Kulturutskottets betänkande

2015/16:KrU2

 

Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2014/15:117 Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring. Inga motioner har väckts med anledning av propositionen.

Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till dels lag om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring, dels lag om ändring i arkivlagen (1990:782), dels lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Lagändringarna syftar bl.a. till att förbättra allmänhetens tillgång till allmänna handlingar när verksamheter som tidigare bedrivits av staten och kommunerna tas över av enskilda organ. I dag regleras överlämnande och förvaring av allmänna handlingar i lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring. I en ny lag ska enligt regeringens förslag förutsättningarna kring överlämnanden tydliggöras och strukturen för förvaring och återlämnande förbättras.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016. Den nuvarande lagen ska dock gälla t.o.m. den 31 december 2016 för de organ som förvarar handlingar med stöd av ett beslut som fattats före ikraftträdandet av den nya lagen.

 

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Bakgrund

Ärendet och dess beredning

Utskottets överväganden

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

Lagförslag

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring,

2. lag om ändring i arkivlagen (1990:782),

3. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:117 punkterna 1–3.

Stockholm den 13 oktober 2015

På kulturutskottets vägnar

Olof Lavesson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Olof Lavesson (M), Gunilla Carlsson (S), Peter Johnsson (S), Cecilia Magnusson (M), Agneta Gille (S), Aron Emilsson (SD), Björn Wiechel (S), Per Lodenius (C), Niclas Malmberg (MP), Isabella Hökmark (M), Anna Wallentheim (S), Angelika Bengtsson (SD), Bengt Eliasson (FP), Rossana Dinamarca (V), Lars-Axel Nordell (KD), Azadeh Rojhan Gustafsson (S) och Michael Svensson (M).

 

 

Redogörelse för ärendet

Bakgrund

Regeringskansliet (Kulturdepartementet) har tagit fram promemorian Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring (Ds 2014:34). Promemorian har remissbehandlats. Lagförslagen har granskats av Lagrådet.

Ärendet och dess beredning

I proposition 2014/15:117 Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring föreslår regeringen att riksdagen antar regeringens förslag till dels lag om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring, dels lag om ändring i arkivlagen (1990:782), dels lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Regeringens förslag till riksdagsbeslut och lagförslag finns i bilaga 1 respektive 2.

Utskottet har under beredningen av ärendet fått information från Riksarkivet.

 

 

Utskottets överväganden

Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Bakgrund

Lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring (överlämnandelagen) trädde i kraft den 1 januari 1995. Bakgrunden till lagens tillkomst var att offentlig verksamhet i allt högre utsträckning hade börjat överföras från myndigheter till bolag. Även på det kommunala området flyttades verksamheter över från kommunala nämnder till privaträttsliga organ.

Skälen till att överlämnandelagen kom till var främst praktiska. Innan lagen infördes var huvudregeln enligt arkivlagen (1990:782) att en myndighets arkiv skulle överföras till en arkivmyndighet när myndigheten upphörde och verksamheten inte övertogs av någon annan myndighet. Denna huvudregel innebar dock problem när en myndighets verksamhet skulle drivas vidare av ett enskilt organ. Vid en bolagisering hade nämligen de bolag som skulle bedriva verksamheten vidare ett behov av myndighetens handlingar.

Utgångspunkten för det nya regelverket blev att allmänna handlingar hos en myndighet som lades ned skulle fortsätta vara allmänna även hos det privaträttsliga organ som tog över verksamheten. Ambitionen var att den insyn som en gång funnits inte skulle omintetgöras när verksamheten togs över av organet. Handlingarna skulle därför även efter verksamhetsövergången omfattas av offentlighetsprincipen och bestämmelserna i arkivlagen. Syftet var att bevara allmänna handlingars status i verksamheter som inte skulle generera några nya allmänna handlingar.

Sedan överlämnandelagen trädde i kraft den 1 januari 1995 har statliga myndigheter som överlämnat allmänna handlingar och de bolag som fått förvara dessa handlingar återgetts i en bilaga till förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring (överlämnandeförordningen). I bilagan fanns våren 2015 drygt 40 myndigheter som fått tillstånd att överlämna allmänna handlingar och drygt 100 enskilda organ som tagit emot handlingar för förvaring.

För att det genom bilagan ska vara möjligt att få information om vilka organ som förvarar överlämnade handlingar krävs att den hålls uppdaterad och att regeringen underrättas om förändringar i förvaringen av handlingarna. Enligt överlämnandelagen ska ett enskilt organ också så snart som möjligt underrätta regeringen eller fullmäktige i en kommun eller ett landsting om organets organisation eller arbetssätt på grund av konkurs, fusion, försäljning av verksamhet eller liknande händelse förändras på sätt som kan antas inverka på organets hantering av överlämnade handlingar. Trots denna underrättelseskyldighet har Riksarkivet uppmärksammat att bilagan innehåller felaktiga uppgifter och att hälften av de enskilda organ som är upptagna där inte är korrekt angivna. Förutom att bilagan ger bristfällig information om vilka enskilda organ som förvarar allmänna handlingar saknas det också i många fall uppgifter om vilka allmänna handlingar som överlämnats. Riksarkivet har konstaterat att uppgifter om överlämnade handlingar inte finns angivna i överlämnandeförordningen och att dessa uppgifter är bristfälliga också hos Riksarkivet.

Propositionen

Regeringen konstaterar i propositionen att svårigheten att ta reda på vilka enskilda organ som förvarar överlämnade allmänna handlingar kan få allvarliga konsekvenser när det gäller allmänhetens möjligheter till insyn i och tillgång till handlingarna. Även Riksarkivets möjligheter att utöva tillsyn över de organ som förvarar dessa kan enligt regeringen försvåras. Regeringens förslag syftar därför till att förbättra allmänhetens tillgång till allmänna handlingar när verksamheter som tidigare bedrivits av staten och kommunerna tas över av enskilda organ.

I den nya lagen föreslår regeringen att förutsättningarna vid överlämnanden ska tydliggöras och strukturen för förvaring och återlämnande förbättras. För att undvika onödiga överlämnanden ska det enligt den nya lagen, innan ett beslut om överlämnande fattas, stå klart att informationen i de allmänna handlingarna inte kan överföras på något annat sätt, t.ex. genom kopiering. Det ska också finnas tydlig information om de handlingar som ska överlämnas. Strukturen kring statens hantering ska vidare enligt den nya lagen bli tydligare genom att det i lagen anges att ett överlämnande ska föregås av en ansökan, att en längsta tid för förvaringen ska beslutas och att det preciseras när handlingarna ska återlämnas. Möjligheterna till tillsyn utökas, och tillsynen ska finansieras genom avgifter. Avgiftsuttaget avser kostnader dels för att finansiera Riksarkivets inspektioner och årliga granskning av organens rapporter, dels för den fortsatta förvaringen av allmänna handlingar efter ett återlämnande eller ett övertagande av handlingar som Riksarkivet har fått från ett enskilt organ som förvarar allmänna handlingar från en statlig myndighet. Även kommuner och landsting ska kunna använda sig av bestämmelserna om ansökan, förvaringstid, återlämnande och tillsyn.

Regeringen föreslår att den nya lagen ska träda i kraft den 1 januari 2016. Den nuvarande lagen föreslås dock gälla t.o.m. den 31 december 2016 för de organ som förvarar handlingar med stöd av ett beslut som fattats före ikraftträdandet av den nya lagen.

Utskottets ställningstagande

Det har inte väckts någon motion med anledning av propositionen. Utskottet anser att riksdagen av de skäl som angetts i propositionen bör anta de framlagda lagförslagen.

 

 

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2014/15:117 Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i arkivlagen (1990:782).

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

 

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag