Finansutskottets betänkande

2015/16:FiU21

 

Vårändringsbudget för 2016

Sammanfattning

Utskottet tillstyrker i huvudsak regeringens förslag till ändrade inkomster och utgifter för 2016, ändrade bemyndiganden om ekonomiska åtaganden och godkännande av ändrad användning av anslag. Utöver regeringens förslag anser utskottet att såväl den tidigare som den nu föreslagen ramen för utgiftsområde 8 och anslaget 1:2 ska minskas med 200 miljoner kronor som en följd av att riksdagen tidigare beslutat om att ändra rätten till bistånd för vissa utlänningar. Sammantaget innebär regeringens förslag att de anvisade medlen ökar med 27,4 miljarder kronor netto och att statens inkomster beräknas minska med 0,5 miljarder kronor 2016.

Skatteutskottet, civilutskottet, utrikesutskottet, kulturutskottet, utbildningsutskottet och miljö- och jordbruksutskottet har lämnat yttranden.

Samtliga motionsförslag som behandlas i betänkandet avstyrks.

I betänkandet finns en reservation (SD).

Behandlade förslag

Proposition 2015/16:99 Vårändringsbudget för 2016.

Två yrkanden i en följdmotion från Sverigedemokraterna.

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Utskottets överväganden

Vårändringsbudget för 2016

Propositionen

Motionen

Yttranden från andra utskott

Kompletterande information

Finansutskottets ställningstagande

Reservation

Vårändringsbudget för 2016 (SD)

Särskilt yttrande

Vårändringsbudget för 2016 (V)

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Följdmotionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

Bilaga 3
Utskottets förslag till ändrade ramar för utgiftsområdet och ändrade anslag 2016

Bilaga 4
Sammanställning över regeringens och motionärernas förslag till ändrade ramar och anslag för 2016

Bilaga 5
Utskottets förslag till ändrad beräkning av inkomsterna för 2016

Bilaga 6
Skatteutskottets yttrande 2015/16:SkU6y

Bilaga 7
Civilutskottets yttrande 2015/16:CU6y

Bilaga 8
Utrikesutskottets yttrande 2015/16:UU5y

Bilaga 9
Kulturutskottets yttrande

Bilaga 10
Utbildningsutskottets yttrande 2015/16:UbU8y

Bilaga 11
Miljö- och Jordbruksutskottets yttrande

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

Vårändringsbudget för 2016

Godkännande av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag

Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade anslag i enlighet med utskottets förslag i bilaga 3.

Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2015/16:99 punkt 41 och avslår motion

2015/16:3396 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkande 1.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Riksdagen

a. bemyndigar regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer att föra över medel om högst 20 000 000 000 kronor från stabilitetsfonden till resolutionsreserven,

b. bemyndigar regeringen att för 2016 besluta om en kreditram på högst 50 000 000 000 kronor och en garantiram på högst 750 000 000 000 kronor för stabilitetsfonden,

c. bemyndigar regeringen att för 2016 besluta om en kreditram på högst 100 000 000 000 kronor och en garantiram på högst 200 000 000 000 kronor för resolutionsreserven,

d. godkänner avtalet om inrättandet av Asiatiska banken för infrastruktur-investeringar (AIIB),

e. bemyndigar regeringen att under 2016–2020 för anslaget 1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning besluta om kapitaltillskott på högst 1 100 000 000 kronor till Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (AIIB) som sker genom teckning av aktier som tilldelas medlemsländerna,

f. bemyndigar regeringen att under 2016 ställa ut statliga garantier till Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (AIIB) som uppgår till högst 504 000 000 US-dollar,

g. godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:99 punkterna 4–10.

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen under utgiftsområde 5 Internationell samverkan besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 213 500 000 kronor 2017–2027.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:99 punkt 11.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Riksdagen

a. godkänner att Sverige medverkar i kapitalhöjningen i Interamerikanska investeringsbolaget (IIC) som sker genom teckning av aktier som tilldelas medlemsländerna och som innebär att Sverige under 2016–2022 till IIC ska betala in högst 90 000 000 kronor,

b. bemyndigar regeringen att under 2016 fullgöra Sveriges medverkan i kapitalhöjningen i Interamerikanska utvecklingsbanken (IDB) vilket innebär inbetalningar som inklusive tidigare inbetalningar uppgår till högst 40 508 455 kronor,

c. bemyndigar regeringen att under 2016 fullgöra Sveriges medverkan i kapitalhöjningen i Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken (IBRD) vilket innebär inbetalningar som inklusive tidigare inbetalningar uppgår till högst 256 614 000 kronor.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:99 punkterna 12–14.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Riksdagen

a. godkänner den föreslagna användningen av anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg,

b. bemyndigar regeringen att använda de avgifter för tillsyn som Folkhälsomyndigheten tar ut med stöd av tobakslagen (1993:581) för finansiering av tillsynsverksamheten.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:99 punkterna 15 och 16.

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 2:5 Arbetslivspolitik under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 40 000 000 kronor 2017 och 2018.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:99 punkt 17.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Riksdagen

a. godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning,

b. bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:17 Skolforskningsinstitutet under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 19 000 000 kronor 2017 och 2018,

c. godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:19 Bidrag till lärarlöner under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning,

d. bemyndigar regeringen att under 2016–2022 besluta om årliga medlemsavgifter till KIC Raw materials under Europeiska institutet för innovation och teknik enligt följande: 2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå högst 1 000 000 kronor, 2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå högst 300 000 kronor, 2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå högst 1 000 000 kronor och 2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå högst 1 000 000 kronor,

e. bemyndigar regeringen att under 2016–2022 besluta om årliga medlemsavgifter till KIC Healthy living under Europeiska institutet för innovation och teknik enligt följande: 2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå, 2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå och 2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå om högst 750 000 kronor vardera,

f. bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 200 000 000 kronor 2017–2021.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:99 punkterna 18–23.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Riksdagen

a. bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 9:2 Stöd till trossamfund under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid besluta om bidrag som medför behov av framtida anslag på högst 46 000 000 kronor 2017 och 2018,

b. bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 14:2 Bidrag till kontakttolkutbildning under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 60 000 000 kronor 2017–2020.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:99 punkterna 24 och 25.

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadspolitik och byggande samt konsumentpolitik

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:13 Upprustning av skollokaler under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 160 000 000 kronor 2017 och 2018.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:99 punkt 26.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:18 Klimatinvesteringar under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 500 000 000 kronor 2017 och 2018.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:99 punkt 27.

Utgiftsområde 21 Energi

Riksdagen

a. bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:2 Insatser för energieffektivisering under utgiftsområde 21 Energi ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 260 000 000 kronor 2017–2020,

b. bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:9 Elberedskap under utgiftsområde 21 Energi ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 330 000 000 kronor 2017–2019.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:99 punkterna 28 och 29.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Riksdagen

a. godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur under utgiftsområde 22 Kommunikationer,

b. bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur under utgiftsområde 22 Kommunikationer ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 22 200 000 000 kronor 2017–2021,

c. godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:11 Trängselskatt i Stockholm under utgiftsområde 22 Kommunikationer,

d. bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:11 Trängselskatt i Stockholm under utgiftsområde 22 Kommunikationer ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 27 500 000 000 kronor 2017–2057,

e. bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning under utgiftsområde 22 Kommunikationer ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 190 000 000 kronor 2017–2019.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:99 punkterna 31–35.

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Riksdagen

a. bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:5 Näringslivsutveckling under utgiftsområde 24 Näringsliv ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 750 000 000 kronor 2017–2019,

b. bemyndigar regeringen att under 2016 besluta om medlemskap för Sveriges geologiska undersökning i KIC Raw materials under Europeiska institutet för innovation och teknik,

c. bemyndigar regeringen att under 2016–2022 för anslaget 1:8 Sveriges geologiska undersökning under utgiftsområde 24 Näringsliv besluta om en årlig medlemsavgift på 300 000 kronor till KIC Raw materials under Europeiska institutet för innovation och teknik,

d. bemyndigar regeringen att ge det bolag som etableras för att utgöra moderbolag i en koncern tillsammans med de statligt ägda aktiebolagen Fouriertransform Aktiebolag och Inlandsinnovation AB ett kapitaltillskott på högst 5 000 000 kronor.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:99 punkterna 36–39.

Godkännande av ändrad beräkning av statens inkomster 2016

Riksdagen godkänner ändrad beräkning av inkomster för 2016 i enlighet med utskottets förslag i bilaga 5.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:99 punkt 40.

Ändringar i skatte- och avgiftsregler

Riksdagen

1. antar förslaget till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall med den ändringen att meningen i kolumnen Tillämplig internationell överenskommelse ändras från Avtal om inrättande av Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar till Avtal den 29 juni 2015 om inrättande av Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar med av Sverige anmäld reservation,

2. antar förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,

3. antar förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:99 punkterna 2 och 3, bifaller delvis proposition 2015/16:99 punkt 1 och avslår motion

2015/16:3396 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkande 2.

Övriga utgifter på statens budget 2016

Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2016 ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 44 000 000 000 kronor för vissa infrastrukturprojekt under utgiftsområde 22 Kommunikationer.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:99 punkt 30.

Reservation (SD)

Stockholm den 16 juni 2016

På finansutskottets vägnar

Fredrik Olovsson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Fredrik Olovsson (S), Ulf Kristersson (M)*, Monica Green (S), Maria Plass (M)*, Jörgen Hellman (S), Oscar Sjöstedt (SD), Ingela Nylund Watz (S), Emil Källström (C)*, Janine Alm Ericson (MP), Jan Ericson (M)*, Hans Unander (S), Dennis Dioukarev (SD), Mats Persson (L)*, Ulla Andersson (V), Jakob Forssmed (KD)*, Marie Granlund (S) och Fredrik Schulte (M)*.

* Avstår från ställningstagande.

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Riksdagen kan under budgetåret besluta om en ny beräkning av statens in-komster och om nya eller ändrade anslag med stöd av 9 kap. 4 § regeringsfor-men. Det är finansutskottet som ansvarar för beredningen av förslag om ändringar i statens budget (7 kap. 9 § riksdagsordningen). Av riksdagsordningen kap. 11 § 18 framgår att ändringar i statens budget beslutas genom ett enda beslut.

I vårändringsbudgeten för 2016 (prop. 2015/16:99) föreslår regeringen ändrade inkomster och utgifter för 2016 och ändrade bemyndiganden om ekonomiska åtaganden och godkännande av ändrad användning av anslag.

De behandlade förslagen återges i bilaga 1. I bilaga 2 redovisas regeringens lagförslag. Förslaget till lag om ändring i lagen om skatt på energi utgår från lydelsen i proposition Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet. Propositionen har nu antagits av riksdagen (prop. 2015/16:159, bet. 2015/16:SkU26, rskr. 2015/16:254). I bilaga 4 redovisas regeringens och motionärernas förslag till ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade och nya anslag. I bilaga 5 redovisas regeringens förslag till ändrad beräkning av inkomster.

Samtliga förslag i propositionen bedöms påverka statens budget och be-handlas därmed under förslagspunkten Ändringsbudget för 2016.

Vårändringsbudgeten för 2016 bygger på en överenskommelse mellan re-geringspartierna och Vänsterpartiet.

En motion har lämnats med anledning av propositionen.

Efter det att vårändringsbudgeten för 2016 överlämnades till riksdagen den 13 april 2016 har riksdagen tagit beslut om att ändra rätten till bistånd för vissa utlänningar i enlighet med regeringens förslag (prop. 2015/16:146, bet. 2015/16:FiU42, rskr. 2015/16:211). Beslutet innebär att anslaget 1:2 Ersättningar och bostadskostnader inom utgiftsområde 8 Migration minskas med 200 miljoner kronor 2016 och ramen för utgiftsområdet minskar därmed med motsvarande belopp. I tabellen i bilaga 4 ingår inte denna förändring. Däremot redovisar utskottet förslag till ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade och nya anslag där detta beslut är inkluderat i bilaga 3.

Efter det att vårändringsbudgeten för 2016 överlämnades till riksdagen har Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets ledamöter i finansutskottet lämnat förslag till utskottsinitiativ om en justering av lagen om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Vid beredning av ärenden som har väckts inom riksdagen ska ett utskott begära in behövliga upplysningar och yttranden om inte utskottet finner synnerliga skäl mot det (10 kap. 4 § RO). Bestämmelser om utskottets skyldigheter regleras i 8 kap. 21 § regeringsformen. Utskottet har fått information från Regeringskansliet. Lagrådet har inte hörts då förslaget anses vara av sådan enkel beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse.

När det gäller ändringsbudgeten har sammanlagt sex utskott (skatteutskottet, civilutskottet, utrikesutskottet, kulturutskottet, utbildningsutskottet och miljö- och jordbruksutskottet) lämnat yttranden.

Betänkandet inleds med en beskrivning av propositionen och motionen. Därefter redovisas yttranden från övriga utskott, kompletterande information och utskottets ställningstagande.

Utskottets överväganden

Vårändringsbudget för 2016

 

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen godkänner i huvudsak regeringens förslag till utgiftsramar och ändrade och nya anslag. Utöver regeringens förslag anser utskottet att ramen för utgiftsområde 8 och anslaget 1:2 inom utgiftsområdet ska minskas med 200 miljoner kronor, som en följd av riksdagens tidigare beslut om att ändra rätten till bistånd för vissa utlänningar.

Riksdagen godkänner regeringens förslag till ändrad beräkning av statens inkomster 2016. De förslag som lämnas innebär att statens inkomster beräknas minska med 0,5 miljarder kronor 2016.

Riksdagen godkänner regeringens förslag till ändrade skatte- och avgiftsregler som ligger till grund för inkomstberäkningen.

Riksdagen godkänner vidare regeringens förslag om bemyndiganden och ekonomiska åtaganden.

Jämför reservation (SD) och särskilt yttrande (V).

 

 

Propositionen

I propositionen lämnas en samlad bedömning av vilka ändringar i budgeten som bör göras för 2016 med hänsyn till kända faktorer.

För att hantera den uppkomna flyktingsituationen och det förändrade säkerhetspolitiska läget, som inte kunde förutses i budgetpropositionen för 2016, görs bedömningen att en rad åtgärder behöver vidtas under 2016. Antalet inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem beräknas kraftigt överstiga det antagande som låg till grund för budgetpropositionen för 2016, varför ytterligare medel föreslås till anslaget för ersättningar och bostadskostnader. Utöver dessa åtgärder lämnas även förslag om ändringar i statens budget för 2016 till följd av andra händelser som inte kunde förutses när budgetpropositionen beslutades.

När det gäller statens utgifter föreslås att nivåerna ändras för 67 anslag, se bilaga 4. Sammantaget föreslås att anvisade medel ökar med 27,4 miljarder kronor netto, varav 35 miljarder kronor avser anslagsökningar och 7,6 miljarder kronor avser anslagsminskningar.

Av ökningen på 35 miljarder kronor avser 29,7 miljarder kronor kompletteringar till den av riksdagen beslutade budgeten till följd av volymer eller förändrade makroekonomiska förutsättningar. Resterande 5,3 miljarder kronor avser diskretionära åtgärder, dvs. aktivt förändrade utgifter, som bl.a. motiveras av den oväntade utvecklingen av antalet asylsökande och det förändrade säkerhetspolitiska läget under hösten 2015.

De föreslagna anslagsminskningarna på 7,6 miljarder kronor används till finansiering av anslagsökningarna. Av finansieringen avser 4,1 miljarder kronor en ökad s.k. DAC-avräkning för flyktingkostnader. Resterande 3,5 miljarder kronor utgörs dels av senareläggning av vissa åtgärder till kommande år (1,5 miljarder kronor), dels av anslagsminskningar inom områden där påverkan på verksamheten innevarande år bedöms som liten (2 miljarder kronor).

På inkomstsidan av statens budget lämnas förslag som beräknas minska statens inkomster med 0,5 miljarder kronor netto 2016.

Vidare lämnas förslag om bl.a. ändrade bemyndiganden att ingå ekonomiska åtaganden, godkännanden om ändrad användning av ett antal anslag och bemyndiganden om kapitaltillskott till olika banker. De förändringar av beställningsbemyndiganden som föreslås uppgår sammantaget till 17,2 miljarder kronor.

Utgiftsramar och anslag för utgiftsområdena 2016

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Ramen för utgiftsområdet ökas med 71,1 miljoner kronor. Bland annat ökas anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m. med 43,1 miljoner kronor och anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati med 21 miljoner kronor.

Länsstyrelserna föreslås få ökade medel för att bygga upp en verksamhet för insatser som bl.a. syftar till att stärka asylsökandes kunskaper i svenska och för andra etableringsfrämjande åtgärder. Anslaget 6:1 föreslås få ökade medel för att bl.a. öka kunskapen om växande hat och hot i samhället och för insatser i syfte att värna demokratin och stävja våldsbejakande extremism.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Inom utgiftsområdet föreslås att högst 20 miljarder kronor får föras över från stabilitetsfonden till den nyinrättade resolutionsreserven. I enlighet med lagen (2015:1017) om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut och lagen (2015:1016) om resolution föreslås kredit- och garantiramar för stabilitetsfonden och resolutionsreserven. För stabilitetsfonden föreslås en kreditram på högst 50 miljarder kronor och en garantiram på högst 750 miljarder kronor. För resolutionsreserven föreslås en kreditram på högst 100 miljarder kronor och en garantiram på högst 200 miljarder kronor.

Vidare föreslås att riksdagen godkänner ett avtal om svenskt medlemskap i Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (AIIB). Inom ramen för avtalet tillförs AIIB ett kapitaltillskott på högst 1,1 miljarder kronor, genom teckning av aktier. Regeringen föreslås också ställa ut statliga garantier till AIIB som uppgår till högst 504 miljoner US-dollar. Som en följd av medlemskapet föreslås en ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Samtidigt föreslås att anslaget 1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter även får användas för kapitaltillskott till AIIB och att anslaget ökas med 213 miljoner kronor.

Anslaget 1:8 Ekonomistyrningsverket ökas med 1,9 miljoner kronor för att korrigera myndighetens övertagande av viss EU-revision från länsstyrelserna.

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Ramen för utgiftsområdet ökas med 593 miljoner kronor. Anslaget 1:1 Polismyndigheten ökas med 283 miljoner kronor, anslaget 1:12 Rättsliga biträden m.m. ökas med 300 miljoner kronor och anslaget 1:2 Säkerhetspolisen ökas med 10 miljoner kronor.

Med anledning av bl.a. flyktingsituationen har Polismyndighetens arbetsbelastning ökat, varför ytterligare medel behövs. Härigenom stärks bl.a. förutsättningarna för polisens arbete i närområdet och med hatbrott. Även för Säkerhetspolisen har arbetsbelastningen ökat, och för att kapaciteten ska kunna bibehållas i det förändrade omvärldsläget bedöms resurserna behöva ökas. Utgifterna för anslaget 1:12 har ökat mer än beräknat, bl.a. till följd av ökade förhandlingstider för brottmål, varför anslaget föreslås ökas.

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Ramen för utgiftsområdet ökas med 143,4 miljoner kronor. Anslaget 1:1 Avgifter till internationella organisationer ökas med 144 miljoner kronor. Som följd av en svagare kronkurs förväntas utgifterna för avgifterna bli högre än den tidigare bedömningen, varför anslaget ökas. För att delvis finansiera förändringen minskas anslaget 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet med 3,6 miljoner kronor. Minskningen bedöms i viss utsträckning påverka omfattningen av den verksamhet som finansieras från anslaget. Det minskade anslaget används också för att finansiera en ökning med 3 miljoner kronor av anslaget 1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI). Anslaget bedöms behöva ytterligare medel för att stärka och värna Sipris verksamhet.

Vidare föreslås ett bemyndigande om ekonomiska åtaganden inom anslaget 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen.

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Inom utgiftsområdet minskas anslaget 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor med 50 miljoner kronor för att finansiera propositionens ökade anslag. Satsningen på förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor flyttas i stället fram ett år.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Ramen för utgiftsområdet minskas med ca 4,1 miljarder kronor. Anslaget 1:1 Biståndsverksamhet minskas med ca 4,1 miljarder kronor för att delvis finansiera en ökning av anslaget 1:2 Ersättningar och bostadskostnader under utgiftsområde 8 Migration och för att delvis finansiera en ökning av anslaget 1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete (Sida) inom utgiftsområdet. Minskningen av anslaget 1:1 bedöms påverka de verksamheter som finansieras från anslaget. Utgifterna under anslaget 1:2 bedöms bli högre än vad som tidigare beräknats som en följd av valutakursförändringar.

Vidare föreslås att riksdagen godkänner medverkan i kapitalhöjningen i Interamerikanska investeringsbolag (IIC), Interamerikanska utvecklingsbanken (IDB) och Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken (IBRD).

Utgiftsområde 8 Migration

Ramen för utgiftsområdet ökas med 31 miljarder kronor. Anslaget 1:1 Migrationsverket ökas med 2,2 miljarder kronor, anslaget 1:2 Ersättningar och bostadskostnader ökas med 28,8 miljarder kronor och anslaget 1:7 Utresor för avvisade och utvisade ökas med 20 miljoner kronor.

Den stora ökningen av antalet asylsökande under hösten 2015 har inneburit att fler personer är inskrivna i Migrationsverkets mottagande än vad som antogs i budgetpropositionen för 2016. Anslaget 1:1 ökas för att kunna öka kapaciteten att registrera och pröva fler asylärenden. Detta gäller även för anslaget 1:2 där kostnaderna för stöd, ersättningar och boende beräknas öka. Ökningen av medel på anslaget 1:2 finansieras delvis genom att anslaget 1:1 Biståndsverksamhet inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd minskas med ca 4,1 miljarder kronor.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Ramen för utgiftsområdet ökas med 1,8 miljarder kronor främst till följd av att anslaget 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna ökas. Anslaget ökas i enlighet med den överenskommelse som ingicks 2015 med landstingen om statens bidrag till landstingen för läkemedelsförmånerna.

Vidare ökas anslaget 4:1 Inspektionen för vård och omsorg med 10 miljoner kronor, anslaget 4:6 Statens institutionsstyrelse med 15 miljoner kronor och anslaget 8:1 Socialstyrelsen med 10 miljoner kronor. Mot bakgrund av det stora antalet asylsökande och ensamkommande barn ökas anslagen för att bl.a. skapa bättre förutsättningar för en effektivare ärendehantering.

Enligt förslaget ska riksdagen föreslås också bemyndiga regeringen att få disponera avgifter för tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) för finansiering av tillsynsverksamheten.

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktions-nedsättning

Ramen för utgiftsområdet ökas med 340 miljoner kronor som en följd av att anslaget 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader ökas med motsvarande belopp. Den 1 januari 2015 trädde en ny ersättning för höga sjuklönekostnader i kraft. Preliminära beräkningar visar att det kommer att utbetalas betydligt högre ersättning än vad som bedömdes i budgetpropositionen. Ett analysarbete har påbörjats i Regeringskansliet för att studera reformens utfall och hur det förhåller sig till reformens syfte.

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Ramen för utgiftsområdet ökas med 227 miljoner kronor. Anslaget 1:1 Integrationsåtgärder ökas med 130 miljoner kronor, anslaget 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagandet ökas med 90 miljoner kronor och anslaget 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. ökas med 7 miljoner kronor. Anslagen ökas som en följd av flyktingsituationen och det stora antalet asylsökande.

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Ramen för utgiftsområdet minskas med 834 miljoner kronor främst som en följd av att anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser minskas med 850 miljoner kronor. Anslaget minskas för att bidra till finansieringen av de anslagsökningar som föreslås. Minskningen bedöms inte få någon väsentlig påverkan på verksamheten.

Enligt förslaget ska regeringen vidare bemyndigas att under 2016 för anslaget 2:5 Arbetslivspolitik ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Ramen för utgiftsområdet minskas med ca 907 miljoner kronor. Det är främst anslaget 1:16 Fler anställda i lågstadiet som minskas med 658 miljoner kronor och anslaget 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor som minskas med ca 304 miljoner kronor. Anslagen minskas för att bidra till finansieringen av de anslagsökningar som föreslås. När det gäller anslaget 1:16 anses att vissa medel inte bör användas under 2016 och att motsvarande medel i stället bör tillföras senare år. Som en följd av senareläggningen bedöms utgifterna öka med 329 miljoner kronor 2017 respektive 2018.

Inom utgiftsområdet föreslås också ökade medel för sex av anslagen med mellan 1 miljon kronor och 66,2 miljoner kronor. Ökade medel föreslås bl.a. för att stärka förutsättningarna för bra språkundervisning när det t.ex. gäller svenska för invandrare, för att öka bedömningsverksamheten av utländsk utbildning och för att kunna möta behovet av fler lärare inom universitet och högskolor.

Vidare föreslås att ändamålet med anslaget 1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning utvidgas genom att dagens begränsning till ungdomar tas bort. Enligt förslaget ska riksdagen även bemyndiga regeringen att ingå ekonomiska åtaganden och bidrag under 2016 för anslaget 1:17 Skolforskningsinstitutet och för anslaget 3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer. Regeringen föreslås också bemyndigas att besluta om årliga medlemsavgifter till KIC Raw materials. På grund av en försvagad svensk krona är nuvarande bemyndigande inte tillräckligt omfattande för att betala de årliga medlemsavgifterna, varför ett nytt bemyndigande behövs.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Ramen för utgiftsområdet ökas med 113 miljoner kronor. Den beloppsmässigt största ökningen är på anslaget 14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen som ökas med 97 miljoner kronor. Anslaget utökas för att studieförbund i större utsträckning ska genomföra verksamhet som bl.a. syftar till att stärka kunskaperna i svenska för asylsökande.

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

För att finansiera de anslagsökningar som föreslås senareläggs delvis satsningen på upprustningen av skollokaler och pedagogiska utemiljöer, varför anslaget 1:13 Upprustning av skollokaler minskas med 500 miljoner kronor. Ramen för utgiftsområdet minskas med motsvarande belopp. För 2017 och 2018 bedöms utgifterna öka med motsvarande belopp.

Regeringen föreslås samtidigt bemyndigas att under 2016 ingå ekonomiska åtaganden för anslaget 1:13 Upprustning av skollokaler. Detta för att skapa bättre planeringsförutsättningar för huvudmän. 

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder ökas med 5 miljoner kronor som en följd av bedömningen att det behövs särskilda insatser för att skapa en hållbar regional tillväxt och näringslivsutveckling i Gotlands län. Ramen för utgiftsområdet ökas med motsvarande belopp.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Ramen för utgiftsområdet minskas med 253 miljoner kronor. Av de sex anslag som minskas görs den beloppsmässigt största minskningen på anslaget 1:16 Skydd av värdefull natur som minskas med 250 miljoner kronor. Anslagen minskas för att bidra till finansieringen av de anslagsökningar som föreslås.

Vidare föreslås det att regeringen bemyndigas att under 2016 för anslaget 1:18 Klimatinvesteringar ingå ekonomiska åtaganden.

Utgiftsområde 21 Energi

Regeringen ska enligt förslaget bemyndigas att under 2016 för anslaget 1:2 Insatser för energieffektivisering och anslaget 1:9 Elberedskap ingå ekonomiska åtaganden, detta för att skapa bättre förutsättningar för finansiering av långsiktiga projekt.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur minskas med 500 miljoner kronor. Ramen för utgiftsområdet minskas med motsvarande belopp. Anslaget minskas för att bidra till finansieringen av de anslagsökningar som föreslås. För samma anslag föreslås att det också ska få användas till utgifter för kommunikationer till Holmön och att regeringen bemyndigas att under 2016 ingå ekonomiska åtaganden. Det senare syftar till att öka framförhållningen och underlätta för entreprenörerna att i ett tidigare skede beställa och material.

Vidare ska regeringen enligt förslaget bemyndigas att för 2016 ta upp lån i Riksgäldskontoret för vissa infrastrukturprojekt och att under 2016 för anslaget 1:11 Trängselskatt i Stockholm och för anslaget 2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning ingå ekonomiska åtaganden. När det gäller anslaget 1:11 kommer stora kontrakt att tecknas under 2016, och när det gäller anslaget 2:2 finns ett behov av ökad långsiktighet, varför ett bemyndigande behövs. När det gäller anslaget 1:11 föreslås att det även får användas för statlig medfinansiering till tunnelbanebyggnaden i Stockholmsregionen.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Ramen för utgiftsområdet ökas med 6,1 miljoner kronor. Bland annat minskas anslaget 1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö med 38 miljoner kronor för att finansiera ökningen av anslaget 1:16 Konkurrenskraftig livsmedelssektor som ökas med 36,9 miljoner kronor. Anslaget ökas för att medfinansiera belopp från EU när det gäller stöd för att stärka mjölkföretag. Vidare ökas anslagen 1:8 Statens jordbruksverk med 5 miljoner kronor och anslaget 1:17 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. med 2,2 miljoner kronor. För att Sverige ska kunna leva upp till krav på tillräcklig och effektiv offentlig djurskyddskontroll ökas anslaget 1:8 och med anledning av växelkursförändringar beräknas anslaget 1:17 vara otillräckligt, varför ytterligare medel föreslås.

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Ramen för utgiftsområdet minskas med 106 miljoner kronor. Förändringen avser sex anslag, varav ett anslag ökas med 5 miljoner kronor. Ökningen avser anslaget 1:19 Kapitalinsatser i statliga bolag. Anslaget ökas så att statens finansieringsinsatser till små och medelstora företag kan förändras bl.a. genom förvärv av ett aktiebolag. Regeringen ska enligt förslaget bemyndigas att ge det bolag som förvärvas och etableras ett kapilatillskott på högst 5 miljoner kronor. För att finansiera ökningen på anslaget 1:19 minskas anslaget 1:5 Näringslivsutveckling med 5 miljoner kronor. Övriga anslag minskas för att finansiera de anslagsökningar som föreslås.

Vidare föreslås regeringen bemyndigas att under 2016 för anslaget 1:5 Näringslivsutveckling ingå ekonomiska åtaganden och att besluta om medlemskap för Sveriges geologiska undersökning i KIC Raw materials. Regeringen föreslås också bemyndigas att för anslaget 1:8 Sveriges geologiska undersökning under 2016–2022 besluta om en årlig medlemsavgift till KIC Raw materials.

Beräkning av inkomsterna på statens budget 2016

De lagförslag som lämnas i propositionen om kompletteringar av RUT-avdraget och sänkt skatt på biodrivmedel påverkar statens inkomster 2016. Därför lämnas förslag till ny en inkomstberäkning för de inkomsttitlar som påverkas, se bilaga 5.

Den nya inkomstberäkningen innehåller effekterna av lagförslagen, en ny bedömning av den makroekonomiska utvecklingen och justeringar till följd av utfall.

Förslaget om kompletteringar av RUT-avdrag beräknas minska statens inkomster med 0,34 miljarder kronor 2016 och förslaget om en sänkt skatt på biodrivmedel beräknas minska statens inkomster med 0,15 miljarder kronor, brutto. Effekten på statens inkomster beräknas sammantaget till –0,49 miljarder kronor 2016.

Ändringar av skatte- och avgiftsregler

Kompletteringar av RUT-avdraget

RUT-avdraget bedöms leda till att fler arbetstillfällen tillkommer personer med en svagare anknytning till arbetsmarknaden. Därför kan det enligt regeringen finnas skäl att utvidga RUT-avdraget till att omfatta fler tjänster. Utvidgningen omfattar vissa trädgårdstjänster som beskärning och borttagande av träd, flyttjänster och it-tjänster, t.ex. installation, reparation och underhåll av data och informationsteknisk utrustning.

Kompletteringarna av RUT-avdraget föreslås träda i kraft den 1 augusti 2016. Lagrådet har hörts och har inte haft några invändningar mot förslaget.

Sänkt skatt på biodrivmedel

På grund av det nu låga oljepriset och biodrivmedelsproducenternas utsatta konkurrenssituation, och i ljuset av regeringens långsiktiga prioritering av en fossiloberoende fordonsflotta, är regeringens bedömning att beskattningen av vissa biodrivmedel kan sänkas utan att komma i konflikt med EU:s statsstödsregler. Därför föreslås att befrielsen från energiskatt ökas för etanol som låginblandas i bensin från 74 procent till 88 procent samt för höginblandad etanol som används i gnisttända motorer från 73 procent till 92 procent av den energiskatt som gäller för bensin. Befrielsen från energiskatt ökas för Fame som låginblandas i dieselbränsle från 8 procent till 36 procent samt för höginblandad Fame från 50 procent till 63 procent av den energiskatt som gäller för dieselbränsle.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2016. Lagrådets yttrande har inte inhämtats eftersom det anses sakna betydelse.

Motionen

I kommittémotion 2015/16:3396 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) är motionärerna kritiska till flera av regeringens föreslagna anslagsnivåer. Motionärerna anser bl.a. att minskningen inom utgiftsområde 7 Bistånd är en snedvriden prioritering som tar resurser från kaststrof- och fattigdomsbekämpning och humanitärt bistånd till förmån för en fortsatt dyr invandring i Sverige, varför den avvisas. När det gäller utgiftsområde 8 Migration framhålls att med en sverigedemokratisk politik uppstår inte behovet av den ökning som regeringen vill genomföra. I stället skulle volymen på mottagandet komma att närma sig noll och asylprocessen förkortas. Motionärerna kan också acceptera en lägre standard på boenden. Delar av den föreslagna ökningen på anslag 1:2 Ersättningar och bostadskostnader avvisas därför. Ökningen av Migrationsverkets anslag 1:1 godtas, men den huvudsakliga inriktningen ska ändras från invandring till återvandring. Motionärerna anser vidare att regeringens förslag om ökade anslag under utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering avser särlösningar och ineffektiva åtgärder. Motionärerna vill i stället se breda lösningar som gynnar alla, varför motionärerna säger nej till regeringens föreslagna ökning. Etableringsinsatser bör enligt motionärerna inte riktas till personer som inte fått uppehållstillstånd, och därför avvisas anslagsökningarna inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid. Motionärerna motsätter sig kraftiga nedskärningar i utbildningsväsendet i synnerhet vad gäller anställda på lågstadiet, varför anslagsminskningarna inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning avvisas. Vidare avvisas regeringens förslag om sänkt skatt på biodrivmedel eftersom samhällsnyttan av satsningen anses vara mycket marginell.

Sammantaget innebär motionärernas förslag att regeringens förslag till anvisade medel minskas med 11 433 miljoner kronor, från 27 372 miljoner kronor till 15 939 miljoner kronor 2016.

Yttranden från andra utskott

Sammanlagt har sex utskott (skatteutskottet, civilutskottet, utrikesutskottet, kulturutskottet, utbildningsutskottet och miljö- och jordbruksutskottet) yttrat sig över vårändringsbudgetens förslag till utgiftsramar, anslag och inkomstberäkning för 2016 och över motionen. De övriga åtta utskotten har avstått från att yttra sig. Samtliga utskott som yttrat sig tillstyrker regeringens förslag. Samtliga yttranden innehåller en avvikande mening från Sverigedemokraterna. Yttrandena redovisas i sin helhet i bilagorna 6–11.

Skatteutskottet tillstyrker regeringens förslag om kompletteringar av RUT-avdraget och har inte någon invändning mot förslag om ändrad inkomstberäkning i denna del. När det gäller förslag om skatt på biodrivmedel står utskottet bakom det långsiktiga målet om en fordonsflotta som är fri från fossila bränslen och anser att det behövs tydliga incitament som stimulerar en ökad användning av biodrivmedel. Skatteutskottet tillstyrker därmed regeringens förslag om kompletteringar av RUT-avdraget och förslaget om sänkt skatt på biodrivmedel.

Civilutskottet framhåller i sitt yttrande att den satsning på upprustning av skollokaler och pedagogiska utemiljöer som riksdagen beslutat om är mycket angelägen. Utskottet understryker att den föreslagna neddragningen av anslaget 1:18 för 2016 endast innebär en senareläggning av satsningen samtidigt som Boverket kommer att ges möjlighet att under 2016 bevilja medel för upprustningsprojekt som ska genomföras 2017 och 2018. Med det sagt tillstyrker utskottet regeringens förslag om anslagsändringar inom utgiftsområde 18.

Utrikesutskottet konstaterar i sitt yttrande att regeringens förslag om att minska biståndet med drygt 4 miljarder kronor bedöms påverka möjligheterna att uppnå målet med utgiftsområdet. Utskottet anser att det är anmärkningsvärt att regeringen i vårändringspropositionen inte lämnar en redovisning av vilka konsekvenser de ökade avräkningarna får för biståndsanslaget, trots att det begärdes av utskottet i samband med höstens budgetbehandling. Utskottet påminner om att anslagen för 2016 godkändes av riksdagen med de anslagsvillkor som utskottet angett i betänkande 2015/16:UU2. Vidare pekar utskottet på behovet av analyser av vad biståndsminskningen kan innebära på lång sikt, givet olika prognoser om BNI och därmed om biståndsramens storlek. Enligt utskottet riskerar förändringar av anslaget i den omfattning som regeringen föreslår att försämra effektiviteten i biståndet. Det bedöms också försvåra riksdagens arbete med att granska regeringens budget som helhet och påverka politikens inriktning. Utskottet understryker vikten av transparens i hanteringen av biståndsbudgeten. Med beaktande av det som anförts tillstyrker utrikesutskottet regeringens förslag om anslagsändringar inom utgiftsområde 7.

Kulturutskottet välkomnar och delar i sitt yttrande regerings bedömning att det med anledning av den rådande flyktingsituationen behöver tillföras ytterligare medel innevarande år till studieförbundens och folkhögskolornas verksamhet för asylsökande och vissa nyanlända invandrare. Utskottet välkomnar regeringens föreslag till insatser för att tillgängliggöra lättläst litteratur och samhällsinformation samt för att stärka arbetet mot polarisering, rasism och liknande former av fientlighet i syfte att värna ett öppet och demokratiskt samhälle. Sammanfattningsvis tillstyrker kulturutskottet regeringens förslag om anslagsförändringar inom utgiftsområde 17.

Utbildningsutskottet betonar i sitt yttrande vikten av adekvata skollokaler för att säkerställa att eleverna har en god lär- och arbetsmiljö, och välkomnar därför regeringens förslag om att öka anslaget 1:5 med 100 miljoner kronor för ett stöd till skollokaler. Utskottet framhåller vidare bl.a. att det delar eller står bakom regeringens förslag om att minska anslagen 1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning och 1:16 Fler anställda i lågstadiet. När det gäller anslaget 1:16 konstatera utskottet i likhet med regeringen att motsvarande medel i stället tillförs senare år.

Vidare delar utbildningsutskottet regeringens bedömning om att det stora antalet asylsökande och nyanlända väntas medföra ett ökat behov av lärare. Enligt utskottet har Sverige en stor lärarbrist och utskottet anser i liket med regeringen att anslaget 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor bör ökas med 30 miljoner kronor. Sammanfattningsvis tillstyrker utbildningsutskottet regeringens förslag om anslagsförändringar inom utgiftsområde 16.

Kompletterande information

Förslag till utskottsinitiativ om justering av lagen om ändring av lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Efter det att vårändringsbudgeten för 2016 överlämnades till riksdagen den 13 april 2016 har Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets ledamöter i finansutskottet lämnat förslag till utskottsinitiativ om en justering av lagen om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

I vårändringsbudgeten föreslås att riksdagen ska godkänna avtalet om att inrätta Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (AIIB) och ändringar i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall (IoPL). Förslaget motsvarar i huvudsak vad som gäller för övriga internationella institutioner där Sverige är medlem. Av avtalet framgår att banken samt ledamöterna av bankens styrelse och personer med tjänst eller uppdrag hos banken omfattas av immunitet och vissa privilegier, något som normalt förekommer i internationella organisationer. Mot den bakgrunden föreslås i vårändringsbudgeten att AIIB ska läggas till på listan över internationella institutioner i bilagan till IoPL.

Efter det att förslaget lämnats till riksdagen har det framkommit att den svenska positionen är att, om möjligt, inte tillåta skatteundantag för personer som arbetar för internationella institutioner och som i skatterättslig mening är bosatta i Sverige. Av AIIB:s stadgar framgår att medlemmarna har möjlighet att beskatta det egna landets medborgare. För att utnyttja denna möjlighet ska en deklaration om att Sverige förbehåller sig rätten att beskatta sina egna medborgare överlämnas i samband med att Sverige överlämnar sitt s.k. ratifikationsinstrument till AIIB, vilket är planerat att ske den 24 juni 2016. Följden av en sådan deklaration skulle bli att Sverige kan beskatta svenska medborgare som får ersättningar från AIIB under förutsättning att de är skattskyldiga i Sverige enligt allmänna regler. Sverige har tidigare i förhållande till Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (se punkt 38 i bilagan till IoPL) utnyttjat möjligheten att avge en liknande deklaration. I förslaget till utskottsinitiativ föreslås därför att lagen om ändring av lagen (1976:661) om immunitet och privilegier justeras så att det framgår att avtalet är tillämpligt med en reservation som anmälts av Sverige. Lagtexten föreslås därför ändras från Avtal om inrättande av Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar till Avtal om inrättande av Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar med av Sverige anmäld reservation.

Finansdepartementet förbereder tillsammans med Utrikesdepartementet en deklaration om reservation från beskattningsundantaget som enligt planerna ska överlämnas till AIIB i samband med överlämnandet av ratifikationsinstrumentet.

Beslut om att ändra rätten till bistånd för vissa utlänningar

Under utskottets beredning har riksdagen på förslag av finansutskottet tagit beslut om att ändra rätten till bistånd för vissa utlänningar (prop. 2015/16:146, bet. 2015/16:FiU42, rskr. 2015/16:211). Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. Som en följd av beslutet minskades ramen för utgiftsområde 8 Migration och anslaget 1:2 Ersättningar för bostadskostnader inom utgiftsområdet med 200 miljoner kronor. I regeringens förslag till ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag i bilaga 4 ingår inte denna ändring. I bilaga 3 redovisas däremot utskottets förslag till ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag där den beslutade ändringen är inkluderad. Ändringen innebär att den beslutade ramen för utgiftsområde 8 minskas med 200 miljoner kronor från 19,4 miljarder kronor till 19,2 miljarder kronor och att de anvisade medlen på anslaget 1:2 minskas från 12,6 miljarder kronor till 12,4 miljarder kronor. Förslaget till ny ram för utgiftsområde 8 och nivå på anslaget 1:2 minskar med dessa 200 miljoner kronor, för ramen från 50,46 miljarder kronor till 50,26 miljarder kronor och för anslaget från 41,48 miljarder kronor till 41,28 miljarder kronor.

Migrationsverkets prognos från april 2016

Enligt Migrationsverkets prognos från april 2016 revideras antalet asylsökande ned till 60 000 personer 2016. Då bedömningen är förknippad med fortsatt stora osäkerheter anges två alternativa scenarier med ett nedre scenario på 40 000 asylsökande och ett högre beredskapsscenario på 100 000 asylsökande. Det tidigare grundscenariot på 100 000 asylsökande enligt Migrationsverkets prognos från februari utgör en utgångspunkt för vårpropositionens makroekonomiska bedömning för 2016. Den nedjusterade volymen är en effekt av EU:s och enskilda medlemsländers kontrollåtgärder. I planeringsscenariot på 60 000 asylsökande 2016 antas antalet asylsökande öka under andra halvåret 2016, men inte i lika hög grad som under hösten 2015. Kostnaderna för asylmottagandet beräknas också bli mindre, 52,7 miljarder kronor 2016, vilket är 6,5 miljarder kronor lägre än i bedömningen från februari. Kostnaderna avser två anslag inom utgiftsområde 8 Migration (1:1 Migrationsverket och 1:2 Ersättningar och bostadskostnader) och ett anslag inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (anslaget 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande).

Försäkringskassans utgiftsprognos från maj 2016

Enligt Försäkringskassans utgiftsprognos från maj 2016 bedöms utgifterna inom Försäkringskassans ansvarsområde bli lägre än de som lämnades i myndighetens budgetunderlag till regeringen i februari 2016. Det är framför allt prognosen för sjukpenning som har sänkts på grund av ett lägre förväntat inflöde till sjukförsäkringen.

Finansutskottets ställningstagande

Utskottet kan konstatera att samtliga utskott som lämnat yttrande tillstyrker regeringens förslag när det gäller deras respektive utgiftsområde samt förslag till inkomstberäkning. Finansutskottet är inte av någon annan uppfattning än att regeringens förslag till riksdagsbeslut i huvudsak ska tillstyrkas men vill ändå kommentera bl.a. tydligheten i redovisningen. I likhet med utrikesutskottet vill finansutskottet framhålla vikten av en tydlig och transparent redovisning. Utrikesutskottet finner det anmärkningsvärt att regeringen i vårändringsbudgeten inte redovisar vilka konsekvenser de ökade avräkningarna får för biståndsanslaget. Utrikesutskottet pekar på att den förändring av anslaget som regeringen föreslår riskerar att försämra effektiviteten i biståndet samtidigt som den försvårar riksdagens arbete med att granska regeringens budget som helhet och påverka politikens inriktning. Vikten av transparens i hanteringen av biståndsbudgeten understryks. Finansutskottet delar utrikesutskottets bedömning och anser, som tidigare framhållits, att det ska vara möjligt att följa kopplingen mellan mål, gjorda insatser, uppnådda resultat och regeringens budgetförslag. Regeringens redovisning och bedömning av resultat ska ha en tydlig struktur, eftersom det bidrar till en ökad förståelse för om resurser har fördelats enligt de politiska prioriteringarna och om avsedda resultat har uppnåtts (bet. 2014/15:FiU2).

Utskottsinitiativ till justering av lagen om ändring av lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Enligt artikel 51.2 i avtalet ska inga skatter dras på löner, arvoden och kostnadsersättningar som banken betalar till direktionsledamöterna, direktionssuppleanterna, den verkställande direktören, de vice verkställande direktörerna, tjänstemännen och de anställda, inklusive experter och rådgivare som utför uppdrag eller tjänster för banken, förutom om en medlem i samband med att den deponerar ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrumenten ger en deklaration om att medlemmen förbehåller sig själv eller någon av sina politiska förvaltningsenheter rätten att beskatta löner och arvoden som banken betalar till medlemmens medborgare. Utskottet anser att Sverige bör avge en sådan deklaration. Utskottet anser också att det av tillägget i lagen om ändring av lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall bör framgå när avtalet om inrättande av banken tecknades.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis tillstyrker utskottet delvis regeringens förslag till vårändringsbudget för 2016. Utöver regeringens förslag minskas den tidigare beslutade ramen för utgiftsområde 8 Migration och det anvisade anslaget 1:2 Ersättningar och bostadskostnader med 200 miljoner kronor. Samtidigt minskas den nu föreslagna ramen för utgiftsområde 8 och den nu föreslagna anslagsnivån för anslaget 1:2 med 200 miljoner kronor, detta som en följd av riksdagens beslut om att ändra rätten till bistånd för vissa utlänningar. Utskottet tillstyrker regeringens förslag till ändrad beräkning av statens inkomster för 2016. De förslag som lämnas beräknas minska statens inkomster med 0,5 miljarder kronor netto 2016. Utskottet tillstyrker regeringens förslag till ändrade skatte- och inkomstregler som ligger till grund för den ändrade inkomstberäkningen. Utskottet tillstyrker också regeringens förslag till ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall med den ändringen att meningen i kolumnen under Tillämplig internationell överenskommelse ändras från Avtal om inrättande av Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar till Avtal den 29 juni 2015 om inrättande av Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar med av Sverige anmäld reservation. Vidare tillstyrker utskottet regeringens förslag till bemyndiganden om ekonomiska åtaganden. Därmed avstyrker utskottet övriga här aktuella motionsyrkanden.

Reservation

 

Vårändringsbudget för 2016 (SD)

av Oscar Sjöstedt (SD) och Dennis Dioukarev (SD).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut borde ha följande lydelse:

Godkännande av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag

Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade och nya anslag i enlighet med Sverigedemokraternas förslag i bilaga 4 med det tillägget att såväl den beslutade ramen för utgiftsområde 8 Migration och det anvisade anslaget 1:2 Ersättning och bostadskostnader som den nya ramen och den nya anslagsnivån minskas med 200 miljoner kronor utöver vad som föreslås i bilaga 4.

Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2015/16:99 punkt 41 och motion

2015/16:3396 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkande 1.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

= utskottet

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

= utskottet

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

= utskottet

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

= utskottet

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

= utskottet

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

= utskottet

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

= utskottet

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadspolitik och byggande samt konsumentpolitik

= utskottet

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

= utskottet

Utgiftsområde 21 Energi

= utskottet

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

= utskottet

Utgiftsområde 24 Näringsliv

= utskottet

Godkännande av ändrad beräkning av statens inkomster 2016

= utskottet

Ändringar i skatte- och avgiftsregler

Riksdagen

a) avslår regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

b) antar regeringens övriga lagförslag.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:99 punkterna 1 och 3 samt motion

2015/16:3396 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkande 2 och

avslår proposition 2015/16:99 punkt 2.

Övriga utgifter på statens budget 2016

 

= utskottet

 

 

Ställningstagande

Vi Sverigedemokrater anser att flera av regeringens förslag till nya ramar och nya anslagsnivåer inom flera utgiftsområden bör avslås. Bland annat bör inte anslaget för biståndsverksamhet inom utgiftsområde 7 Bistånd minskas. Det är en snedvriden prioritering som tar resurser från katastrof- och fattigdomsbekämpning och humanitärt bistånd till förmån för en fortsatt dyr invandring. När det gäller migrationen har den politik som förts hittills försatt landet i den djupaste krisen i modern tid. Politiken måste bedrivas långsiktigt och vara ansvarstagande. Med vår politik uppstår inte det behov av ökade medel som regeringen föreslår. Politiken ska föras så att volymen på mottagandet närmar sig noll. Standarden på boenden bör sänkas och ersättningar som utgår i dag bör reduceras. Den huvudsakliga inriktningen av Migrationsverkets verksamhet bör ändras från invandring till återvandring. Den svenska integrationspolitiken ska inriktas mot breda lösningar som gynnar alla och inte enskilda särintressen.

Mot bakgrund av den situation som råder i den svenska skolan bör inga nedskärningar göras på utbildningsväsendet inom utgiftsområde 16. Inga nedskärningar bör heller göras när det gäller upprustningen av skollokaler.

Etableringsinsatser bör inte riktas mot personer som ännu inte fått uppehållstillstånd i Sverige, varför anslaget 14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen inte bör öka.

Ambitionen ska vidare vara att rusta upp såväl järnvägen som transportinfrastrukturen, varför anslaget 1:2 inom utgiftsområde 22 inte bör minskas.

När det gäller skattelättnader för biodrivmedel håller dessa på att erodera den skattebas som transportsektorn utgör. Innan ytterligare eventuella skattelättnader införs måste inkomstbortfallet utvärderas kritiskt och ställas i relation till den eventuella samhällsnytta det medför.

Sammantaget anser vi att summan av anslagsförändringarna på statens budget bör vara 11,4 miljarder kronor lägre än i regeringens förslag. Det innebär att utgiftsramarna för utgiftsområden och anslag för 2016 ska ändras i enlighet med vårt förslag i bilaga 4 med det tillägget att såväl den beslutade ramen och det anvisade anslaget som den nya ramen och den nya anslagsnivån för anslaget 1:2 inom utgiftsområde 8 minskas med 200 miljoner kronor utöver vad som föreslås i bilaga 4, detta som följd av riksdagens beslut om att ändra rätten till bistånd för vissa utlänningar.

Särskilt yttrande

Vårändringsbudget för 2016 (V)

Ulla Andersson (V) anför:

 

 

RUT-avdraget undandrar statskassan betydande skatteinkomster som annars hade kunnat stärka välfärden. RUT-avdraget snedvrider konkurrensen, används främst av höginkomsttagare och ökar ojämlikheten i samhället. Det är svårt att förstå varför låginkomsttagare som ändå inte har råd med RUT-tjänster ska vara med och skattesubventionera höginkomsttagares hushållsnära tjänster. Därför är vi i Vänsterpartiet kritiska till utvidgningen av RUT-avdraget.

När det gäller ändringen av rätten till bistånd för vissa utlänningar bygger det på migrationsöverenskommelsen mellan regeringen och Moderaterna, Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna. Det är en överenskommelse som Vänsterpartiet inte står bakom eftersom den utgår från en felaktig verklighetsbeskrivning och innebär att asylrätten undergrävs. Vänsterpartiet reserverade sig därför i finansutskottet och röstade i kammaren emot regeringens förslag om att ändra rätten till bistånd för vissa utlänningar. Vi menar att ändringen kommer att göra situationen ännu svårare för människor som redan är väldigt utsatta, och den kommer inte att få den effekt som eftersträvas. I stället borde fokus ha legat på ett effektivt återvändande med bibehållen rättssäkerhet och mänsklig värdighet och inte på repressiva åtgärder. Vi i Vänsterpartiet anser att det i stället borde ha införts positiva incitament som ökar den enskildas vilja till frivilligt återvändande. Vänsterpartiet är därför djupt kritiska till den utveckling inom asylpolitiken som regeringen drivit fram.

 

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2015/16:99 Vårändringsbudget för 2016:

1.Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall (avsnitt 2.1 och 5.2).

2.Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi (avsnitt 2.2 och 4.2).

3.Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) (avsnitt 2.3 och 4.1).

4.Riksdagen bemyndigar regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer att föra över medel om högst 20 000 000 000 kronor från stabilitetsfonden till resolutionsreserven (avsnitt 5.2).

5.Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2016 besluta om en kreditram på högst 50 000 000 000 kronor och en garantiram på högst 750 000 000 000 kronor för stabilitetsfonden (avsnitt 5.2).

6.Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2016 besluta om en kreditram på högst 100 000 000 000 kronor och en garantiram på högst 200 000 000 000 kronor för resolutionsreserven (avsnitt 5.2).

7.Riksdagen godkänner avtalet om inrättandet av Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (AIIB) (avsnitt 5.2).

8.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016–2020 för anslaget 1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning besluta om kapitaltillskott på högst 1 100 000 000 kronor till Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (AIIB) som sker genom teckning av aktier som tilldelas medlemsländerna (avsnitt 5.2).

9.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 ställa ut statliga garantier till Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (AIIB) som uppgår till högst 504 000 000 US-dollar (avsnitt 5.2).

10.Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (avsnitt 5.2).

11.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen under utgiftsområde 5 Internationell samverkan besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 213 500 000 kronor 2017–2027 (avsnitt 5.4).

12.Riksdagen godkänner att Sverige medverkar i kapitalhöjningen i Interamerikanska investeringsbolaget (IIC) som sker genom teckning av aktier som tilldelas medlemsländerna och som innebär att Sverige under 2016–2022 till IIC ska betala in högst 90 000 000 kronor (avsnitt 5.6).

13.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 fullgöra Sveriges medverkan i kapitalhöjningen i Interamerikanska utvecklingsbanken (IDB) vilket innebär inbetalningar som inklusive tidigare gjorda inbetalningar uppgår till högst 40 508 455 kronor (avsnitt 5.6).

14.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 fullgöra Sveriges medverkan i kapitalhöjningen i Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken (IBRD) vilket innebär inbetalningar som inklusive tidigare gjorda inbetalningar uppgår till högst 256 614 000 kronor (avsnitt 5.6).

15.Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg (avsnitt 5.8).

16.Riksdagen bemyndigar regeringen att använda de avgifter för tillsyn som Folkhälsomyndigheten tar ut med stöd av tobakslagen (1993:581) för finansiering av tillsynsverksamheten (avsnitt 5.8).

17.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 2:5 Arbetslivspolitik under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 40 000 000 kronor 2017 och 2018 (avsnitt 5.11).

18.Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (avsnitt 5.12).

19.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:17 Skolforskningsinstitutet under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 19  000 000 kronor 2017 och 2018 (avsnitt 5.12).

20.Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:19 Bidrag till lärarlöner under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (avsnitt 5.12).

21.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016–2022 besluta om årliga medlemsavgifter till KIC Raw materials under Europeiska institutet för innovation och teknik enligt följande: 2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå högst 1 000 000 kronor, 2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå högst 300 000 kronor, 2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå högst 1 000 000 kronor och 2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå högst 1  000 000 kronor (avsnitt 5.12).

22.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016–2022 besluta om årliga medlemsavgifter till KIC Healthy living under Europeiska institutet för innovation och teknik enligt följande: 2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå, 2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå och 2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå om högst 750 000 kronor vardera (avsnitt 5.12).

23.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 200 000 000 kronor 2017–2021 (avsnitt 5.12).

24.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 9:2 Stöd till trossamfund under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid besluta om bidrag som medför behov av framtida anslag på högst 46 000 000 kronor 2017 och 2018 (avsnitt 5.13).

25.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 14:2 Bidrag till kontakttolkutbildning under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 60 000 000 kronor 2017–2020 (avsnitt 5.13).

26.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:13 Upprustning av skollokaler under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 160 000 000 kronor 2017 och 2018 (avsnitt 5.14).

27.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:18 Klimatinvesteringar under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 500 000 000 kronor 2017 och 2018 (avsnitt 5.16).

28.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:2 Insatser för energieffektivisering under utgiftsområde 21 Energi ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 260 000 000 kronor 2017–2020 (avsnitt 5.17).

29.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:9 Elberedskap under utgiftsområde 21 Energi ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 330 000 000 kronor 2017–2019 (avsnitt 5.17).

30.Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2016 ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 44 000 000 000 kronor för vissa infrastrukturprojekt under utgiftsområde 22 Kommunikationer (avsnitt 5.18).

31.Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur under utgiftsområde 22 Kommunikationer (avsnitt 5.18).

32.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur under utgiftsområde 22 Kommunikationer ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 22  200 000 000 kronor 2017–2021 (avsnitt 5.18).

33.Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:11 Trängselskatt i Stockholm under utgiftsområde 22 Kommunikationer (avsnitt 5.18).

34.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:11 Trängselskatt i Stockholm under utgiftsområde 22 Kommunikationer ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 27 500 000 000 kronor 2017–2057 (avsnitt 5.18).

35.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning under utgiftsområde 22 Kommunikationer ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 190 000 000 kronor 2017–2019 (avsnitt 5.18).

36.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:5 Näringslivsutveckling under utgiftsområde 24 Näringsliv ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 750 000 000 kronor 2017–2019 (avsnitt 5.20).

37.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 besluta om medlemskap för Sveriges geologiska undersökning i KIC Raw materials under Europeiska institutet för innovation och teknik (avsnitt 5.20).

38.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016–2022 för anslaget 1:8 Sveriges geologiska undersökning under utgiftsområde 24 Näringsliv besluta om en årlig medlemsavgift på 300 000 kronor till KIC Raw materials under Europeiska institutet för innovation och teknik (avsnitt 5.20).

39.Riksdagen bemyndigar regeringen att ge det bolag som etableras för att utgöra moderbolag i en koncern tillsammans med de statligt ägda aktiebolagen Fouriertransform Aktiebolag och Inlandsinnovation AB ett kapitaltillskott på högst 5 000 000 kronor.

40.Riksdagen godkänner ändrad beräkning av inkomster för 2016 (avsnitt 4.4 tabell 4.1).

41.Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade anslag enligt tabell 1.1.

Följdmotionen

2015/16:3396 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD):

1.Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade anslag enligt regeringens förslag med de ändringar som framgår av tabell 1 i motionen.

2.Riksdagen avslår förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi (avsnitt 2.2 och 4.2).

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Bilaga 3

Utskottets förslag till ändrade ramar för utgiftsområdet och ändrade anslag 2016

Finansutskottets förslag överensstämmer med förslagen i vårändringsbudgeten med undantag av ramen för utgiftsområde 8 Migration och anslaget 1:2 Ersättning för bostadskostnader som minskas med 200 miljoner kronor som en följd av riksdagens beslut om att ändra rätten till bistånd för vissa utlänningar. Det innebär att såväl den beslutade ramen och den nya ramen som det anvisade anslaget och den nya anslagsnivån minskas med 200 miljoner kronor. Den nu föreslagna förändringen av ramen och anslaget påverkas inte.

 

 

Utgiftsområde/

Anslag(ramanslag)

Beslutad

ram/anvisat anslag

Förändring

av ram/

anslag

Ny ram/

ny anslags-nivå

1

Rikets styrelse

12 717 244

71 100

12 788 344

4:1

Regeringskansliet m.m.

7 098 798

6 000

7 104 798

5:1

Länsstyrelserna m.m.

2 595 248

43 100

2 638 348

6:1

Allmänna val och demokrati

58 340

21 000

79 340

6:6

Stöd till politiska partier

171 200

1 000

172 200

2

Samhällsekonomi och finans-förvaltning

14 812 312

214 900

15 027 212

1:8

Ekonomistyrningsverket

163 617

1 900

165 517

1:14

Vissa garanti- och medlemsavgifter

2 370

213 000

215 370

4

Rättsväsendet

41 573 737

593 000

42 166 737

1:1

Polismyndigheten

21 560 567

283 000

21 843 567

1:2

Säkerhetspolisen

1 191 364

10 000

1 201 364

1:12

Rättsliga biträden m.m.

2 338 657

300 000

2 638 657

5

Internationell samverkan

1 905 203

143 450

2 048 653

1:1

Avgifter till internationella organisationer

1 328 554

144 050

1 472 604

1:2

Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet

140 072

3 600

136 472

1:7

Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI)

25 402

3 000

28 402

6

Försvar och samhällets krisberedskap

48 827 432

50 000

48 777 432

2:2

Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor

74 850

50 000

24 850

7

Internationellt bistånd

32 357 474

4 080 524

28 276 950

1:1

Biståndsverksamhet

31 120 825

4 122 246

26 998 579

1:2

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

1 050 445

41 722

1 092 167

8

Migration

19 219 719

31 045 000

50 264 719

1:1

Migrationsverket

4 698 564

2 184 000

6 882 564

1:2

Ersättningar och bostadskostnader

12 435 000

28 841 000

41 276 000

1:7

Utresor för avvisade och utvisade

315 202

20 000

335 202

9

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

69 237 676

1 844 430

71 082 106

1:5

Bidrag för läkemedelsförmånerna

22 173 558

1 824 430

23 997 988

4:1

Inspektionen för vård och omsorg

638 458

10 000

648 458

4:6

Statens institutionsstyrelse

893 202

15 000

908 202

4:7

Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.

789 115

15 000

774 115

8:1

Socialstyrelsen

596 410

10 000

606 410

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

109 868 281

340 000

110 208 281

1:7

Ersättning för höga sjuklönekostnader

360 000

340 000

700 000

13

Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

21 070 265

227 000

21 297 265

1:1

Integrationsåtgärder

73 780

130 000

203 780

1:2

Kommunersättningar vid flykting-mottagande

12 567 879

90 000

12 657 879

2:2

Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.

47 919

7 000

54 919

13

Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

21 070 265

227 000

21 297 265

1:1

Integrationsåtgärder

73 780

130 000

203 780

1:2

Kommunersättningar vid flyktingmottagande

12 567 879

90 000

12 657 879

2:2

Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.

47 919

7 000

54 919

14

Arbetsmarknad och arbetsliv

79 681 475

834 000

78 847 475

1:1

Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader

7 815 571

15 000

7 830 571

1:3

Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser

12 218 540

850 000

11 368 540

2:1

Arbetsmiljöverket

698 411

1 000

697 411

2:3

Internationella arbetsorganisationen (ILO)

32 222

2 000

34 222

16

Utbildning och universitetsforskning

69 452 400

907 205

68 545 195

1:4

Sameskolstyrelsen

36 038

6 000

42 038

1:5

Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet

3 484 525

18 000

3 466 525

1:10

Fortbildning av lärare och förskolepersonal

382 226

40 000

422 226

1:12

Myndigheten för yrkeshögskolan

105 629

1 000

106 629

1:14

Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning

2 066 960

34 500

2 032 460

1:16

Fler anställda i lågstadiet

1 974 000

658 000

1 316 000

2:2

Universitets- och högskolerådet

130 283

10 000

140 283

2:64

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor

576 386

30 000

606 386

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor

694 834

303 605

391 229

3:1

Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation

5 766 449

46 300

5 720 149

3:2

Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer

280 061

66 200

346 261

17

Kultur, medier, trossamfund och fritid

13 694 535

113 000

13 807 535

1:2

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete

345 966

10 500

356 466

3:2

Myndigheten för tillgängliga medier

119 183

500

119 683

8:3

Bidrag till vissa museer

50 010

1 500

51 510

8:5

Forum för levande historia

54 954

3 500

58 454

14:3

Särskilda insatser inom folkbildningen

50 000

97 000

147 000

18

Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

7 064 024

-500 000

6 564 024

1:13

Upprustning av skollokaler

830 000

500 000

330 000

19

Regional tillväxt

3 255 721

5 000

3 260 721

1:1

Regionala tillväxtåtgärder

1 517 637

5 000

1 522 637

20

Allmän miljö- och naturvård

7 661 756

253 000

7 408 756

1:3

Åtgärder för värdefull natur

1 002 535

50 000

952 535

1:4

Sanering och återställning av förorenade områden

815 018

12 000

803 018

1:7

Avgifter till internationella organisationer

141 131

75 000

216 131

1:9

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

221 781

6 000

215 781

1:16

Skydd av värdefull natur

1 343 500

250 000

1 093 500

2:2

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning

688 268

10 000

678 268

22

Kommunikationer

54 122 036

500 000

53 622 036

1:2

Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur

20 973 147

500 000

20 473 147

19

Regional tillväxt

3 255 721

5 000

3 260 721

1:1

Regionala tillväxtåtgärder

1 517 637

5 000

1 522 637

20

Allmän miljö- och naturvård

7 661 756

253 000

7 408 756

1:3

Åtgärder för värdefull natur

1 002 535

50 000

952 535

1:4

Sanering och återställning av förorenade områden

815 018

12 000

803 018

1:7

Avgifter till internationella organisationer

141 131

75 000

216 131

1:9

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

221 781

6 000

215 781

1:16

Skydd av värdefull natur

1 343 500

250 000

1 093 500

2:2

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning

688 268

10 000

678 268

22

Kommunikationer

54 122 036

500 000

53 622 036

1:2

Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur

20 973 147

500 000

20 473 147

23

Areella näringar, landsbygd och livsmedel

18 919 553

6 100

18 925 653

1:8

Statens jordbruksverk

530 700

5 000

535 700

1:16

Konkurrenskraftig livsmedelssektor

76 160

36 900

113 060

1:17

Bidrag till vissa internationella organisationer m.m.

42 913

2 200

45 113

1:18

Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

4 007 866

38 000

3 969 866

24

Näringsliv

5 998 273

106 000

5 892 273

1:5

Näringslivsutveckling

518 772

5 000

513 772

1:12

Bolagsverket

24 842

2 000

22 842

1:17

Upprustning och drift av Göta kanal

123 210

50 000

73 210

1:19

Kapitalinsatser i statliga bolag

1 000

5 000

6 000

1:22

Bidrag till företagsutveckling och innovation

327 453

48 000

279 453

2:3

Exportfrämjande verksamhet

372 889

6 000

366 889

 

Summa anslagsförändring på ändringsbudget

 

27 372 251

 

 

 

 

 

 

Bilaga 4

Sammanställning över regeringens och motionärernas förslag till ändrade ramar och anslag för 2016

Utgiftsområde/

Anslag(ramanslag)

Beslutad

ram/anvisat anslag

Förändring

av ram/

anslag

Ny ram/

ny anslags-nivå

Avvikelse

(SD)

1

Rikets styrelse

12 717 244

71 100

12 788 344

 

4:1

Regeringskansliet m.m.

7 098 798

6 000

7 104 798

 

5:1

Länsstyrelserna m.m.

2 595 248

43 100

2 638 348

 

6:1

Allmänna val och demokrati

58 340

21 000

79 340

 

6:6

Stöd till politiska partier

171 200

1 000

172 200

 

2

Samhällsekonomi och finansförvaltning

14 812 312

214 900

15 027 212

 

1:8

Ekonomistyrningsverket

163 617

1 900

165 517

 

1:14

Vissa garanti- och medlemsavgifter

2 370

213 000

215 370

 

4

Rättsväsendet

41 573 737

593 000

42 166 737

 

1:1

Polismyndigheten

21 560 567

283 000

21 843 567

 

1:2

Säkerhetspolisen

1 191 364

10 000

1 201 364

 

1:12

Rättsliga biträden m.m.

2 338 657

300 000

2 638 657

 

5

Internationell samverkan

1 905 203

143 450

2 048 653

 

1:1

Avgifter till internationella organisationer

1 328 554

144 050

1 472 604

 

1:2

Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet

140 072

3 600

136 472

 

1:7

Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI)

25 402

3 000

28 402

 

6

Försvar och samhällets krisberedskap

48 827 432

50 000

48 777 432

 

48 827 432

2:2

Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor

74 850

50 000

24 850

 

 

50 000

7

Internationellt bistånd

32 357 474

4 080 524

28 276 950

32 399 196

1:1

Biståndsverksamhet

31 120 825

4 122 246

26 998 579

4 122 246

1:2

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

1 050 445

41 722

1 092 167

 

8

Migration

19 419 719

31 045 000

50 464 719

33 160 119

1:1

Migrationsverket

4 698 564

2 184 000

6 882 564

 

1:2

Ersättningar och bostadskostnader

12 635 000

28 841 000

41 476 000

 

17 304 600

1:7

Utresor för avvisade och utvisade

315 202

20 000

335 202

 

9

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

69 237 676

1 844 430

71 082 106

 

1:5

Bidrag för läkemedelsförmånerna

22 173 558

1 824 430

23 997 988

 

4:1

Inspektionen för vård och omsorg

638 458

10 000

648 458

 

4:6

Statens institutionsstyrelse

893 202

15 000

908 202

 

4:7

Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.

789 115

15 000

774 115

 

8:1

Socialstyrelsen

596 410

10 000

606 410

 

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

109 868 281

340 000

110 208 281

 

1:7

Ersättning för höga sjuklönekostnader

360 000

340 000

700 000

 

13

Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

21 070 265

227 000

21 297 265

 

 

21 070 265

1:1

Integrationsåtgärder

73 780

130 000

203 780

–130 000

1:2

Kommunersättningar vid flyktingmottagande

12 567 879

90 000

12 657 879

 

–90 000

2:2

Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.

47 919

7 000

54 919

 

 

–7 000

14

Arbetsmarknad och arbetsliv

79 681 475

834 000

78 847 475

 

78 848 475

1:1

Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader

7 815 571

15 000

7 830 571

 

1:3

Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser

12 218 540

850 000

11 368 540

 

2:1

Arbetsmiljöverket

698 411

1 000

697 411

1 000

2:3

Internationella arbetsorganisationen (ILO)

32 222

2 000

34 222

 

16

Utbildning och universitetsforskning

69 452 400

907 205

68 545 195

 

69 559 300

1:4

Sameskolstyrelsen

36 038

6 000

42 038

 

1:5

Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet

3 484 525

18 000

3 466 525

 

 

18 000

1:10

Fortbildning av lärare och förskolepersonal

382 226

40 000

422 226

 

1:12

Myndigheten för yrkeshögskolan

105 629

1 000

106 629

 

1:14

Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning

2 066 960

34 500

2 032 460

 

34 500

1:16

Fler anställda i lågstadiet

1 974 000

658 000

1 316 000

658 000

2:2

Universitets- och högskolerådet

130 283

10 000

140 283

 

2:64

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor

576 386

30 000

606 386

 

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor

694 834

303 605

391 229

 

303 605

3:1

Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation

5 766 449

46 300

5 720 149

 

3:2

Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer

280 061

66 200

346 261

 

17

Kultur, medier, trossamfund och fritid

13 694 535

113 000

13 807 535

 

13 696 535

1:2

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete

345 966

10 500

356 466

 

 

 

 

 

–10 500

3:2

Myndigheten för tillgängliga medier

119 183

500

119 683

 

8:3

Bidrag till vissa museer

50 010

1 500

51 510

 

8:5

Forum för levande historia

54 954

3 500

58 454

 

–3 500

14:3

Särskilda insatser inom folkbildningen

50 000

97 000

147 000

 

–97 000

18

Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

7 064 024

500 000

6 564 024

 

 

 

7 064 024

1:13

Upprustning av skollokaler

830 000

500 000

330 000

 

500 000

19

Regional tillväxt

3 255 721

5 000

3 260 721

 

1:1

Regionala tillväxtåtgärder

1 517 637

5 000

1 522 637

 

20

Allmän miljö- och naturvård

7 661 756

253 000

7 408 756

 

7 430 756

1:3

Åtgärder för värdefull natur

1 002 535

50 000

952 535

 

1:4

Sanering och återställning av förorenade områden

815 018

12 000

803 018

 

12 000

1:7

Avgifter till internationella organisationer

141 131

75 000

216 131

 

1:9

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

221 781

6 000

215 781

 

1:16

Skydd av värdefull natur

1 343 500

250 000

1 093 500

 

2:2

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning

688 268

10 000

678 268

 

 

 

10 000

22

Kommunikationer

54 122 036

500 000

53 622 036

54 122 036

1:2

Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur

20 973 147

500 000

20 473 147

 

 

500 000

23

Areella näringar, landsbygd och livsmedel

18 919 553

6 100

18 925 653

 

1:8

Statens jordbruksverk

530 700

5 000

535 700

 

1:16

Konkurrenskraftig livsmedelssektor

76 160

36 900

113 060

 

1:17

Bidrag till vissa internationella organisationer m.m.

42 913

2 200

45 113

 

1:18

Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

4 007 866

38 000

3 969 866

 

24

Näringsliv

5 998 273

106 000

5 892 273

 

1:5

Näringslivsutveckling

518 772

5 000

513 772

 

1:12

Bolagsverket

24 842

2 000

22 842

 

1:17

Upprustning och drift av Göta kanal

123 210

50 000

73 210

 

1:19

Kapitalinsatser i statliga bolag

1 000

5 000

6 000

 

1:22

Bidrag till företagsutveckling och innovation

327 453

48 000

279 453

 

2:3

Exportfrämjande verksamhet

372 889

6 000

366 889

 

 

Summa anslagsförändring på ändringsbudget

 

27 372 251

 

 

 

–11 433 249

 

Bilaga 5

Utskottets förslag till ändrad beräkning av inkomsterna för 2016

Tusental kronor

Inkomsttitel

Avvikelse från  regeringen

Utskottets förslag

1154   Husavdrag

±0

–15 116 617

1433   Energiskatt oljeprodukter

±0

11 631 993

Bilaga 6

Skatteutskottets yttrande 2015/16:SkU6y

 


Bilaga 7

Civilutskottets yttrande 2015/16:CU6yBilaga 8

Utrikesutskottets yttrande 2015/16:UU5y

Bilaga 9

Kulturutskottets yttrande

Bilaga 10

Utbildningsutskottets yttrande 2015/16:UbU8y

Bilaga 11

Miljö- och Jordbruksutskottets yttrande