Regeringens proposition 2015/16:3

Tydligare redovisningsregler och nya

Prop.

rapporteringskrav för utvinningsindustrin

2015/16:3

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 24 september 2015

Stefan Löfven

Morgan Johansson

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i reglerna om årsredovisning som bl.a. gör det enklare för mindre företag att redovisa.

Kraven på upplysningar i noter ges en tydligare struktur och begränsas för mindre företag. Det tydliggörs vad som avses med ägarintresse, intresseföretag och gemensamt styrda företag. Principen att information som inte är väsentlig kan utelämnas föreslås komma till uttryck som en generell regel.

I propositionen lämnas även förslag till en ny lag om rapportering av betalningar till myndigheter från större företag verksamma i utvinnings- industrin eller inom avverkning av naturskog. Den ökade öppenheten kring betalningarna ska bl.a. bidra till att motverka korruption.

Företagen ska årligen rapportera betalningar som överstiger 860 000 kronor. Ett moderföretag ska som huvudregel lämna en sammanställd rapport som omfattar hela koncernen. Om ett företag redan lämnar en rapport enligt likvärdiga tredjelandsbestämmelser, ska det vara undantaget från rapporteringskravet.

Förslagen bygger på ett EU-direktiv.

Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

1

Prop. 2015/16:3

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................

5

2

Lagtext

..............................................................................................

6

 

2.1

Förslag till lag om rapportering av betalningar till

 

 

........................................................................

myndigheter

6

 

2.2

Förslag till lag om ändring i årsredovisningslagen

 

 

........................................................................

(1995:1554)

9

 

2.3

Förslag till lag om ändring i sparbankslagen

 

 

........................................................................

(1987:619)

62

 

2.4

Förslag till lag om ändring i lagen (1987:667) om

 

 

.....................................................

ekonomiska föreningar

64

 

2.5

Förslag till lag om ändring i stiftelselagen

 

 

......................................................................

(1994:1220)

67

 

2.6

Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1559) om

 

 

 

årsredovisning i kreditinstitut och

 

 

............................................................

värdepappersbolag

68

 

2.7

Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1560) om

 

 

..................................

årsredovisning i försäkringsföretag

88

 

2.8

Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1570) om

 

 

...............................................................

medlemsbanker

110

 

2.9

Förslag till lag om ändring i lagen (1998:710) med

 

 

 

vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens

 

 

............................................

premiepensionsverksamhet

113

 

2.10

Förslag till lag om ändring i bokföringslagen

 

 

....................................................................

(1999:1078)

115

 

2.11

Förslag till lag om ändring i revisionslagen

 

 

....................................................................

(1999:1079)

118

 

2.12

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:46) om

 

 

........................................................

värdepappersfonder

119

 

2.13

Förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen

 

 

......................................................................

(2005:551)

120

 

2.14

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:531) om

 

 

..................

särskild tillsyn över finansiella konglomerat

123

 

2.15

Förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen

 

 

....................................................................

(2010:2043)

124

3

Ärendet ..........................................................och dess beredning

126

4

Reformbehovet..............................................................................

127

5

En enkel ................................indelning av företag och koncerner

130

 

5.1 .....................................

Indelningen i storlekskategorier

130

 

5.2 .............................................

Företag av allmänt intresse

133

6

Förtydligande av redovisningsbegrepp och allmänna

 

 

bestämmelser ..................................................om årsredovisning

136

 

6.1 ..............................................

Gemensamt styrda företag

136

2

6.2 .....................................

Ägarintresse och intresseföretag

137

 

 

 

 

6.3

En generell princip om väsentlighet ..............................

139

 

6.4

Upplysningar om företagets namn m.m. .......................

142

 

6.5

En ändrad definition av närstående ...............................

143

7

Balans- och resultaträkningarna...................................................

144

 

7.1

Uppställningsformen för balansräkningen.....................

144

 

7.2

Nedskriven goodwill .....................................................

146

 

7.3

Immateriella anläggningstillgångar ...............................

146

 

7.4

Avsättningar ..................................................................

149

 

7.5

Uppställningsformerna för resultaträkningen ................

150

8

Förenklade krav på tilläggsupplysningar .....................................

151

 

8.1

En mer enhetlig reglering ..............................................

151

 

8.2

Färre noter för mindre företag .......................................

153

 

8.3

Nya och ändrade krav på noter......................................

157

9

Koncernredovisning.....................................................................

162

 

9.1

Skyldigheten att upprätta koncernredovisning ..............

162

 

9.2

Konsolideringsmetoder..................................................

165

 

9.3

Innehav utan bestämmande inflytande ..........................

167

 

9.4

Elimineringar mellan koncernföretag............................

168

 

9.5

Balansdag ......................................................................

169

 

9.6

Förändringar i koncernens sammansättning ..................

169

 

9.7

Upplysningar om dotterföretag m.m. ............................

170

10

Förvaltningsberättelse och bolagsstyrningsrapport ......................

171

 

10.1

Förvaltningsberättelsen .................................................

171

 

10.2

Revisorsgranskning av bolagsstyrningsrapporten .........

174

11

Rapport om betalningar till myndigheter .....................................

175

 

11.1

EU-gemensamma krav ..................................................

175

 

11.2

Rapporteringskravet ......................................................

176

 

11.3

Offentliggörande ...........................................................

179

12

Ikraftträdande- och övergångs-bestämmelser ..............................

180

13

Förslagens konsekvenser..............................................................

181

14

Författningskommentar................................................................

186

14.1Förslaget till lag om rapportering av betalningar till

myndigheter...................................................................

186

14.2Förslaget till lag om ändring i årsredovisningslagen

 

(1995:1554) ...................................................................

194

14.3

Förslagen till övriga lagändringar..................................

253

Bilaga 1

Redovisningsdirektivet..................................................

256

Bilaga 2

Sammanfattning av betänkandet Genomförande av

 

 

EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22).............

314

Bilaga 3

Betänkandets lagförslag.................................................

319

Bilaga 4

Förteckning över remissinstanserna ..............................

439

Bilaga 5

Utdrag ur IAS 24 ...........................................................

440

Bilaga 6

Jämförelsetabell.............................................................

443

Bilaga 7

Lagrådsremissens lagförslag .........................................

448

Prop. 2015/16:3

3

Prop. 2015/16:3

Bilaga 8

Lagrådets yttrande..........................................................

568

 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 24 september

 

 

 

2015 .....................................................................................

570

 

Rättsdatablad.........................................................................................

571

4

1

Förslag till riksdagsbeslut

Prop. 2015/16:3

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag om rapportering av betalningar till myndigheter,

2.lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),

3.lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),

4.lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,

5.lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220),

6.lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,

7.lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkrings- företag,

8.lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,

9.lag om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet,

10.lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078),

11.lag om ändring i revisionslagen (1999:1079),

12.lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

13.lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),

14.lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finan- siella konglomerat,

15.lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043).

5

Prop. 2015/16:3

2

Lagtext

 

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1Förslag till lag om rapportering av betalningar till myndigheter

Härigenom föreskrivs1 följande.

Tillämpningsområde

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om upprättande och offentlig- görande av rapporter om betalningar till myndigheter.

Med myndigheter jämställs företag som står i ett förhållande till en myndighet som motsvarar förhållandet mellan ett dotterföretag och ett moderföretag.

Lagen är tillämplig på

1.aktiebolag och handelsbolag som är större företag eller moderföretag

istörre koncerner enligt 1 kap. 3 § årsredovisningslagen (1995:1554),

2.företag som avses i 1 kap. 1 § första stycket lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, och

3.företag som avses i 1 kap. 1 § första stycket lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Uttryck i lagen

2 § I denna lag avses med

1.företag med verksamhet i utvinningsindustrin: företag som bedriver prospektering, utveckling, utvinning och därmed jämförlig verksamhet som avser olja, naturgas, kol, torv, sand, grus, sten, lera, salt, eller metall- malmer eller andra mineraler,

2.företag med verksamhet inom avverkning av naturskog: företag som avverkar naturskog eller som utför transporter för sådan avverkning,

3.projekt: en eller flera operativa verksamheter som styrs av ett enda avtal eller flera i väsentlig grad sammankopplade avtal och ligger till grund för betalningsansvar gentemot en myndighet.

Rapport på företagsnivå

3 § Ett företag med verksamhet i utvinningsindustrin eller inom avverk- ning av naturskog ska senast sex månader efter räkenskapsårets utgång upprätta en rapport över sådana betalningar till myndigheter som anges i 5 § och som företaget har gjort under räkenskapsåret.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbok- slut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europa- parlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv

78/660/EEG och 83/349/EEG, i den ursprungliga lydelsen.

6

Ett företag som ingår i en koncern behöver inte upprätta någon rapport Prop. 2015/16:3 om betalningarna omfattas av en rapport på koncernnivå som moderföre-

taget upprättar enligt denna lag eller motsvarande bestämmelser i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen.

Rapport på koncernnivå

4 § Om något av företagen i en koncern bedriver verksamhet i utvinn- ingsindustrin eller inom avverkning av naturskog, ska moderföretaget senast sex månader efter räkenskapsårets utgång upprätta en rapport över sådana betalningar till myndigheter som anges i 5 § och som något av koncernföretagen har gjort under räkenskapsåret.

Företaget behöver inte upprätta någon rapport om det är ett dotter- företag och betalningarna omfattas av en rapport på koncernnivå som ett moderföretag upprättar enligt denna lag eller motsvarande bestämmelser i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen.

Rapporten behöver inte omfatta betalningar från koncernföretag som med stöd av 7 kap. 5 § andra stycket årsredovisningslagen (1995:1554) inte omfattas av koncernredovisningen för räkenskapsåret.

Rapportens innehåll

5 § Rapporten ska innehålla upplysningar om sådana betalningar för verksamheten som utgör

1.ersättning för produktionsrättigheter,

2.skatt som tas ut från företag på inkomst, produktion eller vinst från företag och inte är skatt på fysiska personers inkomst och inte heller mer- värdesskatt, omsättningsskatt eller annan skatt på konsumtion,

3.royalty,

4.utdelning,

5.kontrakts-, upptäckts- eller produktionsbonus,

6.ersättning för licens eller koncession, eller

7.betalning för infrastrukturförbättringar.

Det sammanlagda beloppet av de betalningar som har gjorts till varje myndighet ska anges. Om vissa betalningar har avsett ett särskilt projekt, ska det sammanlagda beloppet av de betalningarna anges. Om betalnings- skyldigheten har uppstått på företagsnivå, behöver betalningarna dock inte redovisas per projekt. I samtliga fall ska det anges hur stor del som avser var och en av de typer av betalningar som anges i första stycket 1–7.

Om en betalning har gjorts på annat sätt än med pengar, ska uppgift lämnas om värdet och, i tillämpliga fall, volymen. I en not ska det förklaras hur betalningens värde har beräknats.

6 § En betalning som, ensam eller tillsammans med andra sammanhäng- ande betalningar, är mindre än 860 000 kronor under ett räkenskapsår behöver inte tas med i rapporten.

7 § En rapport ska återge en betalnings eller en verksamhets verkliga innebörd.

7

Prop. 2015/16:3

8

Offentliggörande

8 § Rapporten ska offentliggöras genom att en bestyrkt kopia på svenska ges in till Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets utgång. Med bestyrkt kopia jämställs ett elektroniskt original.

En rapport som har upprättats av ett aktiebolag ska registreras i aktie- bolagsregisteret av Bolagsverket. Registreringen ska vara på svenska. Om det bolag som registreringen avser begär det, ska registreringen dess- utom göras på ett annat officiellt språk inom Europeiska unionen eller på norska eller isländska.

9 § Rapporten får överföras elektroniskt till Bolagsverket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om

1.elektronisk överföring till Bolagsverket, och

2.bestyrkande av att en elektronisk kopia överensstämmer med origi- nalet.

Rapportering enligt tredjelands bestämmelser

10 § Ett företag behöver inte upprätta någon rapport enligt denna lag, om det i stället

1.upprättar och offentliggör en rapport i enlighet med ett tredjelands rapporteringskrav som Europeiska kommissionen har bedömt som lik- värdiga med kraven inom Europeiska unionen, och

2.offentliggör rapporten i Sverige enligt 8 §.

Vite

11 § Om ett företag inte ger in en rapport enligt denna lag, kan Bolagsverket förelägga den som ensam eller tillsammans med någon annan är skyldig att ge in rapporten att fullgöra sin skyldighet.

Föreläggandet får förenas med vite.

Frågor om utdömande av vite prövas av Bolagsverket.

Överklagande

12 § Bolagsverkets beslut enligt 8 och 11 §§ får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet ska ges in till Bolagsverket inom två månader från dagen för beslutet.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

2.Lagen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2015.

2.2

Förslag till lag om ändring i

Prop. 2015/16:3

 

årsredovisningslagen (1995:1554)

 

Härigenom föreskrivs1 i fråga om årsredovisningslagen (1995:1554)2 dels att 5 kap., 3 kap. 13 § och 7 kap. 23 § ska upphöra att gälla, dels att rubrikerna närmast före 3 kap. 13 § och 7 kap. 23 § ska utgå, dels att nuvarande 7 kap. 22 a § ska betecknas 7 kap. 23 §,

dels att 1 kap. 3 och 5 §§, 2 kap. 4–6 §§, 3 kap. 1 och 3–5 §§, 4 kap. 2– 8, 11, 14 och 14 b §§, 6 kap. 1–2, 6, 7 och 9 §§, 7 kap. 2, 3 a, 5, 7–10, 12–16, 18, 22, 25 och 30–32 §§, 8 kap. 15 och 16 §§, bilagorna 1–3 och rubrikerna närmast före 2 kap. 5 § och 7 kap. 5, 9, 14, 16, 18 och 25 §§ och rubriken närmast efter 7 kap. 13 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 1 kap. 4 § ska lyda ”Koncern, intresse- företag m.m.”,

dels att det ska införas ett nytt kapitel, 5 kap., nio nya paragrafer, 1 kap. 4 a, 5 a, 8 och 9 §§, 2 kap. 3 a §, 3 kap. 4 b, 10 a och 10 b §§ och 4 kap. 15 a §, och närmast före 1 kap. 8 §, 2 kap. 3 a §, 3 kap. 4 b, 10 a och 10 b §§ och 4 kap. 7 och 15 a §§ nya rubriker av följande lydelse.

1Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG, i den ursprungliga lydelsen.

2Senaste lydelse av

3 kap. 13 § 2006:871

5 kap. 21 § 2009:573

5 kap. 1 § 1999:1112

5 kap. 22 § 2010:1515

5 kap. 2 § 2000:34

5 kap. 23 § 1999:1112

5 kap. 3 § 2010:1515

5 kap. 24 § 1999:1112

5 kap. 4 a § 2003:774

5 kap. 25 § 2010:1515

5 kap. 4 b § 2007:132

5 kap. 26 § 1999:1112

5 kap. 4 c § 2003:774

5 kap. 27 § 2006:597

5 kap. 5 § 2003:774

7 kap. 22 a § 2003:774

5 kap. 6 § 2006:871

7 kap. 23 § 1999:1112

5 kap. 7 § 1999:1112

rubriken närmast före 3 kap. 13 § 1999:1112

5 kap. 8 § 1999:1112

rubriken närmast före 5 kap. 4 a § 2003:774

5 kap. 9 § 2004:244

rubriken närmast före 5 kap. 5 § 2003:774

5 kap. 10 § 2010:1515

rubriken närmast före 5 kap. 11 a § 2009:34

5 kap. 11 § 2010:1515

rubriken närmast före 5 kap. 12 a § 2009:34

5 kap. 11 a § 2009:34

rubriken närmast före 5 kap. 15 § 1999:1112

5 kap. 12 § 2005:918

rubriken närmast före 5 kap. 16 § 1999:1112

5 kap. 12 a § 2009:34

rubriken närmast före 5 kap. 18 § 1999:1112

5 kap. 12 b § 2009:34

rubriken närmast före 5 kap. 18 b § 2003:487

5 kap. 13 § 1999:1112

rubriken närmast före 5 kap. 19 § 1999:1112

5 kap. 14 § 2005:556

rubriken närmast före 5 kap. 22 § 1999:1112

5 kap. 15 § 2004:1173

rubriken närmast före 5 kap. 23 § 1999:1112

5 kap. 16 § 2006:871

rubriken närmast före 5 kap. 24 § 1999:1112

5 kap. 17 § 2006:871

rubriken närmast före 5 kap. 25 § 1999:1112

5 kap. 18 § 1999:1112

rubriken närmast före 5 kap. 26 § 1999:1112

5 kap. 18 b § 2006:871

rubriken närmast före 5 kap. 27 § 2006:597

5 kap. 19 § 1999:1112

rubriken närmast före 7 kap. 23 § 1999:1112.

5 kap. 20 § 2010:1515

 

9

Prop. 2015/16:3

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.

3 §3

I denna lag betyder

1.företag: en fysisk eller juridisk person som direkt eller indirekt om- fattas av en årsredovisning, en koncernredovisning eller en delårsrapport,

2.andelar: aktier och andra andelar i juridiska personer,

3.nettoomsättning: intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen,

4.större företag:

– företag vars andelar, tecknings-

företag vars överlåtbara värde-

optioner eller skuldebrev är upp-

papper är upptagna till handel på

tagna till handel på en reglerad

en reglerad marknad eller en mot-

marknad eller en motsvarande mark-

svarande marknad utanför Euro-

nad utanför Europeiska ekonom-

peiska ekonomiska samarbetsom-

iska samarbetsområdet eller

rådet, eller

– företag som uppfyller mer än ett av följande villkor:

a)medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

b)företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,

c)företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor,

5. mindre företag: företag som inte är större företag,

6. större koncerner:

– koncerner i vilka moderföre- tagets eller något av dotterföretag- ens andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Euro- peiska ekonomiska samarbetsom- rådet eller

– koncerner där moderföretagets eller något av dotterföretagens

överlåtbara värdepapper är upptag- na till handel på en reglerad mark- nad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

– koncerner där något av dotter- företagen är ett sådant företag som avses i 1 kap. 1 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller 1 kap. 1 § lagen (1995:1560) om årsredo- visning i försäkringsföretag, eller

– koncerner som uppfyller mer än ett av följande villkor:

a)medelantalet anställda i koncernen har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

b)koncernföretagens redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,

3 Senaste lydelse 2010:848.

10

c) koncernföretagens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av Prop. 2015/16:3 de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor,

7. mindre koncerner: koncerner som inte är större koncerner.

 

Vid

tillämpningen

av första

Vid

tillämpningen av

första

stycket 6 b och c ska fordringar och

stycket 6 b och c ska andelar i

skulder

mellan

koncernföretag,

dotterföretag, fordringar och skul-

liksom

internvinster,

elimineras.

der mellan koncernföretag,

liksom

Detsamma gäller för intäkter och

internvinster, elimineras. Detsam-

kostnader som hänför sig till trans-

ma gäller för intäkter och kostnader

aktioner

mellan

koncernföretag,

som hänför sig till transaktioner

liksom förändring av internvinst.

mellan

koncernföretag,

liksom

 

 

 

 

förändring av internvinst. Elimine-

 

 

 

 

ring behöver inte göras, om tillämp-

ningen i stället utgår från följande gränsvärden:

balansomslutning 48 miljoner kronor,

nettoomsättning 96 miljoner kronor.

Företag som avses i 2 kap. 2 §

Företag som avses i 2 kap. 2 §

första stycket och 3 § bokförings-

första stycket och 3 § bokförings-

lagen (1999:1078) ska vid tillämp-

lagen (1999:1078) ska vid tillämp-

ningen av första stycket 4–7 och

ningen av första stycket 4–7 och

5 kap. 6 § till nettoomsättningen

5 kap. 47 § till nettoomsättningen

lägga bidrag, gåvor, medlemsav-

lägga bidrag, gåvor, medlemsav-

gifter och andra liknande intäkter.

gifter och andra liknande intäkter.

 

4 a §

 

 

 

Med ägarintresse avses i denna

 

lag ett innehav av andelar i ett

 

annat företag som är avsett att

 

främja verksamheten i ägarföre-

 

taget genom att skapa en varaktig

 

förbindelse med det andra före-

 

taget. Ett innehav av minst 20 pro-

 

cent av kapitalet i det andra före-

 

taget ska anses utgöra ett ägar-

 

intresse, om inte något annat fram-

 

går av omständigheterna.

5 §4

 

 

 

Om ett företag äger andelar i en

Om ett företag har ett ägar-

juridisk person som inte är dotter-

intresse i en juridisk person och ut-

företag och utövar ett betydande

övar ett betydande inflytande över

inflytande över den juridiska per-

dess

driftsmässiga

och

finansiella

sonens driftsmässiga och finan-

styrning, är den juridiska personen

siella styrning samt ägandet utgör

ett

intresseföretag

till

företaget.

4 Senaste lydelse 1999:1112.

11

Prop. 2015/16:3 ett led i en varaktig förbindelse mellan företaget och den juridiska personen, är den juridiska perso- nen intresseföretag till företaget.

Innehar ett företag minst tjugo procent av rösterna för samtliga andelar i en juridisk person, skall det anses ha sådant inflytande över och sådan förbindelse med denna som avses i första stycket, om inte annat framgår av omständigheter- na. Detsamma gäller om företagets dotterföretag eller företaget till- sammans med ett eller flera dotter- företag eller flera dotterföretag till- sammans innehar minst tjugo pro- cent av rösterna för samtliga an- delar i den juridiska personen.

12

Detta gäller dock inte om den juri- diska personen är ett dotterföretag eller ett gemensamt styrt företag som företaget samäger.

Innehar företaget minst 20 pro- cent av rösterna för samtliga andelar i den juridiska personen, ska det anses ha ett betydande inflytande över denna, om inte något annat framgår av omständigheterna. Det- samma gäller om företagets dotter- företag eller företaget tillsammans med ett eller flera dotterföretag eller flera dotterföretag tillsam- mans innehar minst 20 procent av rösterna.

5 a §

Med gemensamt styrt företag avses i denna lag en juridisk person som två eller flera parter enligt ett avtal utövar ett gemensamt bestäm- mande inflytande över.

Närstående

8 §

En juridisk person anses i denna lag som närstående till ett företag som upprättar års- eller koncern- redovisning (rapporterande före- tag) om

1.den ingår i samma koncern som det rapporterande företaget,

2.den är ett intresseföretag till det rapporterande företaget eller till ett företag i en koncern som det rapporterande företaget ingår i,

3.det rapporterande företaget är ett intresseföretag till den juri- diska personen, eller till ett företag

ien koncern som den juridiska personen ingår i,

4.den är ett gemensamt styrt företag som samägs av det rappor- terande företaget eller av ett före- tag i en koncern som det rappor- terande företaget ingår i,

5.det rapporterande företaget är ett gemensamt styrt företag som

samägs av den juridiska personen, eller av ett företag i en koncern som den juridiska personen ingår i,

6.den och det rapporterande företaget båda är gemensamt styr- da företag som samägs av samma tredje företag,

7.den eller det rapporterande företaget är ett gemensamt styrt företag som samägs av ett tredje företag, och den andra av dem är ett intresseföretag till det tredje företaget,

8.den är ett dotterföretag till en juridisk person som avses i 2, 4, 6 eller 7,

9.den har som huvudsaklig verk- samhet att förvalta tillgångar som det rapporterande företaget har avsatt för ersättningar till perso- ner som har avslutat sin anställ- ning antingen i det rapporterande företaget eller i en juridisk person som är närstående till det rapport- erande företaget,

10.den har avsatt tillgångar till förvaltning av ett rapporterande företag som är en sådan juridisk person som avses i 9,

11.den står under bestämmande inflytande eller gemensamt bestäm- mande inflytande av en person som är närstående enligt 9 §,

12.den annars står under be- tydande inflytande av en person som avses i 9 § 1 eller 4–6,

13.den eller dess moderföretag har en styrelseledamot, verkställ- ande direktör eller annan ledande befattningshavare som är en per- son som avses i 9 § 1, eller

14.den eller ett företag i en koncern som den ingår i tillhanda- håller tjänster för företagsledning åt det rapporterande företaget eller åt dess moderföretag.

Vid tillämpningen av första stycket ska

– med koncern jämställas en företagsgrupp som kontrolleras av ett företag eller ett annat rätts-

Prop. 2015/16:3

13

Prop. 2015/16:3

14

subjekt som inte är ett moderföretag i denna lags mening, och

– med intresseföretag jämställas företag som endast uppfyller det krav på betydande inflytande som anges i 5 §.

9 §

En fysisk person anses i denna lag som närstående till ett rapport- erande företag om han eller hon

1.själv eller gemensamt med någon annan utövar ett bestäm- mande inflytande över företaget,

2.annars har ett betydande in- flytande över företaget,

3.är en styrelseledamot, den verkställande direktören eller någon annan ledande befattnings- havare i företaget eller dess moder- företag,

4.är gift eller sambo med eller förälder, barn eller styvbarn till en person som avses i 1–3,

5.är ekonomiskt eller på annat sätt beroende av en person som avses i 1–3 eller av hans eller hennes make eller sambo, eller

6.annars ingår i samma familj som en person som avses i 1–3 och kan förväntas påverka den person- en i hans eller hennes kontakter med företaget eller påverkas av honom eller henne i sina egna kon- takter med företaget.

2 kap.

Väsentlighet

3 a §

Ett företag får avvika från be- stämmelserna om redovisning, uppställning, värdering, upplys- ningar och konsolidering i denna lag, om följden av avvikelsen inte är väsentlig.

Följden av en avvikelse ska anses vara väsentlig om utelämnad eller felaktig information, ensam eller tillsammans med annan infor- mation, rimligen kan förväntas på-

 

 

verka de beslut

som användare Prop. 2015/16:3

 

 

fattar på grundval av information-

 

 

en.

 

 

4 §5

 

Vid upprättandet av balansräk-

Vid upprättandet av balansräk-

ningen, resultaträkningen och no-

ningen, resultaträkningen och no-

terna skall följande iakttas:

terna ska följande iakttas:

1. Företaget skall förutsättas fort-

1. Företaget ska förutsättas fort-

sätta sin verksamhet.

sätta sin verksamhet.

2. Samma principer för värder-

2. Samma principer för värder-

ing, klassificering och indelning av

ing, klassificering och indelning av

de olika posterna och, i förekom-

de olika posterna och, i förekom-

mande fall, delposterna skall konse-

mande fall, delposterna ska konse-

kvent tillämpas från ett räken-

kvent tillämpas från ett räken-

skapsår till ett annat.

skapsår till ett annat.

3. Värderingen av de olika post-

3. Värderingen av de olika post-

erna och, i förekommande fall, del-

erna och, i förekommande fall, del-

posterna skall göras med iakttag-

posterna ska göras med iakttag-

ande av rimlig försiktighet. Detta

ande av rimlig försiktighet. Detta

innebär särskilt att

innebär särskilt att

a) endast under räkenskapsåret konstaterade intäkter får tas med i

resultaträkningen,

b) hänsyn ska tas till alla eko-

b) hänsyn skall tas till alla eko-

nomiska förpliktelser som är hän-

nomiska förpliktelser som är hän-

förliga till räkenskapsåret eller tidig-

förliga till räkenskapsåret eller tidig-

are räkenskapsår, även om dessa

are räkenskapsår, även om dessa

förpliktelser blir kända först efter

förpliktelser blir kända först efter

räkenskapsårets

utgång men före

räkenskapsårets

utgång men före

upprättandet av

årsredovisningen,

upprättandet av

årsredovisningen,

och att

 

och att

 

c) hänsyn skall tas till värdened-

c) hänsyn ska tas till värdened-

gångar oavsett om resultatet för

gångar oavsett om resultatet för

räkenskapsåret är en vinst eller en

räkenskapsåret är en vinst eller en

förlust.

 

förlust.

 

4. Intäkter och kostnader som är

4. Intäkter och kostnader som är

hänförliga till räkenskapsåret skall

hänförliga till räkenskapsåret ska

tas med oavsett tidpunkten för

tas med oavsett tidpunkten för

betalningen.

 

betalningen.

 

5. De olika beståndsdelar som

5. De olika beståndsdelar som

balansräkningens poster och, i före-

balansräkningens poster och, i före-

kommande fall, delposter består av

kommande fall, delposter består av

skall värderas var för sig.

ska värderas var för sig.

6. Tillgångar och avsättningar eller skulder får inte kvittas mot varandra. Inte heller får intäkter och kostnader kvittas mot varandra.

7. Den ingående balansen för ett

7. Den ingående balansen för ett

räkenskapsår skall stämma överens

räkenskapsår ska stämma överens

5 Senaste lydelse 2004:1173.

15

 

Prop. 2015/16:3 med den utgående balansen för det närmast föregående räkenskaps- året.

Om det finns särskilda skäl och det är förenligt med 2 och 3 §§, får avvikelse göras från vad som föreskrivs i första stycket. I så fall skall upplysning om skälen för avvikelsen och en bedömning av dess effekt på företagets ställning och resultat lämnas i en not.

med den utgående balansen för det närmast föregående räkenskaps- året.

Om det finns särskilda skäl för det och det är förenligt med 2 och 3 §§, får avvikelse göras från första stycket.

Form och språk6 Form m.m.

5 §7

Årsredovisningen ska upprättas i vanlig läsbar form eller i elektronisk

form. Den ska avfattas på svenska.

Årsredovisningen ska

innehålla

 

 

uppgifter om företagets namn, orga-

 

nisations- eller personnummer och

 

säte.

 

 

 

 

Om företaget är i likvidation,

 

ska detta anges.

 

 

6 §8

 

 

 

Beloppen i årsredovisningen skall

Beloppen i årsredovisningen ska

anges i företagets redovisningsvaluta

anges i företagets redovisnings-

enligt 4 kap. 6 § bokföringslagen

valuta enligt 4 kap. 6 § bokförings-

(1999:1078). Beloppen får dessutom

lagen (1999:1078). Beloppen får

anges i annan valuta enligt omräk-

dessutom anges i annan valuta

ningskursen på dagen för räkens-

enligt omräkningskursen på dagen

kapsårets utgång (balansdagen). I så

för räkenskapsårets utgång (balans-

fall skall upplysning om omräk-

dagen).

 

 

 

ningskursen lämnas i en not.

 

 

 

 

Vid byte av redovisningsvaluta

Vid byte

av

redovisningsvaluta

skall balansräkningen för det gamla

ska balansräkningen för det gamla

räkenskapsåret räknas om till den

räkenskapsåret räknas om till den

nya redovisningsvalutan enligt den

nya redovisningsvalutan enligt den

växelkurs som har fastställts av

växelkurs som har fastställts av

Europeiska centralbanken den sista

Europeiska centralbanken den sista

svenska bankdagen under räken-

svenska bankdagen under räken-

skapsåret. Den omräknade balans-

skapsåret. Den omräknade balans-

räkningen skall utgöra ingående

räkningen

ska

utgöra

ingående

balans för det nya räkenskapsåret.

balans för det nya räkenskapsåret.

6

Senaste lydelse 2008:89.

7

Senaste lydelse 2008:89.

8

Senaste lydelse 2000:34.

16

 

 

 

 

3 kap.

 

 

 

Prop. 2015/16:3

 

 

 

1 §9

 

 

 

 

Balansräkningen skall i samman-

Balansräkningen ska i samman-

drag redovisa företagets samtliga

drag redovisa företagets

samtliga

tillgångar, avsättningar och skulder

tillgångar, avsättningar och skulder

samt eget kapital på balansdagen.

samt eget kapital på balansdagen.

Ställda panter och ansvarsförbin-

 

 

 

 

 

delser skall tas upp inom linjen.

 

 

 

 

 

 

 

 

3 §10

 

ska

 

Balansräkningen

skall upprättas

Balansräkningen

upprättas

enligt den uppställningsform som

enligt

den uppställningsform som

anges

i bilaga 1

till

denna lag.

anges

i bilaga 1

till

denna lag.

Resultaträkningen

skall upprättas

Resultaträkningen

ska

upprättas

enligt någon av de uppställnings-

enligt någon av de uppställnings-

former

som anges i

bilagorna 2

former

som anges i

bilagorna 2

och 3.

 

 

 

och 3.

 

 

 

 

Byte

av uppställningsform för

Byte

av uppställningsform för

resultaträkningen

får

ske endast

resultaträkningen

får

ske endast

om det finns särskilda skäl och är

om det finns särskilda skäl för det

förenligt med 2 kap.

2 och 3 §§.

och det är förenligt med 2 kap. 2

Vid sådant byte skall upplysning

och 3 §§.

 

 

 

om skälen för bytet lämnas i en

 

 

 

 

 

not.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 §11

 

 

 

 

Posterna i balansräkningen och

Posterna i balansräkningen och

resultaträkningen ska tas upp var

resultaträkningen ska tas upp var

för sig i den ordningsföljd som

för sig i den ordningsföljd som

anges för respektive uppställnings-

anges för respektive uppställnings-

form.

 

 

 

form. Om en tillgång, avsättning

 

 

 

 

eller skuld tas upp i fler än en post

i balansräkningen, ska det upp- lysas om förhållandet till andra poster antingen under den post där den tas upp eller i en not.

I fråga om poster som föregås av arabiska siffror ska de avvikelser göras som är betingade av verksamhetens särskilda inriktning.

Andra poster än de som finns upptagna i uppställningsformerna får tas upp, om de nya posternas innehåll inte täcks av uppställningsformernas poster. Posterna får delas in i delposter. Om delar av en post har till- kommit på ett sådant sätt eller är av sådan storlek att det är av betydelse med hänsyn till kravet i 2 kap. 3 § på en rättvisande bild att de redovisas särskilt, ska de tas upp i delposter. Kompletterande poster ska ges beteck- ningar som tydligt anger vad som ingår i posten.

Poster som föregås av arabiska siffror får slås samman,

9Senaste lydelse 1999:1112.

10Senaste lydelse 1999:1112.

11Senaste lydelse 2010:1515.

17

Trots 3 och 4 §§ får företag som avses i andra stycket dela upp anläggningstillgångar och omsätt- ningstillgångar samt skulder och avsättningar i kortfristiga och lång- fristiga poster, om det är förenligt med 2 kap. 2 och 3 §§.
Första stycket gäller
1. företag som omfattas av en koncernredovisning som upprättas med tillämpning av de internatio- nella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och råd- ets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstan- darder, i lydelsen enligt Europa- parlamentets och rådets förord- ning (EU) nr 297/2008, och
2. andra företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad.
Kortfristiga och långfristiga balans- poster
4 b §
För varje fordringspost i balans- räkningen som är upptagen under Omsättningstillgångar ska den del som ska betalas senare än ett år efter balansdagen anges.
För varje skuldpost i balansräk- ningen ska följande anges: den del som ska betalas inom ett år från balansdagen, den del som ska be-

Prop. 2015/16:3

1. om de är av ringa betydelse

1. om posternas belopp är obe-

 

med hänsyn till kravet i 2 kap. 3 §

tydliga med hänsyn till kravet i

 

på rättvisande bild, eller

2 kap. 3 § på rättvisande bild, eller

2. om sammanslagningen främjar överskådligheten och posterna och, i förekommande fall, delposterna anges i not.

Mindre företag får slå samman poster i balansräkningen som avser tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder, om posterna föregås av arabiska siffror.

4 a §12

Trots bestämmelserna i 3 och 4 §§ får företag som avses i andra stycket dela upp anläggningstill- gångar och omsättningstillgångar samt skulder och avsättningar i kortfristiga och långfristiga poster, om det är förenligt med 2 kap. 2 och 3 §§.

Bestämmelserna i första stycket gäller

1. företag som omfattas av en koncernredovisning som upprättas med tillämpning av de internatio- nella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och råd- ets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstan- darder, och

2. andra företag vars andelar eller skuldebrev är upptagna till handel på en reglerad marknad.

12 Senaste lydelse 2007:541.

18

 

talas senare än ett år efter balans- Prop. 2015/16:3

 

dagen och summan av dessa skul-

 

der.

 

 

 

 

Första

och

andra styckena

 

gäller även

fordringsposter och

 

skuldposter som har tagits in i

 

sådana noter som avses i 4 § fjärde

 

stycket 2.

 

 

 

 

För mindre företag som slår

 

samman poster enligt 4 § femte

 

stycket ska det som föreskrivs i

 

första och andra styckena om

 

fordringsposter

och skuldposter i

 

balansräkningen i stället avse de

 

sammanslagna posterna.

5 §13

 

 

 

För varje post eller delpost i ba-

För varje post eller delpost i ba-

lansräkningen, resultaträkningen

lansräkningen,

resultaträkningen

och sådana noter som avses i 4 §

och sådana noter som avses i 4 §

fjärde stycket 2 skall beloppet av

fjärde stycket 2

ska beloppet av

motsvarande post för det närmast

motsvarande post för det närmast

föregående räkenskapsåret anges.

föregående räkenskapsåret anges.

Om företaget har ändrat princip-

Om företaget har ändrat princip-

erna för värdering, klassificering

erna för

värdering, klassificering

eller indelning i poster eller del-

eller indelning i poster eller del-

poster, skall posterna för det närmast

poster, ska posterna för det närmast

föregående räkenskapsåret räknas

föregående

räkenskapsåret räknas

om eller ändras på det sätt som

om eller ändras på det sätt som

behövs för att de skall kunna jäm-

behövs för att de ska kunna jäm-

föras med räkenskapsårets poster på

föras med räkenskapsårets poster på

ett meningsfullt sätt.

ett meningsfullt sätt.

Om det finns särskilda skäl och

Om det finns särskilda skäl för

det är förenligt med 2 kap. 2 och

det och det är förenligt med 2 kap.

3 §§, får avvikelse från vad som

2 och 3 §§, får avvikelse göras

föreskrivs i andra stycket göras. I

från andra stycket.

så fall skall upplysning om skälen

 

 

 

 

för avvikelsen anges i en not.

Andra stycket gäller inte mindre företag under förutsättning att upplysningar om den bristande jämförbarheten lämnas i noterna.

Ett aktiebolags eget kapital

10 a §

Ett aktiebolags eget kapital ska i balansräkningen, i en egen räkning eller i en not delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital

13 Senaste lydelse 2006:871.

19

Prop. 2015/16:3

eller ansamlad förlust.

 

Under bundet eget kapital ska

 

följande tas upp: aktiekapital, upp-

 

skrivningsfond, reservfond, kapital-

 

andelsfond och fond för utveck-

 

lingsutgifter.

 

 

Under fritt eget kapital eller

 

ansamlad förlust ska följande tas

 

upp: fria fonder, var för sig, ba-

 

lanserad vinst eller förlust och

 

vinst eller förlust för räkenskaps-

 

året. Balanserad förlust och för-

 

lust för räkenskapsåret tas då upp

 

som avdragsposter.

 

 

En ekonomisk förenings eget kapi-

 

tal

 

 

 

10 b §

 

 

 

En

ekonomisk

förenings eget

 

kapital ska i balansräkningen, i en

 

egen räkning eller i en not delas

 

upp i bundet eget kapital och fritt

 

eget kapital eller ansamlad förlust.

 

Under bundet eget kapital ska

 

följande tas upp: inbetalda eller

 

genom

insatsemission tillgodoförda

 

insatser, uppskrivningsfond, reserv-

 

fond, kapitalandelsfond och fond för

 

utvecklingsutgifter. Medlemsinsatser

 

och förlagsinsatser

ska redovisas

 

var för sig.

 

Under fritt eget kapital eller ansamlad förlust ska följande tas upp: fria fonder, var för sig, ba- lanserad vinst eller förlust och nettovinst eller förlust för räken- skapsåret. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret tas då upp som avdragsposter.

Det som sägs i andra stycket om insatser gäller också upplåtelseav- gifter i en bostadsrättsförening.

20

4 kap.

Prop. 2015/16:3

2 §14

 

Utgifter för forsknings- och ut-

Utgifter för koncessioner, patent,

vecklingsarbeten och liknande ar-

licenser,

varumärken, hyresrätter

beten som är av väsentligt värde

och liknande rättigheter och till-

för rörelsen under kommande år

gångar som är av betydande värde

får tas upp som immateriell anlägg-

för rörelsen under kommande år

ningstillgång. Detsamma gäller ut-

får tas upp som immateriella an-

gifter för koncessioner, patent, li-

läggningstillgångar. Detsamma gäl-

censer, varumärken, hyresrätter

ler ersättning som vid förvärv av

och liknande rättigheter och till-

rörelse överstiger det behållna vär-

gångar samt ersättning som vid

det av de tillgångar som förvärvats

förvärv av rörelse överstiger det

och de skulder som övertagits

behållna värdet av de tillgångar

(goodwill).

som förvärvats och de skulder som

 

 

övertagits (goodwill).

Första stycket gäller även utgift-

 

 

er för företagets eget utvecklings-

 

arbete. För aktiebolag och eko-

 

nomiska

föreningar gäller detta

 

dock endast under förutsättning att

 

motsvarande belopp överförs från

 

fritt eget kapital till en fond för

 

utvecklingsutgifter.

Utgifter för företagsbildning,

Utgifter för företagsbildning,

ökning av aktiekapitalet eller mot-

ökning av aktiekapitalet eller mot-

svarande eller för företagets för-

svarande eller för företagets för-

valtning får inte tas upp som till-

valtning får inte tas upp som till-

gång.

gångar.

 

3 §15

Anläggningstillgångar ska tas upp till belopp som motsvarar utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning (anskaffningsvärdet), om inte annat följer av 4, 5, 6, 12, 13 a, 14 a eller 14 e §.

I anskaffningsvärdet för en för-

I anskaffningsvärdet för en för-

värvad tillgång ska räknas in, ut-

värvad tillgång ska, utöver inköps-

över inköpspriset, utgifter som är

priset, utgifter som är direkt hän-

direkt hänförliga till förvärvet.

förliga till förvärvet räknas in.

I anskaffningsvärdet för en till-

I anskaffningsvärdet för en till-

verkad tillgång får räknas in, utö-

verkad tillgång får, utöver sådana

ver sådana kostnader som direkt

kostnader som direkt kan hänföras

kan hänföras till produktionen av

till produktionen av tillgången, en

tillgången, en skälig andel av indi-

skälig andel av indirekta tillverk-

rekta tillverkningskostnader.

ningskostnader räknas in.

Ränta på kapital som har lånats

Ränta på kapital som har lånats

för att finansiera tillverkningen av

för att finansiera tillverkningen av

14Senaste lydelse 1999:1112.

15Senaste lydelse 2011:1554.

21

Prop. 2015/16:3

en tillgång får räknas in i anskaff-

en tillgång får räknas in i anskaff-

 

ningsvärdet till den del räntan

ningsvärdet till den del som räntan

 

hänför sig till tillverkningsperioden.

hänför sig till tillverkningsperioden.

 

Om ränta har räknats in i anskaff-

 

 

 

 

 

 

 

 

ningsvärdet, ska en upplysning om

 

 

 

 

 

 

 

 

detta lämnas i en not.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgifter för värdehöjande förbättringar av en tillgång får räknas in i

 

anskaffningsvärdet, om de har lagts ned under räkenskapsåret eller

 

balanserats från tidigare år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 §16

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

med

be-

Anläggningstillgångar

med

be-

 

gränsad

nyttjandeperiod

skall

gränsad

nyttjandeperiod

 

ska

 

skrivas av systematiskt över denna

skrivas av systematiskt över denna

 

period.

 

 

 

 

 

period.

 

 

 

 

 

 

Nyttjandeperioden för en imma-

Om nyttjandeperioden för imma-

 

teriell

anläggningstillgång

 

som

teriella anläggningstillgångar

som

 

avses i 2 § skall anses uppgå till

utgörs av utgifter för företagets

 

högst fem år, om inte en annan

eget

utvecklingsarbete

inte

kan

 

längre tid med rimlig grad av

fastställas med en rimlig grad av

 

säkerhet kan fastställas. Om en

säkerhet, ska perioden anses upp-

 

sådan

längre

avskrivningstid

gå till fem år. Detsamma gäller i

 

tillämpas, skall det i en not lämnas

fråga om goodwill.

 

 

 

 

 

upplysning om detta. I noten skall i

 

 

 

 

 

 

 

 

så fall också anges skälen för den

 

 

 

 

 

 

 

 

längre avskrivningstiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar

skall redovisas i

Avskrivningar ska

redovisas i

 

resultaträkningen. Annan

redovis-

resultaträkningen. Annan

redovis-

 

ning får dock tillämpas, om det

ning får dock tillämpas, om det

 

finns särskilda skäl och är förenligt

finns särskilda skäl för det och det

 

med 2 kap. 2 och 3 §§.

 

 

 

är förenligt med 2 kap. 2 och 3 §§.

 

 

 

 

 

 

 

5 §

 

 

 

 

 

 

 

 

Har

en

anläggningstillgång

Har

en

anläggningstillgång

 

balansdagen ett lägre värde än det

balansdagen ett lägre värde än det

 

värde som följer av 3 § och 4 §

värde som följer av 3 § och 4 §

 

första stycket, skall tillgången skri-

första stycket, ska tillgången skri-

 

vas ned till detta lägre värde, om

vas ned till detta lägre värde, om

 

det kan antas att värdenedgången

det kan antas att värdenedgången

 

är bestående.

 

 

 

 

är bestående.

 

 

 

 

 

En finansiell anläggningstillgång får skrivas ned till det lägre värde

 

som tillgången har på balansdagen även om det inte kan antas att värde-

 

nedgången är bestående.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En

nedskrivning enligt

första

En

nedskrivning

enligt

första

 

eller andra stycket skall återföras,

eller andra stycket ska återföras,

 

om det inte längre finns skäl för

om det inte längre finns skäl för

 

den.

 

 

 

 

 

 

den.

Nedskrivningar

som

avser

16

Senaste lydelse 2004:1173.

22

 

Nedskrivningar och återföringar som avses i första–tredje styckena skall redovisas i resultaträkningen.

goodwill får dock inte återföras.

Prop. 2015/16:3

Nedskrivningar och återföringar

 

som avses i första–tredje styckena

 

ska redovisas i resultaträkningen.

 

6 §17

Ett aktiebolags eller en ekonomisk förenings anläggningstillgångar som har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligt överstiger bokfört värde enligt 3 §, 4 § första stycket, 5 § första–tredje styckena och 12 § får skrivas upp till högst detta värde. Uppskrivning får dock ske endast om uppskrivningsbeloppet används för avsättning till en uppskriv- ningsfond eller, i aktiebolag, för ökning av aktiekapitalet genom fond-

emission eller nyemission.

 

I samband med uppskrivningar

 

skall det i en not lämnas upplys-

 

ning om hur uppskrivningsbeloppet

 

har behandlats skattemässigt.

 

Avskrivningar och nedskrivning-

Avskrivningar och nedskrivning-

ar av den tillgång som har skrivits

ar av den tillgång som har skrivits

upp skall efter uppskrivningen be-

upp ska efter uppskrivningen be-

räknas med utgångspunkt i det

räknas med utgångspunkt i det

uppskrivna värdet.

uppskrivna värdet.

 

Ianspråktagande av uppskrivnings-

 

fonden och fonden för utvecklings-

 

utgifter

7 §18

Ett aktiebolag får ta uppskriv-

Ett aktiebolag får ta uppskriv-

ningsfonden i anspråk för

ningsfonden eller fonden för ut-

 

vecklingsutgifter i anspråk för

1.ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission,

2.täckning av förlust enligt fastställd balansräkning när förlusten inte kan täckas av fritt eget kapital.

Ett beslut att ta uppskrivnings- fonden i anspråk för att täcka en förlust enligt första stycket 2 får fattas endast efter revisorernas hörande. Innan tre år har förflutit från beslutet får vinstutdelning beslutas endast om Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol ger tillstånd till det eller om aktie- kapitalet har ökats med minst ett belopp som motsvarar den förlust som har blivit täckt med uppskriv- ningsbelopp. I fråga om Bolags-

Ett beslut att ta uppskrivnings- fonden eller fonden för utveck- lingsutgifter i anspråk för att täcka en förlust enligt första stycket 2 får fattas endast efter det att revisor- erna har hörts. Innan tre år har förflutit från beslutet får vinstut- delning beslutas endast om Bolags- verket eller, i tvistiga fall, allmän domstol ger tillstånd till det eller om aktiekapitalet har ökats med minst ett belopp som motsvarar den förlust som har blivit täckt

17Senaste lydelse 2004:1173.

18Senaste lydelse 2005:918.

23

2. den del av fonden som mot- svarar avskrivning eller nedskriv- ning överförs till fritt eget kapital, eller
3. den del av fonden som mot- svarar en avyttrad tillgång överförs till fritt eget kapital.
Vid avskrivning enligt 4 § eller nedskrivning enligt 5 § av en uppskriven tillgång eller vid avytt- ring eller utrangering av tillgången ska uppskrivningsfonden minskas i motsvarande utsträckning, dock högst med den del av fonden som svarar mot tillgången. På samma sätt ska fonden för utvecklings- utgifter minskas vid avskrivning, nedskrivning eller avyttring av en som tillgång upptagen utgift för företagets eget utvecklingsarbete.
Minskningen får göras enbart genom att

Prop. 2015/16:3 verkets eller domstolens tillstånd gäller 20 kap. 25–29 §§ aktiebo- lagslagen (2005:551) i tillämpliga delar.

med belopp från fonden. I fråga om Bolagsverkets eller domstolens till- stånd gäller 20 kap. 25–29 §§ aktie- bolagslagen (2005:551) i tillämpli- ga delar.

8 § Vid avskrivning enligt 4 § eller

nedskrivning enligt 5 § eller vid avyttring eller utrangering av till- gången skall uppskrivningsfonden minskas i motsvarande utsträck- ning, dock högst med den del av uppskrivningsfonden som svarar mot tillgången.

Minskningen av uppskrivnings- fonden i fall som avses i första stycket får göras enbart genom att 1. fonden tas i anspråk enligt 7 §, 2. den del av uppskrivningsfon- den som motsvarar avskrivning eller nedskrivning överförs till fritt

eget kapital, eller

3. den del av uppskrivnings- fonden som motsvarar en avyttrad tillgång överförs till fritt eget kapi- tal.

11 §19

Anskaffningsvärdet för varulager av likartade tillgångar får beräknas enligt först-in-först-ut-principen, enligt vägda genomsnittspriser eller enligt någon annan liknande princip. Sist-in-först-ut-principen får inte tillämpas.

Om det värde som framkommer vid en sådan beräkning väsentligt avviker från varulagrets nettoför- säljningsvärde på balansdagen, skall större företag ange skillnads- beloppet i en not med fördelning på de poster som är upptagna i balansräkningen. Nettoförsäljnings- värdet skall därvid beräknas enligt

19 Senaste lydelse 2006:871.

24

9 § tredje stycket första meningen. Prop. 2015/16:3

14 §20 Egna aktier får inte tas upp som tillgång.

Vid värdering av ett moder-

Vid värdering av ett moder-

företags andelar i ett dotterföretag

företags andelar i ett dotterföretag

skall andelar som dotterföretaget

ska andelar som dotterföretaget

äger i moderföretaget inte anses ha

äger i moderföretaget inte anses ha

något värde.

något värde.

 

Vid förvärv av egna aktier ska

 

fritt eget kapital minskas med ut-

 

giften för förvärvet. Vid överlåtelse

 

av egna aktier ska fritt eget kapital

 

ökas med inkomsten från över-

 

låtelsen.

14 b §21

Följande finansiella instrument får inte värderas enligt 14 a §:

1.finansiella instrument som hålls till förfall och som inte utgör derivatinstrument,

2.lånefordringar och andra fordringar som härrör från företaget och som inte innehas för handelsändamål,

3. andelar i dotterföretag, intres-

3. andelar i dotterföretag, intres-

seföretag eller samriskföretag,

seföretag eller gemensamt styrda

 

företag,

4.egetkapitalinstrument som företaget självt har gett ut,

5.avtal om villkorad ersättning i samband med förvärv och samgåenden,

6.skulder, med undantag för skulder som ingår som en del i en handels- portfölj eller som utgör derivatinstrument, samt

7.andra finansiella instrument, som är av sådan särskild karaktär att de enligt vad som är allmänt accepterat bör redovisas på annat sätt.

Värdering enligt 14 a § får inte heller ske, om en sådan värdering inte skulle ge ett tillförlitligt värde på det finansiella instrumentet.

Företag som avses i 3 kap. 4 a § andra stycket får trots första stycket värdera där angivna finansiella instrument enligt 14 a §, om

1. det är förenligt med sådana

1. det är förenligt med sådana

internationella redovisningsstand-

internationella redovisningsstand-

arder som avses i Europaparlamen-

arder som avses i Europaparlamen-

tets och rådets förordning (EG) nr

tets och rådets förordning (EG) nr

1606/2002 av den 19 juli 2002 om

1606/2002 av den 19 juli 2002 om

tillämpning av internationella redo-

tillämpning av internationella redo-

visningsstandarder, och

visningsstandarder, i lydelsen enligt

 

Europaparlamentets och rådets

 

förordning (EU) nr 297/2008, och

2. upplysningar om värderingen lämnas i enlighet med dessa stand- arder.

20Senaste lydelse 2001:934.

21Senaste lydelse 2009:34.

25

Prop. 2015/16:3

Avsättningar

 

15 a §

 

En avsättning ska motsvara den

 

bästa uppskattningen av det be-

 

lopp som kommer att krävas för att

 

reglera förpliktelsen.

 

5 kap. Noter

 

Allmänna bestämmelser

 

Krav på noter för olika kategorier av företag

 

1 § Mindre och större företag ska i noter lämna upplysningar enligt 4–

 

24 §§.

 

Ytterligare bestämmelser för mindre och större företag om upplys-

 

ningar i noter finns i 2 kap. 3 §, 3 kap. 4, 10 a och 10 b §§ och 7 kap. 2 §.

 

Bestämmelser för mindre företag om upplysningar i noter finns dessutom i

 

3 kap. 5 §.

 

2 § Större företag ska i noter även lämna upplysningar enligt 25–48 §§.

 

Ytterligare bestämmelser för större företag om upplysningar i noter

 

finns i 3 kap. 8 och 10 §§.

 

Noternas ordningsföljd

 

3 § Om inte något annat följer av kravet i 2 kap. 2 § på överskådlighet,

 

ska noter som avser enskilda poster i balansräkningen eller resultaträk-

 

ningen läggas fram i samma ordning som posterna. Hänvisning ska göras

 

vid de poster som noterna hänför sig till.

 

Krav på noter för mindre och större företag

 

Värderingsprinciper

 

4 § Principerna för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder ska

 

anges.

 

Avvikelser från grundläggande redovisningsprinciper

 

5 § Om ett företag med stöd av 2 kap. 4 § andra stycket avviker från

 

någon av de grundläggande redovisningsprinciper som anges i paragrafen,

 

ska det lämna en upplysning om skälen för avvikelsen och en bedömning

 

av effekten på företagets ställning och resultat.

 

Består avvikelsen i att kvittning görs, ska företaget även lämna en upp-

 

lysning om de bruttobelopp som kvittas mot varandra.

 

Byte av uppställningsform

 

6 § Om ett företag med stöd av 3 kap. 3 § andra stycket har bytt upp-

 

ställningsform för resultaträkningen, ska det lämna en upplysning om

 

skälen för bytet.

26

 

Jämförelsetal

7 § Om ett företag med stöd av 3 kap. 5 § tredje stycket avviker från det som sägs i den paragrafen om jämförelsetal, ska det lämna en upplysning om skälen för avvikelsen.

Anläggningstillgångar

8 § För varje post som tas upp som anläggningstillgång i balansräk- ningen eller i sådana noter som avses i 3 kap. 4 § fjärde stycket 2 ska upplysningar lämnas om

1.tillgångarnas anskaffningsvärde,

2.tillkommande och avgående tillgångar,

3.överföringar,

4.årets avskrivningar enligt 4 kap. 4 §,

5.årets nedskrivningar, med särskild uppgift om nedskrivningar som har gjorts med stöd av 4 kap. 5 § andra stycket,

6.årets uppskrivningar, med särskild upplysning om uppskrivnings- beloppets användning och hur mycket av det som kvarstår oavskrivet.

Grunderna för avskrivning av anläggningstillgångarnas olika poster ska anges.

Goodwill

9 § Om ett företag redovisar goodwill som tillgång, ska det lämna upp- lysningar om tillämpad avskrivningsperiod och skälen för denna.

Finansiella instrument

10 § Om ett företag har finansiella instrument som värderas enligt 4 kap. 14 a §, ska det för varje kategori lämna upplysningar om

1.bokfört värde, och

2.de värdeförändringar som har redovisats i resultaträkningen respek- tive fonden för verkligt värde.

För varje kategori av derivatinstrument som värderas enligt 4 kap. 14 a § ska upplysningar även lämnas om

1.omfattningen och typen av instrument, och

2.viktiga villkor som kan påverka storleken av, tidpunkten för eller säkerheten i framtida kassaflöden.

Om värderingen har gjorts enligt 4 kap. 14 a § andra stycket tredje meningen, ska väsentliga antaganden som har gjorts vid tillämpningen av de använda värderingsmodellerna och värderingsmetoderna anges.

Paragrafen tillämpas även på sådana avtal som enligt 4 kap. 14 c § ska anses som derivatinstrument.

Uppskrivningsfond

11 § Om storleken eller sammansättningen av uppskrivningsfonden har ändrats under räkenskapsåret, ska företaget i en sammanställning lämna upplysningar om

1.fondens storlek vid räkenskapsårets början och slut,

2.belopp som har satts av till fonden under räkenskapsåret och hur dessa har behandlats skattemässigt,

Prop. 2015/16:3

27

Prop. 2015/16:3 3. belopp som har överförts från fonden eller på annat sätt har tagits i anspråk, med uppgift om hur beloppet har använts, och

4. det värde som skulle ha redovisats i balansräkningen om anlägg- ningstillgångarna inte hade skrivits upp.

Fond för verkligt värde

12 § Om storleken eller sammansättningen av fonden för verkligt värde har ändrats under räkenskapsåret, ska företaget i en sammanställning lämna upplysningar om

1.fondens storlek vid räkenskapsårets början och slut,

2.belopp som har satts av till fonden under räkenskapsåret, och

3.belopp som har överförts från fonden eller på annat sätt har tagits i anspråk, med uppgift om hur beloppet har använts.

Långfristiga skulder

13 § Om ett företag har skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen, ska det lämna en upplysning om summan av dessa.

Ställda säkerheter

14 § Om ett företag har ställt säkerheter, ska det lämna upplysningar om säkerheternas omfattning, art och form.

Eventualförpliktelser

15 § Om ett företag har garantiåtaganden, ekonomiska åtaganden eller eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen (eventual- förpliktelser), ska det lämna en upplysning om summan av dessa.

Åtaganden till förmån för koncernföretag m.fl.

16 § Om ett företag har ställda säkerheter, garantiåtaganden eller ekono- miska åtaganden till förmån för ett koncernföretag, ett intresseföretag eller ett gemensamt styrt företag som företaget samäger, ska det lämna särskilda upplysningar om detta.

Ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen

17 § Om ett företag har ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen och som är förenade med betydande risker eller fördelar för företaget, och uppgifter om dessa risker eller fördelar är nödvändiga för att företagets ställning ska kunna bedömas, ska företaget lämna upp- lysningar om

1.inriktningen på och det kommersiella syftet med arrangemangen,

och

2.den ekonomiska inverkan som arrangemangen har på företaget. Första stycket 2 gäller inte mindre företag.

Lån till ledande befattningshavare

18 § Om ett företag har lämnat lån till en styrelseledamot, en verkställ- ande direktör eller en motsvarande befattningshavare i företaget, ska det

lämna de upplysningar om lånet som anges i andra stycket. Detsamma

28

gäller om företaget har ställt panter, andra säkerheter eller garantier eller Prop. 2015/16:3 har gjort andra ekonomiska åtaganden till förmån för en sådan befatt-

ningshavare. Med styrelseledamöter jämställs suppleanter för dessa och med verkställande direktör jämställs vice verkställande direktör.

Upplysningar ska lämnas om storleken av lämnade lån, huvudsakliga lånevillkor, räntesatser, under räkenskapsåret återbetalda belopp, arten av säkerheter, garantier och andra ekonomiska åtaganden samt beloppet av de lån som säkerhet har ställts för. Upplysning ska även lämnas om vilken anknytning till företaget befattningshavaren har. Om företaget under räken- skapsåret helt eller delvis har skrivit av ett lån eller avstått från att kräva in det, ska en upplysning lämnas om detta.

Exceptionella intäkter och kostnader

19 § Om ett företag har haft intäkter eller kostnader som är exceptionella i fråga om storlek eller förekomst, ska det lämna upplysningar om arten och storleken av varje sådan intäkt eller kostnad.

Medelantalet anställda under räkenskapsåret

20 § En upplysning ska lämnas om medelantalet av de personer som har varit anställda under räkenskapsåret.

Moderföretag

21 § Ett företag som är dotterföretag ska lämna upplysningar om namn, organisations- eller personnummer och säte för det moderföretag som upprättar koncernredovisning för den minsta koncern som företaget ingår i.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

22 § Om det har inträffat händelser av väsentlig betydelse för företaget efter räkenskapsårets slut som inte kommer till uttryck i balansräkningen eller resultaträkningen, ska företaget lämna upplysningar om dessa. Upp- lysningarna ska omfatta arten och den ekonomiska effekten av händel- serna.

Transaktioner med närstående

23 § Om ett större företag har genomfört transaktioner på andra än marknadsmässiga villkor med närstående enligt 1 kap. 8 eller 9 §, ska det lämna upplysningar om transaktionerna. Upplysningar behöver dock inte lämnas om transaktioner

1.mellan ett moderföretag och dess helägda dotterföretag, eller

2.mellan två eller flera dotterföretag, om samtliga aktier eller andelar ägs av andra företag inom samma koncern.

Skyldigheten att lämna upplysningar gäller även ett mindre företag, om det är ett publikt aktiebolag och transaktionerna har genomförts med någon som har ett betydande aktieinnehav eller är styrelseledamot i bola- get.

24 § Upplysningarna enligt 23 § ska omfatta

29

Prop. 2015/16:3 1. uppgift om transaktionernas art och det totala belopp som transak- tionerna omfattar,

2.uppgift om vilket slag av närståendeförhållande som det är fråga om,

och

3.andra uppgifter om transaktionerna som är nödvändiga för att be- döma företagets ställning.

Uppgifter om flera transaktioner får lämnas i samlad form, om de avser samma typ av transaktioner och uppgifter om de enskilda transaktionerna inte är nödvändiga för att bedöma vilken inverkan de har på företagets ställning.

Särskilda krav på noter för större företag

Ytterligare upplysningar om anläggningstillgångar

25 § Om ett större företag har räknat in ränta i anskaffningsvärdet för en anläggningstillgång med stöd av 4 kap. 3 § fjärde stycket, ska företaget lämna en upplysning om det inräknade beloppet.

Större företag ska för varje post som tas upp som anläggningstillgång i balansräkningen eller i sådana noter som avses i 3 kap. 4 § fjärde stycket 2 lämna upplysningar om

1.ackumulerade avskrivningar enligt 4 kap. 4 §,

2.ackumulerade nedskrivningar, med särskild uppgift om nedskriv- ningar som har gjorts med stöd av 4 kap. 5 § andra stycket,

3.ackumulerade uppskrivningar, och

4.korrigeringar av tidigare års avskrivningar enligt 4 kap. 4 §, ned- skrivningar och uppskrivningar.

Om ett större företag har skrivit av, skrivit ned eller skrivit upp en anläggningstillgång uteslutande av skatteskäl, ska företaget lämna en upplysning om detta med angivande av avskrivningens, nedskrivningens eller uppskrivningens storlek.

Omsättningstillgångar

26 § Om ett större företag har räknat in ränta i anskaffningsvärdet för en omsättningstillgång med stöd av 4 kap. 9 § andra stycket, ska företaget lämna en upplysning om det inräknade beloppet.

Om en omsättningstillgång varit föremål för en värdejustering uteslut- ande av skatteskäl, ska ett större företag lämna en upplysning om detta med angivande av justeringens storlek.

Om det värde som framkommer när ett större företag beräknar varu- lagrets anskaffningsvärde enligt 4 kap. 11 § avviker väsentligt från varu- lagrets nettoförsäljningsvärde på balansdagen, ska företaget lämna en upplysning om skillnadsbeloppet. Nettoförsäljningsvärdet ska då beräk- nas enligt 4 kap. 9 § tredje stycket första meningen. Skillnadsbeloppet ska fördelas på de poster som är upptagna i balansräkningen.

Ytterligare upplysningar om finansiella instrument

27 § Större företag ska för varje kategori av derivatinstrument som inte värderas enligt 4 kap. 14 a § lämna upplysningar om

1. det värde instrumenten skulle ha värderats till vid en tillämpning av

4 kap. 14 a §, och

30

2. omfattningen och typen av instrument.

Prop. 2015/16:3

I fråga om finansiella

anläggningstillgångar som enligt 4 kap. 14 a–

14 c §§ får värderas till

verkligt värde, och vilkas bokförda värde

är

högre än det verkliga värdet, ska större företag lämna upplysningar om

1.bokfört värde och det verkliga värdet, och

2.skälen till att det bokförda värdet inte har skrivits ned och det stöd som finns för antagandet att det bokförda värdet kommer att återvinnas.

Första och andra stycket ska även tillämpas på sådana avtal som enligt 4 kap. 14 c § ska anses som derivatinstrument.

Inköp och försäljningar mellan koncernföretag

28 § Om ett större företag ingår i en koncern, ska det lämna en upplysning om hur stor del av räkenskapsårets inköp och försäljningar som avser andra koncernföretag.

Moderföretag som är större företag och som med stöd av 7 kap. 3 § inte upprättar någon koncernredovisning ska lämna upplysningar om internvinster på transaktioner inom koncernen.

Dotterföretag och vissa andra företag

29 § Om ett större företag har dotterföretag eller ägarintressen i andra företag, ska det lämna upplysningar om

1.det andra företagets namn, organisationsnummer, säte och eget kapital,

2.det andra företagets resultat för det senaste räkenskapsår som års- redovisning eller årsbokslut har upprättats för,

3.företagets ägarandel i det andra företaget, och

4.antalet andelar som företaget äger och deras värde enligt företagets balansräkning.

Ett större företag som är obegränsat ansvarig delägare i ett annat före- tag ska ange detta företags namn, organisationsnummer, säte och rättsliga form.

Om företagets rösträttsandel i det andra företaget avviker från ägaran- delen, ska även rösträttsandelen anges.

30 § En upplysning enligt 29 § får utelämnas, om

1.den skulle kunna vålla allvarlig skada för något av de i 29 § angivna företagen,

2.Bolagsverket medger att den utelämnas, och

3.noterna innehåller information om utelämnandet.

Upplysningarna om eget kapital och resultat får också utelämnas, om

1.det andra företaget inte offentliggör sin balansräkning och inte utgör ett dotterföretag till företaget, eller

2.det andra företaget omfattas av en koncernredovisning som företaget upprättat eller av en sådan koncernredovisning som avses i 7 kap. 2 § första stycket.

Ytterligare upplysningar om långfristiga skulder

31 § Större företag ska för varje skuldpost i balansräkningen eller i sådana noter som avses i 3 kap. 4 § fjärde stycket 2 lämna en upplysning

31

Prop. 2015/16:3 om den del av skulden som ska betalas senare än fem år efter balans- dagen.

Ytterligare upplysningar om lån till ledande befattningshavare

32 § Större företag ska lämna sådana upplysningar som anges i 18 § andra stycket om

1.lån som har lämnats till en styrelseledamot, en verkställande direktör eller en motsvarande befattningshavare i ett annat koncernföretag,

2.panter, andra säkerheter eller garantiåtaganden som har ställts eller andra ekonomiska åtaganden som har gjorts till förmån för en sådan befattningshavare, och

3.lån till eller säkerhet som har ställts till förmån för någon annan med stöd av tillstånd enligt 21 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551).

Konvertibla lån

33 § Om ett större företag har utelöpande lån som är konvertibla eller förenade med optionsrätt till nyteckning eller har gett ut liknande värde- papper, ska företaget för varje lån eller liknande rättighet lämna en upp- lysning om utestående lånebelopp samt tid och villkor för utbyte eller nyteckning. För varje lån mot vinstandelsbevis ska det utestående låne- beloppet och räntebestämmelserna anges.

Aktiekapitalet

34 § Aktiebolag som är större företag ska lämna en upplysning om antalet aktier och aktiernas kvotvärde. Om aktiekapitalet består av aktier av olika slag, ska motsvarande upplysning lämnas för varje aktieslag.

Disposition av vinst eller förlust

35 § Större företag ska lämna en upplysning om förslaget till disposition av företagets vinst eller förlust eller, i förekommande fall, beslut om dispositionen.

Skatter

36 § Om ett större företag i balansräkningen har tagit upp en fordrings- eller skuldpost avseende uppskjuten skatt, ska det lämna en upplysning om beloppet av den uppskjutna skatten och om förändringar i detta be- lopp sedan föregående balansdag.

Ytterligare upplysningar om anställda

37 § Större företag ska lämna upplysningar om

1.andelen kvinnor och andelen män av medelantalet anställda under räkenskapsåret, och

2.medelantalet anställda och fördelningen mellan kvinnor och män i varje land, om företaget har anställda i flera länder.

Könsfördelningen bland ledande befattningshavare

38 § Större företag ska lämna upplysningar om fördelningen mellan

kvinnor och män bland styrelseledamöter, verkställande direktör och

32

andra personer i företagets ledning. Fördelningen bland styrelseleda- Prop. 2015/16:3 möter och bland övriga befattningshavare ska redovisas var för sig. Upp-

lysningarna ska avse förhållandena på balansdagen.

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

39 § Större företag ska lämna upplysningar om storleken av följande personalkostnader för räkenskapsåret:

1.löner och andra ersättningar, och

2.sociala kostnader, med särskild uppgift om pensionskostnader.

40 § Större företag ska lämna upplysningar om det sammanlagda belop- pet av räkenskapsårets löner och andra ersättningar för var och en av följ- ande grupper:

1.styrelseledamöter, verkställande direktör och motsvarande befatt- ningshavare, och

2.anställda som inte omfattas av 1.

Tantiem och därmed jämställd ersättning till styrelseledamöter, den verkställande direktören och motsvarande befattningshavare ska anges särskilt.

I ett publikt aktiebolag ska vid tillämpningen av första och andra styckena samtliga personer i bolagets ledning ingå i den grupp som avses i första stycket 1. Antalet personer i gruppen ska anges. Vidare ska upp- lysningar om räkenskapsårets löner och andra ersättningar lämnas för var och en av styrelseledamöterna och för den verkställande direktören. Sådana upplysningar behöver dock inte lämnas för arbetstagarrepresen- tanter som har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.

Pensioner och liknande förmåner

41 § Större företag ska lämna upplysningar om det sammanlagda beloppet av räkenskapsårets kostnader och förpliktelser som avser pensioner och liknande förmåner till styrelseledamöter, verkställande direktör och mot- svarande befattningshavare.

I ett publikt aktiebolag ska upplysningar som avses i första stycket om- fatta även pensioner och liknande förmåner till andra personer i bolagets ledning. Antalet personer som omfattas ska anges. Vidare ska upplys- ningar om räkenskapsårets löner och andra ersättningar lämnas för var och en av styrelseledamöterna och för den verkställande direktören. Sådana upplysningar behöver dock inte lämnas för arbetstagarrepresentanter som har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.

Tidigare styrelse och verkställande direktör

42 § Bestämmelserna i 40 och 41 §§ om upplysningar om styrelseleda- möter och verkställande direktör gäller även tidigare styrelseledamöter och tidigare verkställande direktör.

33

Prop. 2015/16:3

34

Suppleanter och vice verkställande direktör

43 § Vid tillämpningen av 40–42 §§ ska styrelsesuppleanter jämställas med styrelseledamöter och vice verkställande direktör jämställas med verkställande direktör.

Avtal om avgångsvederlag

44 § Större företag som har träffat avtal om avgångsvederlag eller lik- nande förmåner till styrelseledamöter, den verkställande direktören eller andra personer i företagets ledning ska lämna upplysningar om avtalen och om de väsentligaste villkoren i avtalen.

Ytterligare upplysningar om moderföretag

45 § Större företag ska lämna sådana upplysningar som anges i 21 § även i fråga om det moderföretag som upprättar koncernredovisning för den största koncern som företaget ingår i som dotterföretag.

Om ett moderföretag som avses i första stycket eller 21 § är utländskt, ska en upplysning också lämnas om var det går att få tillgång till före- tagets koncernredovisning.

Ytterligare upplysningar om ställda säkerheter

46 § Större företag ska, när de enligt 14 § lämnar upplysning om ställda säkerheter, ange vilka poster i balansräkningen eller i noter enligt 3 kap. 4 § fjärde stycket 2 som säkerheterna avser.

I fråga om säkerheter som inte motsvarar en skuld- eller avsättnings- post i balansräkningen ska det vidare anges om säkerheten har ställts till förmån för företaget självt eller till förmån för någon annan.

Nettoomsättningens fördelning

47 § Om ett större företags verksamhetsgrenar eller geografiska mark- nader avviker betydligt från varandra, ska företaget lämna upplysningar om nettoomsättningens fördelning på verksamhetsgrenarna och marknad- erna. Bedömningen av om företagets verksamhetsgrenar och marknader avviker betydligt från varandra ska göras med hänsyn till hur företaget normalt organiserar försäljningen av varor och tjänster.

Ersättningar till revisorer och revisionsföretag

48 § Aktiebolag och handelsbolag som är större företag ska lämna upplysningar om räkenskapsårets sammanlagda ersättning till var och en av bolagets revisorer och de revisionsföretag där revisorerna verkar. Det ska vidare anges hur stor del av ersättningen som avser revisionsupp- draget, revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget, skatterådgivning respektive övriga tjänster.

Särskilt om europabolag och europakooperativ

49 § I fråga om europabolag och europakooperativ med ett sådant för- valtningssystem som avses i artiklarna 39–42 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2013, eller

artiklarna 37–41 i rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli Prop. 2015/16:3 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar),

i den ursprungliga lydelsen, ska bestämmelserna om styrelseledamöter i 18, 23, 32, 38 och 40–44 §§ tillämpas på ledamöter eller suppleanter i europabolagets eller europakooperativets tillsynsorgan.

Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag samt 21 § andra stycket och 26 § lagen (2006:595) om europakooperativ följer att första stycket ska tillämpas också på ledamöter eller suppleanter i ett europabolags eller europakooperativs lednings- eller förvaltningsorgan.

6 kap.

1 §22

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en rättvisande översikt över ut- vecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat. När det behövs för förståelsen av årsredovisningen ska översikten innehålla hänvisningar till och ytterligare upplysningar om de belopp som tas upp i andra delar av årsredovisningen.

Upplysningar ska även lämnas om

1. sådana förhållanden som inte ska redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna, men som är viktiga för bedömningen av utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat,

2. sådana händelser av

väsentlig

2. sådana händelser av väsentlig

betydelse för företaget

som har

betydelse för företaget som

har

inträffat under räkenskapsåret eller

inträffat under räkenskapsåret,

 

efter dess slut,

 

 

 

3.företagets förväntade framtida utveckling inklusive en beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför,

4.företagets verksamhet inom forskning och utveckling,

5.företagets filialer i utlandet,

6.antal och kvotvärde för de egna aktier som innehas av företaget, den andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt storleken av den ersättning som har betalats för aktierna,

7.antal och kvotvärde för de egna aktier som har förvärvats under räkenskapsåret, den andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt storleken av den ersättning som har betalats,

8.antal och kvotvärde för de egna aktier som har överlåtits under räkenskapsåret, den andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt storleken av den ersättning som har erhållits, och

9.skälen för de förvärv eller överlåtelser av egna aktier som har skett under räkenskapsåret.

Om det är väsentligt för bedöm- ningen av företagets ställning och resultat, ska det även lämnas följ- ande upplysningar avseende använd- ningen av finansiella instrument:

1. mål och tillämpade principer för finansiell riskstyrning jämte, för

Om det är väsentligt för bedöm- ningen av företagets ställning och resultat, ska det även lämnas följ- ande upplysningar om användningen av finansiella instrument:

1. mål och tillämpade principer för finansiell riskstyrning och, för

22 Senaste lydelse 2010:1515.

35

Prop. 2015/16:3

varje viktig typ av planerad affärs-

varje viktig typ av planerad affärs-

 

händelse

där säkringsredovisning

händelse

där säkringsredovisning

 

används,

tillämpade principer för

används,

tillämpade principer för

 

säkring, och

säkring, och

 

2. exponering för prisrisker, kreditrisker, likviditetsrisker och kassa-

 

flödesrisker.

 

 

 

Utöver sådan information som ska lämnas enligt första–tredje styckena

 

ska förvaltningsberättelsen innehålla sådana icke-finansiella upplys-

 

ningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning eller

 

resultat och som är relevanta för den aktuella verksamheten, däribland

 

upplysningar om miljö- och personalfrågor. Företag som bedriver verk-

 

samhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken ska

 

alltid lämna upplysningar om verksamhetens påverkan på den yttre

 

miljön.

 

 

 

 

Andra stycket 3–5, tredje stycket och fjärde stycket gäller inte mindre

 

företag.

 

 

 

 

 

1 a §23

 

 

I ett aktiebolag, vars aktier är

I ett aktiebolag vars aktier är

 

upptagna till handel på en reglerad

upptagna till handel på en reglerad

 

marknad i Sverige, skall förvalt-

marknad i Sverige ska förvalt-

 

ningsberättelsen även innehålla

ningsberättelsen även innehålla

1.de senast beslutade riktlinjerna av det slag som avses i 8 kap. 51 § aktiebolagslagen (2005:551), och

2.styrelsens förslag till riktlinjer att gälla för tiden från nästa årsstämma.

Information enligt första stycket 1

Information enligt första stycket 1

får lämnas i anslutning till uppgifter

får lämnas i anslutning till uppgifter

som lämnas enligt 5 kap. 20 eller

som lämnas enligt 5 kap. 40 eller

22 §. I sådant fall skall förvaltnings-

41 §. I sådant fall ska förvaltnings-

berättelsen innehålla en hänvisning

berättelsen innehålla en hänvisning

till den plats där informationen har

till den plats där informationen har

lämnats.

lämnats.

 

 

2 §24

 

 

 

I aktiebolag och ekonomiska

I

aktiebolag

och

ekonomiska

föreningar skall i förvaltnings-

föreningar ska det i förvaltnings-

berättelsen även lämnas förslag till

berättelsen även lämnas förslag till

dispositioner beträffande bolagets

dispositioner beträffande bolagets

eller föreningens vinst eller förlust.

eller föreningens vinst eller förlust.

I en ekonomisk förening skall, om

I en ekonomisk förening ska det,

föreningen är moderföretag, dess-

om

föreningen

är

moderföretag,

utom lämnas uppgift om belopp

dessutom lämnas uppgift om be-

som enligt årsredovisningarna för

lopp som enligt årsredovisningarna

företag inom koncernen skall föras

för företag inom koncernen ska

över från fritt eget kapital i kon-

föras över från fritt eget kapital i

cernen till bundet eget kapital.

koncernen till bundet eget kapital.

23

Senaste lydelse 2007:541.

24

Senaste lydelse 2005:918.

36

 

Aktiebolag och ekonomiska före- Prop. 2015/16:3

 

 

ningar ska i förvaltningsberättelsen

 

 

eller i egen räkning specificera för-

 

 

ändringar i eget kapital jämfört

 

 

med föregående års balansräk-

 

 

ning.

 

6 §25

Förvaltningsberättelsen

för ett

Förvaltningsberättelsen för ett

aktiebolag vars aktier, tecknings-

aktiebolag vars överlåtbara värde-

optioner eller skuldebrev är upp-

papper är upptagna till handel på

tagna till handel på en reglerad

en reglerad marknad ska innehålla

marknad ska innehålla en bolags-

en bolagsstyrningsrapport, om inte

styrningsrapport, om inte

bolaget

bolaget har valt att med stöd av 8 §

har valt att med stöd av 8 § i stället

i stället upprätta en bolagsstyr-

upprätta en från årsredovisningen

ningsrapport som är skild från års-

skild bolagsstyrningsrapport.

redovisningen.

Bolagsstyrningsrapporten ska innehålla upplysningar om

1. vilka principer för bolagsstyr-

1. vilka principer för bolagsstyr-

ning som tillämpas, utöver dem som

ning som tillämpas, utöver de prin-

följer av lag eller annan författning,

ciper som följer av lag eller annan

och var uppgifter om dessa prin-

författning, och var uppgifter om

ciper finns tillgängliga,

 

dessa finns tillgängliga,

2.de viktigaste inslagen i bolagets system för intern kontroll och riskhantering i samband med den finansiella rapporteringen,

3.direkta eller indirekta aktieinnehav i bolaget som representerar minst en tiondel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget,

4.begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma,

5.bestämmelser i bolagsordningen om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter samt om ändring av bolagsordningen,

6. av bolagsstämman lämnade

6. bolagsstämmans bemyndigan-

bemyndiganden till styrelsen att

den till styrelsen att besluta att

besluta att bolaget ska ge ut nya

bolaget ska ge ut nya aktier eller

aktier eller förvärva egna aktier,

förvärva egna aktier,

7.hur bolagsstämman fungerar, bolagsstämmans huvudsakliga beslut- anderätt, aktieägarnas rättigheter och hur dessa rättigheter utövas, i den omfattning som dessa förhållanden inte framgår av lag eller annan för- fattning,

8.hur styrelsen och, i förekommande fall, inom bolaget inrättade kom- mittéer är sammansatta och hur de fungerar, i den omfattning som dessa förhållanden inte framgår av lag eller annan författning.

Om bolaget inte tillämpar någon kod för bolagsstyrning, ska skälen för detta anges. Om bolaget tillämpar en kod för bolagsstyrning, ska det i förekommande fall anges vilka delar av koden som bolaget avviker från och skälen för detta.

25 Senaste lydelse 2009:34.

37

Prop. 2015/16:3

7 §26

 

 

 

Ett aktiebolag som endast har

Ett aktiebolag som endast har

teckningsoptioner eller skuldebrev

andra överlåtbara

värdepapper

än

upptagna till handel på en reglerad

aktier upptagna till handel på en reg-

marknad behöver inte i bolagsstyr-

lerad marknad behöver inte i bolags-

ningsrapporten lämna de upplys-

styrningsrapporten lämna de upplys-

ningar som anges i 6 § andra stycket

ningar som anges i 6 § andra stycket

1, 7 och 8 samt i tredje stycket i

1, 7 och 8 samt i tredje stycket i

samma paragraf. Detta gäller dock

samma paragraf. Detta gäller dock

inte om bolagets aktier handlas på

inte om bolagets aktier handlas på

en handelsplattform enligt 1 kap. 5 §

en handelsplattform enligt 1 kap.

12 lagen (2007:528) om värde-

5 § 12 lagen (2007:528) om värde-

pappersmarknaden.

 

pappersmarknaden.

 

 

9 §27

 

 

 

Om förvaltningsberättelsen inne-

Om förvaltningsberättelsen inne-

håller en sådan uppgift som avses i

håller en sådan uppgift som avses i

8 § tredje stycket,

ska bolagets

8 § tredje

stycket, ska bolagets

revisor i ett skriftligt, undertecknat

revisor i ett skriftligt, undertecknat

yttrande uttala sig om huruvida en

yttrande uttala sig om huruvida en

sådan rapport som avses där har

sådan rapport som avses där har

upprättats eller inte. När det gäller

upprättats eller inte. När det gäller

sådana upplysningar som avses i

sådana upplysningar som avses i

6 § andra stycket 2–6 ska yttrandet

6 § andra stycket 2–6 ska yttrandet

vidare innehålla ett uttalande om

vidare innehålla ett uttalande om

huruvida upplysningarna är fören-

huruvida upplysningarna är fören-

liga med årsredovisningen. Har det

liga med årsredovisningen och i

i rapporten tagits med sådana upp-

överensstämmelse med denna lag.

lysningar som avses i 7 kap. 31 §

Har det i rapporten tagits med såda-

andra stycket, ska yttrandet även

na upplysningar som avses i 7 kap.

innehålla ett uttalande om huru-

31 § andra stycket, ska yttrandet

vida dessa upplysningar är fören-

även innehålla ett uttalande om

liga med koncernredovisningen.

huruvida

dessa

upplysningar

är

 

 

förenliga med koncernredovisningen

och i överensstämmelse med denna lag.

Om upplysningarna innehåller väsentliga fel, ska revisorn ange detta och peka på vilka slags fel det rör sig om.

Revisorns yttrande ska lämnas till bolagets styrelse inom samma tid som revisionsberättelsen och sedan fogas till bolagsstyrningsrapporten.

26

Senaste lydelse 2009:34.

27

Senaste lydelse 2009:34.

38

 

7 kap.

Prop. 2015/16:3

2 §28

 

Ett moderföretag som är dotterföretag behöver inte upprätta koncern- redovisning, om

1. företaget och dess samtliga dotterföretag omfattas av en koncern-

redovisning som upprättas av ett överordnat moderföretag, och

 

 

2. det överordnade moderföreta-

2. det överordnade moderföreta-

gets koncernredovisning har upp-

gets koncernredovisning har upp-

rättats och reviderats enligt lag-

rättats och reviderats enligt

 

 

stiftning som har tillkommit i

a) lagstiftning som har tillkommit

enlighet med Europeiska gemen-

i enlighet med Europaparlamentets

skapernas direktiv av den 13 juni

och rådets direktiv 2013/34/EU av

1983 om sammanställd redovis-

den 26 juni 2013

om årsbokslut,

ning (83/349/EEG) eller på likvär-

koncernredovisning och rapporter i

digt sätt.

 

 

 

 

vissa typer av företag, i lydelsen

 

 

 

 

 

 

enligt

Europaparlamentets

och

 

 

 

 

 

 

rådets direktiv 2014/102/EU,

 

 

 

 

 

 

 

 

b) internationella

 

redovisnings-

 

 

 

 

 

 

standarder som har antagits enligt

 

 

 

 

 

 

förordning (EG) nr 1606/2002 av

 

 

 

 

 

 

den 19 juli 2002 om tillämpning av

 

 

 

 

 

 

internationella

redovisningsstand-

 

 

 

 

 

 

arder, i lydelsen enligt Europa-

 

 

 

 

 

 

parlamentets och rådets förordning

 

 

 

 

 

 

(EU) 297/2008, eller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) redovisningsstandarder

som

 

 

 

 

 

 

Europeiska kommissionen har be-

 

 

 

 

 

 

dömt som likvärdiga med inter-

 

 

 

 

 

 

nationella

redovisningsstandarder

 

 

 

 

 

 

enligt b.

 

 

 

 

 

 

Första stycket gäller även om

Första stycket gäller även om

något dotterföretag av skäl som

något dotterföretag av skäl som

anges

i

5 § andra

eller tredje

anges

i

5 §

andra

stycket

inte

stycket inte omfattas av den upp-

omfattas av den upprättade koncern-

rättade koncernredovisningen.

redovisningen.

 

 

 

 

 

Ett moderföretag som med stöd

Ett moderföretag som med stöd

av första stycket inte självt har

av första stycket inte självt har

upprättat

 

någon

koncernredovis-

upprättat

någon

koncernredovis-

ning ska ge in det överordnade

ning ska ge in det överordnade

moderföretagets

koncernredovis-

moderföretagets

koncernredovis-

ning

och

koncernrevisionsberätt-

ning

och

koncernrevisionsberätt-

else till

registreringsmyndigheten

else till registreringsmyndigheten

enligt

bestämmelserna i 8 kap. 3,

enligt

8 kap.

3, 3 a

och

3 c §§.

3 a och 3 c §§. Registreringsmynd-

Registreringsmyndigheten

ska

igheten ska på det sätt som anges i

det sätt som anges i 8 kap. 4 § kun-

8 kap.

4 §

kungöra

att handling-

göra att handlingarna har getts in.

arna har getts in. Om handlingarna

Om handlingarna inte är på sven-

28 Senaste lydelse 2013:436.

39

Prop. 2015/16:3 inte är avfattade på svenska, får registreringsmyndigheten förelägga moderföretaget att ge in en bestyrkt översättning till svenska. Ett sådant föreläggande ska beslutas om någon begär det. Om moderföretaget, i fall det hade upprättat en koncern- redovisning, enligt 8 kap. 3 och 16 §§ inte skulle ha varit skyldigt att ge in denna och koncernrevi- sionsberättelsen till registrerings- myndigheten, ska vad som i nämnda paragrafer sägs om att handling- arna ska hållas tillgängliga i stället tillämpas på det överordnade moder- företagets koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

Första stycket gäller inte,

1.om delägare som har en kapi- talandel i moderföretaget på minst tio procent senast sex månader före räkenskapsårets utgång hos moder- företagets styrelse eller motsvar- ande ledningsorgan har krävt att koncernredovisning ska upprättas, eller

2.om andelarna i moderföretaget eller skuldebrev som moderföre- taget har utfärdat är upptagna till handel på en reglerad marknad.

Den som enligt första stycket inte upprättar någon koncernredovis- ning ska upplysa om detta i en not till årsredovisningen samt lämna uppgift om namn, organisations- nummer eller, i förekommande fall, personnummer samt säte för det överordnade moderföretag som upp- rättar den i stycket nämnda koncern- redovisningen.

ska, får registreringsmyndigheten förelägga moderföretaget att ge in en bestyrkt översättning till svenska. Ett sådant föreläggande ska beslutas om någon begär det. Om moderföre- taget, i fall det hade upprättat en koncernredovisning, enligt 8 kap. 3 och 16 §§ inte skulle ha varit skyl- digt att ge in denna och koncern- revisionsberättelsen till registrer- ingsmyndigheten, ska det som i nämnda paragrafer sägs om att handlingarna ska hållas tillgängliga i stället tillämpas på det överord- nade moderföretagets koncernredo- visning och koncernrevisionsbe- rättelse.

1.om delägare som har en ägar- andel i moderföretaget på minst tio procent senast sex månader före räkenskapsårets utgång hos moder- företagets styrelse eller motsvar- ande ledningsorgan har krävt att en koncernredovisning ska upprättas, eller

2.om andelarna i moderföretaget eller överlåtbara värdepapper som moderföretaget har utfärdat är upp- tagna till handel på en reglerad marknad.

Den som enligt första stycket inte upprättar någon koncernredovis- ning ska upplysa om detta i en not till årsredovisningen samt lämna uppgift om namn, organisations- eller personnummer och säte för det överordnade moderföretag som upp- rättar den i stycket nämnda koncern- redovisningen.

 

3 a §29

Ett moderföretag behöver

inte

Ett moderföretag behöver inte

upprätta koncernredovisning,

om

upprätta någon koncernredovis-

moderföretagets samtliga dotter-

ning om samtliga dotterföretag,

företag är av ringa betydelse med

såväl var för sig som tillsammans,

29

Senaste lydelse 2010:686.

40

 

hänsyn till kravet i 6 § på rätt- visande bild. Koncernredovisning ska dock upprättas, om två eller flera dotterföretag tillsammans har mer än sådan ringa betydelse.

är utan väsentlig betydelse.

Prop. 2015/16:3

Ett moderföretag behöver inte upprätta någon koncernredovis- ning om moderföretagets samtliga dotterföretag inte behöver om- fattas av en koncernredovisning av skäl som anges i 5 § andra stycket.

Dotterföretag som skall omfattas

Dotterföretag som ska omfattas av

av koncernredovisningen30

 

koncernredovisningen

 

 

 

 

5 §31

 

Koncernredovisningen ska

om-

Koncernredovisningen ska

om-

fatta samtliga dotterföretag, om inte

fatta samtliga dotterföretag, om inte

annat följer av andra eller tredje

något annat följer av andra stycket.

stycket.

 

 

 

 

Ett

dotterföretag

behöver

inte

 

 

omfattas av koncernredovisningen,

 

 

om företaget är av ringa betydelse

 

 

med hänsyn till kravet i 6 § på

 

 

rättvisande bild. Om två eller flera

 

 

dotterföretag tillsammans har mer

 

 

än sådan ringa betydelse, ska de

 

 

dock omfattas av koncernredovis-

 

 

ningen.

 

 

 

 

Ett

dotterföretag

behöver

inte

Ett dotterföretag behöver

inte

heller omfattas av koncernredovis-

omfattas av koncernredovisningen,

ningen, om

 

 

om

 

1.betydande och varaktiga hinder i väsentlig grad begränsar moder- företagets möjligheter att utöva sitt inflytande över dotterföretaget,

2.nödvändig information för att upprätta koncernredovisningen inte kan fås utan oskälig kostnad eller inom rimlig tid, eller

3.andelarna i dotterföretaget innehas tillfälligt och uteslutande i avsikt att säljas vidare.

Ett företag som tillämpar andra eller tredje stycket ska i en not upplysa om skälen för detta.

Ett företag som tillämpar andra stycket ska i en not upplysa om skälen för detta.

7 §32

För koncernredovisningen tillämpas följande bestämmelser i 2 kap.:

3 a § om väsentlighet,

4 § om andra grundläggande redovisningsprinciper,

30Senaste lydelse 1999:1112.

31Senaste lydelse 2010:686.

32Senaste lydelse 2000:34.

41

Den del av eget kapital i ett dotterföretag som är att hänföra till andelar ägda av någon annan än de koncernföretag som omfattas av koncernredovisningen ska i koncernbalansräkningen redovisas som innehav utan bestämmande inflytande. Den del av årets resultat i ett dotterföretag som är att hänföra till sådana andelar ska i koncern- resultaträkningen redovisas som vinst eller förlust hänförlig till innehav utan bestämmande inflyt- ande.
Innehav utan bestämmande inflytande
Koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen ska var för sig utgöra en sammanställning av balansräkningarna respektive resultaträkningarna för moderföre- taget och de dotterföretag som omfattas av koncernredovisningen. Sammanställningen ska göras med tillämpning av 9–13 §§ och 18– 23 §§. Vid redovisningen av an- delar i andra företag än dotter- företag ska 25–30 §§ beaktas. I övrigt tillämpas 3 kap. med undan- tag för 10 a §. Det som sägs i 3 kap. om större och mindre företag ska i stället avse större respektive mindre koncerner.

Prop. 2015/16:3

5

§ om språk och form,

5 § om form m.m.,

 

6

§ om valuta, och

 

 

7

§ om undertecknande.

 

 

I

koncernredovisningen skall

I koncernredovisningen ska

beloppen anges i samma valuta

beloppen anges i samma valuta

som i moderföretagets årsredovis-

som i moderföretagets årsredovis-

ning.

ning.

8 §33 Koncernbalansräkningen och

koncernresultaträkningen skall var för sig utgöra en sammanställning av balansräkningarna respektive resultaträkningarna för moderföre- taget och de dotterföretag som omfattas av koncernredovisningen. Sammanställningen skall göras med tillämpning av 9–13 §§ och 1823 §§. Vid redovisningen av an- delar i andra företag än dotter- företag skall 25–30 §§ beaktas. I övrigt tillämpas 3 kap. Vad som sägs där om större och mindre företag skall dock i stället avse större respektive mindre koncerner.

Minoritetsandelar34

9 §35 Den del av eget kapital och årets

resultat i ett dotterföretag som belöper sig på andelar ägda av någon annan än de koncernföretag som omfattas av koncernredo- visningen skall redovisas som särskilda poster i koncernbalans- räkningen och koncernresultat- räkningen.

33

Senaste lydelse 2006:871.

34

Senaste lydelse 1999:1112.

35

Senaste lydelse 1999:1112.

42

 

 

 

 

 

skall

10 §36

 

 

 

ska

Prop. 2015/16:3

Koncernredovisningen

hän-

Koncernredovisningen

hän-

föra sig till moderföretagets balans-

föra sig till moderföretagets balans-

dag.

 

 

 

 

 

dag.

 

 

 

 

 

Om ett dotterföretags balansdag

Om ett dotterföretags balansdag

ligger mer än tre månader före

ligger mer än tre månader före

moderföretagets

balansdag,

skall

eller efter moderföretagets balans-

dotterföretaget omfattas av koncern-

dag, ska

dotterföretaget

omfattas

redovisningen på grundval av en

av koncernredovisningen på grund-

balansräkning som hänför sig till

val av en balansräkning som hän-

moderföretagets balansdag och en

för sig till moderföretagets balans-

resultaträkning som avser moder-

dag och en resultaträkning som

företagets räkenskapsår.

 

 

avser moderföretagets räkenskaps-

 

 

 

 

 

 

år.

 

 

 

 

 

Om ett dotterföretags balansdag

Om ett dotterföretags balansdag

ligger högst tre månader före moder-

ligger högst tre månader före moder-

företagets balansdag, skall upplys-

företagets balansdag, ska upplys-

ning lämnas om sådana händelser

ning lämnas om sådana händelser

som är viktiga för att bedöma dotter-

som är viktiga för att bedöma dotter-

företagets ställning och resultat och

företagets ställning och resultat och

som har inträffat mellan dotter-

som har inträffat mellan dotter-

företagets

och

moderföretagets

företagets

och

moderföretagets

balansdagar.

 

 

 

 

balansdagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 §37

 

 

 

 

 

Koncernredovisningen

och

års-

Koncernredovisningen

och

års-

redovisningen skall

upprättas

med

redovisningen

ska

upprättas

med

tillämpning av gemensamma prin-

tillämpning av gemensamma prin-

ciper för värderingen av tillgångar,

ciper för värderingen av tillgångar,

avsättningar

och

 

skulder.

Olika

avsättningar

och

skulder.

Olika

värderingsprinciper

får

användas,

värderingsprinciper får

användas,

om det finns särskilda skäl. I sådant

om det finns särskilda skäl. I sådant

fall skall upplysning om detta läm-

fall ska upplysning om detta lämnas

nas i not med angivande av skälen

i not med angivande av skälen för

för avvikelsen.

 

 

 

 

avvikelsen.

 

 

 

 

Har något av de koncernföretag

Har något av de koncernföretag

som omfattas av koncernredovis-

som omfattas av koncernredovis-

ningen tillämpat

andra

principer

ningen tillämpat

andra

principer

för värderingen av tillgångar, avsätt-

för värderingen av tillgångar, avsätt-

ningar och skulder än dem som

ningar och skulder än de principer

tillämpas i

koncernbalansräkning-

som tillämpas i koncernbalansräk-

en, skall dessa tillgångar, avsätt-

ningen, ska dessa tillgångar, avsätt-

ningar och skulder räknas om

ningar och skulder räknas om

enligt sistnämnda principer.

 

enligt sistnämnda principer.

 

Om det finns särskilda skäl och

Om det finns särskilda skäl och

det är förenligt med 6 §, får avvik-

det är förenligt med 6 §, får avvik-

36 Senaste lydelse 1999:1112.

37 Senaste lydelse 2004:1173.

43

Prop. 2015/16:3 else göras från vad som föreskrivs i andra stycket. Sådan avvikelse får även göras, om en omräkning med hänsyn till kravet på rättvisande bild är av ringa betydelse. I dessa fall skall upplysning om skälen för avvikelsen anges i en not.

else göras från andra stycket. En upplysning om skälen för avvik- elsen ska anges i en not.

 

 

13 §38

 

 

Fordringar och

skulder

mellan

Fordringar och

skulder

mellan

koncernföretag,

liksom

intern-

koncernföretag,

liksom

intern-

vinster, skall elimineras i koncern-

vinster, ska elimineras i koncern-

balansräkningen.

 

 

balansräkningen.

 

 

Intäkter och kostnader, som hän-

Intäkter och kostnader, som hän-

för sig till transaktioner mellan

för sig till transaktioner mellan

koncernföretag, liksom förändring

koncernföretag, liksom förändring

av internvinst under räkenskaps-

av internvinst under räkenskaps-

året, skall elimineras i koncern-

året, ska elimineras i koncern-

resultaträkningen.

 

 

resultaträkningen.

 

 

Vad som sägs i första och andra

 

 

 

styckena om eliminering av for-

 

 

 

dringar och skulder, intäkter och

 

 

 

kostnader samt internvinster gäller

 

 

 

inte om beloppen är av ringa bety-

 

 

 

delse med hänsyn till kravet i 6 §

 

 

 

på rättvisande bild.

 

 

 

 

Med internvinst

avses antingen

Med internvinst avses en vinst

en vinst vid överlåtelse av en till-

vid överlåtelse av en tillgång inom

gång inom koncernen eller den på

koncernen i den utsträckning till-

moderföretaget belöpande andelen

gången inte därefter har överlåtits

av en sådan vinst, i den utsträck-

till en köpare utanför koncernen

ning tillgången inte därefter har

eller har förbrukats eller dess

överlåtits till en köpare utanför

värde har satts ned hos det företag

koncernen eller har förbrukats eller

inom koncernen som har förvärvat

dess värde har satts ned hos det

tillgången.

 

 

företag inom koncernen som har

 

 

 

förvärvat tillgången. Upplysning

 

 

 

om det internvinstbegrepp som har tillämpats skall lämnas i en not.

38 Senaste lydelse 1999:1112.

44

Tilläggsupplysningar39

 

 

 

Noter

 

 

 

 

Prop. 2015/16:3

Allmänna tilläggsupplysningar40

Allmänna upplysningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 §41

 

 

 

 

 

Bestämmelserna

om

 

tilläggs-

En

koncernredovisning

ska,

upplysningar i 5 kap. 2, 3, 4 a–7

utöver det som följer av övriga

och

10–13 §§,

14 § andra

och

bestämmelser i detta kapitel, inne-

tredje

styckena, 15–18 §§

samt

hålla noter med upplysningar som

18 b–25 §§

 

tillämpas

även

anges i 5 kap. 4–24 §§. Om kon-

koncernredovisningen.

Det

som

cernredovisningen avser en större

sägs där om större företag ska i

koncern, ska den även innehålla

stället avse större koncerner och

noter med upplysningar som anges

det som sägs om mindre företag

i 5 kap. 25–28 och 31–49 §§.

 

ska i stället avse mindre koncern-

 

 

 

 

 

 

er. Det som sägs i 5 kap. 18 b § om

 

 

 

 

 

 

medelantalet

anställda

ska

avse

 

 

 

 

 

 

medelantalet anställda i koncern-

 

 

 

 

 

 

en.

Tilläggsupplysningarna

ska

 

 

 

 

 

 

lämnas

det

sätt

som

anges i

 

 

 

 

 

 

5 kap. 1 § första stycket andra och

 

 

 

 

 

 

tredje

meningarna

och

andra

 

 

 

 

 

 

stycket i samma paragraf.

 

 

Det

som sägs i 5 kap.

3 §

om

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

noternas ordningsföljd ska tilläm-

Trots det som sägs i första

pas.

 

 

 

 

 

Trots första stycket får uppgifter

stycket får uppgifter enligt 5 kap.

enligt

5 kap.

40 § tredje

stycket

20 § tredje stycket tredje meningen

tredje

meningen

och 5 kap.

41 §

och 5 kap. 22 § andra stycket tredje

andra stycket tredje meningen ute-

meningen utelämnas i fråga om

lämnas i fråga om dotterföretag. Vid

dotterföretag.

 

Vid

tillämpningen

tillämpningen av de nämnda bestäm-

av nämnda bestämmelser ska dock

melserna ska dock de lämnade

de

lämnade

uppgifterna

innefatta

uppgifterna avse även löner och

även löner och andra förmåner

andra förmåner från koncern-

från koncernföretag.

 

 

 

 

företag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 §42

 

 

 

 

 

Om

sammansättningen

av de

Om

sammansättningen

av

de

företag som omfattas av koncern-

företag som omfattas av koncern-

redovisningen har ändrats väsent-

redovisningen har ändrats väsent-

ligt

under

räkenskapsåret,

skall

ligt under

räkenskapsåret,

ska

sådana

upplysningar

lämnas

som

sådana

upplysningar lämnas

som

gör det möjligt att jämföra de på

gör det möjligt att jämföra de på var-

varandra

följande

koncernredo-

andra

följande

koncernredovis-

39Senaste lydelse 1999:1112.

40Senaste lydelse 1999:1112.

41Senaste lydelse 2010:1515.

42Senaste lydelse 1999:1112.

45

I en not ska upplysningar lämnas om namn, organisationsnummer, säte och koncernföretagens ägar- andel, beräknad med tillämpning av 1 kap. 6 §, i fråga om
1. dotterföretag,
2. intresseföretag som redovisas i koncernredovisningen med tillämpning av 25–29 §§,
3. gemensamt styrda företag som redovisas i koncernredovisningen med tillämpning av 25–29 §§ eller 30 § andra stycket, och
4. andra företag som ett kon- cernföretag självt eller på det sätt som anges i 1 kap. 6 § har ett ägarintresse i.
I fråga om företag som avses i första stycket 4 ska upplysningar även lämnas om eget kapital och resultatet för det senaste räken- skapsåret.
I upplysningarna ska grunden för att ett företag har klassificerats som dotterföretag anges. Denna uppgift får dock utelämnas, om moderföretaget innehar mer än hälften av rösterna för samtliga an- delar och ägarandelen i dotter- företaget är lika stor som rösträtts- andelen. Även grunden för att ett gemensamt styrt företag redovisas

Prop. 2015/16:3

visningarna.

ningarna. Detta ska ske i noter

 

 

eller i en justerad jämförande

 

 

balansräkning

och

en

justerad

 

 

jämförande resultaträkning.

 

Uppgifter om dotterföretag och

Dotterföretag

och

vissa

andra

 

vissa andra företag43

företag

 

 

 

16 §44

För varje dotterföretag och in- tresseföretag skall dess namn, organisationsnummer och säte an- ges. Vidare skall anges den kapital- andel, beräknad med tillämpning av 1 kap. 6 §, som koncernföretag innehar i företaget.

Bestämmelserna i första stycket skall tillämpas även i fråga om andra företag i vilka ett koncern- företag självt eller på det sätt som anges i 1 kap. 6 § innehar en kapitalandel på minst 20 procent. Uppgifter om dessa företag behö- ver dock inte lämnas om uppgift- erna med hänsyn till kravet på rättvisande bild är av ringa betyd- else.

I koncernredovisningen skall grunden för att ett företag har klas- sificerats som dotterföretag anges. Denna uppgift får utelämnas, om moderföretaget innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar och kapitalandelen i dott- erföretaget är lika stor som röst- rättsandelen.

43

Senaste lydelse 1999:1112.

44

Senaste lydelse 1999:1112.

46

 

Hur dotterföretag skall räknas in i koncernredovisningen

med tillämpning av 30 § ska an- Prop. 2015/16:3 ges.

Hur dotterföretag ska räknas in i koncernredovisningen

 

 

 

18 §45

 

 

 

 

Sammanställning

avseende

En

sammanställning

avseende

moderföretag

och

dotterföretag

moderföretag och dotterföretag ska

skall göras enligt någon av de

göras enligt 19–23 §§.

 

metoder

som

anges i 19–22 a §§

 

 

 

 

 

eller 23 §.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 §46

 

 

 

 

Om det efter en avräkning enligt

Om det efter en avräkning enligt

21 § föreligger ett positivt skill-

21 §

finns

ett

positivt

skillnads-

nadsbelopp, skall

detta redovisas

belopp, ska detta redovisas som

som goodwill i koncernbalansräk-

goodwill

i

koncernbalansräk-

ningen. Bestämmelserna i 4 kap. 4

ningen. Bestämmelserna i 4 kap. 4

och 5 §§ gäller även för sådan

och 5 §§ gäller även för sådan

goodwill.

 

 

goodwill.

 

 

 

Om det efter en avräkning enligt

Om det efter en avräkning enligt

21 § föreligger ett negativt skill-

21 § finns ett negativt skillnads-

nadsbelopp som motsvarar en vid

belopp, ska detta skillnadsbelopp

förvärvstidpunkten förväntad ogynn-

redovisas i koncernbalansräkningen

sam resultatutveckling eller för-

som

negativ

goodwill.

Negativ

väntade

utgifter i

dotterföretaget,

goodwill får upplösas och intäkts-

skall detta skillnadsbelopp redo-

föras när en sådan behandling

visas i

koncernbalansräkningen.

överensstämmer med 2

kap. 2–

Skillnadsbeloppet får upplösas och

4 §§.

 

 

 

 

intäktsföras i takt med att för-

 

 

 

 

 

väntningarna infrias.

 

 

 

 

 

Om positiva och negativa skill-

Om positiva och negativa skill-

nadsbelopp avräknas mot varan-

nadsbelopp avräknas mot varan-

dra, skall upplysning om skillnads-

dra, ska upplysning om skillnads-

beloppen lämnas i en not.

beloppen lämnas i en not.

Hur andelar i intresseföretag och vissa andra företag skall räknas in i koncernredovisningen47

Hur andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag ska räknas in i koncernredovisningen

25 §48

Andelar i intresseföretag skall

Andelar i intresseföretag ska

redovisas i koncernbalansräkningen

redovisas i koncernbalansräkningen

och koncernresultaträkningen med

och koncernresultaträkningen med

45Senaste lydelse 2004:1173.

46Senaste lydelse 2004:1173.

47Senaste lydelse 1999:1112.

48Senaste lydelse 1999:1112.

47

Prop. 2015/16:3

tillämpning av

bestämmelserna i

tillämpning av 26–29 §§, om inte

 

26–29 §§, om inte annat följer av

något annat följer av tredje stycket.

 

tredje stycket eller 30 §.

Vid tillämpning av första stycket

 

Vid tillämpning av första stycket

 

skall bestämmelserna

i 12 § om

ska

bestämmelserna

i

12 §

om

 

värdering och 13 § om internvinst-

värdering och 13 § om internvinst-

 

eliminering tillämpas, om det inte

eliminering tillämpas, om det inte

 

finns särskilda hinder mot detta.

finns särskilda hinder mot detta.

 

Med internvinst skall därvid avses

Med internvinst ska avses den

 

den andel i vinst som belöper på

andel i vinsten som är att hänföra

 

moderföretaget

vid

överlåtelse

till

moderföretaget vid överlåtelse

 

mellan intresseföretag och koncern-

mellan intresseföretag och koncern-

 

företag.

 

 

företag.

 

 

 

 

Ett intresseföretag behöver inte redovisas enligt första stycket, om

 

 

1. företaget har ringa betydelse

1. informationen om ägarintres-

 

med hänsyn till kravet i 6 § på

set i företaget inte är väsentlig,

 

rättvisande bild, eller

 

eller

 

 

 

 

2. förhållandena motsvarar dem

2. förhållandena motsvarar

dem

 

som anges i 5 § tredje stycket.

som anges i 5 § andra stycket.

 

 

Den som tillämpar tredje stycket

Om tredje stycket tillämpas, ska

 

skall i en not upplysa om skälen

skälen för det anges i en not.

 

 

för detta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 §49

 

 

 

 

 

Ett företag som omfattas av en

Ett företag som omfattas av en

 

koncernredovisning och som till-

koncernredovisning, och som till-

 

sammans med ett eller flera före-

sammans med ett eller flera före-

 

tag, som inte omfattas av koncern-

tag som inte omfattas av koncern-

 

redovisningen, leder ett annat

redovisningen leder ett gemensamt

 

företag som inte är dotterföretag,

styrt företag, ska redovisa sin ägar-

 

får redovisa sin ägarandel i det

andel i det sistnämnda företaget

 

sistnämnda företaget

enligt andra

enligt andra stycket eller på det

 

stycket.

 

 

sätt som anges i 25–29 §§.

 

 

I koncernbalansräkningen får tas

I koncernbalansräkningen får det

 

upp en så stor andel av det under-

tas upp en så stor andel av det

 

ordnade företagets tillgångar, av-

gemensamt styrda företagets till-

 

sättningar och skulder som belöper

gångar, avsättningar

och skulder

 

ägarandelen. I koncernresultat-

som avser ägarandelen. I koncern-

 

räkningen får tas upp en så stor

resultaträkningen får det tas upp en

 

andel av det underordnade före-

så stor andel av det gemensamt

 

tagets intäkter och kostnader som

styrda företagets intäkter och kost-

 

belöper på ägarandelen. Vid redo-

nader som avser ägarandelen. Vid

 

visning enligt detta stycke skall

redovisning enligt detta stycke ska

 

10–13, 15 och 19–22 §§ tillämpas.

10–13, 15 och 19–22 §§ tillämpas.

 

Ett företag som tillämpar denna

Uppgift enligt 5 kap. 20 och 37 §§

 

paragraf skall i en not upplysa om

ska anges särskilt för varje företag

 

skälen för detta. Uppgift enligt

för

vilket ägarandelar

redovisas

49

Senaste lydelse 1999:1112.

48

 

Ett företag som omfattas av arti- kel 4 i Europaparlamentets och råd- ets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstan- darder, i lydelsen enligt Europa- parlamentets och rådets förordning (EU) 297/2008, ska tillämpa enbart
Förvaltningsberättelse och kassa- flödesanalys för koncernen ska upp- rättas med tillämpning av 6 kap. 1 §, 2 § andra stycket och 2 a– 5 §§. Det som sägs i 6 kap. 1 § om mindre företag ska i stället avse mindre koncerner.
Om moderföretaget är ett aktie- bolag och bolagets eller något av dess dotterföretags andelar eller överlåtbara värdepapper är upp- tagna till handel på en reglerad marknad, ska det i förvaltnings- berättelsen lämnas upplysning om de viktigaste inslagen i koncernens system för intern kontroll och riskhantering i samband med upp- rättandet av koncernredovisningen.
Om moderföretaget har upprättat en bolagsstyrningsrapport som inte utgör en del av förvaltningsberätt- elsen och det i rapporten har tagits med sådana upplysningar om kon- cernen som avses i andra stycket, behöver upplysningarna inte lämnas också i koncernredovisningen. I sådana fall ska dock förvaltnings- berättelsen för koncernen innehålla en uppgift om den plats i rapporten där upplysningarna lämnas.

5 kap. 18 § skall anges särskilt för varje företag för vilket ägarandelar redovisas med tillämpning av denna paragraf

med tillämpning av denna para- Prop. 2015/16:3 graf.

31 §50 Förvaltningsberättelse och kassa-

flödesanalys för koncernen ska upp- rättas med tillämpning av 6 kap. 1 § och 2 a–5 §§. Det som sägs i 6 kap. 1 § om mindre företag ska i stället avse mindre koncerner.

Om moderbolaget är ett aktie- bolag och bolagets eller något av dess dotterföretags andelar, teck- ningsoptioner eller skuldebrev är upptagna till handel på en reglerad marknad, ska det i förvaltnings- berättelsen lämnas upplysning om de viktigaste inslagen i koncernens system för intern kontroll och riskhantering i samband med upp- rättandet av koncernredovisningen.

Om moderbolaget har upprättat en bolagsstyrningsrapport som inte utgör en del av förvaltningsberätt- elsen och det i rapporten har tagits med sådana upplysningar om kon- cernen som avses i andra stycket, behöver upplysningarna inte lämnas också i koncernredovisningen. I sådana fall ska dock förvaltnings- berättelsen för koncernen innehålla en uppgift om den plats i rapporten där upplysningarna lämnas.

32 §51 Ett företag som omfattas av arti-

kel 4 i Europaparlamentets och råd- ets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstan- darder ska tillämpa enbart följande bestämmelser i detta kapitel:

50Senaste lydelse 2014:542.

51Senaste lydelse 2010:1515.

49

Prop. 2015/16:3

 

 

 

 

 

följande bestämmelser i detta kapi-

 

 

 

 

 

 

tel:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1–3 a §§ om skyldighet att upprätta koncernredovisning,

 

 

 

2. 4 § första stycket 4 om förvaltningsberättelse,

 

 

 

 

 

 

 

3. 7 § vad gäller hänvisningarna

3. 7 § när det gäller hänvisning-

 

till 2 kap. 5 § om språk och form

arna till 2 kap. 5 § om form m.m.

 

och 2 kap. 7 § om undertecknande,

och 2 kap. 7 § om undertecknande,

 

 

 

 

 

 

4. 8 §

till

den

del

paragrafen

 

 

 

 

 

 

hänvisar till 3 kap. 10 b § om en

 

 

 

 

 

 

ekonomisk förenings eget kapital,

 

4. 12 § första stycket om värde-

5. 12 § första stycket om värde-

 

ringsprinciper,

 

 

ringsprinciper,

 

 

 

 

 

 

5. 14 § vad gäller hänvisningarna

6. 14 § när det gäller hänvisning-

 

till följande bestämmelser i 5 kap.:

arna

till

följande

bestämmelser i

 

12 § om lån till ledande befatt-

5 kap.:

 

 

 

 

 

 

 

 

ningshavare,

 

 

18 § om lån till ledande befatt-

 

15 § första och tredje styckena

ningshavare,

 

 

 

 

 

 

 

om en ekonomisk förenings eget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kapital,

 

 

 

20 § om medelantalet anställda

 

18 § om medelantalet anställda

 

under räkenskapsåret,

 

under räkenskapsåret,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 § om

ytterligare

upplys-

 

 

 

 

 

 

ningar om lån till ledande befatt-

 

 

 

 

 

 

ningshavare,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 § om

ytterligare

upplys-

 

 

 

 

 

 

ningar om anställda,

 

 

 

 

18 b §

om

könsfördelningen

38 §

om

könsfördelningen

 

bland ledande befattningshavare,

bland ledande befattningshavare,

 

20 § första

stycket 1

samt

40 § första stycket 1 samt andra

 

andra

och tredje styckena

samt

och tredje styckena om löner och

 

21 §

om

löner,

ersättningar

och

andra ersättningar,

 

 

 

 

 

sociala kostnader,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 § om pensioner och liknande

41 § om pensioner och liknande

 

förmåner,

 

 

 

förmåner,

 

 

 

 

 

 

 

23 § om tidigare styrelse

och

– 42 § om

tidigare

styrelse

och

 

verkställande direktör,

 

verkställande direktör,

 

 

 

24 § om suppleanter och vice

43 § om suppleanter

och

vice

 

verkställande direktör, och

 

verkställande direktör,

 

 

 

25 § om avtal om avgångs-

44 § om

avtal

om

avgångs-

 

vederlag,

 

 

 

vederlag, och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 § om ersättningar till revi-

 

 

 

 

 

 

sorer och revisionsföretag,

 

 

6. 31 § första stycket, vad gäller

7. 31 § första

stycket,

när

det

 

hänvisningarna

till 6 kap. 1

och

gäller hänvisningarna till 6 kap. 1

 

2 a–4 §§

om

förvaltningsberätt-

och

2 a–4 §§

om

förvaltnings-

 

elsens innehåll, och

 

berättelsens innehåll, och

 

 

 

7. 31 § andra och tredje styckena

8. 31 § andra och tredje styckena

 

om koncernens system för intern

om koncernens system för intern

 

kontroll och riskhantering.

 

kontroll och riskhantering.

 

 

Ett företag som avses i första

Ett företag som avses i första

50

stycket behöver inte lämna upplys-

stycket behöver inte lämna upplys-

När en årsredovisning publi- ceras i ofullständigt skick, får den inte åtföljas av revisionsberätt- elsen. Publikationen ska i stället innehålla revisorns uttalande om att den fullständiga årsredovis- ningen har upprättats enligt lag, liksom uppgift om anmärkningar enligt

ningar enligt 6 kap. 1 §, om upp- lysningarna lämnas på annan plats i redovisningen. I sådant fall ska förvaltningsberättelsen för koncer- nen innehålla en hänvisning till den plats där uppgifterna har läm- nats.

ningar enligt 6 kap. 1 §, om upplys- Prop. 2015/16:3 ningarna lämnas på någon annan

plats i redovisningen. I sådant fall ska förvaltningsberättelsen för kon- cernen innehålla en hänvisning till den plats där uppgifterna har läm- nats.

8 kap.

15 §52

Om ett företag publicerar sin årsredovisning i ofullständigt skick, ska det av publikationen framgå att den inte är fullständig. Det ska också anges om den fullständiga årsredovisningen har getts in till registrerings- myndigheten.

En årsredovisning får, när den publiceras i ofullständigt skick, inte åtföljas av revisionsberätt- elsen. Publikationen ska i stället innehålla revisorns uttalande om att den fullständiga årsredovis- ningen har upprättats enligt lag, liksom uppgift om anmärkningar enligt

1.9 kap. 31, 33 och 34 §§ aktiebolagslagen (2005:551),

2.8 kap. 13 § andra–fjärde styckena lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,

3.28–30 §§ revisionslagen (1999:1079), och

4.4 kap. 11 § andra och tredje styckena stiftelselagen (1994:1220). Om någon revisionsberättelse inte har lämnats, ska detta förhållande

liksom skälen för det anges.

Trots bestämmelserna i andra stycket får en ofullständig årsredo- visning publiceras tillsammans med revisionsberättelsen, om ofull- ständigheten består i att

1.upplysningar enligt 5 kap. 18 § har lämnats utan uppgift om fördel- ningen mellan kvinnor och män eller utan uppgift om fördelningen mellan olika länder, eller

2.uppgift enligt 5 kap. 18 b § inte har lämnats.

Trots andra stycket får en ofull- ständig årsredovisning publiceras tillsammans med revisionsberätt- elsen, om ofullständigheten består i att

1.upplysningar enligt 5 kap. 37 § har lämnats utan uppgift om fördel- ningen mellan kvinnor och män eller utan uppgift om fördelningen mellan olika länder, eller

2.uppgift enligt 5 kap. 38 § inte har lämnats.

16 §53

Detta kapitel tillämpas också på koncernredovisning och koncern- revisionsberättelse med följande avvikelser:

52Senaste lydelse 2010:1515.

53Senaste lydelse 1999:1112.

51

Prop. 2015/16:3 1. Trots bestämmelserna i 3 § 2 och 5 är moderföretag alltid skyldiga att ge in koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen till registreringsmyndigheten.

2. Trots bestämmelserna i 15 § andra stycket får en ofullständig koncernredovisning, förutom i fall som avses i 15 § fjärde stycket, publiceras tillsammans med kon- cernrevisionsberättelsen, om ofull- ständigheten består i att uppgifter som anges i 7 kap. 16 § och som är av ringa betydelse med hänsyn till kravet på rättvisande bild har ute- lämnats.

52

1.Trots 3 § 2 och 5 är moderföre- tag alltid skyldiga att ge in koncern- redovisningen och koncernrevi- sionsberättelsen till registrerings- myndigheten.

2.Trots 15 § andra stycket får en ofullständig koncernredovisning, förutom i fall som avses i 15 § fjärde stycket, publiceras tillsam- mans med koncernrevisionsberätt- elsen, om ofullständigheten består

iatt uppgifter som anges i 7 kap. 16 § första stycket 4 och som inte

är väsentliga har utelämnats.

Bilaga 154

Prop. 2015/16:3

Uppställningsform för balansräkningen (kontoform)

TILLGÅNGAR

A.Tecknat men ej inbetalt kapital

B.Anläggningstillgångar

I. Immateriella anläggningstillgångar

1. Balanserade utgifter för

1. Balanserade

utgifter för

forsknings- och utvecklingsarbeten

utvecklingsarbeten

och liknande

och liknande arbeten

arbeten

 

2.Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättig-

heter

3.Hyresrätter och liknande rättigheter

4.Goodwill

5.Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar

II. Materiella anläggningstillgångar

1.Byggnader och mark

2.Maskiner och andra tekniska anläggningar

3.Inventarier, verktyg och installationer

4.Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anlägg- ningstillgångar

III. Finansiella anläggningstillgångar

1.Andelar i koncernföretag

2.Fordringar hos koncernföretag

3.

Andelar i intresseföretag

3.

Andelar i intresseföretag och

 

 

gemensamt styrda företag

4.

Fordringar hos intresseföretag

4. Fordringar hos intresseföretag

 

 

och gemensamt styrda företag

 

 

5.

Ägarintressen i övriga företag

 

 

6.

Fordringar hos övriga företag

 

 

som det finns ett ägarintresse i

7. Andra långfristiga värdepapp- ersinnehav

54 Senaste lydelse 2005:918.

53

Prop. 2015/16:3

8. Lån till delägare och andra, till

 

 

vilka delägare står i sådant förhåll-

 

ande som sägs i 21 kap. 1 § 3, 4

 

eller 5 aktiebolagslagen (2005:551)

 

9. Andra långfristiga fordringar

C. Omsättningstillgångar

I. Varulager m.m.

1.Råvaror och förnödenheter

2.Varor under tillverkning

3.Färdiga varor och handelsvaror

4.Pågående arbete för annans räkning

5.Förskott till leverantörer

II. Fordringar

1.Kundfordringar

2.Fordringar hos koncernföretag

3.

Fordringar hos intresseföretag

3.

Fordringar hos

intresse-

 

 

företag och gemensamt

styrda

 

 

företag

 

 

 

4.

Fordringar hos övriga före-

 

 

tag som det finns ett ägarintresse i

4.

Övriga fordringar

5.

Övriga fordringar

 

5. Förutbetalda kostnader och

6. Förutbetalda kostnader och

upplupna intäkter

upplupna intäkter

 

III. Kortfristiga placeringar

1.Andelar i koncernföretag

2.Övriga kortfristiga placeringar

IV. Kassa och bank

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

A. Eget kapital, med uppgift om vad som utgör fritt eget kapital och bundet eget kapital

54

Aktiebolag:

Prop. 2015/16:3

I. Aktiekapital

II. Överkursfond

III. Uppskrivningsfond

IV Andra fonder

1.Reservfond

2.Kapitalandelsfond

3.Fond för verkligt värde

 

4.

Fond för utvecklingsutgifter

4. Övrigt

5.

Övrigt

V. Balanserad vinst eller förlust

VI. Årets resultat

Ekonomiska föreningar:

I. Inbetalda insatser och emissionsinsatser

1.Medlemsinsatser

2.Förlagsinsatser

II. Uppskrivningsfond

III. Andra fonder

1.Reservfond

2.Kapitalandelsfond

3.Fond för verkligt värde

 

4.

Fond för utvecklingsutgifter

4. Övrigt

5.

Övrigt

IV. Balanserad vinst eller förlust

V. Årets resultat

Övriga företag:

I.Eget kapital vid räkenskapsårets början

55

Prop. 2015/16:3 II. Insättningar eller uttag under året

III. Förändringar i kapitalandelsfonden

IV. Förändringar i fonden för verkligt värde

V. Årets resultat

VI. Eget kapital vid räkenskapsårets slut

B.Obeskattade reserver

C.Avsättningar

1.Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

2.Avsättningar för skatter

3.Övriga avsättningar

D. Skulder

1.Obligationslån

2.Skulder till kreditinstitut

3.Förskott från kunder (får även redovisas som avdragspost under Varulager m.m.)

4.Leverantörsskulder

5.Växelskulder

6.Skulder till koncernföretag

7.

Skulder till intresseföretag

7.

Skulder

till

intresseföretag

 

 

och gemensamt styrda företag

 

 

8.

Skulder

till

övriga företag

 

 

som det finns ett ägarintresse i

8.

Skatteskulder

9.

Skatteskulder

9.

Övriga skulder

10.

Övriga skulder

a)Återbetalningspliktiga medel mottagna av allmänheten enligt lagen (2004:299) om inlån- ingsverksamhet

b)Andra skulder

10. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

a)Återbetalningspliktiga medel mottagna av allmänheten enligt lagen (2004:299) om inlån- ingsverksamhet

b)Andra skulder

11. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

56

Poster inom linjen

Ställda säkerheter och ansvars- förbindelser

1.Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och för förpliktelser som redovisas såsom avsättningar, varje slag för sig

2.Övriga ställda panter och där- med jämförliga säkerheter, varje slag för sig

3.Ansvarsförbindelser

a.Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna och som inte heller har täckning i pensions- stiftelses förmögenhet

b.Övriga ansvarsförbindelser

Prop. 2015/16:3

57

Prop. 2015/16:3

Bilaga 255

Uppställningsform I för resultaträkning (rapportform med kostnads- slagsindelning)

1.Nettoomsättning

2.Förändring av varulager

3.Aktiverat arbete för egen räkning

4.Övriga rörelseintäkter

5.Råvaror och förnödenheter

6.Övriga externa kostnader

7.Personalkostnader

8.Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateri- ella anläggningstillgångar

9.Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala ned- skrivningar

10.Övriga rörelsekostnader

11.Intäkter från andelar i koncernföretag

12. Intäkter från andelar i intresseföretag

13. Intäkter från övriga värde- papper och fordringar som är anläggningstillgångar (med sär- skild uppgift om intäkter från koncernföretag)

14. Övriga ränteintäkter och liknande intäkter (med särskild uppgift om intäkter från kon- cernföretag)

15. Nedskrivningar av finansi- ella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar

16. Räntekostnader och liknan- de kostnader (med särskild upp- gift om kostnader avseende kon- cernföretag)

12.Intäkter från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

13.Intäkter från övriga företag som det finns ett ägarintresse i

14. Intäkter från övriga värde- papper och fordringar som är anläggningstillgångar (med sär- skild uppgift om intäkter från koncernföretag)

15. Övriga ränteintäkter och liknande intäkter (med särskild uppgift om intäkter från kon- cernföretag)

16. Nedskrivningar av finansi- ella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar

17. Räntekostnader och liknan- de kostnader (med särskild upp- gift om kostnader som avser kon- cernföretag)

55 Senaste lydelse 1999:1112.

58

17.

Extraordinära intäkter

Prop. 2015/16:3

 

18.

Extraordinära kostnader

 

19. Bokslutsdispositioner

18. Bokslutsdispositioner

20. Skatt på årets resultat

19. Skatt på årets resultat

21. Övriga skatter

20. Övriga skatter

22. Årets resultat

21. Årets resultat

59

Prop. 2015/16:3

Bilaga 356

Uppställningsform II för resultaträkning (rapportform med funk- tionsindelning)

1.Nettoomsättning

2.Kostnad för sålda varor

3.Bruttoresultat

4.Försäljningskostnader

5.Administrationskostnader

6.Övriga rörelseintäkter

7.Övriga rörelsekostnader

8.Intäkter från andelar i koncernföretag

9. Intäkter från andelar i

9. Intäkter

från

andelar i

intresseföretag

intresseföretag

och

gemensamt

 

styrda företag

 

 

10. Intäkter från övriga värde- papper och fordringar som är anläggningstillgångar (med sär- skild uppgift om intäkter från koncernföretag)

11. Övriga ränteintäkter och liknande intäkter (med särskild uppgift om intäkter från kon- cernföretag)

12. Nedskrivningar av finans- iella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar

13.Räntekostnader och lik- nande kostnader (med särskild uppgift om kostnader avseende koncernföretag)

14.Extraordinära intäkter

15.Extraordinära kostnader

16. Bokslutsdispositioner

17. Skatt på årets resultat

56 Senaste lydelse 1999:1112.

60

10. Intäkter från övriga företag som det finns ett ägarintresse i

11. Intäkter från övriga värde- papper och fordringar som är anläggningstillgångar (med sär- skild uppgift om intäkter från koncernföretag)

12. Övriga ränteintäkter och liknande intäkter (med särskild uppgift om intäkter från kon- cernföretag)

13. Nedskrivningar av finans- iella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar

14. Räntekostnader och lik- nande kostnader (med särskild uppgift om kostnader som avser koncernföretag)

15. Bokslutsdispositioner

16. Skatt på årets resultat

18. Övriga skatter

17. Övriga skatter

Prop. 2015/16:3

 

19. Årets resultat

18. Årets resultat

 

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

2.Lagen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2015.

61

Prop. 2015/16:3

2.3

 

Förslag till lag om ändring i sparbankslagen

 

 

 

(1987:619)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 11 § sparbankslagen (1987:619)1 ska

 

ha följande lydelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skall

 

 

11 §2

 

 

 

ska

 

 

 

Likvidatorerna

för

varje

Likvidatorerna

för

varje

 

räkenskapsår avge en årsredovis-

räkenskapsår avge en årsredovis-

 

ning, som skall läggas fram på den

ning, som ska läggas fram på den

 

ordinarie

sparbanksstämman

för

ordinarie

sparbanksstämman för

 

godkännande. I fråga om likvid-

godkännande. I fråga om likvid-

 

atorernas redovisning och dess be-

atorernas redovisning och dess be-

 

handling på stämman tillämpas inte

handling på stämman tillämpas inte

 

4 kap.

6 § andra stycket 1 och 2

4 kap.

6 §

andra

stycket 1

och 2

 

denna lag. Bestämmelserna i 5 kap.

denna lag. Bestämmelserna i 5 kap.

 

18–25 §§ och 6 kap. 2 § årsredovis-

20, 37–44 och 48 §§ och 6 kap. 2 §

 

ningslagen (1995:1554) samt 2 kap.

första

stycket

årsredovisningslagen

 

1 §, 5 kap.

2 § 3

och

6 kap.

3 §

(1995:1554) samt 2 kap. 1 §, 5 kap.

 

lagen (1995:1559) om årsredovis-

2 § 4

och

6 kap.

3 §

lagen

 

ning i kreditinstitut och värde-

(1995:1559)

om

årsredovisning i

 

pappersbolag behöver

inte

heller

kreditinstitut

och värdepappers-

 

tillämpas.

 

 

 

 

 

bolag behöver inte heller tillämpas.

 

Ingen tillgång får i balansräk-

En tillgång får inte tas upp i

 

ningen tas upp till ett högre värde

balansräkningen till ett högre värde

 

än den beräknas inbringa efter

än den beräknas inbringa efter

 

avdrag för försäljningskostnaderna.

avdrag

för

försäljningskostnaderna.

 

Om en tillgång kan beräknas in-

Om en tillgång kan beräknas in-

 

bringa ett väsentligt högre belopp

bringa ett väsentligt högre belopp

 

än det värde som har tagits upp i

än det värde som har tagits upp i

 

balansräkningen eller om för en

balansräkningen eller om det för

 

skuld

eller en likvidationskostnad

en skuld eller en likvidationskost-

 

kan beräknas åtgå ett belopp som

nad kan beräknas gå åt ett belopp

 

väsentligt avviker från den redo-

som väsentligt avviker från den

 

visade

avsättningen eller skulden,

redovisade avsättningen eller skul-

 

skall vid tillgångs-, avsättnings-

den, ska det beräknade beloppet

 

eller

skuldposten

det

beräknade

anges vid tillgångs- eller skuld-

 

beloppet anges inom linjen.

 

 

eller avsättningsposten.

 

 

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

1

Lagen omtryckt 1996:1005.

2

Senaste lydelse 1999:1093.

62

 

2. Lagen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds Prop. 2015/16:3 närmast efter den 31 december 2015.

63

En medlem som har avgått har rätt att sex månader efter avgången få ut sina inbetalda eller genom insatsemission tillgodoförda med- lemsinsatser. Beloppet får dock inte överstiga vad som avser honom eller henne i förhållande till övriga medlemmar av föreningens egna kapital enligt den balansräkning som hänför sig till tiden för av- gången. Vid beräkningen av före- ningens egna kapital ska det bortses från uppskrivningsfonden, reserv- fonden, kapitalandelsfonden, fon- den för utvecklingsutgifter och förlagsinsatserna. I en kreditmark- nadsförening får utbetalningar av insatsbelopp dock ske tidigast sex månader efter medlemmens avgång och verkställas bara en gång per kvartal och efter Finansinspek- tionens tillstånd. Ett insatsbelopp i ett institut för elektroniska pengar får betalas ut bara när det kan ske med hänsyn till bestämmelserna i lagen (2011:755) om elektroniska pengar.
Den som har avgått har vidare rätt att i samma ordning som övriga medlemmar få ut vad som avser honom eller henne av beslutad vinstutdelning.
Går föreningen i likvidation inom sex månader från avgången eller meddelas inom samma tid beslut om att försätta föreningen i

Prop. 2015/16:3

2.4

Förslag till lag om ändring i lagen (1987:667)

 

 

om ekonomiska föreningar

 

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 1 §, 5 kap. 8 § och 11 kap. 12 § lagen

 

(1987:667) om ekonomiska föreningar ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 kap.

1 §1 En medlem som har avgått har

rätt att sex månader efter avgången få ut sina inbetalda eller genom insatsemission tillgodoförda med- lemsinsatser. Beloppet får dock inte överstiga vad som belöper på honom eller henne i förhållande till övriga medlemmar av föreningens egna kapital enligt den balansräk- ning som hänför sig till tiden för avgången. Vid beräkningen av före- ningens egna kapital ska bortses från reservfonden, uppskrivnings- fonden och förlagsinsatserna. I en kreditmarknadsförening får utbetal- ningar av insatsbelopp dock ske tidigast sex månader efter medlem- mens avgång och verkställas bara en gång per kvartal och efter Finansinspektionens tillstånd. Ett insatsbelopp i ett institut för elektroniska pengar får betalas ut bara när det kan ske med hänsyn till bestämmelserna i lagen (2011:755) om elektroniska pengar.

Den avgångne har vidare rätt att i samma ordning som övriga med- lemmar få ut vad som belöper på honom eller henne av beslutad vinstutdelning.

Går föreningen i likvidation inom sex månader från avgången eller meddelas inom samma tid beslut om att försätta föreningen i

1 Senaste lydelse 2011:761.

64

Inlösen enligt 7 § sker till det belopp som utgör insatsens storlek enligt förlagsandelsbeviset eller, för förlagsandelar som har regi- strerats hos en central värdepappers- förvarare enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instru- ment, insatsens storlek enligt registreringen. Beloppet får dock inte överstiga det som av fören- ingens eget kapital enligt den senast fastställda balansräkningen, utan anlitande av uppskrivnings- fonden, reservfonden, kapitalan- delsfonden eller fonden för utveck- lingsutgifter, avser andelen i för- hållande till övriga förlagsinsatser.
Om föreningen försätts i kon- kurs på en ansökan som görs inom ett år efter inlösen, ska det som föreskrivs i 4 kap. 2 § om åter- betalning tillämpas i fråga om för- lagsinsatsen. Detta gäller dock inte förlagsinsatser som har kunnat lösas in utan föregående uppsägning.

konkurs, ska den avgångnes rätt att

konkurs, ska rätten för

den som Prop. 2015/16:3

få ut medlemsinsatser bedömas

har avgått att få ut

medlems-

enligt grunderna för reglerna om

insatser bedömas enligt grunderna

skifte av föreningens tillgångar.

för reglerna om skifte

av fören-

 

ingens tillgångar.

 

En medlems rätt enligt första–tredje styckena får begränsas i stadgarna. Detta gäller dock inte i sådana fall som avses i 7 kap. 15 § tredje stycket eller 12 kap. 20 §.

I fall som avses i första stycket fjärde meningen ska Finansinspek- tionen ge tillstånd till utbetalning, om inte kreditmarknadsföreningens förmåga att fullgöra sina förpliktelser äventyras.

5 kap.

8 §2 Inlösen enligt 7 § sker till det

belopp som utgör insatsens storlek enligt förlagsandelsbeviset eller, för förlagsandelar som har regi- strerats hos en central värdepappers- förvarare enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instru- ment, insatsens storlek enligt registreringen. Beloppet får dock inte överstiga vad som av fören- ingens egna kapital enligt den senast fastställda balansräkningen, utan anlitande av reservfonden eller uppskrivningsfonden, belöper på andelen i förhållande till övriga förlagsinsatser.

Om föreningen försätts i kon- kurs på en ansökan som görs inom ett år efter inlösen, skall vad som föreskrivs i 4 kap. 2 § om åter- betalning tillämpas i fråga om för- lagsinsatsen. Detta gäller dock inte förlagsinsatser för vilka inlösen har kunnat ske utan föregående upp- sägning.

11 kap.

12 §3

Likvidatorerna skall för varje

Likvidatorerna ska för varje

räkenskapsår avge en årsredovis-

räkenskapsår avge en årsredovis-

ning, som skall läggas fram på den

ning, som ska läggas fram på den

2Senaste lydelse 2007:870.

3Senaste lydelse 1999:1094.

65

Prop. 2015/16:3

ordinarie

föreningsstämman för

 

godkännande. I fråga om likvida-

 

torernas redovisning och dess be-

 

handling

föreningsstämman

 

tillämpas

inte 7 kap.

4 §

andra

 

stycket 1 och 2 denna lag, 2 kap.

 

1 § andra stycket, 5 kap. 18–25 §§,

 

6 kap.

5 §

årsredovisningslagen

 

(1995:1554) eller 2 kap. 1 §, 5 kap.

 

2 § 3

och

6 kap

3 §

lagen

 

(1995:1559) om årsredovisning i

kreditinstitut och värdepappersbo- lag.

I balansräkningen tas det egna kapitalet upp i en post, varvid in- satskapitalet anges inom linjen och i förekommande fall delas upp på medlemsinsatskapital och förlags- insatskapital.

Ingen tillgång får tas upp till ett högre värde än den beräknas inbr- inga efter avdrag för försäljnings- kostnaderna. Om en tillgång kan beräknas inbringa ett väsentligt högre belopp än det värde som har tagits upp i balansräkningen eller om för en skuld eller en likvida- tionskostnad kan beräknas åtgå ett belopp som väsentligt avviker från den redovisade skulden eller avsät- tningen, skall vid tillgångs- eller skuld- eller avsättningsposten det beräknade beloppet anges inom linjen.

ordinarie föreningsstämman för godkännande. I fråga om likvidato- rernas redovisning och dess be- handling på föreningsstämman tillämpas inte 7 kap. 4 § andra stycket 1 och 2 denna lag, 2 kap. 1 § andra stycket, 5 kap. 20, 37–44 och 48 §§ och 6 kap. 5 § årsredo- visningslagen (1995:1554) eller 2 kap. 1 §, 5 kap. 2 § 4 och 6 kap 3 § lagen (1995:1559) om årsredo- visning i kreditinstitut och värde- pappersbolag.

I balansräkningen tas det egna kapitalet upp i en post. Balans- räkningen ska dock innehålla upp- gift om insatskapitalet, i förekom- mande fall fördelat på medlems- insatskapital och förlagsinsats- kapital.

En tillgång får inte tas upp till ett högre värde än den beräknas in- bringa efter avdrag för försäljnings- kostnaderna. Om en tillgång kan beräknas inbringa ett väsentligt högre belopp än det värde som har tagits upp i balansräkningen eller om det för en skuld eller en likvi- dationskostnad kan beräknas gå åt ett belopp som väsentligt avviker från den redovisade skulden eller avsättningen, ska det beräknade beloppet anges vid tillgångs- eller skuld- eller avsättningsposten.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

2.Lagen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2015.

66

2.5

Förslag till lag om ändring i stiftelselagen

Prop. 2015/16:3

 

(1994:1220)

 

 

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 2 § stiftelselagen (1994:1220) ska ha

 

följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

7kap.

2 §

Vid beräkningen av värdet av

Vid beräkningen av värdet av

stiftelsens tillgångar skall det i den

stiftelsens tillgångar ska det i den

balansräkning som avses i 1 § inom

balansräkning

som

avses

i

1 §

linjen tas upp en post som utvisar

lämnas uppgift om den ökning av

den ökning av tillgångarnas sam-

tillgångarnas

sammanlagda

värde

manlagda värde som skulle följa,

som skulle följa om de redovisades

om de redovisades till försäljnings-

till försäljningsvärdet

med

avdrag

värdet med avdrag för försäljnings-

för försäljningskostnaderna. Sådana

kostnaderna.

Beträffande

sådana

anläggningstillgångar som undergår

anläggningstillgångar som undergår

fortlöpande

värdeminskning

ska

fortlöpande

värdeminskning gäller

dock tas upp till anskaffningsvärdet

dock att de skall tas upp till an-

minskat med nödvändiga avskriv-

skaffningsvärdet minskat med er-

ningar och nedskrivningar, om man

forderliga avskrivningar och ned-

därigenom får ett högre värde.

 

skrivningar, om man därigenom får

 

 

 

 

 

ett högre värde.

 

 

 

 

 

 

Vid beräkningen av summan av

Vid beräkningen av summan av

stiftelsens skulder skall hänsyn inte

stiftelsens skulder ska hänsyn inte

tas till skulder på grund av statligt

tas till skulder på grund av statligt

stöd för vilket återbetalningsskyl-

stöd för vilket återbetalningsskyl-

digheten är beroende av stiftelsens

digheten är beroende av stiftelsens

ekonomiska

ställning, om

stödet,

ekonomiska ställning, om

stödet,

för det fall att stiftelsen försätts i

för det fall att stiftelsen försätts i

konkurs eller träder i likvidation,

konkurs eller träder i likvidation,

skall återbetalas först sedan övriga

ska återbetalas först sedan övriga

skulder till fullo har betalats.

skulder till fullo har betalats.

 

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

2.Lagen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2015.

67

Prop. 2015/16:3

2.6

Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1559)

 

 

om årsredovisning i kreditinstitut och

 

 

värdepappersbolag

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

dels att 1 kap. 4 §, 2 kap. 2 §, 3 kap. 1–3 §§, 4 kap. 1 och 3 §§, 5 kap. 1–4 och 6 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 2–4, 6 a och 7 §§, bilagorna 1 och 2, rubriken till 5 kap. och rubrikerna närmast före 3 kap. 3 § och 5 kap. 2, 4 och 6 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 5 kap. 2 a §, och närmast före 5 kap. 2 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

4 §1

Följande bestämmelser i 1 kap.

Följande bestämmelser i 1 kap.

årsredovisningslagen (1995:1554)

årsredovisningslagen

(1995:1554)

skall tillämpas:

 

ska tillämpas:

 

 

 

3 § första stycket 2 om definition av andelar,

 

 

 

 

4 och 5 §§ om koncern- och

4 § om vad som avses med kon-

intresseföretagsdefinitioner,

cern, moderföretag, dotterföretag

 

 

 

och koncernföretag,

 

 

 

 

 

4 a §

om

vad

som

avses

med

 

 

 

ägarintresse,

 

 

 

 

 

 

5 §

om

vad

som

avses

med

 

 

 

intresseföretag,

 

 

 

 

 

 

5 a §

om

vad

som

avses

med

 

 

 

gemensamt styrt företag,

 

6 § om hänsynstagande till vissa

6 § om hänsynstagande till vissa

rättigheter

hos mellanman

m.m.,

rättigheter hos mellanman m.m.,

samt

 

 

 

 

 

 

 

 

7 § om

skyldighet för

moder-

7 § om skyldighet

för moder-

företag och dotterföretag att lämna

företag och dotterföretag att lämna

varandra upplysningar.

 

varandra upplysningar, och

 

 

 

 

8 och 9 §§ om vad som avses

 

 

 

med närstående.

 

 

 

2 kap.

2 §2

Följande bestämmelser om årsredovisningens innehåll i 2 kap. årsredo- visningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

1 § om årsredovisningens delar,

2 § om överskådlighet och god redovisningssed,

3 § om rättvisande bild,

3 a § om väsentlighet,

4 § om andra grundläggande redovisningsprinciper,

1

Senaste lydelse 2006:872.

2

Senaste lydelse 2008:94.

68

 

5 § om form och språk,

5 § om form m.m.,

Prop. 2015/16:3

6 § om valuta, samt

6 § om valuta, och

 

7 § första och femte–sjunde styckena om årsredovisningens under-

tecknande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 kap.

 

 

 

 

 

 

1 §3

 

 

 

 

Balansräkningen

skall upprättas

Balansräkningen

ska

upprättas

enligt den uppställningsform som

enligt

den uppställningsform som

anges i bilaga 1

till denna lag.

anges

i bilaga 1

till denna lag.

Resultaträkningen

skall upprättas

Resultaträkningen

ska

upprättas

enligt den uppställningsform som

enligt

den uppställningsform som

anges i bilaga 2.

Hänvisningar i

anges i bilaga 2. Hänvisningar i

denna lag till poster gäller poster i

denna lag till poster gäller poster i

dessa uppställningsformer, om inte

dessa uppställningsformer, om inte

annat framgår.

 

 

något annat framgår.

 

Trots bestämmelserna i första

Trots första stycket samt 2 och

stycket samt 2 och 3 §§ får kredit-

3 §§ får kreditinstitut och värde-

institut och värdepappersbolag som

pappersbolag som avses i tredje

avses i tredje stycket dela upp post-

stycket dela upp posterna med

erna med hänsyn till deras karaktär

hänsyn till deras karaktär och rela-

och relativa likviditet, om det är

tiva likviditet, om det är förenligt

förenligt med

2 kap. 2 och 3 §§

med 2 kap. 2 och 3 §§ årsredovis-

årsredovisningslagen (1995:1554).

ningslagen (1995:1554).

 

Bestämmelserna i andra stycket gäller

 

 

 

 

1. företag som omfattas av en kon-

1. företag som omfattas av en kon-

cernredovisning som upprättas med

cernredovisning som upprättas med

tillämpning av de internationella

tillämpning av

de internationella

redovisningsstandarder som avses i

redovisningsstandarder som avses i

Europaparlamentets och rådets för-

Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EG) nr 1606/2002 av den

ordning (EG) nr 1606/2002 av den

19 juli 2002

om

tillämpning av

19 juli

2002 om

tillämpning av

internationella

redovisningsstand-

internationella

redovisningsstand-

arder, och

 

 

arder, i lydelsen enligt Europa-

 

 

 

parlamentets och rådets förord-

 

 

 

ning (EU) 297/2008, och

 

2. andra företag vars aktier eller

2. andra företag vars överlåtbara

skuldebrev är upptagna till handel

värdepapper är upptagna till handel

på en reglerad marknad.

på en reglerad marknad.

 

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela föreskrifter om avvikande uppställningsformer för balans- räkningen och resultaträkningen för värdepappersbolag, om avvikelserna är nödvändiga med hänsyn till dessa bolags särskilda verksamhetsinrikt- ning.

3 Senaste lydelse 2007:542.

69

Prop. 2015/16:3

 

 

 

2 §4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med beaktande av vad som före-

Följande

bestämmelser

om

skrivs i 3 § skall följande bestäm-

balansräkningen

och

resultaträk-

melser om

balansräkningen och

ningen

i 3 kap.

årsredovisnings-

resultaträkningen i 3 kap. årsredo-

lagen (1995:1554) ska tillämpas:

visningslagen

(1995:1554)

tilläm-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 § om balansräkningens innehåll,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 § om resultaträkningens innehåll,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 § första, tredje och fjärde styckena om uppställning och samman-

slagning av poster m.m.,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 § första–tredje styckena om jämförelsetal,

 

 

 

 

 

 

 

5 a § om överkursfonden,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 § om specificering av större periodiseringsposter,

 

 

 

 

 

 

9 § om avsättningar,

 

9 § om avsättningar, och

 

 

 

10 § om specificering av vissa

10 § om specificering av vissa

större avsättningar, samt

 

större avsättningar.

 

 

 

 

13 § om extraordinära intäkter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

och kostnader.

 

 

Vid tillämpningen av 3 kap. 4 §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

årsredovisningslagen ska det som

 

 

 

 

 

sägs där om sammanslagning av

 

 

 

 

 

poster som föregås av arabiska

 

 

 

 

 

siffror i stället gälla poster som

 

 

 

 

 

föregås av små bokstäver.

 

 

Särskilda regler om sammanslag-

Särskilda regler om indelningen av

ning av poster och om åtaganden

eget kapital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 §

Eget kapital ska delas upp på

 

De i 2 § angivna bestämmelserna

i

3 kap.

årsredovisningslagen

följande sätt:

 

 

 

 

 

 

(1995:1554)

skall

tillämpas med

1. I

 

bankaktiebolag

och

andra

följande avvikelser:

 

 

aktiebolag som omfattas av denna

 

1. Vad som i 4 §

fjärde

stycket

lag ska eget kapital delas upp i

sägs om sammanslagning av poster

bundet eget kapital och fritt eget

som föregås av arabiska siffror

kapital

eller

 

ansamlad

förlust.

skall gälla poster som föregås av

Under bundet eget kapital ska det

små bokstäver.

 

 

tas upp Aktiekapital, Uppskrivnings-

 

2. Inom linjen skall, utöver ställ-

fond,

Fond för

utvecklingsutgifter,

da säkerheter och ansvarsförbind-

Reservfond och Kapitalandelsfond.

elser, oåterkalleliga åtaganden som

Under fritt eget kapital ska det tas

innebär risktagande anges.

 

upp fria fonder, var för sig, balan-

 

 

 

 

 

serad vinst eller förlust och vinst

 

 

 

 

 

eller

förlust

för

räkenskapsåret.

 

 

 

 

 

Balanserad förlust och förlust för

 

 

 

 

 

räkenskapsåret

tas då upp

som

4

Senaste lydelse 2006:872.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

avdragsposter.

2.I sparbanker ska eget kapital delas upp i fonder och vinst eller förlust för räkenskapsåret. Med fonder avses Grundfond, Uppskriv- ningsfond, Reservfond, Kapital- andelsfond, Fond för verkligt vär- de, Garantifond och Fond för ut- vecklingsutgifter. Benämningen fond får inte användas för något annat belopp i balansräkningen. Förlust för räkenskapsåret tas upp som avdragspost.

3.I medlemsbanker och kredit- marknadsföreningar ska eget kapi- tal delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust. Under bundet eget kapital ska det tas upp Insatskapital, Upp- skrivningsfond, Fond för utveck- lingsutgifter, Reservfond och Ka- pitalandelsfond. Medlemsinsatser och förlagsinsatser ska redovisas var för sig. Under fritt eget kapital ska det tas upp fria fonder, var för sig, balanserad vinst eller förlust och vinst eller förlust för räkens- kapsåret. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret tas då upp som avdragsposter.

4.Aktiebolag, medlemsbanker och ekonomiska föreningar som omfattas av denna lag ska lämna närmare upplysningar om det be- lopp av fritt eget kapital som inte kan anses utdelningsbart med hän- syn till tillämpliga bestämmelser om kapitalskydd enligt rörelsela- garna för kreditinstitut och värde- pappersbolag, och om de förhållan- den som motiverar bedömningen.

5.Om en sparbank har bidrag till garantifonden i en annan valuta än

iredovisningsvalutan, ska dessa räknas om enligt växelkursen på balansdagen. Skillnaden mellan det omräknade beloppet och mot- svarande belopp vid räkenskaps- årets ingång ska föras mot Andra fonder.

Prop. 2015/16:3

71

Prop. 2015/16:3

 

 

4 kap.

 

 

 

1 §5

Med beaktande av vad som före-

Följande bestämmelser om

skrivs

i 2 §

ska följande

bestäm-

värderingen i 4 kap. årsredovisnings-

melser

om

värderingen

i 4 kap.

lagen (1995:1554) ska tillämpas:

årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas:

1 § första stycket och 2 § om vad som är anläggningstillgångar och

omsättningstillgångar,

 

 

 

 

3 § om anskaffningsvärde för anläggningstillgångar,

 

 

4 § om avskrivning av anläggningstillgångar,

 

 

5 § om nedskrivning av anläggningstillgångar,

 

 

6–8 §§ om uppskrivning

av

6 § om uppskrivning av anlägg-

anläggningstillgångar,

 

ningstillgångar,

 

 

 

 

7 och 8 §§ om ianspråktagande

 

 

av uppskrivningsfonden och fonden

 

 

för utvecklingsutgifter,

 

 

9 § första–fjärde styckena om värdering av omsättningstillgångar,

10 § om värdering av pågående arbeten,

 

 

11 § om varulagrets anskaffningsvärde,

 

 

12 § om redovisning till bestämd mängd och fast värde,

 

 

13 a § om redovisning enligt kapitalandelsmetoden,

 

 

14 § om egna aktier,

 

 

 

 

14 a–14 d §§ om värdering av finansiella instrument,

 

 

14 e § om värdering av säkrade poster,

 

 

15 § om periodisering av

vissa

15 § om periodisering

av vissa

belopp vid upptagande av lån, samt

belopp vid upptagande av lån,

 

 

15 a § om avsättningar, och

16 § om omräkning av förlagsinsatser.

 

 

 

3 §

 

 

 

Med finansiell anläggningstillgång förstås

 

 

1. andelar i intresseföretag och

1. andelar i koncernföretag,

koncernföretag,

 

2. andelar i intresseföretag och

 

 

 

 

gemensamt styrda företag,

 

 

3. ägarintressen

i

övriga

 

 

företag,

 

 

2. värdepapper, och

 

4. värdepapper, och

 

 

3. annan tillgång än tillgång som

5. annan tillgång än tillgång som

skall tas upp i posterna Immateri-

ska tas upp i posterna Immateriella

ella anläggningstillgångar (post 9)

anläggningstillgångar (post 10) och

och Materiella tillgångar (post 10),

Materiella tillgångar (post 11), allt

allt under förutsättning att till-

under förutsättning att tillgångarna

gångarna är avsedda att stadigvar-

är avsedda att stadigvarande inne-

ande innehas i den ordinarie verk-

has i den ordinarie verksamheten.

samheten.

 

 

 

 

5

Senaste lydelse 2011:1555.

72

 

5 kap. Tilläggsupplysningar

 

5 kap. Noter m.m.

Prop. 2015/16:3

 

 

 

 

 

 

 

 

1 §6

 

 

 

Utöver vad som följer av övriga

Följande bestämmelser om upp-

bestämmelser i denna lag ska års-

lysningar i noter i 5 kap. årsredo-

redovisningen innehålla de upplys-

visningslagen (1995:1554) ska

ningar som anges i 3–6 §§ nedan.

tillämpas:

 

 

Upplysningarna ska lämnas i noter.

 

 

 

 

Om det inte står i strid med kravet

 

 

 

 

på överskådlighet, får upplysning-

 

 

 

 

arna i stället lämnas i balansräk-

 

 

 

 

ningen

eller

resultaträkningen.

 

 

 

 

Vidare ska, med beaktande av vad

 

 

 

 

som föreskrivs i 2 §, följande be-

 

 

 

 

stämmelser

om

tilläggsupplys-

 

 

 

 

ningar i

5 kap. årsredovisnings-

 

 

 

 

lagen (1995:1554) tillämpas:

 

3 § om noternas ordningsföljd,

1 § andra stycket

om

hänvis-

ningar till noter,

 

 

 

 

4 § om värderingsprinciper,

2 § om

värderings-

och

omräk-

5 § om

avvikelser från

grund-

ningsprinciper,

 

 

 

 

läggande redovisningsprinciper,

3 § första–tredje

styckena

om

7 § om jämförelsetal,

 

anläggningstillgångar,

 

 

8 § om anläggningstillgångar,

4 a–4 c §§ om finansiella instru-

9 § om goodwill,

 

ment,

 

 

 

 

 

 

10

§ om finansiella instrument,

5 § om

uppskrivningsfond

och

11

§ om uppskrivningsfond,

fond för verkligt värde,

 

 

12

§ om fond för verkligt värde,

8 och

9 §§

om

uppgifter

om

14

§ om ställda säkerheter,

dotterföretag och vissa andra före-

15

§ om eventualförpliktelser,

tag,

 

 

 

 

 

 

16

§ om åtaganden till förmån

11 a § första stycket om ekonom-

för koncernföretag m.fl.,

 

iska arrangemang som inte redo-

17

§ första stycket om ekono-

visas i balansräkningen,

 

 

miska arrangemang som inte redo-

12 § om lån till

ledande

befatt-

visas i balansräkningen,

 

ningshavare,

 

 

 

 

 

18

§ om lån till ledande befatt-

12 a § första och tredje styckena

ningshavare,

 

samt 12 b § om transaktioner med

19

§ om

exceptionella

intäkter

närstående,

 

 

 

 

 

och kostnader,

 

13 § om konvertibla lån,

 

 

20

§ om medelantalet anställda

14 § andra

och

tredje styckena

under räkenskapsåret,

 

om förändringar i eget kapital

21

§ om moderföretag,

 

m.m.,

 

 

 

 

 

 

22

§ om

väsentliga händelser

16 och 17 §§ om upplysningar

efter räkenskapsårets slut,

 

om skatt,

 

 

 

 

 

 

23

§ första stycket och 24 § om

18 § om medelantalet anställda

transaktioner med närstående,

under räkenskapsåret,

 

 

 

25

§ om ytterligare upplysningar

18 b § om

könsfördelningen

om anläggningstillgångar,

 

6 Senaste lydelse 2010:1525.

73

Prop. 2015/16:3 bland ledande befattningshavare, 19–21 §§ om löner, andra ersätt-

ningar och sociala kostnader,

22 § om pensioner och liknande förmåner,

23 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,

24 § om suppleanter och vice verkställande direktör,

25 § om avtal om avgångsveder- lag,

26 § om uppgift om moder- företag, samt

27 § om europabolag och europa- kooperativ.

Vid tillämpningen av 5 kap. 20 och 22 §§ årsredovisningslagen ska samtliga företag som omfattas av denna lag anses som publika aktiebolag.

74

26 § om omsättningstillgångar,

27 § om ytterligare upplysningar om finansiella instrument,

29 och 30 §§ om dotterföretag och vissa andra företag,

32 § om ytterligare upplysningar om lån till ledande befattnings- havare,

33

§ om konvertibla lån,

34

§ om aktiekapitalet,

35

§ om disposition av vinst

eller förlust,

36

§ om skatter,

37

§ om ytterligare upplysningar

om anställda,

38

§ om könsfördelningen bland

ledande befattningshavare,

39

och 40 §§ om löner, andra

ersättningar och sociala kostnader, 41 § om pensioner och liknande

förmåner,

42 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,

43 § om suppleanter och vice verkställande direktör,

44 § om avtal om avgångsveder- lag,

45 § om ytterligare upplysningar om moderföretag,

46 § om ytterligare upplysningar om ställda säkerheter,

48 § om ersättningar till revi- sorer och revisionsföretag, och

49 § om europabolag och europa- kooperativ.

Vid tillämpningen av 5 kap. 40 och 41 §§ årsredovisningslagen ska samtliga företag som omfattas av denna lag anses som publika aktiebolag.

Upplysningarna ska lämnas i noter.

Särskilda regler om övriga upplys- ningar
2 a §
Utöver det som följer av övriga bestämmelser i denna lag ska års- redovisningen innehålla de upp- lysningar som anges i 3–6 §§. Upplysningarna ska lämnas i noter. Om det inte står i strid med kravet på överskådlighet, får upplysning- arna i stället lämnas i balansräk-

Särskilda regler om tilläggsupp-

Särskilda regler om upplysningar i Prop. 2015/16:3

lysningar

 

 

 

 

noter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 §7

 

 

 

 

 

 

 

De i 1 § angivna bestämmelserna

De i 1 § angivna bestämmelserna

i

5 kap.

årsredovisningslagen

i

5 kap.

årsredovisningslagen

(1995:1554)

skall

tillämpas

med

(1995:1554)

ska tillämpas

med

följande avvikelser:

 

 

följande avvikelser:

 

 

 

1. Fråga om tillstånd enligt 9 §

1. Vid tillämpningen av 15 § ska

andra stycket att utelämna upp-

upplysning lämnas särskilt om

 

gifter om dotterföretag och vissa

a) accepterade och endosserade

andra företag prövas av Finans-

växlar,

 

 

 

 

 

 

inspektionen.

 

 

 

 

b) garantier,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) oåterkalleliga åtaganden som

 

 

 

 

 

 

 

innebär risktagande, varvid åtag-

 

 

 

 

 

 

 

anden till följd av återköpstrans-

 

 

 

 

 

 

 

aktioner ska anges särskilt, och

 

 

 

 

 

 

 

d) övriga eventualförpliktelser.

2. Vid

tillämpningen av

12 §

2. Vid tillämpningen

av

18 §

andra stycket första meningen om

andra stycket första meningen om

lån

till

ledande

befattningshavare

lån

till

ledande befattningshavare

får

upplysning

om huvudsakliga

får

upplysning

om

huvudsakliga

lånevillkor, räntesatser samt under

lånevillkor, räntesatser samt under

räkenskapsåret återbetalda belopp

räkenskapsåret

återbetalda belopp

utelämnas.

 

 

 

 

utelämnas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Fråga om tillstånd enligt 30 §

 

 

 

 

 

 

 

första stycket att utelämna upp-

 

 

 

 

 

 

 

gifter om dotterföretag och vissa

 

 

 

 

 

 

 

andra företag prövas av Finans-

 

 

 

 

 

 

 

inspektionen.

 

 

 

 

 

3. Uppgifter som skall lämnas

4. Uppgifter

som

ska

lämnas

enligt 20 §

första

stycket 2

om

enligt

40 §

första

stycket 2

om

löner och ersättningar till anställda,

löner och ersättningar till anställda

skall även omfatta löner och

ska även omfatta löner och ersätt-

ersättningar till delegater i bank.

ningar till delegater i banker.

 

7 Senaste lydelse 1999:1113.

75

Prop. 2015/16:3

 

 

 

 

 

 

ningen eller resultaträkningen.

 

 

 

 

 

 

 

3 §8

 

 

 

 

 

 

Utöver vad som följer av 1 §

Utöver det som följer av 1 § ska

skall följande uppgifter lämnas om

följande uppgifter lämnas om till-

tillgångar:

 

 

 

 

gångar:

 

 

 

 

 

1. För

överlåtbara

värdepapper

1. För

överlåtbara

värdepapper

som inte tas upp till sitt verkliga

som inte tas upp till sitt verkliga

värde enligt 4 kap. 14 a § årsredo-

värde enligt 4 kap. 14 a § årsredo-

visningslagen

(1995:1554)

skall

visningslagen

(1995:1554)

ska

uppgift

 

lämnas

om

skillnaden

uppgift

 

lämnas

om

skillnaden

mellan

 

anskaffningsvärde

och

mellan

 

anskaffningsvärde

och

verkligt värde. Den del som avser

verkligt värde. Den del som avser

värdepapper som tas upp till det

värdepapper som tas upp till det

lägsta

av anskaffningsvärdet

och

lägsta

av anskaffningsvärdet

och

nettoförsäljningsvärdet enligt

9 §

nettoförsäljningsvärdet enligt

9 §

samma kapitel skall anges särskilt.

samma kapitel ska anges särskilt.

2. Om det bokförda värdet för

2. Om det bokförda värdet för

räntebärande värdepapper som inte

räntebärande värdepapper som inte

tas upp till sitt verkliga värde

tas upp till sitt verkliga värde

enligt

4 kap.

14 a §

årsredovis-

enligt

4 kap.

14 a §

årsredovis-

ningslagen överstiger eller under-

ningslagen överstiger eller under-

skrider det belopp som skall infrias

skrider det belopp som ska infrias

på förfallodagen, skall mellanskill-

på förfallodagen, ska mellanskill-

naden anges. Summan av överstig-

naden anges. Summan av överstig-

ande belopp skall anges för sig och

ande belopp ska anges för sig och

summan av underskridande belopp

summan av underskridande belopp

skall anges för sig.

 

 

ska anges för sig.

 

 

 

3. Större belopp i posten Övriga

3. Större belopp i posten Övriga

tillgångar (post 12) skall specifi-

tillgångar (post 13) ska specifi-

ceras till sin storlek och art.

 

ceras till sin storlek och art.

 

4. Varje tillgångspost skall delas

4. Varje tillgångspost ska delas

upp i sådana tillgångar som enligt

upp i sådana tillgångar som enligt

4 kap. årsredovisningslagen tas upp

4 kap. årsredovisningslagen tas upp

a) med utgångspunkt i anskaff-

a) med utgångspunkt i anskaff-

ningsvärdet enligt 3 §,

 

 

ningsvärdet enligt 3 §,

 

 

b) till

det

lägsta

av anskaff-

b) till

det

lägsta

av anskaff-

ningsvärdet och

nettoförsäljnings-

ningsvärdet och

nettoförsäljnings-

värdet enligt 9 §, och

 

 

värdet enligt 9 §, och

 

 

c) till sitt verkliga värde enligt

c) till sitt verkliga värde enligt

14 a §.

 

 

 

 

 

 

14 a §.

 

 

 

 

 

 

8 Senaste lydelse 2003:772.

76

Upplysningar

om

skulder

och

Upplysningar om skulder

Prop. 2015/16:3

indelning av eget kapital

 

 

 

 

 

 

 

4 §9

 

Utöver vad som följer av 1 § ska

Utöver det som följer av 1 § ska

följande

uppgifter

lämnas

om

följande upplysningar lämnas om

skulder och eget kapital:

 

skulder:

 

1. För varje efterställd skuld som

1. För varje efterställd skuld som

uppgår till mer än tio procent av

uppgår till mer än tio procent av

samtliga

efterställda

skulder,

ska

samtliga efterställda skulder,

ska

uppgift

lämnas om

lånebelopp,

upplysning lämnas om lånebelopp,

lånevaluta, räntesats, förfallodag,

lånevaluta, räntesats, förfallodag,

omständigheter som kan medföra

omständigheter som kan medföra

förtida återbetalning, efterställnings-

förtida återbetalning, efterställnings-

villkoren

samt

förutsättningar

och

villkoren samt förutsättningar

och

villkor för betalning på förfallo-

villkor för betalning på förfallo-

dagen eller för konvertering. Vidare

dagen eller för konvertering. Vidare

ska sammanfattande

upplysningar

ska sammanfattande upplysningar

lämnas om vilka regler som gäller

lämnas om vilka regler som gäller

för övriga efterställda skulder.

 

för övriga efterställda skulder.

 

2.Större belopp i posten Övriga skulder (post 4) ska specificeras till sin storlek och art.

3.I bankaktiebolag och andra

aktiebolag som omfattas av denna lag ska eget kapital delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust. Under bundet eget kapital ska tas upp Aktiekapital, Uppskrivnings- fond, Reservfond och Kapital- andelsfond. Under fritt eget kapi- tal ska tas upp fria fonder, var för sig, balanserad vinst eller förlust samt vinst eller förlust för räken- skapsåret. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret tas där- vid upp som avdragsposter.

4. I sparbank ska eget kapital delas upp i fonder och vinst eller förlust för räkenskapsåret. Med fonder avses Grundfond, Upp- skrivningsfond, Reservfond, Kapi- talandelsfond, Fond för verkligt värde samt Garantifond. Benämn- ingen fond får inte användas för annat belopp i balansräkningen. Förlust för räkenskapsåret tas upp

9 Senaste lydelse 2011:764.

77

Prop. 2015/16:3

78

som avdragspost.

5. I medlemsbank och kredit- marknadsförening ska eget kapital delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust. Under bundet eget kapital ska tas upp Insatskapital, Upp- skrivningsfond, Reservfond och Kapitalandelsfond. Medlemsinsatser och förlagsinsatser ska redovisas var för sig. Under fritt eget kapital ska tas upp fria fonder, var för sig, balanserad vinst eller förlust samt vinst eller förlust för räkenskaps- året. Balanserad förlust och för- lust för räkenskapsåret tas därvid

upp som avdragsposter.

6. Aktiebolag,

medlemsbanker

och ekonomiska

föreningar som

omfattas av denna lag ska lämna

närmare upplysningar om det be- lopp av fritt eget kapital som inte

kan anses utdelningsbart med hän-

 

syn

till

tillämpliga

bestämmelser

 

om kapitalskydd enligt rörelse-

 

lagarna

för

kreditinstitut

och

 

värdepappersbolag,

samt

om

de

 

förhållanden som motiverar be-

 

dömningen.

 

 

 

 

 

7. Om en sparbank har bidrag

 

till garantifonden i annan valuta

 

än

i

redovisningsvalutan,

ska

 

dessa räknas om enligt växel-

 

kursen på balansdagen. Skillnaden

 

mellan

det omräknade

beloppet

 

och

motsvarande

belopp

vid

 

räkenskapsårets ingång, ska föras

 

mot Andra fonder.

 

 

 

 

Upplysningar

om

intresse-

och

Upplysningar om koncernföretag

koncernföretag

 

 

 

 

och vissa andra företag

 

 

 

 

 

 

 

6 §

Utöver vad som följer av 1 § skall följande uppgifter lämnas om intresseföretag och koncernföretag.

1. För var och en av tillgångs- posterna Belåningsbara statsskuld-

Utöver det som följer av 1 § ska följande upplysningar lämnas om koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i.

1. För var och en av tillgångs- posterna Belåningsbara statsskuld-

förbindelser m.m. (post 2), Utlån- ing till kreditinstitut (post 3), Utlåning till allmänheten (post 4) och Obligationer och andra ränte- bärande värdepapper (post 5) skall uppgift lämnas om de fordringar som avser intresseföretag och om de fordringar som avser koncern- företag.

2.För var och en av skuld- posterna Skulder till kreditinstitut (post 1), In- och upplåning från allmänheten (post 2), Emitterade värdepapper m.m. (post 3) och Efterställda skulder (post 7) skall uppgift lämnas om de skulder som avser intresseföretag och om de skulder som avser koncernföretag.

3.Uppgift om efterställda till- gångar avseende intresseföretag och koncernföretag skall lämnas särskilt för varje tillgångspost.

förbindelser m.m. (post 2), Utlån- Prop. 2015/16:3 ing till kreditinstitut (post 3),

Utlåning till allmänheten (post 4) och Obligationer och andra ränte- bärande värdepapper (post 5) ska upplysning lämnas om de fordr- ingar som avser koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag respektive övriga företag som det finns ett ägarintresse i.

2.För var och en av skuld- posterna Skulder till kreditinstitut (post 1), In- och upplåning från allmänheten (post 2), Emitterade värdepapper m.m. (post 3) och Efterställda skulder (post 7) ska upplysning lämnas om de skulder som avser koncernföretag, intres- seföretag, gemensamt styrda före- tag respektive övriga företag som det finns ett ägarintresse i.

3.Upplysning om efterställda tillgångar för koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag respektive övriga företag som det finns ett ägarintresse i ska lämnas särskilt för varje tillgångs- post.

6 kap.

1 §10

Följande bestämmelser i 6 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

1 § första–fjärde styckena om förvaltningsberättelsens innehåll, 2 § om förslag till dispositioner av vinst eller förlust m.m.,

2 a § om vissa upplysningar i förvaltningsberättelsen i aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en mot- svarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

3 § första stycket om vissa upplysningar om ekonomiska föreningar, samt

5 § om kassaflödesanalys.

Bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag och värdepappersbolag, vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige, ska även tillämpa 6 kap. 1 a § årsredovisningslagen om förvaltningsberättelsens innehåll.

Bankaktiebolag, kreditmarknads-

Bankaktiebolag, kreditmarknads-

bolag och värdepappersbolag, vars

bolag och värdepappersbolag, vars

10 Senaste lydelse 2014:563.

 

79

Prop. 2015/16:3 aktier, teckningsoptioner eller skul- debrev är upptagna till handel på en reglerad marknad, ska även tillämpa 6 kap. 6–9 §§ årsredovisningslagen om bolagsstyrningsrapport.

överlåtbara värdepapper är upp- tagna till handel på en reglerad marknad, ska även tillämpa 6 kap. 6–9 §§ årsredovisningslagen om bolagsstyrningsrapport.

 

7 kap.

 

 

 

 

2 §11

 

 

 

Med beaktande av vad som före-

Följande

bestämmelser

om

skrivs i 3 § ska följande bestäm-

koncernredovisning i 7 kap.

års-

melser om

koncernredovisning i

redovisningslagen (1995:1554) ska

7 kap.

årsredovisningslagen

tillämpas:

 

 

 

(1995:1554) tillämpas:

 

 

 

 

4 § om koncernredovisningens delar,

 

 

 

5 § om dotterföretag som ska omfattas av koncernredovisningen,

 

6 § om överskådlighet, god redovisningssed och rättvisande bild,

 

7 § andra stycket om valuta,

 

 

 

 

8 § första meningen om allmänna krav på koncernbalansräkningen och

koncernresultaträkningen,

 

 

 

 

9 § om minoritetsandelar,

9 § om innehav

utan bestäm-

10 § om balansdag,

mande inflytande,

 

 

 

 

 

 

12 § om enhetliga principer för koncernredovisningen och årsredo-

visningen,

 

 

 

 

 

13 § om elimineringar mellan koncernföretag,

 

 

 

15 § om förändringar i koncernens sammansättning,

 

 

16 och 17 §§ om uppgifter om

16 och 17 §§ om dotterföretag

dotterföretag och vissa andra före-

och vissa andra företag,

 

tag,

 

 

 

 

 

18–23 §§ om hur dotterföretag ska räknas in i koncernredovisningen,

25–30 §§ om hur andelar i intres-

25–30 §§ om hur andelar i intres-

seföretag och vissa andra företag

seföretag och gemensamt styrda

ska räknas in i koncernredovis-

företag ska räknas in i koncern-

ningen, och

 

redovisningen, och

 

 

31 § andra och tredje styckena om koncernens system för intern

kontroll och riskhantering.

 

 

 

 

 

3 §12

 

 

 

De i 2 §

angivna bestämmel-

De i 2 §

angivna bestämmel-

serna i 7 kap. årsredovisningslagen

serna i 7 kap. årsredovisningslagen

(1995:1554)

skall tillämpas med

(1995:1554)

ska

tillämpas

med

följande avvikelser:

följande avvikelser:

 

 

1. Tillämpas 5 § tredje stycket 3

1. Tillämpas 5 § andra stycket 3

om utelämnande av vissa dotter-

om utelämnande av vissa dotter-

företag för andelar som innehas

företag för andelar som innehas

som ett led

i en finansiell stöd-

som ett led

i en finansiell

stöd-

11

Senaste lydelse 2009:35.

12

Senaste lydelse 2004:1175.

80

 

aktion för en rekonstruktion eller räddning av ett dotterföretag som är ett kreditinstitut eller värde- pappersbolag, skall moderföretaget

i en not upplysa om arten av och villkoren för den finansiella stödaktionen, samt

till sin koncernredovisning foga dotterföretagets årsredovis- ning.

2. Fråga om tillstånd enligt 17 § att utelämna uppgifter om dotter- företag och vissa andra företag prövas av Finansinspektionen.

aktion

för en rekonstruktion eller Prop. 2015/16:3

räddning av ett dotterföretag som

är ett

kreditinstitut eller värde-

pappersbolag, ska moderföretaget

i en not upplysa om arten av och villkoren för den finansiella stödaktionen, och

till sin koncernredovisning foga dotterföretagets årsredovis- ning.

2. Frågor om tillstånd enligt

17 § att utelämna uppgifter om dotterföretag och vissa andra före- tag prövas av Finansinspektionen.

4 §13

För koncernredovisningen gäller i tillämpliga delar

1. de allmänna bestämmelserna om årsredovisningen i 2 kap. 2 §, med

undantag

för

hänvisningarna till

2 kap. 1–3 §§ årsredovisningslagen

(1995:1554),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. bestämmelserna

om

balans-

2. bestämmelserna

om

balans-

räkning och resultaträkning i 3 kap.,

räkning och resultaträkning i 3 kap.,

med det tillägget att vad som

 

 

 

 

 

 

avsatts till kapitalandelsfonden ska

 

 

 

 

 

 

tas upp som bundet kapital under

 

 

 

 

 

 

Andra fonder (post 12) i koncern-

 

 

 

 

 

 

balansräkningen,

 

 

 

 

 

 

 

 

3. bestämmelserna om värderingsregler i 4 kap.,

 

 

 

4. bestämmelserna

om

tilläggs-

4. bestämmelserna om noter m.m.

upplysningar i 5 kap., med undantag

i 5 kap., med undantag för 2 § 1 och

för 2 § 1

och

hänvisningarna till

hänvisningarna till 5 kap. 21, 29,

5 kap. 8, 9 och 26 §§ årsredovis-

30 och

45 §§

årsredovisnings-

ningslagen, samt

 

 

lagen, och

 

 

 

 

5. bestämmelserna

om

förvalt-

5. bestämmelserna

om

förvalt-

ningsberättelse

och

kassaflödes-

ningsberättelse och

kassaflödes-

analys i 6 kap. 1 § första stycket,

analys i 6 kap. 1 § första stycket,

med undantag för hänvisningen till

med undantag för hänvisningen till

6 kap. 2 och 3 §§ årsredovisnings-

6 kap.

2 §

första

stycket

och 3 §

lagen.

 

 

 

 

årsredovisningslagen.

 

 

Trots vad som följer av första

Trots första stycket 4 får uppgifter

stycket 4 får uppgifter enligt 5 kap.

enligt

5 kap. 40 § tredje

stycket

20 § tredje stycket tredje meningen

tredje

meningen

och

5 kap. 41 §

och 5 kap. 22 § andra stycket tredje

andra stycket tredje meningen års-

meningen

årsredovisningslagen

redovisningslagen utelämnas i fråga

utelämnas i fråga om dotterföretag.

om dotterföretag. Vid tillämp-

Vid tillämpningen av dessa bestäm-

ningen av dessa bestämmelser ska

melser ska dock de lämnade upp-

dock de lämnade uppgifterna inne-

13 Senaste lydelse 2014:563.

81

Prop. 2015/16:3 gifterna innefatta även löner och andra förmåner från koncern- företag.

fatta även löner och andra för- måner från koncernföretag.

 

 

 

 

 

 

6 a §14

 

 

 

 

 

 

Ett

moderföretag

behöver

inte

Ett

moderföretag

behöver inte

upprätta

koncernredovisning,

om

upprätta

någon

koncernredovis-

moderföretagets

samtliga dotter-

ning om samtliga dotterföretag,

företag är av ringa betydelse med

såväl var för sig som tillsammans,

hänsyn till kravet

i 7 kap.

6 §

är utan väsentlig betydelse.

årsredovisningslagen

(1995:1554)

 

 

 

 

 

 

 

på rättvisande bild. Koncernredo-

 

 

 

 

 

 

 

visning ska dock upprättas, om två

 

 

 

 

 

 

 

eller flera dotterföretag tillsammans

 

 

 

 

 

 

 

har mer än sådan ringa betydelse.

Ett

moderföretag

behöver inte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heller upprätta någon koncern-

 

 

 

 

 

 

 

redovisning

om

moderföretagets

 

 

 

 

 

 

 

samtliga dotterföretag inte behö-

 

 

 

 

 

 

 

ver omfattas av en koncernredo-

 

 

 

 

 

 

 

visning av skäl som anges i 7 kap.

 

 

 

 

 

 

 

5 § andra stycket årsredovisnings-

 

 

 

 

 

 

 

lagen (1995:1554).

 

 

 

 

 

 

 

 

7 §15

 

 

 

 

 

 

Företag som avses i 1 § och som

Företag som avses i 1 § och som

omfattas av artikel 4 i Europaparla-

omfattas av artikel 4 i Europaparla-

mentets

och

rådets

förordning

mentets

och

rådets

förordning

(EG) nr 1606/2002 av den 19 juli

(EG) nr 1606/2002 av den 19 juli

2002 om tillämpning av inter-

2002 om tillämpning av inter-

nationella redovisningsstandarder

nationella redovisningsstandarder,

ska

tillämpa

enbart

följande

i lydelsen enligt Europaparla-

bestämmelser i detta kapitel:

 

mentets

och

rådets

förordning

 

 

 

 

 

 

 

(EU)

297/2008,

ska

tillämpa

 

 

 

 

 

 

 

enbart

följande

bestämmelser i

 

 

 

 

 

 

 

detta kapitel:

 

 

 

 

1. 1 § om skyldighet att upprätta koncernredovisning och i vissa fall

kapitaltäckningsanalys,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 2 § vad gäller hänvisningen

2. 2 §

när

det

gäller

hänvis-

till

 

 

 

 

 

 

ningen till

 

 

 

 

a)7 kap. 4 § första stycket 4 årsredovisningslagen (1995:1554) om förvaltningsberättelse,

b)7 kap. 12 § första stycket samma lag om enhetliga värderings- principer,

c)7 kap. 31 § andra och tredje styckena samma lag om koncernens system för intern kontroll och riskhantering,

14

Senaste lydelse 2010:687.

15

Senaste lydelse 2010:1525.

82

 

3. 4 § vad gäller hänvisningarna till

a)2 kap. 2 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till års- redovisningslagens bestämmelser

i2 kap. 5 § om språk och form samt 2 kap. 7 § om underteck- nande,

b)5 kap. 1 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till följande bestämmelser i 5 kap. årsredovisningslagen:

12 § om lån till ledande be- fattningshavare,

18 § om medelantalet an- ställda under räkenskapsåret,

18 b § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,

20 § första stycket 1 samt andra och tredje styckena samt 21 § om löner, ersättningar och sociala kostnader,

22 § om pensioner och liknande förmåner,

23 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,

24 § om suppleanter och vice verkställande direktör, och

25 § om avtal om avgångs- vederlag,

c)5 kap. 2 § 2 denna lag med särskilda regler om tilläggsupp- lysningar,

d)5 kap. 4 § 3–6 denna lag om indelning av eget kapital,

e)6 kap. 1 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till 6 kap. 1 § första–tredje styckena års- redovisningslagen om förvalt- ningsberättelsens innehåll och till 6 kap. 2 a § årsredovisningslagen om vissa upplysningar i förvalt-

3. 4 § när det gäller hänvis- ningarna till

a)2 kap. 2 § denna lag, i den del som paragrafen hänvisar till årsredovisningslagens bestäm- melser i 2 kap. 5 § om form m.m. och 2 kap. 7 § om underteck- nande,

b)3 kap. 3 § 1–4 denna lag om indelningen av eget kapital,

c)5 kap. 1 § denna lag, i den del som paragrafen hänvisar till följande bestämmelser i 5 kap. årsredovisningslagen:

18 § om lån till ledande be- fattningshavare,

20 § om medelantalet an- ställda under räkenskapsåret,

– 32 § om ytterligare upplys- ningar om lån till ledande befatt- ningshavare,

– 37 § om ytterligare upplys-

ningar om anställda,

38 § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,

40 § första stycket 1 och andra och tredje styckena om löner och andra ersättningar,

41 § om pensioner och liknande förmåner,

42 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,

43 § om suppleanter och vice verkställande direktör,

44 § om avtal om avgångs- vederlag, och

48 § om ersättningar till revisorer och revisionsföretag,

d) 5 kap. 2 § 2 denna lag med särskilda regler om upplysningar

inoter,

e) 6 kap. 1 § denna lag, i den del som paragrafen hänvisar till 6 kap. 1 § första–tredje styckena årsredovisningslagen om förvalt- ningsberättelsens innehåll och till 6 kap. 2 a § årsredovisningslagen om vissa upplysningar i förvalt-

Prop. 2015/16:3

83

Prop. 2015/16:3

ningsberättelsen,

ningsberättelsen,

 

f) 6 kap.

2 § denna lag om

f) 6 kap.

2 § denna lag om

 

särskilda upplysningar i förvalt-

särskilda upplysningar i förvalt-

 

ningsberättelsen, samt

ningsberättelsen, och

 

4. 5–6 a §§ om när koncernredovisning inte behöver upprättas.

 

Företaget behöver inte lämna

Företaget

behöver inte lämna

 

upplysningar enligt 6 kap. 1 § om

upplysningar enligt 6 kap. 1 § om

 

upplysningarna lämnas på annan

upplysningarna lämnas på någon

 

plats i redovisningen. I sådant

annan plats i redovisningen. I så-

 

fall ska

förvaltningsberättelsen

dant fall ska förvaltningsberätt-

 

innehålla en hänvisning till den

elsen innehålla en hänvisning till

 

plats där uppgifterna har lämnats.

den plats där uppgifterna har

 

 

 

lämnats.

 

84

Bilaga 116

Prop. 2015/16:3

Uppställningsform för balansräkning

TILLGÅNGAR

1.Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker

2.Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m.

3.Utlåning till kreditinstitut

4.Utlåning till allmänheten

5.Obligationer och andra räntebärande värdepapper

6.Aktier och andelar (som inte ingår i post 7, 8 eller 9)

7. Aktier och andelar i intresse-

7. Aktier och andelar i intresse-

företag

företag och gemensamt styrda före-

 

tag

8. Aktier och andelar i koncernföretag

 

9. Ägarintressen i övriga företag

9. Immateriella

10. Immateriella

anläggningstillgångar

anläggningstillgångar

a) Goodwill

a) Goodwill

b) Andra immateriella anläg-

b) Andra immateriella anlägg-

gningstillgångar

ningstillgångar

10. Materiella tillgångar

11. Materiella tillgångar

a) Inventarier

a) Inventarier

b) Leasingobjekt

b) Leasingobjekt

c) Byggnader och mark

c) Byggnader och mark

11. Tecknat ej inbetalt kapital

12. Tecknat ej inbetalt kapital

12. Övriga tillgångar

13. Övriga tillgångar

13. Förutbetalda kostnader och

14. Förutbetalda kostnader och

upplupna intäkter

upplupna intäkter

Summa tillgångar

SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL

1.Skulder till kreditinstitut

2.In- och upplåning från allmänheten

a)Inlåning

b)Upplåning

3.Emitterade värdepapper m.m.

a)Emitterade skuldebrev

b)Övriga

4.Övriga skulder

5.Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

6.Avsättningar

a)Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

b)Avsättningar för skatter

c)Övriga avsättningar

7.Efterställda skulder

16 Senaste lydelse 2004:1175.

85

Prop. 2015/16:3 8. Obeskattade reserver

9.Aktiekapital / Grundfond / Insatskapital

10.Överkursfond

11.Uppskrivningsfond

12.Andra fonder

a)Reservfond

b)Kapitalandelsfond

c)Fond för verkligt värde

d)Garantifond

 

e) Fond för utvecklingsutgifter

e) Övriga fonder

f) Övriga fonder

13.Balanserad vinst eller förlust

14.Årets resultat

Summa skulder, avsättningar och eget kapital

POSTER INOM LINJEN

1.Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder och för såsom avsättningar redovisade förpliktelser, varje slag för sig

2.Övriga ställda panter och jämförliga säkerheter, varje slag för sig

3.Ansvarsförbindelser

a)Accepterade och endosse- rade växlar

b)Garantier

c)Övriga ansvarsförbindelser

4.Åtaganden

a)Åtaganden till följd av återköpstransaktioner

b)Övriga åtaganden

86

Bilaga 2

Prop. 2015/16:3

Uppställningsform för resultaträkning

1.Ränteintäkter

2.Leasingintäkter

3.Räntekostnader

4.Erhållna utdelningar

5.Provisionsintäkter

6.Provisionskostnader

7.Nettoresultat av finansiella transaktioner

8.Övriga rörelseintäkter

9.Allmänna administrationskostnader

10.Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggnings- tillgångar

11.Övriga rörelsekostnader

12.Kreditförluster, netto

13.Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar

14.Återföringar av nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar

15.Extraordinära intäkter

16.Extraordinära kostnader

17. Bokslutsdispositioner

15. Bokslutsdispositioner

18. Skatt på årets resultat

16. Skatt på årets resultat

19. Övriga skatter

17. Övriga skatter

20. Årets resultat

18. Årets resultat

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

2.Lagen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2015.

87

Prop. 2015/16:3 2.7 Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

dels att 1 kap. 3 §, 2 kap. 2 §, 3 kap. 2–4 §§, 4 kap. 1 och 2 §§, 5 kap. 1, 2, 4 och 6 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 2–5 §§, bilagorna 1 och 2, rubriken till 5 kap. och rubrikerna närmast före 3 kap. 3 och 4 §§, 5 kap. 2, 4 och 6 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 5 kap. 2 a §, och närmast före 5 kap. 2 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

3 §1

Följande

bestämmelser i

1 kap.

Följande

bestämmelser i 1 kap.

årsredovisningslagen

(1995:1554)

årsredovisningslagen

(1995:1554)

skall tillämpas:

 

 

ska tillämpas:

 

 

 

3 § första stycket 2 om definition av andelar,

 

 

 

 

4 och 5 §§ om koncern- och

3 § första stycket 2 om definition

intresseföretagsdefinitioner,

av andelar,

 

 

 

 

 

 

 

 

4 § om vad som avses med kon-

 

 

 

 

cern, moderföretag, dotterföretag

 

 

 

 

och koncernföretag,

 

 

 

 

 

 

4 a §

om

vad

som

avses

med

 

 

 

 

ägarintresse,

 

 

 

 

 

 

 

5 §

om

vad

som

avses

med

 

 

 

 

intresseföretag,

 

 

 

 

 

 

 

5 a §

om

vad

som

avses

med

 

 

 

 

gemensamt styrt företag,

 

6 § om hänsynstagande till vissa

6 § om hänsynstagande till vissa

rättigheter

hos mellanman

m.m.,

rättigheter hos mellanman m.m.,

samt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 § om

skyldighet

för

moder-

7 § om skyldighet

för moder-

företag och dotterföretag att lämna

företag och dotterföretag att lämna

varandra upplysningar.

 

 

varandra upplysningar, och

 

 

 

 

 

8 och 9 §§ om vad som avses

 

 

 

 

med närstående.

 

 

 

2 kap.

2 §2

Följande bestämmelser om årsredovisningens innehåll i 2 kap. års- redovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

1 § första stycket om årsredovisningens delar,

2 § om överskådlighet och god redovisningssed,

3 § om rättvisande bild,

3 a § om väsentlighet,

1

Senaste lydelse 2006:873.

2

Senaste lydelse 2008:95.

88

 

4

§ om andra grundläggande redovisningsprinciper,

 

Prop. 2015/16:3

5

§ om form och språk,

 

5 § om form m.m.,

 

6

§ om valuta, samt

 

6 § om valuta, och

 

7

§ första och femte–sjunde styckena om årsredovisningens under-

tecknande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 kap.

 

 

 

 

 

 

2 §3

 

 

 

Med beaktande av det som före-

Följande

bestämmelser

om

skrivs i 3 § ska följande bestäm-

balansräkningen

och resultaträk-

melser om balansräkningen och re-

ningen i 3 kap.

årsredovisnings-

sultaträkningen i 3 kap. årsredovis-

lagen (1995:1554) ska tillämpas:

ningslagen (1995:1554) tillämpas:

 

 

 

 

1

§ om balansräkningens innehåll,

 

 

 

 

2

§ om resultaträkningens innehåll,

 

 

 

 

4

§ första, tredje och fjärde styckena om uppställning och sam-

manslagning av poster m.m.,