Skatteutskottets betänkande

2015/16:SkU14

 

Avskaffande av skattenämnder inom fastighetstaxeringen

Sammanfattning

I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag i proposition 2015/16:36 Avskaffande av skattenämnder inom fastighetstaxeringen.

Skattenämnderna avskaffas inom fastighetstaxeringen, något som redan gjorts inom inkomstbeskattningen. Beslut som tidigare har fattats av en skatte­nämnd ska i stället fattas av Skatteverkets tjänstemän. En särskilt kvalificerad beslutsfattare som inte tidigare har prövat ärendet ska avgöra tvistiga ompröv­ningsärenden.

Lagändringarna träder i kraft den 1 mars 2016.

 

 

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Propositionens huvudsakliga innehåll

Utskottets överväganden

Avskaffande av skattenämnder inom fastighetstaxeringen

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

Avskaffande av skattenämnder inom fastighetstaxeringen

Riksdagen antar

1. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar,

2. lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152),

3. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:36 punkterna 1–3.

Stockholm den 3 december 2015

På skatteutskottets vägnar

Per Åsling

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Per Åsling (C), Leif Jakobsson (S), Niklas Wykman (M), Sara Karlsson (S), Maria Plass (M), Peter Persson (S), Anna Hagwall (SD), Helena Bouveng (M), Hannah Bergstedt (S), Rasmus Ling (MP), Anette Åkesson (M), Adnan Dibrani (S), David Lång (SD), Daniel Sestrajcic (V), Larry Söder (KD), Patrik Lundqvist (S) och Said Abdu (L).

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

 

I ärendet behandlar utskottet proposition 2015/16:36 Avskaffande av skattenämnder inom fastighetstaxeringen.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut framgår av bilaga 1. Regeringens lagförslag finns i bilaga 2.

Inga motioner har väckts i ärendet.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Skattenämnderna

Lekmannainflytande i form av skattenämnder tillämpades första gången vid allmän och särskild fastighetstaxering 1994. Skattenämnderna infördes som en anpassning till förfarandet vid inkomsttaxeringen. Lekmannainsyn och lekmannainflytande ansågs vara av stor betydelse bl.a. för att upprätthålla allmänhetens förtroende för skattemyndigheternas verksamhet. Deras medverkan i avgöranden kunde också antas stärka tilltron till skatte­myndighetens objektivitet (prop. 1993/94:1 s. 42 och prop. 1989/90:74 s. 279). Reglerna om skattenämnder gällde tidigare såväl inkomstbeskattningen som fastighetstaxeringen. Fördelarna med likartade förfaranderegler inom olika områden var att det bl.a. skulle öka överskådligheten för de skattskyldiga och öka förutsättningarna för effektivisering och förenkling och därmed innebära lägre administrationskostnader. Det ansågs även i sig vara en fördel från rätts­säkerhetssynpunkt (prop. 1993/94:1 s. 41 f.).

I och med införandet av skatteförfarandelagen (2011:1244) har skattenämnderna avskaffats inom Skatteverkets övriga verksamhet och finns numera bara kvar inom fastighetstaxeringen.

Ett fastighetstaxeringsärende ska avgöras i en skattenämnd om ärendet

  1. avser omprövning av en tvistig fråga och nämnden inte tidigare

prövat de omständigheter och bevis fastighetsägaren åberopar

  1. avser en skälighets- eller bedömningsfråga av väsentlig ekonomisk

betydelse för fastighetsägaren

  1. av någon annan särskild anledning bör prövas i nämnden.

Skatteverkets tjänstemän kan på egen hand fatta grundläggande beslut om fastighetstaxering om besluten inte innefattar en skälighets- eller bedömnings­fråga av väsentlig ekonomisk betydelse för fastighetsägaren eller beslutet av någon annan särskild anledning bör fattas i nämnd. När det gäller grundbeslut är det sällan aktuellt att ärenden avgörs i skattenämnd.

 

Genom att skattenämnderna avskaffades inom inkomstbeskattningen fattas samtliga beslut i dessa ärenden av Skatteverkets tjänstemän, och skatte­nämnder­nas medverkan i beslutsprocessen har ersatts av en ny beslutsordning. I skatteförfarandelagen har det tagits in en bestämmelse som föreskriver att en särskilt kvalificerad beslutsfattare ska avgöra tvistiga omprövningsärenden om omständigheter och bevis som åberopas inte redan har prövats vid tidigare omprövning av en särskild kvalificerad beslutsfattare. Det gäller dock inte för ärenden som inte ska prövas i sak och inte heller om prövningen är enkel. Bestämmelsen motiverades med att det är rimligt att bygga in ett kvalitets­stärkande moment när den enskilde är missnöjd med ett beslut och begär omprövning eller överklagar. Fördelarna med denna ordning var också både att hög kompetens tillförsäkrades och att en annan tjänsteman än den som fattat grundbeslutet kopplades in. Det sistnämnda ansågs vara av betydelse för legitimiteten.

Skattenämnderna vid fastighetstaxeringen avskaffas

Regeringen föreslår att skattenämnderna vid fastighetstaxeringen ska avskaffas som man redan gjort inom inkomstbeskattningen. Regeringen bedömer att allmänhetens behov av inflytande och insyn i Skatteverkets verksamhet med fastighetstaxering kan tillgodoses genom expertgrupper med representanter för intresseorganisationer. Beslut i ärenden som tidigare fattats av en skattenämnd ska i fortsättningen fattas av Skatteverkets tjänstemän. Ett omprövningsärende ska normalt avgöras av en särskilt kvalificerad beslutsfattare som tidigare inte har prövat de frågor som ärendet avser. Som en följd av att skattenämnderna avskaffas ska även de referensgrupper avskaffas som är verksamma under förberedelsearbetet och som består av skattenämndsledamöter.

Enligt propositionen ligger det ett egenvärde i att hanteringen hos Skatteverket så långt det är lämpligt och möjligt följer samma regler oavsett vilken typ av ärende som avses. Det ger allmänheten möjlighet att känna igen vad som kommer att möta dem och vad som förväntas av dem, oberoende av om de kommer i kontakt med myndigheten i egenskap av skattskyldiga i olika sammanhang eller som fastighetsägare. Ett enhetligt förfarande kan också antas innebära samordningsvinster för Skatteverket på så sätt att rutiner och praxis som utvecklas inom förfarandet kan tas till vara inom hela Skatteverkets hantering. I och med införandet av den kommunala fastighetsavgiften har antalet tvistiga omprövningsärenden inom den största gruppen av fastigheter, småhusenheterna, minskat avsevärt. Med hänsyn till dessa omständigheter är det enligt regeringen inte rimligt att behålla ett särskilt förfarande inom Skatteverket endast för fastighetstaxeringsärendena.

Regeringen framhåller vidare att argumentet att lekmannaledamöterna bidrar med lokalkännedom har mist sin giltighet med hänsyn till de föränd­ringar i organisationen hos Skatteverket som innebär att fastighets­taxerings­ärenden sedan årsskiftet 2012 handläggs vid endast fyra orter.

När det gäller förslagets offentligfinansiella effekter anförs i propositionen att ett slopande av skattenämnderna medför att beslutsprocessen hos Skatteverket kan effektiviseras bl.a. till följd av snabbare genomströmnings­tider för omprövningsbeslut och obligatoriska omprövningar. En enhetlig beslutsordning innebär också kostnadsbesparingar för Skatteverket. För de allmänna förvaltningsdomstolarna bedöms förslaget inte få någon budget­påverkan.

När det gäller förslagets konsekvenser för företag och andra enskilda anförs i propositionen att möjligheten till personlig inställelse för skattenämnd försvinner i och med att nämnderna avskaffas. Redan i dag kan dock muntliga uppgifter lämnas till Skatteverkets tjänstemän.

Förslaget att avskaffa skattenämnderna kommer inte att medföra att de administrativa kostnaderna påverkas. Allmänhetens insyn och inflytande kommer att tillgodoses genom informella kontakter. Detta tillsammans med ett förfarande med en särskilt kvalificerad beslutsfattare innebär att företag och andra enskilda får effektivare insyn och inflytande samt ett rättssäkrare omprövningsförfarande.

Utskottets överväganden

Avskaffande av skattenämnder inom fastighetstaxeringen

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag om att skattenämnderna avskaffas inom fastighetstaxeringen och att beslut som tidigare har fattats av skattenämnderna i stället ska fattas av Skatteverkets tjänstemän. En särskilt kvalificerad beslutsfattare som inte tidigare har prövat ärendet ska avgöra tvistiga omprövningsärenden.

 

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inte något att invända mot regeringens förslag och tillstyrker propositionen.

 

 

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2015/16:36 Avskaffande av skattenämnder inom fastighetstaxeringen:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag