Justitieutskottets betänkande

2015/16:JuU3

 

Ökad endomarbehörighet i tvistemål

Sammanfattning

Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag om ökad endomarbehörighet i tvistemål.

Enligt förslaget ska tingsrätten vid huvudförhandling i tvistemål vara domför med en lagfaren domare om det är tillräckligt med hänsyn till målets omfattning och svårighetsgrad. Detta är ett undantag från huvudregeln att tingsrätten ska bestå av tre lagfarna domare vid huvudförhandling i tvistemål. Genom förslaget bortfaller det bestämmande över domförhetsfrågan som parterna hittills haft.

Utskottet anser att ändringen kommer att medföra ett mer ändamålsenligt utnyttjande av domstolarnas resurser och möjliggöra för kortare handläggningstider samtidigt som rättssäkerheten bibehålls.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Behandlade förslag

Proposition 2015/16:56 ökad endomarbehörighet i tvistemål.

 

 

 

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Utskottets överväganden

Ökad endomarbehörighet i tvistemål

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

Ökad endomarbehörighet i tvistemål

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i rättegångsbalken,

2. lag om ändring i äktenskapsbalken,

3. lag om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar

 

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:56 punkterna 1–3.

Stockholm den 11 februari 2016

På justitieutskottets vägnar

Beatrice Ask

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Beatrice Ask (M), Mats Pertoft (MP), Helene Petersson i Stockaryd (S), Elin Lundgren (S), Krister Hammarbergh (M), Arhe Hamednaca (S), Kent Ekeroth (SD), Susanne Eberstein (S), Johan Hedin (C), Petter Löberg (S), Roger Haddad (L), Linda Snecker (V), Lawen Redar (S), Ellen Juntti (M), Tina Ghasemi (M), Runar Filper (SD) och Magnus Oscarsson (KD).

 

 

Redogörelse för ärendet

I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2015/16:56 Ökad endomarbehörighet i tvistemål.

Inga motioner har väckts med anledning av förslaget.

Utskottet redovisar i bilaga 1 regeringens förslag till riksdagsbeslut. Regeringens lagförslag återges i bilaga 2.

Regeringen har inhämtat Lagrådets yttrande. Lagrådet lämnade förslaget utan erinran.

 

Utskottets överväganden

Ökad endomarbehörighet i tvistemål

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag

 

Bakgrund

Rättegångsbalkens bestämmelse om rättens domförhet vid huvudförhandling i tvistemål finns i 1 kap. 3 a § rättegångsbalken (RB). Huvudregeln är att rätten är domför med tre lagfarna domare (1 kap. 3 a § första stycket RB). Hålls huvudförhandlingen i förenklad form ska dock rätten bestå av en lagfaren domare (1 kap. 3 a § andra stycket RB). När huvudförhandlingen inte hålls i förenklad form får rätten bestå av en lagfaren domare om rätten anser att det tillräckligt att en domare sitter i rätten och parterna samtycker till det eller målet är av enkel beskaffenhet (1 kap. 3 a § tredje stycket RB).

I förarbetena till den gällande bestämmelsen (prop. 1988/89:95, sid 75) nämndes som exempel på mål av enkel att svarandens inställning har mer att göra med betalningssvårigheter än med sakliga invändningar mot kravet eller vardagliga mål inom köprätten och avtalsrätten om bevisningen inte är omfattande. Det låg enligt regeringen i sakens natur att mål som rör stora värden ofta är mer komplicerade och av den anledningen inte kan avgöras av en enda domare.

Propositionen

Regeringen föreslår i propositionen att tingsrätten vid huvudförhandling i tvistemål är domför med en lagfaren domare om det med hänsyn till målets omfattning och svårighetsgrad är tillräckligt att en domare sitter i rätten. Domförheten i familjemål föreslås inte ändras i sak. En konsekvensändring föreslås i en domförhetsregel i lagen om mark- och miljödomstolar.

Regeringen betonar att förslaget inte innebär att huvudregeln att tingsrätten är domför med tre domare vid huvudförhandling i tvistemål ändras. Enligt regeringen bör dock inget mål avgöras av fler domare än som är motiverat i det enskilda fallet. Tyngdpunkten i processen kommer även i fortsättningen att ligga i tingsrätten, där de svåra och omfattande målen kommer att avgöras av tre domare.

I dag används ofta sammansättningen med tre lagföra ledamöter trots att det inte är sakligt befogat med hänsyn till målets beskaffenhet. I vissa fall kan orsaken till detta vara att någon av parterna för att fördröja processen motsätter sig att målet avgörs av en domare, trots att det inte är motiverat av sakliga skäl.

Förslaget innebär att det bestämmande inflytande som dagens bestämmelser ger en part i fråga om domförhet tas bort, och det är i stället rätten som helt disponerar över denna fråga. Detta innebär inte att parternas uppfattning i domförhetsfrågan saknar betydelse, utan rätten bör inhämta parternas synpunkter och argumentation i frågan innan beslut fattas.

När det gäller frågan om gränsdragningen när endomarsits är lämplig anger regeringen det beror på målets omfattning och svårighetsgrad och att domförhet ska avgöras av vad som är motiverat i det enskilda målet. Utrymmet för endomarsits bör inte begränsas endast till mål där utgången i praktiken är given på förhand. Därför föreslår regeringen att bestämmelsen i 1 kap. 3 a § tredje stycket RB ändras och att nödvändiga följdändringar görs.

Regeringen påminner om att bestämmelsen i 1 kap. 3 a § tredje stycket RB är tillämplig i familjemål. Huvudregeln för domförhet i dessa fall är en lagfaren domare och tre nämndemän. Enligt regeringen fungerar reglerna om rättens sammansättning i familjemål väl och de bör därför lämnas oförändrade. Detta kan ske genom att tingsrättens domförhet i dessa mål regleras i äktenskapsbalken utan någon hänvisning till rättegångsbalkens bestämmelser.

Regeringen föreslår att reformen träder i kraft den 1 juli 2016.

Utskottets ställningstagande

Propositionen har inte lett till några motionsyrkanden eller andra invändningar under utskottsbehandlingen. Enligt utskottet kommer ändringarna att medföra ett mer ändamålsenligt utnyttjande av domstolarnas resurser och möjliggöra för kortare handläggningstider samtidigt som rättssäkerheten bibehålls. Utskottet anser att förslagen är ändamålsenligt utformade och att de bör antas. Utskottet föreslår därför att riksdagen antar de lagförslag som läggs fram i propositionen.

 

 

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2015/16:56 Ökad endomarbehörighet i tvistemål:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i rättegångsbalken.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i äktenskapsbalken.

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar.

 

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag