverket får inte heller granska en handling som har ett betydande skyddsintresse, om det finns särskilda omständigheter som gör att handlingen inte bör komma till någon annans kännedom och skyddsintresset är större än handlingens betydelse för kontrollen.

38 § En handling som inte får granskas ska på begäran av den som är föremål för revision undantas från kontrollen.

39 § En begäran om att undanta handlingar ska ges in till allmän förvaltningsdomstol. Begäran ska vara skriftlig och ges in tillsammans med den handling som begäran avser.

Om Tullverket redan har den handling som en begäran avser, ska verket omedelbart försegla handlingen och överlämna den till domstolen.

40 § Om en uppgift i en sådan upptagning som avses i 1 kap. 3 § ska undantas, får domstolen besluta om sådana begränsningar i Tullverkets rätt att använda tekniska hjälpmedel och sökbegrepp som behövs för att uppgiften inte ska bli tillgänglig för verket.

41 § Om den enskilde begär det, ska domstolen pröva om ett beslut om att undanta handlingen kan fattas utan att domstolen granskar handlingen.

42 § Om en uppgift eller en handling har undantagits från kontroll, får Tullverket inte återge eller åberopa innehållet i uppgiften eller handlingen.

43 § Ett beslut i fråga om att undanta en uppgift eller en handling gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

Tullkontroll beträffande intrång i vissa immateriella rättigheter

44 § Uttryck som används i 45–49 §§ har den innebörd som anges i förordning (EU) nr 608/2013.

45 § Tullverket ska underrätta innehavaren av ett beslut om ingripande om sitt beslut enligt artikel 11.3, 13 eller 16 i förordning (EU) nr 608/2013. En sådan underrättelse ska lämnas inom 30 arbetsdagar efter det att Tullverket

1.fått kännedom om de omständigheter som kan ligga till grund för ett beslut enligt artikel 11.3 eller 16 i den förordningen, eller

2.tagit emot en sådan begäran som avses i artikel 13 i den förordningen.

46 § Tullverket ska underrätta innehavaren av ett beslut om ingripande om följande beslut som verket fattar enligt förordning (EU) nr 608/2013:

Prop. 2015/16:79

25

Prop. 2015/16:79 1. beslut att avslå eller avvisa en begäran enligt artikel 12.1 om förlängning, eller

2. beslut enligt artikel 12.5 att återkalla eller ändra ett beslut om förlängning.

En sådan underrättelse ska lämnas inom 30 arbetsdagar efter det att Tullverket

1.tagit emot en sådan begäran som avses i artikel 12.1, eller

2.fått kännedom om de omständigheter som kan ligga till grund för ett beslut enligt artikel 12.5.

47 § Uppkommer en skada på en vara vid en sådan inspektion som avses i artikel 19.1 i förordning (EU) nr 608/2013, ansvarar den som inspekterar varan för skadan.

48 § Frågor om huruvida en vara gör intrång i en immateriell rättighet och hur en sådan vara ska hanteras prövas av en domstol enligt vad som gäller för den immateriella rättigheten i fråga.

Domstolen får meddela ett interimistiskt beslut om att ett uppskov med att frigöra eller hålla kvar en vara ska upphöra.

Tullverket ska verkställa sådana domar och beslut från domstolen som fått laga kraft och som gäller frigörande, ändring eller förstöring av varor vars frigörande skjutits upp eller som hålls kvar av Tullverket.

49 § När en dom eller ett beslut om förstöring av eller annan åtgärd med varor vars frigörande har skjutits upp eller som hålls kvar av Tullverket har fått laga kraft, har innehavaren av ett beslut om ingripande rätt till ersättning för sina kostnader i samband med Tullverkets ingripande mot varorna.

Ersättningsskyldig enligt första stycket är den som domstolens beslut har gått emot. Kan ersättningskravet riktas mot flera personer, har dessa ett solidariskt ansvar att ersätta innehavaren av beslutet.

Tullkontroll av kontanta medel

50 § En anmälan enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 1889/2005 ska lämnas skriftligt eller elektroniskt.

51 § För kontroll av att anmälningsplikten enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 1889/2005, i den ursprungliga lydelsen, har fullgjorts får Tullverket undersöka transportmedel och bagage samt handväskor och liknande som medförs av en resande vid inresa till eller utresa från Europeiska unionens tullområde.

52 § Om det finns anledning att anta att en person inte har fullgjort sin anmälningsplikt enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 1889/2005, i den ursprungliga lydelsen, får en tulltjänsteman kroppsvisitera personen för att söka efter kontanta medel på honom eller henne.

Vid kroppsvisitationen ska bestämmelserna i 29 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling tillämpas.

26

53 § Om anmälningsplikten enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 1889/2005 inte har fullgjorts, får Tullverket hålla kvar kontanta medel i enlighet med artikel 4.2 i den förordningen, i den ursprungliga lydelsen, om det behövs för att genomföra en kontroll.

5 kap. Överträdelser och sanktioner

1 § Vid tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel gäller det som sägs om gäldenär även den som är skyldig att betala skatt enligt 2 kap. 1 §.

Tullförseelse

2 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrift i tullagstiftningen eller mot anmälningsplikten i artikel 3 i förordning (EG) nr 1889/2005, i den ursprungliga lydelsen, jämförd med 4 kap. 50 § döms för tullförseelse till böter.

Första stycket gäller också den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot beslut som Tullverket meddelat med stöd av tullagstiftningen om

1.skyldighet att föra anteckningar och lämna uppgifter om varor som förvaras i en anläggning för tillfällig lagring, ett tullager eller en frizon som är föremål för förenklingar vid tillämpning av ett tullförfarande,

2.skyldighet i övrigt att lämna uppgift eller handling till Tullverket,

eller

3.användningen eller förbrukningen av en icke-unionsvara.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

3 § Ansvar för tullförseelse ska inte dömas ut, om gärningen är belagd med straff i brottsbalken, lagen (2000:1225) om straff för smuggling, lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall eller lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

4 § Allmänt åtal för tullförseelse får väckas endast efter medgivande av Tullverket.

Tulltillägg

5 § Tulltillägg ska tas ut av den som är gäldenär och skyldig att ge in tulldeklaration skriftligen eller med elektronisk databehandlingsteknik och som på något annat sätt än muntligen under förfarandet har lämnat en oriktig uppgift till ledning för fastställande av tull.

Detsamma gäller om gäldenären har lämnat en sådan uppgift i ett ärende som avser

1.omprövning, återbetalning, eftergift eller ett överklagande, och

2.uppgiften inte har godtagits efter prövning i sak.

6 § En uppgift ska anses vara oriktig om det klart framgår att

1.en lämnad uppgift är felaktig, eller

2.en uppgift som ska lämnas till ledning för beslut om tull har utelämnats.

En uppgift ska dock inte anses vara oriktig om

Prop. 2015/16:79

27

Prop. 2015/16:79 1. uppgiften tillsammans med övriga lämnade uppgifter utgör tillräckligt underlag för ett riktigt beslut, eller

2. den uppenbart inte kan läggas till grund för ett beslut.

7 § Tulltillägget enligt 5 § är tjugo procent av den tull som inte skulle ha tagits ut, om den oriktiga uppgiften godtagits.

Tulltillägget är dock tio procent när det gäller mervärdesskatt som får dras av vid redovisning av skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200).

8 § Tulltillägg ska tas ut av gäldenären i de fall då

1.tull har fastställts på skälig grund på grund av utebliven tulldeklaration och sådan inte har kommit in trots att ett föreläggande sänts ut till gäldenären, eller

2.avvikelse från deklarationen har skett när tull har fastställts på skälig grund.

Tulltillägget är tjugo procent av den tull som fastställts enligt första stycket och som tas ut av gäldenären utöver den tull som annars skulle ha tagits ut av denne. Till den del fastställandet av tull innefattar rättelse av en oriktig uppgift från gäldenären tas tulltillägg ut enligt 7 § första stycket.

9 § Tulltillägg ska, även i andra fall än de som avses i 5 och 8 §§, tas ut om tull ska tas ut på grund av uppkomsten av en tullskuld i enlighet med artikel 79 i förordning (EU) nr 952/2013, i den ursprungliga lydelsen.

Första stycket gäller endast om gäldenären rätteligen skulle ha lämnat en skriftlig eller med elektronisk databehandlingsteknik upprättad tulldeklaration till ledning för beslut om tull.

Tulltillägget enligt första stycket är tjugo procent av den tull som tas ut.

10 § Tulltillägg ska tas ut av den som förfogat över en vara som hänförts till förfarandet för övergång till fri omsättning i strid mot en föreskriven förutsättning för återbetalning eller eftergift av tull.

Tulltillägget är tjugo procent av den tull som felaktigt har betalats tillbaka eller eftergetts.

11 § Vid tillämpning av 5 och 8 §§ ansvarar gäldenären för det som gäldenärens ombud gör eller låter bli att göra. Tulldeklaration eller annat dokument som lämnas för en gäldenär som är juridisk person ska anses ha lämnats av gäldenären, om det inte var uppenbart att uppgiftslämnaren saknade behörighet att företräda gäldenären.

12 § Tulltillägg ska inte tas ut

1.om gäldenären på eget initiativ har rättat den oriktiga uppgiften eller anmält förhållande som avses i 9 §, eller

2.om det tullbelopp som kunde ha undandragits genom felaktigheten eller passiviteten är obetydligt.

  13 § Tulltillägg ska inte tas ut om en icke-unionsvara eller dess värde
  förverkas. Om endast en del av varan eller dess värde har förverkats,
28 gäller förbudet att ta ut tulltillägg endast för den delen av varan eller

värdet som förverkats. Ett tidigare meddelat beslut om tulltillägg ska upphävas eller ändras efter det att en dom eller ett beslut som innefattar förverkande har fått laga kraft.

14 § Om det inte längre finns någon betalningsskyldighet för tull, får Tullverket inte ta ut tulltillägg på beloppet.

Förseningsavgift

15 § Om den som deklarerat en vara med tillämpning av ett förenklat förfarande som medför skyldighet att ge in en kompletterande deklaration inte har gett in den kompletterande deklarationen vid den tidpunkt då denna senast skulle ha lämnats, ska en särskild avgift (förseningsavgift) tas ut av deklaranten.

Förseningsavgiften är 500 kronor. Om den som uppmanats att lämna deklaration inte fullgjort sin skyldighet inom den bestämda tiden, är avgiften dock 1 000 kronor.

Gemensamma bestämmelser för tulltillägg och förseningsavgift

16 § Tullverket ska ompröva beslut om tulltillägg och förseningsavgift om gäldenären eller deklaranten begär det eller om det finns andra skäl. Då tillämpas bestämmelserna i tullagstiftningen om omprövning av beslut om tull.

17 § Tullverket ska besluta om hel eller delvis befrielse från tulltillägg eller förseningsavgift om det är oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp.

Vid bedömningen ska det särskilt beaktas om

1. den felaktighet eller passivitet som lett till avgiften kan antas ha

berott på ålder, hälsa eller liknande förhållanden, eller

berott på en felbedömning av reglerna eller betydelsen av de faktiska förhållandena,

2. avgiften inte står i rimlig proportion till felaktigheten eller passiviteten,

3. en oskäligt lång tid har gått efter det att Tullverket har funnit anledning att anta att avgift ska tas ut utan att den som avgiften gäller kan lastas för dröjsmålet, eller

4. felaktigheten eller passiviteten även har medfört att den som avgiften gäller fällts till ansvar för brott enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling eller 2 § eller blivit föremål för förverkande av utbyte av brottslig verksamhet enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken.

Deklaranten får helt eller delvis befrias från förseningsavgift även när passiviteten är obetydlig.

18 § Tulltillägg eller förseningsavgift får inte beslutas för en gäldenär eller en deklarant som har avlidit.

19 § Frågor om tulltillägg och förseningsavgift prövas av Tullverket. Allmän förvaltningsdomstol prövar dock, på talan av det allmänna ombud som avses i 6 kap. 1 §, frågor om tulltillägg på grund av oriktiga

Prop. 2015/16:79

29

Prop. 2015/16:79

30

uppgifter i mål om tull. Sådan talan får föras, om den oriktiga uppgiften inte har godtagits efter prövning i sak eller inte har prövats i målet. Talan ska väckas genom ansökan inom ett år från utgången av den månad då domen eller det slutliga beslutet i målet har fått laga kraft.

20 § Följande bestämmelser tillämpas även i fråga om tulltillägg och förseningsavgift:

artikel 110 om anstånd med betalning i förordning (EU) nr 952/2013,

iden ursprungliga lydelsen, och

2 kap. 4 §, 7 § första stycket, 8 § och 16 §.

21 § Tulltillägg och förseningsavgifter tillfaller staten.

6 kap. Överklagande Det allmänna ombudet

1 § Hos Tullverket ska det finnas ett allmänt ombud som utses av regeringen. Det allmänna ombudet får överklaga Tullverkets beslut om tull, annan skatt än tull enligt 2 kap. 1 § andra stycket, ränta, tulltillägg och förseningsavgift.

Överklagande av Tullverkets beslut

Vilka beslut får överklagas?

2 § Följande beslut av Tullverket får överklagas till allmän förvaltningsdomstol:

1.beslut enligt tullagstiftningen,

2.beslut enligt artikel 4.2 i förordning (EG) nr 1889/2005, och

3.beslut enligt artikel 7.2, 9.1, 11.3, 12.1, 12.2, 12.5, 13 eller 16 i förordning (EU) nr 608/2013 samt beslut att avvisa en ansökan som inte uppfyller villkoren i artikel 5.3 i den förordningen.

Tullverkets eller annan förvaltningsmyndighets beslut om nedsättning eller befrielse enligt 2 kap. 12 och 20 §§ överklagas hos regeringen.

Tullverkets beslut om revision enligt 4 kap. 26 § får inte överklagas. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Detsamma gäller vid överklagande i mål som avses i 5 kap. 19 §.

Tiden för överklagande

3 § Om ett överklagande enligt 2 § gäller beslut om tull eller beslut om annan skatt än tull enligt 2 kap. 1 § andra stycket, ska överklagandet ha kommit in till Tullverket inom tre år från den dag då tullskulden uppkom eller skattskyldigheten inträdde. Om beslutet har meddelats senare än två och ett halvt år efter den dag då tullskulden uppkom eller skattskyldigheten inträdde, får överklagandet dock komma in inom två månader från den dag då gäldenären eller den skattskyldige fick del av beslutet, om tiden för överklagande därigenom blir längre.

Om beslut som avses i första stycket har omprövats, får även omprövningsbeslutet överklagas inom treårsfristen. Om omprövningsbeslutet meddelats senare än två och ett halvt år efter den dag då tullskulden uppkom eller skattskyldigheten inträdde, får överklagandet dock komma in inom två månader från den dag då gäldenären eller den

skattskyldige fick del av omprövningsbeslutet, om tiden för överklagande därigenom blir längre.

Gäldenären eller den skattskyldige får överklaga ett beslut som avses i första och andra styckena även om beslutet inte är till nackdel för denne.

Omprövning av det överklagade beslutet

4 § Om ett överklagande enligt 3 § inte avvisas som för sent inkommet, ska Tullverket snarast ompröva det överklagade beslutet.

5 § Ett överklagande förfaller, om beslutet vid omprövningen ändras så som den klagande begär. Beslutet ska innehålla en uttrycklig upplysning om att det medför denna verkan.

Om beslutet ändras på annat sätt, ska överklagandet anses omfatta det nya beslutet. Om det finns skäl för det, får den klagande ges tillfälle att återkalla överklagandet.

Överlämnande av handlingar till förvaltningsrätten

6 § Om ett överklagande varken avvisas eller förfaller, ska Tullverket överlämna handlingarna i ärendet till förvaltningsrätten. Om det finns särskilda skäl, får ett överklagande enligt 3 § överlämnas utan föregående omprövning.

Överklagande av beslut om ränta, tulltillägg och förseningsavgift

7 § Bestämmelserna i 3–6 §§ gäller också överklagande av beslut om ränta, tulltillägg och förseningsavgift.

En gäldenärs eller skattskyldigs yrkande i fråga om tulltillägg ska, oavsett tidsfristerna i 3 §, prövas om beslutet om den tull som tulltillägget avser inte har fått laga kraft. Detsamma gäller om Tullverket eller det allmänna ombudet framställt ett sådant yrkande till förmån för gäldenären eller den skattskyldige. Om yrkandet framställs först i domstol, kan domstolen besluta att det ska tas upp till prövning av Tullverket.

Bestämmelserna i andra stycket gäller även en deklarants yrkande i fråga om förseningsavgift.

Anslutningsöverklagande

8 § Om en part har överklagat Tullverkets beslut i ett sådant ärende som avses i 3 och 7 §§, får också motparten överklaga beslutet, även om den för motparten föreskrivna tiden för överklagande har gått ut. Motpartens skrivelse ska ha kommit in till Tullverket inom två månader från den dag då motparten fick del av den först ingivna skrivelsen med överklagande eller, om motparten inte fått del av den före utgången av den tid inom vilken den senast skulle ha kommit in, från utgången av denna tid.

Återkallas eller förfaller det första överklagandet på annat sätt, förfaller även det senare överklagandet.

Verkställighet av beslut som överklagas

9 § Bestämmelserna om verkställighet av beslut som överklagas i artikel 45 i förordning (EU) nr 952/2013, i den ursprungliga lydelsen, tillämpas

Prop. 2015/16:79

31

Prop. 2015/16:79 även på beslut om tulltillägg och förseningsavgift samt beslut om annan skatt än tull som ska betalas till Tullverket.

Talan om tulltillägg eller förseningsavgift

10 § Om det allmänna ombudet har överklagat ett beslut om tull, ska talan om tulltillägg eller förseningsavgift med anledning av beslutet föras samtidigt.

Överklagande av förvaltningsrättens och kammarrättens beslut

Det allmänna ombudets rätt att överklaga beslut

11 § Det allmänna ombudet får överklaga ett beslut av förvaltningsrätten eller kammarrätten i frågor som avses i 3 och 7 §§ även om ombudet inte tidigare har fört det allmännas talan i målet.

Anslutningsöverklagande

12 § Om någon har överklagat ett beslut av en förvaltningsrätt eller kammarrätt i frågor som avses i 3 och 7 §§, får även någon annan som har haft rätt att överklaga beslutet ge in ett överklagande, även om den tid för överklagande som gäller för honom eller henne har gått ut. Ett sådant överklagande ska ges in inom en vecka från utgången av den tid inom vilken det första överklagandet skulle ha gjorts.

Återkallas eller förfaller det första överklagandet på annat sätt, förfaller även det senare överklagandet.

När för det allmänna ombudet det allmännas talan?

13 § Om det allmänna ombudet överklagar ett beslut, ska ombudet föra det allmännas talan.

I mål som gäller beslut i frågor som avses i 3 och 7 §§ förs det allmännas talan i Högsta förvaltningsdomstolen av det allmänna ombudet.

14 § Det allmänna ombudet får ta över uppgiften att i allmän förvaltningsdomstol föra det allmännas talan i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden som gäller frågor som avses i 3 och 7 §§.

Det allmänna ombudet får uppdra åt en tjänsteman vid Tullverket att företräda det allmänna i allmän förvaltningsdomstol.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också i mål om betalningssäkring.

Det allmänna ombudet får överklaga till förmån för enskild part

15 § Det allmänna ombudet får inom den för ombudet gällande tiden för överklagande föra talan i frågor som avses i 3 och 7 §§ till förmån för en enskild part. Ombudet har då samma behörighet som den enskilde.

Bestämmelserna i första stycket gäller också i mål om betalningssäkring.

32

Handläggning vid domstol

Ändring av talan

16 § I mål som gäller beslut som avses i 3 och 7 §§ får talan inte ändras i annat fall än som anges i 17 och 18 §§.

Det ska dock inte anses vara en ändring av talan när den som överklagat

1.inskränker sin talan, eller

2.åberopar en ny omständighet till stöd för sin talan utan att frågan som ska prövas ändras.

17 § I ett mål som gäller beslut som avses i 3 och 7 §§ får den som överklagat yrka något nytt under förutsättning att någon ny fråga inte tas upp i målet.

I mål i förvaltningsrätten får den som överklagat ta upp en ny fråga, om

1.det görs inom den tid som gäller för överklagande,

2.den nya frågan har samband med den fråga som ska prövas, och

3.förvaltningsrätten anser att frågan utan olägenhet kan prövas i målet.

18 § Den som har överklagat ett beslut i en fråga som har föranlett tulltillägg får även ta upp frågan om tulltillägg om domstolen anser att tulltillägget utan olägenhet kan prövas i målet.

19 § Om domstolen i ett fall som avses i 17 § andra stycket och 18 § inte prövar den nya frågan, får domstolen överlämna frågan till Tullverket för prövning.

Deldom

20 § Om det finns flera frågor i ett mål som gäller beslut som avses i 3 och 7 §§, får domstolen besluta särskilt i någon av frågorna trots att handläggningen av övriga frågor inte är klar.

Mellandom

21 § Om det är lämpligt med hänsyn till utredningen i ett mål som gäller beslut som avses i 3 och 7 §§, får domstolen besluta särskilt om

1.en eller flera omständigheter som var för sig har omedelbar betydelse för utgången i målet, eller

2.hur en uppkommen fråga, som främst har betydelse för rättstillämpningen, ska bedömas vid avgörandet av målet.

Domstolen bestämmer om beslutet ska få överklagas direkt eller först i samband med domstolens beslut i själva målet.

Om domstolen bestämmer att ett särskilt beslut får överklagas direkt, får domstolen besluta att målet i övrigt ska vila till dess att det särskilda beslutet har fått laga kraft.

Muntlig förhandling

22 § Förvaltningsrätten och kammarrätten ska hålla muntlig förhandling i ett mål om tulltillägg eller förseningsavgift om en enskild begär det. Muntlig förhandling behöver dock inte hållas, om tulltillägget eller förseningsavgiften inte kommer att tas ut.

Prop. 2015/16:79

33

Prop. 2015/16:79 Företrädaransvar
  23 § Om talan om betalningsskyldighet enligt 59 kap. 13 § skatteför-
  farandelagen (2011:1244) har väckts genom ansökan mot en företrädare
  för en juridisk person, ska det som sägs i detta kapitel om skattskyldig,
  klagande, enskild, part eller motpart även gälla företrädaren.
  Behörig förvaltningsrätt
  Frågor om bevissäkring
  24 § Frågor om bevissäkring prövas av den förvaltningsrätt inom vars
  domkrets beslut om bevissäkring ska verkställas eller har verkställts.
  Frågor om betalningssäkring
  25 § Frågor om betalningssäkring prövas av den förvaltningsrätt som är
  behörig enligt 46 kap. 19 § skatteförfarandelagen (2011:1244) eller den
  förvaltningsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av beslut om
  den tull, skatt, ränta eller avgift som betalningssäkringen gäller.
  Dröjsmålstalan
  26 § Om Tullverket, efter att ha godtagit en ansökan enligt artikel 22.2 i
  förordning (EU) nr 952/2013, inte har meddelat ett beslut inom den
  tidsfrist som avses i artikel 22.3 i den förordningen, får den sökande
  begära förklaring av allmän förvaltningsdomstol att ärendet onödigt
  uppehålls.
  Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
  Om Tullverket inte har meddelat ett beslut inom en månad från det att
  domstolen har lämnat en förklaring, ska ansökan anses ha avslagits.
  7 kap. Särskilda bestämmelser
  Åtgärder vid nöd eller olycka
  1 § Den som på grund av nöd eller av något annat tvingande skäl
  undandrar varor eller transportmedel från tullövervakning, ska snarast
  underrätta Tullverket om detta.
  En underrättelse enligt första stycket får i stället göras till
  Polismyndigheten i fråga om fordon och luftfartyg och till Kust-
  bevakningen i fråga om fartyg. Underrättelsen ska vidarebefordras till
  Tullverket.
  2 § Om ett transportmedel som omfattas av tullövervakning eller medför
  varor som omfattas av tullövervakning förolyckas, ska den som har
  någon handling som avser transportmedlet eller varorna genast lämna
  handlingen till Tullverket.
  En handling enligt första stycket får i stället lämnas till Kustbevak-
  ningen, om transportmedlet är ett fartyg. Handlingen ska vidarebefordras
  till Tullverket.

34

Internationell unionsflygplats

3 § Beslut om att en flygplats ska utgöra internationell unionsflygplats fattas av regeringen.

Delgivning

4 § Om Tullverket vid tillämpningen av tullagstiftningen, förordning (EG) nr 1889/2005 eller förordning (EU) nr 608/2013 ska underrätta någon om innehållet i en handling eller om något annat, får det ske genom delgivning.

Delgivning bör användas bara om det behövs med hänsyn till omständigheterna.

Vite

5 § Tullverket kan förena ett föreläggande med vite

1.när verket med stöd av tullagstiftningen förelägger någon att vidta en åtgärd som behövs för Tullverkets kontrollverksamhet, samt

2.om någon

inte har lämnat uppgift som krävs enligt tullagstiftningen, eller

inte har fullgjort sådan skyldighet som föreskrivs i artikel 15.1 i förordning (EU) nr 952/2013, i den ursprungliga lydelsen, eller i 4 kap. 4, 7, 32 eller 33 §.

6 § Bestämmelserna i 5 § gäller inte om det finns anledning att anta att den som ska föreläggas vite eller, i förekommande fall, dennes ställföreträdare har begått en gärning som är straffbelagd eller kan leda till tulltillägg och föreläggandet avser utredning av en fråga som har samband med den misstänkta gärningen.

7 § Den som har överträtt ett vitesföreläggande döms inte till ansvar enligt 5 kap. 2 § för en gärning som omfattas av föreläggandet.

Avrundning av belopp

8 § Belopp som enligt tullagstiftningen ska betalas till eller betalas ut från Tullverket ska avrundas till närmaste lägre hela krontal.

Tillämpning av skatteförfarandelagen

9 § I ärenden och mål om tull, skatt som ska betalas till Tullverket, ränta, tulltillägg och avgift enligt denna lag tillämpas bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om

1.ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning i 43 kap., 68 kap. 2 § och 71 kap. 4 §, samt

2.bevissäkring och betalningssäkring i 3 kap. 8 §, 45 kap. 2–16 §§, 46 kap., 68 kap. 1 och 3 §§ samt 69 och 71 kap.

Vid tillämpningen av första stycket ska det som sägs i skatteförfarandelagen om Skatteverket i stället gälla Tullverket. Vidare ska det som sägs om Kronofogdemyndigheten i 69 kap. 3 och 11 §§ i stället gälla Tullverket.

Prop. 2015/16:79

35

Prop. 2015/16:79 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

2.Genom lagen upphävs tullagen (2000:1281) och lagen (1994:1548) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.

3.Den upphävda tullagen gäller dock fortfarande i fråga om

a)betalning, indrivning, återbetalning och eftergift av tull och annan skatt än tull som ska tas ut vid import avseende varor som har eller borde ha deklarerats för övergång till fri omsättning före ikraftträdandet,

b)ränta som hänför sig till tid före ikraftträdandet,

c)tullkontroller som inletts före ikraftträdandet, och

d)förseningsavgift i fråga om deklarationer som skulle ha lämnats före ikraftträdandet.

36

2.2 Förslag till lag om ändring i utsökningsbalken Prop. 2015/16:79
Härigenom föreskrivs att 6 kap. 10 a § utsökningsbalken ska ha
följande lydelse.          
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse    
    6 kap.        
    10 a §1        
När ett utmätt fartyg eller När ett utmätt fartyg eller
luftfartyg står under tullöver- luftfartyg omfattas av tullövervak-
vakning, får kronofogdemyndig- ning, får Kronofogdemyndigheten
heten begära hjälp av Tullverket begära hjälp av Tullverket för att
för att hindra att fartyget eller hindra att fartyget eller luftfartyget
luftfartyget avgår. För att hindra avgår. För att hindra fartyget eller
fartyget eller luftfartyget att avgå luftfartyget att avgå har Tullverket
har Tullverket samma befogen- samma befogenheter som myndig-
heter som myndigheten har enligt heten har enligt tullagen
tullagen (2000:1281). Detsamma (2016:000). Detsamma gäller när
gäller när gods i fartyget eller gods i fartyget eller luftfartyget har
luftfartyget har utmätts. utmätts.        
               

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

1 Senaste lydelse 2000:1286.

37

Prop. 2015/16:79

38

2.3Förslag till lag om ändring i lagen (1959:590) om gränstullsamarbete med annan stat

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1959:590) om gränstullsamarbete med annan stat ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse   Föreslagen lydelse  
  1 §1  
Regeringen , efter avtal med Regeringen får, efter avtal med
annan stat, förordna, att för annan stat, föreskriva att 2–13 §§
samarbete i fråga om tullkontroll å helt eller delvis ska tillämpas för
och tullklarering av trafik mellan samarbete i fråga om tullkontroll
Sverige och den andra staten och tullklarering av trafik mellan
(gränstullsamarbete) 2–13 §§ Sverige och den andra staten
denna lag helt eller delvis skola (gränstullsamarbete).  
äga tillämpning.      
    Med tullklarering förstås i
    denna lag Tullverkets åtgärder i
    fråga om en vara som hänförts till
    ett tullförfarande eller återexpor-

teras och motsvarande åtgärder av tullmyndighet i den andra staten.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

1 Senaste lydelse 1975:686.

2.4 Förslag till lag om ändring i lagen (1972:266) Prop. 2015/16:79
  om skatt på annonser och reklam  
Härigenom föreskrivs att 26 och 33 §§ lagen (1972:266) om skatt på  
annonser och reklam1 ska ha följande lydelse.  
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse  
        26 §2  
Skyldig att betala reklamskatt Skyldig att betala reklamskatt  
för import från tredje land av för import från tredjeland av  
annonsblad som har getts ut i annonsblad som har getts ut i  
sådant land är den som med sådant land är den som med  
anledning av importen är skyldig anledning av importen är skyldig  
att betala tull för annonsbladen att betala tull för annonsbladen  
eller skulle ha varit skyldig att eller skulle ha varit skyldig att  
göra detta om annonsbladen hade göra detta om annonsbladen hade  
varit tullbelagda.     varit tullbelagda.  
Om import enligt första stycket    
sker med stöd av ett sådant    
enhetstillstånd som avses i 4 kap.    
24 § andra stycket tullagen    
(2000:1281) och tullskulden    
därför uppkommer i ett annat EU-    
land, eller skulle ha uppkommit    
där om varan hade varit    
tullbelagd, är innehavaren av    
tillståndet skyldig att betala    

reklamskatt.

För den som är skattskyldig enligt första stycket inträder skattskyldigheten vid den tidpunkt då skyldighet att betala tull enligt tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om skyldighet att betala tull förelegat.

För den som är skattskyldig enligt andra stycket inträder skattskyldigheten vid den tidpunkt då skyldigheten att betala tull inträder eller skulle ha inträtt i det andra EU-landet.

Skatt enligt första stycket ska betalas till Tullverket.

Reklamskatt vid import utgår Reklamskatt vid import tas ut
med 8 procent av beskattnings- med 8 procent av beskattnings-
värdet. Beskattningsvärdet utgörs värdet. Beskattningsvärdet utgörs
av varans värde för tulländamål av varans värde för tulländamål
bestämt enligt rådets förordning bestämt enligt Europaparlamentets
(EEG) nr 2913/92 av den och rådets förordning (EU) nr

1Lagen omtryckt 1984:156.

2Senaste lydelse 2011:280. Ändringen innebär bl.a. att andra och fjärde styckena tas bort.

39

Prop. 2015/16:79 12 oktober 1992 om inrättandet av 952/2013 av den 9 oktober 2013
  en tullkodex för gemenskapen. om fastställande av en tullkodex för
    unionen.

33 §3

Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i

skatteförfarandelagen (2011:1244).      
För skatt som ska betalas till För skatt som ska betalas till
Tullverket gäller tullagen Tullverket gäller tullagen
(2000:1281).     (2016:000).    
           

1.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

3 Senaste lydelse 2011:1305.

40

2.5 Förslag till lag om ändring i lagen (1979:1088) Prop. 2015/16:79
  om gränsövervakningen i krig m.m.
Härigenom föreskrivs att 6 § lagen (1979:1088) om
gränsövervakningen i krig m.m. ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 §1

För ändamål som avses med den samordnade gränsövervakningen får den som tillhör gränsövervakningspersonalen (gränsövervakningsman)

1. anmoda resande eller annan person att visa pass eller annan legitimationshandling samt att i övrigt lämna de upplysningar och förete de handlingar som bedöms nödvändiga för övervakningsverksamheten,

2. kontrollera varutrafik samt 2. kontrollera varutrafik samt
undersöka transportmedel och undersöka transportmedel och
lagerlokal eller annat utrymme lagerlokal eller annat utrymme
som nyttjas i samband med varu- som används i samband med varu-
trafiken med samma befogenheter trafiken med samma befogenheter
som vid tullkontroll tillkommer som vid tullkontroll tillkommer
tulltjänsteman enligt tullagen tulltjänsteman enligt tullagen
(2000:1281) och med stöd därav (2016:000) och med stöd därav
meddelade bestämmelser.   meddelade bestämmelser.  
                     

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

1 Senaste lydelse 2000:1284.

41

Prop. 2015/16:79

42

2.6Förslag till lag om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §1

Avräkning enligt denna lag ska göras från belopp som återbetalas eller annars utbetalas på grund av bestämmelse i

1.skatteförfarandelagen (2011:1244),

2.10 kap. 1–4 §§ mervärdesskattelagen (1994:200),

3.lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.,

4.lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter,

5. tullagen (2000:1281), eller 5. tullagstiftningen enligt 1 kap.
  3 § tullagen (2016:000), eller

6. lagen (1972:435) om överlastavgift.

Vad som sagts i första stycket 1 gäller inte utbetalning enligt 9 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Avräkning ska också göras vid återbetalning av belopp som tagits ut som förrättningskostnad vid indrivning av en sådan fordran som avses i 2 § första meningen.

1.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om belopp som återbetalas eller annars utbetalas på grund av en bestämmelse i tullagen (2000:1281).

1 Senaste lydelse 2011:1321.

2.7 Förslag till lag om ändring i strålskyddslagen Prop. 2015/16:79
  (1988:220)    
Härigenom föreskrivs att 25 § strålskyddslagen (1988:220) ska ha  
följande lydelse.        
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse  
    25 §1  
Den som inte har tillstånd när Den som inte har tillstånd för  
det krävs enligt 20 eller 21 § får införsel när det krävs enligt 20  
endast efter medgivande av eller 21 § får endast efter medgiv-  
regeringen eller den myndighet ande av regeringen eller den  
som regeringen bestämmer ta hand myndighet som regeringen be-  
om ett oförtullat radioaktivt ämne stämmer ta hand om ett radioaktivt  
eller en oförtullad teknisk anord- ämne eller en teknisk anordning  
ning på det sätt som avses i 4 kap. med tillämpning av ett förenklat  
2 § tullagen (2000:1281). I övrigt förfarande som är förenligt med  
gäller lagen (1973:980) om trans- sådan tullagstiftning som anges i  
port, förvaring och förstöring av 1 kap. 3 § tullagen (2016:000). I  
införselreglerade varor, m.m. övrigt gäller lagen (1973:980) om  
        transport, förvaring och förstöring  
        av införselreglerade varor, m.m.  
           

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

1 Senaste lydelse 2000:1287.

43

Prop. 2015/16:79

44

2.8Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 7 § lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2kap.

7 §1

Om det med stöd av denna lag har föreskrivits begränsningar eller förbud mot att föra tillgångar in i eller ut ur landet, får Tullverket

kontrollera att föreskrifterna följs.        
För kontrollen gäller        
1. tullagen (2000:1281) i 1. tullagen (2016:000) i
tillämpliga delar, varvid det som tillämpliga delar, varvid det som
sägs om varor skall avse tillgångar sägs om varor ska avse tillgångar
som omfattas av valutaregleringen, som omfattas av valutaregleringen,
samt     samt    

2. bestämmelserna om förundersökning m.m., beslag, husrannsakan, kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

1.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för kontroller som inletts före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse 2000:1289.

2.9 Förslag till lag om ändring i Prop. 2015/16:79
  mervärdesskattelagen (1994:200)  
Härigenom föreskrivs att 1 kap. 2, 5 och 19 §§, 5 kap. 19 §, 7 kap. 8  
och 9 §§, 9 c kap. 1 och 2 §§, 13 kap. 6 § och 22 kap. 1 § mervärdes-  
skattelagen (1994:200)1 ska ha följande lydelse.  
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse  

1 kap.

2 §2

Skyldig att betala mervärdesskatt (skattskyldig) är

1.för sådan omsättning som anges i 1 § första stycket 1, om inte annat följer av 1 a–4 e: den som omsätter varan eller tjänsten,

1a. för sådan omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster som ska redovisas enligt bestämmelser som motsvarar den särskilda ordningen i artiklarna 369a–369k i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt,

ilydelsen enligt direktiv 2008/8/EG, om den som omsätter tjänsten är en sådan grupp av personer som i ett annat EU-land anses som en enda beskattningsbar person (mervärdesskattegrupp): mervärdesskattegruppen,

2.för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som avses i 5 kap. 5 §, om den som omsätter tjänsten är en utländsk beskattningsbar person: den som förvärvar tjänsten, om denne är

– en beskattningsbar person,

– en juridisk person som inte är en beskattningsbar person men är registrerad till mervärdesskatt här, eller

– en juridisk person som skulle ha varit en beskattningsbar person om inte 4 kap. 8 § varit tillämplig,

3.för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana varor som avses i 5 kap. 2 c och 2 d §§, om den som omsätter varan är en utländsk beskattningsbar person och förvärvaren är registrerad till mervärdesskatt här: den som förvärvar varan,

4.för sådan efterföljande omsättning inom landet som avses i 3 kap. 30 b § första stycket: den till vilken omsättningen görs,

4a. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan beskattningsbara personer som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt här, av guldmaterial eller halvfärdiga produkter med en finhalt av minst 325 tusendelar eller av investeringsguld om den som omsätter guldet är skattskyldig enligt 3 kap. 10 b §: den som förvärvar varan,

4b. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som avses i andra stycket, om skattskyldighet inte föreligger enligt första stycket 2 i denna paragraf: den som förvärvar tjänsten, om denne är

1Lagen omtryckt 2000:500.

2Senaste lydelse 2014:941.

45

Prop. 2015/16:79 – en beskattningsbar person som i sin verksamhet inte endast tillfälligt tillhandahåller sådana tjänster, eller

– en annan beskattningsbar person som tillhandahåller en beskattningsbar person som avses i första strecksatsen sådana tjänster,

4 c. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av vara eller av tjänst med anknytning till fastighet som avses i 5 kap. 8 §, utom fastighetstjänst som avses i 4 b i denna paragraf eller 3 kap. 3 § andra och tredje styckena, om den som omsätter varan eller tjänsten är en utländsk beskattningsbar person och förvärvaren är registrerad till mervärdesskatt här: den som förvärvar varan eller tjänsten, om inte annat följer av 2 d §,

4 d. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan beskattningsbara personer som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt här, om skattskyldighet inte föreligger enligt första stycket 2 i denna paragraf, av utsläppsrätter för växthusgaser enligt definitionen i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen vilka kan överlåtas enligt artikel 12 i det direktivet, eller av andra enheter som verksamhetsutövare kan använda för att följa det direktivet: den som förvärvar tjänsten,

4 e. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan beskattningsbara personer som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt här av sådana varor som avses i tredje stycket: den som förvärvar varan,

5.för sådant förvärv som anges i 1 § första stycket 2: den som förvärvar varan, och

6.för import av varor

  a) om en tullskuld uppkommer i
  Sverige till följd av importen: den
  som är skyldig att betala tullen, om
  inte annat följer av d,    
  b) om importen avser en
  unionsvara eller om varan ska
  förtullas i Sverige men inte är
  belagd med tull: den som skulle ha
  varit skyldig att betala tullen om
  varan hade varit tullbelagd, om
  inte annat följer av d,    
  c) om skyldighet att betala tull
  med anledning av importen
  uppkommer, eller skulle ha
  uppkommit om varan hade varit
  belagd med tull, i ett annat EU-
  land till följd av att ett sådant
  enhetstillstånd som avses i 4 kap.
  24 § andra stycket tullagen
  (2000:1281) åberopas: innehavar-
  en av tillståndet, om inte annat
46 följer av e,      

a)om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är skyldig att betala tullen, om inte annat följer av c,

b)om importen avser en unionsvara eller om varan ska deklareras för övergång till fri omsättning i Sverige men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd, om inte annat följer av c,

c)om den som är eller skulle ha varit skyldig att betala tullen enligt a eller b är ett ombud och Skatteverket är beskattningsmyndighet: den för vars räkning ombudet handlar.

d) om den som är eller skulle ha Prop. 2015/16:79
varit skyldig att betala tullen enligt  
a eller b är ett ombud och  
Skatteverket är beskattningsmyn-  
dighet: den för vars räkning  
ombudet handlar,  
e) om innehavaren av tillståndet  
enligt c är ett ombud och Skatte-  
verket är beskattningsmyndighet:  

den för vars räkning ombudet handlar.

Första stycket 4 b gäller

1.sådana tjänster avseende fastighet, byggnad eller anläggning som kan hänföras till

– mark- och grundarbeten,

– bygg- och anläggningsarbeten,

– bygginstallationer,

– slutbehandling av byggnader, eller

– uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare,

2.byggstädning, och

3.uthyrning av arbetskraft för sådana aktiviteter som avses i 1 och 2. Första stycket 4 e gäller varor som kan hänföras till följande nummer i

Kombinerade nomenklaturen (KN-nr) enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan i dess lydelse den 1 januari 2012,

1.avfall och skrot av järn eller stål; omsmältningsgöt av järn eller stål (KN-nr som börjar med 7204),

2.avfall och skrot av koppar (KN-nr som börjar med 7404),

3.avfall och skrot av nickel (KN-nr som börjar med 7503),

4.avfall och skrot av aluminium (KN-nr som börjar med 7602),

5.avfall och skrot av bly (KN-nr som börjar med 7802),

6.avfall och skrot av zink (KN-nr som börjar med 7902),

7.avfall och skrot av tenn (KN-nr som börjar med 8002),

8.avfall och skrot av andra oädla metaller (KN-nr som börjar med 8101–8113), eller

9.avfall och skrot av galvaniska element, batterier och elektriska ackumulatorer (KN-nr som börjar med 854810).

Vid omsättning av en vara eller en tjänst som görs inom landet av en beskattningsbar person som har ett fast etableringsställe här ska den beskattningsbara personen vid tillämpningen av första stycket likställas med en utländsk beskattningsbar person, om omsättningen görs utan medverkan av det svenska etableringsstället.

Med tullskuld förstås detsamma Med tullskuld och unionsvara
som i rådets förordning (EEG) nr förstås detsamma som i artikel 5 i
2913/92 av den 12 oktober 1992 Europaparlamentets och rådets
om inrättandet av en tullkodex för förordning (EU) nr 952/2013 av
gemenskapen. Med unionsvara den 9 oktober 2013 om fast-
förstås detsamma som gemen- ställande av en tullkodex för
skapsvara i den förordningen. unionen.  
Särskilda bestämmelser om vem som i vissa fall är skattskyldig finns i
6 kap., 9 kap. och 9 c kap.   47

Prop. 2015/16:79

5 §3

Vid import inträder skattskyldigheten vid den tidpunkt då skyldighet att betala tull enligt tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om skyldighet att betala tull förelegat. I fall som avses i 2 § första stycket 6 c inträder skattskyldigheten vid den tidpunkt då skyldighet att betala tull inträder eller skulle ha inträtt i det andra EU-landet.

Vid import inträder skattskyldigheten vid den tidpunkt då skyldighet att betala tull enligt tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om skyldighet att betala tull förelegat.

19 §4

Med fri omsättning förstås detsamma som i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen.

Med fri omsättning förstås detsamma som i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen.

5 kap.

19 §5

En omsättning av tjänster enligt någon av 4–18 §§ eller 9 b kap. 4 § första stycket anses som omsättning utomlands när det är fråga om

1.tjänster som avser fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik, inräknat upplåtelse av hamnar eller flygplatser, eller tjänster som avser utrustning eller andra varor för användning på sådana fartyg eller luftfartyg,

2.lastning, lossning, transport eller andra tjänster i direkt samband med a) export av varor från Sverige eller ett annat EU-land,

b) import av varor som omfattas b) import av varor som omfattas
av           av          
– 9 c kap. 1 §, eller     – 9 c kap. 1 §, eller      
– ett förfarande för temporär – ett förfarande för tillfällig
import med fullständig befrielse införsel med fullständig befrielse
från tull eller extern transitering, från tull eller extern transitering,
c) försändelse, transport eller c) försändelse, transport eller
införsel av varor i fri omsättning, införsel av varor i fri omsättning,
vilka införs i Sverige från ett tredje vilka införs i Sverige från ett tredje
territorium som utgör en del av territorium som utgör en del av
unionens tullområde, om varorna unionens tullområde, om varorna
– förflyttas här i landet under ett – förflyttas här i landet under ett
förfarande för intern unions- förfarande för intern unions-
transitering enligt unionens tull- transitering enligt unionens tull-
bestämmelser, om varorna hän- bestämmelser, om varorna hän-

3Senaste lydelse 2011:283.

4Senaste lydelse 2010:1900.

5Senaste lydelse 2013:368.

48

fördes till samma förfarande fördes till samma förfarande Prop. 2015/16:79
genom en deklaration när de genom en deklaration när de
fördes in i landet samt fördes in i landet samt
försändelsen eller transporten av försändelsen eller transporten av
dem avslutas utanför Sverige, eller dem avslutas utanför Sverige, eller
– när de förs in i Sverige hade – när de förs in i Sverige hade
omfattats av 9 c kap. 1 § eller ett omfattats av 9 c kap. 1 § eller ett
förfarande för temporär import förfarande för tillfällig införsel
med fullständig befrielse från med fullständig befrielse från
importtullar, om   de hade importtullar, om   de hade
importerats, eller       importerats, eller      

d) införsel av varor till ett annat EU-land om dessa omfattas av det landets tillämpning av artikel 61 eller 157.1 a i direktiv 2006/112/EG,

3.tjänster som består av arbete på lös egendom, om egendomen förvärvats eller importerats för att undergå sådant arbete inom EU och egendomen efter det att arbetet utförts, transporteras ut ur EU av den som tillhandahåller tjänsterna, eller av kunden om denne inte är etablerad inom landet eller för någonderas räkning,

4.förmedling av varor eller tjänster som görs för någon annans räkning

idennes namn, när omsättningen av dessa anses som en omsättning utanför EU antingen enligt 1 § första stycket eller enligt förevarande paragraf eller 3 a §, och

5.en varutransporttjänst eller en tjänst som avses i 12 §, om tjänsten tillhandahålls en beskattningsbar person och den uteslutande nyttjas eller på annat sätt tillgodogörs utanför EU.

7 kap.

8 §6

Beskattningsunderlaget vid Beskattningsunderlaget vid
import utgörs av varans värde för import utgörs av varans värde för
tulländamål, fastställt av tulländamål, fastställt av
Tullverket, enligt rådets förord- Tullverket, enligt Europaparla-
ning (EEG) nr 2913/92 av den mentets och rådets förordning
12 oktober 1992 om inrättandet av (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober
en tullkodex för gemenskapen, 2013 om fastställande av en
med tillägg av tull och andra tullkodex för unionen, med tillägg
statliga skatter eller avgifter, utom av tull och andra statliga skatter
skatt enligt denna lag, som tas ut eller avgifter, utom skatt enligt
av Tullverket med anledning av denna lag, som tas ut av Tullverket
införseln. Sådant tillägg ska inte med anledning av införseln.
göras i fall då tullen, skatterna Sådant tillägg ska inte göras i fall
eller avgifterna ingår i varans då tullen, skatterna eller avgifterna
värde.     ingår i varans värde.    
I fall som avses i 1 kap. 2 §        
första stycket 6 c eller e ska varans        
värde för tulländamål och tillägget        
enligt första stycket, till den del        

6 Senaste lydelse 2014:50. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

49

Prop. 2015/16:79 detta utgörs av tull och      
  motsvarande avgifter, utgöras av      
  varans värde för tulländamål som      
  fastställts av det andra EU-landets      
  tullmyndighet och motsvarande      
  pålagor som tas ut av den      
  myndigheten.            
  I beskattningsunderlaget ska även ingå bikostnader som provisions-,
  emballage-, transport- och försäkringskostnader som uppkommer fram
  till första bestämmelseorten här i landet. Är det vid tidpunkten för
  skattskyldighetens inträde känt att varan ska transporteras till någon
  annan bestämmelseort här i landet eller till någon bestämmelseort i ett
  annat EU-land, ska också bikostnaderna fram till den orten ingå i
  beskattningsunderlaget.          
            9 §7    
  Om sådana unionsvaror som exporterats temporärt och bearbetats i ett
  land utanför EU på något annat sätt än genom reparation återimporteras
  med användning av tullförfarandet passiv förädling, ska
  beskattningsunderlaget beräknas på det sätt som sägs i 8 § men med
  avdrag för beskattningsunderlaget för mervärdesskatt som tidigare tagits
  ut i Sverige eller i ett annat EU-land för de temporärt exporterade
  varorna.            
  Vad som sägs i första stycket ska också gälla när sådant material som
  utgör unionsvaror exporterats temporärt samt varor som helt eller delvis
  tillverkats av detta material i ett land utanför EU återimporteras med
  användning av tullförfarandet passiv förädling.    
  Med unionsvaror   förstås Med unionsvaror, temporärt
  detsamma som med gemenskaps- exporterade varor och tullför-
  varor i rådets förordning (EEG) nr farandet passiv förädling förstås
  2913/92 av den 12 oktober 1992 detsamma som i Europaparla-
  om inrättandet av en tullkodex för mentets och rådets förordning
  gemenskapen. Med temporärt ex- (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober
  porterade varor och tullförfar- 2013 om fastställande av en
  andet passiv förädling förstås tullkodex för unionen.  

detsamma som i den förordningen.

9 c kap.

1 §8

Från skatteplikt undantas, om inte annat följer av andra stycket,

1.omsättning och import av varor som anges i 9 §, om de är avsedda att placeras i sådant skatteupplag inom landet som anges i 3 §,

2.omsättning av tjänster som avser en sådan omsättning som anges i 1,

3. omsättning av icke-unions- varor och av tjänster, som görs i tillfälligt lager, tullager, frizon

3. omsättning av icke-unions- varor och av tjänster, som görs i en anläggning för tillfällig lagring,

7 Senaste lydelse 2011:283.

8 Senaste lydelse 2013:1105.

50

eller frilager inom landet under ett tullager eller en frizon inom
den tid varorna är placerade där, landet under den tid varorna är
och   placerade där, och

4. omsättning av varor som anges i 9 § och av tjänster, som görs i sådant skatteupplag inom landet som anges i 3 § under den tid varorna är placerade i skatteupplaget.

Skattefrihet enligt första stycket gäller endast under förutsättning att omsättningen eller importen inte syftar till slutlig användning eller förbrukning.

Vad som i första och andra styckena sägs om omsättning av varor gäller även vid unionsinterna förvärv av varorna.

2 §9

Med tillfälligt lager, tullager, frizon och frilager förstås vad som i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen avses med dessa begrepp. Med icke-unionsvara förstås detsamma som med ickegemenskapsvara i den förordningen.

Med icke-unionsvara, anläggning för tillfällig lagring, tullager och frizon förstås detsamma som i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen.

13 kap.

6 §10

Om inget annat följer av 7–15 §§, ska utgående skatt redovisas för den redovisningsperiod under vilken

1.den som enligt 1 kap. 2 § första stycket 1 omsätter en vara eller en tjänst enligt god redovisningssed har bokfört eller borde ha bokfört omsättningen,

2.den som enligt 1 kap. 2 § första stycket 2–4 e är skattskyldig för förvärv av en vara eller en tjänst enligt god redovisningssed har bokfört eller borde ha bokfört förvärvet,

3.den som anges i 1 eller 2 har tagit emot eller lämnat förskotts- eller a conto-betalning, eller

4. Tullverket eller, i fall som avses i 1 kap. 2 § första stycket 6 c eller e, det andra EU-landets tullmyndighet har ställt ut tullräkning, tullkvitto eller motsvarande dokument i enlighet med artikel 221 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen, för

4. Tullverket har ställt ut en tullräkning eller ett tullkvitto, för en import av varor.

9Senaste lydelse 2011:283.

10Senaste lydelse 2014:50.

Prop. 2015/16:79

51

Prop. 2015/16:79 en import av varor.          
        22 kap.    
      1 §11    
  I fråga om betalning och återbetalning av skatt samt förfarandet i övrigt
  finns det även bestämmelser i skatteförfarandelagen (2011:1244).
  För skatt som ska betalas till För skatt som ska betalas till
  Tullverket gäller dock tullagen Tullverket gäller dock tullagen
  (2000:1281).     (2016:000).    
               

1.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mervärdesskatt som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

11 Senaste lydelse 2011:1253.

52

2.10   Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1547) Prop. 2015/16:79
    om tullfrihet m.m.              
Härigenom föreskrivs att 1, 3–6, 8 och 9 §§ lagen (1994:1547) om
tullfrihet m.m. ska ha följande lydelse.            
Nuvarande lydelse       Föreslagen lydelse      
              1 §1            
Bestämmelser om frihet från tull Bestämmelser om frihet från tull
i vissa fall finns i rådets förordning i vissa fall finns i rådets förordning
(EG) nr 1186/2009 av den (EG) nr 1186/2009 av den
16 november 2009 om upp- 16 november 2009   om upp-
rättandet av ett gemenskapssystem rättandet av ett gemenskapssystem
för tullbefrielse   (kodifierad för tullbefrielse   (kodifierad
version). Bestämmelser om version). Bestämmelser om
upphävande av importtullar på upphävande   av importtullar
vissa vapen och militär utrustning vissa vapen och militär utrustning
finns i rådets förordning (EG) nr finns i rådets förordning (EG) nr
150/2003 av den 21 januari 2003 150/2003 av den 21 januari 2003
om upphävande av importtullar på om upphävande av importtullar på
vissa vapen och militär utrustning. vissa vapen och militär utrustning.
Bestämmelser   om tullförmåner Bestämmelser om tullförmåner
finns även i handelsöverens- finns även i handelsöverens-
kommelser   som   Europeiska kommelser   som   Europeiska
unionen (EU) har ingått. Bestäm- unionen (EU) har ingått. Bestäm-
melser om ursprung som medför melser om ursprung som medför
förmånsbehandling för varor finns förmånsbehandling för varor finns
i rådets förordning (EEG) nr i Europaparlamentets och rådets
2913/92 av den 12 oktober 1992 förordning (EU) nr 952/2013 av
om inrättandet av en tullkodex för den 9 oktober 2013 om
gemenskapen och kommissionens fastställande av en tullkodex för
förordning (EEG) nr 2454/93 av unionen och de förordningar som
den 2 juli 1993 om tillämpnings- meddelas med stöd av den
föreskrifter för rådets förordning förordningen.        

(EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen.

Bestämmelser om skydd mot dumpad eller subventionerad import finns i

rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen, och

rådets förordning (EG) nr 2026/97 av den 6 oktober 1997 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen.

Bestämmelser om annan marknadsstörande import än dumpad eller subventionerad import finns i

1 Senaste lydelse 2010:1019.

53

Tullfrihet gäller för varor som deklareras för övergång till fri omsättning för främmande stats beskickning eller konsulat eller en beskicknings- eller konsulatsmedlem eller dennes familj enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.
Tullfrihet gäller också för varor som deklareras för övergång till fri omsättning för en internationell organisation eller en person som är knuten till en sådan organisation, om organisationen eller personen är upptagen i lagen om immunitet och privilegier i vissa fall eller i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen och är berättigad till tullfrihet enligt stadga eller avtal som gäller i förhållande till Sverige.
Vidare gäller tullfrihet enligt villkor i avtal som är i kraft i förhållande till Sverige för varor som deklareras för övergång till fri omsättning för en främmande stats militära styrka eller dess

Prop. 2015/16:79 – rådets förordning (EG) nr 517/94 av den 7 mars 1994 om gemensamma regler för importen av textila produkter från vissa tredje länder som inte täcks av bilaterala avtal, protokoll eller andra arrangemang eller av särskilda gemenskapsregler om import,

rådets förordning (EG) nr 518/94 av den 7 mars 1994 om gemensamma regler för importen, och

rådets förordning (EG) nr 519/94 av den 7 mars 1994 om gemensamma regler för import från vissa tredje länder.

I denna lag finns kompletterande bestämmelser till de i första, andra och tredje styckena angivna bestämmelserna.

Uttryck som används i denna lag har samma innebörd som i tullagen

(2000:1281).

3 §2

Uttryck som används i denna lag har samma innebörd som i tullagen

(2016:000).

4 §3 Tullfrihet gäller för varor som

förtullas för främmande stats beskickning eller konsulat eller en beskicknings- eller konsulatsmedlem eller dennes familj enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

Tullfrihet gäller också för varor som förtullas för en internationell organisation eller en person som är knuten till en sådan organisation, om organisationen eller personen är upptagen i lagen om immunitet och privilegier i vissa fall eller i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen och är berättigad till tullfrihet enligt stadga eller avtal som gäller i förhållande till Sverige.

Vidare gäller tullfrihet enligt villkor i avtal som är i kraft i förhållande till Sverige för varor som förtullas för en främmande stats militära styrka eller dess personal, som befinner sig i landet

2Senaste lydelse 2000:1294.

3Senaste lydelse 2004:1004.

54

Vid kontroll av uppgift som lämnas i ursprungsintyg ägnat att leda till förmånsbehandling eller i ansökan om sådant intyg är bestämmelserna i 1 kap. 13 §, 4 kap. 5, 16, 17 och 24–43 §§ samt 7 kap. 5 och 6 §§ tullagen (2016:000) tillämpliga.
Tullfrihet i fall som avses i 4 och 5 §§ bortfaller om varorna efter införseln används i strid med de för tullfriheten gällande reglerna. I sådana fall ska detta utan dröjsmål anmälas för Tullverket och tullen för varan betalas.
Detta gäller dock inte om mer än fem år förflutit från den dag då tulldeklarationen ingavs till Tullverket till den dag varan får annan användning. Regeringen får föreskriva om kortare tid för vissa varor.
Tullfrihet gäller för markutrustning och undervisningsmateriel som ska användas vid eller i samband med civil luftfart och som är specialkonstruerade för att användas som luftfartsutrustning samt delar och tillbehör till sådan materiel, när varorna deklareras för övergång till fri omsättning för en flygskola, ett lufttrafikföretag, en luftfartsmyndighet eller en annan förvaltning för en flygplats.
inom ramen för internationellt personal, som befinner sig i landet Prop. 2015/16:79
militärt samarbete eller inter- inom ramen för internationellt
nationell krishantering. militärt samarbete eller inter-
  nationell krishantering.

5 §4 Tullfrihet gäller för markutrus-

tning och undervisningsmateriel som ska användas vid eller i samband med civil luftfart och som är specialkonstruerade för att användas som luftfartsutrustning samt delar och tillbehör till sådan materiel, när varorna förtullas för en flygskola, ett lufttrafikföretag, en luftfartsmyndighet eller en annan förvaltning för en flygplats.

6 §5 Tullfrihet i fall som avses i 4 och

5 §§ bortfaller om varorna efter införseln används i strid med de för tullfriheten gällande reglerna. I sådana fall skall detta utan dröjsmål anmälas för Tullverket och tullen för varan betalas.

Detta gäller dock inte om mer än fem år förflutit från den dag då varan anmäldes till förtullning till den dag varan får annan användning. Regeringen får föreskriva om kortare tid för vissa varor.

8 §6 Vid kontroll av uppgift som

lämnas i ursprungsintyg ägnat att leda till förmånsbehandling eller i ansökan om sådant intyg är bestämmelserna i 6 kap. 10, 15, 18 och 25–38 §§ samt 10 kap. 4 § tullagen (2000:1281) tillämpliga.

4Senaste lydelse 2010:517.

5Senaste lydelse 1999:424.

6Senaste lydelse 2000:1294.

55

Prop. 2015/16:79 9 §7

Den som tillverkar, importerar, exporterar eller i övrigt handlar med varor är liksom ett ombud, en handelssammanslutning och en handelsorganisation skyldig att, enligt föreskrifter som meddelas av regeringen, lämna uppgifter som behövs för att uppfylla uppgiftsskyldigheten enligt EU:s bestämmelser om skydd mot dumpad eller subventionerad import. Detta gäller även i fråga om uppgiftsskyldighet enligt EU:s bestämmelser om annan marknadsstörande import än dumpad eller subventionerad import.

För kontroll av uppgiftsskyldighet enligt första stycket får, enligt föreskrifter som meddelas av regeringen, den som är uppgiftsskyldig föreläggas att för granskning tillhandahålla räkenskaper, anteckningar

och andra handlingar som rör verksamheten.        
Avser ett föreläggande enligt Avser ett föreläggande enligt
andra stycket räkenskaper som förs andra stycket räkenskaper som förs
med hjälp av automatisk databe- med hjälp av automatisk databe-
handling, ska dessa på begäran handling, ska dessa på begäran
tillhandahållas i utskrift eller på tillhandahållas i utskrift eller på
medium för automatisk databe- medium för automatisk databe-
handling. Vid tillämpning av handling. Vid tillämpning av
bestämmelserna i denna paragraf bestämmelserna i denna paragraf
är även bestämmelserna i 6 kap. är även bestämmelserna i 4 kap.
28–38 §§ tullagen (2000:1281) 26–43 §§ tullagen (2016:000)
tillämpliga.         tillämpliga.      
                     

1.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

2.Bestämmelserna i 8 och 9 §§ i den nya lydelsen tillämpas på kontroller som inleds efter ikraftträdandet.

7 Senaste lydelse 2010:1019.

56

Frihet från skatt ska medges även när förutsättningar för hel frihet från tull vid tillfällig införsel föreligger.
2.11 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1551) Prop. 2015/16:79
  om frihet från skatt vid import, m.m.

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.1

dels att 2 kap. 12 § ska upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 5 §, 2 kap. 2, 5 och 11 §§, 3 kap. 9 § och 4 kap. 1 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

5 §2

Uttryck som används i denna lag Uttryck som används i denna lag
har samma innebörd som i tullagen har samma innebörd som i tullagen
(2000:1281). (2016:000).

2 kap.

2 §3

Frihet från skatt vid import ska, om inte annat följer av 3 §, medges för en vara som övergår till fri omsättning under sådana omständigheter som för en tullpliktig vara medför tullbefrielse enligt rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse (kodifierad version), lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. eller föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen eller lagen.

Första stycket tillämpas också för en vara som får föras in tullfritt enligt internationella överenskommelser om gränsöverskridande renbetning mellan Sverige och Norge.

Frihet från skatt vid import ska medges även i de fall som anges i 3 a, 4 och 5-9 §§ samt i 3 kap.

Frihet från skatt ska medges även när förutsättningar för hel frihet från tull vid temporär import föreligger.

Frihet från skatt ska medges för unionsvaror som efter att ha förts ut från EU till tredje land förs in till Sverige av den som fört ut dem utan att de har bearbetats under tiden de varit utförda från EU.

Frihet från skatt enligt första

5 §4

Frihet från skatt ska medges för unionsvaror som efter att ha förts ut från EU till tredjeland förs in till Sverige av den som fört ut dem utan att de har bearbetats under tiden de varit utförda från EU.

Frihet från skatt enligt första

1Senaste lydelse av 2 kap. 12 § 1999:426.

2Senaste lydelse 2000:1296.

3Senaste lydelse 2010:1893.

4Senaste lydelse 2011:284.

57

Prop. 2015/16:79 stycket medges endast om varorna stycket medges endast om varorna
  omfattas av tullbefrielse enligt omfattas av tullbefrielse enligt
  artiklarna 185–187 i rådets artiklarna 203–205 i Europaparla-
  förordning (EEG) nr 2913/92 av mentets och rådets förordning
  den 12 oktober 1992 om inrätt- (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober
  andet av en tullkodex för gemen- 2013 om fastställande av en
  skapen. Varor som är tullfria enligt tullkodex för unionen. Varor som
  rådets förordning (EEG) nr är tullfria enligt rådets förordning
  2658/87 av den 23 juli 1987 om (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli
  tulltaxe- och statistiknomenkla- 1987 om tulltaxe- och statistik-
  turen och om Gemensamma tull- nomenklaturen och om Gemen-
  taxan ska behandlas som om de samma tulltaxan ska behandlas
  varit tullbelagda. som om de varit tullbelagda.
  Frihet från skatt enligt första stycket medges inte    

om den tidigare utförseln av varorna har medfört en rätt till återbetalning av skatt eller

om varorna annars inte har blivit belagda med skatt på grund av den tidigare utförseln.

Vad som anges i tredje stycket gäller dock inte om ett köp har gått åter och varorna återinförs av säljaren eller överlämnas till säljaren i omedelbar anslutning till återinförseln.

I mervärdesskattelagen (1994:200) finns särskilda bestämmelser om underlaget för beräkning av mervärdesskatt vid återinförsel av varor som bearbetats i tredje land.

11 §

Vad som i övrigt sägs om tullfrihet i rådets förordning (EEG) nr 918/83, lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. och föreskrifter som har medelats med stöd av förordningen eller lagen skall gälla även i fråga om frihet från skatt vid import.

Vad som i övrigt sägs om tullfrihet i förordning (EG) nr 1186/2009, lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. och föreskrifter som har medelats med stöd av förordningen eller lagen ska gälla även i fråga om frihet från skatt vid import.

3 kap.

9 §5

Av artikel 45 i förordning (EEG) nr 918/83 framgår att om frihet från skatt medges enligt bestämmelserna i detta kapitel, ska även frihet från tull medges.

Av artikel 41 i förordning (EG) nr 1186/2009 framgår att om frihet från skatt medges enligt bestämmelserna i detta kapitel, ska även frihet från tull medges.

5 Senaste lydelse 2008:1413.

58

4 kap. Prop. 2015/16:79
1 §6  
Tull och skatt för varor som medförs av en resande eller som skickas  
av en privatperson i en försändelse till en annan privatperson får tas ut  
med belopp som anges i 3 § i stället för den tull och skatt som annars  
skulle ha tagits ut om  

1.importen inte har kommersiell karaktär,

2.värdet av varorna ligger under den beloppsgräns för schablonberäkning av tull i vissa fall som anges i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, och

3. den som skall betala tullen och skatten inte vid förtullningen begär att denna bestämmelse inte skall tillämpas.

3. den som ska betala tullen och skatten inte begär, när varorna deklareras för övergång till fri omsättning, att denna bestämmelse inte ska tillämpas.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

6 Senaste lydelse 2000:1296.

59

2. om importen avser en unionsvara eller om varan ska deklareras för övergång till fri omsättning i Sverige men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd.
Med tullskuld och unionsvara förstås detsamma som i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen.
Från skattskyldighet enligt första stycket undantas varor som, vid varornas övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i förordning (EU) nr 952/2013, avsänds av en registrerad avsändare och flyttas enligt 8 b och 8 c §§.

Prop. 2015/16:79

60

2.12Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Härigenom föreskrivs att 9 c, 15, 20, 34, 37, 39 och 40 §§ lagen (1994:1563) om tobaksskatt ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9 c §1 Skattskyldig för import av skattepliktiga varor är,

1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är skyldig att betala tullen,

2. om importen avser en unionsvara eller om varan ska förtullas i Sverige men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd,

3. om skyldighet att betala tull med anledning av importen uppkommer, eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, i ett annat EU- land till följd av att ett sådant enhetstillstånd som avses i 4 kap. 24 § andra stycket tullagen (2000:1281) åberopas: innehavaren av tillståndet.

Med tullskuld förstås detsamma som i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen. Med unionsvara förstås detsamma som med gemenskapsvara i den förordningen.

Från skattskyldighet enligt första stycket undantas varor som, vid varornas övergång till fri omsättning enligt artikel 79 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92, avsänds av en registrerad avsändare och flyttas enligt 8 b och 8 c §§.

1 Senaste lydelse 2012:676.

      15 §2     Prop. 2015/16:79
Den som avser att i Sverige Den som avser att i Sverige
yrkesmässigt avsända varor under yrkesmässigt avsända varor under
ett uppskovsförfarande, vid ett uppskovsförfarande, vid
varornas övergång till fri omsätt- varornas övergång till fri om-
ning enligt artikel 79 i rådets sättning enligt artikel 201 i
förordning (EEG) nr 2913/92, får förordning (EU) nr 952/2013, får
godkännas som registrerad avsänd- godkännas som registrerad avsänd-
are. För godkännande krävs att den are. För godkännande krävs att den
som ansöker om att bli godkänd är som ansöker om att bli godkänd är
lämplig att vara registrerad avsän- lämplig att vara registrerad
dare med hänsyn till sina ekonom- avsändare med hänsyn till sina
iska förhållanden och omständig- ekonomiska förhållanden och
heterna i övrigt.   omständigheterna i övrigt.  

Bestämmelserna om ställande av säkerhet för skatten i 11 § första och andra styckena och om återkallelse i 12 § första och tredje styckena tillämpas även på registrerad avsändare.

20 §3

Skattskyldigheten inträder för

1. upplagshavare som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 1 när

a)skattepliktiga varor tas ut från ett skatteupplag utan att flyttas enligt 8 b och 8 c §§,

b)skattepliktiga varor tas emot på en direkt leveransplats,

c)skattepliktiga varor tas i anspråk i skatteupplaget eller lagerbrister uppkommer, eller

d)godkännandet av skatteupplaget återkallas,

2.varumottagare som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 2, vid mottagandet av skattepliktiga varor,

3.säljare eller mottagare vid distansförsäljning som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 3 respektive 4, när de skattepliktiga varorna förs in till Sverige,

4.den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 5, när de skattepliktiga varorna förs in till Sverige,

5.den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 6, när varorna tillverkas,

6.den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 7, när varorna används för annat än avsett ändamål,

7.den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 8, när varorna kom att innehas utanför ett uppskovsförfarande, och

8. den som är skattskyldig enligt 8. den som är skattskyldig enligt
9 c §, vid den tidpunkt då skyl- 9 c §, vid den tidpunkt då skyl-
dighet att betala tull enligt tullag- dighet att betala tull enligt tullag-
stiftningen inträder eller skulle ha stiftningen inträder eller skulle ha
inträtt om det funnits skyldighet att inträtt om det funnits skyldighet att
betala tull eller, i fall som avses i betala tull.

2Senaste lydelse 2009:1501.

3Senaste lydelse 2013:1070.

61

2. om importen avser en unionsvara eller om varan ska deklareras för övergång till fri omsättning i Sverige men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd.
Med tullskuld och unionsvara förstås detsamma som i artikel 5 i

Prop. 2015/16:79 9 c § första stycket 3, vid den tidpunkt då skyldighet att betala tull inträder eller skulle ha inträtt i det andra EU-landet.

Om beskattade tobaksvaror för vilka skattskyldighet inträtt enligt första stycket har omhändertagits av Tullverket enligt 2 kap. 9 § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter och Tullverket därefter har beslutat att inte lämna ut varorna enligt 2 kap. 16 § andra stycket eller 16 a § samma lag, ska Skatteverket efterge skatten på varorna.

Andra stycket gäller endast om beslut om skatt för varorna har fattats av Skatteverket.

34 §4

I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller, utom i fall som avses i

andra stycket och 34 a §, bestämmelserna i skatteförfarandelagen
(2011:1244).                
För skatt som ska betalas till För skatt som ska betalas till
Tullverket gäller tullagen Tullverket   gäller tullagen
(2000:1281).         (2016:000).      
        37 §5      
Skyldig att betala skatt Skyldig att betala skatt
(skattskyldig) för import av snus (skattskyldig) för import av snus
eller tuggtobak från tredje land är, eller tuggtobak från tredjeland är,

1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är skyldig att betala tullen,

2. om importen avser en unionsvara eller om varan ska förtullas i Sverige men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd,

3. om skyldighet att betala tull med anledning av importen uppkommer, eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, i ett annat EU- land till följd av att ett sådant enhetstillstånd som avses i 4 kap. 24 § andra stycket tullagen (2000:1281) åberopas: innehavaren av tillståndet.

Med tullskuld förstås detsamma som i rådets förordning (EEG) nr

4Senaste lydelse 2013:1071.

5Senaste lydelse 2012:676.

62

2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen. Med unionsvara förstås detsamma som med gemenskapsvara i den förordningen.

Från skattskyldighet enligt första stycket undantas varor som, vid varornas övergång till fri omsättning enligt artikel 79 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92, ägs av en godkänd lagerhållare enligt 38 §.

Europaparlamentets och rådets Prop. 2015/16:79 förordning (EU) nr 952/2013 av

den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen.

Från skattskyldighet enligt första stycket undantas varor som, vid varornas övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i förordning (EU) nr 952/2013, ägs av en godkänd lagerhållare enligt 38 §.

39 §6

Skattskyldigheten inträder för

1. den som är godkänd lagerhållare när

a)snus eller tuggtobak levereras till en köpare som inte är godkänd lagerhållare,

b)snus eller tuggtobak tas i anspråk för annat ändamål än försäljning,

c)godkännandet som lagerhållare återkallas, varvid skattskyldigheten omfattar snus eller tuggtobak som då ingår i hans lager,

2. den som är skattskyldig enligt 36 § 2, när snus eller tuggtobak tillverkas,

3. den som är skattskyldig enligt 36 § 3, när snus eller tuggtobak förs in till Sverige,

4. den som är skattskyldig enligt 36 § 4, när snus eller tuggtobak
används för annat än avsett ändamål,      
5. den som är skattskyldig enligt 5. den som är skattskyldig enligt
37 § när skyldighet att betala tull 37 § när skyldighet att betala tull
enligt tullagstiftningen inträder enligt tullagstiftningen inträder
eller skulle ha inträtt om skyldighet eller skulle ha inträtt om skyldighet
att betala tull förelegat. I fall som att betala tull förelegat.  
avses i 37 § första stycket 3      
inträder skattskyldigheten vid den      

tidpunkt då skyldighet att betala tull inträder eller skulle ha inträtt i det andra EU-landet.

40 §7

Tullverket beslutar om tobaksskatt för den som enligt 37 § är skattskyldig vid import. Skatten ska betalas till Tullverket.

Bestämmelserna i 30, 31 d och 31 e §§, 32 § första stycket 2 och 3 och andra stycket och 34 § ska tillämpas även i fråga om snus och tuggtobak. Därvid ska vad som gäller om upplagshavare i stället gälla

den som är godkänd lagerhållare.

6Senaste lydelse 2012:676.

7Senaste lydelse 2015:889.

63

Prop. 2015/16:79 En godkänd lagerhållare får göra avdrag för skatt på

1.tuggtobak som har levererats till en köpare i ett annat EU-land, och

2.tuggtobak och snus

a)för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt och som förvärvats från någon som inte är godkänd lagerhållare,

b)för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt och som innehas av lagerhållaren vid tidpunkten för godkännandet,

c)som har förstörts genom oförutsedda händelser eller force majeure,

d) som exporterats till tredje land d) som exporterats till tredjeland
eller förts till frizon eller frilager eller förts till frizon för annat
för annat ändamål än att förbrukas ändamål än att förbrukas där, eller
där, eller  

e) som har levererats till en sådan köpare som avses i 3 kap. 30 c § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200), i den omfattning som frihet från tobaksskatt gäller i det EU-landet.

1.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

64

2. om importen avser en unionsvara eller om varan ska deklareras för övergång till fri omsättning i Sverige men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd.
Med tullskuld och unionsvara förstås detsamma som i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen.
Från skattskyldighet enligt första stycket undantas varor som, vid varornas övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i förordning (EU) nr 952/2013, avsänds av en registrerad avsändare och flyttas enligt 7 b och 7 c §§.
2.13 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1564) Prop. 2015/16:79
  om alkoholskatt  
Härigenom föreskrivs att 8 c, 14, 19 och 34 §§ lagen (1994:1564) om
alkoholskatt ska ha följande lydelse.  
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 c §1 Skattskyldig för import av skattepliktiga varor är,

1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är skyldig att betala tullen,

2. om importen avser en unionsvara eller om varan ska förtullas i Sverige men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd,

3. om skyldighet att betala tull med anledning av importen uppkommer, eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, i ett annat EU- land till följd av att ett sådant enhetstillstånd som avses i 4 kap. 24 § andra stycket tullagen (2000:1281) åberopas: innehavaren av tillståndet.

Med tullskuld förstås detsamma som i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen. Med unionsvara förstås detsamma som med gemenskapsvara i den förordningen.

Från skattskyldighet enligt första stycket undantas varor som, vid varornas övergång till fri omsättning enligt artikel 79 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92, avsänds av en registrerad avsändare och flyttas enligt 7 b och 7 c §§.

1 Senaste lydelse 2012:677.

65

Prop. 2015/16:79   14 §2    
Den som avser att i Sverige Den som avser att i Sverige
yrkesmässigt avsända varor under yrkesmässigt avsända varor under
ett uppskovsförfarande, vid ett uppskovsförfarande, vid
varornas övergång till fri omsätt- varornas övergång till fri omsätt-
ning enligt artikel 79 i rådets ning enligt artikel 201 i förordning
förordning (EEG) nr 2913/92, får (EU) nr 952/2013, får godkännas
godkännas som registrerad avsänd- som registrerad avsändare. För
are. För godkännande krävs att den godkännande krävs att den som
som ansöker om att bli godkänd är ansöker om att bli godkänd är
lämplig att vara registrerad avsänd- lämplig att vara registrerad avsänd-
are med hänsyn till sina ekonom- are med hänsyn till sina ekonom-
iska förhållanden och omständig- iska förhållanden och omständig-
heterna i övrigt.   heterna i övrigt.  

Bestämmelserna om ställande av säkerhet för skatten i 10 § första och andra styckena samt i 10 a § och om återkallelse i 11 § första och tredje styckena tillämpas även på registrerad avsändare.

19 §3

Skattskyldigheten inträder för

1. upplagshavare som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 1 när

a)skattepliktiga varor tas ut från ett skatteupplag utan att flyttas enligt 7 b och 7 c §§,

b)skattepliktiga varor tas emot på en direkt leveransplats,

c)skattepliktiga varor tas i anspråk i skatteupplaget eller lagerbrister uppkommer, eller

d)godkännandet av skatteupplaget återkallas,

2.varumottagare som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 2, vid mottagandet av skattepliktiga varor,

3.säljare eller mottagare vid distansförsäljning som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 3 respektive 4, när de skattepliktiga varorna förs in till Sverige,

4.den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 5, när de skattepliktiga varorna förs in till Sverige,

5.den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 6, när varorna tillverkas,

6.den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 7, när varorna används för annat än avsett ändamål,

7.den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 8, när varorna kom att innehas utanför ett uppskovsförfarande, och

8. den som är skattskyldig enligt 8. den som är skattskyldig enligt
8 c §, vid den tidpunkt då skyl- 8 c §, vid den tidpunkt då skyl-
dighet att betala tull enligt tullag- dighet att betala tull enligt tullag-
stiftningen inträder eller skulle ha stiftningen inträder eller skulle ha
inträtt om det funnits skyldighet att inträtt om det funnits skyldighet att
betala tull eller, i fall som avses i betala tull.

2Senaste lydelse 2012:677.

3Senaste lydelse 2013:1072.

66

8 c § första stycket 3, vid den Prop. 2015/16:79
tidpunkt då skyldighet att betala  
tull inträder eller skulle ha inträtt i  

det andra EU-landet.

Om beskattade alkoholvaror för vilka skattskyldighet inträtt enligt första stycket har omhändertagits av Tullverket enligt 2 kap. 9 § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter och Tullverket därefter har beslutat att inte lämna ut varorna enligt 2 kap. 16 § första stycket samma lag, ska Skatteverket efterge skatten på varorna.

Andra stycket gäller endast om beslut om skatt för varorna har fattats av Skatteverket.

34 §4

I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller, utom i fall som avses i

andra stycket och 34 a §, bestämmelserna i skatteförfarandelagen
(2011:1244).            
För skatt som ska betalas till För skatt som ska betalas till
Tullverket gäller   tullagen Tullverket gäller tullagen
(2000:1281).       (2016:000).    
               

1.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

4 Senaste lydelse 2013:1073.

67

2. om importen avser en unionsvara eller om bränslet ska deklareras för övergång till fri omsättning i Sverige men inte är belagt med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen om bränslet hade varit tullbelagt,
Med tullskuld och unionsvara förstås detsamma som i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen.
Från skattskyldighet enligt första stycket undantas bränsle som, vid bränslets övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i förordning (EU) nr 952/2013, avsänds av en registrerad avsändare och flyttas enligt

Prop. 2015/16:79

68

2.14Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 1 b, 8 och 13 §§, 5 kap. 2 §, 6 kap. 1 § och 7 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 kap.

1 b §1

Skyldig att betala energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för import av bränslet som avses i 1 kap. 3 a § är,

1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är skyldig att betala tullen,

2. om importen avser en unionsvara eller om bränslet ska förtullas i Sverige men inte är belagt med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen om bränslet hade varit tullbelagt,

3. om skyldighet att betala tull med anledning av importen uppkommer, eller skulle ha uppkommit om bränslet hade varit belagt med tull, i ett annat EU-land till följd av att ett sådant enhetstillstånd som avses i 4 kap. 24 § andra stycket tullagen (2000:1281) åberopas: innehavaren av tillståndet.

Med tullskuld förstås detsamma som i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen. Med unionsvara förstås detsamma som med gemenskapsvara i den förordningen.

Från skattskyldighet enligt första stycket undantas bränsle som, vid bränslets övergång till fri omsättning enligt artikel 79 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92, avsänds av en registrerad avsändare och flyttas enligt

1 Senaste lydelse 2012:678.

b) om importen avser en unionsvara eller om bränslet ska deklareras för övergång till fri omsättning i Sverige men inte är belagt med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen om bränslet hade varit tullbelagt.
3 a kap. 2 och 3 §§. 3 a kap. 2 och 3 §§.
  8 §2
Den som avser att i Sverige Den som avser att i Sverige
yrkesmässigt avsända bränsle under yrkesmässigt avsända bränsle under
ett uppskovsförfarande, vid bräns- ett uppskovsförfarande, vid bräns-
lets övergång till fri omsättning lets övergång till fri omsättning
enligt artikel 79 i rådets förordning enligt artikel 201 i förordning (EU)
(EEG) nr 2913/92, får godkännas nr 952/2013, får godkännas som
som registrerad avsändare. För registrerad avsändare. För god-
godkännande krävs att den som kännande krävs att den som
ansöker om att bli godkänd är ansöker om att bli godkänd är
lämplig att vara registrerad av- lämplig att vara registrerad avsänd-
sändare med hänsyn till sina ekono- are med hänsyn till sina ekonom-
miska förhållanden och omständig- iska förhållanden och omständig-
heterna i övrigt. heterna i övrigt.

Bestämmelserna om ställande av säkerhet för skatten i 4 § första och andra styckena och om återkallelse i 5 § första och tredje styckena tillämpas även på registrerad avsändare.

13 §3

Skattskyldig

1.för energiskatt för import av råtallolja,

2.för energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för import av bränslen enligt 2 kap. 1 § första stycket 5 och 6, andra bränslen enligt 3 § än sådana som avses i 1 kap. 3 a § samt av bränslen enligt 4 §, och

3.för svavelskatt för import av bränslen som avses i 3 kap. 1 § 1 är,

a) om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är skyldig att betala tullen,

b) om importen avser en unionsvara eller om bränslet ska förtullas i Sverige men inte är belagt med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen om bränslet hade varit tullbelagt,

c) om skyldighet att betala tull med anledning av importen uppkommer, eller skulle ha uppkommit om bränslet hade varit belagt med tull, i ett annat EU-land till följd av att ett sådant enhetstillstånd som avses i 4 kap. 24 § andra stycket tullagen (2000:1281) åberopas: innehavaren av tillståndet.

2Senaste lydelse 2009:1493.

3Senaste lydelse 2012:678.

Prop. 2015/16:79

69

Prop. 2015/16:79 Med tullskuld förstås detsamma som i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen. Med unionsvara förstås detsamma som med gemenskapsvara i den förordningen.

Från skattskyldighet enligt första stycket undantas bränsle som, vid varornas övergång till fri omsättning enligt artikel 79 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92, ägs av en godkänd lagerhållare enligt 15 §.

Med tullskuld och unionsvara förstås detsamma som i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen.

Från skattskyldighet enligt första stycket undantas bränsle som, vid varornas övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i förordning (EU) nr 952/2013, ägs av en godkänd lagerhållare enligt 15 §.

5 kap.

2 §4

Skattskyldigheten inträder

1.för varumottagare som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 2, vid mottagandet av bränslet,

2.för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 5 eller 12 § 3, när bränslet förs in till Sverige, och

3. för den som är skattskyldig 3. för den som är skattskyldig
enligt 4 kap. 1 b § eller 13 §, vid enligt 4 kap. 1 b § eller 13 §, vid
den tidpunkt då skyldighet att den tidpunkt då skyldighet att
betala tull enligt tullagstiftningen betala tull enligt tullagstiftningen
inträder eller skulle ha inträtt om inträder eller skulle ha inträtt om
det funnits skyldighet att betala tull. det funnits skyldighet att betala tull.
I fall som avses i 4 kap. 1 b § första      
stycket 3 eller 13 § första stycket      
3 c inträder skattskyldigheten vid      
den tidpunkt skyldighet att      

betala tull inträder eller skulle ha inträtt i det andra EU-landet.

6 kap.

1 §5

I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller, utom i fall som avses i

andra stycket och 1 a §, bestämmelserna i skatteförfarandelagen
(2011:1244).          
För skatt som ska betalas till För skatt som ska betalas till
Tullverket gäller tullagen Tullverket gäller tullagen
(2000:1281).     (2016:000).    

4Senaste lydelse 2012:678.

5Senaste lydelse 2014:945.

70

7 kap.     Prop. 2015/16:79
  1 §6      
Den som är skattskyldig får göra avdrag för skatt på bränsle  
1. som av den skattskyldige 1. som av den skattskyldige
exporterats till tredje land eller exporterats till tredjeland eller
förts till frizon eller frilager för förts till en frizon för annat
annat ändamål än att förbrukas där, ändamål än att förbrukas där,  

2.som av den skattskyldige förbrukats på ett sätt som ger rätt till skattebefrielse enligt 6 a kap.,

3.som har tagits emot av en skattebefriad förbrukare i enlighet med vad som framgår av dennes godkännande,

4.som har tagits emot för förbrukning i skepp eller luftfartyg med de undantag i fråga om vissa bränslen som anges i 6 a kap. 1 § 3 och 5,

5.som har tagits emot för förbrukning i båtar som avses i 6 a kap. 1 § 4 med de undantag i fråga om vissa bränslen som anges i denna punkt.

1.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

6 Senaste lydelse 2012:837.

71

Prop. 2015/16:79

72

2.15Förslag till lag om ändring i lagen (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m.

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

Denna lag tillämpas vid beskattning, förtullning, folkbokföring och förande av vissa register under krig, krigsfara eller sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara.

Denna lag tillämpas vid beskattning, förtullning, folkbokföring och förande av vissa register under krig, krigsfara eller sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara.

Med förtullning förstås i denna lag Tullverkets åtgärder i fråga om en vara som hänförts till förfarandet för övergång till fri omsättning.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

2.16Förslag till lag om ändring i vapenlagen (1996:67)

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 14 § vapenlagen (1996:67) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2kap.

14 §1

Skjutvapen och ammunition får Skjutvapen och ammunition får
inte förvaras på tullager eller i inte förvaras på tullager eller i
frizon eller frilager utan medgiv- frizon utan medgivande av Polis-
ande av Polismyndigheten. myndigheten.
     

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

1 Senaste lydelse 2014:591.

Prop. 2015/16:79

73

Prop. 2015/16:79

74

2.17Förslag till lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

Härigenom föreskrivs att 4, 8, 9, 11, 13, 17 och 18 §§ lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
  4 §1

Den som för in en vara från ett annat EU-land till Sverige ska anmäla varan till Tullverket om varan omfattas av ett förbud mot införsel eller ett villkor för införsel som inte är uppfyllt eller om varan förs in med stöd av ett tillstånd som meddelats på grund av en oriktig uppgift eller en utelämnad föreskriven uppgift. En sådan anmälan ska göras också av den som för ut en vara från Sverige till ett annat EU-land om varan omfattas av ett förbud mot utförsel eller ett villkor för utförsel som inte är uppfyllt eller om varan förs ut med stöd av ett tillstånd som meddelats på grund av en oriktig uppgift eller en utelämnad föreskriven uppgift.

Den som från ett annat EU-land till Sverige för in eller från Sverige till ett sådant land för ut en vara som avses i 3 § 1, 3, 8, 10 eller 11, eller 15 när det gäller tillståndspliktiga sprängämnesprekursorer enligt 3 § lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer, ska dock alltid anmäla varan till

Tullverket.                  
Anmälan enligt första stycket Anmälan enligt första stycket
ska göras utan dröjsmål vid ska göras utan dröjsmål till
närmaste bemannade tullplats. närmaste bemannade tullkontor.
Regeringen eller, efter regeringens Regeringen eller, efter regeringens
bemyndigande, Tullverket får bemyndigande, Tullverket får
meddela närmare föreskrifter om meddela närmare föreskrifter om
anmälningsskyldigheten enligt anmälningsskyldigheten enligt
första och andra styckena.     första och andra styckena.    
          8 §2        

En tulltjänsteman får undersöka postförsändelser, såsom paket, brev och liknande försändelser, för att kontrollera om sådana förbud eller villkor som anges i 4 § första stycket iakttagits och om anmälningsskyldigheten enligt 4 § andra stycket fullgjorts riktigt och fullständigt. En sådan försändelse får öppnas, om det finns anledning att anta att den innehåller en vara

1Senaste lydelse 2014:800.

2Senaste lydelse 2003:811.

En tulltjänsteman får undersöka postförsändelser, såsom paket, brev och liknande försändelser, och motsvarande försändelser förmedlade av kurirföretag, för att kontrollera om sådana förbud eller villkor som anges i 4 § första stycket iakttagits och om anmälningsskyldigheten enligt 4 § andra stycket fullgjorts.

som avses i 3 § och att denna vara kan tas i beslag enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling samt försändelsen finns hos Tullverket eller på utväxlingspostkontoret.

En försändelse enligt första stycket får öppnas, om det finns anledning att anta att den innehåller en vara som avses i 3 § och att denna vara kan tas i beslag enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling samt försändelsen finns hos Tullverket, på ett utväxlingspostkontor eller vid ett kurirföretags första sorteringsterminal.

9 §3

Beslut om att med stöd av 8 § öppna brev och andra sådana försändelser som kan antas innehålla förtroliga meddelanden får fattas endast av en tjänsteman som förordnats för uppgiften av chefen för Tullverket. Om en försändelse innehåller ett förtroligt meddelande, skall detta omedelbart tillslutas och skickas vidare till mottagaren.

Beslut om att med stöd av 8 § öppna postförsändelser och försändelser förmedlade av kurirföretag som kan antas innehålla förtroliga meddelanden får fattas endast av en tjänsteman som förordnats för uppgiften av chefen för Tullverket. Om en försändelse innehåller ett förtroligt meddelande, ska detta omedelbart tillslutas och skickas vidare till mottagaren.

  11 §4
En chefstjänsteman som för- En chefstjänsteman som för-
ordnats för uppgiften av chefen för ordnats för uppgiften av chefen för
Tullverket får besluta att en Tullverket får besluta att en
postförsändelse som väntas till ett postförsändelse som kommer från
visst postkontor och som kommer ett annat EU-land ska hållas kvar
från ett annat EU-land skall hållas av postbefordringsföretaget, om
kvar av postbefordringsföretaget  

när den kommer till postkontoret, om

1. det finns anledning att anta att försändelsen innehåller narkotika som kan tas i beslag enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling, och

2. det är nödvändigt för att 2. det är nödvändigt för att
beslag skall kunna ske. beslag ska kunna ske.

3Senaste lydelse 2004:208.

4Senaste lydelse 2004:208.

Prop. 2015/16:79

75

Prop. 2015/16:79 Ett beslut om kvarhållande skall Ett beslut om kvarhållande ska
  meddelas att gälla viss angiven, gälla en begränsad, kortare tid.
  kortare tid. Beslutet får verkställas Beslutet får verkställas omedel-
  omedelbart, men skall snarast bart, men ska snarast prövas av
  prövas av Tullverkets chef eller av chefen för Tullverket.
  verkets chefsjurist.  
  Postbefordringsföretaget är skyldigt att på begäran av Tullverket till
  verket överlämna en försändelse som kvarhållits enligt första stycket.
    13 §5

Vid kontroll enligt denna lag skall den vars uppgifter skall kontrolleras, eller för vars räkning varan införs eller utförs, ge den som verkställer kontrollen tillfälle att undersöka varan och transportmedlet och utan kostnad tillhandahålla de varuprov som behövs. Den som utför kontrollen skall också lämnas tillträde till de lokaler och andra utrymmen som används för den transport, förvaring eller verksamhet som kontrollen avser.

Den vars uppgifter skall kontrolleras eller för vars räkning varan införs eller utförs skall svara för den transport av varan som behövs samt för uppackning och återinpackning. Han skall även tillhandahålla någon som hjälper till vid provtagning och vägning. Den som åsidosätter dessa skyldigheter skall enligt beslut av Tullverket ersätta staten för dess kostnader för åtgärderna i fråga. Vad som sägs i 5 kap. 23 § tullagen (2000:1281) om indrivning av tull skall gälla även sådan ersättning. Tullverket får besluta om befrielse helt eller delvis från ersättningsskyldigheten.

Vid kontroll enligt denna lag ska den vars uppgifter ska kontrolleras, eller för vars räkning varan införs eller utförs, ge den som verkställer kontrollen tillfälle att undersöka varan och transportmedlet och utan kostnad tillhandahålla de varuprov som behövs. Den som utför kontrollen ska också lämnas tillträde till de lokaler och andra utrymmen som används för den transport, förvaring eller verksamhet som kontrollen avser.

Den vars uppgifter ska kontrolleras eller för vars räkning varan införs eller utförs ska svara för den transport av varan som behövs samt för uppackning och återinpackning. Samma person ska även tillhandahålla någon som hjälper till vid provtagning och vägning. Den som åsidosätter dessa skyldigheter ska enligt beslut av Tullverket ersätta staten för dess kostnader för åtgärderna i fråga. Vad som sägs i 2 kap. 16 § tullagen (2016:000) om indrivning av tull ska gälla även sådan ersättning. Tullverket får besluta om befrielse helt eller delvis från ersättningsskyldigheten.

17 §6

Tullverket får ta hand om en Tullverket får ta hand om en

5Senaste lydelse 2000:1301.

6Senaste lydelse 2000:1232.

76

vara om det behövs för att vara om det behövs för att Prop. 2015/16:79
genomföra en kontroll enligt denna genomföra en kontroll enligt denna
lag. Tullverket får även ta hand om lag. Tullverket får även ta hand om
en vara på den grunden att varan en vara på den grunden att varan
inte får föras in till eller ut från inte får föras in till eller ut från
landet till följd av att varan landet till följd av att varan
omfattas av ett sådant förbud eller omfattas av ett sådant förbud eller
villkor som avses i 4 § första villkor som avses i 4 § första
stycket eller att varan förs in eller stycket eller att varan förs in eller
ut med stöd av ett tillstånd som ut med stöd av ett tillstånd som
föranletts av oriktig uppgift eller föranletts av oriktig uppgift eller
underlåtenhet att lämna före- underlåtenhet att lämna före-
skriven uppgift. Varan får därvid skriven uppgift. Varan får
läggas upp på tillfälligt lager. De läggas upp på en anläggning för
kostnader som Tullverket haft för tillfällig lagring. De kostnader
varans uppläggning och förvaring som Tullverket haft för varans
skall ersättas av den som för in uppläggning och förvaring ska
eller för ut varan. ersättas av den som för in eller för

ut varan.

Tullverket kan besluta att varan inte får tas ut från lagret förrän kostnaderna ersatts eller säkerhet ställts för dem.

Tullverket får besluta om befrielse helt eller delvis från ersättningsskyldigheten, om det finns särskilda skäl.

18 §7

Tullverket har rätt att göra kontrollbesök och revisioner hos den som för ut sådana varor som nämns i 3 § 1, 3 och 7 samt hos den som för in sådana varor som nämns i 3 § 3. Vid sådana kontrollbesök och revisioner tillämpas 6 kap. 25–38 §§ och

10 kap. 4 § tullagen (2000:1281).

Tullverket har rätt att göra kontrollbesök och revisioner hos den som för ut sådana varor som nämns i 3 § 1, 3 och 7 samt hos den som för in sådana varor som nämns i 3 § 3. Vid sådana kontrollbesök och revisioner tillämpas 4 kap. 26–43 §§ och

7 kap. 5 § tullagen (2016:000).

1.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

2.Bestämmelserna i 8 och 9 §§ i den nya lydelsen tillämpas på kontroller som inleds efter ikraftträdandet.

7 Senaste lydelse 2011:468.

77

Prop. 2015/16:79

78

2.18Förslag till lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 13 § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2kap.

13 §1

Om skattskyldighet föreligger för omhändertagen punktskattepliktig vara enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi, ska Tullverket besluta om skatten på varan om

1.skattskyldighet har inträtt, och

2.varan har transporterats i strid med 1 kap. 6 §.

Skatt enligt första stycket ska tas ut enligt de skattesatser som anges i lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi.

Beslut enligt första stycket får inte fattas om varorna i fråga omfattas av ett beslut om skatt enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) som

fattades innan varorna omhändertogs.  
Första stycket gäller inte i Första stycket gäller inte i
sådana fall som avses i 3 kap. 4 § sådana fall som avses i 3 kap. 1 §
tullagen (2000:1281). tullagen (2016:000).
     

1.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse 2011:1255.

2.19 Förslag till lag om ändring i lagen (1998:714) Prop. 2015/16:79 om ersättning vid frihetsberövanden och andra

tvångsåtgärder

Härigenom föreskrivs att 8 § lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse   Föreslagen lydelse  
      8 §1    
Den som åsamkas personskada Den som åsamkas personskada
eller sakskada genom våld som eller sakskada genom våld som
utövas med stöd av 10 § eller 23 § utövas med stöd av 10 § eller 23 §
första stycket första meningen första stycket första meningen
polislagen (1984:387), 2 kap. 17 § polislagen (1984:387), 2 kap. 17 §
utsökningsbalken eller 6 kap. 2 utsökningsbalken eller 4 kap. 2
och 10 §§ tullagen (2000:1281) och 16 §§ tullagen (2016:000) har
har rätt till ersättning, om den rätt till ersättning, om den
skadelidande inte har betett sig på skadelidande inte har betett sig på
ett sådant sätt att det varit påkallat ett sådant sätt att det varit påkallat
att använda våld mot hans eller att använda våld mot hans eller
hennes person eller egendom. hennes person eller egendom.
             

1.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för tullkontroller som inletts före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse 2000:1304.

79

Prop. 2015/16:79

80

2.20Förslag till lag om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1999:445) om exportbutiker ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §1

I denna lag förstås med obeskattade varor:

a)varor som inte har beskattats i Sverige, och

b)varor som har beskattats i Sverige men där varorna sedan blivit befriade från skatt,

unionsvaror: detsamma som unionsvaror: detsamma som i
med gemenskapsvaror i artikel 4.7 artikel 5.23 i Europaparlamentets
i rådets förordning (EEG) nr och rådets förordning (EU) nr
2913/92 av den 12 oktober 1992 952/2013 av den 9 oktober 2013
om inrättandet av en tullkodex för om fastställande av en tullkodex
gemenskapen, för unionen,

EU:s skatteområde: det område inom vilket unionens bestämmelser om en viss skatt är tillämpliga.

1.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse 2011:291.

2.21Förslag till lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §1

I denna lag förstås med obeskattade varor:

a)varor som inte har beskattats i Sverige, och

b)varor som har beskattats i Sverige men där varorna sedan blivit befriade från skatt,

unionsvaror: detsamma som unionsvaror: detsamma som i
med gemenskapsvaror i artikel 4.7 artikel 5.23 i Europaparlamentets
i rådets förordning (EEG) nr och rådets förordning (EU) nr
2913/92 av den 12 oktober 1992 952/2013 av den 9 oktober 2013
om inrättandet av en tullkodex för om fastställande av en tullkodex
gemenskapen, för unionen,  
  icke-unionsvaror: detsamma
  som i artikel 5.24 i förordning
  (EU) nr 952/2013,  
EU:s tullområde: de områden EU:s tullområde: de områden
som anges i artikel 3 i förordning som anges i artikel 4 i förordning
(EEG) nr 2913/92, (EU) nr 952/2013,  

EU:s skatteområde: det område inom vilket unionens bestämmelser om en viss skatt är tillämpliga.

1.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse 2011:292.

Prop. 2015/16:79

81

Prop. 2015/16:79

82

2.22Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 7 § och 9 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229)1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8kap.

7 §2

Räntor på återbetald skatt, tull eller avgift enligt följande bestämmelser

är skattefria:          
– 40 och 42 §§ lagen (1984:404) om stämpelskatt vid
inskrivningsmyndigheter,      
5 kap. 21 § tullagen 2 kap. 14 § tullagen
(2000:1281), och   (2016:000), och    
– 65 kap. 2 §, 4 § tredje stycket samt 16, 17 och 20 §§
skatteförfarandelagen (2011:1244).      

9 kap.

8 §3

Räntor på skatt, tull eller avgift enligt följande bestämmelser får inte dras av:

– 5 kap. 8 § vägtrafikskattelagen (2006:227) eller 8 § lagen (2006:228)

med särskilda bestämmelser om fordonsskatt,    
5 kap. 14–18 §§ tullagen 2 kap. 8–11 §§ tullagen
(2000:1281), och   (2016:000), och  

– 65 kap. 2 §, 4 § första stycket, 5–13 och 19 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244).

Dröjsmålsavgifter och ränta som beräknas enligt lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift får inte dras av.

1.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om ränta som hänför sig till tid före ikraftträdandet.

1Lagen omtryckt 2008:803.

2Senaste lydelse 2011:1256.

3Senaste lydelse 2013:1106.

2.23 Förslag till lag om ändring i lagen (2000:1225) Prop. 2015/16:79
  om straff för smuggling

Härigenom föreskrivs att 1–3, 8 och 31 §§ lagen (2000:1225) om straff för smuggling ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
  1 §1

Denna lag innehåller bestämmelser om ansvar m.m. för gärningar som rör införsel till eller utförsel från landet av varor. Har det i lag eller annan författning föreskrivits straff för den som bryter mot ett förbud mot eller villkor för att föra in eller ut en vara, gäller i stället bestämmelserna i den författningen om inget annat är föreskrivet.

I 19–22, 25 a–27 och 32 §§ finns särskilda bestämmelser om befogenheter för att förhindra, utreda och beivra brott enligt denna lag eller brott, som rör införsel till eller utförsel från landet av varor, enligt någon av de författningar som nämns i tredje stycket. Befogenheterna gäller även vid sådana brott enligt narkotikastrafflagen (1968:64) som avses i 12 § tredje stycket samt vid sådana terroristbrott som avses i 3 § 18 jämförd med 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott. Befogenheten enligt 32 § att väcka åtal eller besluta om förverkande gäller dock inte vid brott enligt narkotikastrafflagen eller lagen om straff

för terroristbrott.              
De författningar som avses i De författningar som avses i
andra stycket är lagen (1996:701) andra stycket är lagen (1996:701)
om Tullverkets befogenheter vid om Tullverkets befogenheter vid
Sveriges gräns mot ett annat land Sveriges gräns mot ett annat land
inom Europeiska unionen, lagen inom Europeiska unionen, lagen
(1998:506) om punktskattekontroll (1998:506) om punktskattekontroll
av transporter m.m. av alkohol- av transporter m.m. av alkohol-
varor, tobaksvaror och energi- varor, tobaksvaror och energi-
produkter, lagen (2000:1064) om produkter, lagen (2000:1064) om
kontroll av produkter med dubbla kontroll av produkter med dubbla
användningsområden och av användningsområden och av
tekniskt bistånd, tullagen tekniskt bistånd, tullagen
(2000:1281) samt lagen (2016:000) samt lagen
(2006:1329) om handel med vissa (2006:1329) om handel med vissa
varor som kan användas till döds- varor som kan användas till döds-
straff eller tortyr, m.m.     straff eller tortyr, m.m.    

Bestämmelserna i 19–22, 25 a och 26 §§ samt 27 § första och tredje styckena, när det gäller kroppsvisitation, och bestämmelserna i 32 § gäller också vid brott som avses i 2–4 §§ skattebrottslagen (1971:69), om brottet rör underlåtenhet att lämna deklaration enligt 26 kap. 8 § 2 eller 37 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

1 Senaste lydelse 2014:1500.

83

Prop. 2015/16:79       2 §
Vid tillämpning av denna lag Vid tillämpning av denna lag ska
skall en vara anses ha förts in till en vara anses ha förts in till eller ut
eller ut från landet när den har förts från landet när den har förts över
över gränsen för svenskt gränsen för svenskt territorium.
territorium.      
I denna lag förstås med        
1. narkotika: sådana varor som anges i 8 § narkotikastrafflagen
(1968:64), och          
2. tullbehandling: vad som 2. tullbehandling: vad som
föreskrivs i tullagstiftningen om att föreskrivs i tullagstiftningen om att
en vara skall läggas upp på en vara ska läggas upp på en
tillfälligt lager eller bli föremål för anläggning för tillfällig lagring,
godkänd tullbehandling eller hänföras till ett tullförfarande eller
åtgärder enligt 3 kap. 4 § tullagen återexporteras eller åtgärder enligt
(2000:1281), då varan förs in till 3 kap. 1 § tullagen (2016:000), då
eller ut från landet.     varan förs in till eller ut från
        landet.    

3 §2

Den som, i samband med införsel till landet av en vara som omfattas av ett särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor för införsel, uppsåtligen bryter mot förbudet eller villkoret genom att underlåta att anmäla varan till tullbehandling, döms för smuggling till böter eller fängelse i högst två år.

Vad som föreskrivs i första stycket gäller också den som, i samband med att en sådan vara förs in till landet, uppsåtligen lämnar oriktig uppgift vid tullbehandling eller underlåter att lämna föreskriven uppgift vid tullbehandling och därigenom ger upphov till fara för att införseln fullföljs i strid med förbudet eller villkoret.

För smuggling döms också den som uppsåtligen

1.från landet för ut en vara i strid med ett särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor för utförsel eller efter utförseln förfogar över varan i strid med förbudet eller villkoret,

2.under pågående tullbehandling förfogar över en vara som omfattas av ett särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor för införsel och därigenom föranleder att införseln fullföljs i strid med förbudet eller villkoret,

3. till landet för in eller från landet för ut en vara med stöd av ett tillstånd som föranletts av att någon lämnat oriktig uppgift eller underlåtit att lämna föreskriven uppgift till en tillståndsmyndighet eller förfar på ett sådant sätt hos en tillståndsmyndighet och därigenom föranleder att tillstånd meddelas

3. till landet för in eller från landet för ut en vara med stöd av ett tillstånd som föranletts av att någon lämnat oriktig uppgift eller underlåtit att lämna föreskriven uppgift till en tillståndsmyndighet eller förfar på ett sådant sätt hos en tillståndsmyndighet och därigenom föranleder att tillstånd meddelas

2 Senaste lydelse 2004:123.

84

och att varan förs in till eller ut från landet med stöd av tillståndet, eller
4. förfogar över en vara i strid med villkor som uppställts för eller i samband med varans införsel eller utförsel.

och att varan förs in till eller ut från landet med stöd av tillståndet,

4. förfogar över en vara i strid med villkor som uppställts för eller i samband med varans införsel eller utförsel, eller

5. till en tullmyndighet i ett annat land, i strid med 4 kap. 25 § tullagen (2000:1281), genom en notering i bokföringen anmäler en vara för övergång till fri omsättning och därmed ger upphov till fara för att en införsel till Sverige fullföljs i strid med ett förbud eller villkor.

I det fall bestämmelserna om tullbehandling inte är tillämpliga vid införsel från eller utförsel till ett annat EU-land, gäller vad som anges i första och andra styckena angående tullbehandling i stället förfarande enligt lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen.

8 §3

Den som, i samband med att en vara förs in till landet, uppsåtligen underlåter att anmäla varan till tullbehandling, lämnar oriktig uppgift vid tullbehandling eller underlåter att lämna föreskriven uppgift vid tullbehandling och därigenom ger upphov till fara för att tull, annan skatt eller avgift undandras det allmänna, döms för tullbrott till böter eller fängelse i högst två år.

För tullbrott döms också den som uppsåtligen ger upphov till fara för att tull, annan skatt eller avgift undandras det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till honom själv eller annan genom att

1.i samband med att en vara förs ut från landet, förfara så som anges i första stycket eller, efter utförseln, förfoga över varan i strid med vad som förutsatts vid den tullbehandling som skett med anledning av utförseln,

2.under pågående tullbehandling förfoga över en införd vara i strid med vad som gäller för denna tullbehandling, eller

3.bryta mot villkor som vid tullbehandling för övergång till fri omsättning har uppställts för befrielse från eller nedsättning av skatten eller avgiften.

För tullbrott döms också den som vid anmälan av en vara till tullbehandling med stöd av ett enhetstillstånd enligt bestämmelser som meddelats med stöd av 4 kap.

24 § tullagen (2000:1281)

3 Senaste lydelse 2010:109. Ändringen innebär att tredje och fjärde styckena tas bort.

Prop. 2015/16:79

85

Prop. 2015/16:79 uppsåtligen lämnar oriktig uppgift    
  eller underlåter att lämna    
  föreskriven uppgift och därigenom    
  ger upphov till fara för att tull    
  undandras det allmänna.        
  När det föreligger en skyldighet    
  att lämna en anmälan enligt 3 kap.    
  3 a § tullagen gäller vad som    
  anges i första stycket. Vad som    
  därvid sägs om anmälan till    
  tullbehandling ska i stället gälla    
  en sådan anmälan som avses i    
  3 kap. 3 a § tullagen.            
  Denna bestämmelse är tillämplig endast i fråga om sådana tullar, andra
  skatter och avgifter som Tullverket ska besluta.  
                  31 §  
  Kan brott som avses i          
  1. 3 eller 4 § eller försök till sådant brott eller 7 § föranleda att en
  sådan avgift som avses i 3 § lagen (1975:85) med bemyndigande att
  meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor påförs, eller
  2. 8 eller 9 § eller försök till 2. 8 eller 9 § eller försök till
  sådant brott eller 11 § föranleda att sådant brott eller 11 § föranleda att
  tulltillägg enligt 8 kap. 2–4 §§ tulltillägg enligt 5 kap. 5–10 §§
  tullagen (2000:1281) påförs   tullagen (2016:000) påförs
  får åtal för brottet väckas endast om det är påkallat av särskilda skäl.

Vad som sägs i första stycket gäller även talan om förverkande enligt 16 §.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

86

2.24Förslag till lag om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet1

dels att 2 kap. 8 a § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 2 kap. 8 a § ska utgå, dels att 2 kap. 5 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2kap.

5 §

Uppgifter i databasen får lämnas ut till en enskild på medium för automatisk behandling endast om regeringen har meddelat föreskrifter om det.

Utöver vad som följer av tullagstiftningen enligt definitionen i 1 kap. 3 § tullagen (2016:000), får uppgifter i databasen lämnas ut till en enskild på medium för automatisk behandling endast om regeringen har meddelat föreskrifter om det.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

1Senaste lydelse av

2kap. 8 a § 2010:103

rubriken närmast före 2 kap. 8 a § 2010:103.

Prop. 2015/16:79

87

Prop. 2015/16:79

88

2.25Förslag till lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Härigenom föreskrivs att 26 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
  26 §1

Ett enligt 22 § tillfälligt registrerat fordon får i andra fall än som avses

i 25 § brukas      
1. för färd kortaste lämpliga väg 1. för färd kortaste lämpliga väg
från en hamn, järnvägsstation, från en hamn, järnvägsstation, ett
plats för tullklarering, reparations- tullkontor eller en annan plats som
verkstad, förvaringslokal eller Tullverket anvisat eller godkänt,
liknande till en sådan plats eller reparationsverkstad, förvarings-
lokal eller till någon annan plats lokal eller liknande till en sådan
där fordonet kan ställas upp i plats eller lokal eller till någon
avvaktan på registreringsbesikt- annan plats där fordonet kan
ning eller enskilt godkännande, ställas upp i avvaktan på
eller       registreringsbesiktning eller enskilt
        godkännande, eller  

2. för färd kortaste lämpliga väg till eller från ett besiktningsorgan enligt 4 kap. 2 § fordonslagen (2002:574) för besiktning eller till eller från ett provningsorgan för provning inför ett enskilt godkännande.

Sedan fordonet har godkänts vid en registreringsbesiktning får det dock brukas här för andra ändamål än som avses i första stycket. Detta gäller dock inte om fordonet efter besiktningen har ändrats så att det inte längre överensstämmer med utförandet vid besiktningen eller det i övrigt har ändrats så att dess beskattningsförhållanden påverkats.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

1 Senaste lydelse 2009:227.

2.26 Förslag till lag om ändring i lagen (2004:487) Prop. 2015/16:79
  om sjöfartsskydd    
Härigenom föreskrivs att 16 § lagen (2004:487) om sjöfartsskydd ska  
ha följande lydelse.    
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse  
  16 §1  
Kroppsvisitation och annan undersökning får, med den begränsning  
som följer av andra stycket, utföras av en polisman, en tjänsteman vid  
Kustbevakningen eller annan särskilt utsedd person som förordnats av  
Polismyndigheten. Om personer och egendom undersöks av annan sådan  
särskilt utsedd person, ska arbetet utföras under en polismans ledning.  
Tullverket ska på begäran bistå Polismyndigheten, om det behövs för att  
en undersökning ska kunna utföras. Rederiet eller hamnanläggnings-  
innehavaren ska biträda Polismyndigheten eller Kustbevakningen i det  
praktiska kontrollarbetet, om det behövs.  
Kontroll av gods som står under Kontroll av varor som står under  
tullövervakning enligt artikel 37 i tullövervakning enligt artikel 134 i  
rådets förordning (EEG) nr Europaparlamentets och rådets  
2913/92 av den 12 oktober 1992 förordning (EU) nr 952/2013 av  
om inrättandet av en tullkodex för den 9 oktober 2013 om  
gemenskapen ska göras i samråd fastställande av en tullkodex för  
med Tullverket. unionen ska göras i samråd med  
      Tullverket.  
         

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

1 Senaste lydelse 2014:735.

89

Prop. 2015/16:79

90

2.27Förslag till lag om ändring i lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Härigenom föreskrivs att 23 och 28 §§ lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse    
23 §      
På begäran av den som avser att På begäran av den som avser att
utfärda vitesföreläggande enligt utfärda vitesföreläggande enligt
tullagen (2000:1281), skall upplys- tullagen (2016:000), ska upplys-
ning lämnas om huruvida det i den ning lämnas om huruvida det i den
brottsbekämpande verksamheten brottsbekämpande verksamheten
görs bedömningen att vite enligt görs bedömningen att vite enligt
10 kap. 4 § tredje stycket tullagen 7 kap. 6 § tullagen inte får sättas
inte får sättas ut. ut.      
  28 §      

Uppgifter som behandlas enbart med stöd av 13 § skall gallras så snart de inte längre har betydelse för planeringen av kontrollverksamhet och urvalet av kontrollobjekt, dock senast sex månader efter att de behandlades automatiserat första gången. Om uppgifterna hänför sig till en viss transport, skall de dock gallras senast fjorton dagar efter transporten.

I 6 kap. 24 § tullagen (2000:1281) och 16 § lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, finns bestämmelser om tillgången till och gallringen av vissa uppgifter från transportföretag.

Uppgifter som behandlas enbart med stöd av 13 § ska gallras så snart de inte längre har betydelse för planeringen av kontrollverksamhet och urvalet av kontrollobjekt, dock senast sex månader efter att de behandlades automatiserat första gången. Om uppgifterna hänför sig till en viss transport, ska de dock gallras senast fjorton dagar efter transporten.

I 4 kap. 8 § tullagen (2016:000) och 16 § lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, finns bestämmelser om tillgången till och gallringen av vissa uppgifter från transportföretag.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

2.28 Förslag till lag om ändring i livsmedelslagen Prop. 2015/16:79
  (2006:804)    
Härigenom föreskrivs att 6 § livsmedelslagen (2006:804) ska ha  
följande lydelse.    
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse  

6 §

Om det behövs för att skydda människors liv eller hälsa eller annars för att tillgodose konsumentintresset, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om

1.förbud eller villkor för handhavande, införsel till landet eller utsläppande på marknaden av livsmedel,

2.märkning och presentation av livsmedel,

3.livsmedels beskaffenhet eller beteckning,

4.användning av vara, ämne eller utrustning vid handhavande av livsmedel eller tillsammans med livsmedel,

5.läkarundersökning eller annan hälsokontroll av personal som är sysselsatt med livsmedelsverksamhet och om personalhygienen i övrigt inom sådan verksamhet, och

6. förbud mot återutförsel av livsmedel som förvaras på en gränskontrollstation eller ett tullager eller i en frizon eller ett frilager.

6. förbud mot återutförsel av livsmedel som förvaras på en gränskontrollstation eller ett tullager eller i en frizon.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

91

Prop. 2015/16:79

92

2.29Förslag till lag om ändring i lagen (2006:1209) om hamnskydd

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 3 § lagen (2006:1209) om hamnskydd ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4kap.

3 §1

Undersökning får utföras av en polisman, en tjänsteman vid Kustbevakningen eller en särskilt utsedd person som förordnats av Polismyndigheten. Om egendom undersöks av någon särskilt utsedd person, ska arbetet utföras under en polismans ledning. Identitetskontroll får utföras av en polisman, en tjänsteman vid Kustbevakningen eller den som hamnskyddsorganet tilldelar uppgiften. Om det behövs ska hamnskyddsorganet biträda Polismyndigheten eller Kustbevakningen i det praktiska undersöknings- och kontrollarbetet.

Kontroll av gods som står under Kontroll av varor som står under
tullövervakning enligt artikel 37 i tullövervakning enligt artikel 134 i
rådets förordning   (EEG) nr Europaparlamentets och rådets
2913/92 av den 12 oktober 1992 förordning (EU) nr 952/2013 av
om inrättandet av en tullkodex för den 9 oktober 2013 om fast-
gemenskapen ska göras i samråd ställande av en tullkodex för
med Tullverket.     unionen ska göras i samråd med
      Tullverket.
       

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

1 Senaste lydelse 2014:742.

2.30Förslag till lag om ändring i lagen (2006:1329) om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff eller tortyr, m.m.

Härigenom föreskrivs att 8 § lagen (2006:1329) om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff eller tortyr, m.m. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse         Föreslagen lydelse        
                  8 §              
Varor som kvarhålls genom Varor som kvarhålls genom
beslut av Tullverket i enlighet med beslut av Tullverket i enlighet med
artikel 10.2 i förordning (EG) nr artikel 10.2 i förordning (EG) nr
1236/2005 skall förvaras 1236/2005 ska förvaras
betryggande sätt och stå under betryggande sätt och stå under
Tullverkets övervakning.     Tullverkets övervakning.    
Det som sägs i 3 kap. 8 § och Det som sägs i 3 kap. 7 §
4 kap. 9 § tullagen (2000:1281) tullagen (2016:000) om en
om tillfälligt lager och tullager anläggning för tillfällig lagring
gäller   även   vid   sådant och ett tullager gäller även vid
kvarhållande av varor   som sådant kvarhållande av varor som
Tullverket   beslutar enligt första Tullverket beslutar enligt första
stycket. Tullverket får   även stycket. Tullverket får   även
godkänna   ett byte   av godkänna ett byte   av
förvaringsställe för en kvarhållen förvaringsställe för en kvarhållen
vara.                 vara.              
Den som har lagt upp en vara på Den som har lagt upp en vara på
ett tillfälligt lager eller på ett en anläggning för tillfällig lagring
tullager   ansvarar   för eller på ett tullager ansvarar för
förvaringskostnaden   även när förvaringskostnaden   även när
varan kvarhålls av Tullverket varan kvarhålls av Tullverket
enligt första stycket. Om däremot enligt första stycket. Om däremot
Tullverket beslutar förvaringsställe Tullverket beslutar förvaringsställe
skall i stället den som enligt ska i stället den som enligt
tullagstiftningen är gäldenär eller tullagstiftningen är gäldenär eller
skulle ha varit gäldenär om varan skulle ha varit gäldenär om varan
varit tullbelagd ansvara för varit tullbelagd ansvara för
förvaringskostnaden.       förvaringskostnaden.      
Om det behövs för att säkerställa Om det behövs för att säkerställa
betalning skall Tullverket besluta betalning ska Tullverket besluta att
att en vara som har kvarhållits en vara som har kvarhållits enligt
enligt första stycket inte får lämnas första stycket inte får lämnas ut
ut förrän Tullverkets kostnader för förrän Tullverkets kostnader för
förvaringen har ersatts   eller förvaringen har ersatts   eller
säkerhet ställts för dem.       säkerhet ställts för dem.      

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om ställande av säkerhet för Tullverkets kostnader för förvaring enligt denna lag.

Prop. 2015/16:79

93

Prop. 2015/16:79

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

94

2.31Förslag till lag om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Härigenom föreskrivs att 14 kap. 2 § lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

14kap.

2 §

En upphandlande enhet får vid En upphandlande enhet får vid
tilldelning av varukontrakt för- tilldelning av varukontrakt för-
kasta ett anbud som omfattar varor kasta ett anbud som omfattar varor
med ursprung i tredje land, om med ursprung i tredjeland, om
andelen sådana varor, bestämd andelen sådana varor, bestämd
enligt rådets förordning (EEG) nr enligt Europaparlamentets och
2913/92 av den 12 oktober 1992 rådets förordning (EU) nr
om inrättandet av en tullkodex för 952/2013 av den 9 oktober 2013
gemenskapen uppgår till mer än om fastställande av en tullkodex
hälften av det totala värdet av de för unionen uppgår till mer än
varor som anbudet omfattar. hälften av det totala värdet av de
  varor som anbudet omfattar.  

Med vara avses även programvara för användning i ett telekommunikationsnät.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

Prop. 2015/16:79

95

Prop. 2015/16:79

96

2.32Förslag till lag om ändring i postlagen (2010:1045)

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 16 § postlagen (2010:1045) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2kap.

16 §

Den som bedriver postverksamhet enligt denna lag ska trots 14 § bistå Tullverket vid kontroll avseende postförsändelse enligt tullagen (2000:1281) eller lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen. Detta gäller dock endast kontroll som rör misstanke om narkotikabrott.

Den som bedriver postverksamhet enligt denna lag ska trots 14 § bistå Tullverket vid kontroll avseende postförsändelse enligt tullagen (2016:000) eller lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen. Detta gäller dock endast kontroll som rör misstanke om narkotikabrott.

1.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för kontroller som inletts före ikraftträdandet.

2.33Förslag till lag om ändring i alkohollagen (2010:1622)

Härigenom föreskrivs att 12 kap. 5 § alkohollagen (2010:1622) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

12kap.

5 §

I fråga om sprit eller alkoholdrycker som kan antas bli förverkade gäller lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. i tillämpliga delar. Alkoholdrycker som har lagts upp på sådant tillfälligt lager som avses i 3 kap. 7 § tullagen (2000:1281) ska anses som förverkade om de inte har tagits ut från lagret inom 30 dagar från uppläggningen. Vad som nu har sagts gäller även i fråga om sådana drycker som har omhändertagits av Tullverket för tillfällig förvaring utan att läggas upp på tillfälligt lager.

I fråga om sprit eller alkoholdrycker som kan antas bli förverkade tillämpas lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. Alkoholdrycker som har lagts upp på en sådan anläggning för tillfällig lagring som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen ska anses som förverkade om de inte har tagits ut från anläggningen inom 30 dagar från uppläggningen. Det gäller även i fråga om sådana drycker som har omhändertagits av Tullverket för tillfällig förvaring utan att läggas upp på en anläggning för tillfällig lagring.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

Prop. 2015/16:79

97

Prop. 2015/16:79 2.34 Förslag till lag om ändring i
  skatteförfarandelagen (2011:1244)

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

1 §1

Lagen gäller för skatt, dock inte skatt som tas ut enligt

1.kupongskattelagen (1970:624),

2.lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter,

3.lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.,

4. tullagen (2000:1281), 4. tullagen (2016:000),

5.lagen (2004:629) om trängselskatt,

6.vägtrafikskattelagen (2006:227), och

7.lagen (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter.

Lagen gäller även för belopp som avses i 1 kap. 1 § tredje stycket mervärdesskattelagen (1994:200).

1.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om sådan skatt för vilken tullagen (2000:1281) gäller.

1 Senaste lydelse 2014:1471.

98

3 Ärendet och dess beredning Prop. 2015/16:79
 

När Sverige blev medlem i Europeiska unionen den 1 januari 1995 fick Sverige en till stora delar ny tullagstiftning. Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen och kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen blev direkt gällande rätt. Merparten av den svenska tullagstiftningen upphävdes och ersattes av författningar som skulle komplettera dessa förordningar, se vidare regeringens propositioner Den svenska tullagstiftningen vid ett EU-medlemskap (prop. 1994/95:34) och En ny tullag (prop. 1999/2000:126).

Den 1 maj 2016 ska en ny tullkodex börja tillämpas, nämligen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (unionstullkodexen). Kodexen finns i bilaga 1. En rättelse till kodexen finns i bilaga 2.

I syfte att utreda behovet av författningsändringar med anledning av unionstullkodexen tillsatte regeringen i mars 2014 en utredning. Utredningen skulle enligt direktiven (dir. 2014:35) lämna förslag till en ny svensk tullagstiftning, bl.a. förslag till lagar som ersätter tullagen (2000:1281) och lagen (1994:1548) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. samt anslutande lagändringar. I januari 2015 överlämnade utredningen sitt betänkande En ny svensk tullagstiftning (SOU 2015:5) till regeringen. Utredningens sammanfattning av betänkandet finns i bilaga 3. Betänkandets lagförslag finns i bilaga 4. Betänkandet har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 5. En sammanställning över remissyttrandena finns tillgänglig i Finansdepartementet (dnr Fi2015/00700/S3).

I betänkandet SOU 2015:5 berörs frågan om dröjsmålstalan utan att något förslag lämnas. Under remissen av betänkandet efterlyste några remissinstanser en lösning av frågan. Inom Finansdepartementet har en promemoria med ett förslag till en bestämmelse om dröjsmålstalan i den nya tullagen upprättats, Dröjsmålstalan enligt den nya tullagen – en kompletterande promemoria till betänkandet SOU 2015:5 (dnr Fi2015/03572/S3). En sammanfattning av promemorian finns i bilaga 6. Promemorians lagförslag finns i bilaga 7. Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 8. En sammanställning över remissyttrandena finns tillgänglig i Finansdepartementet (dnr Fi2015/03572/S3).

Lagrådet

Regeringen beslutade den 12 november 2015 att inhämta Lagrådets yttrande över de lagförslag som finns i bilaga 9. Lagrådets yttrande finns i bilaga 10. Regeringen har delvis följt Lagrådets förslag och synpunkter.

Vissa av Lagrådets synpunkter behandlas och bemöts i avsnitten 6.1, 6.2.1, 6.2.5 och 6.2.7. Lagrådets synpunkter i övrigt behandlas i författningskommentaren.

99

Prop. 2015/16:79 I förhållande till lagrådsremissen har också vissa mindre ändringar av i huvudsak språklig och redaktionell karaktär gjorts.

Lagförslagen i avsnitten 2.2–2.16, 2.18–2.23 och 2.25–34 är författningstekniskt och även i övrigt av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Lagrådets yttrande har därför inte inhämtats.

4 Tullunionen
4.1 Europeiska unionen är en tullunion
Sedan tillkomsten av Europeiska ekonomiska gemenskapen 1958 har den
gemensamma tullpolitiken utgjort en av hörnstenarna vid skapandet av
den gemensamma eller, numera, den inre marknaden. Den gemensamma
tullpolitiken är därför ett område där harmoniseringen av EU:s
lagstiftning har gått mycket långt.
Uppbörden av tullar har alltid varit av stor nationell betydelse då den
traditionellt har utgjort en viktig källa för nationalstatens inkomster. Efter
Romfördragets ikraftträdande den 1 januari 1958 skedde en gradvis
harmonisering av medlemsstaternas tullagstiftning och den 1 juli 1968
trädde tullunionen i kraft. Tullunionen innebär att medlemsstaterna
tillämpar en gemensam extern tulltaxa och avskaffar de nationella
tulltaxorna. Ursprungligen var EU-budgeten beroende av medlems-
staternas ekonomiska bidrag men till följd av ett beslut från den 21 april
1970 ersattes medlemsstaternas bidrag med egna medel, dvs. pengar som
medlemsstaterna överför till EU-budgeten för att finansiera EU:s utgifter.
Till de traditionella egna medlen räknas bl.a. jordbruksavgifter,
sockeravgifter och tullar. Av de tullavgifter som medlemsstaterna samlar
in går 75 procent till EU och 25 procent får behållas i syfte att finansiera
de kostnader som medlemstaterna har för uppbörden av dessa tullar.
Denna fördelning kommer att ändras till 80 respektive 20 procent, jfr
artikel 2.3 i rådets beslut nr 335/2014/EU, Euratom av den 26 maj 2014
om systemet för Europeiska unionens egna medel. Rådsbeslutet beräknas
kunna träda i kraft under 2016, men det ska tillämpas fr.o.m. den
1 januari 2014, se regeringens proposition Godkännande av rådets beslut
  om systemet för EU-budgetens finansiering (prop. 2013/14:238) s. 9.
  Från att ha varit den enskilda statens angelägenhet har tullag-
  stiftningen inom EU utvecklats och är numera fullt ut harmoniserad.
  Detta innebär bland annat att tullagstiftningen är densamma i alla dagens
  28 medlemstater. I dag återfinns grunden för tullunionen i artikel 28 i
  fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).
  Förutom att utgöra en inkomstkälla och möjliggöra EU:s inre marknad
  har den gemensamma tullpolitiken också en stor betydelse för EU:s
  handel med omvärlden. Det finns ett negativt samband mellan
  komplicerade tullprocedurer och handel mellan länder. EU utgör i dag en
  av de största aktörerna i världshandeln och den gemensamma exporten
  står för ungefär 20 procent av EU:s samlade bruttonationalprodukt. Att
  EU:s 28 tulladministrationer ansvarar för hanteringen av en stor del av
100 varorna i den internationella handeln gör att förändringar, till exempel
 

införandet av tullprocedurer som ökar företagens administrativa börda, Prop. 2015/16:79 kan få stora konsekvenser för EU:s ekonomi. Därför har ett viktigt mål

med EU:s tullagstiftning alltid varit att upprätthålla en balans mellan kontroll av varor och att skapa tullprocedurer som gynnar företagens import och export.

4.2En gemensam tullagstiftning

Kärnan i den gemensamma tullagstiftningen utgörs i dag av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (unionstullkodexen). Från att ha funnits i en mängd olika rättsakter kodifierades gemenskapens tullagstiftning 1992 i den första tullkodexen, rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (gemenskapstullkodexen). Detta innebar en mer överskådlig tullagstiftning med de allmänna regler och förfaranden som behövs för att säkerställa genomförandet av tulltaxebestämmelser och andra bestämmelser som införts på gemenskapsnivå i samband med handeln med varor mellan gemenskapen och tredjeland. Till gemenskapstullkodexen hör tillämpningsföreskrifterna i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen.

Säkerhetsändringen och e-tullbeslutet

Genom de ändringar av gemenskapstullkodexen som föreskrevs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2005 av den 13 april 2005 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (den s.k. säkerhetsändringen) infördes ett antal åtgärder i syfte att införa snabbare och bättre inriktade tullkontroller för att skärpa säkerheten i fråga om varor som förs in i eller ut ur gemenskapen.

Åtgärderna var följande: 1. analys och elektroniskt utbyte av riskinformation mellan tullmyndigheter och mellan dessa och EU- kommissionen inom en gemensam riskhanteringsram, 2. ett krav på att uppgifter ska lämnas till tullmyndigheterna före ankomst respektive före avgång beträffande samtliga varor som förs in i eller ut ur gemenskapens tullområde och 3. beviljande av status som godkänd ekonomisk aktör till tillförlitliga ekonomiska aktörer som uppfyller vissa kriterier och som kommer att omfattas av förenklingar i enlighet med tullbestämmelserna och lättnader när det gäller tullkontroller.

Europaparlamentets och rådets beslut nr 70/2008/EG av den 15 januari 2008 om en papperslös miljö för tullen och handeln (det s.k. e- tullbeslutet) fastställde principen om att all framtida tullhantering skulle vara elektronisk. Beslutet innebar att medlemsstaterna förband sig att upprätta system för import- och exportklarering (såväl tullmyndigheterna emellan som mellan dessa och de ekonomiska aktörerna), system för registrering av ekonomiska aktörer (inklusive godkända ekonomiska

aktörer) samt system som ger de ekonomiska aktörerna tillgång till den

101

Prop. 2015/16:79

102

information som krävs för att genomföra import- och exporttransaktioner inom hela gemenskapen. Inom fem år från beslutets ikraftträdande, dvs. senast den 15 februari 2013, skulle det vidare upprättas ett system som möjliggör för de ekonomiska aktörerna att insända tulldeklarationerna centralt (en s.k. ”single access point”), även om själva tullhanteringen sker i en annan medlemsstat. Slutligen ska medlemsstaterna i samarbete med EU-kommissionen upprätta system som möjliggör för de ekonomiska aktörerna att lämna all information som krävs för import- eller exportklarering till tullmyndigheterna, även då de aktuella uppgifterna krävs enligt annan lagstiftning än tullagstiftningen (ett s.k.

”single window”).

Den moderniserade tullkodexen

Som en följd av diskussionerna om en enkel och papperslös miljö för tullen och handeln (”e-tull”) som inleddes 2003 och för att anpassa gemenskapstullkodexen till den snabba utvecklingen inom informationstekniken lade kommissionen 2005 fram ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (moderniserad tullkodex), se KOM(2005) 608 slutlig.

Förslaget syftade till att förenkla och modernisera tullmyndigheternas verksamhet genom att bl.a. utveckla rationella arbetsmetoder så som riskanalys och kvalitetssäkring av företagen. Den resulterande rättsakten, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 450/2008 av den 23 april 2008 om fastställande av en tullkodex för gemenskapen (Moderniserad tullkodex), omfattade medlemsstaternas gemensamma tullförfaranden samtidigt som den förstärkte tillnärmningen av de vid den tiden 27 olika tullförvaltningarnas databehandlingssystem.

Genom den moderniserade tullkodexen genomfördes principen om elektroniska deklarationer som huvudregel och ett elektroniskt informationsutbyte mellan tulladministrationerna infördes. Dessutom inarbetades de så kallade säkerhetsrelaterade ändringarna av kodexen (jfr ovan om säkerhetsändringen). Vidare infördes principen om

”centraliserad klarering”, vilken enkelt uttryckt innebär att platsen för tulldeklarationens ingivande inte behöver vara den plats där varorna rent fysiskt befinner sig.

Den moderniserade tullkodexen trädde i kraft den 24 juni 2008 och skulle börja tillämpas senast den 24 juni 2013, detta datum ändrades senare till den 1 november 2013.

Unionstullkodexen

I och med Lissabonfördragets ikraftträdande den 1 november 2009 uppstod ett behov av att ersätta den ännu inte tillämpade moderniserade tullkodexen, eftersom den inte var anpassad till de nya rättsliga förhållandena. Det fanns också ett behov av att anpassa tullkodexen till den utveckling som skett sedan 2008 och att tidsanpassa förordningen för utvecklingen av de nödvändiga IT-systemen. För att ta om hand detta lade EU-kommissionen 2012 fram ett förslag till omarbetad tullkodex – en tullkodex för unionen, se COM(2012) 64.

Unionstullkodexen trädde i kraft den 30 oktober 2013 och ska tillämpas fullt ut fr.o.m. den 1 maj 2016. Införandet av de elektroniska

systemen kommer dock att ske stegvis och förväntas vara slutfört senast den 31 december 2020. För att stödja genomförandet av unionstullkodexen och för att säkerställa nödvändiga övergångsperioder har kommissionen med stöd av artikel 280 i kodexen antagit ett arbetsprogram avseende utveckling och införande av alla de nödvändiga IT-systemen. Arbetsprogrammet, som baseras på ett flerårigt strategiskt planeringsdokument (”MASP”) och ska uppdateras kontinuerligt, anger prioriteringen för IT-utvecklingen och är av betydelse när det gäller att fastställa övergångsbestämmelser avseende de elektroniska systemen samt tidsplaneringen i de fall då systemen ännu inte är i drift den dag från och med vilken kodexen ska tillämpas fullt ut, dvs. den 1 maj 2016. För att stötta medlemsstaterna ekonomiskt i detta arbete finns åtgärdsprogrammet Tull 2020.

För att komplettera eller ändra vissa icke väsentliga delar i unionstullkodexen har kommissionen getts befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290.1 första stycket i EUF- fördraget. Enligt andra stycket i den artikeln ska mål, innehåll, omfattning och varaktighet för delegeringen av befogenhet uttryckligen avgränsas i lagstiftningsakterna. I kodexen framgår dessa avgränsningar av artikel 284.

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av unionstullkodexen har kommissionen tilldelats genomförandebefogenheter i enlighet med artikel 291.2 i EUF-fördraget. Av skäl 5 i kodexen framgår att dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter. I artikel 285 i kodexen preciseras i vilken utsträckning förordning (EU) nr 182/2011 ska vara tillämplig.

I januari 2014 presenterade kommissionen utkast till delegerad förordning och genomförandeförordning avseende unionstullkodexen. Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex överlämnades till Europaparlamentet och rådet för synpunkter den 21 augusti 2015. I slutet av oktober 2015 stod det klart att vare sig Europaparlamentet eller rådet invände mot den delegerade förordningen.

Den 24 november 2015 fattade kommissionen beslut om Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen.

Såväl den delegerade förordningen som genomförandeförordningen har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning den 29 december 2015.

En sammanfattning av unionstullkodexen finns i avsnitt 5.

Prop. 2015/16:79

103

Prop. 2015/16:79 4.3 Nationella bestämmelser

Inför Sveriges EU-inträde tillsatte regeringen en utredning med uppgift att ”lämna förslag till utformningen av tull- och tullfrihetslagstiftningen vid ett svenskt medlemskap i EG” (dir. 1993:78). Utredningsarbetet redovisades i betänkandet Tullagstiftningen och EG (SOU 1994:89). Betänkandet innehöll de förslag till ändringar som ansågs nödvändiga inför anslutningen till EU. Förslagen låg till grund för prop. 1994/95:34. Eftersom såväl betänkandet som propositionen arbetades fram under stor tidspress baserades arbetet till stora delar på den tullagstiftning och de tekniska lösningar som fanns före inträdet i EU.

Vid det svenska EU-inträdet den 1 januari 1995 infördes en ny tullag, tullagen (1994:1550), och en ny tullförordning, tullförordningen (1994:1558). Dessa författningar kompletterade gemenskapstullkodexen och dess tillämpningsföreskrifter inom Finansdepartementets ansvarsområde. Samtidigt infördes lagen (1994:1548) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m., och förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. Dessa författningar kompletterar gemenskapstullkodexen och dess tillämpningsföreskrifter inom Utrikesdepartementets ansvarsområde.

Eftersom 1994 års tullag tillkom under stor tidspress blev det snart nödvändigt att göra en översyn, vilket föranledde regeringen att 1997 tillsätta en utredning (dir. 1996:103). Enligt direktiven skulle utredningen se över huvuddelen av den svenska tullagstiftning som faller inom Finansdepartementets ansvarsområde.

Regeringen beslutade 1998 att ge utredningen tilläggsdirektiv (dir. 1998:86). Enligt dessa skulle utredningen lämna förslag till nya bestämmelser om överklagande i tullagen (1994:1550) med anledning av den förestående omorganisationen av Tullverket. Utredningen överlämnade i oktober 1998 delbetänkandet Tullagens överklaganderegler m.m. vid en omorganisation av Tullverket (SOU 1998:127).

I april 1999 överlämnade utredningen sitt slutbetänkande En ny tullag (SOU 1999:54). Genom prop. 1999/2000:126 överlämnade regeringen sitt förslag till ny tullag, vilket byggde på förslagen i utredningens slutbetänkande, till riksdagen. Den nu gällande tullagen (2000:1281) trädde i kraft den 1 januari 2001. Samtidigt med tullagen infördes också tullförordningen (2000:1306).

5 Den nya tullkodexen för unionen  
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den
9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen
  (unionstullkodexen) har antagits av Europaparlamentet och rådet med
  beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-
  fördraget), särskilt artiklarna 33, 114 och 207, vilka avser tullsamarbete,
  tillnärmning av lagstiftning samt den gemensamma handelspolitiken.
  EUF-fördraget ger EU exklusiv befogenhet på bl.a. den gemensamma
104 handelspolitikens område, se artikel 3.1 i det fördraget. Att en EU-
 

förordning till alla delar är bindande och direkt tillämplig i varje Prop. 2015/16:79 medlemsstat framgår av artikel 288 i samma fördrag.

Unionstullkodexen består av 59 skäl, 288 artiklar, som är indelade i nio avdelningar, och en bilaga, som innehåller en jämförelsetabell avseende unionstullkodexen och förordning (EG) nr 450/2008 (se avsnitt 4.2). Detta avsnitt innehåller en sammanfattning av unionstullkodexen. Kodexen finns i bilaga 1. En rättelse till kodexen finns i bilaga 2.

5.1Nyheter i unionstullkodexen

En del av de ändringar som har gjorts i unionstullkodexen är av redaktionell och lagteknisk natur men det har också gjorts väsentliga ändringar i sak. Dessa är i huvudsak följande.

Elektronisk kommunikation (skäl 17). I det s.k. e-tullbeslutet (se avsnitt 4.2) fastställdes principen om att all framtida tullhantering skulle vara elektronisk, eftersom det är av grundläggande betydelse för att underlätta handeln och samtidigt sörja för effektiva tullkontroller, vilket både minskar företagens kostnader och riskerna för samhället. I kodexen införs den rättsliga ram inom vilken e-tullbeslutet kan genomföras. Av artikel 6.1 framgår att alla utbyten av uppgifter mellan tullmyndigheterna samt mellan ekonomiska aktörer och tullmyndigheterna ska ske med hjälp av elektronisk databehandlingsteknik, liksom lagring av de uppgifter som krävs enligt tullagstiftningen.

Centraliserad klarering (skäl 44). Centraliserad klarering är en förenkling som innebär att en person får inge en tulldeklaration till det ansvariga tullkontoret på den ort där personen är etablerad för varor som anmälts vid ett annat tullkontor, se artikel 179.1. Det motsvarar det förfarande som i gemenskapstullkodexen kallas enhetstillstånd för förenklade förfaranden. Av skäl 18 framgår att den procedur som nu används för det förfarandet kommer att behållas tills de nödvändiga elektroniska systemen för centraliserad klarering har tagits i drift och EU-kommissionen kommer att specificera närmare hur detta ska ske.

Särskilda förfaranden (skälen 47 och 50). De särskilda förfarandena i unionstullkodexen motsvarar det som i gemenskapstullkodexen benämndes tullförfaranden med ekonomisk verkan. Syftet med de nya bestämmelserna är att fastställa gemensamma och enkla regler som kompletteras med en mindre uppsättning regler för varje särskilt förfarande för att göra det enklare för de ekonomiska aktörerna. En konkret förändring är att ett enda förfarande för aktiv förädling införs. Det sker genom att aktiv förädling (suspensionssystemet) slås samman med bearbetning under tullkontroll och att aktiv förädling (restitutionssystemet) avskaffas. De fördelar som förut erbjudits inom ramen för dessa tullförfaranden finns kvar men har samlats i det nya förfarandet som enbart benämns aktiv förädling.

Allmänna ursprungsregler (artiklarna 60 och 62). En viktig förändring i unionstullkodexen gäller de allmänna ursprungsreglerna. Genom dessa regler fastställs en varas ursprung, dvs. varifrån varan kommer. Reglerna används för att man ska kunna tillämpa handelspolitiska skyddsinstrument och av handelsstatistiska skäl. En grundläggande regel för att

105

Prop. 2015/16:79 fastställa en varas ursprung är att en vara som framställts i två eller flera länder får ursprung i det land där den genomgick den sista väsentliga bearbetningen, jfr art 60.2 i unionstullkodexen. Genom gemenskapstullkodexen och tillämpningsföreskrifterna till den fastställdes det för ett fåtal produkter vilka behandlingar som ger ursprung. Unionstullkodexen gör det möjligt att införa produktspecifika urspungsregler för alla produkter, se art 62.

Den fortsatta genomgången av kodexens innehåll följer dess indelning i avdelningar och rubriksättning.

5.2Allmänna bestämmelser (avdelning I)

Avdelning I innehåller 55 artiklar, indelade i tre kapitel:

kapitel 1, Tullagstiftningens tillämpningsområde, tullens uppgifter och definitioner (artiklarna 1–5),

kapitel 2, Personers rättigheter och skyldigheter enligt tullagstiftningen (artiklarna 6–52), och

kapitel 3, Valutaomräkning och tidsfrister (artiklarna 53–55).

I unionstullkodexen fastställs de allmänna regler och förfaranden som ska tillämpas på varor som förs in i eller ut ur EU:s tullområde. Kodexen ska tillämpas enhetligt inom hela detta tullområde. Detta framgår av artikel 1.1. I artikel 4 definieras EU:s tullområde. Andra viktiga begrepp, exempelvis ”tullagstiftning”, definieras i artikel 5.

Av artikel 3 framgår att tullmyndigheterna har det primära ansvaret för att övervaka EU:s internationella handel och därigenom bidra till en rättvis och öppen handel, till genomförandet av de externa aspekterna av den inre marknaden, den gemensamma handelspolitiken och annan gemensam politik på unionsnivå som har betydelse för handeln och till säkerhet i hela leveranskedjan. Tullmyndigheterna ska vidta åtgärder med särskilt följande syften: a) att skydda EU:s och dess medlemsstaters ekonomiska intressen, b) att skydda EU från illojal och olaglig handel samtidigt som legitim affärsverksamhet får stöd, c) att säkerställa EU:s och dess invånares säkerhet och skydd, samt skyddet av miljön, vid behov i nära samarbete med andra myndigheter och d) att bevara en lämplig balans mellan tullkontroll och att underlätta den lagliga handeln.

I unionstullkodexen införs enligt skäl 17 den rättsliga ram inom vilken Europaparlamentets och rådets beslut nr 70/2008/EG av den 15 januari 2008 om en papperslös miljö för tullen och handeln genomförs, särskilt den rättsliga principen att alla tull- och handelstransaktioner hanteras elektroniskt. Principen kommer till uttryck i artikel 6.1 där det sägs att alla utbyten av uppgifter, såsom deklarationer, ansökningar eller beslut, mellan tullmyndigheterna, eller mellan dessa och ekonomiska aktörer (se artikel 5.5), och lagring av de uppgifter som krävs enligt tullagstiftningen ska ske med hjälp av elektronisk databehandlingsteknik, utom i vissa fall som framgår av punkterna 3 och 4 i artikel 6. Som framgår av artikel 16.1 ska medlemsstaterna samarbeta med kommissionen för att utveckla, underhålla och använda elektroniska system för utbyte av uppgifter mellan olika tullmyndigheter och med kommissionen samt för lagring av sådan information i enlighet med kodexen.

106

Alla uppgifter som tullmyndigheterna får vid utövandet av sin verksamhet, och som är av konfidentiell natur eller tillhandahålls på konfidentiell grund, ska enligt artikel 12 omfattas av ett krav på tystnadsplikt. Uppgifterna får i princip inte röjas av de behöriga myndigheterna utan uttryckligt tillstånd av den person eller myndighet som tillhandahållit dem, såvida inte tullmyndigheterna är skyldiga eller bemyndigade att röja uppgifterna enligt gällande bestämmelser, särskilt beträffande uppgiftsskydd, eller i samband med rättsliga förfaranden. Om uppgifter röjs eller meddelas ska det ske så att en lämplig nivå på uppgiftsskyddet säkerställs i full överensstämmelse med gällande bestämmelser om uppgiftsskydd.

Tullmyndigheter och ekonomiska aktörer får enligt artikel 13 ha ett utbyte av uppgifter som inte särskilt föreskrivs i tullagstiftningen, särskilt om det sker inom ramen för ömsesidigt samarbete för att identifiera och motverka risk (se artikel 5.7). Ett sådant utbyte får ske enligt ett skriftligt avtal och får inbegripa rätt för tullmyndigheterna att få tillträde till de ekonomiska aktörernas datorsystem. Alla uppgifter som en part tillhandahåller den andra parten inom ramen för utbytet ska vara konfidentiella, såvida inte parterna kommit överens om något annat.

Varje person som direkt eller indirekt är involverad i fullgörandet av tullformaliteter eller i tullkontroller ska enligt artikel 15, på tullmyndigheternas begäran och inom föreskriven tid, tillhandahålla dessa myndigheter alla nödvändiga dokument och uppgifter i lämplig form, och ge dem all nödvändig hjälp för att fullgöra dessa formaliteter eller kontroller. En person, eller ett tullombud (se nedan) för personen i fråga, som inger en tulldeklaration, en deklaration för tillfällig lagring, en summarisk införseldeklaration, en summarisk utförseldeklaration, en deklaration om återexport eller en anmälan om återexport till tullmyndigheterna, eller en ansökan om ett tillstånd eller något annat beslut, ansvarar för att de uppgifter som lämnas i deklarationen, i anmälan eller i ansökan är riktiga och fullständiga, att de dokument som lämnas till stöd för deklarationen, anmälan eller ansökan är äkta, riktiga och fullständiga och, i tillämpliga fall, att alla skyldigheter när det gäller hänförande av de berörda varorna till det berörda tullförfarandet eller genomförande av de godkända transaktionerna är fullgjorda.

Varje person får enligt artikel 18 utse ett tullombud (se definition i artikel 5.6). Detta ombudskap får vara direkt, varvid tullombudet ska agera i en annan persons namn och för dennes räkning, eller indirekt, varvid tullombudet ska agera i eget namn men för en annan persons räkning. Ett tullombud ska vara etablerat i unionens tullområde. Medlemsstaterna får i enlighet med unionslagstiftningen fastställa de villkor på vilka ett tullombud får tillhandahålla tjänster i den medlemsstat där denne är etablerad. Vid sina kontakter med tullmyndigheterna ska tullombud enligt artikel 19 uppge att de agerar för huvudmannens räkning och ange om ombudskapet i tullfrågor är direkt eller indirekt. Tullmyndigheterna får kräva att personer som uppger att de agerar som tullombud styrker att de har fullmakt från personen de företräder.

Med ”beslut” förstås enligt artikel 5.39 varje åtgärd av tullmyndigheterna i fråga om tullagstiftningen (se artikel 5.2) för att ta ställning i ett visst fall, och då denna åtgärd har rättslig verkan för den eller de berörda personerna. Enligt skäl 22 bör alla beslut som avser

Prop. 2015/16:79

107

Prop. 2015/16:79 tillämpningen av tullagstiftning, inbegripet beslut som avser bindande
  besked, omfattas av samma regler. I artiklarna 22–37 finns bestämmelser
  om sådana beslut. Besluten ska vara giltiga i hela unionen (se artikel 26)
  och kan upphävas (se artikel 27) eller ändras eller återkallas (se artikel
  28) om de inte är förenliga med tullagstiftningen eller med tolkningen av
  denna lagstiftning. Som framgår av artikel 22.7 ska ett beslut som är
  negativt för den sökande innehålla en beskrivning av de grunder på vilka
  det baseras och en hänvisning till rätten att överklaga enligt artikel 44 (se
  nedan).
  Enligt skäl 24 bör pålitliga ekonomiska aktörer som följer
  bestämmelserna få ställning som godkänd ekonomisk aktör under
  förutsättning att de har beviljats tillstånd för tullförenkling eller för
  säkerhet och skydd. Beroende på vilken typ av tillstånd som har beviljats
  bör godkända ekonomiska aktörer dra största möjliga nytta av en utbredd
  användning av tullförenklingar eller dra nytta av lättnader i fråga om
  säkerhet och skydd. De bör också behandlas på ett mer förmånligt sätt
  när det gäller tullkontroller, t.ex. genom färre fysiska och
  dokumentbaserade kontroller. I artiklarna 38–41 finns bestämmelser om
  ansökan om och beviljande av status som godkänd ekonomisk aktör.
  Pålitliga ekonomiska aktörer som efterlever bestämmelserna bör enligt
  skäl 25 kunna dra nytta av ett internationellt erkännande av status som
  godkänd ekonomisk aktör.
  En effektivisering av tullförfarandena i en elektronisk miljö förutsätter
  enligt skäl 23 att tullmyndigheterna från olika medlemsstater delar på
  ansvaret. Det är nödvändigt att säkerställa effektiva, avskräckande och
  proportionella sanktioner på lämplig nivå på hela den inre marknaden. I
  artikel 42.1 åläggs varje medlemsstat att fastställa sanktioner för
  överträdelser av tullagstiftningen.
  I enlighet med Europeiska unionens stadga om de grundläggande
  rättigheterna är det enligt skäl 27 nödvändigt att föreskriva att alla
  personer har rätt att överklaga varje beslut som fattas av
  tullmyndigheterna och att varje person har rätt att bli hörd innan ett
  beslut fattas som skulle beröra denne negativt. Begränsningar av denna
  rätt kan dock vara motiverade, i synnerhet om typen eller omfattningen
  av hotet mot säkerheten och skyddet för unionen och dess invånare, mot
  människors, djurs och växters hälsa, mot miljön eller mot konsumenter
  så kräver. Rätten att överklaga ett faktiskt beslut kommer till uttryck i
  artikel 44.1 första stycket. Av artikel 44.1 andra stycket framgår att varje
  person som hos tullmyndigheterna har ansökt om ett beslut och som inte
  inom den tidsfrist som anges i artikel 22.3 har fått ett sådant beslut också
  ska ha rätt att överklaga. I artikel 22.3 i kodexen fastställs dels i första
  stycket den tidsfrist inom vilken ett beslut ska fattas, dvs. utan dröjsmål
  och senast inom 120 dagar från den dag då ansökan har godtagits, om
  inget annat föreskrivs, dels i andra stycket att tullmyndigheterna ska
  underrätta den sökande om de inte kan fatta ett beslut i tid, skälen för det
  och den ytterligare tid som de bedömer vara nödvändig för att kunna
  fatta ett beslut. Om inget annat föreskrivs ska denna ytterligare tid uppgå
  till högst 30 dagar. En förlängning kan även ske på den sökandes
  begäran. Enligt artikel 44.4 ska medlemsstaterna se till att förfarandet för
  överklaganden gör det möjligt att skyndsamt bekräfta eller rätta till beslut
108 som fattats av tullmyndigheterna. Även om denna bestämmelse enligt sin

ordalydelse synes ta sikte enbart på överklagande enligt artikel 44.1 Prop. 2015/16:79 första stycket, så torde man kunna anta att kravet på skyndsamhet också

ska gälla för överklagande enligt artikel 44.1 andra stycket. Tullmyndigheterna får enligt artikel 46.1 genomföra alla tullkontroller

som de anser nödvändiga. Kontrollerna kan särskilt bestå i att undersöka varor, utföra provtagning, kontrollera att de uppgifter som lämnas i en deklaration eller en anmälan är riktiga och fullständiga, kontrollera att dokument finns och är äkta, riktiga och giltiga, granska ekonomiska aktörers räkenskaper och annan bokföring eller undersöka transportmedel, bagage och andra varor som personer för med sig eller bär på sig samt utföra officiella undersökningar och andra liknande handlingar. Kontrollerna ska enligt artikel 46.2 främst baseras på riskanalys som görs med hjälp av elektronisk databehandlingsteknik i syfte att identifiera och bedöma risker och utarbeta nödvändiga motåtgärder. Om andra kontroller än tullkontroller ska genomföras av andra behöriga myndigheter än tullmyndigheterna i fråga om samma varor, ska enligt artikel 47.1 tullmyndigheterna i nära samarbete med de andra myndigheterna om möjligt göra dessa kontroller vid samma tidpunkt och på samma plats som tullkontrollerna, varvid tullmyndigheterna ska ha den samordnande rollen för kontrollerna. I syfte att minimera risker och bekämpa bedrägerier får enligt artikel 47.2 informationsutbyte ske mellan tullmyndigheterna och andra behöriga myndigheter och mellan de behöriga myndigheterna och kommissionen.

I artiklarna 51–55 finns slutligen bestämmelser om bevarande av dokument och andra uppgifter, avgifter och kostnader samt valutaomräkning och tidsfrister.

5.3Faktorer som ska läggas till grund för tillämpningen av import- eller exporttullar och andra åtgärder beträffande varuhandel (avdelning II)

Avdelning II innehåller 21 artiklar, indelade i tre kapitel:

kapitel 1, Gemensamma tulltaxan och varors klassificering enligt tulltaxan (artiklarna 56–58),

kapitel 2, Varors ursprung (artiklarna 59–68), och

kapitel 3, Varors värde för tulländamål (artiklarna 69–76).

Import- och exporttullar som ska betalas ska enligt artikel 56.1 grunda  
sig på Gemensamma tulltaxan. Att Gemensamma tulltaxan ska omfatta  
bl.a. Kombinerade nomenklaturen för varor enligt rådets förordning  
(EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistik-  
nomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan framgår av artikel 56.2.  
Vid tillämpning av Gemensamma tulltaxan ska enligt artikel 57.1  
klassificering enligt tulltaxan av varor innebära att man fastställer enligt  
vilket undernummer eller enligt vilken ytterligare underuppdelning av  
Kombinerade nomenklaturen dessa varor ska klassificeras.  
Varors ursprung kan vara förmånsberättigande eller icke-  
förmånsberättigande. Om varor har förmånsberättigande ursprung så  
omfattas de av bestämmelser om förmånstull, jfr artikel 56.2 d eller e. I 109

Prop. 2015/16:79 artiklarna 60 och 61 fastställs regler för att bestämma ickeförmånsberättigande ursprung och i artikel 64 fastställs regler för att bestämma förmånsberättigande ursprung.

För tillämpningen av Gemensamma tulltaxan och icke-tariffära åtgärder som fastställs i unionsbestämmelser på särskilda områden som rör varuhandeln ska enligt artikel 69 varors tullvärde fastställas. Detta ska göras i enlighet med artiklarna 70 och 74. Enligt artikel 70.1 ska grundvalen för varors tullvärde vara transaktionsvärdet, dvs. det pris som faktiskt betalats eller ska betalas för varorna när de säljs för export till unionens tullområde, vid behov justerat. Det pris som faktiskt betalats eller ska betalas ska enligt artikel 70.2 utgöras av hela den betalning som gjorts eller ska göras av köparen till säljaren eller av köparen till en tredje part till förmån för säljaren för de importerade varorna och inkluderar alla betalningar som gjorts eller ska göras som ett villkor för försäljningen av den importerade varan. Om varors tullvärde inte kan fastställas enligt artikel 70, ska det fastställas genom att metoderna i artikel 74 tillämpas.

5.4Tullskuld och garantier (avdelning III)

Avdelning III innehåller 50 artiklar, indelade i fyra kapitel:

kapitel 1, Uppkomst av en tullskuld (artiklarna 77–88),

kapitel 2, Garanti för en potentiell eller befintlig tullskuld (artiklarna 89–100),

kapitel 3, Uppbörd, betalning, återbetalning och eftergift av import- eller exporttullbelopp (artiklarna 101–123), och

kapitel 4, Upphörande av tullskuld (artiklarna 124–126).

Med ”tullskuld” förstås enligt artikel 5.18 en persons skyldighet att betala den importtull eller den exporttull som gäller för särskilda varor enligt gällande tullagstiftning.

Vid import uppkommer enligt artikel 77 en tullskuld genom att ickeunionsvaror som omfattas av importtullar hänförs till något av följande tullförfaranden: övergång till fri omsättning, inbegripet bestämmelserna om slutanvändning, eller tillfällig införsel med partiell befrielse från importtullar. Tullskulden uppkommer vid den tidpunkt då tulldeklarationen godtas. Deklaranten ska vara gäldenär. Vid indirekt ombudskap (se artikel 18.1) ska också den person för vars räkning tulldeklarationen görs vara gäldenär.

Vid export uppkommer enligt artikel 81 en tullskuld genom att exporttullpliktiga varor hänförs till förfaranden som avser export eller passiv förädling. Tullskulden uppkommer vid den tidpunkt då tulldeklarationen godtas. Deklaranten ska vara gäldenär. Vid indirekt ombudskap ska också den person för vars räkning tulldeklarationen görs vara gäldenär.

Bestämmelser om tullskuld som uppkommer genom bristande efterlevnad finns i artikel 79 för varor som omfattas av importtull och i artikel 82 för varor som omfattas av exporttull.

Vid import eller export uppkommer enligt artikel 83 en tullskuld även om den gäller varor som är föremål för någon form av förbud eller

110

restriktioner vid import eller export. Någon tullskuld uppkommer emellertid inte vid olaglig införsel i EU:s tullområde av falsk valuta eller införsel i EU:s tullområde av annan narkotika och andra psykotropa ämnen än den narkotika och de psykotropa ämnen som noggrant övervakas av de behöriga myndigheterna i syfte att användas för medicinska och vetenskapliga ändamål. Om flera personer är gäldenärer för det import- eller exporttullbelopp som motsvarar en och samma tullskuld ska de enligt artikel 84 solidariskt ansvara för betalningen av det beloppet. En tullskuld anses enligt artikel 87.1 uppkomma på den plats där den tulldeklaration eller deklaration om återexport som avses i artiklarna 77 och 81 (se ovan) inges. I alla andra fall ska platsen för uppkomst av tullskuld vara den plats där de omständigheter uppstår som förorsakar skulden.

För att bättre skydda EU:s och medlemsstaternas ekonomiska intressen bör en garanti enligt skäl 36 täcka odeklarerade eller felaktigt deklarerade varor i en sändning eller deklaration för vilka den ställs. I artiklarna 89–100 finns bestämmelser om garanti för en potentiell eller befintlig tullskuld, vilken motsvarar import- eller exporttullbeloppet och de andra avgifter som ska betalas i samband med import eller export av varor. Enligt artikel 92.1 får en garanti ställas i form av en kontant deposition eller något annat betalningsmedel som av tullmyndigheterna erkänns som likvärdigt med en kontant deposition eller ett åtagande från en borgensman (se artikel 94) eller i någon annan form som ger likvärdig säkerhet för att det import- eller exporttullbelopp som motsvarar tullskulden och andra avgifter kommer att betalas. Tullmyndigheterna ska enligt artikel 98.1 omedelbart frisläppa garantin, när tullskulden eller betalningsskyldigheten avseende andra avgifter har upphört eller inte längre kan uppkomma.

Det import- eller exporttullbelopp som ska betalas ska enligt artikel 101.1 fastställas av de tullmyndigheter som är behöriga för den plats där tullskulden har uppkommit eller anses ha uppkommit i enlighet med artikel 87 (se ovan), så snart som de har nödvändiga uppgifter. Gäldenären ska enligt artikel 102.1 underrättas om tullskulden. Detta gäller enligt artikel 103.1 inte efter utgången av en period om tre år efter den dag då tullskulden uppkom. Denna treårsperiod ska förlängas till minst fem år och högst tio år i enlighet med nationell lagstiftning, när tullskulden har uppkommit på grund av en handling som när den utfördes skulle ha kunnat ge upphov till straffrättsliga förfaranden, se artikel 103.2.

Import- eller exporttullbelopp motsvarande en tullskuld som gäldenären underrättats om i enlighet med artikel 102 (se ovan) ska enligt artikel 108.1 betalas av denne inom den tid som föreskrivs av tullmyndigheterna. Tidsfristen får inte överskrida tio dagar från och med det att gäldenären underrättats om tullskulden. Tullmyndigheterna får förlänga tidsfristen på ansökan av gäldenären. Betalning ska enligt artikel 109.1 ske kontant eller på något annat sätt med liknande betalningseffekt, inbegripet genom justering av ett kreditsaldo i enlighet med nationell lagstiftning. Tullmyndigheterna kan bevilja anstånd i 30 dagar med betalningen, se artiklarna 110 och 111.1. Om import- eller exporttullbeloppet inte har betalats inom föreskriven tid, ska tullmyndigheterna enligt artikel 113 säkerställa betalning av det beloppet med alla medel

Prop. 2015/16:79

111

Prop. 2015/16:79 som står till buds enligt den berörda medlemsstatens lagstiftning. Dröjsmålsränta kan debiteras för import- eller exporttullbelopp som inte har betalats i tid, se artikel 114.

Att import- eller exporttullbelopp kan återbetalas eller efterges framgår av artikel 116.1. Återbetalning eller eftergift kan ske av något av följande skäl: a) import- eller exporttull har tagits ut med ett för stort belopp (se artikel 117), b) varorna är defekta eller uppfyller inte villkoren i avtalet (se artikel 118), c) de berörda myndigheterna har begått ett fel (se artikel 119), eller d) av rättviseskäl (se artikel 120).

Vilka tidsfrister som gäller för ansökan om återbetalning eller eftergift framgår av artikel 121.

Av artikel 124.1 framgår elva fall som medför att en tullskuld vid import eller export upphör. Det är exempelvis genom betalning av import- eller exporttullbeloppet eller genom att import- eller exporttullbeloppet efterges.

5.5Införsel av varor i unionens tullområde (avdelning IV)

Avdelning IV innehåller 26 artiklar, indelade i två kapitel:

kapitel 1, Summarisk införseldeklaration (artiklarna 127–132), och

kapitel 2, Varors ankomst (artiklarna 133–152).

Varor som förs in i EU:s tullområde (se artikel 4) ska enligt artikel 127.1 omfattas av en summarisk införseldeklaration. Deklarationen ska enligt huvudregeln i artikel 127.3 inges till tullkontoret för första införsel inom en särskild tidsfrist, innan varorna förs in i unionens tullområde. Den ska innehålla de upplysningar som krävs för riskanalys av säkerhets- och skyddsskäl, jfr artikel 128. Någon deklaration behöver enligt artikel 127.2 a inte lämnas i fråga om transportmedel och varor som transporteras på dessa som endast passerar genom territorialvatten eller luftrum inom EU:s tullområde utan att göra uppehåll.

Varor som förs in i unionens tullområde ska enligt artikel 134.1 omfattas av tullövervakning och får underkastas tullkontroller från och med tidpunkten för införseln. Varorna ska enligt artikel 135.1 utan dröjsmål transporteras via den rutt som tullmyndigheterna angivit, och enligt deras anvisningar, till det tullkontor som utsetts av tullmyndigheterna, till någon annan plats som de anvisat eller godkänt eller till en frizon. Omedelbart vid ankomst till någon av dessa platser ska enligt artikel 139.1 införseln av varorna anmälas till tullen.

Vid den tidpunkt varorna anmäls till tullen ska icke-unionsvaror enligt artikel 144 anses vara i tillfällig lagring. I den svenska språkversionen står det egentligen ”ska hänföras till tillfällig lagring”. Det synes vara en felöversättning, i exempelvis de engelska och danska språkversionerna har motsvarande fras lydelsen ”shall be in temporary storage” respektive ”skal være under midlertidig opbevaring”. Icke-unionsvaror i tillfällig lagring ska enligt artikel 149 hänföras till ett tullförfarande eller återexporteras inom 90 dagar. Om inget annat föreskrivs ska deklaranten enligt artikel 150 fritt få välja till vilket tullförfarande varorna ska

hänföras, enligt villkoren för det förfarandet, oberoende av varornas

112

beskaffenhet, mängd, ursprungsland, avsändningsland eller destinations- Prop. 2015/16:79 land.

5.6Allmänna regler om tullstatus, hänförande av varor till ett tullförfarande, kontroll, frigörande och bortskaffande av varor (avdelning V)

Avdelning V innehåller 48 artiklar, indelade i fyra kapitel:

kapitel 1, Varors tullstatus (artiklarna 153–157),

kapitel 2, Hänförande av varor till ett tullförfarande (artiklarna 158– 187),

kapitel 3, Kontroll och frigörande av varor (artiklarna 188–196), och

kapitel 4, Bortskaffande av varor (artiklarna 197–200).

Alla varor som befinner sig i unionens tullområde ska enligt artikel  
153.1 antas ha tullstatus som unionsvaror, såvida inte det fastställs att de  
inte har tullstatus som unionsvaror. Varorna förlorar sin tullstatus som  
unionsvaror och blir icke-unionsvaror, om de exempelvis förs ut ur  
unionens tullområde, i den mån reglerna om intern transitering inte är  
tillämpliga, eller har hänförts till förfarandet för extern transitering, ett  
förfarande för lagring eller förfarandet för aktiv förädling, i den mån det  
är tillåtet enligt tullagstiftningen, se artikel 154.  
Alla varor som ska hänföras till ett tullförfarande, utom förfarandet för  
frizoner, ska enligt artikel 158.1 omfattas av en tulldeklaration som är  
anpassad till förfarandet i fråga. Tulldeklarationen ska, utom i särskilda  
fall, inges genom elektronisk databehandlingsteknik, jfr artikel 158.2, till  
ett behörigt tullkontor, se artikel 159. Tulldeklarationen kan vara en  
standardtulldeklaration eller en förenklad tulldeklaration, se artiklarna  
162–165 respektive 166–169. En tulldeklaration får enligt artikel 170.1  
inges av varje person som kan lämna alla de uppgifter som krävs för  
tillämpningen av bestämmelserna om det tullförfarande för vilket varorna  
deklareras. Denna person, dvs. deklaranten, ska även vara i stånd att  
anmäla eller låta anmäla varornas ankomst till tullen. Deklaranten ska,  
utom i vissa undantagsfall, vara etablerad i unionens tullområde, se  
artikel 170.2 och 170.3. Om tulldeklarationen uppfyller villkoren för vad  
som gäller för hänförande av varor till ett tullförfarande ska den enligt  
artikel 172.1 omedelbart godtas av tullmyndigheterna, förutsatt att de  
varor som den avser har anmälts till tullen. Att en godtagen  
tulldeklaration kan ändras eller ogiltigförklaras framgår av artikel 173  
respektive 174. Andra förenklingar än förenklad tulldeklaration som  
unionstullkodexen ger utrymme för är centraliserad klarering, se  
artiklarna 179–181, och registrering i deklarantens bokföring, se  
artiklarna 182–184.  
I syfte att kontrollera riktigheten av uppgifterna i en godtagen  
tulldeklaration får tullmyndigheterna enligt artikel 188 granska  
deklarationen och de styrkande handlingarna och begära att deklaranten  
lämnar andra handlingar samt undersöka varorna och ta prover för analys  
eller för fördjupad undersökning av varorna, jfr artiklarna 189 och 190.  
Resultatet vid en kontroll av en tulldeklaration ska enligt artikel 191.1  
användas vid tillämpningen av bestämmelserna om det tullförfarande till 113
 

Prop. 2015/16:79 vilket varorna hänförs. Resultatet av kontrollen har enligt artikel 191.3 samma bevisvärde i hela EU:s tullområde.

Om villkoren för att hänföra varorna till förfarandet i fråga är uppfyllda och förutsatt att eventuella restriktioner har tillämpats och att varorna inte är föremål för några förbud, ska tullmyndigheterna enligt artikel 194.1 frigöra varorna så snart uppgifterna i tulldeklarationen har kontrollerats eller godtagits utan kontroll.

Varor kan enligt unionstullkodexen bortskaffas på tre sätt: förstöring av varor enligt artikel 197, försäljning av varor enligt artikel 198.1 eller överlåtelse av varor till staten enligt artikel 199.

5.7Övergång till fri omsättning och befrielse från importtullar (avdelning VI)

Avdelning VI innehåller nio artiklar, indelade i två kapitel:

kapitel 1, Övergång till fri omsättning (artiklarna 201 och 202), och

kapitel 2, Befrielse från importtullar (artiklarna 203–209).

Eftersom övergång till fri omsättning är ett av de allra viktigaste tullförfarandena har detta förfarande behandlats i ett eget, om än kort, kapitel i unionstullkodexen. Huvudregeln avseende förfarandet framgår av artikel 201. Icke-unionsvaror, som är avsedda att släppas ut på unionens marknad eller är avsedda för privat användning eller konsumtion inom EU:s tullområde, ska hänföras till förfarandet för övergång till fri omsättning. En övergång till fri omsättning medför att tillämpliga importtullar tas ut, att andra eventuella avgifter tas ut i enlighet med gällande bestämmelser för dessa avgifter, att handelspolitiska åtgärder (jfr artikel 202) och förbud och restriktioner tillämpas, i den mån de inte ska tillämpas i ett tidigare skede, samt att de övriga formaliteter som införts för import av varorna fullgörs. Övergång till fri omsättning innebär att icke-unionsvaror får tullstatus som unionsvaror.

I övrigt innehåller avdelning VI i artiklarna 203–209 bestämmelser om befrielse från importtullar för varor som återinförs till unionens tullområde i samma skick som de var i när de exporterades och för produkter från havsfiske och andra produkter som hämtats ur havet.

5.8 Särskilda förfaranden (avdelning VII)

  Avdelning VII innehåller 53 artiklar, indelade i fem kapitel:
  – kapitel 1, Allmänna bestämmelser (artiklarna 210–225),
  – kapitel 2, Transitering (artiklarna 226–236),
  – kapitel 3, Lagring (artiklarna 237–249),
  – kapitel 4, Särskild användning (artiklarna 250–254), och
  – kapitel 5, Förädling (artiklarna 255–262).
  Varor får enligt artikel 210 hänföras till någon av följande kategorier
  av särskilda förfaranden: a) transitering, som ska omfatta extern
  transitering (se artikel 226) och intern transitering (se artikel 227), b)
114 lagring, som ska omfatta lagring i tullager (se artiklarna 240–242) och
 

frizoner (se artiklarna 243–249), c) särskild användning, som ska omfatta tillfällig införsel (se artiklarna 250–253) och slutanvändning (se artikel 254) eller d) förädling, som ska omfatta aktiv förädling (se artiklarna 256–258) och passiv förädling (se artiklarna 259–262).

Tillstånd från tullmyndigheterna krävs enligt artikel 211.1 vid användning av förfarandet för aktiv eller passiv förädling, för tillfällig införsel eller för slutanvändning samt vid drift av anläggningar för lagring i tullager, utom i de fall då den driftansvarige för anläggningen är tullmyndigheten själv.

Ett särskilt förfarande ska enligt artikel 215.1 avslutas när de varor som hänförts till förfarandet, eller de förädlade produkterna, hänförs till ett påföljande tullförfarande, har förts ut ur unionens tullområde, eller har förstörts utan att något avfall återstår, eller överlåts till staten i enlighet med artikel 199 (se avsnitt 5.6). Detta gäller inte för förfarandet för transitering som enligt artikel 215.2 ska avslutas av tullmyndigheterna när de kan fastställa att förfarandet har slutförts på ett korrekt sätt, på grundval av en jämförelse mellan de uppgifter som är tillgängliga vid avgångstullkontoret och de som är tillgängliga vid destinationstullkontoret.

Varor som har hänförts till tullagerförfarandet eller ett förfarande för förädling eller lagts upp i en frizon får enligt artikel 220 genomgå sådana vanliga former av hantering som är avsedda att bevara dem, förbättra deras utseende eller marknadsmässiga kvalitet eller förbereda dem för distribution eller återförsäljning.

Förfarandet för extern transitering innebär enligt artikel 226 att ickeunionsvaror får transporteras från en plats till en annan inom unionens tullområde utan att omfattas av importtullar eller andra avgifter i enlighet med andra tillämpliga bestämmelser eller handelspolitiska åtgärder, i den mån de inte innebär förbud mot införsel av varor i eller utförsel av varor ur unionens tullområde. Transiteringen kan ske bl.a. enligt förfarandet för extern unionstransitering (se artiklarna 233–236), under vissa förutsättningar i enlighet med TIR-konventionen eller i enlighet med ATA-konventionen/Istanbulkonventionen om en transiteringsbefordran äger rum. I artikel 227 finns en motsvarande bestämmelse avseende unionsvaror.

Ett förfarande för lagring, dvs. tullager (se artiklarna 240–242) eller frizon (se artiklarna 243–249), innebär enligt artikel 237 att ickeunionsvaror får lagras i unionens tullområde utan att omfattas av importtullar eller andra avgifter i enlighet med andra tillämpliga bestämmelser eller handelspolitiska åtgärder, i den mån de inte innebär förbud mot införsel av varor i eller utförsel av varor ur unionens tullområde. Under vissa omständigheter kan också unionsvaror hänföras till ett förfarande för lagring. Varor får enligt artikel 238 kvarstå under ett förfarande för lagring under obestämd tid, såvida inte typen av varor eller deras beskaffenhet vid långtidslagring kan innebära ett hot mot människors eller djurs hälsa, mot växter eller miljön.

Särskild användning omfattar förfarandena för tillfällig införsel och slutanvändning. Förfarandet för tillfällig införsel (tidigare ”temporär import”) innebär enligt artikel 250.1 att icke-unionsvaror som är avsedda för återexport (jfr avsnitt 5.9) får bli föremål för särskild användning i unionens tullområde med fullständig eller partiell befrielse från

Prop. 2015/16:79

115

Prop. 2015/16:79 importtullar, utan att varorna blir föremål för andra avgifter i enlighet med andra tillämpliga bestämmelser eller handelspolitiska åtgärder, i den mån de inte innebär förbud mot införsel av varor i eller utförsel av varor ur unionens tullområde. För att förfarandet ska få användas måste vissa villkor vara uppfyllda, bl.a. att varorna inte får vara avsedda att genomgå någon förändring, förutom normal värdeminskning till följd av att de används. Tullmyndigheterna ska enligt artikel 251 fastställa den tid inom vilken varor som hänförts till förfarandet måste återexporteras eller hänföras till ett påföljande tullförfarande. Denna tid ska vara så lång att ändamålet med den tillåtna användningen kan uppnås. Den totala tid under vilken varor får kvarstå under förfarandet får inte överstiga tio år, förutom vid oförutsedda händelser. Inom ramen för förfarandet för användning för särskilda ändamål får varor enligt artikel 254.1 övergå till fri omsättning tullfritt eller till nedsatt tullsats på grund av deras särskilda användning.

Inom ramen för förfarandet för aktiv förädling får enligt artikel 256 icke-unionsvaror användas i EU:s tullområde i en eller flera förädlingsprocesser (se artikel 5.37) utan att varorna omfattas av importtullar eller andra avgifter i enlighet med andra tillämpliga bestämmelser eller handelspolitiska åtgärder, i den mån de inte förbjuder införsel av varor i eller utförsel av varor ur unionens tullområde. Förfarandet får användas i andra fall än vid reparationer och förstöring endast när de varor som hänförts till förfarandet kan identifieras i de förädlade produkterna, utom om de använts som produktionstillbehör. Förfarandet får också användas för varor avsedda för att genomgå processer för att uppfylla de tekniska villkoren för deras övergång till fri omsättning samt varor som måste genomgå vanliga former av hantering i enlighet med artikel 220 (se ovan). Tullmyndigheterna ska enligt artikel 257.1 ange den tid inom vilket förfarandet ska avslutas.

Inom ramen för förfarandet för passiv förädling får enligt artikel 259 unionsvaror temporärt exporteras från unionens tullområde för att genomgå förädlingsprocesser. De förädlade produkter som framställts av dessa varor får övergå till fri omsättning med fullständig eller partiell befrielse från importtullar på ansökan av tillståndshavaren eller en annan person som är etablerad på unionens tullområde, förutsatt att den personen har fått tillståndshavarens samtycke och villkoren i tillståndet är uppfyllda. Förfarandet får inte tillåtas för vissa typer av unionsvaror, bl.a. varor vars export medför att importtullar återbetalas eller efterges. Tullmyndigheterna ska ange den tid inom vilken de temporärt exporterade varorna ska återimporteras till unionens tullområde i form av förädlade produkter och övergå till fri omsättning, för att varorna ska kunna omfattas av fullständig eller partiell befrielse från importtullar. De får bevilja en rimlig förlängning av denna tid om tillståndshavaren lämnar in en motiverad ansökan om detta.

5.9Varor som förs ut ur unionens tullområde (avdelning VIII)

Avdelning VIII innehåller 15 artiklar, indelade i sex kapitel:

116

– kapitel 1, Formaliteter inför utförsel av varor (artiklarna 263–266), Prop. 2015/16:79

kapitel 2, Formaliteter vid utförsel av varor (artiklarna 267 och 268),

kapitel 3, Export och återexport (artiklarna 269 och 270),

kapitel 4, Summarisk utförseldeklaration (artiklarna 271–273),

kapitel 5, Anmälan om återexport (artiklarna 274–276), och

kapitel 6, Befrielse från exporttullar (artikel 277).

Avdelningen innehåller bestämmelser om formaliteter i samband med export av unionsvaror och återexport av icke-unionsvaror ut ur unionens tullområde.

Varor som ska föras ut ur tullområdet ska enligt artikel 263.1 omfattas av en deklaration före avgång som ska inges till det behöriga tullkontoret inom en fastställd tidsfrist innan varorna förs ut ur unionens tullområde. Deklarationen ska enligt artikel 263.3 utgöras av något av följande: en tulldeklaration (jfr artikel 5.12), en deklaration om återexport i enlighet med artikel 270 eller en summarisk utförseldeklaration enligt artikel 271. Deklarationen ska innehålla de uppgifter som krävs för riskanalys av säkerhets- och skyddsskäl, jfr artikel 264. Någon deklaration behöver enligt artikel 263.2 a inte lämnas i fråga om transportmedel och varor som transporteras på dessa som endast passerar genom territorialvatten eller luftrum inom unionens tullområde utan att göra uppehåll.

Varor som ska föras ut ur unionens tullområde ska enligt artikel 267.1 omfattas av tullövervakning och får underkastas tullkontroller.

Det framgår av artikel 277 att unionsvaror som exporteras temporärt från unionens tullområde omfattas av befrielse från exporttullar under förutsättning att de återimporteras.

5.10Elektroniska system, förenklingar, delegering av befogenheter, kommittéförfarande och slutbestämmelser (avdelning IX)

Avdelning IX innehåller 11 artiklar, indelade i fyra kapitel:

kapitel 1, Utveckling av elektroniska system (artiklarna 278–281),

kapitel 2, Förenklingar av tillämpningen av tullagstiftningen (artiklarna 282 och 283),

kapitel 3, Delegering av befogenheter och kommittéförfarande (artiklarna 284 och 285), och

kapitel 4, Slutbestämmelser (artiklarna 286–288).

Enligt unionstullkodexen är elektronisk kommunikation huvudregeln och pappersbaserad kommunikation undantaget, jfr skäl 17 och artikel 6.1. Den 31 december 2020 ska de elektroniska system som krävs för tillämpningen av kodexens bestämmelser senast vara i drift. Under tiden som elektroniska system utvecklas och införs finns i artiklarna 278–281 bestämmelser som gör det möjligt att under en övergångsperiod använda andra metoder för utbyte och lagring av information än elektronisk databehandlingsteknik. I det här sammanhanget kan man också notera den möjlighet EU-kommissionen har enligt artikel 282 att låta en eller flera medlemsstater under en begränsad tid särskilt testa it-relaterade förenklingar av tillämpningen av tullagstiftning.

117

Prop. 2015/16:79 I artiklarna 284 och 285 finns bestämmelser som rör delegerade akter respektive genomförandeakter. Bestämmelserna i unionstullkodexen om denna typ av rättsakter beskrivs närmare i avsnitt 5.11.

I de återstående tre artiklarna, artiklarna 286–288, framgår när kodexen träder i kraft och från vilka tidpunkter den ska tillämpas samt att vissa rättsakter upphör att gälla respektive ändras med anledning av unionstullkodexen, se också avsnitt 9.

  5.11 Förordningar som meddelas med stöd av
    unionstullkodexen  
  Delegerade akter  
  För att komplettera eller ändra vissa icke väsentliga delar i unions-
  tullkodexen har kommissionen getts befogenhet att anta delegerade akter
  i enlighet med artikel 290.1 första stycket i EUF-fördraget. Enligt andra
  stycket i den artikeln ska mål, innehåll, omfattning och varaktighet för
  delegeringen av befogenhet uttryckligen avgränsas i lagstiftningsakterna.
  I kodexen framgår dessa avgränsningar av artikel 284.
  Befogenheten att anta delegerade akter framgår av artiklarna 2, 7, 10,
  20, 24, 31, 36, 40, 62, 65, 75, 88, 99, 106, 115, 122, 126, 131, 142, 151,
  156, 160, 164, 168, 175, 180, 183, 186, 196, 206, 212, 216, 221, 224,
  231, 235, 253, 265 och 279. Befogenheten är enligt artikel 284.2
  tidsbegränsad. Den ges till kommissionen för en period av fem år från
  och med den 30 oktober 2013 och kan genom tyst medgivande förlängas
  med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet
  motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före ut