Skatteutskottets betänkande

2015/16:SkU9

 

En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

Sammanfattning

I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag i proposition 2015/16:29 En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton.

I propositionen lämnas förslag till de författningar som krävs för att införliva OECD:s globala standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Standarden består av en modell för avtal mellan behöriga myndigheter om att tillämpa gemensamma rapporteringsnormer.

I propositionen lämnas även förslag till de författningar som krävs för att genomföra rådets direktiv 2014/107/EU av den 9 december 2014 om ändring av direktivet 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning (DAC 2). Direktivet medför att OECD:s globala standard införlivas i rådets direktiv 2011/16/EU (av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning DAC). Standarden omfattar bl.a. skyldigheter för rapporteringsskyldiga finansiella institut att identifiera finansiella konton som innehas av personer eller enheter med hemvist i annan eller andra stater eller jurisdiktioner, skyldigheter för rapporteringsskyldiga finansiella institut att lämna uppgifter till Skatteverket om de konton som identifierats och skyldigheter för Skatteverket att överföra information till annan eller andra staters eller jurisdiktioners behöriga myndigheter.

I propositionen lämnas vidare förslag till de författningsändringar som krävs för att Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om upphävande av rådets direktiv 2003/48/EG av den 3 juni 2003 om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar, det s.k. sparandedirektivet, ska kunna genomföras. Förslag om upphävande av direktivet har lämnats för att undvika dubbelrapportering med anledning av att direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning i stora delar överlappar direktiv 2003/48/EG.

I propositionen föreslås också en ny lag om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton och en ny lag om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Ändringar föreslås även i skatteförfarandelagen (2011:1244) för att bl.a. genomföra de finansiella institutens skyldigheter att lämna uppgifter om identifierade konton till Skatteverket. Vidare föreslås en ny lag om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Vidare föreslås vissa följdändringar i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet, offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning. Vissa justeringar sker slutligen i lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet (Foreign Account Tax Compliance Act).

I ärendet har vissa lagförslag i proposition 2015/16:29 överflyttats för lag-teknisk samordning med de förslag till ändringar i samma lagrum och med samma ikraftträdande som behandlas i betänkande 2015/16:SkU10 Vissa frågor om behandling av personuppgifter och regleringen av id-kortverk-samheten hos Skatteverket.

Bestämmelserna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2016.

Utskottet avstyrker den motion som lämnats i ärendet.

I betänkandet finns en reservation (SD).

 

 

 

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Bakgrund

Propositionens huvudsakliga innehåll

Utskottets överväganden

En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

Uppföljning av lagstiftningen och utvärdering av konsekvenserna för de mindre finansiella instituten

Reservationer

Uppföljning av lagstiftningen och utvärdering av konsekvenserna för de mindre finansiella instituten, punkt 2 (SD)

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Följdmotionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

1.

En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

Riksdagen

a) godkänner det multilaterala avtalet mellan behöriga myndigheter om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton undertecknat den 29 oktober 2014,

b) antar regeringens förslag till

1. lag om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton,

2. lag om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton,

3. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),

4. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244), med den ändring att 1 kap. 1 § utgår ur förslaget,

5. lag om ändring i lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning,

6. lag om ändring i lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:29 punkterna 1–3, 5, 6.1, 7 och 8.

2.

Uppföljning av lagstiftningen och utvärdering av konsekvenserna för de mindre finansiella instituten

Riksdagen avslår motion

2015/16:3256 av Olle Felten m.fl. (SD).

Reservation (SD)

Stockholm den 19 november 2015

På skatteutskottets vägnar

Per Åsling

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Per Åsling (C), Leif Jakobsson (S), Niklas Wykman (M), Sara Karlsson (S), Maria Plass (M), Peter Persson (S), Anna Hagwall (SD), Helena Bouveng (M), Hannah Bergstedt (S), Rasmus Ling (MP), Anette Åkesson (M), Adnan Dibrani (S), David Lång (SD), Mats Persson (FP), Daniel Sestrajcic (V), Larry Söder (KD) och Patrik Lundqvist (S).

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2015/16:29 En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Regeringens förslag till riksdagsbeslut framgår av bilaga 1. Regeringens lag-förslag redovisas i bilaga 2.

I ärendet har väckts en motion, 2015/16:3256, som återges i bilaga 1.

I propositionen finns förslag om ändringar i 1 kap. 4 § lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet och i 1 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244). De angivna lagförslagen har av lagtekniska skäl överflyttats för samordning med de förslag till ändringar i samma lagrum och med samma ikraftträdande som behandlas i betänkande 2015/16:SkU10 Vissa frågor om behandling av personuppgifter och regleringen av id-kortverksamheten hos Skatteverket.

Bakgrund

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) är en amerikansk lagstiftning från 2010 som ålägger finansiella institut i hela världen att identifiera finansiella konton som innehas av amerikanska personer och rapportera tillgångar och inkomster på sådana konton till den amerikanska federala skattemyndigheten. I april 2015 hade 59 stater och jurisdiktioner ingått bilaterala avtal med USA om FATCA medan ytterliga 42 stater och jurisdiktioner var överens i sak med USA om sådana avtal utan att ännu ha undertecknat dem. Bland dessa 101 stater och jurisdiktioner finns samtliga EU:s medlemsstater. Sveriges FATCA-avtal har genomförts i enlighet med proposition 2014/15:41.

Inom OECD har det tagits fram en standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton, som bygger på modellen för bilaterala FATCA-avtal. En del avvikelser har dock gjorts för att standarden ska kunna fungera i multilaterala sammanhang och fristående från den amerikanska FATCA-lagstiftningen. OECD:s standard består av en modell för avtal mellan behöriga myndigheter om att tillämpa Common Reporting Standard (CRS OECD:s rapporteringsnormer).

Sveriges regering undertecknade den 29 oktober 2014 ett multilateralt avtal om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton, MCAA. Avtalet innebär att CRS ska genomföras och tillämpas i Sverige. Rådets direktiv 2014/107/EU av den 9 december 2014 om ändring av direktivet 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning (DAC 2), som innebär att CRS införlivas i rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning (DAC), antogs vid Ekofinrådets möte den 9 december 2014.

Sverige är en av 61 stater och jurisdiktioner som har anslutit sig till ett multilateralt avtal mellan behöriga myndigheter om att genomföra CRS i nationell lagstiftning och att inleda ett automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. I avtalet har 50 av staterna och jurisdiktionerna åtagit sig att ha genomfört CRS i nationell lagstiftning senast den 1 januari 2016 och att inleda utbytet av upplysningar med ett första utbyte i september 2017. De övriga 11 staterna och jurisdiktionerna har i avtalet åtagit sig att ha genomfört CRS i nationell lagstiftning senast den 1 januari 2017 och att inleda ett multilateralt automatiskt byte av upplysningar om finansiella konton med ett första utbyte i september 2018. Grunden för MCAA är artikel 6 i Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden. Bestämmelsen har genomförts i svensk rätt genom lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden och ger stöd för behöriga myndigheter att komma överens om automatiskt utbyte av de upplysningar som omfattas av utbytet enligt konventionen.

Parallellt med arbetet inom OECD har det inom EU arbetats fram ett förslag som syftar till att införliva OECD:s standard om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton i EU-lagstiftningen. I juni 2013 lade kommissionen därför fram ett förslag till ändringar i DAC. Detta arbete ledde till att Ekofinrådet vid sitt möte den 9 december 2014 antog DAC 2, som innebär att OECD:s standard införlivas i DAC.

Utbytet av upplysningar enligt DAC 2 överlappar i stora delar sparande-direktivet. I samband med att DAC 2 antogs gav därför Europeiska rådet kommissionen i uppdrag att ta fram ett förslag om att upphäva sparande-direktivet. Kommissionen presenterade ett förslag till upphävande i mars 2015.

I propositionen lämnas förslag till de författningsändringar som behövs för att genomföra MCAA, inklusive CRS, och DAC 2 samt förslag på åtgärder för att upphäva sparandedirektivet.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till de författningar som krävs för att införliva OECD:s globala standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Standarden består av en modell för avtal mellan behöriga myndigheter om att tillämpa gemensamma rapporteringsnormer.

I propositionen lämnas även förslag till de författningar som krävs för att genomföra rådets direktiv 2014/107/EU av den 9 december 2014 om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning. Direktivet medför att OECD:s globala standard införlivas i rådets direktiv 2011/16/EU. Standarden omfattar bl.a. skyldigheter för rapporteringsskyldiga finansiella institut att identifiera finansiella konton som innehas av personer eller enheter med hemvist i annan eller andra stater eller jurisdiktioner, skyldigheter för rapporteringsskyldiga finansiella institut att lämna uppgifter till Skatteverket om de konton som identifierats och skyldigheter för Skatteverket att överföra information till annan eller andra staters eller jurisdiktioners behöriga myndigheter.

I propositionen lämnas vidare förslag till de författningsändringar som krävs för att Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om upphävande av rådets direktiv 2003/48/EG av den 3 juni 2003 om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar, det s.k. sparande-direktivet, ska kunna genomföras. Förslag om upphävande av direktivet har lämnats för att undvika dubbelrapportering med anledning av att direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning i stora delar överlappar direktiv 2003/48/EG.

I propositionen föreslås också en ny lag om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton och en ny lag om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Ändringar föreslås även i skatteförfarandelagen (2011:1244) för att bl.a. genomföra de finansiella institutens skyldigheter att lämna uppgifter om identifierade konton till Skatteverket. Vidare föreslås en ny lag om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Vidare föreslås vissa följdändringar i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet, offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning. Vissa justeringar sker slutligen i lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet.

Bestämmelserna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2016.

 

 

 

Utskottets överväganden

En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag om ett godkännande av ett multilateralt avtal mellan behöriga myndigheter om ett automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton samt de förslag till lagar som behövs för att genomföra avtalet.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inte något att invända mot regeringens förslag och tillstyrker därmed propositionen.

Uppföljning av lagstiftningen och utvärdering av konsekvenserna för de mindre finansiella instituten

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår motionsförslaget om uppföljning av lagstiftningen och utvärdering av konsekvenserna för de mindre finansiella instituten senast två år efter att lagstiftningen har trätt i kraft.

Jämför reservation (SD).

Motionen

I kommittémotion 2015/16:3256 av Olle Felten m.fl. (SD) föreslås att riksdagen tillkännager för regeringen att regeringen bör genomföra en väl genomtänkt uppföljning av hur besluten påverkar de finansiella instituten och analysera vilken nytta informationsutbytet har medfört senast två år efter att lagstiftningen har trätt i kraft. Regeringen bör enligt motionärerna lägga särskild vikt vid att analysera och värdera konsekvenserna av lagstiftningen för de mindre finansiella instituten.

Utskottets ställningstagande

Utskottet utgår från att regeringen följer frågan och vid behov återkommer med nödvändiga åtgärder vad gäller uppföljning och utvärdering av den föreslagna lagstiftningen. Utskottet ser därför inte något behov av att rikta ett tillkännagivande till regeringen om uppföljning av lagstiftningen och utvärdering av konsekvenserna för de mindre finansiella instituten med den inriktning som motionären föreslår. Utskottet avstyrker därför motionen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reservationer

 

Uppföljning av lagstiftningen och utvärdering av konsekvenserna för de mindre finansiella instituten, punkt 2 (SD)

av Anna Hagwall (SD) och David Lång (SD).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen om behovet av en uppföljning av vilken nytta förslagen leder till och hur denna nytta förhåller sig till de administrativa insatser som lagändringarna innebär för de finansiella instituten och Skatteverket och tillkännager detta för regeringen.

 

Därmed bifaller riksdagen motion

2015/16:3256 av Olle Felten m.fl. (SD).

 

 

 

Ställningstagande

Flera stora remissinstanser, såsom Finansbolagens förening, Svenskt Näringsliv, Bankföreningen och Näringslivets Skattedelegation har invändningar mot förslagets omfattning och de utökade administrativa bördor förslaget innebär för i första hand små finansiella institut. Man menar också att det inte är helt utrett vilka effekter förslagen kommer att ha och att det därför behövs en utökad behovsanalys. Svenska Bankföreningen hyser också viss oro för att så mycket information kommer att cirkulera mellan olika stater att Skatteverket kommer att få svårt att hantera och värdera den information som kommer in och att det därigenom inte blir relevant att skicka iväg den.

Vi instämmer delvis i denna kritik, även om man i viss utsträckning kan utnyttja de investeringar i administrativa rutiner och verktyg som gjorts för att uppfylla motsvarande funktioner i FATCA-lagstiftningen.  Vi menar också att regeringen bör genomföra en väl genomtänkt uppföljning av hur besluten påverkar de finansiella instituten och analysera vilken nytta informations-utbytet har gett, senast två år efter det att lagförslagen trätt ikraft. I detta sammanhang bör man lägga särskild vikt vid att analysera och värdera konsekvenserna av lagstiftningen för de mindre finansiella instituten.

 

 

 

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2015/16:29 En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton:

1.Riksdagen godkänner det multilaterala avtalet mellan behöriga myndigheter om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton undertecknat den 29 oktober 2014.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton.

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton.

5.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

6.1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Förslaget behandlas i de delar som inte avser 1 kap. 1 §.

7.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning.

8.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet.

Följdmotionen

2015/16:3256 av Olle Felten m.fl. (SD):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en uppföljning av vilken nytta förslagen leder till och hur denna nytta förhåller sig till de administrativa insatser som lagändringarna innebär för de finansiella instituten och Skatteverket och tillkännager detta för regeringen.

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag