Skatteutskottets betänkande 2015/16:SkU21

En ny tullag

Sammanfattning

Utskottet tillstyrker regeringens förslag till lagändringar som ska komplettera Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (unionstullkodexen).

Förslaget innebär att en ny tullag ersätter den nuvarande tullagen och lagen om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. Samtidigt föreslås vissa ändringar i lagen om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen och lagen om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet samt följdändringar i ett trettiotal lagar.

Lagändringarna träder i kraft den 1 maj 2016.

Utskottet föreslår härutöver att riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anfört om att se över möjligheten att utöka Tullverkets befogenheter att besluta om postspärrar för postförsändelser samt att införa samma möjlighet för försändelser förmedlade av kurirföretag och tillkännager detta för regeringen.

I betänkandet finns två reservationer (M, SD, C, L, KD)

Behandlade förslag

Proposition 2015/16:79 En ny tullag.

Tre yrkanden i två följdmotioner.

1

2015/16:SkU21

Innehållsförteckning  
Utskottets förslag till riksdagsbeslut............................................................... 3
Redogörelse för ärendet.................................................................................. 5
Ärendet och dess beredning.......................................................................... 5
Bakgrund...................................................................................................... 5
Propositionens huvudsakliga innehåll .......................................................... 6
Utskottets överväganden................................................................................. 8
En ny tullag .................................................................................................. 8
Bestämmelser om sanktioner........................................................................ 8
Kontroll av postförsändelser och försändelser förmedlade av  
kurirföretag................................................................................................. 10
Förslagets konsekvenser för små företag.................................................... 12
Reservationer................................................................................................ 15
1. Bestämmelser om sanktioner, punkt 2 (SD)......................................... 15
2. Förslagets konsekvenser för små företag, punkt 4 (M, C, L, KD)........ 16
Bilaga 1  
Förteckning över behandlade förslag............................................................ 18
Propositionen ............................................................................................ 18
Följdmotionerna........................................................................................ 20
Bilaga 2  
Regeringens lagförslag ................................................................................. 21

2

2015/16:SkU21

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.En ny tullag

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.tullag,

2.lag om ändring i utsökningsbalken,

3.lag om ändring i lagen (1959:590) om gränstullsamarbete med annan stat,

4.lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,

5.lag om ändring i lagen (1979:1088) om gränsövervakningen i krig m.m.,

6.lag om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter,

7.lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220),

8.lag om ändring i lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering,

9.lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),

10.lag om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.,

11.lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.,

12.lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

13.lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

14.lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,

15.lag om ändring i lagen (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m.,

16.lag om ändring i vapenlagen (1996:67),

17.lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen,

18.lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter,

19.lag om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder,

20.lag om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker,

21.lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg,

22.lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

23.lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling,

24.lag om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet, med den ändringen att i 2 kap. 5 § ska ordet automatisk ersättas med ordet automatiserad,

25.lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister,

26.lag om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd,

3

2015/16:SkU21 UTSKOTTETS FÖRSLAG TILL RIKSDAGSBESLUT

27.lag om ändring i lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet,

28.lag om ändring i livsmedelslagen (2006:804),

29.lag om ändring i lagen (2006:1209) om hamnskydd,

30.lag om ändring i lagen (2006:1329) om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff eller tortyr, m.m.,

31.lag om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster,

32.lag om ändring i postlagen (2010:1045),

33.lag om ändring i alkohollagen (2010:1622),

34.lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:79 punkterna 1–34.

2.Bestämmelser om sanktioner

Riksdagen avslår motion 2015/16:3320 av Olle Felten m.fl. (SD).

Reservation 1 (SD)

3.Kontroll av postförsändelser och försändelser förmedlade av kurirföretag

Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att se över möjligheten att utöka Tullverkets befogenhet att besluta om postspärrar för postförsändelser samt att införa samma möjlighet för försändelser förmedlade av kurirföretag och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen delvis motion

2015/16:3319 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 1.

4.Förslagets konsekvenser för små företag

Riksdagen avslår motion

2015/16:3319 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 2.

Reservation 2 (M, C, L, KD)

Stockholm den 23 februari 2016

På skatteutskottets vägnar

Per Åsling

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Per Åsling (C), Leif Jakobsson (S), Niklas Wykman (M), Sara Karlsson (S), Helena Bouveng (M), Peter Persson (S), Cecilie Tenfjord-Toftby (M), Hannah Bergstedt (S), Rasmus Ling (MP), Anette Åkesson (M), David Lång (SD), Daniel Sestrajcic (V), Larry Söder (KD), Patrik Lundqvist (S), Erik Ezelius (S), Erik Andersson (M) och Olle Felten (SD).

4

2015/16:SkU21

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I ärendet behandlar utskottet proposition 2015/16:79 En ny tullag och två motioner som väckts med anledning av propositionen.

Regeringens och motionärernas förslag till riksdagsbeslut framgår av bilaga 1. Regeringens lagförslag redovisas i bilaga 2.

Regeringen föreslår bl.a. en ändring i 2 kap. 5 § lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet (lagförslag 2.24). Förslaget innehåller ett skrivfel som utskottet rättar i förslaget till riksdagsbeslut.

Bakgrund

EU är en tullunion med gemensam tullagstiftning. Kärnan i den gemensamma tullagstiftningen har sedan 1992 varit rådets förordning (EEG) nr 2913/92, dvs. gemenskapstullkodexen. Bestämmelser i svensk rätt som kompletterar gemenskapstullkodexen finns främst i tullagen (2000:1281) och lagen (1994:1548) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.

Gemenskapstullkodexen har ersatts av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013, dvs. unionstullkodexen. Unionstullkodexen trädde i kraft den 30 oktober 2013 och ska tillämpas fullt ut fr.o.m. den 1 maj 2016. De elektroniska systemen kommer dock att införas stegvis, vilket förväntas vara slutfört senast den 31 december 2020. För att stödja genomförandet av unionstullkodexen och för att säkerställa nödvändiga övergångsperioder har kommissionen antagit ett arbetsprogram om utveckling och införande av alla de nödvändiga it-systemen. Arbetsprogrammet anger prioriteringen för it-utvecklingen och är av betydelse när det gäller att fastställa övergångsbestämmelser för de elektroniska systemen samt tidsplaneringen om systemen ännu inte är i drift den 1 maj 2016. För att stötta medlemsstaterna ekonomiskt i detta arbete finns åtgärdsprogrammet Tull 2020.

En del av de ändringar som har gjorts i unionstullkodexen är av redaktionell och lagteknisk natur, men det har också gjorts väsentliga ändringar i sak. Dessa är i huvudsak följande.

Elektronisk kommunikation. I det s.k. e-tullbeslutet fastställdes principen om att all framtida tullhantering skulle vara elektronisk, eftersom det är av grundläggande betydelse för att underlätta handeln och samtidigt sörja för effektiva tullkontroller, vilket minskar både företagens kostnader och riskerna för samhället. I kodexen införs den rättsliga ram inom vilken e-tullbeslutet kan genomföras.

Centraliserad klarering. Centraliserad klarering är en förenkling som innebär att en person får lämna in en tulldeklaration till det ansvariga

5

2015/16:SkU21 REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET    
  tullkontoret på den ort där personen är etablerad för varor som anmälts vid ett
  annat tullkontor. Det motsvarar det förfarande som i gemenskapstullkodexen
  kallas enhetstillstånd för förenklade förfaranden.    
  Särskilda förfaranden. De särskilda förfarandena i unionstullkodexen
  motsvarar det som i gemenskapstullkodexen benämndes tullförfaranden med
  ekonomisk verkan. Syftet med de nya bestämmelserna är att fastställa
  gemensamma och enkla regler som kompletteras med en mindre uppsättning
  regler för varje särskilt förfarande för att göra det enklare för de ekonomiska
  aktörerna. En konkret förändring är att det införs ett enda förfarande för aktiv
  förädling. Det sker genom att aktiv förädling (suspensionssystemet) slås
  samman med bearbetning under tullkontroll och att aktiv förädling
  (restitutionssystemet) avskaffas.    
  Allmänna ursprungsregler. En viktig förändring i unionstullkodexen gäller
  de allmänna ursprungsreglerna. Genom dessa regler fastställs varifrån varan
  kommer. Reglerna används av handelsstatistiska skäl och för att man ska
  kunna tillämpa handelspolitiska skyddsinstrument. En grundläggande regel
  för att fastställa en varas ursprung är att en vara som framställts i två eller flera
  länder får ursprung i det land där den genomgick den sista väsentliga
  bearbetningen. Genom gemenskapstullkodexen och tillämpnings-

föreskrifterna till den fastställdes det för ett fåtal produkter vilka behandlingar som ger ursprung. Unionstullkodexen gör det möjligt att införa produktspecifika urspungsregler för alla produkter.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ny tullag som ersätter den nuvarande tullagen och lagen om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. Samtidigt föreslås vissa ändringar i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen och lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet samt följdändringar i ett trettiotal lagar.

Den nya tullagen innehåller främst kompletterande bestämmelser till unionstullkodexen och bestämmelser om annan skatt än tull som ska tas ut för varor vid import och som ska betalas till Tullverket. Det tas in en definition i den nya tullagen som anger att med ”tullagstiftning” avses Europeiska unionens tullagstiftning enligt artikel 5.2 i förordning (EU) nr 952/2013, samt svenska tullförfattningar.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 maj 2016.

Unionstullkodexens struktur har beaktats vid utformningen av förslaget till ny tullag, men vissa avvikelser har varit nödvändiga för att ge förslaget en logisk disposition. Förslaget består av följande kapitel:

1 kap. Allmänna bestämmelser

2 kap. Tullskuld, skatt, ränta och garantier

3 kap. Införsel och utförsel av varor

6

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET

4 kap. Tullkontroll

5 kap. Överträdelser och sanktioner

6 kap. Överklagande

7 kap. Särskilda bestämmelser.

Följande bestämmelser i unionstullkodexen ligger till grund för bestämmelserna i förslaget till ny tullag:

artiklarna 1–55, dvs. allmänna bestämmelser

artiklarna 77–126, dvs. bestämmelser om tullskuld och garantier

artiklarna 127–152, dvs. bestämmelser om införsel av varor i unionens tullområde

artiklarna 158–200, dvs. bestämmelser om hänförande av varor till ett tullförfarande, kontroll, frigörande och bortskaffande av varor

artiklarna 201–209, dvs. bestämmelser om övergång till fri omsättning och befrielse från importtullar

artiklarna 237–249, dvs. bestämmelser om lagring

artiklarna 263–277, dvs. bestämmelser om varor som förs ut ur unionens tullområde

artiklarna 278–288, dvs. bestämmelser om elektroniska system, förenklingar, delegering av befogenheter, och kommittéförfarande samt slutbestämmelser.

Unionstullkodexen är till alla delar bindande och direkt tillämplig i varje medlemsstat. Nationellt finns bara ett tämligen begränsat utrymme för kompletterande bestämmelser. Dessa får inte på något sätt gå utöver eller avvika från unionstullkodexen. Någon dubbelreglering får inte heller ske, vilket innebär att den svenska tullagstiftningen inte ska innehålla sådant som redan regleras i unionstullkodexen. Bestämmelserna i den nuvarande tullagen har granskats utifrån dessa förutsättningar, och endast de bestämmelser som har bedömts komplettera unionstullkodexen och fortfarande vara relevanta har införts i förslaget till ny tullag. I vissa delar innehåller dock unionstullkodexen bestämmelser som närmast har formen av ramlagstiftning. Detta gäller bestämmelserna om sanktioner, överklaganden och kontroll av varor. Där är utrymmet för kompletterande nationella bestämmelser något större.

Med undantag för artikel 44.1 andra stycket om dröjsmålstalan har inte några bestämmelser i unionstullkodexen identifierats som motiverar helt nya bestämmelser i den nya tullagen. Huruvida kommissionens förordningar med delegerade akter och genomförandebestämmelser motiverar några helt nya bestämmelser i tullagen kan avgöras först när dessa förordningar finns i slutligt skick och har kunnat analyseras.

2015/16:SkU21

7

2015/16:SkU21

Utskottets överväganden

En ny tullag

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag om en ny tullag och de föreslagna följdändringarna i andra författningar.

Propositionen

I propositionen föreslås en ny tullag som ersätter den nuvarande tullagen och lagen om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. Samtidigt föreslås vissa ändringar i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen och lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet samt följdändringar i ett trettiotal lagar.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 maj 2016.

Utskottets ställningstagande

Unionstullkodexen är som framgått till alla delar bindande och direkt tillämplig i varje medlemsstat. Nationellt finns bara ett tämligen begränsat utrymme för kompletterande bestämmelser. Bestämmelserna i den nuvarande tullagen har granskats utifrån dessa förutsättningar, och endast de bestämmelser som har bedömts komplettera unionstullkodexen och fortfarande vara relevanta har införts i förslaget till ny tullag.

Regeringen föreslår härutöver följdändringar i ett trettiotal författningar. Utskottet har uppmärksammat ett skrivfel i förslaget till lag om ändring i 2 kap. 5 § lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet (lagförslag 2.24). Utskottet föreslår att ordet ”automatisk” byts mot ordet ”automatiserad”.

Utskottet har i övrigt inte något att invända mot regeringens förslag och tillstyrker propositionen.

Bestämmelser om sanktioner

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår motionsförslaget om att riksdagen bör tillkännage att propositionen bör skrivas om och att sanktionen tulltillägg bör slopas.

Jämför reservation 1 (SD).

8

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 2015/16:SkU21

Propositionen

Bestämmelser om tullförseelser, tulltillägg och förseningsavgifter motsvarande de som finns i den nuvarande tullagen införs i den nya tullagen. Förseningsavgiften höjs från 400 kronor respektive 800 kronor till 500 kronor respektive 1 000 kronor.

Flertalet remissinstanser tillstyrker förslaget eller har inget att invända mot förslaget. Kammarrätten i Stockholm anför att det är anmärkningsvärt att utredningen inte föreslagit några ändringar eller gjort några överväganden vad gäller tulltillägg och förbudet mot dubbelbestraffning i Europakonventionen. Kammarrätten anser att det är otillfredsställande att frågan om dubbelprövningsförbudet inte berörs över huvud taget i betänkandet. Att reglerna i nuvarande tullag står i överensstämmelse med unionstullkodexen spelar i det här sammanhanget ingen roll, utan frågan är hur reglerna förhåller sig till Europakonventionen. Ekobrottsmyndigheten anför att det finns en konkret risk för dubbelbestraffning vid talan om företagsböter mot företag som ålagts tulltillägg. Bedömningen av dessa svåra frågor lämnas i avsaknad av lagförslag till enskilda åklagare och tulltjänstemän. Mot bakgrund av de konsekvenser som kan uppstå vid en felaktig tillämpning av Europakonventionen anser Ekobrottsmyndigheten att det är otillfredsställande att betänkandet inte innefattar något förslag till hur dessa frågor ska lösas.

Regeringen anför att utredningen inte har behandlat frågorna om tulltillägg och brottspåföljder i relation till Europakonventionen, som berörs av Kammarrätten i Stockholm och Ekobrottsmyndigheten. Frågorna diskuteras dock i propositionen Skattetillägg – Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor (prop. 2014/15:131 s. 65 f.). Eftersom frågan om sanktioner på unionsnivå ännu inte är klar gör regeringen samma bedömning som görs där, dvs. att sanktionerna på tullområdet bör ses över, men i ett senare sammanhang. När det gäller frågan om tulltillägg och företagsböter, som tas upp av Ekobrottsmyndigheten, hänvisar regeringen till de bedömningar som görs om skattetillägg och företagsböter i den nämnda propositionen (s. 64 f.). Regeringen föreslår sammanfattningsvis således inte i detta lagstiftningsärende några förändringar i sak när det gäller sanktioner, utöver höjningen av förseningsavgiften, men kommer att få anledning att återkomma i frågan.

Motionen

I kommittémotion 2015/16:3320 av Olle Felten m.fl. (SD) föreslås att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande till regeringen om att propositionen bör skrivas om och att tulltillägg inte längre bör finnas med som sanktion.

Enligt motionärerna har Sverige en tradition av att gärna klämma åt framför allt företag lite extra i vissa sammanhang. Det gäller t.ex. inom skatte- och tullområdena, bl.a. genom de så kontroversiella straffen skattetillägg och tulltillägg som fungerar som en extra bestraffning av företag och enskilda som ertappas med något fel i samband med deklarationer och rapportering av olika

9

2015/16:SkU21 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
  slag till berörda myndigheter. Både Kammarrätten i Stockholm och
  Ekobrottsmyndigheten kritiserade i sina remissvar utredningens förslag för att
  man inte hanterar dubbelprövningsproblematiken i lagtexten eller i
  bakomliggande resonemang. Regeringen har inte tagit dessa allvarliga
  invändningar på allvar, och det är viktigt att den gör det innan en ny tullag
  antas. Om majoriteten i riksdagen väljer att bortse från denna viktiga fråga bör
  riksdagen tillkännage för regeringen att en komplettering av det aktuella
  förslaget i detta avseende snarast bör föreläggas riksdagen.

Utskottets ställningstagande

Regeringen anför att EU-kommissionen lagt fram ett förslag till direktiv om en unionsrättslig ram för tullrättsliga överträdelser och sanktioner (KOM(2013) 884) som för närvarande är föremål för diskussion i ministerrådet. Det är oklart om förslaget resulterar i lagstiftning. Om det antas torde en översyn av tullagens sanktionsbestämmelser vara nödvändig. Regeringen bedömer därför att sanktionerna på tullområdet bör ses över, men i ett senare sammanhang.

Utskottet har inte något att invända mot detta.

Riksdagen antog under hösten 2015 ändrade regler i skatteförfarandelagen för skattetillägg och skattebrott. Riksdagen godtog i det sammanhanget regeringens uppfattning att tullområdet inte skulle inkluderas i det lagstiftningsärendet men att sanktionerna på tullområdet borde ses över i ett senare sammanhang med hänsyn till det pågående lagstiftningsarbetet på EU- nivå. Riksdagen avslog i det lagstiftningsärendet motion 2015/16:259 (SD) med ett yrkande om bl.a. att påföljden skattetillägg borde avskaffas (prop. 2015/16:131, bet. 2015/16:SkU4). Utskottet ansåg att skattetillägg var en viktig del i det skatteadministrativa sanktionssystemet. Utskottets uppfattning är i princip giltig även när det gäller tulltillägg, och utskottet är inte berett att ställa sig bakom motionsyrkandet om att riksdagen ska uttala sig om att slopa sanktionen tulltillägg.

Utskottet avstyrker motion 2015/16:3320.

Kontroll av postförsändelser och försändelser förmedlade av kurirföretag

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att se över möjligheten att utöka Tullverkets befogenhet att besluta om postspärrar för postförsändelser samt att införa samma möjlighet för försändelser förmedlade av kurirföretag.

10

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 2015/16:SkU21

Propositionen

Bestämmelserna om kontroll av postförsändelser ska även omfatta motsvarande försändelser förmedlade av kurirföretag. Ändringen görs i både tullagen och lagen om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen.

Det finns enligt regeringen goda skäl för en ändring av bestämmelserna om Tullverkets kontroll av postförsändelser, såsom paket, brev och liknande försändelser, så att bestämmelserna även omfattar motsvarande försändelser som förmedlas av kurirföretag.

En tydlig reglering motiveras av samhällets intresse av att bekämpa brottslighet, särskilt sådan allvarlig brottslighet som narkotikasmuggling, och det grundläggande skyddet för den personliga integriteten, eftersom även kurirföretagen kan distribuera försändelser som kan innehålla förtroliga meddelanden.

Eftersom skillnaderna mellan kurirföretagens verksamhet och övrig postverksamhet har minskat är det också ur ett konkurrensperspektiv motiverat att jämställa kurirföretagens verksamhet med förmedling av brev, paket och liknande försändelser med övrig posthantering när det gäller öppning av brev och andra försändelser som kan antas innehålla förtroliga meddelanden.

Regeringen föreslår därför att reglerna om Tullverkets möjligheter att öppna brev och andra försändelser som kan antas innehålla ett förtroligt meddelande i tullagen och inregränslagen utvidgas till att omfatta även motsvarande försändelser som förmedlas av kurirföretag. Tullverkets möjligheter att öppna sådana försändelser bör dock endast omfatta kontroll på de platser där försändelserna först sorteras vid ankomst till Sverige.

När det gäller frågan om att lägga postspärrar även i kurirföretagens verksamhet har Tullverket anfört att det är angeläget för dem att kunna lägga spärrar även i kurirflödet. Tullverket har därför förordat att frågan tas om hand i den fortsatta beredningen av ärendet. Regeringen gör bedömningen att det inte finns beredningsunderlag för att i lagstiftningsärendet ta ställning i frågan. Förslaget får övervägas i något annat sammanhang.

Motionen

I kommittémotion 2015/16:3319 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 1 föreslås att riksdagen ska ställa sig bakom vad som anförs i motionen om att skyndsamt införa utökade möjligheter för Tullverket att hålla kvar postförsändelser samt införa motsvarande möjlighet när det gäller försändelser förmedlade av kurirföretag.

Motionärerna framhåller att tunga remissinstanser ansett att det är angeläget att tullen får möjlighet att genom postspärrar kvarhålla även försändelser förmedlade av kurirföretag och förordat att frågan tas om hand i beredningen av ärendet. Möjligheten till postspärrar av postförsändelser är i dag begränsad till smuggling av narkotika och gäller inte om postförsändelsen antas innehålla andra illegala varor, såsom vapen, och inte heller om det är fråga om en

11

2015/16:SkU21 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
  försändelse förmedlad av ett kurirföretag. Enligt motionen har användningen
  av kurirförsändelser för att smuggla skjutvapen och andra vapen ökat. Det är
  bekymmersamt att regeringen i lagstiftningsärendet inte sett till att Tullverket
  fått befogenhet att kvarhålla även försändelser förmedlade av kurirföretag och
  samtidigt utökat befogenheten till att omfatta även försändelser som kan antas
  innehålla andra illegala varor än narkotika.

Utskottets ställningstagande

I motionen föreslås ett tillkännagivande från riksdagen om att den befintliga möjligheten för Tullverket att lägga postspärrar för postförsändelser skyndsamt bör utökas till att omfatta misstanke om smuggling av andra illegala varor än narkotika och att samma möjlighet bör införas för försändelser förmedlade av kurirföretag.

Utskottet ställer sig positivt till motionärernas förslag i denna del och anser att det finns anledning att se över Tullverkets möjligheter att besluta om postspärrar. En förändring av bestämmelserna om postspärrar i enlighet med vad motionärerna föreslår fordrar noggranna överväganden bl.a. när det gäller grundlagsskyddade fri- och rättigheter, och utskottet anser att frågan bör beredas på sedvanligt sätt. Regeringen bör skyndsamt ta fram ett underlag som belyser hur bestämmelserna kan förändras och därefter återkomma till riksdagen i frågan.

Utskottet föreslår att riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att se över möjligheten att utöka Tullverkets befogenhet att besluta om postspärrar för postförsändelser samt att införa samma möjlighet för försändelser förmedlade av kurirföretag och tillkännager detta för regeringen.

Förslagets konsekvenser för små företag

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår motionsyrkandet om att regeringen ska följa upp hur tillämpningen av den nya tullagen påverkar kostnaderna för små företag.

Jämför reservation 2 (M, C, L, KD).

Propositionen

De nya reglerna kommer att beröra alla företag som har verksamhet som anknyter till internationell handel. Enligt uppgift från Tullverket bedriver 15 504 företag exportverksamhet, och 18 710 företag bedriver importverksamhet. Utöver dessa import- och exportföretag berörs också andra som i sin näringsverksamhet är involverade i verksamhet som omfattas av tullagstiftningen.

12

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 2015/16:SkU21

Utredningen har gjort bedömningen att de kostnader som kommer att uppstå på grund av genomförandet av den nya unionstullkodexen inte härrör från de förslag som lämnas om ändringar i den svenska tullagstiftningen, utan från unionstullkodexen och särskilt övergången från pappershantering till elektroniskt informationsutbyte. Regeringen delar denna bedömning.

Regelrådet framför att det hade varit önskvärt om utredningen beräknat eller åtminstone uppskattat företagens kostnader för att möta kraven på elektronisk tullbehandling. Även Tillväxtverket efterlyser en tydligare beskrivning av de kostnadsmässiga konsekvenserna för berörda företag.

Regeringen lyfter i det här sammanhanget fram följande. Erfarenheterna av att införa system för elektronisk uppgiftslämning på tullområdet har visat att det är mycket komplext. Skiftet från pappersbaserad tullhantering till elektronisk tullhantering som ska ske i och med unionstullkodexen kommer att medföra kostnader för företagen. I stor utsträckning är detta skifte redan genomfört i Sverige. Andelen elektroniska import- och exportärenden uppgick 2014 till 99,5 procent. Svenska företag, oberoende av storlek, agerar således redan i en miljö som i hög grad präglas av elektronisk tullhantering. Detta bör innebära att svenska företag har en förhållandevis god beredskap för genomförandet av e-tull. Å andra sidan kan detta, som Kommerskollegium påpekar, innebära att vinsterna med genomförandet av e-tull kommer att synas först på längre sikt. Som Kommerskollegium lyfter fram medför en övergång till elektronisk tullhantering en effektiv handelsprocedurförenkling, men de verkliga vinsterna uppstår först sedan förändringarna har genomförts fullt ut.

Eftersom unionstullkodexen gäller för alla företag som är involverade i import- eller exportverksamhet kan enligt utredningen ingen särskild hänsyn tas till små företag. Regelrådet anser att redovisningen av särskilda hänsyn till små företag är bristfällig, eftersom det saknas ett resonemang om behovet av att hitta lösningar för små företag, för att kompensera för de konkurrensnackdelar som bestämmelserna om den elektroniska tullhanteringen i unionstullkodexen sannolikt innebär. Kommerskollegium påtalar å sin sida att elektronisk tullhantering är en väl dokumenterad effektiv handelsprocedurförenkling.

Regeringen bedömer att svenska företag oberoende av storlek redan agerar i en miljö som i hög grad präglas av elektronisk tullhantering. Detta vore inte möjligt om inte Tullverket tillhandahöll tekniska lösningar som passar företag av olika storlek och med olika behov. Det finns ingen anledning att tro att detta kommer att förändras till det sämre på grund av EU:s nya tullagstiftning.

Motionen

I kommittémotion 2015/16:3319 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 2 begärs att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande till regeringen om att regeringen ska följa upp hur tillämpningen av den nya tullagen påverkar kostnaderna för små företag. Utredningen gör ingen uppskattning av företagens kostnader för att möta kraven på elektronisk tullbehandling. Det

13

2015/16:SkU21 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
  blir därför viktigt att följa upp konsekvenserna av lagens tillämpning. I
  synnerhet kan det vara betungande för små företag att investera i uppdateringar
  av datasystem eller nya elektroniska system som krävs för att uppfylla de
  nationella kraven. Motionärerna anser även att det krävs omfattande
  informationsinsatser till berörda företag i samband med införandet av
  elektronisk tullbehandling.

Utskottets ställningstagande

Unionstullkodexen gäller för alla företag som är involverade i import- eller exportverksamhet, och det finns inget utrymme för att ta särskild hänsyn till små företag. Skiftet från pappersbaserad tullhantering till elektronisk tullhantering som sker i och med unionstullkodexen kommer att medföra kostnader för företagen. Utskottet delar regeringens bedömning att företagen, oberoende av storlek, redan i dag agerar i en miljö som i hög grad präglas av elektronisk tullhantering och att skiftet till e-tull i stor utsträckning redan torde vara genomfört i Sverige. Andelen elektroniska import- och exportärenden uppgick 2014 till 99,5 procent. När förändringarna har genomförts fullt ut bör övergången till elektronisk tullhantering innebära en effektivisering, en förenkling och en vinst för företagen.

Utskottet utgår från att Tullverket tillhandahåller tekniska lösningar som passar företag av olika storlek och med olika behov och beaktar behovet av samordning så att de anpassningar av elektroniska system som krävs hos myndigheter och företag sker på ett så smidigt sätt som möjligt. Utskottet räknar med att Tullverket bereder dessa frågor med näringslivet inom ramen för de samrådsförfaranden som myndigheten upprättat för genomförandet av unionstullkodexen och att de informationsinsatser som krävs görs i det sammanhanget.

Regeringen bör ha anledning att noga följa hur en så viktig förändring som införande av en ny unionstullkodex och ny tullagstiftning faller ut. Något tillkännagivande från riksdagen om detta behövs inte.

Utskottet avstyrker motion 2015/16:3319 (C, M, L, KD) i denna del.

14

2015/16:SkU21

Reservationer

1.Bestämmelser om sanktioner, punkt 2 (SD) av David Lång (SD) och Olle Felten (SD).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motion 2015/16:3320 av Olle Felten m.fl. (SD).

Ställningstagande

I propositionen lämnas förslag till en ny tullag som i huvudsak väl överensstämmer med vad som behövs för att komplettera EU-förordning 952/2013 om fastställande av en ny unionsövergripande tullkodex. Det är i detta perspektiv ett nödvändigt lagförslag som vi i huvudsak instämmer i.

I förordningen lämnas frågan om sanktioner vid överträdelser av de bestämmelser som finns i unionstullkodexen med tillhörande lagstiftning till respektive medlemsstat att lagstifta om. Detta framgår av unionstullkodexen som omfattar ett krav på medlemsstaterna att införa sanktioner ”som är effektiva, proportionerliga och avskräckande”.

I Sverige har vi haft en tradition att gärna klämma åt framför allt företag lite extra i vissa sammanhang. Det gäller t.ex. inom skatte- och tullområdena, bl.a. genom de så kontroversiella straffen skattetillägg och tulltillägg som fungerar som en extra bestraffning av företag och enskilda som ertappas med något fel i samband med deklarationer och rapportering till berörda myndigheter.

Regeringen undviker frågan om tulltillägg i propositionen genom att i avsnitt 6.2.10 påstå att ”En slutligbedömning av denna fråga kan dock göras först då lagstiftningen kommit på plats i sin helhet”. Detta är en märklig ståndpunkt eftersom kravet på en nationell lagstiftning om sanktioner finns explicit i unionstullkodexen. Vi menar i enlighet med Kammarrätten i Stockholm och Ekobrottsmyndigheten att ett resonemang om tulltillägg och dubbelprövningsförbudet måste finnas med i den nya tullagen direkt. Att utelämna just frågan om tulltillägg framstår, i ljuset av såväl unionstullkodexens skrivningar som att man hanterar sanktioner i ett nytt gemensamt kapitel i lagtexten, som ett sätt att undvika diskussionen om den ifrågasatta strafftillämpningen som försiggår genom utdömande av tulltillägg.

15

2015/16:SkU21 RESERVATIONER

Den svenska lagstiftningen om skattetillägg och tulltillägg har inneburit att Sverige med all rätt har kritiserats i olika sammanhang för att hantera dessa frågor på ett rättsosäkert sätt. Vårt land har också fällts av Europadomstolen med anledning av Skatteverkets hantering av skattetillägg. Argumentet har varit att tilläggen strider mot de lagar som gör det olagligt att bestraffa en person två gånger för samma brott. Det har klarlagts att den typ av bestraffning som skattetilläggen utgör faktiskt ska ses som en bestraffning och inte som en administrativ avgift. Skattetillägg med sin funktion som dubbelt straff hanterades också i proposition 2014/15:131 Skattetillägg – Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor. Såväl Högsta domstolen som Högsta förvaltningsdomstolen slog 2013 fast att förfarandet med skattetillägg inte är förenligt med dubbelprövningsförbudet. Att tulltillägget har samma principiella konstruktion som skattetillägg innebär att samma förhållande bör gälla för tulltillägg.

Såväl Kammarrätten i Stockholm som Ekobrottsmyndigheten kritiserade i sina remissvar utredningen för att man inte hanterar dubbelprövningsproblematiken i de förslag till lagtext eller i bakomliggande resonemang som utredningen lagt fram i sitt slutbetänkande. Regeringen har inte tagit dessa allvarliga invändningar till lagförslagets avsnitt om sanktioner på allvar, och det är viktigt att det blir gjort innan en ny tullag antas.

Om majoriteten i riksdagen väljer att bortse från denna viktiga fråga bör riksdagen tillkännage för regeringen att en komplettering av det aktuella förslaget i detta avseende snarast bör föreläggas riksdagen. Sverige riskerar annars att än en gång ställas inför Europadomstolen och fällas för att kränka de mänskliga rättigheterna genom att domstolarna fortsätter att döma personer till dubbla straff. Än värre är att enskilda och juridiska personer riskerar att dömas på ett rättsvidrigt sätt, och det ska ingen behöva utsättas för.

Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.

2.Förslagets konsekvenser för små företag, punkt 4 (M, C, L, KD)

av Per Åsling (C), Niklas Wykman (M), Helena Bouveng (M), Cecilie Tenfjord-Toftby (M), Anette Åkesson (M), Larry Söder (KD) och Erik Andersson (M).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 4 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motion

2015/16:3319 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 2.

16

RESERVATIONER 2015/16:SkU21

Ställningstagande

I propositionen föreslås främst lagändringar som behövs för att införa unionstullkodexen, bl.a. genom en ny tullag som ersätter nuvarande tullag (2000:1281) och lagen (1994:1548) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. Vi har inga invändningar mot huvuddelen av lagförslaget. Utredningen omfattar däremot ingen uppskattning av företagens kostnader för att möta kraven på elektronisk tullbehandling. Det blir därför viktigt att följa upp konsekvenserna av lagens tillämpning. I synnerhet kan det vara betungande för små företag att investera i uppdateringar av datasystem eller nya elektroniska system som krävs för att uppfylla de nationella kraven. Vi anser även att det krävs omfattande informationsinsatser till berörda företag i samband med införandet av elektronisk tullbehandling.

Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.

17

2015/16:SkU21

BILAGA 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2015/16:79 En ny tullag:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till tullag.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utsökningsbalken.

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1959:590) om gränstullsamarbete med annan stat.

4.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam.

5.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1979:1088) om gränsövervakningen i krig m.m.

6.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter.

7.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220).

8.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering.

9.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200).

10.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

11.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

12.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt.

13.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt.

14.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

15.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m.

16.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i vapenlagen (1996:67).

17.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen.

18

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE FÖRSLAG BILAGA 1 2015/16:SkU21

18.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter.

19.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder.

20.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker.

21.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg.

22.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).

23.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

24.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet.

25.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister.

26.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd.

27.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet.

28.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i livsmedelslagen (2006:804).

29.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:1209) om hamnskydd.

30.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:1329) om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff eller tortyr, m.m.

31.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.

32.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i postlagen (2010:1045).

33.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i alkohollagen (2010:1622).

34.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

19

2015/16:SkU21 BILAGA 1 FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE FÖRSLAG
  Följdmotionerna

2015/16:3319 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD):

1.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt införa om utökad möjlighet för Tullverket att hålla kvar postförsändelser, samt införa om motsvarande möjlighet för Tullverket att hålla kvar kurirförsändelser, och tillkännager detta för regeringen.

2.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att följa upp hur tillämpningen av lagen påverkar kostnaderna för små företag, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.

2015/16:3320 av Olle Felten m.fl. (SD):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen snarast ska återkomma med ett förslag som innebär att tulltillägg avskaffas som sanktion i tullagen, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.

20

2015/16:SkU21

BILAGA 2

Regeringens lagförslag

21

2015/16:SkU21 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

22

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:SkU21
BILAGA 2  

23

2015/16:SkU21 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

24

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:SkU21
BILAGA 2  

25

2015/16:SkU21 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

26

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:SkU21
BILAGA 2  

27

2015/16:SkU21 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

28

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:SkU21
BILAGA 2  

29

2015/16:SkU21 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

30

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:SkU21
BILAGA 2  

31

2015/16:SkU21 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

32

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:SkU21
BILAGA 2  

33

2015/16:SkU21 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

34

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:SkU21
BILAGA 2  

35

2015/16:SkU21 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

36

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:SkU21
BILAGA 2  

37

2015/16:SkU21 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

38

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:SkU21
BILAGA 2  

39

2015/16:SkU21 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

40

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:SkU21
BILAGA 2  

41

2015/16:SkU21 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

42

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:SkU21
BILAGA 2  

43

2015/16:SkU21 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

44

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:SkU21
BILAGA 2  

45

2015/16:SkU21 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

46

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:SkU21
BILAGA 2  

47

2015/16:SkU21 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

48

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:SkU21
BILAGA 2  

49

2015/16:SkU21 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

50

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:SkU21
BILAGA 2  

51

2015/16:SkU21 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

52

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:SkU21
BILAGA 2  

53

2015/16:SkU21 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

54

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:SkU21
BILAGA 2  

55

2015/16:SkU21 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

56

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:SkU21
BILAGA 2  

57

2015/16:SkU21 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

58

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:SkU21
BILAGA 2  

59

2015/16:SkU21 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

60

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:SkU21
BILAGA 2  

61

2015/16:SkU21 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

62

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:SkU21
BILAGA 2  

63

2015/16:SkU21 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

64

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:SkU21
BILAGA 2  

65

2015/16:SkU21 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

66

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:SkU21
BILAGA 2  

67

2015/16:SkU21 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

68

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:SkU21
BILAGA 2  

69

2015/16:SkU21 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

70

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:SkU21
BILAGA 2  

71

2015/16:SkU21 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

72

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:SkU21
BILAGA 2  

73

2015/16:SkU21 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

74

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:SkU21
BILAGA 2  

75

2015/16:SkU21 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

76

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:SkU21
BILAGA 2  

77

2015/16:SkU21 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

78

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:SkU21
BILAGA 2  

79

2015/16:SkU21 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

80

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:SkU21
BILAGA 2  

81

2015/16:SkU21 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

82

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:SkU21
BILAGA 2  

83

2015/16:SkU21 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

84

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:SkU21
BILAGA 2  

85

2015/16:SkU21 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

86

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:SkU21
BILAGA 2  

87

2015/16:SkU21 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

88

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:SkU21
BILAGA 2  

89

2015/16:SkU21 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

90

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:SkU21
BILAGA 2  

91

2015/16:SkU21 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

92

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:SkU21
BILAGA 2  

93

2015/16:SkU21 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

94

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:SkU21
BILAGA 2  

95

2015/16:SkU21 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

96

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:SkU21
BILAGA 2  

97

2015/16:SkU21 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

98

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:SkU21
BILAGA 2  

99

2015/16:SkU21 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

100

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:SkU21
BILAGA 2  

101

2015/16:SkU21 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

102

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:SkU21
BILAGA 2  

103

2015/16:SkU21 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

104

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:SkU21
BILAGA 2  

105

2015/16:SkU21 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

106

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:SkU21
BILAGA 2  

107

2015/16:SkU21 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

108

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:SkU21
BILAGA 2  

109

2015/16:SkU21 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG
110 Tryck: Elanders, Vällingby 2016