Skatteutskottets betänkande

2015/16:SkU6

 

Skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland

Sammanfattning

I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag i proposition 2015/16:7 om ett nytt avtal med Storbritannien och Nordirland för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på kapitalvinst.

Det nya avtalet innebär bl.a. förändringar av beskattningen av pensioner, liv­räntor och liknande betalningar. En övergångsbestämmelse gör det möjligt för den som omedelbart innan avtalet trädde i kraft var mottagare av pension, livränta eller liknande utbetalning att fortsätta låta sig beskattas enligt de gamla reglerna.

Lagen om avtalet träder i kraft den dag regeringen bestämmer

 

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Propositionens huvudsakliga innehåll

Utskottets överväganden

Skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

Skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland

Riksdagen

a) godkänner avtalet mellan Konungariket Sverige samt Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på kapitalvinst,

b) antar regeringens förslag till lag om skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:7 punkterna 1 och 2.

Stockholm den 22 oktober 2015

På skatteutskottets vägnar

Per Åsling

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Per Åsling (C), Leif Jakobsson (S), Sara Karlsson (S), Peter Persson (S), Helena Bouveng (M), Hannah Bergstedt (S), Rasmus Ling (MP), Anette Åkesson (M), Adnan Dibrani (S), David Lång (SD), Mats Persson (FP), Daniel Sestrajcic (V), Aron Modig (KD), Patrik Lundqvist (S), Erik Andersson (M), Olle Felten (SD) och Ulf Berg (M).

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I ärendet behandlar utskottet proposition 2015/16:7 Skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland. Regeringens förslag till riksdagsbeslut framgår av bilaga 1. Avtalstexterna och regeringens lagförslag finns i bilaga 2.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen att riksdagen godkänner ett nytt avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på kapitalvinst mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland. Det nya avtalet ersätter ett avtal från 1983. Det föreslås även att riksdagen antar en lag om detta avtal. Lagen föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Det nya avtalet innebär bl.a. förändringar av beskattningen av pensioner, livräntor och liknande utbetalningar. En övergångsbestämmelse gör det möj­ligt för den som omedelbart före avtalets ikraftträdande var mottagare av pension, livränta eller liknande utbetalning att fortsätta låta sig beskattas enligt de gamla reglerna.

Utskottets överväganden

Skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag om ett nytt avtal med Storbritannien och Nordirland för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på kapitalvinst.

 

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inget att invända mot regeringens förslag och tillstyrker propo-sitionen.

 

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2015/16:7 Skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland:

1.Riksdagen godkänner avtalet mellan Konungariket Sverige samt Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på kapitalvinst.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland.

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag