Skatteutskottets betänkande

2015/16:SkU3

 

Informationsutbytesavtal med Brunei

Sammanfattning

I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag om ett avtal mellan Sverige och Brunei om utbyte av upplysningar i skatteärenden (prop. 2014/15:133). Avtalet innehåller bestämmelser om utbyte av upplysningar på begäran, skatteutredningar som utförs utomlands, möjligheten att avslå en begäran, sekretess och förfarandet vid ömsesidig överenskommelse.

Parterna ska underrätta varandra när de åtgärder vidtagits som krävs för att avtalet ska träda i kraft. Avtalet träder i kraft 30 dagar efter det att den sista av dessa underrättelser har tagits emot. I skattebrottsärenden tillämpas avtalet fr.o.m. dagen för ikraftträdandet. I alla andra fall tillämpas avtalet för beskattningsår som börjar på dagen för ikraftträdandet av avtalet eller senare, eller om beskattningsår saknas på skatteanspråk som uppkommer på dagen för ikraftträdandet av avtalet eller senare.

 

 

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Propositionens huvudsakliga innehåll

Utskottets överväganden

Informationsutbytesavtal med Brunei

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

Informationsutbytesavtal med Brunei

Riksdagen

a) godkänner avtalet mellan Sverige och Brunei om utbyte av upplysningar i skatteärenden,

b) antar regeringens förslag till lag om avtal mellan Sverige och Brunei om utbyte av upplysningar i skatteärenden.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:133 punkterna 1 och 2.

Stockholm den 29 september 2015

På skatteutskottets vägnar

Per Åsling

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Per Åsling (C), Leif Jakobsson (S), Niklas Wykman (M), Peter Persson (S), Anna Hagwall (SD), Maria Plass (M), Rasmus Ling (MP), Helena Bouveng (M), Adnan Dibrani (S), David Lång (SD), Daniel Sestrajcic (V), Aron Modig (KD), Erik Ezelius (S), Anette Åkesson (M), Leif Nysmed (S) och Robert Hannah (FP).

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I proposition 2014/15:133 föreslår regeringen att riksdagen godkänner avtalet mellan Sverige och Brunei om utbyte av upplysningar i skatteärenden och antar regeringens förslag till lag om avtalet.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut framgår av bilaga 1. Avtalstexterna och regeringens lagförslag återfinns i bilaga 2.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Brunei om utbyte av upplysningar i skatteärenden och att riksdagen antar en lag om detta avtal.

Avtalet om utbyte av upplysningar i skatteärenden är ett viktigt steg i regeringens strävan att bidra till en internationell finansiell ordning som grundas på transparens och effektivt informationsutbyte i skatteärenden. Avtalet ger möjlighet att utbyta upplysningar i skatteärenden och möjlighet för representanter för myndigheter i det ena landet att närvara vid skatteutredningar i det andra landet. Avtalet är därmed ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.

Lagen föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

 

Utskottets överväganden

Informationsutbytesavtal med Brunei

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag om ett avtal mellan Sverige och Brunei om utbyte av upplysningar i skatteärenden.

 

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inget att invända mot regeringens förslag och tillstyrker propositionen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2014/15:133 Informationsutbytesavtal med Brunei:

1.Riksdagen godkänner avtalet mellan Sverige och Brunei om utbyte av upplysningar i skatteärenden.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om avtal mellan Sverige och Brunei om utbyte av upplysningar i skatteärenden.

 

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag