Regeringens proposition 2015/16:10

Värdepapperscentraler och kontoföring av

Prop.

finansiella instrument

2015/16:10

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 29 oktober 2015

Stefan Löfven

Ibrahim Baylan

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Den 17 september 2014 trädde Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappers- avveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012 i kraft. Förordningen är direkt tillämplig i varje medlemsstat. Vid sidan av de direkt tillämpliga reglerna innehåller dock förordningen flera regler som förutsätter att medlemsstaterna inför olika bestämmelser som kompletterar förordningen. Det gäller bl.a. behörig myndighet, tillsynsbefogenheter och sanktioner. Därutöver ger förordningen utrymme för medlemsstaterna att införa vissa kompletterande regler om de så önskar. Detta gäller framför allt möjligheten att tillåta att s.k. kontoförande institut vidtar registreringsåtgärder i avstämningsregister. Förordningen innehåller vidare övergripande regler om kontoföring av finansiella instrument, men lämnar öppet för medlemsstaterna att fastställa de närmare bestämmelser som ska gälla i det avseendet. Förordningen innehåller slutligen ändringar i vissa EU-rättsakter.

I denna proposition föreslås ändringar i lagen (1998:1479) om konto- föring av finansiella instrument (kontoföringslagen) med huvudsakligt syfte att anpassa svensk rätt till förordningen. Det föreslås att termen värdepapperscentral ersätter termen central värdepappersförvarare och att rubriken till kontoföringslagen ändras till lagen om värdepappers- centraler och kontoföring av finansiella instrument. Det föreslås vidare nya bestämmelser om behörig myndighet, tillsynsbefogenheter och sanktioner m.m. samt att bestämmelserna om auktorisation av centrala

1

Prop. 2015/16:10 värdepappersförvarare upphävs. Det föreslås även följdändringar i annan lagstiftning.

I propositionen föreslås ändringar i aktiebolagslagen (2005:551) som innebär att svenska avstämningsbolag ska få registrera aktierna i bolaget hos vilken värdepapperscentral som helst inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Det föreslås också vissa ändringar i samma lag avseende ansvaret för aktieboken. Som en följd av dessa förslag föreslås att utländska värdepapperscentraler i vissa fall ska vara skyldiga att lämna ett åtagande att följa relevanta skatterättsliga bestämmelser.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2016.

2

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ................................................................

9

2

Lagtext

...........................................................................................

10

 

2.1 ....................

Förslag till lag om ändring i föräldrabalken

10

 

2.2 ................

Förslag till lag om ändring i utsökningsbalken

13

2.3Förslag till lag om ändring i lagen (1936:83)

angående vissa utfästelser om gåva.................................

16

2.4Förslag till lag om ändring i kupongskattelagen

(1970:624) .......................................................................

18

2.5Förslag till lag om ändring i förmånsrättslagen

(1970:979) .......................................................................

26

2.6Förslag till lag om ändring i lagen (1987:667) om

ekonomiska föreningar ....................................................

27

2.7Förslag till lag om ändring i lagen (1992:160) om

utländska filialer m.m......................................................

29

2.8Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1570) om

medlemsbanker................................................................

31

2.9Förslag till lag om ändring i lagen (1996:764) om

företagsrekonstruktion.....................................................

33

2.10Förslag till lag om ändring i lagen (1998:1479) om

kontoföring av finansiella instrument..............................

34

2.11Förslag till lag om ändring i lagen (1999:158) om

investerarskydd................................................................

72

2.12Förslag till lag om ändring i lagen (1999:1309) om

system för avveckling av förpliktelser på

 

finansmarknaden .............................................................

74

2.13Förslag till lag om ändring i lagen (2000:35) om

byte av redovisningsvaluta i finansiella företag ..............

77

2.14Förslag till lag om ändring i lagen (2000:562) om

internationell rättslig hjälp i brottmål ..............................

78

2.15Förslag till lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av

finansiella instrument ......................................................

79

2.16Förslag till lag om ändring i lagen (2004:46) om

värdepappersfonder .........................................................

80

2.17Förslag till lag om ändring i lagen (2004:1199) om

handel med utsläppsrätter ................................................

82

2.18Förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen

(2005:551) .......................................................................

83

2.19Förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden..................................................

97

2.20Förslag till lag om ändring i offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) ...............................................

99

2.21Förslag till lag om ändring i lagen (2011:900) om

dödande av förkommen handling ..................................

101

2.22Förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen

(2011:1244) ...................................................................

103

Prop. 2015/16:10

3

Prop. 2015/16:10

2.23

Förslag till lag om ändring i lagen (2014:484) om en

 

 

 

databas för övervakning av och tillsyn över

 

 

 

finansmarknaderna .........................................................

107

 

2.24

Förslag till lag om ändring i lagen (2015:62) om

 

 

 

identifiering av rapporteringspliktiga konton med

 

 

 

anledning av FATCA-avtalet .........................................

109

 

2.25

Förslag till lag om ändring i lagen (2015:000) om

 

 

 

identifiering av rapporteringspliktiga konton vid

 

 

 

automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella

 

 

 

konton

.............................................................................

111

3 Ärendet och dess ..........................................................beredning

113

4

Bakgrund.......................................................................................

 

115

 

4.1

Handel .................................med finansiella instrument

115

 

4.2

Den finansiella .......................................infrastrukturen

117

 

 

4.2.1 ........................................................

Inledning

117

 

 

4.2.2 ..................................

Clearingorganisationer

117

 

 

4.2.3 ...............

Avvecklingssystem för betalningar

118

 

 

4.2.4 .............

Avvecklingssystem för värdepapper

119

 

 

4.2.5 ...........

Kontoföring av finansiella instrument

120

 

4.3

Emission ................................................av värdepapper

125

 

4.4

Olika modeller för kontoföring och olika slag av

 

 

 

centrala ......................................värdepappersförvarare

126

 

4.5

Regelverk ...........................på värdepappersmarknaden

128

 

 

4.5.1

Handel med finansiella instrument,

 

 

 

.................................

clearing och avveckling

128

 

 

4.5.2

Förordningen om OTC - derivat, centrala

 

 

 

.................

motparter och transaktionsregister

130

 

 

4.5.3 ..........................................

Finality - direktivet

131

5

Förordningen om .......................................värdepapperscentraler

133

 

5.1

Bakgrund .........................................................och syfte

133

 

5.2

Innehåll, ...............tillämpningsområde och definitioner

134

 

5.3

Krav på kontobaserad form, avvecklingsdag och

 

 

 

avvecklingsdisciplin .......................................................

135

 

5.4

Auktorisation av och tillsyn över

 

 

 

värdepapperscentraler.....................................................

136

 

5.5

Krav på .......................................värdepapperscentraler

137

 

5.6

Krav på .....................värdepapperscentralernas tjänster

137

 

5.7

Länkar .............................mellan värdepapperscentraler

138

 

5.8

Emittenters ...............tillträde till värdepapperscentraler

138

 

5.9

Anknutna ....................................................banktjänster

139

 

5.10

Motsvarande regler i förordningen om OTC-derivat,

 

 

 

centrala ....................motparter och transaktionsregister

139

 

5.11

Angränsande ...................................................rättsakter

140

 

5.12

Det fortsatta .........................................arbetet inom EU

141

6

Allmänna utgångspunkter .............................................................

142

 

6.1

Ändringar ...................................................i svensk rätt

142

 

6.2

Termen ..........................................värdepapperscentral

143

 

6.3

Rubriken ......................................till kontoföringslagen

146

4

 

 

 

 

6.4Kontoföringslagens tillämpningsområde och termen

 

 

finansiella instrument ....................................................

147

 

6.5

Clearingverksamhet och clearingorganisationer............

149

7

Avstämningsregister, avstämningskonton och

 

 

avstämningsbolag.........................................................................

152

7.1Termerna avstämningsregister och

 

avstämningskonto..........................................................

152

7.2

Förande av avstämningsregister ....................................

157

7.3

Rättsverkan av registrering............................................

162

7.4

Konkurrensfrågor ..........................................................

164

7.5Ansvaret för aktieboken och vissa bolagshändelser i

 

avstämningsbolag ..........................................................

176

7.6

Insyn i avstämningsregister ...........................................

185

8 Auktorisation, tillsyn och rapportering om missförhållanden......

186

8.1

Behörig myndighet........................................................

186

8.2

Relevant myndighet.......................................................

189

8.3

Auktorisation av värdepapperscentraler ........................

191

8.4

Finansinspektionens tillsynsbefogenheter .....................

194

8.5

Ägarprövning ................................................................

200

8.6

Avgifter till Finansinspektionen ....................................

205

8.7Motivering av beslut, rätt att överklaga och

 

dröjsmålstalan................................................................

206

8.8

Samarbete mellan myndigheter .....................................

210

8.9Rapportering om missförhållanden

 

(”whistleblowing”) ........................................................

213

 

8.9.1

Inledning.......................................................

213

 

8.9.2

Krav på särskilda förfaranden för hur

 

 

 

anmälningar ska omhändertas hos

 

 

 

behöriga myndigheter...................................

215

 

8.9.3

Skydd för den som rapporterar mot att

 

 

 

drabbas av repressalier..................................

216

 

8.9.4

Skydd för behandlingen av

 

 

 

personuppgifter.............................................

218

 

8.9.5

Krav på värdepapperscentraler och

 

 

 

kontoförande institut att inrätta särskilda

 

 

 

system för anmälningar ................................

219

 

8.9.6

Skydd för anmälarens och den utpekade

 

 

 

personens identitet ........................................

224

9 Ingripanden och sanktioner..........................................................

229

9.1

Bakgrund

.......................................................................

229

9.2Administrativa sanktioner eller straffrättsliga

 

påföljder?

.......................................................................

232

9.3

Ingripanden ...............................mot juridiska personer

236

9.4

Ingripanden ..................................mot fysiska personer

238

9.5

Sanktioner......................................................................

244

 

9.5.1 .......................................................

Inledning

244

 

9.5.2 ............

Offentliggörande av sanktionsbeslut

244

 

9.5.3 ......................

Föreläggande att vidta rättelse

246

 

9.5.4 .....

Varning och återkallelse av auktorisation

247

Prop. 2015/16:10

5

Prop. 2015/16:10

 

9.5.5

Sanktionsavgift för värdepapperscentraler

 

 

 

 

och utsedda kreditinstitut m.fl. ......................

248

 

 

9.5.6

Förbud mot att utföra ledningsuppgifter i

 

 

 

 

värdepapperscentralen eller i ett utsett

 

 

 

 

kreditinstitut ..................................................

252

 

 

9.5.7

Sanktionsavgift för fysiska personer .............

254

 

9.6

Sanktioner mot utländska värdepapperscentraler ...........

257

 

9.7

Omständigheter att beakta vid valet mellan olika

 

 

 

sanktioner

.......................................................................

258

 

9.8

Beslut om sanktioner......................................................

262

 

9.9

Preskription och verkställighet.......................................

266

 

9.10

Överklagande .................................................................

267

10 Kontoförande institut och skadeståndsansvar ...............................

268

 

10.1

Bakgrund ........................................................................

 

268

 

10.2

Värdepapperscentralers rätt att anta kontoförande

 

 

 

institut.............................................................................

 

270

 

10.3

Regler i förordningen som ska tillämpas på

 

 

 

kontoförande institut ......................................................

279

 

10.4

Tillsyn, sanktioner och uppgiftsskyldighet.....................

282

 

10.5

Skadeståndsansvar för kontoförande institut..................

284

 

10.6

Skadeståndsansvar vid utkontraktering av

 

 

 

värdepapperscentralers verksamhet................................

285

11

Förvaltarregistrering .....................................................................

289

 

11.1

Bakgrund ........................................................................

 

289

 

11.2

Behovet av lagändringar.................................................

292

12 Avvecklingssystem och ändringarna i vissa EU-direktiv..............

296

 

12.1

Avvecklingssystem.........................................................

296

 

12.2

Ändringarna i finality-direktivet ....................................

298

 

12.3

Ändringarna i MiFID II..................................................

300

13 Ansvaret för kupongskatt och skatteförfarandet ...........................

301

 

13.1

Ansvaret för kupongskatt ...............................................

301

 

13.2

Skatteförfarandet ............................................................

307

14

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser.................................

322

 

14.1

Kontoföringslagen och följdändringarna i annan

 

 

 

lagstiftning......................................................................

322

 

14.2

Aktiebolagslagen............................................................

326

 

14.3

Skattelagstiftningen........................................................

327

15

Förslagens konsekvenser ..............................................................

328

 

15.1

Förslagens syfte och alternativa lösningar......................

328

 

15.2

Konsekvenser för värdepapperscentraler........................

330

 

15.3

Konsekvenser för avstämningsbolag..............................

331

 

15.4

Konsekvenser för övriga marknadsdeltagare .................

334

 

15.5

Konsekvenser för det allmänna ......................................

335

16

Författningskommentar.................................................................

340

 

16.1

Förslaget till lag om ändring i föräldrabalken ................

340

 

16.2

Förslaget till lag om ändring i lagen (1936:83)

 

6

 

angående vissa utfästelser om gåva................................

340

 

 

 

 

16.3

Förslaget till lag om ändring i kupongskattelagen

Prop. 2015/16:10

 

(1970:624) .....................................................................

341

16.4Förslag till lag om ändring i lagen (1992:160) om

utländska filialer m.m....................................................

343

16.5Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:1479) om

kontoföring av finansiella instrument............................

343

16.6Förslaget till lag om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på

finansmarknaden ...........................................................

368

16.7Förslaget till lag om ändring i aktiebolagslagen

(2005:551) .....................................................................

370

16.8Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden................................................

377

16.9Förslaget till lag om ändring i offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) .............................................

378

16.10Förslaget till lag om ändring i skatteförfarandelagen

(2011:1244) ...................................................................

379

16.11Förslaget till lag om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över

finansmarknaderna ........................................................

384

16.12Förslaget till lag om ändring i lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med

anledning av FATCA-avtalet ........................................

384

16.13Förslaget till lag om ändring i lagen (2015:000) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid

 

automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella

 

 

konton............................................................................

386

16.14

Övriga författningsförslag .............................................

388

Bilaga 1

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

 

 

909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad

 

 

värdepappersavveckling i Europeiska unionen och

 

 

om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv

 

 

98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr

 

 

236/2012........................................................................

389

Bilaga 2

Sammanfattning av promemorian

 

 

Värdepapperscentraler och kontoföring av

 

 

finansiella instrument (Ds 2015:2) ................................

461

Bilaga 3

Lagförslag i promemorian Värdepapperscentraler

 

 

och kontoföring av finansiella instrument .....................

462

Bilaga 4

Lagförslag i promemorian En global standard för

 

 

automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella

 

 

konton............................................................................

562

Bilaga 5

Remissinstanser som har haft möjlighet att yttra sig

 

 

över promemorian Värdepapperscentraler och

 

 

kontoföring av finansiella instrument (Ds 2015:2)........

565

Bilaga 6

Remissinstanser som har haft möjlighet att yttra sig

 

 

över promemorian En global standard för

 

7

Prop. 2015/16:10

automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella

 

 

konton.............................................................................

566

Bilaga 7

Lagförslag i lagrådsremissen Värdepapperscentraler

 

 

och kontoföring av finansiella instrument......................

567

Bilaga 8

Lagförslag i lagrådsremissen En global standard för

 

 

automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella

 

 

konton.............................................................................

667

Bilaga 9

Lagrådets yttrande över lagrådsremissen

 

 

Värdepapperscentraler och kontoföring av

 

 

finansiella instrument .....................................................

671

Bilaga 10

Lagrådets yttrande över lagrådsremissen En global

 

 

standard för automatiskt utbyte av upplysningar om

 

 

finansiella konton ...........................................................

681

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 29 oktober

 

 

2015 .....................................................................................

688

Rättsdatablad.........................................................................................

689

8

1

Förslag till riksdagsbeslut

Prop. 2015/16:10

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag om ändring i föräldrabalken,

2.lag om ändring i utsökningsbalken,

3.lag om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva,

4.lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624),

5.lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979),

6.lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,

7.lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.,

8.lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,

9.lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion,

10.lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,

11.lag om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd,

12.lag om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden,

13.lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag,

14.lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,

15.lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument,

16.lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

17.lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter,

18.lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),

19.lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

20.lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),

21.lag om ändring i lagen (2011:900) om dödande av förkommen handling,

22.lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),

23.lag om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna,

24.lag om ändring i lagen (2015:62) om identifiering av rappor- teringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet,

25.lag om ändring i lagen (2015:000) om identifiering av rappor- teringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton.

9

Prop. 2015/16:10 2

Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1Förslag till lag om ändring i föräldrabalken

Härigenom föreskrivs att 13 kap. 19 §, 14 kap. 21 § och 16 kap. 10 a § föräldrabalken1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

13 kap.

19 §2

Om det av någon särskild anledning behövs för att trygga förvalt- ningen, får överförmyndaren

1. besluta att 3–7 §§ ska tillämpas även i andra fall än som följer av

2§,

2.begränsa möjligheten att ta ut pengar som har satts in hos bank, kreditmarknadsföretag eller värdepappersbolag, utöver vad som följer av

8§,

3.besluta att värdehandlingar ska förvaras och förvaltas av ett värde- pappersinstitut enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller ett motsvarande utländskt institut som är underkastat en offentlig regle- ring som väsentligen stämmer överens med den som gäller för värde- pappersinstitut i Sverige,

4. genom

meddelande

till

en

4. genom

meddelande

 

till

en

central

värdepappersförvarare,

värdepapperscentral, den som för

den

som

för ett

register

enligt

ett register enligt 4 kap. 11 § lagen

4 kap. 11 §

lagen

(2004:46)

om

(2004:46) om värdepappersfonder

värdepappersfonder eller

 

enligt

eller

enligt

12 kap.

5 §

lagen

12 kap. 5 §

lagen

(2013:561)

om

(2013:561)

om

förvaltare

av

förvaltare av alternativa investe-

alternativa investeringsfonder eller

ringsfonder eller den som har

den som har registrerats som

registrerats

 

som

förvaltare

av

förvaltare av finansiella instrument

finansiella instrument eller andelar

eller andelar i värdepappersfonder

i

värdepappersfonder

 

eller

i

eller

i

specialfonder,

begränsa

specialfonder, begränsa

föräldrars

föräldrars

möjlighet

att

 

förfoga

möjlighet att förfoga över rättig-

över rättigheter som registreras i

heter som registreras enligt lagen

avstämningsregister

enligt

lagen

(1998:1479)

om

kontoföring

av

(1998:1479)

om

värdepappers-

finansiella

instrument

eller

som

centraler

och

kontoföring

av

avses i lagen om värdepappers-

finansiella

instrument

eller

i

fonder eller i lagen om förvaltare

motsvarande

utländskt

register

av

alternativa investeringsfonder,

eller som avses i lagen om värde-

och

 

 

 

 

 

 

 

 

pappersfonder eller

i lagen

om

1

Balken omtryckt 1995:974.

2

Senaste lydelse 2013:562.

10

 

förvaltare av alternativa investe- Prop. 2015/16:10 ringsfonder, och

5. genom meddelande till den som ska betala pengar till den omyndige besluta att pengarna ska sättas in hos bank eller kreditmarknadsföretag.

Meddelas beslut enligt första stycket 3, ska föräldrarna träffa avtal med ett värdepappersinstitut på villkor som överförmyndaren har godkänt.

Ett värdepappersinstitut är skyldigt att träffa ett sådant avtal om förvaring och förvaltning som avses i andra stycket. Avtalet får inte träffas på sämre villkor än de som värdepappersinstitutet erbjuder andra enskilda personer vid samma typ av avtal.

14 kap.

21 §3

Om det behövs för att trygga förvaltningen, får överförmyndaren

1.begränsa möjligheten att ta ut pengar som har satts in hos bank, kreditmarknadsföretag eller värdepappersbolag, utöver vad som följer av 8 §,

2.besluta att värdehandlingar ska förvaras och förvaltas av ett värde- pappersinstitut enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller ett motsvarande utländskt institut som är underkastat en offentlig regle- ring som väsentligen stämmer överens med den som gäller för värde- pappersinstitut i Sverige,

3.genom meddelande till den som ska betala pengar till den enskilde besluta att pengarna ska sättas in hos bank eller kreditmarknadsföretag, och

4. genom

meddelande

till

en

4. genom

meddelande

till

en

central

värdepappersförvarare,

värdepapperscentral, den som för

den

som

för

ett

 

register enligt

ett register enligt 4 kap. 11 § lagen

4 kap.

11 §

lagen

(2004:46)

om

(2004:46) om värdepappersfonder

värdepappersfonder

eller

enligt

eller

enligt

12 kap.

5 §

lagen

12 kap. 5 §

lagen

(2013:561)

om

(2013:561)

 

om

förvaltare

av

förvaltare av alternativa investe-

alternativa investeringsfonder eller

ringsfonder eller den som har

den som har registrerats som

registrerats

 

som

 

förvaltare

av

förvaltare av finansiella instrument

finansiella instrument eller andelar

eller andelar i värdepappersfonder

i

värdepappersfonder

 

eller

i

eller

i

specialfonder,

begränsa

specialfonder,

begränsa

ställföre-

ställföreträdarens

möjlighet

att

trädarens

möjlighet att

förfoga

förfoga

över

rättigheter

som

över

rättigheter

som

registreras

registreras

i

avstämningsregister

enligt

lagen

(1998:1479)

om

enligt

 

lagen

(1998:1479)

om

kontoföring av finansiella instru-

värdepapperscentraler och konto-

ment eller som avses i lagen om

föring

 

av

finansiella

instrument

värdepappersfonder

eller

i lagen

eller

i

motsvarande

utländskt

om

 

förvaltare

av

alternativa

register eller som avses i lagen om

investeringsfonder.

 

 

 

 

värdepappersfonder eller

i lagen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

om

förvaltare

av

alternativa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

investeringsfonder.

 

 

 

3 Senaste lydelse 2013:562.

11

Prop. 2015/16:10 Meddelas beslut enligt första stycket 2, ska ställföreträdaren träffa avtal med ett värdepappersinstitut på villkor som överförmyndaren har godkänt.

Ett värdepappersinstitut är skyldigt att träffa ett sådant avtal om förvaring och förvaltning som avses i andra stycket. Avtalet får inte träffas på sämre villkor än de som värdepappersinstitutet erbjuder andra enskilda personer vid samma typ av avtal.

16 kap.

10 a §4

En bank är skyldig att på begäran lämna överförmyndaren de uppgifter

som behövs för överförmyndarens tillsynsverksamhet.

 

 

 

Första

stycket

gäller

också

Första

stycket

gäller

också

kreditmarknadsföretag,

värdepap-

kreditmarknadsföretag,

värdepap-

persbolag, centrala värdepappers-

persbolag,

svenska

värdepappers-

förvarare,

kontoförande institut,

centraler,

kontoförande institut,

fondbolag, AIF-förvaltare, förva-

fondbolag, AIF-förvaltare, förva-

ringsinstitut, företag

som

driver

ringsinstitut, företag

som

driver

inlåningsverksamhet

enligt

lagen

inlåningsverksamhet

enligt

lagen

(2004:299)

om

inlåningsverk-

(2004:299)

om

inlåningsverk-

samhet och utländska företag som

samhet och utländska företag som

driver motsvarande

verksamhet

driver motsvarande

verksamhet

från en filial i Sverige.

 

 

från en filial i Sverige.

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.

4 Senaste lydelse 2013:562.

12

2.2

Förslag till lag om ändring i utsökningsbalken

Prop. 2015/16:10

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 30 § och 6 kap. 2 § utsökningsbalken

 

ska ha följande lydelse.

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

4 kap.

 

 

 

 

 

30 §1

 

 

 

Utmätning medför förmånsrätt i

Utmätning medför förmånsrätt i

 

och med beslutet, om ej annat

och med beslutet, om inte annat

 

följer av andra, fjärde eller femte

följer av andra, fjärde eller femte

 

stycket eller 7 kap. 13 §.

 

stycket eller 7 kap. 13 §.

 

 

Utmätning av här i landet

Utmätning av här i landet

 

registrerat

skepp eller

luftfartyg,

registrerat

skepp eller

luftfartyg,

 

intecknade

reservdelar

till sådant

intecknade

reservdelar

till sådant

 

luftfartyg eller fast egendom med-

luftfartyg eller fast egendom med-

 

för inte förmånsrätt förrän ärende

för inte förmånsrätt förrän ärende

 

angående anteckning om utmät-

angående anteckning om utmät-

 

ningen tas upp på inskrivningsdag.

ningen tas upp på inskrivningsdag.

 

Upptas på samma inskrivningsdag

Upptas på samma inskrivningsdag

 

mer än ett sådant ärende, ska den

mer än ett sådant ärende, ska den

 

utmätning som skedde först ha

utmätning som skedde först ha

 

företräde. Om här i landet

företräde. Om här i landet

 

registrerat

skepp eller

luftfartyg

registrerat

skepp eller

luftfartyg

 

som har utmätts här blir utmätt i

som har utmätts här blir utmätt i

 

ett annat land innan det har tagits

ett annat land innan det har tagits

 

om hand av kronofogdemyndig-

om hand av Kronofogdemyndig-

 

heten, ska den rätt som har vunnits

heten, ska den rätt som har vunnits

 

genom den förra utmätningen gälla

genom den förra utmätningen gälla

 

som panträtt.

 

som panträtt.

 

 

Utmätning av fast egendom eller

av luftfartyg i vilket en rättighet

 

skrivits in i inskrivningsregistret för luftfartyg ger företräde framför rättighet i egendomen, om ärende angående anteckning om utmätningen tas upp senast på den inskrivningsdag då inskrivning av rättigheten söks.

Utmätning av en rättighet som är

Utmätning av en rättighet som är

registrerad

enligt

lagen

registrerad

enligt

lagen

(1998:1479)

om kontoföring av

(1998:1479) om

värdepappers-

finansiella

instrument

medför

centraler

och

kontoföring av

förmånsrätt genom registrering av

finansiella

instrument

medför

utmätningen enligt den lagen.

förmånsrätt genom registrering av

 

 

 

utmätningen enligt den lagen.

Utmäts en rättighet som förvaltas enligt 3 kap. i nämnda lag inträder förmånsrätten i stället genom underrättelse till förvaltaren om utmät- ningen. Detsamma gäller om utmätningen avser en panträtt i en rättighet som förvaltas enligt det kapitlet.

1 Senaste lydelse 2011:1201.

13

Prop. 2015/16:10

Utmätning

av ett

elcertifikat

 

eller en rättighet som är registrerad

 

enligt lagen

(2011:1200) om

 

elcertifikat medför

förmånsrätt

genom registrering av utmätningen enligt den lagen. Detsamma gäller för en utsläppsrätt eller en rätttighet som är registrerad enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter.

Utmätning av ett elcertifikat eller en rättighet som är registrerad enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat medför förmånsrätt genom registrering av utmätningen enligt den lagen. Detsamma gäller för en utsläppsrätt eller en rättighet som är registrerad enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter.

6 kap.

2 §2

Pengar samt löpande skuldebrev och annan handling, vars uppvisande utgör villkor för rätt att kräva betalning eller begära att någon annan förpliktelse fullgörs, ska tas i förvar.

Utmäts pantbrev i skepp eller fastighet eller skuldebrev som är intecknat i luftfartyg eller reservdelar till luftfartyg hos den intecknade egendomens ägare, ska pantbrevet eller inteckningshandlingen tas i förvar. Om beslutet om utmätning av pantbrev avser ett datapantbrev, ska Kronofogdemyndigheten begära att den statliga lantmäterimyndigheten beslutar att sådana registreringsåtgärder som anges i 7–8 §§ lagen (1994:448) om pantbrevsregister inte får vidtas eller att den statliga lant- mäterimyndigheten utfärdar ett skriftligt pantbrev enligt 8 § nämnda lag.

Om det kan antas att en sådan handling som avses i första eller andra stycket undanhålls eller har förkommit, ska i stället sekundogäldenären eller annan förpliktad meddelas förbud att fullgöra sin förpliktelse till annan än Kronofogdemyndigheten eller den som myndigheten anvisar.

Utmätning av en rättighet som är

Utmätning av en rättighet som är

registrerad

enligt

lagen

registrerad

enligt

lagen

(1998:1479)

om

kontoföring

av

(1998:1479)

om

värdepappers-

finansiella instrument ska säker-

centraler och

kontoföring

av

ställas

genom

registrering

av

finansiella instrument ska säker-

utmätningen

enligt den

lagen.

ställas

genom

registrering

av

Utmäts en rättighet som förvaltas

utmätningen

enligt den

lagen.

enligt

3 kap.

nämnda lag,

ska

Utmäts en rättighet som förvaltas

säkerställandet i stället ske genom

enligt

3 kap.

nämnda lag,

ska

underrättelse

till

förvaltaren

om

säkerställandet i stället ske genom

utmätningen. Detsamma gäller om

underrättelse

till

förvaltaren

om

utmätningen avser en panträtt i en

utmätningen. Detsamma gäller om

rättighet som förvaltas enligt det

utmätningen avser en panträtt i en

kapitlet.

 

 

 

 

rättighet som förvaltas enligt det

 

 

 

 

 

 

kapitlet.

 

 

 

 

Utmätning av ett elcertifikat eller en rättighet som är registrerad enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat ska säkerställas genom registrering av utmätningen enligt den lagen. Detsamma gäller vid utmätning av en

2 Senaste lydelse 2011:1201.

14

utsläppsrätt eller en rättighet som är registrerad enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.

Prop. 2015/16:10

15

Har genom ett skuldebrev eller på annat sätt en gåva utfästs i pengar eller lösören, fullbordas gåvan genom att det som utfästs kommer i gåvotagarens besittning. I fråga om skepp, skeppsbygge eller luftfartyg gäller i stället att gåvan fullbordas genom att inskrivning för förvärvet söks enligt särskilda föreskrifter. Har genom ett skuldebrev eller på annat sätt en gåva utfästs i en rättighet som registreras enligt lagen (1998:1479) om värde- papperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, fullbord- as gåvan genom att rättigheten registreras för gåvotagaren enligt bestämmelserna i den lagen eller, om rättigheten förvaltas enligt 3 kap. i den lagen, genom att för- valtaren underrättas om utfästel- sen.

Prop. 2015/16:10 2.3

Förslag till lag om ändring i lagen (1936:83)

 

angående vissa utfästelser om gåva

Härigenom föreskrivs att 2 och 3 §§ lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §1 Är genom skuldebrev eller

annorledes gåva utfäst i penningar eller lösören, gälle den ej såsom fullbordad med mindre det som utfäst är kommit i gåvotagarens besittning. I fråga om skepp, skeppsbygge eller luftfartyg gäller i stället att gåva ej är att anse såsom fullbordad, med mindre inskrivning för förvärvet sökts enligt vad om detta är särskilt stadgat. Har genom ett skuldebrev eller på annat sätt en gåva utfästs i en rättighet som registreras enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument full- bordas gåvan genom att rättigheten registreras för gåvotagaren enligt bestämmelserna i den lagen eller, om rättigheten förvaltas enligt 3 kap. i den lagen, genom att för- valtaren underrättas om utfästel- sen.

 

 

 

3 §2

 

 

 

Bortgiver någon aktiebrev eller

Om någon ger bort aktiebrev

löpande

skuldebrev eller

annan

eller

löpande

skuldebrev

eller

handling

vars

företeende

utgör

annan

handling

vars företeende

villkor för rätt att kräva betalning

utgör villkor för rätt att kräva

eller för utövande av annan rättig-

betalning eller för utövande av

het, gälle gåvan såsom fullbordad

annan

rättighet,

fullbordas

gåvan

gåvotagaren fått handlingen i

genom att gåvotagaren får hand-

sin besittning. Efterskänkes ford-

lingen i sin besittning. Om en

ran enligt sådan handling, vare

fordran enligt en sådan handling

gåvan för fullbordad hållen först

efterskänks, fullbordas gåvan först

handlingen

återställts

eller

när handlingen

återställts

eller

gjorts obrukbar.

 

 

gjorts obrukbar.

 

 

1

Senaste lydelse 2004:85.

2

Senaste lydelse 1992:1311.

16

 

Om någon ger bort en rättighet som registreras enligt aktiekonto- lagen (1989:827), fullbordas gåvan genom att rättigheten registreras för gåvotagaren enligt bestämmelserna i den lagen eller, om rättigheten förvaltas enligt 8 kap. i sistnämnda lag, genom att förvaltaren underrättas om gåvan. Om en fordran som registreras enligt sistnämnda lag efterskänks, fullbordas gåvan genom regist- rering eller underrättelse i enlighet med vad nu sagts.

Bortgives annan fordran än i första eller andra stycket sägs, vare överlåtelsen för fullbordad ansedd då gäldenären underrättats av givaren. Har gåvan tillkommit genom skriftlig utfästelse varom sägs i 1 § första stycket, eller under sådana särskilda omständig- heter som där avses, och sker underrättelse genom gåvotagaren, gälle överlåtelsen ock såsom fullbordad. Efterskänkes fordran varom här är fråga, gälle gåvan strax såsom fullbordad.

Om någon ger bort en rättighet Prop. 2015/16:10 som registreras enligt lagen

(1998:1479) om värdepappers- centraler och kontoföring av finansiella instrument, fullbordas gåvan genom att rättigheten registreras för gåvotagaren enligt bestämmelserna i den lagen eller,

om rättigheten

förvaltas

enligt

3 kap.

7–13 §§

sistnämnda

lag,

genom

att förvaltaren underrättas

om gåvan. Om en fordran som registreras enligt sistnämnda lag efterskänks, fullbordas gåvan genom registrering eller under- rättelse i enlighet med vad nu sagts.

Om någon ger bort en annan fordran än som anges i första eller andra stycket, fullbordas över- låtelsen genom att gäldenären underrättas av givaren. Om gåvan har tillkommit genom skriftlig utfästelse som anges i 1 § första stycket, eller under sådana sär- skilda omständigheter som avses där, och om underrättelse sker genom gåvotagaren, anses över- låtelsen också fullbordad. Om en sådan fordran efterskänks, anses gåvan strax såsom fullbordad.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.

17

utdelningsberättigad: den som är berättigad att lyfta utdelning för egen del vid utdelningstillfället,
värdepapperscentral: detsamma som i 1 kap. 3 § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instru- ment.

Prop. 2015/16:10 2.4

Förslag till lag om ändring i kupongskattelagen

 

(1970:624)

Härigenom föreskrivs att 2, 7–9, 10–12, 20, 22 och 25 §§ kupong- skattelagen (1970:624) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §1

I denna lag förstås med

AIF-förvaltare: juridisk person som är AIF-förvaltare enligt 1 kap. 3 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

avstämningsbolag: aktiebolag som är avstämningsbolag enligt 1 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551),

central värdepappersförvarare: företag som har auktorisation som central värdepappersförvarare en- ligt lagen (1998:1479) om konto- föring av finansiella instrument,

egen aktie: aktie som innehas av bolaget självt,

fondbolag: aktiebolag som driver fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

förvaltningsbolag: ett utländskt företag som förvaltar en värde-

pappersfond i Sverige,

 

 

 

 

förvaringsinstitut: ett

företag

förvaringsinstitut: ett

företag

som

är förvaringsinstitut

enligt

som

är förvaringsinstitut

enligt

1 kap. 1 § första stycket 15 lagen

1 kap. 1 § första stycket 15 lagen

om

värdepappersfonder

eller

om

värdepappersfonder

eller

9 kap. 4, 5 eller 7 § lagen om för-

9 kap. 4, 5 eller 7 § lagen om för-

valtare av alternativa investerings-

valtare av alternativa investerings-

fonder.

 

fonder,

 

utdelningstillfälle: för avstämningsbolag den i 4 kap. 39 § aktiebolags- lagen avsedda dagen för avstämning och för andra aktiebolag liksom i fråga om värdepappersfond eller specialfond den dag då utdelningen blir tillgänglig för lyftning,

utdelningsberättigad: den som är berättigad att lyfta utdelning för egen del vid utdelningstillfället.

Med utdelning avses även

1. återbetalning till aktieägarna vid minskning av aktiekapitalet eller reservfonden enligt 20 kap. 1 § första stycket 3 eller 35 § 3 aktiebolags- lagen,

1 Senaste lydelse 2013:574.

18

2. utskiftning vid bolagets likvidation enligt 25 kap. 38 § aktiebolags- Prop. 2015/16:10 lagen,

3.utbetalning till aktieägare vid bolagets förvärv av egna aktier genom ett förvärvserbjudande som har riktats till samtliga aktieägare eller samt- liga ägare till aktier av ett visst slag,

4.utbetalning av fusionsvederlag till aktieägare enligt 23 kap. 26 § aktiebolagslagen till den del vederlaget utgörs av annat än aktier i det övertagande bolaget,

5.utbetalning av fusionsvederlag till andelsägare enligt 8 kap. 14 § lagen om värdepappersfonder eller 12 kap. 16 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder till den del vederlaget utgörs av annat än andelar i den övertagande fonden, och

6.utbetalning av delningsvederlag till aktieägare enligt 24 kap. 28 § aktiebolagslagen som avser

a) delning enligt 24 kap. 1 § andra stycket 1 samma lag till den del vederlaget utgörs av annat än aktier i de övertagande bolagen, eller

b) delning enligt 24 kap. 1 § andra stycket 2 samma lag till den del vederlaget utgörs av annat än ersättning som enligt 42 kap. 16 b § inkomstskattelagen (1999:1229) inte ska tas upp.

 

 

 

 

 

7 §2

En

central värdepappersförva-

En värdepapperscentral ska vid

rare ska vid utbetalning av utdel-

utbetalning av utdelning innehålla

ning innehålla kupongskatt, om det

kupongskatt, om det inte av till-

inte av tillgängliga uppgifter om

gängliga uppgifter om den utdel-

den utdelningsberättigade framgår

ningsberättigade framgår att denne

att denne inte är skattskyldig.

inte är skattskyldig. Kupongskatt

Kupongskatt ska vidare innehållas

ska vidare innehållas om utdelning

om utdelning inte har kunnat ske

inte har kunnat ske till följd av

till följd av bristande uppgift om

bristande uppgift om den utdel-

den utdelningsberättigade.

 

 

ningsberättigade.

Uppgift som avses i första styck-

Uppgift som avses i första styck-

et ska lämnas skriftligen till den

et ska lämnas skriftligen till värde-

centrala värdepappersförvararen i

papperscentralen i samband med

samband med begäran om införing

begäran om införing i aktieboken

i aktieboken eller anmälan om

eller anmälan om registrering på

registrering

på avstämningskonto

avstämningskonto av uppgift som

av uppgift som avses i 4 kap. 18 §

avses i 4 kap. 18 § första stycket

första

stycket

6–8

lagen

6–8 lagen (1998:1479) om värde-

(1998:1479)

om

kontoföring

av

papperscentraler och kontoföring

finansiella

instrument,

samt

i

av finansiella instrument, samt i

övrigt när värdepappersförvararen

övrigt när värdepapperscentralen

begär det av den som avses med

begär det av den som avses med

införingen. Ändras något förhåll-

införingen. Ändras något förhåll-

ande som är av betydelse för be-

ande som är av betydelse för be-

dömning av frågan om skatt-

dömning av frågan om skatt-

skyldighet enligt

denna

lag,

ska

skyldighet enligt denna lag, ska

2 Senaste lydelse 2011:69.

19

Prop. 2015/16:10 uppgiftslämnaren utan dröjsmål skriftligen anmäla detta till värde- pappersförvararen.

Den centrala värdepappersför- vararen ska senast fyra månader efter utdelningstillfället lämna den utdelningsberättigade skriftlig upp- gift om det belopp som innehållits i kupongskatt för denne.

uppgiftslämnaren utan dröjsmål skriftligen anmäla detta till värde- papperscentralen.

Värdepapperscentralen ska sen- ast fyra månader efter utdelnings- tillfället lämna den utdelnings- berättigade skriftlig uppgift om det belopp som innehållits i kupong- skatt för denne.

 

 

 

 

 

 

8 §3

 

 

 

En

central värdepappersförva-

En värdepapperscentral ska sen-

rare skall senast fyra månader

ast fyra månader efter utdelnings-

efter

utdelningstillfället

lämna

tillfället lämna Skatteverket upp-

Skatteverket uppgift om

 

 

 

gift om

 

 

 

1) det sammanlagda beloppet av

1. det sammanlagda beloppet av

utbetalade

utdelningar

för

vilka

utbetalade

utdelningar

för vilka

skattskyldighet ej förelegat,

 

 

skattskyldighet inte förelegat,

 

2) storleken av utbetalad utdel-

2. storleken av utbetalad utdel-

ning

och innehållen

kupongskatt

ning och

innehållen kupongskatt

för varje skattskyldig,

 

 

 

 

för varje skattskyldig,

 

 

3) det sammanlagda beloppet av

3. det sammanlagda beloppet av

utdelning som ej kunnat utbetalas

utdelning som inte har kunnat

till följd av bristande uppgifter om

betalas ut till följd av bristande

den utdelningsberättigade,

 

 

uppgifter om den utdelningsbe-

 

 

 

 

 

 

 

rättigade,

 

 

 

4) det sammanlagda beloppet av

4. det sammanlagda beloppet av

innehållen kupongskatt.

 

 

 

innehållen kupongskatt.

 

 

Inom samma tid skall den cen-

Inom samma tid ska värdepap-

trala

värdepappersförvararen

in-

perscentralen inbetala

innehållen

betala

innehållen kupongskatt

till

kupongskatt till Skatteverket.

 

Skatteverket.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad i andra stycket sagts gäller

Andra stycket gäller inte ku-

inte kupongskatt på utdelning som

pongskatt på utdelning som avses i

avses i första stycket 3). Sådan

första stycket 3. Sådan skatt in-

skatt inbetalas senast vid utgången

betalas senast vid utgången av det

av det kalenderår då utdelningen

kalenderår då utdelningen utbe-

utbetalas, dock senast vid utgång-

talas, dock senast vid utgången av

en av det femte kalenderåret efter

det femte kalenderåret efter året

året för utdelningstillfället.

 

 

för utdelningstillfället.

 

 

 

 

 

 

 

 

9 §4

 

 

 

Utbetalas

utdelning

sedan

en

Utbetalas utdelning

sedan

en

central värdepappersförvarare in-

värdepapperscentral inbetalat

ku-

betalat kupongskatt

enligt

8 §,

pongskatt

enligt 8 §,

återbetalar

återbetalar

Skatteverket

kupong-

Skatteverket kupongskatt, som be-

3

Senaste lydelse 2003:647.

4

Senaste lydelse 2003:647.

20

 

skatt, som belöper på sådan utdel- ning för vilken skattskyldighet ej förelegat.

För återbetalning fordras att den centrala värdepappersförvararen till Skatteverket överlämnar utred- ning om att skattskyldighet ej före- legat för den utdelningsberätti- gade. Återbetalning sker ej be- träffande utdelning, som avser ut- delningstillfälle tidigare än fem år före det kalenderår utredningen överlämnats till Skatteverket.

löper på sådan utdelning för vilken Prop. 2015/16:10 skattskyldighet inte förelegat.

För återbetalning fordras att värdepapperscentralen till Skatte- verket överlämnar utredning om att skattskyldighet inte förelegat för den utdelningsberättigade. Återbetalning sker inte beträffande utdelning som avser utdelnings- tillfälle tidigare än fem år före det kalenderår utredningen överläm- nats till Skatteverket.

 

 

 

10 §5

 

 

 

Har en central värdepappersför-

Har

en

värdepapperscentral

varare

underlåtit att

innehålla

underlåtit att innehålla kupong-

kupongskatt fastän detta bort ske,

skatt fastän detta borde ha skett,

skall värdepappersförvararen för-

ska värdepapperscentralen

för-

skjuta

kupongskatten

men

får

skjuta

kupongskatten men

får

kräva skattebeloppet åter av den

kräva skattebeloppet åter av den

skattskyldige.

 

 

skattskyldige.

 

 

 

 

11 §6

 

 

 

Föreligger fall som avses i 10 §,

Föreligger fall som avses i 10 §,

skall Skatteverket delge den cen-

ska Skatteverket delge värdepap-

trala värdepappersförvararen

ut-

perscentralen utdrag av den längd

drag av den längd som avses i 26 §

som avses i 26 § och förelägga

och förelägga denne att inom två

centralen att inom två månader

månader från den dag då värde-

från den dag då den fick del av

pappersförvararen fick del av ut-

utdraget

erlägga skattebeloppet.

draget erlägga skattebeloppet. Vill

Vill

 

värdepapperscentralen

värdepappersförvararen

bestrida

bestrida kravet, ska den senast

kravet, skall denne senast inom

inom samma tid göra erinran hos

samma tid göra erinran hos Skatte-

Skatteverket, som meddelar beslut

verket, som meddelar beslut med

med anledning av erinran. Beslut-

anledning härav. Beslutet skall

et ska delges värdepapperscen-

delges

värdepappersförvararen

tralen och antecknas i längden.

och antecknas i längden. Finner

Finner Skatteverket att värdepap-

Skatteverket att värdepappersför-

perscentralen ska förskjuta ku-

vararen skall förskjuta kupong-

pongskatt,

ska värdepapperscen-

skatt, skall värdepappersförvarar-

tralen föreläggas att inom viss tid

en föreläggas att inom viss tid er-

erlägga skattebeloppet.

 

lägga skattebeloppet.

 

 

 

 

 

 

5Senaste lydelse 1998:1485.

6Senaste lydelse 2003:647.

21

Prop. 2015/16:10

11 a §7

 

 

 

 

 

 

Om ett

avstämningsbolag inte

Bestämmelserna

om

värdepap-

har uppdragit åt en central värde-

perscentral i

7 §,

8 §

första

och

pappersförvarare att sända ut ut-

andra

styckena, 9–11,

20

samt

delningen,

gäller bestämmelserna

22 §§ denna lag gäller i stället av-

om central värdepappersförvarare

stämningsbolaget, om bolaget inte

i 7 §, 8 § första och andra styck-

har uppdragit åt

 

 

 

 

ena, 9–11, 20 samt 22 §§ denna

1. en

värdepapperscentral

som

lag i stället bolaget eller den som

hör hemma i Sverige eller en

bolaget annars har anlitat för

värdepapperscentral

som

hör

uppgiften.

 

hemma i en annan stat inom

 

 

Europeiska

ekonomiska

sam-

 

 

arbetsområdet (EES)

än

Sverige

 

 

och som bedriver verksamhet från

 

 

ett fast driftställe här att sända ut

 

 

utdelningen, eller

 

 

 

 

 

 

2. en värdepapperscentral

som

 

 

hör hemma i en annan stat inom

 

 

EES än Sverige och som inte

 

 

bedriver verksamhet från ett fast

 

 

driftställe här att sända ut

 

 

utdelningen

och

värdepappers-

 

 

centralen för bolaget har gett in ett

 

 

åtagande till Skatteverket om att

 

 

ansvara för uppgifterna enligt 7 §,

 

 

8 § första och andra styckena, 9–

 

 

11, 20 och 22 §§.

 

 

 

 

 

 

Åtagandet enligt första stycket 2

 

 

ska göras på fastställt formulär

 

 

och innehålla nödvändiga identi-

 

 

fikationsuppgifter

för

värdepap-

 

 

perscentralen

och

avstämnings-

 

 

bolaget.

 

 

 

 

 

11 b §8

Vid utdelning på andel i en

Vid utdelning på andel i en

värdepappersfond som förvaltas av

värdepappersfond som förvaltas av

ett fondbolag eller en specialfond

ett fondbolag eller en specialfond

som förvaltas av en svensk AIF-

som förvaltas av en svensk AIF-

förvaltare ska bolaget eller förval-

förvaltare ska bolaget eller förval-

taren ansvara för de uppgifter som

taren ansvara för de uppgifter som

den centrala värdepappersförva-

värdepapperscentralen har enligt

raren har enligt 7 §, 8 § första och

7 §, 8 § första och andra styckena,

andra styckena, 9–11, 20 och

9–11, 20 och 22 §§.

22 §§.

 

7

Senaste lydelse 2005:1141.

8

Senaste lydelse 2013:574.

22

 

Bestämmelserna om värdepap- perscentral i 7 §, 8 § första och andra styckena, 9–11, 20 och 22 §§ denna lag gäller i stället för- valtaren vid förvaltarregistrering enligt
1. 5 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551) såvitt avser förvaltare som av en värdepapperscentral som hör hemma i Sverige har fått medgivande till registrering som förvaltare,

Uppgift enligt 7 § första stycket ska lämnas av den som registreringen Prop. 2015/16:10 avser enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller lagen

(2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Uppgiften ska lämnas på det sätt som föreskrivs i 7 § andra stycket i samband med registreringen av andelsinnehavet samt i övrigt när fondbolaget, AIF- förvaltaren eller förvaltaren begär det. Om utdelning på andel i en värdepappersfond eller i en specialfond inte har betalats ut på grund av att andelsägaren inte registrerats, ska skatt inte innehållas före utbetalning av utdelningen.

 

 

11 c §9

Vid utdelning på andel i en

Vid utdelning på andel i en

värdepappersfond som förvaltas av

värdepappersfond som förvaltas av

ett förvaltningsbolag

eller

en

ett förvaltningsbolag eller en spe-

specialfond som förvaltas av en

cialfond som förvaltas av en ut-

utländsk AIF-förvaltare ska förva-

ländsk AIF-förvaltare ska förva-

ringsinstitutet ansvara

för

de

ringsinstitutet ansvara för de upp-

uppgifter som den centrala värde-

gifter som värdepapperscentralen

pappersförvararen har

enligt

7 §,

har enligt 7 §, 8 § första och andra

8 § första och andra styckena, 9–

styckena, 9–11, 20 och 22 §§.

11, 20 och 22 §§.

Uppgift enligt 7 § första stycket ska lämnas av den som registreringen avser enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Uppgiften ska lämnas på det sätt som föreskrivs i 7 § andra stycket i samband med registreringen av andelsinnehavet samt i övrigt när förvaringsinstitutet begär det. Om utdelning på andel i en värdepappersfond eller i en specialfond inte har betalats ut på grund av att andelsägaren inte registrerats, ska skatt inte innehållas före utbetalning av utdelningen.

Förvaltningsbolaget eller den utländska AIF-förvaltaren ska omedel- bart lämna förvaringsinstitutet upplysning om förhållande som är av betydelse för frågan om innehållande av kupongskatt.

12 §10 Bestämmelserna om central

värdepappersförvarare i 7 §, 8 § första och andra styckena, 9–11, 20 och 22 §§ denna lag gäller i stället förvaltaren vid förvaltar- registrering enligt

1. 5 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551),

9Senaste lydelse 2013:574.

10Senaste lydelse 2013:574.

23

Prop. 2015/16:10

2. 4 kap. 12 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller 12 kap. 5 §

 

lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, eller

 

3. 3 kap. 7 §

lagen (1998:1479)

3. 3 kap.

7 §

lagen

(1998:1479)

 

om

kontoföring

av

finansiella

om

värdepapperscentraler

 

och

 

instrument.

 

 

 

 

 

 

kontoföring av finansiella instru-

 

 

central

värdepappersförva-

ment.

värdepapperscentral

 

 

 

En

En

eller

 

rare eller den som annars ansvarar

den som annars ansvarar för inne-

 

för innehållande

av

kupongskatt

hållande av

kupongskatt

enligt

 

enligt 11 a eller 11 b § ska vid

11 a

eller

11

b §

ska

vid

redo-

 

redovisning enligt 8 § lämna upp-

visning enligt 8 § lämna uppgift

 

gift till Skatteverket om förvalt-

till

Skatteverket

om

förvaltning

 

ning enligt första stycket denna

enligt första stycket denna para-

 

paragraf.

 

 

 

 

 

 

graf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 §11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om det behövs med hänsyn till

Om det behövs med hänsyn till

 

redovisningens

 

omfattning

eller

redovisningens

omfattning

eller

 

andra

särskilda

förhållanden,

får

andra

särskilda förhållanden,

får

 

Skatteverket medge central värde-

Skatteverket medge en värdepap-

 

pappersförvarare eller

aktiebolag

perscentral

eller

ett

 

aktiebolag

 

anstånd med fullgörande av skyl-

anstånd med fullgörande av skyl-

 

dighet enligt 8 eller 15 §.

 

 

dighet enligt 8 eller 15 §.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 §12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om en central värdepappersför-

Om

en

värdepapperscentral

 

varare eller ett aktiebolag inte

eller ett aktiebolag inte betalar in

 

betalar in kupongskatt i före-

kupongskatt i föreskriven tid, ska

 

skriven tid, skall Skatteverket före-

Skatteverket förelägga värdepap-

 

lägga

värdepappersförvararen

perscentralen

eller

bolaget

att

 

eller bolaget att inom viss tid

inom viss tid fullgöra sin betal-

 

fullgöra sin betalningsskyldighet.

ningsskyldighet.

 

 

 

 

 

 

Obetalda

kupongskattebelopp

Obetalda

 

kupongskattebelopp

 

samt

dröjsmålsavgifter

skall

av

samt

dröjsmålsavgifter

ska

av

 

Skatteverket lämnas för indriv-

Skatteverket lämnas för indriv-

 

ning. Regeringen får föreskriva att

ning. Regeringen får föreskriva att

 

indrivning inte behöver begäras för

indrivning inte behöver begäras för

 

ett ringa belopp.

 

 

 

 

 

ett ringa belopp.

 

 

 

 

 

 

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av

 

statliga fordringar

m.m.

Vid indrivning

får

verkställighet

enligt

utsökningsbalken ske.

Överklagande av beslut inverkar inte på skyldigheten att betala skatt eller dröjsmålsavgift.

11

Senaste lydelse 2005:348.

12

Senaste lydelse 2003:647.

24

 

 

25 §13

 

Prop. 2015/16:10

Uppgift som enligt

7 § andra

Uppgift

som

enligt 7 § andra

stycket skall lämnas till en central

stycket ska lämnas till en värde-

värdepappersförvarare

skall vid

papperscentral ska vid tillämp-

tillämpningen av skattebrottslagen

ningen

av

skattebrottslagen

(1971:69) likställas med uppgift

(1971:69)

likställas med uppgift

som skall lämnas till myndighet.

som ska lämnas till myndighet.

1.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.

2.Bestämmelserna i 2, 7–9, 10–12, 20, 22 och 25 §§ i den nya lydelsen tillämpas på utdelning som betalas ut efter den 29 februari 2016.

3.Äldre bestämmelser gäller för utdelning som betalas ut av en central värdepappersförvarare som enligt punkt 2 i ikraftträdande- och över- gångsbestämmelserna till lagen (2015:000) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument får fortsätta med sådan verksamhet efter den 29 februari 2016 till dess att ansökan om tillstånd har prövats slutligt.

13 Senaste lydelse 1998:1485.

25

Prop. 2015/16:10 2.5

Förslag till lag om ändring i förmånsrättslagen

 

(1970:979)

 

Härigenom föreskrivs att 4 § förmånsrättslagen (1970:979) ska ha

följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

4 §1

Förmånsrätt följer med

1.sjöpanträtt och luftpanträtt,

2.handpanträtt och rätt att kvar- hålla lös egendom till säkerhet för fordran (retentionsrätt), panträtt på grund av registrering eller under- rättelse enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument samt panträtt på grund av registrering enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat,

2. handpanträtt och rätt att kvar- hålla lös egendom till säkerhet för fordran (retentionsrätt), panträtt på grund av registrering eller under- rättelse enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instru- ment samt panträtt på grund av registrering enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat,

3.panträtt på grund av inteckning i skepp eller skeppsbygge eller i luftfartyg och reservdelar till luftfartyg,

4.registrering av båtbyggnadsförskott enligt lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.

1 Senaste lydelse 2011:1203.

26

2.6

Förslag till lag om ändring i lagen (1987:667)

Prop. 2015/16:10

 

om ekonomiska föreningar

 

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 4 och 8 §§ lagen (1987:667) om

 

ekonomiska föreningar ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

5 kap.

4 §1

För varje förlagsinsats ska föreningen utfärda ett förlagsandelsbevis. Beviset ska ställas till viss man, till innehavaren eller till viss man eller order och innehålla uppgift om

1.föreningens firma,

2.nummer eller annan beteckning för beviset,

3.insatsens storlek,

4.den rätt till utdelning som insatsen medför,

5.det sätt på vilket utdelning ska utbetalas och inlösen ske,

6.föreskrifter som avses i 2 § första stycket, samt

7.erinran enligt 2 § andra stycket.

Förlagsandelsbeviset ska undertecknas av föreningen. Styrelseleda- möters eller firmatecknares namnteckning får återges genom tryckning

eller på liknande sätt. Bestämmelsen i 1 kap. 7 § ska inte tillämpas.

 

 

I stadgarna kan det bestämmas

I stadgarna kan det bestämmas

att föreningen får registrera för-

att föreningen får registrera för-

lagsandelar hos en central värde-

lagsandelar hos en svensk värde-

pappersförvarare

enligt

lagen

papperscentral

enligt

lagen

(1998:1479)

om

kontoföring

av

(1998:1479) om värdepapperscen-

finansiella instrument i stället för

traler

och

kontoföring

 

av

att

utfärda

förlagsandelsbevis.

finansiella instrument i stället för

Detta gäller dock inte förlags-

att

utfärda

förlagsandelsbevis.

andelar för vilka det gäller

Detta gäller dock inte förlags-

förvärvsbegränsningar

enligt

2 §

andelar för vilka det gäller

första stycket första meningen.

 

förvärvsbegränsningar

enligt

2 §

 

 

 

 

 

 

 

 

första stycket första meningen.

 

Av 4 kap. 5 § lagen om konto-

Av 4 kap. 5 § lagen om värde-

föring av

finansiella

instrument

papperscentraler och

kontoföring

följer

att

förlagsandelsbevis

inte

av finansiella instrument följer att

får utfärdas för förlagsandelar som

förlagsandelsbevis inte får utfärdas

har registrerats enligt den lagen.

för

förlagsandelar

som

 

har

 

 

 

 

 

 

 

 

registrerats enligt den lagen.

 

 

Ett beslut som innebär att en

Ett beslut som innebär att en

förlagsandel inte längre ska vara

förlagsandel inte längre ska vara

registrerad hos en central värde-

registrerad hos en värdepappers-

pappersförvarare

blir

giltigt

central blir giltigt endast om den

endast om den som har panträtt i

som har panträtt i förlagsandelen

1 Senaste lydelse 2008:83.

27

Prop. 2015/16:10

förlagsandelen skriftligen har sam-

skriftligen

har

samtyckt

till

 

tyckt till beslutet.

 

 

beslutet.

 

 

 

 

Lydelse enligt prop. 2015/16:3

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

8 §

 

 

 

 

Inlösen enligt 7 § sker till det

Inlösen enligt 7 § sker till det

 

belopp som utgör insatsens storlek

belopp som utgör insatsens storlek

 

enligt förlagsandelsbeviset

eller,

enligt förlagsandelsbeviset

eller,

 

för förlagsandelar som har regi-

för förlagsandelar som har regi-

 

strerats hos en central värdepap-

strerats hos en svensk värdepap-

 

persförvarare

enligt

lagen

perscentral

enligt

lagen

 

(1998:1479)

om

kontoföring av

(1998:1479) om

värdepappers-

 

finansiella

instrument, insatsens

centraler

och kontoföring av

 

storlek enligt registreringen. Be-

finansiella

instrument, insatsens

 

loppet får dock inte överstiga det

storlek enligt registreringen. Be-

 

som av föreningens eget kapital

loppet får dock inte överstiga det

 

enligt den senast fastställda balans-

som av föreningens eget kapital

 

räkningen, utan anlitande av upp-

enligt den senast fastställda balans-

 

skrivningsfonden,

reservfonden,

räkningen, utan anlitande av upp-

 

kapitalandelsfonden eller

fonden

skrivningsfonden,

reservfonden,

 

för utvecklingsutgifter, avser an-

kapitalandelsfonden

eller fonden

 

delen i förhållande till övriga

för utvecklingsutgifter, avser an-

 

förlagsinsatser.

 

 

delen i förhållande till övriga

 

 

 

 

 

förlagsinsatser.

 

 

 

Om föreningen försätts i konkurs på en ansökan som görs inom ett år

efter inlösen, ska det som föreskrivs i 4 kap. 2 § om återbetalning tilläm- pas i fråga om förlagsinsatsen. Detta gäller dock inte förlagsinsatser som har kunnat lösas in utan föregående uppsägning.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.

28

2.7

Förslag till lag om ändring i lagen (1992:160)

Prop. 2015/16:10

 

om utländska filialer m.m.

 

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1992:160) om utländska filialer

 

m.m. ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

3 §1

Om rätt för vissa utländska företag att driva verksamhet i Sverige finns särskilda bestämmelser, nämligen

1.för kreditinstitut 4 kap. 1, 2 och 4–6 §§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

2.för värdepappersföretag 4 kap. 1 och 4 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

3.för finansiella institut 4 kap. 3 § lagen om bank- och finansierings- rörelse,

4.för utländska försäkringsgivare lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,

5.för börser och clearingorganisationer 12 kap. 9 § och 19 kap. 12 § lagen om värdepappersmarknaden,

6.för centrala värdepappers-

förvarare

2 kap.

6 §

lagen

 

 

 

 

 

 

(1998:1479)

om

kontoföring

av

 

 

 

 

 

 

finansiella instrument,

 

 

 

 

 

 

 

 

7. för

förvaltningsbolag

 

och

6. för

förvaltningsbolag

och

fondföretag

1 kap.

6–7, 10

och

fondföretag 1 kap.

6–7, 10 och

11 §§ lagen (2004:46) om värde-

11 §§ lagen (2004:46) om värde-

pappersfonder,

 

 

 

 

pappersfonder,

 

 

 

 

8. för

utgivare

av elektroniska

7. för

utgivare

av

elektroniska

pengar

3 kap.

26–28 §§

lagen

pengar

3 kap.

26–28 §§

lagen

(2011:755) om elektroniska peng-

(2011:755) om elektroniska peng-

ar,

 

 

 

 

 

 

ar,

 

 

 

 

 

9. för

företag

som

driver

8. för

företag

som

driver

inlåningsverksamhet

2 §

lagen

inlåningsverksamhet

2 §

lagen

(2004:299) om inlåningsverksam-

(2004:299) om inlåningsverksam-

het,

 

 

 

 

 

 

het,

 

 

 

 

 

10. för utländska försäkringsför-

9. för

utländska

försäkringsför-

medlare

3 kap. lagen (2005:405)

medlare

3 kap. lagen

(2005:405)

om försäkringsförmedling,

 

 

om försäkringsförmedling,

 

11. för

företag

som tillhanda-

10. för

företag

 

som tillhanda-

håller betaltjänster 3 kap. 26 och

håller betaltjänster 3 kap. 26 och

27 §§ lagen (2010:751) om betal-

27 §§ lagen (2010:751) om betal-

tjänster,

 

 

 

 

 

 

tjänster,

 

 

 

 

 

12. för

utländska

AIF-förvaltare

11. för

utländska

AIF-förvaltare

5 kap. lagen

(2013:651) om

för-

5 kap. lagen (2013:561) om för-

1 Senaste lydelse 2014:280.

29

Prop. 2015/16:10

valtare av alternativa investerings-

valtare av alternativa investerings-

 

fonder, och

fonder, och

 

13. för företag som driver verk-

12. för företag som driver verk-

 

samhet med konsumentkrediter

samhet med konsumentkrediter

 

2 och 8 §§ lagen (2014:275) om

2 och 8 §§ lagen (2014:275) om

 

viss verksamhet med konsument-

viss verksamhet med konsument-

 

krediter.

krediter.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.

30

2.8

Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1570) Prop. 2015/16:10

 

om medlemsbanker

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 4 och 8 §§ lagen (1995:1570) om medlemsbanker ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

5 kap.

 

4 §1

För varje förlagsinsats

skall

För varje förlagsinsats ska

medlemsbanken utfärda ett för-

medlemsbanken utfärda ett för-

lagsandelsbevis. Beviset

skall

lagsandelsbevis. Beviset ska ställas

ställas till viss person, till inne-

till viss person, till innehavaren

havaren eller till viss person eller

eller till viss person eller order och

order och innehålla uppgift om

innehålla uppgift om

1.bankens firma,

2.nummer eller annan beteckning för beviset,

3.insatsens storlek,

4.den rätt till utdelning som insatsen medför,

5. det sätt på vilket utdelning

5. det sätt på vilket utdelning ska

skall betalas ut och inlösen ske,

betalas ut och inlösen ske,

6.föreskrifter som avses i 2 § första stycket, samt

7.upplysning om vad 2 § andra stycket innehåller.

Förlagsandelsbeviset

 

skall

Förlagsandelsbeviset ska

under-

undertecknas av banken. Styrelse-

tecknas av banken. Styrelse-

ledamöters

eller

firmatecknares

ledamöters

eller

firmatecknares

namnteckning

får återges

genom

namnteckning

får

återges

genom

tryckning eller på liknande sätt.

tryckning eller på liknande sätt.

I stadgarna kan det bestämmas

I stadgarna kan det bestämmas

att medlemsbanken

får registrera

att medlemsbanken

får registrera

förlagsandelar

hos

 

en

central

förlagsandelar

hos

 

en

svensk

värdepappersförvarare

enligt

värdepapperscentral

enligt

lagen

lagen (1998:1479) om kontoföring

(1998:1479) om

värdepappers-

av finansiella instrument i stället

centraler

och

kontoföring

av

för att

utfärda

förlagsandelsbevis.

finansiella instrument i stället för

Detta gäller dock inte förlagsan-

att

utfärda

förlagsandelsbevis.

delar för vilka det gäller förvärvs-

Detta gäller dock inte förlagsan-

begränsningar

enligt

2 §

första

delar för vilka det gäller förvärvs-

stycket första meningen.

 

begränsningar

enligt

2 §

första

 

 

 

 

 

 

 

stycket första meningen.

 

 

Av 4 kap. 5 § lagen om konto-

Av

4 kap.

5 §

 

lagen

om

föring

av

finansiella

instrument

värdepapperscentraler och konto-

följer

att

förlagsandelsbevis inte

föring av

finansiella

instrument

får utfärdas för förlagsandelar som

följer

att

förlagsandelsbevis

inte

har registrerats enligt den lagen.

får utfärdas för förlagsandelar som

 

 

 

 

 

 

 

har registrerats enligt den lagen.

1 Senaste lydelse 2007:871.

31

Prop. 2015/16:10 Ett beslut som innebär att en förlagsandel inte längre skall vara registrerad hos en central värde- pappersförvarare blir giltigt endast om den som har panträtt i förlagsandelen skriftligen har sam- tyckt till beslutet.

Lydelse enligt prop. 2015/16:3

Ett beslut som innebär att en förlagsandel inte längre ska vara registrerad hos en värdepappers- central blir giltigt endast om den som har panträtt i förlagsandelen skriftligen har samtyckt till beslu- tet.

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

8 §

 

 

 

 

 

Inlösen enligt 7 § sker till det be-

Inlösen enligt 7 § sker till det be-

lopp som utgör insatsens storlek

lopp som utgör insatsens storlek

enligt

förlagsandelsbeviset

eller,

enligt

förlagsandelsbeviset

eller,

för förlagsandelar som har regi-

för förlagsandelar som har regi-

strerats hos en central värdepap-

strerats hos en svensk värdepap-

persförvarare

enligt

lagen

perscentral

enligt

lagen

(1998:1479)

om kontoföring

av

(1998:1479) om

värdepappers-

finansiella

instrument, insatsens

centraler

och

kontoföring

av

storlek enligt registreringen. Be-

finansiella

instrument, insatsens

loppet får dock inte överstiga det

storlek enligt registreringen. Be-

som

av

medlemsbankens

eget

loppet får dock inte överstiga det

kapital enligt den senast fastställda

som

av

medlemsbankens

eget

balansräkningen, utan anlitande av

kapital enligt den senast fastställda

uppskrivningsfonden, reservfond-

balansräkningen, utan anlitande av

en,

kapitalandelsfonden

eller

uppskrivningsfonden, reservfond-

fonden för

utvecklingsutgifter,

är

en,

kapitalandelsfonden

eller

att hänföra till andelen i förhåll-

fonden för

utvecklingsutgifter,

är

ande till övriga förlagsinsatser

 

att hänföra till andelen i förhåll-

 

 

 

 

 

 

ande till övriga förlagsinsatser.

 

Om banken försätts i konkurs på en ansökan som görs inom ett år efter inlösen, ska det som föreskrivs i 4 kap. 2 § om återbetalning tillämpas i fråga om förlagsinsatsen. Detta gäller dock inte förlagsinsatser som har kunnat lösas in utan föregående uppsägning.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.

32

2.9

Förslag till lag om ändring i lagen (1996:764)

Prop. 2015/16:10

 

om företagsrekonstruktion

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 3 § lagen (1996:764) om företags-

 

rekonstruktion ska ha följande lydelse.

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

1 kap.

 

 

 

 

 

 

3 §1

 

 

 

Bestämmelserna i denna lag om

Bestämmelserna i denna lag om

 

gäldenär gäller inte bankaktie-

gäldenär gäller inte bankaktie-

 

bolag,

sparbank,

medlemsbank,

bolag, sparbank,

medlemsbank,

 

kreditmarknadsföretag,

försäk-

kreditmarknadsföretag,

försäk-

 

ringsföretag, värdepappersbolag,

ringsföretag, värdepappersbolag,

 

clearingorganisation

och

central

clearingorganisation

och

värde-

 

värdepappersförvarare.

 

papperscentral.

 

 

 

Bestämmelserna avser inte heller sådana gäldenärer i vars verksamhet staten, en kommun, ett landsting, ett kommunalförbund, en församling eller en kyrklig samfällighet har ett bestämmande inflytande.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.

1 Senaste lydelse 2010:2059.

33

Prop. 2015/16:10

2.10

Förslag till lag om ändring i lagen (1998:1479)

 

 

om kontoföring av finansiella instrument

 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1998:1479) om kontoföring av

 

finansiella instrument1

 

dels att 2 kap. och 7 kap. 6 § ska upphöra att gälla,

 

dels att rubrikerna närmast före 9 kap. 2 och 4 §§ ska utgå,

 

dels att rubriken till lagen, 1 kap. 1–3 §§, 3 kap. 1–6, 7, 12 och 13 §§,

 

4 kap. 1–6, 8, 9, 11–15, 20 och 22 §§, 5 kap. 1 och 5 §§, 7 kap. 1–3 och

 

5 §§, 8 kap. 1–4 §§, 9 kap. 1–4 §§, 10 kap. 1 §, rubriken till 9 kap. och

 

rubrikerna närmast före 9 kap. 1 och 3 §§ ska ha följande lydelse,

 

dels att

rubriken närmast före 4 kap. 16 § ska lyda ”Avstämnings-

 

konton för innehavare av finansiella instrument”,

 

dels att det ska införas 36 nya paragrafer, 1 kap. 4–7 §§, 3 kap. 6 a–

 

6 c §§, 9 kap. 5–32 §§ och 10 kap. 2 §, och närmast före 1 kap. 1–7 §§,

 

3 kap. 1–6 a, 6 c, 7, 12 och 13 §§, 4 kap. 2–6, 12–15 och 20 §§, 5 kap.

 

1 och 5 §§, 7 kap. 1, 2, 3 och 5 §§, 8 kap. 1 och 2 §§ och 9 kap. 5–11, 14,

 

15, 17, 20, 24, 27 och 29 §§ nya rubriker av följande lydelse,

 

dels att det närmast före 3 kap. 8 § ska införas en ny rubrik som ska

 

lyda ”Avstämningskonton för förvaltare”, närmast före 3 kap. 10 § ska

 

införas en ny rubrik som ska lyda ”Rättsverkan av registrering”, närmast

 

före 4 kap. 17 § ska införas en ny rubrik som ska lyda ”Avstämnings-

 

kontots innehåll”, närmast före 5 kap. 2 § ska införas en ny rubrik som

 

ska lyda ”Avförande av uppgifter”, närmast före 5 kap. 3 § ska införas en

 

ny rubrik som ska lyda ”Avslag på begäran om registrering”, närmast

 

före 5 kap. 4 § ska införas en ny rubrik som ska lyda ”Rättelse av

 

registrering”, närmast före 6 kap. 1 § ska införas en ny rubrik som ska

 

lyda ”Äganderättspresumtion”, närmast före 6 kap. 2 § ska införas en ny

 

rubrik som ska lyda ”Tidpunkten för rättsverkan mot tredjeman av en

 

överlåtelse”, närmast före 6 kap. 4 § ska införas en ny rubrik som ska

 

lyda ”Överlåtelse av någon annan än ägaren”, närmast före 6 kap. 5 § ska

 

införas en

ny rubrik som ska lyda ”Skuldförbindelser”, närmast före

 

6 kap. 6 § ska införas en ny rubrik som ska lyda ”Behörighet att ta emot

betalning”, närmast före 6 kap. 7 § ska införas en ny rubrik som ska lyda ”Pantsättning” och närmast före 7 kap. 4 § ska införas en ny rubrik som ska lyda ”Jämkning av ersättning”.

1 Senaste lydelse av

2 kap. 2 § 2009:356

2 kap. 5 § 2006:609

2 kap. 5 a § 2014:559

4 kap. 9 § 2005:558.

34

Nuvarande lydelse

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

Prop. 2015/16:10

Lag om kontoföring av

 

 

Lag om värdepapperscentraler

finansiella instrument

 

 

och kontoföring av finansiella

 

 

 

 

 

 

instrument

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagens innehåll

 

 

 

 

 

 

 

 

1 §2

 

 

 

 

 

 

 

I denna lag finns bestämmelser

I denna lag finns bestämmelser

om kontoföring i avstämnings-

som

kompletterar

Europaparla-

register av äganderätt och särskild

mentets

och

rådets

förordning

rätt till sådana aktier och andra

(EU) nr 909/2014 av den 23 juli

finansiella

instrument

för

vilka

2014 om förbättrad värdepappers-

aktiebrev,

skuldebrev

eller annan

avveckling i

Europeiska

unionen

motsvarande skriftlig handling inte

och

om

värdepapperscentraler

har utfärdats eller, där sådan

samt ändring av direktiv 98/26/EG

handling har utfärdats, det genom

och

2014/65/EU och

förordning

förvaring eller på annat likvärdigt

(EU) nr 236/2012.

 

 

 

 

sätt har säkerställts att handlingen

 

 

 

 

 

 

 

 

inte kommer i omlopp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avstämningsregister

 

för

de

I lagen finns även särskilda

ändamål som avses i första stycket

bestämmelser

om kontoföring

av

får föras av auktoriserade centrala

finansiella instrument.

 

 

 

värdepappersförvarare.

Frågor

 

 

 

 

 

 

 

 

om auktorisation

prövas

av

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansinspektionen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagens tillämpningsområde

 

 

 

 

 

 

2 §

 

 

 

 

 

 

 

Auktorisation som central värde-

Lagen

tillämpas

svenska

pappersförvarare kan

meddelas

värdepapperscentraler

samt

svenska aktiebolag, svenska eko-

kontoförande institut och förvalt-

nomiska föreningar och utländska

are som har antagits av en sådan

företag.

 

 

 

 

värdepapperscentral. När det sär-

 

 

 

 

 

skilt anges i lagen tillämpas den

 

 

 

 

 

även

värdepapperscentraler

 

 

 

 

 

som är etablerade i ett annat land

 

 

 

 

 

inom EES än Sverige och på

 

 

 

 

 

värdepapperscentraler från tredje-

 

 

 

 

 

land samt på utsedda kredit-

 

 

 

 

 

institut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestämmelserna i

9 kap. 6 och

 

 

 

 

 

8 §§ tillämpas på var och en som

2 Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

35

3 Senaste lydelse 2010:2062.

Prop. 2015/16:10

 

driver sådan verksamhet som

 

 

avses där.

 

 

Definitioner

 

 

3 §3

I denna lag betyder:

central

värdepappersförvarare:

företag

som har

auktorisation

enligt 2 kap. att kontoföra finans-

iella instrument i

avstämnings-

register,

avstämningsbolag: sådant avstämningsbolag som avses i aktiebolags- lagen (2005:551),

avstämningsregister: sådant register som avses i 4 kap. 1 §,

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

emittent: i fråga om aktier aktiebolaget och i fråga om annat finansiellt

instrument utgivaren eller utfärdaren av instrumentet,

 

 

finansiellt instrument: detsamma

 

som i artikel 2.1.8 i förordningen

 

om värdepapperscentraler,

i den

 

ursprungliga

lydelsen,

varvid

 

aktier och sådana rättigheter som

 

avses i 4 kap. 2 § andra

stycket

 

denna lag i fråga om avstämnings-

 

bolag som är privata aktiebolag

 

vid tillämpningen av denna lag ska

 

jämställas med finansiella instru-

 

ment,

 

 

 

förordningen om värdepappers-

 

centraler:

Europaparlamentets

 

och rådets förordning (EU) nr

 

909/2014 av den 23 juli 2014 om

 

förbättrad

värdepappersavveck-

 

ling i Europeiska unionen och om

 

värdepapperscentraler

samt

 

ändring av direktiv 98/26/EG och

 

2014/65/EU och förordning (EU)

kontoförande institut: den som

nr 236/2012,

 

 

kontoförande institut: den som

av en central värdepappersförvar-

av en värdepapperscentral med-

are medgetts rätt att vidta regi-

getts rätt att vidta registrerings-

streringsåtgärder i avstämnings-

åtgärder i avstämningsregister,

register,

 

 

 

36

finansiellt instrument: detsamma som i 1 kap. 4 § första stycket 1 lagen (2007:528) om värdepap- persmarknaden,

skuldförbindelse: ensidig skuld- förbindelse avsedd för allmän omsättning,

värdepappersinstitut: detsamma som i 1 kap. 5 § 27 lagen om värdepappersmarknaden,

kvalificerat innehav: detsamma som i 1 kap. 5 § 18 lagen om värdepappersmarknaden, och

koncern: detsamma som i 1 kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen, varvid det som sägs om moder- bolag ska tillämpas även på andra juridiska personer än aktiebolag.

kontoföring av finansiella instru- Prop. 2015/16:10 ment: registrering i avstämnings-

register av äganderätt och särskild rätt till sådana aktier och andra finansiella instrument för vilka aktiebrev, skuldebrev eller annan motsvarande skriftlig handling inte har utfärdats eller, där sådan handling har utfärdats, det genom förvaring eller på annat likvärdigt sätt har säkerställts att handlingen inte kommer i omlopp,

kvalificerat innehav: detsamma som i 1 kap. 5 § 18 lagen (2007:528) om värdepappersmark- naden,

skuldförbindelse: ensidig skuld- förbindelse avsedd för allmän omsättning,

utsett kreditinstitut: sådant kreditinstitut som har utsetts enligt artikel 54.2 b i förordningen om värdepapperscentraler, i den ur- sprungliga lydelsen,

värdepapperscentral: detsamma som i artikel 2.1.1 i förordningen om värdepapperscentraler, i den ursprungliga lydelsen,

värdepapperscentral från tredje- land: en sådan värdepappers- central som avses i artikel 2.1.2 i förordningen om värdepappers- centraler, i den ursprungliga lydelsen, samt

värdepappersinstitut: detsamma som i 1 kap. 5 § 27 lagen om värdepappersmarknaden.

37

Prop. 2015/16:10

Kontoföring av finansiella

 

instrument

 

4 §

 

Svenska värdepapperscentraler

 

som är auktoriserade att tillhanda-

 

hålla en central kontoföringstjänst

 

enligt förordningen om värdepap-

 

perscentraler, i den ursprungliga

 

lydelsen, ska göra detta genom

 

kontoföring av finansiella instru-

 

ment.

Behörig myndighet

5 §

Finansinspektionen är behörig myndighet enligt förordningen om värdepapperscentraler.

Rapporteringssystem för överträdelser

6 §

Svenska värdepapperscentraler och kontoförande institut ska till- handahålla ändamålsenliga rapp- orteringssystem för anställda som vill göra anmälningar om miss- tänkta överträdelser av de bestäm- melser som gäller för verksamhet- en.

Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av person- uppgifter inom ramen för sådana rapporteringssystem som avses i första stycket.

Bemyndigande

7 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om handlägg- ningen av ärenden om auktorisa- tion av värdepapperscentraler i Sverige.

38

Registreringsåtgärder för egen respektive annans räkning
En svensk värdepapperscentral får som kontoförande institut anta
1. Riksbanken, andra central- banker, Riksgäldskontoret och utländska offentliga institutioner som i sitt hemland har i uppdrag att förvalta eller deltar i förvalt- ningen av statsskulden,
2. juridiska personer som står under tillsyn av Finansinspektion- en, och
3. utländska juridiska personer som i sitt hemland står under motsvarande tillsyn som de juridiska personer som avses i 2.
De juridiska personer som anges i första stycket 2 och 3 ska ha en betryggande kapitalstyrka och teknisk och juridisk sakkunskap och i övrigt vara lämpliga att vidta registreringsåtgärder i avstäm- ningsregister hos värdepappers- centralen.

3 kap.

Prop. 2015/16:10

Antagande av kontoförande institut

1 § En central värdepappersförvar-

are får som kontoförande institut anta Riksbanken och Riksgälds- kontoret samt juridiska personer som har en betryggande kapital- styrka och teknisk och juridisk sakkunskap och i övrigt är lämp- liga att vidta registreringsåtgärder i avstämningsregister hos den centrala värdepappersförvararen.

2 §

Ett kontoförande institut får vidta registreringsåtgärder för egen

räkning.

 

 

En central värdepappersförvar-

En svensk

värdepapperscentral

are får medge följande juridiska

får medge

följande juridiska

personer rätt att som kontoförande

personer rätt att som kontoförande

institut vidta registreringsåtgärder

institut vidta

registreringsåtgärder

för annans räkning:

för annans räkning:

1.Riksbanken och andra centralbanker,

2.svenska och utländska clearingorganisationer,

3. centrala värdepappersförvar-

3. värdepapperscentraler

samt

 

are samt utländska företag som i

sådana

värdepapperscentraler

 

sitt hemland får driva verksamhet

från tredjeland som är erkända

 

som är jämförbar med central

enligt artikel 25 i förordningen om

 

kontoföring, och

 

värdepapperscentraler, i den ur-

 

 

 

sprungliga lydelsen,

 

 

4. värdepappersinstitut

samt

4. värdepappersinstitut

samt

 

utländska företag som

i sitt

utländska

företag som

i sitt

39

Prop. 2015/16:10

hemland får bedriva värdepappers-

hemland får driva värdepappers-

 

rörelse.

 

 

 

rörelse,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. fondbolag och

förvaltnings-

 

 

 

 

 

bolag enligt lagen (2004:46) om

 

 

 

 

 

värdepappersfonder, när det gäller

 

 

 

 

 

fondandelar, och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. AIF-förvaltare

som

avses i

 

 

 

 

 

3 kap.

1 § lagen

(2013:561)

om

 

 

 

 

 

förvaltare av alternativa invest-

 

 

 

 

 

eringsfonder och utländska EES-

 

 

 

 

 

baserade AIF-förvaltare som i sitt

 

 

 

 

 

hemland har tillstånd som avses i

 

 

 

 

 

Europaparlamentets

och

rådets

 

 

 

 

 

direktiv 2011/61/EU av den 8 juni

 

 

 

 

 

2011 om förvaltare av alternativa

 

 

 

 

 

investeringsfonder samt om änd-

 

 

 

 

 

ring av direktiv 2003/41/EG och

 

 

 

 

 

2009/65/EG

och

förordningarna

 

 

 

 

 

(EG) nr 1060/2009 och (EU) nr

 

 

 

 

 

1095/2010,

i

lydelsen

enligt

 

 

 

 

 

Europaparlamentets

och

rådets

 

 

 

 

 

direktiv

2014/65/EU, när

det

 

 

 

 

 

gäller andelar eller aktier i företag

 

 

 

 

 

för kollektiva investeringar.

 

 

Utländska företag som avses i

Utländska företag som avses i

 

andra stycket 24 skall i hem-

andra stycket 2 och 4 ska i hem-

 

landet stå under betryggande till-

landet stå under betryggande till-

 

syn av myndighet eller annat

syn av en myndighet eller något

 

behörigt organ.

 

 

annat behörigt organ.

 

 

 

 

 

 

 

Kriterier för antagande av

 

 

 

 

 

 

 

kontoförande institut

 

 

 

 

 

 

 

3 §

 

 

 

 

 

 

 

Om den centrala värdepappers-

En svensk

värdepapperscentral

 

förvararen antar ett kontoförande

ska tillämpa de krav för deltag-

 

institut,

skall

värdepappersför-

ande som anges i artikel 33.1 i

 

vararen tillämpa principerna om

förordningen

om

värdepappers-

 

fritt tillträde, som innebär att

centraler när den antar konto-

 

var och en som uppfyller de krav

förande institut.

 

 

 

 

 

som ställs i denna lag och av den

 

 

 

 

 

 

 

 

centrala

värdepappersförvararen

 

 

 

 

 

 

 

 

skall antas

som

kontoförande

 

 

 

 

 

 

 

 

institut, och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neutralitet,

som

innebär att

 

 

 

 

 

 

 

 

regler som ställs upp av den

 

 

 

 

 

 

 

 

centrala

värdepappersförvararen

 

 

 

 

 

 

 

 

utformas och tillämpas på ett

 

 

 

 

 

 

 

 

likformigt sätt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skyldighet att lämna upplysningar Prop. 2015/16:10

 

till värdepapperscentralen

 

Ett kontoförande institut skall

4 §

 

ska

Ett

kontoförande institut

lämna den centrala värdepappers-

lämna

värdepapperscentralen

de

förvararen de upplysningar som

upplysningar som behövs för att

behövs för att denne skall kunna

den ska kunna fullgöra sina

fullgöra sina uppgifter enligt denna

uppgifter enligt denna lag eller

lag eller andra författningar.

andra författningar.

 

Upphörande av rätt att vara kontoförande institut

5 §

Om ett kontoförande institut inte längre uppfyller de krav som anges i 1 §, skall den centrala värde- pappersförvararen besluta att institutet inte har rätt att vara kontoförande institut.

En central värdepappersförvar- are får även meddela ett beslut som avses i första stycket, om ett kontoförande institut trots upp- maning från den centrala värde- pappersförvararen inte lämnar de uppgifter som avses i 4 §.

Om ett kontoförande institut inte längre uppfyller de krav som anges i 1 §, ska värdepapperscentralen besluta att institutet inte har rätt att vara kontoförande institut.

En värdepapperscentral får även meddela ett sådant beslut, om ett kontoförande institut trots upp- maning från värdepapperscentral- en inte lämnar de uppgifter som avses i 4 §.

Skyldighet att lämna upplysningar till Finansinspektionen

6 §

Kontoförande institut som inte står under Finansinspektionens tillsyn eller motsvarande tillsyn i hemlandet är skyldiga att lämna inspektionen de uppgifter den begär som rör verksamheten som kontoförande institut.

Om ett kontoförande institut inte fullgör sin skyldighet enligt första stycket, får Finansinspektionen förelägga institutet att lämna de begärda uppgifterna.

Kontoförande institut som avses i 1 § första stycket 2 och 3 är skyldiga att lämna Finansinspek- tionen de uppgifter den begär som rör verksamheten som kontoför- ande institut.

Om ett kontoförande institut inte fullgör skyldigheten, får Finans- inspektionen förelägga institutet att lämna de begärda uppgifterna.

41

En svensk värdepapperscentral får medge följande juridiska per- soner rätt att registreras som förvaltare av finansiella instru- ment:
1. de juridiska personer som avses i 2 § andra stycket,
2. Riksgäldskontoret och utländ- ska offentliga institutioner som i sitt hemland har i uppdrag att förvalta eller deltar i förvaltningen av statsskulden, och
3. kreditinstitut som är auktori- serade enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut

Prop. 2015/16:10

Regler i förordningen om

 

värdepapperscentraler som

 

tillämpas på kontoförande institut

 

6 a §

 

 

 

För kontoförande institut gäller

 

artiklarna 36 och 37.3 i förord-

 

ningen om värdepapperscentraler,

 

i den ursprungliga lydelsen. Det

 

som anges om värdepappers-

 

centraler och om avvecklings-

 

system

i artikel 36

ska i stället

 

avse verksamheten som konto-

 

förande institut.

 

 

6 b §

 

 

 

Ett kontoförande institut får inte

 

delegera till någon annan än ett

 

annat

kontoförande

institut att

 

utföra registreringsåtgärder i av-

 

stämningsregister.

 

Dokumentationskrav

6 c §

Ett kontoförande institut ska dokumentera och under minst tio år spara de uppgifter som ligger till grund för registreringsåtgärder i avstämningsregister.

Antagande av förvaltare

7 § En central värdepappersför-

varare får medge sådana juridiska personer som avses i 2 § andra stycket rätt att registreras som förvaltare av finansiella instru- ment. I sådana fall tillämpas de principer som anges i 3 §.

42

Ett medgivande att registreras som förvaltare får förenas med särskilda villkor för att tillgodose allmänna och enskilda intressen. Ett medgivande skall återkallas av den centrala värdepappersförvar- aren, om ett villkor för medgiv- andet har åsidosatts och avvikelsen är betydande eller om annars förut- sättningarna för medgivande inte längre finns.

och om tillsyn av kreditinstitut och Prop. 2015/16:10 värdepappersföretag, om ändring

av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG, i lydelsen enligt Europaparlament- ets och rådets direktiv 2014/59/EU, och kreditinstitut med huvudkontor i tredjeland som är auktoriserade i det landet.

Vid medgivanden enligt första stycket ska värdepapperscentralen tillämpa de krav för deltagande som anges i artikel 33.1 i förord- ningen om värdepapperscentraler.

Ett medgivande att registreras som förvaltare får förenas med särskilda villkor för att tillgodose allmänna och enskilda intressen. Ett medgivande ska återkallas av värdepapperscentralen, om ett villkor för medgivandet har åsido- satts och avvikelsen är betydande eller om annars förutsättningarna för medgivande inte längre finns.

Skyldighet att lämna upplysningar till värdepapperscentralen

 

 

 

 

 

12 §4

 

 

 

På begäran av den centrala

På begäran av värdepappers-

värdepappersförvararen

skall

en

centralen ska en förvaltare lämna

förvaltare lämna

uppgifter

till

uppgifter till värdepapperscentral-

värdepappersförvararen

om

de

en om de aktieägare vars aktier

aktieägare vars aktier han förvalt-

den förvaltar. Uppgifterna ska avse

ar. Uppgifterna skall avse aktie-

aktieägarnas namn och person-

ägarnas namn och personnummer,

nummer,

organisationsnummer

organisationsnummer

eller

annat

eller

annat

identifieringsnummer

identifieringsnummer

samt

post-

samt

postadress. Förvaltaren ska

adress. Förvaltaren skall dessutom

dessutom ange det antal aktier av

ange det antal aktier av olika slag

olika slag som varje aktieägare

som varje aktieägare äger. Upp-

äger. Uppgifterna ska avse förhål-

gifterna skall avse

förhållandena

landena vid den tidpunkt som

vid den tidpunkt som den centrala

värdepapperscentralen

bestäm-

värdepappersförvararen

bestäm-

mer.

 

 

 

mer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Senaste lydelse 2005:558.

43

Prop. 2015/16:10

Den centrala

värdepappersför-

Värdepapperscentralen

ska

 

vararen skall på begäran av ett

begäran

av

ett

avstämningsbolag

 

avstämningsbolag kräva in sådana

kräva in sådana uppgifter om

 

uppgifter om

bolagets

aktieägare

bolagets aktieägare som avses i

 

som avses i första stycket.

 

 

första stycket.

 

 

 

 

 

Avstämningsbolag

har

rätt att

Avstämningsbolag

har

rätt

att

 

hos den centrala värdepappers-

hos värdepapperscentralen få till-

 

förvararen få tillgång till de upp-

gång till de uppgifter som har

 

gifter som har lämnats om bolagets

lämnats om bolagets aktieägare.

 

aktieägare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen medge förvaltare

 

undantag från den uppgiftsskyldighet som följer av första och andra

 

styckena.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktieägarsammanställning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 §5

 

 

 

 

 

 

 

Hos den centrala värdepappers-

Hos värdepapperscentralen

ska

 

förvararen skall det för varje

det för

varje

avstämningsbolag

 

avstämningsbolag

finnas

en

finnas en

sammanställning över

 

sammanställning

över

aktieägare

aktieägare med mer än femhundra

 

med mer än femhundra förvaltar-

förvaltarregistrerade

aktier

i

 

registrerade

aktier

 

i

bolaget.

bolaget.

Sammanställningen

ska

 

Sammanställningen skall innehålla

innehålla de uppgifter som anges i

 

de uppgifter

som

anges

i

12 §

12 § första stycket. En utskrift av

 

första stycket. En utskrift av

sammanställningen

ska

hållas

 

sammanställningen

skall

 

hållas

tillgänglig för var och en hos

 

tillgänglig för var och en hos

bolaget och hos värdepapperscen-

 

bolaget och hos den centrala

tralen. Utskriften får inte vara

 

värdepappersförvararen. Utskrift-

äldre än tre månader. Var och en

 

en får inte vara äldre än tre

som begär det har vid var tid rätt

 

månader. Var och en som begär

att mot ersättning för kostnaderna

 

det har vid var tid rätt att mot

få en aktuell utskrift av samman-

 

ersättning för kostnaderna få en

ställningen

från värdepapperscen-

 

aktuell utskrift av sammanställ-

tralen.

 

 

 

 

 

 

 

ningen från den centrala värde-

 

 

 

 

 

 

 

 

pappersförvararen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 kap.

1 §

Avstämningsregister består av avstämningskonton som läggs upp för ägare av finansiella instrument som registreras enligt denna lag. Sådana register förs med hjälp av automatiserad behandling. Den centrala värdepappersförvararen

Avstämningsregister består av avstämningskonton som läggs upp för ägare av finansiella instrument som registreras enligt denna lag. Sådana register förs med hjälp av automatiserad behandling. En svensk värdepapperscentral är

5 Senaste lydelse 2005:558.

44

I 1 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551) finns bestämmelser om aktier i avstämningsbolag.
Aktier i svenska bolag som inte är avstämningsbolag får inte registreras i avstämningsregister.

är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för den behandling av personupp- gifter som värdepappersförvarar- en utför.

Om inget annat följer av denna lag eller av föreskrifter som med- delats med stöd av lagen, tillämpas personuppgiftslagen vid behand- ling av personuppgifter om ägare och innehavare av särskild rätt till finansiella instrument.

personuppgiftsansvarig

enligt

Prop. 2015/16:10

personuppgiftslagen

(1998:204)

 

för den behandling av personupp- gifter som den värdepapperscen- tralen utför.

Om inget annat följer av denna lag, av föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, av förord- ningen om värdepapperscentraler eller av rättsakter som har an- tagits med stöd av förordningen, tillämpas personuppgiftslagen vid behandling av personuppgifter om ägare och innehavare av särskild rätt till finansiella instrument.

Aktier i avstämningsbolag

2 §6

Aktier i ett avstämningsbolag ska vara registrerade i ett avstäm- ningsregister för bolaget. Aktier i svenska bolag som inte är avstäm- ningsbolag får inte registreras i avstämningsregister.

Bestämmelserna i denna lag om aktier i avstämningsbolag tillämpas

också på följande rättigheter i sådana bolag, nämligen

 

1. fondaktierätt och teckningsrätt

1. fondaktierätt och teckningsrätt

som avses i 11 kap. 4 § aktie-

som

avses i 11 kap. 4 § aktie-

bolagslagen (2005:551) samt före-

bolagslagen samt företrädesrätt att

trädesrätt att delta i emission som

delta

i

emission

som avses i

avses i 11 kap. 8 § andra stycket

11 kap.

8 § andra

stycket aktie-

aktiebolagslagen,

bolagslagen,

 

2.rätt på grund av teckning av aktier vid nyemission av aktier enligt 13 kap. aktiebolagslagen, samt

3.rätt på grund av teckning av aktier med utnyttjande av optionsrätt enligt 14 kap. aktiebolagslagen.

 

Skuldförbindelser

 

En central värdepappersförvar-

3 §

värdepapperscentral

 

En

får

are får registrera skuldförbindelser

registrera skuldförbindelser

eller

eller andra svenska eller utländska

andra

svenska eller utländska

6 Senaste lydelse 2010:2062.

45

Prop. 2015/16:10 finansiella instrument i ett avstäm- ningsregister för emittenten. Bestämmelserna i denna lag om skuldförbindelser gäller i tillämp- liga delar även andra finansiella instrument än sådana som avses i 2 §.

finansiella instrument i ett avstäm- ningsregister för emittenten. Bestämmelserna i denna lag om skuldförbindelser gäller i tillämp- liga delar även andra finansiella instrument än sådana som avses i 2 §.

Avtal om registrering

4 §

Registrering enligt 2 eller 3 §§ sker enligt avtal mellan den centrala värdepappersförvararen och emittenten. Om de finansiella instrumenten har utfärdats i ett annat land än Sverige, får sådan registrering också ske enligt avtal mellan den centrala värdepap- persförvararen och företag med motsvarande uppgifter i det landet, om de finansiella instrumenten har avskilts för sådant ändamål.

Samma finansiella instrument får inte registreras på avstäm- ningskonto hos mer än en svensk central värdepappersförvarare. Ett aktiebolag måste anlita samma centrala värdepappersförvarare för all registrering som avser aktier och sådana rättigheter i bolaget som avses i 2 § andra stycket.

Registrering enligt 2 eller 3 § sker enligt avtal mellan en svensk värdepapperscentral och emittenten. Om de finansiella instrumenten har utfärdats i ett annat land än Sverige, får sådan registrering också ske enligt avtal mellan en svensk värdepappers- central och en värdepapperscen- tral som är etablerad i ett annat land inom EES än Sverige eller en värdepapperscentral från tredje- land, om de finansiella instrumen- ten har avskilts för sådant ändamål. Med ett sådant avtal jämställs avtal om en indirekt länk enligt artikel 2.1.32 i förordningen om värdepapperscentraler, i den ursprungliga lydelsen.

Ett aktiebolag måste anlita samma värdepapperscentral för all registrering som avser aktier och sådana rättigheter i bolaget som avses i 2 § andra stycket.

Förbud mot utfärdande av vissa handlingar

5 §7

För finansiella instrument som registreras enligt denna lag får inte utfärdas aktiebrev, emissionsbevis, interimsbevis, teckningsoptionsbevis eller optionsbevis som avses i aktiebolagslagen (2005:551) eller skulde-

7 Senaste lydelse 2010:2062.

46

brev eller motsvarande handling. Har en sådan handling utfärdats, gäller Prop. 2015/16:10 den inte som förbindelse. Bestämmelserna i aktiebolagslagen gäller inte

heller för handlingen.

Första stycket tillämpas inte i fråga om finansiella instrument utfärdade

i ett annat land än Sverige.

 

 

Om

aktiebrev, skuldebrev

eller

Om

aktiebrev,

skuldebrev

eller

annan

motsvarande

handling

har

annan

motsvarande

handling har

utfärdats för ett sådant instrument

utfärdats för ett sådant instrument

som avses i andra stycket ska

som avses i andra stycket, ska

handlingen vara inlämnad för för-

handlingen vara inlämnad för för-

varing hos den centrala värdepap-

varing hos värdepapperscentralen

persförvararen eller för detta före-

eller för detta företags räkning

tags räkning innan registrering i

innan registrering i avstämnings-

avstämningsregister

får ske,

om

register får ske, om det inte på

det inte på annat sätt är säkerställt

annat sätt är säkerställt att hand-

att handlingen inte kommer i

lingen inte kommer i omlopp.

omlopp. Handlingen ska vara kvar

Handlingen ska vara kvar i sådant

i sådant förvar så länge instrum-

förvar så länge instrumentet är

entet är registrerat i avstämnings-

registrerat i avstämningsregister.

register.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiebolag som övergår till att bli

 

 

 

 

 

 

 

 

avstämningsbolag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 §8

 

 

 

 

 

 

I fråga om aktiebolag som

I fråga om aktiebolag som

övergår till att bli avstämnings-

övergår till att bli avstämnings-

bolag

gäller

följande. Behörighet

bolag

gäller

följande. Behörighet

att första gången antecknas som

att första gången antecknas som

aktieägare eller förvaltare på ett

aktieägare eller förvaltare på ett

avstämningskonto tillkommer den

avstämningskonto tillkommer den

som visar upp ett aktiebrev och

som visar upp ett aktiebrev och

enligt

6 kap.

8 §

aktiebolagslagen

enligt

6 kap.

8 § aktiebolagslagen

(2005:551) eller på annat sätt

(2005:551) eller på annat sätt

styrker

sitt

förvärv.

Aktiebrevet

styrker

sitt

förvärv.

Aktiebrevet

skall

makuleras

betryggande

ska makuleras på betryggande sätt

sätt av den centrala värdepappers-

av

värdepapperscentralen.

Detta

förvararen. Vad som nu har sagts

tillämpas på motsvarande sätt i

tillämpas på motsvarande sätt i

fråga om interimsbevis och emis-

fråga

 

om

interimsbevis

 

och

sionsbevis som utfärdats av ett

emissionsbevis som

utfärdats

av

aktiebolag innan denna lag blev

ett aktiebolag innan denna lag blev

tillämplig på bolaget.

 

 

tillämplig på bolaget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 §

 

 

 

 

 

 

Om ett skuldebrev har utfärdats

Om ett skuldebrev har utfärdats

för en

skuldförbindelse

innan

för

en

skuldförbindelse

innan

8 Senaste lydelse 2005:558.

47

Prop. 2015/16:10 denna lag blev tillämplig på för- bindelsen gäller följande. Behörig- het att första gången antecknas som ägare eller förvaltare på ett avstämningskonto tillkommer den som enligt reglerna i lagen (1936:81) om skuldebrev är behö- rig att som ägare förfoga över skuldebrevet. Skuldebrevet skall makuleras på betryggande sätt av den centrala värdepappersförvara- ren.

Om ett emissionsbevis eller teckningsoptionsbevis har ut- färdats för en rättighet som avses i 11 kap. aktiebolagslagen (2005:551) innan denna lag blev tillämplig på rättigheten gäller följande. Behörighet att första gången antecknas som ägare eller förvaltare av rättigheten på ett konto för skuldförbindelser till- kommer den som visar upp beviset och enligt 6 kap. 8 § aktiebolags- lagen eller på annat sätt styrker sitt förvärv. Beviset skall makuleras på betryggande sätt av den centrala värdepappersförvararen.

Ägaren av ett skuldebrev som har utfärdats innan denna lag blev tillämplig på skuldförbindelsen har inte, när det gäller därefter för- fallen betalning, rätt till betalning förrän innehavet har registrerats på ett avstämningskonto. Med betal- ning jämställs andra ekonomiska rättigheter gentemot emittenten som följer med skuldebrevet. I samband med att skuldförbindel- sen första gången registreras på kontot får den centrala värde- pappersförvararen fastställa av

denna lag blev tillämplig på för- bindelsen gäller följande. Behörig- het att första gången antecknas som ägare eller förvaltare på ett avstämningskonto tillkommer den som enligt reglerna i lagen (1936:81) om skuldebrev är behö- rig att som ägare förfoga över skuldebrevet. Skuldebrevet ska makuleras på betryggande sätt av värdepapperscentralen.

9 §9

Om ett emissionsbevis eller teckningsoptionsbevis har ut- färdats för en rättighet som avses i 11 kap. aktiebolagslagen (2005:551) innan denna lag blev tillämplig på rättigheten gäller följande. Behörighet att första gången antecknas som ägare eller förvaltare av rättigheten på ett konto för skuldförbindelser till- kommer den som visar upp beviset och enligt 6 kap. 8 § aktiebolags- lagen eller på annat sätt styrker sitt förvärv. Beviset ska makuleras på betryggande sätt av värdepappers- centralen.

11 §

Ägaren av ett skuldebrev som har utfärdats innan denna lag blev tillämplig på skuldförbindelsen har inte, när det gäller därefter för- fallen betalning, rätt till betalning förrän innehavet har registrerats på ett avstämningskonto. Med betal- ning jämställs andra ekonomiska rättigheter gentemot emittenten som följer med skuldebrevet. I samband med att skuldförbindel- sen första gången registreras på kontot får värdepapperscentralen fastställa avstämningsdag för ränta

9 Senaste lydelse 2005:558.

48

stämningsdag för ränta och kapi-

och kapitalbelopp.

 

 

 

 

Prop. 2015/16:10

talbelopp.

 

 

 

Panthavare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 §

 

 

 

 

 

 

 

En panthavare är behörig att

En panthavare får begära att det

 

påkalla att vad som sägs i 6–10 §§

som anges i 6–10 §§ ska tillämpas.

 

skall tillämpas. Kravet på upp-

Kravet på uppvisande av aktiebrev

 

visande av aktiebrev eller annan

eller annan handling ska i så fall

 

handling anses därvid uppfyllt om

anses vara uppfyllt om pant-

 

panthavaren visar upp handlingen.

havaren visar upp handlingen.

 

 

 

 

 

 

Makulering av handlingar

 

 

 

 

 

 

13 §

 

 

 

 

 

 

 

En handling som har makulerats

En handling som har makulerats

 

enligt 6, 8 eller 9 § skall förvaras

enligt 6, 8 eller 9 § ska förvaras av

 

av den centrala värdepappers-

värdepapperscentralen

i

original

 

förvararen i original eller kopia i

eller kopia i minst tio år.

 

 

 

minst tio år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delegering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 §

 

 

 

 

 

 

 

Vad som enligt 6–13 §§ åligger

Värdepapperscentralen får upp-

 

en central värdepappersförvarare

dra åt ett kontoförande institut att

 

kan av denne uppdras åt konto-

utföra de uppgifter som avses i 6–

 

förande institut att utföra på den

13 §§ för värdepapperscentralens

 

centrala värdepappersförvararens

räkning.

 

 

 

 

 

 

 

vägnar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upphörande av registrering

 

 

 

 

 

15 §

 

 

 

 

 

 

 

Upphör finansiella instrument att

Upphör finansiella instrument att

 

vara registrerade i avstämnings-

vara registrerade i avstämnings-

 

register hos en central värdepap-

register hos en värdepappers-

 

persförvarare till följd av att ett

central till följd av att ett

 

avstämningsförbehåll

tagits

bort

avstämningsförbehåll

tagits

bort

 

eller att avtalet mellan emittenten

eller att avtalet mellan emittenten

 

och värdepappersförvararen

upp-

och värdepapperscentralen

upp-

 

hört att gälla, är värdepappers-

hört att gälla, är värdepappers-

 

förvararen skyldig att till emit-

centralen skyldig att till emittenten

 

tenten eller till annan central

eller till en annan värdepappers-

 

värdepappersförvarare

som

emit-

central

som

emittenten

anvisar

 

tenten anvisar

lämna

upplysning

lämna upplysning om innehållet i

 

om innehållet i samtliga avstäm-

samtliga avstämningskonton. Upp-

 

ningskonton.

Upphör

registrer-

hör registreringen hos värdepap-

 

ingen hos den centrala värde-

perscentralen till följd av att ett

 

pappersförvararen till följd av att

avtal

mellan

värdepappers-

 

ett avtal mellan värdepappersförv-

centralen och

en

värdepappers-

49

Prop. 2015/16:10 araren och ett utländskt företag som avses i 4 § första stycket andra meningen upphört att gälla, skall det utländska företaget få motsvarande upplysning.

I fall som avses i första stycket skall samtliga kontohavare och innehavare av rättigheter som registrerats på avstämningskonto underrättas genom den centrala värdepappersförvararens försorg.

central som är etablerad i ett annat land inom EES än Sverige eller en värdepapperscentral från tredjeland som avses i 4 § andra meningen upphört att gälla, ska innehavet på kontot överföras till annan kontohållare eller tillgodo- räknas kontohavaren på annat sätt som beaktar dennes intressen.

I fall ska den svenska värdepapperscentralen se till att samtliga kontohavare och innehavare av rättigheter som registrerats på avstämningskonto underrättas.

 

 

 

 

 

Vägran att öppna

 

 

 

 

 

 

avstämningskonto

 

 

 

 

 

20 §

 

 

En

central

värdepappersför-

En

värdepapperscentral

får

varare får vägra att öppna avstäm-

vägra att öppna avstämningskonto

ningskonto för förvärvare av ett

för förvärvare av ett sådant finan-

sådant

finansiellt

instrument som

siellt instrument som kontoförs av

kontoförs

av

värdepappersförvar-

värdepapperscentralen endast

om

aren endast om det finns grund för

det finns grund för det enligt denna

det enligt denna lag eller annan

lag eller någon annan författning.

författning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 §

 

 

När en central värdepappers-

När en värdepapperscentral har

förvarare enligt särskild föreskrift

underrättats om en konkurs, ska

har underrättats om en konkurs

den

omedelbart vidarebefordra

skall

 

värdepappersförvararen

underrättelsen till samtliga för-

omedelbart vidarebefordra under-

valtare som har medgivande enligt

rättelsen

till

samtliga förvaltare

3 kap. 7 §.

 

som har medgivande enligt 3 kap.

 

 

 

7 §.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 kap.

 

 

 

 

 

Registrering av anmälningar

 

 

 

1 §

 

 

 

En

central värdepappersför-

En värdepapperscentral eller ett

 

varare eller ett kontoförande insti-

kontoförande

institut ska genast

 

tut skall genast registrera anmäl-

registrera anmälningar om sådana

 

ningar

om sådana förhållanden

förhållanden som ska framgå av

 

som skall framgå av avstämnings-

avstämningsregistret och ange tid-

 

registret och ange tidpunkten för

punkten

för

registreringen. När

50

registreringen. När samtliga villkor

samtliga

villkor för slutlig regist-

för slutlig registrering är uppfyllda skall registrering ske på ett avstämningskonto.

rering

är uppfyllda,

ska

regist-

Prop. 2015/16:10

rering

ske

ett

 

avstämningskonto.

 

 

 

Avförande av uppgifter

 

 

5 §10

 

 

Den

centrala

värdepappersför-

Värdepapperscentralen får ur ett

vararen får ur ett register som

register som avses i 1 § avföra

avses i 1 § avföra uppgifter som

uppgifter

som

uppenbarligen

uppenbarligen saknar betydelse.

saknar betydelse.

 

De

avförda

uppgifterna skall

 

 

 

bevaras i minst tio år.

7 kap.

Överlåtelse som görs av någon annan än ägaren

1 §

Om till följd av 6 kap. 4 § en överlåtelse av ett finansiellt instru- ment, beträffande vilket överlåta- rens eller en tidigare överlåtares äganderätt grundas på en handling som är förfalskad, gäller mot den som ägde det finansiella instru- mentet eller mot någon till vars förmån en rådighetsinskränkning gäller, har denne rätt till ersättning av den centrala värdepappersför- vararen för skada till följd av överlåtelsen.

Första stycket tillämpas också, om till följd av 6 kap. 7 § en pant- sättning av ett finansiellt instru- ment gäller mot den som äger det finansiella instrumentet eller mot någon till vars förmån en rådig- hetsinskränkning gäller.

Om en överlåtelse av ett finansi- ellt instrument, beträffande vilket överlåtarens eller en tidigare över- låtares äganderätt grundas på en handling som är förfalskad, gäller mot den som ägde det finansiella instrumentet eller mot någon till vars förmån en rådighetsinskränk- ning gäller till följd av 6 kap. 4 §, har denne rätt till ersättning av värdepapperscentralen för skada till följd av överlåtelsen.

Detsamma gäller om en pant- sättning av ett finansiellt instru- ment gäller mot den som äger det finansiella instrumentet eller mot någon till vars förmån en rådig- hetsinskränkning gäller till följd av 6 kap. 7 §.

Fel vid utförande av registreringsåtgärder

För skada som tillfogas en ägare av ett finansiellt instrument till

2 §

För skada som tillfogas en ägare av ett finansiellt instrument till

10 Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

51

Prop. 2015/16:10

följd

av

en

oriktig eller

miss-

följd av en oriktig eller miss-

 

visande uppgift i ett avstämnings-

visande uppgift i ett avstämnings-

 

register eller i annat fall genom fel

register eller i annat fall genom fel

 

i samband med uppläggning eller

i samband med uppläggning eller

 

förande av ett sådant register

förande av ett sådant register

 

svarar den centrala värdepappers-

svarar

värdepapperscentralen

 

förvararen eller, om felet kan hän-

eller, om felet kan hänföras till ett

 

föras till ett kontoförande institut,

kontoförande institut,

institutet.

 

institutet. Ersättningsansvar

gäller

Ersättningsansvar gäller dock inte

 

dock inte om den centrala värde-

om värdepapperscentralen respek-

 

pappersförvararen

respektive

det

tive det

kontoförande

institutet

 

kontoförande

institutet

visar

att

visar att felet beror på en omstän-

 

felet beror på en omständighet

dighet utanför dess kontroll vars

 

utanför dess kontroll vars följder

följder inte skäligen kunde ha

 

inte skäligen kunde ha undvikits

undvikits eller övervunnits. In-

 

eller

övervunnits. Indirekt

förlust

direkt förlust ersätts endast om den

 

ersätts endast om den beror på

beror på försummelse av värde-

 

försummelse

av

den

centrala

papperscentralen eller det konto-

 

värdepappersförvararen

eller

det

förande institutet. Detsamma gäller

 

kontoförande

institutet. Vad

som

skada som tillfogas panthavare och

 

nu har sagts om ägaren till ett

den till vars förmån en rådighets-

 

finansiellt instrument gäller också

inskränkning gäller.

 

 

panthavare och den till vars

 

 

 

 

förmån

en rådighetsinskränkning

 

 

 

 

gäller.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Första stycket gäller på mot-

Ersättningsansvaret

gäller

svarande sätt om felet beror på

motsvarande sätt om felet beror på

någon som har anlitats av den

någon som har anlitats av värde-

centrala

värdepappersförvararen

papperscentralen

eller

av

ett

eller av ett kontoförande institut.

kontoförande institut.

 

 

 

För skada som kan hänföras till

För skada som kan hänföras till

ett kontoförande institut svarar den

ett

kontoförande

institut

svarar

centrala

värdepappersförvararen

värdepapperscentralen

solidariskt

solidariskt med

institutet.

Den

med

institutet. Värdepapperscen-

centrala

värdepappersförvararens

tralens ansvar är dock i sådant fall

ansvar är dock i sådant fall begrän-

begränsat till fem miljoner kronor

sat till fem miljoner kronor för

för varje skadefall. Värdepappers-

varje skadefall.

Den

centrala

centralen har rätt till ersättning av

värdepappersförvararen

har

rätt

det kontoförande institutet för vad

till ersättning av det kontoförande

värdepapperscentralen har

betalat

institutet för vad värdepappers-

till följd av det solidariska ansvar-

förvararen har betalat till följd av

et.

 

 

 

 

 

det solidariska ansvaret.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestämmelserna

i personupp-

Bestämmelserna

i

personupp-

giftslagen (1998:204) om skade-

giftslagen (1998:204) om skade-

stånd skall gälla då personupp-

stånd ska gälla då personuppgifter

gifter behandlats i strid med den

behandlats i strid med den lagen.

lagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

 

 

 

Skada till följd av beslut om

Prop. 2015/16:10

 

 

 

rättelse

 

 

 

 

 

3 §

 

 

Den som tillfogas skada till följd

Den som tillfogas skada till följd

av ett

beslut

om rättelse enligt

av ett beslut om rättelse

 

enligt

5 kap. 4 § har rätt till ersättning av

5 kap. 4 § har rätt till ersättning av

den

centrala

värdepappersför-

värdepapperscentralen.

Ersätt-

vararen. Ersättning utgår dock

ningsansvaret gäller dock inte om

inte, om den skadelidande med

den skadelidande med hänsyn till

hänsyn till felets beskaffenhet eller

felets beskaffenhet eller andra om-

andra

omständigheter borde ha

ständigheter borde ha insett att fel

insett att fel förekommit.

förekommit.

 

 

Regressrätt

5 §

I fall som avses i 1–3 §§ har den centrala värdepappersförvararen eller ett kontoförande institut rätt att kräva tillbaka utbetald ersättning från den som genom vållande har medverkat till skadan, i den mån det är skäligt med hänsyn till skadans orsak och omständigheterna i övrigt.

I fall som avses i 1–3 §§ har värdepapperscentralen eller ett kontoförande institut rätt att kräva tillbaka utbetald ersättning från den som genom vållande har medverkat till skadan, i den mån det är skäligt med hänsyn till skadans orsak och omständig- heterna i övrigt.

 

 

 

 

 

8 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insyn i avstämningskonto

 

 

 

 

 

 

 

 

1 §

 

 

 

 

 

 

 

Var och en som är registrerad på

Var och en som är registrerad på

 

ett

avstämningskonto som

ägare

ett

avstämningskonto

som ägare

 

eller panthavare eller i annan

eller panthavare eller i annan

 

egenskap, har rätt att på begäran få

egenskap, har rätt att på begäran få

 

besked från den centrala värde-

besked från

värdepapperscentral-

 

pappersförvararen

om

kontots

en om kontots innehåll i den mån

 

innehåll i den mån innehållet berör

innehållet

berör

den

registrerades

 

den registrerades rätt.

 

 

rätt.

 

 

 

 

 

 

 

Den centrala värdepappersför-

Värdepapperscentralen

ska

 

vararen skall varje år före utgång-

varje år före utgången av januari

 

en av januari lämna innehavaren

lämna innehavaren av ett avstäm-

 

av

ett avstämningskonto besked

ningskonto

besked

om kontots

 

om

kontots

innehåll

per

den

innehåll

per den

31 december

 

31 december

föregående

år. Om

föregående

år.

Om

innehavaren

 

innehavaren begär det, skall be-

begär det, ska beskedet ange de

 

skedet ange de förändringar på

förändringar på kontot som har ägt

 

kontot som har ägt rum under det

rum under det föregående året.

 

föregående året. Regeringen eller,

Regeringen

eller den myndighet

 

efter regeringens

bemyndigande,

som

regeringen

bestämmer

får

53

Prop. 2015/16:10

Finansinspektionen

får

meddela

meddela föreskrifter om skyldighet

 

föreskrifter

om

skyldighet

för

för svenska värdepapperscentraler

 

centrala

värdepappersförvarare

att lämna besked till kontohavare i

 

att lämna besked till kontohavare i

andra fall än som avses i första

 

andra fall än som avses i första

meningen.

 

 

meningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Besked enligt andra stycket skall

Besked enligt andra stycket ska

 

lämnas utan avgift.

 

 

 

lämnas utan avgift.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tystnadsplikt

 

 

 

 

 

 

 

 

2 §

 

 

Den som är eller har varit

Den som är eller har varit

 

anställd hos en central värdepap-

anställd hos en svensk värdepap-

 

persförvarare eller hos ett konto-

perscentral eller hos ett konto-

 

förande institut får inte obehörigen

förande institut får inte obehörigen

 

röja uppgifter som har registrerats

röja uppgifter som har registrerats

 

i ett avstämningsregister eller som

i ett avstämningsregister eller som

 

har lämnats till värdepappers-

har lämnats till värdepappers-

 

förvararen eller institutet av en

centralen eller institutet av en

 

förvaltare.

 

 

 

 

 

förvaltare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detsamma gäller en uppgift i en

 

 

 

 

 

 

 

 

anmälan eller en utsaga om en

 

 

 

 

 

 

 

 

misstänkt

överträdelse av en

 

 

 

 

 

 

 

 

bestämmelse som gäller för verk-

 

 

 

 

 

 

 

 

samheten, om uppgiften kan av-

 

 

 

 

 

 

 

 

slöja anmälarens eller den utpek-

 

 

 

 

 

 

 

 

ade personens identitet.

 

 

 

 

 

 

 

 

I det

allmännas verksamhet

 

 

 

 

 

 

 

 

tillämpas i stället bestämmelserna

 

 

 

 

 

 

 

 

i offentlighets- och sekretesslagen

 

 

 

 

 

 

 

 

(2009:400).

 

 

 

 

 

 

 

2 a §11

 

 

En

central

värdepappersför-

En svensk värdepapperscentral

 

varare och ett kontoförande insti-

och ett kontoförande institut är

 

tut är skyldiga att lämna ut upp-

skyldiga att lämna ut uppgifter om

 

gifter

om

enskildas

förhållanden

enskildas förhållanden till före-

 

till företaget, om det under en ut-

taget, om det under en utredning

 

redning enligt bestämmelserna om

enligt bestämmelserna om för-

 

förundersökning i brottmål begärs

undersökning i brottmål begärs av

 

av undersökningsledare

eller

om

undersökningsledare eller om det i

 

det i ett ärende om rättslig hjälp i

ett ärende om rättslig hjälp i

 

brottmål på framställning av en

brottmål på framställning av en

 

annan stat eller en mellanfolklig

annan stat eller en mellanfolklig

 

domstol begärs av åklagare.

 

domstol begärs av åklagare.

11

Senaste lydelse 2008:911.

54

 

Om skyldighet för centrala värdepappersförvarare och konto- förande institut att lämna uppgifter till överförmyndaren finns bestäm- melser i 16 kap. 10 a § föräldra- balken.

Om skyldighet för värdepap- Prop. 2015/16:10 perscentraler och kontoförande

institut att lämna uppgifter till överförmyndaren finns bestämmel- ser i 16 kap. 10 a § föräldrabalken.

 

 

 

 

 

 

3 §12

 

 

 

 

 

 

 

Om Finansinspektionen behöver

Om Finansinspektionen behöver

uppgifter för övervakningen av att

uppgifter för övervakningen av att

bestämmelserna i lagen (2005:377)

bestämmelserna i lagen (2005:377)

om straff för marknadsmissbruk

om

straff

för

marknadsmissbruk

vid handel med finansiella instru-

vid handel med finansiella instru-

ment följs eller åklagare finner

ment följs eller åklagare finner

anledning att anta att brott enligt

anledning att anta att brott enligt

samma lag har begåtts eller

samma lag har begåtts eller

Finansinspektionen

finner

anled-

Finansinspektionen

finner

anled-

ning att anta att en bestämmelse i

ning att anta att en bestämmelse i

lagen (2000:1087) om anmälnings-

lagen (2000:1087) om anmälnings-

skyldighet för vissa innehav av

skyldighet för vissa innehav av

finansiella instrument har över-

finansiella instrument har över-

trätts, skall den centrala värde-

trätts, ska en svensk värde-

pappersförvararen

 

begäran

papperscentral

på begäran lämna

lämna inspektionen eller åklagaren

inspektionen

eller

åklagaren

besked om ett avstämnings-

besked om ett avstämnings-

registers innehåll i den omfattning

registers innehåll i den omfattning

det har anknytning till tillsynen

det har anknytning till tillsynen

eller överträdelsen. Beskedet skall

eller

överträdelsen. Beskedet

ska

lämnas

utan

avgift.

Regeringen

lämnas utan

avgift.

Regeringen

eller, efter regeringens bemyndig-

eller

den

myndighet

 

som

ande, Finansinspektionen får med-

regeringen bestämmer får meddela

dela närmare föreskrifter om hur

föreskrifter

om hur

skyldigheten

skyldigheten

att

lämna

sådana

att lämna sådana besked till

besked till inspektionen skall full-

inspektionen ska fullgöras.

 

 

göras.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regeringen

får

föreskriva att

Regeringen

får

föreskriva

att

Finansinspektionen

 

skall

ha

Finansinspektionen ska ha term-

terminalåtkomst till

avstämnings-

inalåtkomst till avstämningsregist-

registren för inhämtande av upp-

ren för inhämtande av uppgifter

gifter som avses i första stycket

som avses i första stycket och som

och som har anknytning till ett

har anknytning till ett ärende hos

ärende hos inspektionen.

 

 

inspektionen.

 

 

 

 

 

Uppgifter

som

skall

anmälas

Uppgifter

som

ska anmälas

enligt 4 § lagen (2000:1087) om

enligt 4 § lagen om anmälnings-

anmälningsskyldighet

för

vissa

skyldighet för vissa innehav av

innehav

av finansiella instrument

finansiella

instrument får

genom

får genom automatisk databehand-

automatisk databehandling lämnas

12 Senaste lydelse 2005:381.

55

Prop. 2015/16:10 ling lämnas ut till det insynsregist- er som förs enligt 9 § samma lag.

ut till det insynsregister som förs enligt 9 § samma lag.

 

 

 

 

 

 

4 §13

 

 

 

 

 

Den

undersökningsledare

eller

Den

undersökningsledare

eller

åklagare

som

begär

uppgifter

åklagare

som begär

uppgifter

enligt

2 a § får

förordna att

den

enligt 2 a § får besluta att värde-

centrala

värdepappersförvararen

papperscentralen eller det konto-

eller

det

kontoförande

institutet

förande institutet samt värde-

samt förvararens

eller

institutets

papperscentralens

eller

institutets

styrelseledamöter

och

anställda

styrelseledamöter

och

anställda

inte får röja för kunden eller för

inte får röja för kunden eller för

någon

utomstående att

uppgifter

någon

utomstående att

uppgifter

har lämnats enligt 2 a § eller att det

har lämnats enligt 2 a § eller att det

pågår en förundersökning eller ett

pågår en förundersökning eller ett

ärende om rättslig hjälp i brottmål.

ärende om rättslig hjälp i brottmål.

Ett sådant förbud får meddelas

Ett sådant förbud får meddelas

om det krävs för att en utredning

om det krävs för att en utredning

om brott inte skall äventyras eller

om brott inte ska äventyras eller

för att uppfylla en internationell

för att uppfylla en internationell

överenskommelse som är bindande

överenskommelse som är bindande

för Sverige.

 

 

 

 

för Sverige.

 

 

 

Förbudet skall vara tidsbe-

Förbudet ska vara tidsbegränsat,

gränsat, med möjlighet till för-

med möjlighet till förlängning, och

längning, och får inte avse längre

får inte avse längre tid än vad som

tid än vad som är motiverat med

är motiverat med hänsyn till syftet

hänsyn till syftet med förbudet. I

med förbudet. I ett ärende om

ett ärende om rättslig hjälp i

rättslig hjälp i brottmål får dock

brottmål får dock förbudet tidsbe-

förbudet

tidsbegränsas endast

om

gränsas endast om den stat eller

den stat eller mellanfolkliga dom-

mellanfolkliga domstol som ansökt

stol som ansökt om rättslig hjälp

om rättslig hjälp samtycker till

samtycker till detta.

 

 

 

detta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om ett förbud inte längre är

Om ett förbud inte längre är

motiverat med hänsyn till syftet

motiverat med hänsyn till syftet

med förbudet, skall undersök-

med förbudet, ska undersöknings-

ningsledaren eller åklagaren be-

ledaren eller åklagaren besluta att

sluta att förordnandet skall upp-

förordnandet ska upphöra.

 

höra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Senaste lydelse 2005:490.

56

Prop. 2015/16:10

9 kap. Tillsyn

 

 

 

 

 

9 kap. Tillsyn och ingripanden

Upplysningsskyldighet och

 

Tillsynens omfattning

 

 

 

ägarprövning m.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 §14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrala värdepappersförvarare

Av

1 kap.

5 §

denna lag

och

står under tillsyn av Finansinspek-

artikel 10 i förordningen om

tionen. I fråga om upplysnings-

värdepapperscentraler

följer

att

skyldighet, tillsyn och avgifter till

Finansinspektionen

utövar

tillsyn

Finansinspektionen

 

tillämpas

över svenska värdepapperscentral-

23 kap. 1, 2, 7, 11, 12 och 14 §§

er och utsedda kreditinstitut som

och

15 §

1,

 

3

och

4

lagen

har utsetts av en sådan värde-

(2007:528)

om

värdepappers-

papperscentral.

 

Tillsynen

 

över

marknaden på motsvarande sätt. I

utsedda kreditinstitut

utövas

med

fråga om ägarprövning tillämpas

den begränsning som framgår av

det som gäller för clearingorgan-

artikel 60.1 i förordningen om

isationer

enligt

24 kap.

1

och 3–

värdepapperscentraler.

 

 

6 §§, 7 § första stycket 1, 2 och 4,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

andra och tredje styckena samt 8–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 §§ samma lag på motsvarande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sätt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regeringen får i fråga om

Särskilda bestämmelser om till-

centrala

 

värdepappersförvarare

syn

över

kontoförande

institut

meddela föreskrifter om hand-

finns i 3 kap.

 

 

 

 

 

 

 

läggningen

av

tillståndsärenden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enligt

24 kap. 1,

3 och

3 a §§

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lagen

 

om

värdepappersmark-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om en central värdepappers-

Av

1 kap.

5 §

denna lag

och

förvarare har fattat ett beslut som

förordningen

om

värdepappers-

strider mot denna lag eller någon

centraler följer att Finansinspek-

annan författning

som

reglerar

tionen utövar tillsyn i viss ut-

dess

verksamhet,

mot

föreskrift

sträckning

 

över

 

värdepappers-

som meddelats med stöd av denna

centraler som är etablerade i ett

lag eller någon annan författning

annat land inom EES än Sverige

eller

mot

bolagsordningen eller

och

värdepapperscentraler

från

stadgarna, får Finansinspektionen

tredjeland som här i landet till-

förbjuda

att

beslutet

verkställs.

handahåller

sådana tjänster

som

Har beslutet redan verkställts, får

avses i förordningen. I ett sådant

inspektionen förelägga

värdepap-

fall

tillämpas

3 §,

5 §

första

persförvararen

 

att

göra

rättelse

stycket 1,

7 §,

11 §,

14 §,

15 §

om detta är möjligt.

 

 

 

andra stycket,

17 §, 18 §,

24–26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

och

29–32 §§

 

även

 

dem.

14 Senaste lydelse 2009:356.

57

Prop. 2015/16:10

 

 

 

 

 

 

Bestämmelserna i 7 §, 11 §, 14 §,

 

 

 

 

 

 

 

15 § andra stycket, 17 §, 18 §, 24–

 

 

 

 

 

 

 

26 och 29–32 §§ tillämpas dock

 

 

 

 

 

 

 

endast

under de förutsättningar

 

 

 

 

 

 

 

som anges i artikel 24.5 i förord-

 

 

 

 

 

 

 

ningen. Om en sådan värdepap-

 

 

 

 

 

 

 

perscentral eller en värdepappers-

 

 

 

 

 

 

 

central från tredjeland inrättar en

 

 

 

 

 

 

 

filial här i landet, tillämpas även

 

 

 

 

 

 

 

8 § på filialen. Det som anges om

 

 

 

 

 

 

 

en

värdepapperscentral

ska

 

 

 

 

 

 

 

i stället avse filialen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Av 27 § följer att Finansinspek-

 

 

 

 

 

 

 

tionen får ta ut avgifter av värde-

 

 

 

 

 

 

 

papperscentraler som är etable-

 

 

 

 

 

 

 

rade i ett annat land inom EES än

 

 

 

 

 

 

 

Sverige och värdepappercentraler

 

 

 

 

 

 

 

från tredjeland som har inrättat

 

 

 

 

 

 

 

filial här i landet.

 

Återkallelse av auktorisation

 

Skyldighet att lämna uppgifter

 

 

 

 

 

 

 

3 §15

 

 

Auktorisation som central värde-

En

värdepapperscentral

ska

pappersförvarare

skall

återkallas

lämna Finansinspektionen upplys-

av Finansinspektionen, om

 

 

ningar om sin verksamhet och där-

1. värdepappersförvararen

gen-

med sammanhängande omständig-

om att överträda denna lag

eller

heter enligt föreskrifter som med-

någon föreskrift

som

har

med-

delats med stöd av denna lag.

 

delats med stöd av lagen eller på

 

 

 

annat sätt visat sig olämplig att

 

 

 

utöva verksamheten,

 

 

 

 

 

 

 

2. värdepappersförvararen

inte

 

 

 

bedriver sådan

verksamhet

som

 

 

 

auktorisationen avser,

 

 

 

 

 

 

3. såvitt

gäller

ett

 

svenskt

 

 

 

aktiebolag,

bolagets

egna

kapital

 

 

 

understiger två tredjedelar av det

 

 

 

registrerade

aktiekapitalet

och

 

 

 

bristen inte har täckts inom tre

 

 

 

månader från det att den blev känd

 

 

 

för bolaget, eller

 

 

 

 

 

 

 

 

4. någon

som

ingår

i

värde-

 

 

 

pappersförvararens

styrelse

eller

 

 

 

är verkställande

direktör

eller

 

 

 

15 Senaste lydelse 2005:558. Ändringen innebär bl.a. att fjärde och femte styckena tas bort.

58

Tillsynsbefogenheter
Föreläggande om att lämna uppgifter
5 §
För tillsynen över att bestäm- melserna i denna lag följs, liksom bestämmelserna i förordningen om värdepapperscentraler, i den ursprungliga lydelsen, och andra författningar som reglerar verk-
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regerings- formen meddela föreskrifter om att vissa uppgifter som enligt 3 § första stycket ska lämnas till
Finansinspektionen i stället ska lämnas till Statistiska central- byrån.

dennes ställföreträdare inte upp- fyller de krav som anges i 2 kap. 2 § första stycket 4.

Om det är tillräckligt får Finans- inspektionen i fall som avses i första stycket 1 meddela varning i stället för att återkalla auktorisa- tionen.

Vid tillämpning av första stycket 3 skall det egna kapitalet beräknas enligt 25 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551).

I fall som avses i första stycket 4 får auktorisationen återkallas bara om Finansinspektionen först invänt mot att personen ingår i styrelsen eller är verkställande direktör eller dennes ställföre- trädare och om han, efter en av inspektionen bestämd tid av högst tre månader, fortfarande finns kvar i styrelsen eller är verkstäl- lande direktör eller dennes ställ- företrädare.

Vid återkallelse av auktorisation får Finansinspektionen besluta om hur verksamheten skall avvecklas.

Prop. 2015/16:10

Värdepapperscentralen ska där- utöver lämna Finansinspektionen de upplysningar som inspektionen begär.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om uppgifts- skyldigheten enligt första stycket.

4 § Om Finansinspektionen med-

delar ett föreläggande enligt 3 kap. 6 § eller 9 kap. 2 § får inspektionen förelägga vite.

59

Prop. 2015/16:10

samheten,

får

Finansinspektionen

 

förelägga

 

 

 

1. ett företag eller någon annan

 

att tillhandahålla uppgifter, hand-

 

lingar eller annat, och

 

2. den

som

förväntas kunna

 

lämna upplysningar i saken att

 

inställa sig till förhör på tid och

 

plats som inspektionen bestämmer.

 

Första stycket gäller inte i den

 

utsträckning

uppgiftslämnandet

 

skulle strida mot den i lag regle-

 

rade tystnadsplikten för advokater.

Föreläggande att upphöra med viss verksamhet

6 §

Om någon i Sverige driver sådan verksamhet som kräver auktorisation enligt förordningen om värdepapperscentraler utan att vara berättigad till det, ska Finansinspektionen förelägga denne att upphöra med verksam- heten. Finansinspektionen får även besluta om att denne ska betala en sanktionsavgift enligt 17 §.

Om det är osäkert om för- ordningen är tillämplig på en viss verksamhet, får inspektionen före- lägga den som driver verksam- heten att lämna de upplysningar om verksamheten som inspek- tionen behöver för att bedöma om så är fallet.

Ett föreläggande enligt denna paragraf som avser en utländsk juridisk person får även riktas mot den som i Sverige är verksam för företagets räkning.

Vite

7 §

Ett föreläggande enligt denna lag får förenas med vite.

60

Platsundersökning

8 §

Om det finns skäl för det, får Finansinspektionen genomföra en platsundersökning hos en svensk värdepapperscentral eller en juridisk person till vilken värde- papperscentralen har utkontrakt- erat verksamhet.

Sammankallande av styrelse eller stämma

9 §

Finansinspektionen får samman- kalla styrelsen i en svensk värde- papperscentral. Inspektionen får även begära att styrelsen kallar till extra stämma. Om styrelsen inte rättar sig efter en sådan begäran, får inspektionen utfärda kallelsen.

Finansinspektionen får närvara vid en stämma och vid ett sådant styrelsesammanträde som inspek- tionen har sammankallat samt delta i överläggningarna.

Förordnande av revisorer

10 §

Finansinspektionen har rätt att förordna en eller flera revisorer att tillsammans med övriga revi- sorer delta i revisionen av en svensk värdepapperscentral. Inspektionen får när som helst återkalla ett sådant förordnande och utse en ny revisor.

Revisorn har rätt till skäligt arvode av värdepapperscentralen för sitt arbete. Storleken på arvodet beslutas av Finansinspek- tionen.

Ingripanden

Överträdelser

11 §

Finansinspektionen ska ingripa

Prop. 2015/16:10

61

Prop. 2015/16:10

om

en

värdepapperscentral

 

eller

 

ett svenskt utsett kreditinstitut har

 

åsidosatt

sina skyldigheter

enligt

 

denna lag, förordningen om värde-

 

papperscentraler, i den ursprung-

 

liga lydelsen, eller andra författ-

 

ningar som reglerar verksamheten.

 

I sådana fall ska 14–18, 24–26

 

och 29–32 §§ tillämpas.

 

 

 

 

12 §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansinspektionen ska

ingripa

 

mot någon som ingår i en svensk

 

värdepapperscentrals styrelse eller

 

är

dess

verkställande

direktör,

 

eller ersättare för någon av dem,

 

om värdepapperscentralen

 

 

 

1. tillhandahåller

tjänster

enligt

 

avsnitten A, B och C i bilagan till

 

förordningen

om

 

värdepappers-

 

centraler,

i

den

ursprungliga

 

lydelsen, i strid med artiklarna 16,

 

25 eller 54 i förordningen,

 

 

 

2. har

fått

auktorisationer

som

 

krävs enligt artikel 16 i förord-

 

ningen om värdepapperscentraler,

 

i

den

 

ursprungliga

lydelsen,

 

genom

osanna

uppgifter

 

eller

 

andra

olagliga

metoder

enligt

 

artikel 20.1 b i förordningen,

 

 

 

3. låtit bli att uppfylla kapital-

 

kravet i strid med artikel 47.1 i

 

förordningen

om

 

värdepappers-

 

centraler,

i

den

ursprungliga

 

lydelsen,

 

 

 

 

 

 

 

 

4. låtit

bli

att

uppfylla

de

 

organisatoriska kraven i strid med

 

artiklarna

26–30

 

i förordningen

 

om

värdepapperscentraler,

i

den

 

ursprungliga lydelsen,

 

 

 

 

5. låtit bli att följa uppförande-

 

reglerna i strid med artiklarna

 

32–35 i förordningen om värde-

 

papperscentraler, i den ursprung-

 

liga lydelsen,

 

 

 

 

 

 

 

6. låtit bli att uppfylla kraven för

 

värdepapperscentraltjänster i strid

 

med artiklarna 37–41 i förord-

 

ningen om värdepapperscentraler,

 

i den ursprungliga lydelsen,

 

 

62

7. låtit

bli

att

uppfylla stabili-

tetskraven i strid med artiklarna 43–47 i förordningen om värde- papperscentraler, i den ursprung- liga lydelsen,

8.låtit bli att uppfylla kraven på länkar mellan värdepappers- centraler i strid med artikel 48 i förordningen om värdepappers- centraler, i den ursprungliga lydelsen, eller

9.utan giltig grund vägrat att bevilja olika typer av tillträde i strid med artiklarna 49–53 i förordningen om värdepappers- centraler, i den ursprungliga lydelsen.

Ett ingripande enligt första stycket får ske endast om värde- papperscentralens överträdelse är allvarlig och personen i fråga upp- såtligen eller av grov oaktsamhet orsakat överträdelsen.

Ingripande sker genom

1.beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre och högst tio år, eller, för upprepade allvarliga överträdelser, perma- nent inte får vara styrelseledamot, verkställande direktör eller ersätt- are för någon av dem i värdepap- perscentralen, eller

2.beslut om sanktionsavgift.

13 §

Finansinspektionen ska även ingripa mot någon som ingår i ett svenskt utsett kreditinstituts styrelse eller är dess verkställande direktör, eller ersättare för någon av dem, om det utsedda kredit- institutet

1.låtit bli att uppfylla de sär- skilda stabilitetskraven för kredit- risker i strid med artikel 59.3 i förordningen om värdepappers- centraler, i den ursprungliga lydelsen, eller

2.låtit bli att uppfylla särskilda stabilitetskrav för likviditetsrisker i strid med artikel 59.4 i förord- ningen om värdepapperscentraler,

Prop. 2015/16:10

63

Prop. 2015/16:10

i den ursprungliga lydelsen.

 

 

 

Ett

ingripande

enligt

 

första

 

stycket får ske endast om insti-

 

tutets överträdelse är allvarlig och

 

personen i fråga uppsåtligen eller

 

av grov oaktsamhet orsakat över-

 

trädelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingripande sker genom

 

 

 

 

1. beslut

att

 

personen

i

fråga

 

under en viss tid, lägst tre och

 

högst tio år, eller, för upprepade

 

allvarliga

överträdelser,

perma-

 

nent inte får vara styrelseledamot,

 

verkställande direktör eller ersätt-

 

are för någon av dem i institutet,

 

eller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. beslut om sanktionsavgift.

 

 

Föreläggande om rättelse

 

 

 

 

14 §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansinspektionen

får

 

före-

 

lägga den som har åsidosatt sina

 

skyldigheter enligt

denna

 

lag,

 

förordningen

om

värdepappers-

 

centraler,

i

den

ursprungliga

 

lydelsen, eller andra författningar

 

som

reglerar

 

verksamheten

att

 

inom viss tid vidta en viss åtgärd

 

för att komma till rätta med

 

situationen eller att upphöra med

 

ett visst agerande.

 

 

 

 

 

 

Återkallelse av auktorisation och

 

varning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I artiklarna 20 och 57 i

 

förordningen

om

värdepappers-

 

centraler finns

bestämmelser

om

 

återkallelse

av

auktorisation

för

 

värdepapperscentraler

vid

bland

 

annat överträdelser av bestäm-

 

melser i förordningen.

 

 

 

 

 

Vid

andra

 

överträdelser

av

 

bestämmelser

i

förordningen

om

 

värdepapperscentraler, i den ur-

 

sprungliga lydelsen, än de som

 

avses i första stycket eller över-

 

trädelser av bestämmelser i denna

64

lag eller andra författningar som

reglerar värdepapperscentralens eller det svenska utsedda kredit- institutets verksamhet, får Finans- inspektionen meddela varning.

16 §

Vid återkallelse av auktorisation för en svensk värdepapperscentral får Finansinspektionen besluta om hur verksamheten ska avvecklas.

Sanktionsavgift

17 §

Om Finansinspektionen har meddelat beslut om varning enligt 15 § andra stycket, får inspek- tionen besluta att värdepappers- centralen eller det utsedda kredit- institutet ska betala en sanktions- avgift. Finansinspektionen får också besluta om sanktionsavgift, om inspektionen har beslutat om föreläggande enligt 6 § första stycket.

Avgiften tillfaller staten.

18 §

Sanktionsavgift för en värdepap- perscentral eller ett utsett kredit- institut ska fastställas till högst

1.ett belopp som per den 24 juli 2014 i svenska kronor motsvarade 20 miljoner euro,

2.två gånger den vinst som värdepapperscentralen eller det utsedda kreditinstitutet erhållit till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa, eller

3.tio procent av värdepappers- centralens eller det utsedda kredit- institutets eller, i förekommande fall, koncernens omsättning när- mast föregående räkenskapsår.

Om överträdelsen har skett under värdepapperscentralens eller det utsedda kreditinstitutets första verksamhetsår eller om uppgifter om omsättningen annars saknas eller är bristfälliga, får omsättningen uppskattas.

Prop. 2015/16:10

65

Prop. 2015/16:10

Avgiften får inte vara så stor att

 

värdepapperscentralen

därefter

 

inte

uppfyller

kapitalkraven i

 

artikel 47.1 i förordningen om

 

värdepapperscentraler, i den ur-

 

sprungliga lydelsen, eller att det

 

utsedda kreditinstitutet inte upp-

 

fyller

kraven i

6 kap.

1 § lagen

 

(2004:297) om bank- och finansi-

 

eringsrörelse.

 

 

19 §

Sanktionsavgiften för en fysisk person ska fastställas till högst

1. ett belopp som per den 24 juli

2014 i svenska kronor motsvarade fem miljoner euro, eller

2. två gånger den vinst som den fysiska personen erhållit till följd av regelöverträdelsen, om be- loppet går att fastställa.

Avgiften tillfaller staten.

Sanktionsföreläggande

 

20 §

 

 

 

 

 

Frågor om

ingripanden

mot

 

fysiska personer för överträdelser

 

enligt 12 eller 13 § tas upp av

 

Finansinspektionen

genom

sank-

 

tionsföreläggande.

 

 

 

Ett sanktionsföreläggande inne-

 

bär att den fysiska personen före-

 

läggs att inom en viss tid god-

 

känna ett ingripande enligt 12 §

 

tredje

stycket

eller

13 §

tredje

 

stycket som är bestämt till tid eller

 

belopp.

 

 

 

 

När föreläggandet har godkänts,

 

gäller det som ett domstols-

 

avgörande som fått laga kraft. Ett

 

godkännande som görs efter den

 

tid som angetts i föreläggandet är

 

utan verkan.

 

 

 

 

21 §

 

 

 

 

 

Ett

sanktionsföreläggande ska

 

innehålla uppgift om

 

 

 

1. den fysiska person som före-

 

läggandet avser,

 

 

66

2. överträdelsen och de omstän-

digheter som behövs för att känne- teckna den,

3.de bestämmelser som är tillämpliga på överträdelsen, och

4.den sanktion som föreläggs personen.

Föreläggandet ska också inne- hålla en upplysning om att an- sökan om sanktion kan komma att ges in till domstol, om föreläggan- det inte godkänns inom den tid som Finansinspektionen anger.

22 §

Om ett sanktionsföreläggande inte har godkänts inom angiven tid, får Finansinspektionen ansöka hos domstol om att sanktion ska beslutas. En sådan ansökan ska göras hos den förvaltningsrätt som är behörig att pröva ett över- klagande av Finansinspektionens beslut om ingripande mot värde- papperscentralen eller det utsedda kreditinstitutet för samma över- trädelse.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

23 §

En sanktion för en överträdelse enligt 12 eller 13 § får beslutas bara om ett sanktionsföreläggande har delgetts den som sanktionen riktas mot inom två år från den tidpunkt då överträdelsen ägde rum.

Val av sanktion

24 §

Vid valet av sanktion ska Finansinspektionen ta hänsyn till hur allvarlig överträdelsen är och hur länge den pågått. Särskild hänsyn ska tas till graden av ansvar för den som har begått överträdelsen och skador som upp- kommit till följd av överträdelsen.

Finansinspektionen får avstå från ingripande om en över-

Prop. 2015/16:10

67

Prop. 2015/16:10

trädelse är ringa eller ursäktlig,

 

om

värdepapperscentralen

eller

 

det

utsedda

kreditinstitutet

gör

 

rättelse eller om den fysiska

 

personen verkat för att värde-

 

papperscentralen eller det utsedda

 

kreditinstitutet

gör rättelse

eller

 

om någon annan myndighet har

 

vidtagit åtgärder mot värdepap-

perscentralen, det utsedda kredit- institutet eller den fysiska per- sonen och dessa åtgärder bedöms tillräckliga.

25 §

Utöver det som anges i 24 § ska det i förmildrande riktning beaktas om den som har begått överträdel- sen i väsentlig mån genom ett aktivt samarbete har underlättat Finansinspektionens utredning.

I försvårande riktning ska det beaktas om den som har begått överträdelsen tidigare har gjort sig skyldig till sådana överträdel- ser som avses i 11 § första stycket, 12 § eller 13 §. Vid denna bedöm- ning ska särskild vikt fästas vid om överträdelserna är likartade och den tid som har gått mellan de olika överträdelserna.

26 §

När sanktionsavgiftens storlek fastställs, ska särskild hänsyn tas till sådana omständigheter som anges i 24 och 25 §§ samt till värdepapperscentralens, det ut- sedda kreditinstitutets eller den fysiska personens finansiella ställ- ning och, om det går att fastställa, den vinst som värdepappers- centralen, det utsedda kredit- institutet eller den fysiska per- sonen erhållit till följd av regel- överträdelsen eller de kostnader som undvikits.

68

Avgifter

27 §

Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansök- ningar och anmälningar enligt förordningen om värdepappers- centraler.

Svenska värdepapperscentraler samt värdepapperscentraler som är etablerade i ett annat land inom EES än Sverige och värdepappers- centraler från tredjeland som har inrättat filial här i landet ska med årliga avgifter bekosta Finans- inspektionens verksamhet samt Statistiska centralbyråns verk- samhet enligt lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna.

28 §

Regeringen får meddela före- skrifter om de avgifter som avses i 27 §.

Verkställighet av beslut om sanktionsavgift

29 §

En sanktionsavgift ska betalas till Finansinspektionen inom 30 dagar efter det att beslutet om den har fått laga kraft eller sanktions- föreläggandet godkänts eller den längre tid som anges i beslutet eller föreläggandet.

30 §

Finansinspektionens beslut om sanktionsavgift får verkställas enligt utsökningsbalken, om avgift- en inte har betalats inom den tid som anges i 29 §.

31 §

Om sanktionsavgiften inte har betalats inom den tid som anges i 29 §, ska Finansinspektionen lämna den obetalda avgiften för indrivning. Bestämmelser om in-

Prop. 2015/16:10

69

Prop. 2015/16:10

 

 

 

drivning finns i lagen (1993:891)

 

 

 

 

om indrivning av statliga fordring-

 

 

 

 

ar m.m.

 

 

 

 

 

 

 

32 §

 

 

 

 

 

 

 

 

En

sanktionsavgift

som

har

 

 

 

 

påförts faller bort i den utsträck-

 

 

 

 

ning verkställighet inte har skett

 

 

 

 

inom fem år från det att beslutet

 

 

 

 

fick laga kraft eller sanktions-

 

 

 

 

föreläggandet godkändes.

 

 

 

 

10 kap.

 

 

 

 

 

 

 

1 §16

 

 

 

 

Finansinspektionens

beslut

Finansinspektionens

 

beslut

enligt denna lag får, med undantag

enligt denna lag och förordningen

av det som följer av hänvisningen i

om

värdepapperscentraler

får

9 kap. 1 § till bestämmelser i lagen

överklagas till allmän förvalt-

(2007:528) om värdepappersmark-

ningsdomstol.

Beslut

i ärenden

naden,

överklagas

hos

allmän

som

avses i

9 kap.

6 §

andra

förvaltningsdomstol. Detta

gäller

stycket, 9 och 20 §§ denna lag och

dock inte beslut i ärenden som

i 20 § första stycket 5 förvaltnings-

avses i

20 § första

stycket 5 för-

lagen (1986:223) får dock inte

valtningslagen (1986:223). Pröv-

överklagas.

 

 

 

ningstillstånd krävs vid över-

 

 

 

 

 

klagande till kammarrätten.

 

 

 

 

 

 

Finansinspektionen får bestäm- ma att ett beslut om förbud eller föreläggande enligt 9 kap. 2 § eller om återkallelse enligt 9 kap. 3 § skall gälla omedelbart.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Finansinspektionen får bestäm- ma att ett beslut om förbud eller föreläggande enligt 9 kap. 6 och 14 §§ eller om återkallelse enligt 9 kap. 15 § första stycket ska gälla omedelbart.

2 §

Om Finansinspektionen i ett ärende om auktorisation enligt förordningen om värdepappers- centraler inte har meddelat beslut inom sex månader från det att ansökan gavs in, ska inspektionen underrätta sökanden om skälen för detta. Sökanden får därefter be- gära en förklaring av domstol att ärendet onödigt uppehålls.

En begäran om en förklaring ska

16 Senaste lydelse 2007:548.

70

göras hos allmän förvaltnings- Prop. 2015/16:10 domstol. Prövningstillstånd krävs

vid överklagande till kammar- rätten.

Om Finansinspektionen inte har meddelat ett beslut som avses i första stycket inom sex månader från det att en förklaring har lämnats, ska ansökan anses ha avslagits.

1.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.

2.Centrala värdepappersförvarare som vid ikraftträdandet av denna lag har auktorisation enligt 2 kap. får, om en ansökan om auktorisation som värdepapperscentral enligt förordningen om värdepapperscentraler har getts in till Finansinspektionen senast den 29 februari 2016 eller vid den senare tidpunkt som i förekommande fall framgår av artikel 69.2 i förordningen om värdepapperscentraler, fortsätta att driva denna verksamhet enligt äldre bestämmelser till dess att ansökan har prövats slutligt. I ett sådant fall tillämpas äldre bestämmelser även för kontoför- ande institut och förvaltare som har antagits av den centrala värde- pappersförvararen. Om en ansökan inte har getts in till Finansinspek- tionen senast vid denna tidpunkt eller om tillstånd vägras, ska den centrala värdepappersförvararen upphöra med verksamheten. Finans- inspektionen får då besluta hur verksamheten ska avvecklas.

3.Äldre bestämmelser gäller för överträdelser som har ägt rum före ikraftträdandet.

4.Finansinspektionen får ta ut avgifter även före lagens ikraftträdande för ansökningar om auktorisation enligt förordningen om värdepappers- centraler, när en sådan ansökan har kommit in till inspektionen före lagens ikraftträdande.

71

Ersättningen, tillsammans med eventuell utdelning i värdepap- persinstitutets, fondbolagets, för- valtningsbolagets eller AIF-för- valtarens konkurs, ersättning genom institutets, fondbolagets, förvaltningsbolagets eller AIF-för- valtarens ansvarsförsäkring och skadestånd enligt 7 kap. 2 § lagen (1998:1479) om värdepapperscen- traler och kontoföring av finansi- ella instrument, för en förlust som enligt denna lag är ersättningsgill, får uppgå till sammanlagt högst 250 000 kronor för varje institut eller bolag.

Prop. 2015/16:10 2.11

Förslag till lag om ändring i lagen (1999:158)

 

om investerarskydd

 

Härigenom föreskrivs att 9 och 22 §§ lagen (1999:158) om investerar-

skydd ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

9 §1 Ersättningen, tillsammans med

eventuell utdelning i värdepap- persinstitutets, fondbolagets, för- valtningsbolagets eller AIF-för- valtarens konkurs, ersättning gen- om institutets, fondbolagets, för- valtningsbolagets eller AIF-för- valtarens ansvarsförsäkring och skadestånd enligt 7 kap. 2 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, för en för- lust som enligt denna lag är ersätt- ningsgill, får uppgå till samman- lagt högst 250 000 kronor för varje institut eller bolag.

22 §2

Om en investerare har rätt till ersättning enligt en ansvarsförsäkring som har tecknats av ett värdepappersinstitut, ett fondbolag, ett förvalt- ningsbolag eller en AIF-förvaltare och om ersättning har betalats ut enligt denna lag för de tillgångar som försäkringsersättningen avser, träder staten in i investerarens rätt till ersättning enligt ansvarsförsäk- ringen med företrädesrätt framför investeraren intill det utgivna beloppet.

Om en investerare har rätt till

Om en investerare har rätt till

skadestånd enligt 7 kap. 2 § lagen

skadestånd enligt 7 kap. 2 § lagen

(1998:1479) om kontoföring av

(1998:1479) om

värdepappers-

finansiella instrument och ersätt-

centraler och

kontoföring av

ning har betalats ut från invester-

finansiella instrument och ersätt-

arskyddet för de tillgångar som

ning har betalats ut från investerar-

skadeståndet avser, träder staten in

skyddet för de tillgångar som

i investerarens rätt till ersättning

skadeståndet avser, träder staten in

enligt den lagen med företrädesrätt

i investerarens rätt till ersättning

1

Senaste lydelse 2013:568.

2

Senaste lydelse 2013:568.

72

 

framför investeraren intill det

enligt den lagen med företrädesrätt Prop. 2015/16:10

utgivna beloppet.

framför investeraren intill det

 

utgivna beloppet.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.

73

Prop. 2015/16:10 2.12

Förslag till lag om ändring i lagen (1999:1309)

 

om system för avveckling av förpliktelser på

 

finansmarknaden

Härigenom föreskrivs att 1, 2, 4, 6, 8 och 16 §§ lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden ska ha

följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §1

Denna lag gäller för anmälan och godkännande av system för clearing och avveckling av förpliktelser att betala eller att leverera finansiella instrument (avvecklingssystem) på finansmarknaden.

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister finns särskilda regler om clearing och centrala motparter.

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Euro- peiska unionen och om värdepap- perscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012 finns särskilda regler om avveck- lingssystem för värdepapper.

2 §2

I denna lag avses med

administratör: ett företag som är ansvarigt för verksamheten i ett avvecklingssystem; företaget anses som deltagare i systemet,

anmält avvecklingssystem: ett avvecklingssystem som en stat inom EES har anmält till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten eller till Eftas övervakningsmyndighet,

central värdepappersförvarare: ett företag som har auktorisation att kontoföra finansiella instru- ment i avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,

clearingorganisation: ett företag som har tillstånd att driva clearing- verksamhet enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

kollektivt obeståndsförfarande: konkurs, företagsrekonstruktion eller annat därmed jämförbart förfarande,

1

Senaste lydelse 2014:483.

2

Senaste lydelse 2012:190.

74

 

samverkande system: två eller flera anmälda avvecklingssystem vars administratörer har ingått ett ömsesidigt arrangemang som inne- bär att överföringsuppdrag verk- ställs mellan systemen.

samverkande system: två eller Prop. 2015/16:10 flera anmälda avvecklingssystem

vars administratörer har ingått ett ömsesidigt arrangemang som inne- bär att överföringsuppdrag verk- ställs mellan systemen, och

värdepapperscentral: detsamma som i artikel 2.1.1 i förordning (EU) nr 909/2014, i den ursprung- liga lydelsen.

4 §3

Ett avvecklingssystem ska ha en administratör. Administratör i ett avvecklingssystem får vara: 1. clearingorganisation,

2. central värdepappersförvar- 2. svensk värdepapperscentral, are,

3.företag med tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, samt

4.företag med tillstånd enligt 2 kap. 1 § 1, 2, 4 eller 8 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

 

Särskilda regler om driften av

 

avvecklingssystem för värdepapper

 

finns i artikel 18.2 i förordning

 

(EU) nr 909/2014.

 

6 §

Ett avvecklingssystem som upp-

Ett avvecklingssystem som upp-

fyller kraven i 5 och 8 §§ samt

fyller kraven i 5 och 8 §§ samt

administreras av en clearingorga-

administreras av en clearingorga-

nisation eller en central värde-

nisation eller en svensk värde-

pappersförvarare skall godkännas.

papperscentral ska godkännas.

8 §4 Deltagare i ett avvecklingssystem får vara:

1.Riksbanken och andra centralbanker,

2.Riksgäldskontoret och utländska offentliga institutioner som i sitt hemland driver verksamhet som är jämförbar med kontorets,

3.clearingorganisationer,

4. centrala

värdepappersför-

4. svenska

värdepapperscen-

varare,

 

traler,

 

5.företag som har tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

6.företag som har tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

3Senaste lydelse 2011:733.

4Senaste lydelse 2011:733.

75

Prop. 2015/16:10 7. utländska företag som i hemlandet driver sådan verksamhet som avses i 3–6, samt

8. annan juridisk person som för egen räkning avvecklar förpliktelser att leverera finansiella instrument i systemet.

Utländska företag som avses i första stycket 7 ska i hemlandet stå under betryggande tillsyn av en myndighet eller något annat behörigt organ.

16 §5

Godkännande av ett avvecklingssystem ska återkallas av Finans-

inspektionen om

 

 

 

 

 

1. administratörens

tillstånd för

1. administratörens

tillstånd för

clearingverksamhet

enligt

lagen

clearingverksamhet

enligt

lagen

(2007:528) om värdepappersmark-

(2007:528) om värdepappersmark-

naden

eller

auktorisation

som

naden eller auktorisation

som

central

värdepappersförvarare

värdepapperscentral enligt förord-

enligt

lagen

(1998:1479)

om

ning (EU) nr 909/2014 har åter-

kontoföring av finansiella instru-

kallats,

 

 

ment har återkallats,

 

 

 

 

 

2.administratörens tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller tillstånd enligt 2 kap. 1 § 1, 2, 4 eller 8 lagen om värdepappersmarknaden har återkallats, eller

3.avvecklingssystemet inte längre uppfyller kraven i denna lag. Finansinspektionen ska omedelbart underrätta Europeiska värde-

pappers- och marknadsmyndigheten samt Eftas övervakningsmyndighet om återkallelsen.

Om det är tillräckligt får inspektionen i de fall som anges i första stycket 3 meddela varning i stället för att återkalla godkännandet.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.

5 Senaste lydelse 2012:190.

76