Trafikutskottets betänkande

2015/16:TU5

 

Godkännande och marknadskontroll av fordon

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2015/16:31 Godkännande och marknadskontroll av fordon. I propositionen föreslår regeringen att ändringar görs i lagen om överlastavgift, körkortslagen, lagen om vägtrafikregister, lagen om vägtrafikdefinitioner och i fordonslagen. Ändringarna görs för att anpassa delar av det nationella regelverket på fordonsområdet till de nya ramförordningarna (EU) nr 167/2013 om godkännande och marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon och (EU) 168/2013 om godkännande av och marknadskontroll för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar, som ska börja tillämpas den 1 januari 2016.

Den huvudsakliga förändringen är att nya fordonstyper har tillkommit, dels en ny snabbgående traktor, dels ett nytt motoriserat tvåhjuligt fordon, vilket innebär att lagen om vägtrafikdefinitioner måste ändras för att fordonen ska kunna typgodkännas och tillåtas i trafik. I samma lag ändras också betydelsen av beteckningen cykel, och en effektbegränsning införs för vissa typer av eldrivna fordon i denna kategori. Tillkomsten av nya fordonstyper innebär bl.a. också att bestämmelser i lagstiftningen om körkortsbehörighet och lastgränser måste ses över. Regeringen föreslår avslutningsvis att den i fordonslagen ska få befogenhet att utse myndigheter med ansvar för godkännande och marknadskontroll av fordon och att regeringen eller ansvarig myndighet får meddela föreskrifter om tillsyn i enlighet med ramförordningarna. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Utskottet bedömer att de föreslagna lagändringarna är ändamålsenliga och föreslår därför att riksdagen godkänner propositionen med några smärre lagtekniska justeringar.

I betänkandet finns en reservation (M, C, FP, KD).

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Propositionens huvudsakliga innehåll

Utskottets överväganden

Reservationen

Godkännande och marknadskontroll av fordon (M, C, FP, KD)

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

Godkännande och marknadskontroll av fordon

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift,

2. lag om ändring i körkortslagen (1998:488),

3. lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister,

4. lag om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner med de ändringarna av 2 § att

dels rubrikraden "Beteckning" och "Betydelse" ska föregås respektive följas av heldragna horisontella streck,

dels ordet "marknadskontroll" ska ersätta ordet "marknadstillsyn" i den föreslagna betydelsen av den nya beteckningen "Vikt i körklart skick för en motorcykel eller en moped",

5. lag om ändring i fordonslagen (2002:574).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:31 punkterna 1–3 och 5 samt bifaller delvis proposition 2015/16:31 punkt 4.

Reservation (M, C, FP, KD)

Stockholm den 10 november 2015

På trafikutskottets vägnar

Karin Svensson Smith

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Karin Svensson Smith (MP), Jessica Rosencrantz (M), Pia Nilsson (S), Suzanne Svensson (S), Edward Riedl (M), Lars Mejern Larsson (S), Sten Bergheden (M), Leif Pettersson (S), Anders Åkesson (C), Boriana Åberg (M), Per Klarberg (SD), Emma Wallrup (V), Robert Halef (KD), Johan Andersson (S), Teres Lindberg (S), Jimmy Ståhl (SD) och Lars Tysklind (FP).

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2015/16:31 Godkännande och marknadskontroll av fordon. Propositionen har tillkommit i syfte att anpassa svenska bestämmelser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 om godkännande och marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 om godkännande av och marknadskontroll för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar.

Till grund för propositionen ligger två promemorior som utarbetades inom Näringsdepartementet under hösten 2014 och vintern 2015 i vilka de båda förordningarna behandlades. Förslagen har också remissbehandlats.

Regeringen har inhämtat Lagrådets yttrande och har i allt väsentligt följt Lagrådets förslag.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut återges i bilaga 1 och regeringens lagförslag i bilaga 2.

Inga följdmotioner har inkommit med anledning av propositionen.

Tjänstemän från Näringsdepartementet har vid utskottssammanträdet den 5 november 2015 lämnat kompletterande information om regeringens proposition.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår i proposition 2015/16:31 Godkännande och marknadskontroll av fordon att vissa ändringar görs i några författningar som reglerar fordonsrelaterade frågor. Dessa ändringar görs i syfte att anpassa det nationella regelverket till bestämmelser som följer av två nya EU-förordningar som behandlar godkännande och marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon respektive godkännande och marknadskontroll av två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar. De lagar som berörs är lagen (1972:435) om överlastavgift, körkortslagen (1998:488), lagen (2001:558) om vägtrafikregister, lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och fordonslagen (2002:574).

Bland annat har nya fordonstyper tillkommit, vilket innebär att lagen om vägtrafikdefinitioner måste ändras för att fordonen ska kunna typgodkännas och tillåtas i trafik. Det handlar om en ny typ av snabbgående traktor och ett fordon med en effekt av högst 1 kilowatt som är konstruerat för att drivas med en tramp- eller vevanordning där motorn inte ger något krafttillskott vid hastigheter över 25 kilometer i timmen. Fordonet ska klassificeras som moped klass II. Betydelsen av beteckningen cykel följdändrasatt vissa eldrivna fordon utan tramp- eller vevanordning som är avsedda för användning av personer med fysisk funktionsnedsättning och självbalanserande fordon uttryckligen undantas från effektbegränsningen till 250 watt som annars gäller för eldrivna fordon i fordonskategorin cykel. Regeringen föreslår även vissa justeringar i lagen om vägtrafikdefinitioner av bestämmelser om bl.a. effekt och vikt för två-, tre- och fyrhjuliga mopeder och motorcyklar, vilket även omfattar terrängskoter och terrängvagn. Dessutom införs en ny definition, vikt i körklart skick, i denna lag. Tillkomsten av nya fordonstyper innebär också att bestämmelser i lagstiftningen om körkortsbehörighet och lastgränser måste ses över.

Regeringen föreslår avslutningsvis att den ska få befogenhet att utse myndigheter med ansvar för godkännande och marknadskontroll av fordon och att regeringen eller ansvarig myndighet får meddela föreskrifter om tillsyn i enlighet med ramförordningarna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Utskottets överväganden

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift, körkortslagen (1998:488), lagen (2001:558) om vägtrafikregister, lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner med föreslagna lagtekniska justeringar och fordonslagen (2002:574).

Jämför reservation (M, C, FP, KD).

 

Bakgrund

Inom EU har det skett en omfattande harmonisering av regleringen fordonsområdet, inte minst vad gäller förfarandet för typgodkännande av olika slags fordon avsedda för färd på väg. Harmoniseringen har skett med stöd av ramdirektiven 2002/24/EG, 2003/37/EG och 2007/46/EG och omfattar olika fordonskategorier, inte bara personbilar utan även lastbilar, bussar, släpvagnar, traktorer, motorcyklar och mopeder.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 om godkännande och marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon antogs den 5 februari 2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 om godkännande av och marknadskontroll för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar antogs den 15 januari 2013. Dessa båda ramförordningar ska börja tillämpas den 1 januari 2016 och ersätter de två äldre ramdirektiven 2003/37/EG och 2002/24/EG. I jämförelse med de tidigare ramdirektiven har omfattningen av ramförordningarna utökats, bl.a. genom att bestämmelser om marknadskontroll har införts.

För de båda ramförordningarna gäller att de även ska tillämpas vid godkännande av system, komponenter och separata tekniska enheter för de fordonstyper respektive förordning täcker. Ramförordningarna innehåller också gemensamma bestämmelser för s.k. tekniska tjänster avseende EU-typgodkännanden, marknadskontroll och sanktioner som medlemsstaterna ska tillämpa för aktörer som överträder bestämmelser i förordningarna.

En konsekvens för svenskt vidkommande av de nya ramförordningarna är att två nya fordonstyper tillkommer i lagstiftningen, vilket förutsätter att regelverket ändras för att fordonen ska kunna typgodkännas och tillåtas i trafik. Det handlar om en ny definition för en typ av traktor som är konstruerad för hastigheter över 40 kilometer i timmen. I lagen om vägtrafikdefinitioner är i dag fordonskategorin traktor ett motordrivet fordon som är konstruerat för en högsta tillåten hastighet av 40 kilometer i timmen.

Den andra definitionen beskriver ett motorassisterat fordon med en effekt av högst 1 kilowatt som är konstruerat för att drivas med en tramp- eller vevanordning där motorn inte ger något krafttillskott vid hastigheter över 25 kilometer i timmen.

I 2 § lagen om vägtrafikdefinitioner anges de beteckningar med tillhörande definitioner som gäller för olika fordonstyper som på något sätt regleras i lagstiftning. Ändringar i dessa definitioner föranleder således även ändringar i andra författningar som körkortslagen, fordonslagen och lagen om vägtrafikregister men påverkar också förordningar som t.ex. trafikförordningen.

Propositionen

Syftet med regeringens proposition 2015/16:31 Godkännande och marknadskontroll av fordon är att i vissa delar anpassa det svenska regelverket på fordonsområdet till nya bestämmelser i förordningarna (EU) nr 167/2013 och (EU) nr 168/2013. Regeringen föreslår att kompletterande bestämmelser till förordningarna införs i frågor som rör typgodkännande, marknadskontroll, fordonsbeteckningar, behörighetskrav och överlast. De författningar som berörs är lagen om överlastavgift, körkortslagen, lagen om vägtrafikregister, lagen om vägtrafikdefinitioner och fordonslagen.

För lagen om vägtrafikdefinitioner föreslår regeringen att den kompletteras med två nya fordonsbeteckningar, traktor a och traktor b, för att skilja mellan traktorer som är konstruerade dels för den nuvarande hastighetsbegränsningen av högst 40 kilometer i timmen (traktor a), dels en hastighet som överstiger denna (traktor b). Regeringen föreslår samtidigt att de nuvarande beteckningarna för skatteklasserna traktor klass I och traktor klass II ska byta namn till traktor skatteklass I respektive traktor skatteklass II.

I samma lag föreslår regeringen också en ändrad betydelse av vissa fordonsbeteckningar. I fordonskategorin cykel får vissa eldrivna fordon utan tramp- eller vevanordning en effektbegränsning. Ett fordon som är avsett för användning av personer med fysisk funktionsnedsättning och är konstruerat för en hastighet av högst 20 kilometer i timmen och fordon som är självbalanserande kommer dock inte att ha någon effektbegränsning till 250 watt.

När det gäller nationella användningskrav och trafikregler är bedömningen att elfordon med motorer som är svagare än 250 watt kan ha samma användningskrav och trafikregler som i dag och därför bör få finnas kvar i cykelkategorin. Som en konsekvens av den nya ramförordningen föreslås en följdändring som innebär att fordon som är avsedda att användas av personer med fysisk funktionsnedsättning eller som är självbalanserande särskilt nämns under beteckningen cykel. Samtidigt föreslås att betydelsen av fordonskategorin moped klass II kompletteras så att den även inbegriper ett fordon som har en motor vars nettoeffekt inte överstiger 1 kilowatt och som är konstruerad för att drivas med en tramp- och vevanordning och där motorn inte ger något krafttillskott vid hastigheter över 25 kilometer i timmen. Ett sådant fordon som har en motor med en effekt över 250 watt men inte över 1 000 watt blir således en moped II. Den bakomliggande anledningen är att det handlar om ett relativt effektstarkt fordon som därför inte bör kategoriseras som en cykel utan snarast bör jämställas med en moped i detta avseende.

I lagen om vägtrafikdefinitioner föreslås även ändrade bestämmelser om bl.a. effekt och vikt för två-, tre- och fyrhjuliga mopeder och motorcyklar som en anpassning till de vikt- och effektbegränsningar som fastställs i ramförordning (EU) nr 168/2013. De nya viktgränserna och effektbegränsningarna ska anges som vikt i körklart skick. Eftersom begreppet ”vikt i körklart skick” är nytt och fastställs på något olika sätt beroende på vilket fordon som avses bör lagen om vägtrafikdefinitioner kompletteras med en hänvisning till artikel 5 i ramförordningen för vägledning. Betydelsen av moped ska samtidigt anpassas till hur fordonskategorin beskrivs i ramförordningen.

Likaså föreslås att betydelsen av fordonskategorierna terrängskoter och terrängvagn anpassas till de viktbegränsningar som anges i ramförordningen för kategorierna två- och trehjuliga fordon samt fyrhjulingar. Det påminns i sammanhanget om att fordonskategorierna terrängvagn respektive terrängskoter är nationella företeelser som saknar direkta motsvarigheter i ramförordningen. Typgodkännanden av terrängvagnar och terrängskotrar kan följaktligen inte ske enligt ramförordningen utan måste typgodkännas i en annan fordonskategori, beroende på fordonens egenskaper.

Ovannämnda ändringar som görs i lagen om vägtrafikdefinitioner måste också i tillämpliga delar återspeglas i lagen om vägtrafikregister.

Regeringen föreslår vidare vissa ändringar i körkortslagen med bl.a. krav på körkortsbehörighet B eller högre för att få framföra fordon som omfattas av den nya definitionen traktor b och att ändringar görs så att bestämmelserna om körkortsbehörighet överensstämmer med de fordonskategorier som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort. Med tanke bl.a. att den nya snabbgående traktor b sannolikt i större utsträckning kommer att utnyttjas för vägtransporter än traditionella traktorer, anser regeringen att det är befogat att införa en 18-årsgräns som körkortsbehörighet B i praktiken innebär, inte minst med hänsyn till trafiksäkerheten. Detta medför också att behörighetskravet för traktor b motsvarar det som gäller för fordon inom kategorin motorredskap klass I, en fordonskategori med vilken traktor b har flera likheter vad gäller fordonets funktion och utformning.

Som en följd av att en ny fordonsdefinition, dvs. traktor b, införs i lagen om vägtrafikdefinitioner, föreslår regeringen i propositionen även att en ändring görs i lagen om överlastavgift så att det blir möjligt att ta ut överlastavgift om en släpvagn som dras av en traktor b framförs på väg med högre axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt än som är tillåtet för fordonet, fordonståget eller vägen.

Av fordonslagen framgår att det är regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer som får meddela föreskrifter om tillsynen över efterlevnaden av lagen och av föreskrifter som meddelas med stöd av den. Regeringen anser att en bestämmelse bör införas om att regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer (i dag Transportstyrelsen), ska få meddela föreskrifter om tillsynen över efterlevnaden av ramförordningarna så att bestämmelserna i ramförordningarna kan tillämpas i praktiken. Likaså bedömer regeringen att den genom förordningar bör bestämma vilken myndighet som ska vara behörig godkännandemyndighet och vilken myndighet som ska vara marknadskontrollmyndighet för att uppfylla de åtaganden som följer av ramförordningarna.

Regeringen föreslår avslutningsvis att lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2016. Övergångsbestämmelser föreslås för att klargöra att en klassificering av ett fordon enligt äldre bestämmelser fortfarande ska gälla.

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser att det är angeläget med nödvändiga ändringar i den svenska lagstiftningen på fordonsområdet för att anpassa denna i berörda delar till de två nya ramförordningar om godkännande och marknadskontroll av vissa typer av fordon som ska börja tillämpas den 1 januari 2016. Utskottet anser i sammanhanget att det är viktigt att de nationella definitionerna på fordonsområdet så långt som möjligt motsvarar de som tillämpas på EU-rättens område. Utskottet anser därmed att regeringens lagförslag är ändamålsenliga och ansluter sig till regeringens överväganden, inte minst vad beträffar införandet av två nya fordonstyper, nämligen en ny snabbgående traktor (traktor b) och det nya motoriserade tvåhjuliga fordonet.

Vad gäller fordonstypen traktor b anser utskottet att det är motiverat att även göra ändringar i körkortslagen (1998:488) och i lagen (1972:435) om överlastavgift, inte minst med hänsyn till trafiksäkerheten. Eftersom den aktuella fordonstypen i många avseenden har ett likartat användningsområde som lastbilar och motorredskap klass I, vilka omfattas överlastavgifter, skulle det ur ett konkurrensperspektiv vara olämpligt att undanta traktor b. Även ur trafiksäkerhetssynpunkt anser utskottet att det är befogat med en lastbegränsning eftersom den nya traktorn är konstruerad för att kunna utnyttjas för vägtransporter, vilket inte är fallet med den traditionella traktorn som därför undantogs från någon lagreglering i detta avseende. Utskottet vill också uppmärksamma det vägslitage som oundvikligen uppkommer som en följd av att ett nytt tungt fordon kommer att få framföras på våra vägar och att detta lämpligen kan begränsas genom att låta den nya fordonstypen omfattas av lagen om överlastavgift.

Utskottet är likaså positivt till regeringens föreslagna övergångsbestämmelser som innebär att en klassificering av ett fordon enligt äldre bestämmelser fortfarande ska gälla.

 Utskottet har under ärendets beredning uppmärksammat att smärre redaktionella ändringar bör göras i 2 § i regeringens förslag om ändring i lagen om vägtrafikdefinitioner i syfte att uppnå en korrekt rubriksättning i lagtexten och för att rätta en felskrivning av namnet på ramförordning (EU) nr 168/2013.

Utskottet konstaterar avslutningsvis att det inte har lämnats in några följdmotioner med anledning av propositionen och föreslår att riksdagen antar regeringens proposition 2015/16:31 Godkännande och marknadskontroll av fordon med ovannämnda redaktionella ändringar i lagförslaget om ändring i lagen om vägtrafikdefinitioner.

Reservationen

 

 

Godkännande och marknadskontroll av fordon (M, C, FP, KD)

av Jessica Rosencrantz (M), Edward Riedl (M), Sten Bergheden (M), Anders Åkesson (C), Boriana Åberg (M), Robert Halef (KD) och Lars Tysklind (FP).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut borde ha följande lydelse:

Riksdagen

a) avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift,

b) antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i körkortslagen (1998:488),

2. lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister,

3. lag om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner med de ändringarna av 2 § att

dels rubrikraden ”Beteckning” och ”Betydelse ska föregås respektive följas av heldragna horisontella streck,

dels ordet marknadskontroll ska ersätta ordet marknadstillsyn” i den föreslagna betydelsen av den nya beteckningen ”Vikt i körklart skick för en motorcykel eller en moped”,

4. lag om ändring i fordonslagen (2002:574).

 

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:31 punkterna 2, 3 och 5, bifaller delvis proposition 2015/16:31 punkt 4 och avslår proposition 2015/16:31 punkt 1.

 

Ställningstagande

Vi anser att det är angeläget att nödvändiga ändringar görs i den svenska lagstiftningen på fordonsområdet för att anpassa denna i berörda delar till två nya ramförordningar om godkännande och marknadskontroll av vissa typer av fordon som ska börja tillämpas den 1 januari 2016. Vi anser i sammanhanget att det är viktigt att de nationella definitionerna på fordonsområdet så långt som möjligt motsvarar de som tillämpas på EU-rättens område. Vi anser mot denna bakgrund att regeringens lagförslag i huvudsak är ändamålsenliga inte minst vad beträffar införandet av två nya fordonstyper som den nya snabbgående traktor b och det nya motoriserade tvåhjuliga fordonet innebär. Vi är likaså positiva till regeringens föreslagna övergångsbestämmelser som innebär att en klassificering av ett fordon enligt äldre bestämmelser fortfarande ska gälla.

Vi har dock starka invändningar mot regeringens förslag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift som inte är påkallad av de nya ramförordningarna. Den föreslagna ändringen skulle motverka den praktiska nytta som den nya traktortypen medför när den kommer att tillåtas i trafik. Det handlar om en ny typ av fordon som är konstruerad för högre hastigheter än dagens traktorer och som bedöms bidra till att effektivisera jord- och skogsbruksnäringarnas transporter i landet. Den nya traktortypen förväntas därför bli efterfrågad. Befintliga traktorer omfattas som bekant inte av bestämmelser för överlastavgifter men de begränsningar som gäller för högsta tillåtna hastighet inskränker i hög grad möjligheten att utnyttja dessa för vägtransporter. För att ombesörja transporter till och från ägorna är jord- och skogsbrukare i många fall därför tvingade att ha ett kompletterande fordon, något som inte torde bli lika nödvändigt i framtiden med den nya traktor b.

Att som regeringen föreslå att traktor b ska omfattas av lagen (1972:435) om överlastavgift kommer i praktiken att begränsa fordonets användbarhet. Vi vill i sammanhanget påminna om att även Lantbrukarnas riksförbund (LRF), som är en tung remissinstans, har avstyrkt regeringens förslag om överlastavgift för den nya fordonstypen eftersom transporter som görs med traktorer i lantbruket vanligen är korta och mestadels sker på åkervägar och enskilda vägar. Vad gäller farhågorna för ökat slitage på vägarna som en följd av högre hastigheter, framhåller LRF att traktorsläpen vanligtvis är utrustade med breda däck med lågt lufttryck som minskar den negativa påverkan av tung last på vägarna.

Eftersom den nya traktortypen kommer att tillåtas inom hela EU är det också enligt vår mening viktigt att inte från början försämra den svenska jordbruksnäringens konkurrensförutsättningar i förhållande till våra grannländer, i synnerhet som vi inte vet om några begränsningar kommer att införas för den nya traktorn i övriga medlemsstater. Det är därför olämpligt att redan nu anta en lagstiftning som riskerar att begränsa jordbruksnäringens möjligheter att konkurrera på lika villkor inom EU.

Slutligen har det under ärendets beredning uppmärksammats att smärre redaktionella ändringar bör göras i 2 § i regeringens förslag om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner i syfte att uppnå en korrekt rubriksättning i lagtexten och för att rätta en felskrivning av namnet på ramförordning (EU) nr 168/2013.

Vi anser sammanfattningsvis att riksdagen bör bifalla regeringens proposition 2015/16:31 Godkännande och marknadskontroll av fordon yrkandena 2–5 med ovannämnda redaktionella ändringar i lagförslaget om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och avslå regeringens förslag i proposition 2015/16:31 yrkande 1 om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2015/16:31 Godkännande och marknadskontroll av fordon:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1972:435).

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i körkortslagen (1998:488).

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister.

4.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

5.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fordonslagen (2002:574).

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag