Socialutskottets betänkande

2015/16:SoU13

 

Uppföljning av smittskyddsläkemedel

Sammanfattning

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i lagen om receptregister, smittskyddslagen och lagen om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

De förslag till ändringar i lagen om receptregister som utskottet tillstyrker innebär att receptregistret ska få innehålla uppgift om kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen, vilket medför att öppenvårdsapoteken ska lämna ut sådana uppgifter till E-hälsomyndigheten. E-hälsomyndigheten ska för vissa ändamål lämna ut uppgifterna till det landsting som ska ersätta kostnaderna för smittskyddsläkemedlen. Ändringarna i smittskyddslagen innebär att det införs en bestämmelse om vilket landsting som ska ersätta ett öppenvårdsapotek för kostnader för smittskyddsläkemedel och att det förtydligas vilka som är berättigade till kostnadsfria läkemedel. Förslaget till ändring i lagen om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd innebär att ett landsting ska erbjuda barn som omfattas av den lagen sådana varor som avses i 18 § lagen om läkemedelsförmåner m.m. och att regeringen ska få meddela föreskrifter om avgifter för sådana varor. De föreslagna ändringarna i lagen om receptregister och i smittskyddslagen föreslås träda i kraft den 1 oktober 2016. De föreslagna ändringarna i lagen om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Utskottet anser vidare att riksdagen bör avslå motionsyrkandet.

I betänkandet finns en reservation (SD).

 

Behandlade förslag

Proposition 2015/16:97 Uppföljning av smittskyddsläkemedel.

Ett yrkande i en följdmotion.

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Utskottets överväganden

Uppföljning av smittskyddsläkemedel

Reservation

Kostnadsfria varor, punkt 2 (SD)

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Följdmotionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

1.

Uppföljning av smittskyddsläkemedel

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister,

2. lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168),

3. lag om ändring i lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:97 punkterna 1–3.

2.

Kostnadsfria varor

Riksdagen avslår motion

2015/16:3345 av Per Ramhorn m.fl. (SD).

Reservation (SD)

Stockholm den 28 april 2016

På socialutskottets vägnar

Emma Henriksson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Emma Henriksson (KD), Anna-Lena Sörenson (S), Cecilia Widegren (M), Lennart Axelsson (S), Margareta B Kjellin (M), Catharina Bråkenhielm (S), Per Ramhorn (SD), Amir Adan (M), Mikael Dahlqvist (S), Anders W Jonsson (C), Jan Lindholm (MP), Jenny Petersson (M), Kristina Nilsson (S), Carina Herrstedt (SD), Barbro Westerholm (L), Karin Rågsjö (V) och Anna Wallentheim (S).

 

 

 

Redogörelse för ärendet

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2015/16:97 Uppföljning av smittskyddsläkemedel. Till grund för propositionen ligger delar av delbetänkandet Läkemedel för särskilda behov (SOU 2014:20), departementspromemorian Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel (Ds 2015:20) och delar av departementspromemorian Kostnadsfria läkemedel för barn (Ds 2014:42). Utredningsbetänkandet och promemoriorna har remissbehandlats.

Lagrådet har yttrat sig över lagförslagen.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1 och lagförslagen i bilaga 2.

En motion med ett yrkande har väckts med anledning av propositionen. Motionsförslaget finns i bilaga 1.

Utskottets överväganden

Uppföljning av smittskyddsläkemedel

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag och avslår ett motionsyrkande om kostnadsfria varor.

Jämför reservation (SD).

Propositionen

Uppföljning och kostnader m.m. i fråga om smittskyddsläkemedel

I dag saknas möjlighet för landstingen att följa upp smittskyddsläkemedel, såväl ekonomiskt som medicinskt. Till skillnad från vad som gäller för förmånsläkemedel finns i dagsläget inget stöd för att i receptregistret registrera att ett läkemedel sålts som smittskyddsläkemedel. Vidare saknas ett enhetligt sätt för fakturering av kostnader för smittskyddsläkemedel. Landstingen är ansvariga för att ersätta apotekens kostnader för smittskyddsläkemedel, men till skillnad från vad som gäller för läkemedel som omfattas av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ansvarar inte E-hälsomyndigheten för att debitera landstingen för dessa kostnader, utan i stället fakturerar varje enskilt apotek landstingen.

Regeringen föreslår därför att receptregistret ska få innehålla uppgifter om kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen (2004:168) som kan hänföras till enskilda personer. Sådana personuppgifter ska få behandlas om det är nödvändigt för debiteringen till landstingen. Regeringen bedömer att landstingens behov av att få uppgifter på individnivå om kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen för att kunna kontrollera kostnadsansvaret för smittskyddsläkemedel överväger det integritetsintrång åtgärden kan medföra.

Regeringen föreslår vidare att öppenvårdsapoteken ska lämna ut uppgifter om kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen till E-hälsomyndigheten. E-hälsomyndigheten ska för vissa ändamål lämna ut uppgifter om uttag av förskrivna läkemedel som är kostnadsfria enligt smittskyddslagen till det landsting som ska ersätta kostnader för sådana läkemedel. E-hälsomyndighetens skyldighet att lämna ut uppgifter gäller för ändamålen debitering till landstingen, ekonomisk och medicinsk uppföljning och framställning av statistik.

Regeringen bedömer att landstingen bör betala ersättningen för smittskyddsläkemedel till E-hälsomyndigheten som förmedlar den till öppenvårdsapoteken, vilket bör regleras i förordning. I övrigt bör ersättning betalas på det sätt landstingen, E-hälsomyndigheten och öppenvårdsapoteket kommer överens om.

Fördelning av kostnader för smittskyddsläkemedel

Att ett läkemedel är kostnadsfritt enligt smittskyddslagen innebär att öppenvårdsapoteken inte tar betalt av patienten vid utlämnandet av läkemedlet. Vid val av öppenvårdsapotek är den enskilda patienten inte begränsad till apotek inom ett visst landstings område, vilket medför behov av tydliga regler om vilket landsting som ska ersätta ett öppenvårdsapotek för kostnader för smittskyddsläkemedel.

Regeringen föreslår att det ska införas bestämmelser i smittskyddslagen om vilket landsting som ska ersätta ett öppenvårdsapotek för kostnader för läkemedel som är kostnadsfria enligt den lagen. Kostnaderna ska enligt förslaget ersättas av det landsting inom vars område patienten är bosatt. Om patienten inte är bosatt inom något landstings område ska kostnaderna i stället ersättas av det landsting inom vars område den förskrivande läkaren har sin verksamhetsort.

Regeringen bedömer vidare att det bör införas krav på att arbetsplatskod anges vid förskrivning av smittskyddsläkemedel, vilket bör regleras i förordning.

Förtydligande av kretsen förmånsberättigade i smittskyddslagen

I 7 kap. 3 § 2 smittskyddslagen anges att kostnadsfriheten gäller den som utan att vara bosatt här har rätt till förmåner enligt vad som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen. Av förarbetena framgår att bestämmelsen är begränsad till den som har rätt till sjukvårdsförmåner i Sverige (prop. 2003/04:30 s. 199). Detta har dock inte kommit till uttryck i lagtexten.

Regeringen föreslår därför att bestämmelserna i smittskyddslagen om vilka som är förmånsberättigade ska förtydligas så att det uttryckligen framgår att kostnadsfriheten gäller den som utan att vara bosatt här har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom enligt vad som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004.

Tillhandahållande av varor som ingår i läkemedelsförmånerna till barn som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd

Sedan den 1 januari 2016 är läkemedel och andra förmånsberättigade varor som ingår i läkemedelsförmånerna kostnadsfria för personer under 18 år som omfattas av lagen om läkemedelsförmåner m.m.

Avsikten är att samma kostnadsfrihet ska gälla personer under 18 år som omfattas av lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. eller av lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd (prop. 2015/16:1 utg.omr. 9, bet. 2015/16:SoU1, rskr. 2015/16:102). Detta har till största delen genomförts.

Landstingen är i dag enligt lagen om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd skyldiga att erbjuda dem som omfattas av lagen sådana läkemedel som omfattas av lagen om läkemedelsförmåner m.m. (9 §). Någon motsvarande skyldighet finns inte vad gäller andra varor som också omfattas av lagen om läkemedelsförmåner m.m. De varor som avses är vissa preventivmedel, förbrukningsartiklar som behövs vid stomi samt förbrukningsartiklar som behövs för att tillföra kroppen ett läkemedel eller för egenkontroll av medicinering (18 § lagen om läkemedelsförmåner m.m.).

För att barn som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd ska kunna tillförsäkras tillgång till sådana varor på samma sätt som i Sverige bosatta barn föreslår regeringen att barn som omfattas av lagen om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd av landstinget ska erbjudas sådana varor som avses i 18 § lagen om läkemedelsförmåner m.m.

För att varorna ska bli kostnadsfria har regeringen för avsikt att göra ändringar i förordningen (2013:412) om vårdavgifter m.m. för utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd (prop. 2015/16:1 utg.omr. 9). En förutsättning är dock att regeringens bemyndigande i lagen om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd att meddela föreskrifter om vårdavgifter och avgifter för läkemedel enligt denna lag ändras. Regeringen föreslår därför att bemyndigandet utökas och att regeringen ska få meddela föreskrifter om avgifter för sådana varor som erbjuds enligt lagen om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

Ikraftträdande

Mot bakgrund av den tid som krävs för förberedelsearbete anser regeringen att det är lämpligt att de föreslagna ändringarna i lagen (1996:1156) om receptregister och i smittskyddslagen träder i kraft den 1 oktober 2016.

Vad gäller förslaget om ändring i lagen om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd är det enligt regeringen angeläget att detta genomförs så snart som möjligt. Övriga delar av reformen om kostnadsfria läkemedel för barn trädde i kraft den 1 januari 2016 och därför föreslår regeringen att ändringarna i lagen om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd ska träda i kraft den 1 juli 2016.

Följdmotionen

I motion 2015/16:3345 av Per Ramhorn m.fl. (SD) begärs ett tillkännagivande om att för det fall landstingen ska erbjuda utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd sådana varor som avses i 18 § lagen om läkemedelsförmåner m.m. så ska dessa varor inte vara kostnadsfria för dem. För att Sverige ska kunna upprätthålla en reglerad invandring anser motionärerna att de som har fått ett avvisnings- och utvisningsbeslut eller som befinner sig här utan tillstånd ska lämna landet. Personer enligt lagen om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd ska därför inte kostnadsfritt få tillgång till sådana varor som avses i 18 § lagen om läkemedelsförmåner m.m. Motionärerna ställer sig bakom propositionen, men anser inte att det är rimligt att personer som vistas i landet utan tillstånd ska få kostnadsfri sjukvård och läkemedel. En viktig princip är dock att ingen ska nekas akut sjukvård och läkemedel på grund av bristande betalningsförmåga.

Utskottets ställningstagande

I dag saknas möjlighet för landstingen att följa upp smittskyddsläkemedel, såväl ekonomiskt som medicinskt. Vidare saknas ett enhetligt sätt för fakturering av kostnader för smittskyddsläkemedel.

Utskottet välkomnar och ställer sig därför bakom förslagen i propositionen om uppföljning av smittskyddsläkemedel. Förslagen behandlar förutom uppföljning och kostnader i fråga om smittskyddsläkemedel även fördelning av kostnader för smittskyddsläkemedel, förtydligande av kretsen förmånsberättigade i smittskyddslagen samt tillhandahållande av varor som ingår i läkemedelsförmånerna till barn som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

Utskottet föreslår att riksdagen av de skäl som anförs i propositionen antar regeringens lagförslag.

Utskottet anser i likhet med regeringen att barn som omfattas av lagen om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd av landstinget ska erbjudas sådana varor som avses i 18 § lagen om läkemedelsförmåner m.m. Vidare ska regeringen få meddela föreskrifter om avgifter för sådana varor som erbjuds enligt lagen om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Riksdagen bör således inte ta något initiativ med anledning av motionsyrkandet, och det bör avslås.

Reservation

 

Kostnadsfria varor, punkt 2 (SD)

av Per Ramhorn (SD) och Carina Herrstedt (SD).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

 

Därmed bifaller riksdagen motion

2015/16:3345 av Per Ramhorn m.fl. (SD).

 

 

 

Ställningstagande

För att Sverige ska kunna upprätthålla en reglerad invandring anser vi att de som har fått ett avvisnings- och utvisningsbeslut eller som befinner sig här utan tillstånd ska lämna landet. Personer enligt lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd ska därför enligt vår mening inte kostnadsfritt få tillgång till sådana varor som avses i 18 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. och vi anser att regeringen bör se över denna fråga. Vi ställer oss bakom propositionen, men anser inte att det är rimligt att personer som vistas i landet utan tillstånd ska få kostnadsfri sjukvård och läkemedel. En viktig princip är dock att ingen ska nekas akut sjukvård och läkemedel på grund av bristande betalningsförmåga.

Vad vi anfört ovan bör riksdagen ställa sig bakom och tillkännage för regeringen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2015/16:97 Uppföljning av smittskyddsläkemedel:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168).

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

Följdmotionen

2015/16:3345 av Per Ramhorn m.fl. (SD):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att för det fall landstingen ska erbjuda utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd sådana varor som avses i 18 § lagen om läkemedelsförmåner m.m. så ska dessa varor inte vara kostnadsfria för dem och tillkännager detta för regeringen.

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag