Finansutskottets betänkande 2015/16:FiU15

Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

Sammanfattning

Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag med vissa mindre justeringar i några av de föreslagna lagtexterna.

I propositionen föreslås ändringar i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument (kontoföringslagen) med huvudsakligt syfte att anpassa svensk rätt till förordningen om värdepapperscentraler1. Det föreslås att termen värdepapperscentral ersätter termen central värdepappersförvarare och att rubriken till kontoföringslagen ändras till lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Det föreslås vidare nya bestämmelser om behörig myndighet, tillsynsbefogenheter och sanktioner m.m. samt att bestämmelserna om auktorisation av centrala värdepappersförvarare upphävs. Det föreslås även följdändringar i annan lagstiftning.

Ändringar föreslås också i aktiebolagslagen (2005:551) som innebär att svenska avstämningsbolag ska få registrera aktierna i bolaget hos vilken värdepapperscentral som helst inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Det föreslås också vissa ändringar i samma lag när det gäller ansvaret för aktieboken. Som en följd av dessa förslag föreslås att utländska värdepapperscentraler i vissa fall ska vara skyldiga att lämna ett åtagande att följa relevanta skatterättsliga bestämmelser.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2016. Inga motioner har lämnats med anledning av propositionen. I betänkandet finns ett särskilt yttrande.

Behandlade förslag

Proposition 2015/16:10 Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

1Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012.

1

2015/16:FiU15

Innehållsförteckning  
Utskottets förslag till riksdagsbeslut............................................................... 3
Redogörelse för ärendet.................................................................................. 5
Ärendet och dess beredning.......................................................................... 5
Utskottets överväganden................................................................................. 7
Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument ............... 7
Propositionen................................................................................................ 7
Allmänt ...................................................................................................... 7
Avstämningsregistrering, avstämningskonton och  
avstämningsbolag....................................................................................... 8
Auktorisation, tillsyn och rapportering .................................................... 10
Kontoförande institut ............................................................................... 17
Tillsyn, sanktioner och uppgiftsskyldighet .............................................. 18
Förvaltarregistrering................................................................................. 19
Avvecklingssystem och ändringarna i vissa EU-direktiv......................... 20
Skatteförfarandet och ansvaret för kupongskatt....................................... 20
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser............................................ 21
Förslagens konsekvenser.......................................................................... 21
Utskottets ställningstagande....................................................................... 21
Särskilt yttrande............................................................................................ 23
Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument  
(V)............................................................................................................ 23
Bilaga 1  
Förteckning över behandlade förslag............................................................ 24
Propositionen ............................................................................................ 24
Bilaga 2  
Regeringens lagförslag ................................................................................. 26
Bilaga 3  
Utskottets lagförslag................................................................................... 129

2

2015/16:FiU15

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

Riksdagen

a) antar regeringens förslag till

1.lag om ändring i föräldrabalken,

2.lag om ändring i utsökningsbalken,

3.lag om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva,

4.lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624),

5.lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979),

6.lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,

7.lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.,

8.lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,

9.lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion, med den ändringen att 1 kap. 3 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,

10.lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,

11.lag om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd,

12.lag om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden,

13.lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag,

14.lag om ändring i lagen (2000:562) ominternationell rättslig hjälp i brottmål, med den ändringen att 5 kap. 10 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,

15.lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument,

16.lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

17.lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter, med den ändringen att 4 kap. 1 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,

18.lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),

19.lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

20.lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),

21.lag om ändring i lagen (2011:900) om dödande av förkommen handling,

22.lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),

23.lag om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna, med den ändringen att 3 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,

24.lag om ändring i lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet,

25.lag om ändring i lagen (2015:000) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton.

3

2015/16:FiU15 UTSKOTTETS FÖRSLAG TILL RIKSDAGSBESLUT
  b) antar utskottets förslag i bilaga 3 till
  lag om ändring i lagen (2015:865) om ändring i förmånsrättslagen
  (1970:979).
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:10 punkterna 1–8, 10–13,
  15, 16, 18–22, 24 och 25 samt bifaller delvis proposition 2015/16:10 punkterna
  9, 14, 17 och 23.
  Stockholm den 28 januari 2016
  På finansutskottets vägnar
  Fredrik Olovsson
  Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Fredrik Olovsson (S), Ulf
  Kristersson (M), Monica Green (S), Maria Plass (M), Jörgen Hellman (S),
  Ingela Nylund Watz (S), Emil Källström (C), Janine Alm Ericson (MP), Jan
  Ericson (M), Dennis Dioukarev (SD), Ulla Andersson (V), Marie Granlund
  (S), Fredrik Schulte (M), Börje Vestlund (S), Mats Persson (L), David Lång
  (SD) och Rolf Åbjörnsson (KD).

4

2015/16:FiU15

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Europaparlamentet och rådet har antagit förordningen om förbättrad värdepappersavveckling och om värdepapperscentraler. Förordningen innehåller grundläggande regler för handel med värdepapper samt harmoniserade EU- regler för värdepapperscentraler som hittills har varit nationellt reglerade. Den senare delen av förordningen innehåller även regler som syftar till att undanröja hinder för gränsöverskridande konkurrens mellan värdepapperscentraler, bl.a. när det gäller registrering av aktier (kontoföring).

Förordningen är direkt tillämplig i varje medlemsstat, men flera regler förutsätter att medlemsstaterna inför bestämmelser som kompletterar förordningen. Det gäller bl.a. behörig myndighet, tillsynsbefogenheter och sanktioner. Vidare ger förordningen utrymme för medlemsstaterna att införa vissa kompletterande regler om de så önskar. Framför allt gäller det möjligheten att tillåta att s.k. kontoförande institut vidtar registreringsåtgärder i avstämningsregister. Förordningen innehåller också övergripande regler om kontoföring av finansiella instrument men lämnar öppet för medlemsstaterna att fastställa de närmare bestämmelser som ska gälla i det avseendet. Förordningen innehåller även ändringar i vissa EU-rättsakter.

En värdepapperscentral definieras i förordningen som en juridisk person som driver ett avvecklingssystem för värdepapper och som därutöver tillhandahåller minst en ytterligare huvudtjänst som förtecknas i en bilaga till förordningen. De huvudtjänster det rör sig om är dels ursprunglig registrering av värdepapper i ett kontobaserat system (s.k. notarietjänst), dels tillhandahållande och förande av värdepapperskonton på högsta nivå (s.k. central kontoföringstjänst). Drift av ett avvecklingssystem för värdepapper definieras genom det s.k. finalitydirektivet (98/26/EG) som har införlivats i svensk rätt genom lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden. De övriga huvudtjänsterna (notarietjänst och central kontoföringstjänst) definieras endast i övergripande termer, och det överlämnas till medlemsstaterna att utforma närmare regler om emission och kontoföring av finansiella instrument.

I propositionen föreslår regeringen bl.a. ändringar i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument (kontoföringslagen). Termen värdepapperscentral föreslås ersätta termen central värdepappersförvaltare, och rubriken till kontoföringslagen ändras till lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Det föreslås också nya bestämmelser om behörig myndighet, tillsynsbefogenheter och sanktioner m.m. och att bestämmelserna om auktorisation av centrala värdepappersförvaltare upphävs. Även annan lagstiftning kommer att påverkas av förordningen. Därför föreslås bl.a.

5

2015/16:FiU15 REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
  ändringar i aktiebolagslagen (2005:551) som innebär att svenska avstämnings-
  bolag ska få registrera aktierna i bolaget hos vilken värdepapperscentral som
  helst inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Vissa ändringar
  som gäller ansvaret för aktieboken föreslås också. Som en följd av dessa för-
  slag föreslås att utländska värdepapperscentraler i vissa fall ska förplikta sig
  att följa relevanta skatterättsliga bestämmelser.
  Under förhandlingarna om förordningen lämnade regeringen en faktapro-
  memoria till riksdagen (2011/12:FPM127).
  Lagrådet har granskat lagförslagen. Regeringen har i huvudsak följt Lagrå-
  dets förslag och synpunkter.
  Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2016.

6

2015/16:FiU15

Utskottets överväganden

Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller propositionen delvis.

Jämför särskilt yttrande (V).

Propositionen

Allmänt

Förordningen om värdepapperscentraler syftar till en säker, effektiv och smidig avveckling av finansiella instrument inom EES. Problem som har identifierats i sammanhanget avser förhållandevis höga risker och kostnader i samband med gränsöverskridande avveckling jämfört med motsvarande avveckling som sker inom ett land. Avsaknaden av en effektiv inre marknad för avveckling anses ha bidragit till sämre effektivitet och högre risker i samband med gränsöverskridande transaktioner, samtidigt som sådana transaktioner väntas fortsätta att öka och nationella värdepapperscentraler väntas bli alltmer sammankopplade.

Genom förordningen kommer värdepapperscentraler att omfattas av harmoniserade regler på EU-nivå, i stället för att som hittills vara reglerade på nationell nivå. Emittenter ges en möjlighet att låta registrera värdepapper som har tagits upp till handel på reglerade marknader eller som handlas på en handelsplats hos vilken värdepapperscentral som helst inom EES. Genom förordningen kommer marknadsdeltagare att omfattas av harmoniserade regler om tidpunkten för avveckling (inom två bankdagar efter avslut) och regler som avser att främja avveckling i rätt tid. De senare aspekterna av handeln med värdepapper har hittills varit föremål för självreglering.

När det gäller alternativa lösningar begränsas förslagen i propositionen i huvudsak till sådana som har bedömts vara nödvändiga för att anpassa svensk rätt till förordningen. Reglerna i förordningen är i de flesta fall direkt tillämpliga i varje medlemsstat och förutsätter inget införlivande. Det handlingsutrymme som finns gäller val av behörig myndighet, nationella bestämmelser om den behöriga myndighetens befogenheter, inklusive sanktioner, närmare bestämmelser om kontoföring, inklusive rättsverkan av registreringar på avstämningskonton, och nationella bestämmelser om kontoförande institut.

Enligt regeringen bör de flesta ändringarna göras i kontoföringslagen. Som exempel på ändringar kan nämnas följande:

7

2015/16:FiU15 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

–Termen central värdepappersförvaltare i svensk rätt ersätts med termen värdepapperscentral.

–Rubriken till kontoföringslagen ändras till lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

–Definitionen av termen finansiella instrument i kontoföringslagen förtydligas så att det uttryckligen anges att även aktier och vissa utpekade aktierelaterade rättigheter i privata aktiebolag som är avstämningsbolag omfattas av lagens tillämpningsområde.

Lagen om värdepappersmarknaden ska inte gälla för sådan clearingverksamhet som avses i förordningen om värdepapperscentraler.

Avstämningsregistrering, avstämningskonton och avstämningsbolag

Termerna avstämningsregister och avstämningskonto

Regeringen anser att de svenska termerna avstämningskonto och avstämningsregister motsvarar förordningens huvudtjänster (notarietjänst och central kontoföringstjänst) och kan behållas. Regeringen föreslår att begreppet avstämningsregister ska definieras som ett register som består av avstämningskonton som läggs upp för ägare av finansiella instrument och som registreras enligt kontoföringslagen. Vidare föreslår regeringen att svenska värdepapperscentraler som är auktoriserade att tillhandahålla en central kontoföringstjänst enligt förordningen om värdepapperscentraler ska göra detta genom kontoföring av finansiella instrument. Det senare uttrycket ska definieras som registrering i avstämningsregister av äganderätt och särskild rätt till sådana aktier och andra finansiella instrument för vilka aktiebrev, skuldebrev eller annan motsvarande skriftlig handling inte har utfärdats eller, där sådan handling har utfärdats, det genom förvaring eller på annat likvärdigt sätt har säkerställts att handlingen inte kommer i omlopp. Bestämmelsen i kontoföringslagen om att avstämningsregister endast får föras av auktoriserade centrala värdepappersförvarare bör enligt regeringen upphävas.

När det gäller hanteringen av personuppgifter bedömer regeringen att de regler om hantering av personuppgifter som finns i förordningen och i rättsakter som har antagits med stöd av förordningen ska ha företräde framför personuppgiftslagen.

Bestämmelserna om vad som ska anges på ett avstämningskonto, vilka finansiella instrument som ska, respektive får, registreras i avstämningsregister och om aktiebolag som övergår till att bli avstämningsbolag samt bestämmelserna om registreringsåtgärder behöver enligt regeringen i huvudsak inte ändras till följd av förordningen.

8

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 2015/16:FiU15

Konkurrensfrågor

Regeringen föreslår att aktier i avstämningsbolag ska vara registrerade i avstämningsregister eller motsvarande register som förs av en värdepapperscentral i ett annat land inom EES. Ett aktiebolag måste anlita samma värdepapperscentral för all registrering som avser aktier och aktierelaterade rättigheter i bolaget. För andra slag av finansiella instrument krävs dock inte att det ska röra sig om en enda värdepapperscentral, dvs. ett och samma avstämningsregister eller motsvarande utländska register.

Vid tillämpningen av bestämmelserna om avstämningsbolag i aktiebolagslagen ska motsvarande utländska register jämställas med avstämningsregister. Denna likabehandling avser register som förs av en värdepapperscentral enligt förordningen. De bestämmelser i kontoföringslagen som begränsar valet av central värdepappersförvaltare föreslås upphävas. Styrelsen i ett avstämningsbolag ska ansvara för att det tecknas ett skriftligt avtal med en värdepapperscentral om registrering i avstämningsregister eller motsvarande utländska register. Bolaget ska anmäla för registrering i aktiebolagsregistret vilken värdepapperscentral som bolaget anlitat. Aktier i kupongbolag får varken registreras i ett avstämningsregister eller i ett motsvarande utländskt register. Indirekta länkar ska enligt förordningen jämställas med ett direkt avtalsförhållande värdepapperscentraler emellan. Om en länk mellan två värdepapperscentraler upphör att gälla, ska innehavet på ett avstämningskonto överföras till en annan kontohållare eller tillgodoräknas kontohavaren på något annat sätt som beaktar kontohavarens intressen.

Ansvaret för aktieboken och vissa bolagshändelser i avstämningsbolag

Ansvaret för aktieboken ska vara en uppgift för värdepapperscentraler. Av- stämningsbolag ska dock ha rätt att genom ett skriftligt avtal överlåta detta ansvar till en värdepapperscentral eller värdepapperscentral från tredjeland som är erkänd enligt förordningen om värdepapperscentraler att tillhandahålla tjänster inom EES. En sådan värdepapperscentral eller värdepapperscentral från tredjeland som har ingått avtal med ett avstämningsbolag är skyldig att följa bestämmelserna om aktiebok i aktiebolagslagen och omfattas av bestämmelserna om tillsyn i kontoföringslagen. Styrelsen i ett avstämningsbolag ansvarar för att det, i förekommande fall, träffas ett skriftligt avtal med en värdepapperscentral eller en värdepapperscentral från tredjeland om ansvaret för aktieboken. Om något sådant avtal inte gäller, ansvarar i stället bolagets styrelse för aktieboken. Bolaget ska anmäla för registrering i aktiebolagsregistret vilken eller vilka värdepapperscentraler som bolaget anlitat.

9

2015/16:FiU15 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Auktorisation, tillsyn och rapportering

Behörig myndighet

Enligt förordningen ska varje medlemsstat utse en behörig myndighet som ska ansvara för att utföra de uppgifter som följer av förordningen. Regeringen föreslår därför att det tas in en bestämmelse i kontoföringslagen om att Finansinspektionen ska utöva tillsyn över svenska värdepapperscentraler, dvs. värdepapperscentraler som är etablerade i Sverige och även över värdepapperscentraler som är etablerade i ett annat land inom EES som tillhandahåller tjänster här i landet i den utsträckning som följer av förordningen.

Relevant myndighet

Av förordningen följer att vissa andra myndigheter än de behöriga myndigheterna ska delta i auktorisationen av och tillsynen över värdepapperscentraler. Genom olika regler i förordningen anges i vilken utsträckning de relevanta myndigheterna ska delta. Det gäller framför allt att de ska ges tillfälle att yttra sig över en ansökan om auktorisation som värdepapperscentral. De relevanta myndigheterna har också en möjlighet att begära att den behöriga myndigheten undersöker om en viss värdepapperscentral uppfyller villkoren för auktorisation. Regeringen anser att Riksbanken ska anses vara en sådan relevant myndighet. Någon ändring i lagen om Sveriges riksbank behöver enligt regeringen inte göras med anledning av det.

Auktorisation av värdepapperscentraler

Förordningen reglerar uttömmande frågor om auktorisation av värdepapperscentraler och även organisatoriska krav. Därtill ska Esma2 utarbeta tekniska standarder som ska antas av kommissionen. Medlemsstaterna har rätt och är skyldiga att införa kompletterande nationella bestämmelser på vissa särskilt angivna områden. Utanför dessa områden får det inte införas eller kvarstå några nationella bestämmelser som överlappar förordningens regler. I svensk rätt finns regler om auktorisation som central värdepappersförvaltare i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument (kontoföringslagen). Enligt regeringens bedömning finns det en risk för att bestämmelserna i 1 kap. 1 § andra stycket och 2 §, hela 2 kap. samt 7 kap. 6 § kontoföringslagen överlappar förordningens regler. Regeringen föreslår därför att de paragraferna upphävs.

Finansinspektionens tillsynsbefogenheter

Regeringen föreslår att en svensk värdepapperscentral ska lämna upplysningar till Finansinspektionen om sin verksamhet enligt föreskrifter som utfärdats med stöd av kontoföringslagen. Den ska därutöver lämna de upplysningar till

2 Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

10

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 2015/16:FiU15

Finansinspektionen som inspektionen begär. Inom ramen för sin tillsyn får Fi- nansinspektionen förelägga en värdepapperscentral, ett utsett kreditinstitut eller någon annan att tillhandahålla uppgifter, handlingar eller annat. Föreläggandet får dock inte strida advokaters lagreglerade tystnadsplikt.

Den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken ska på Finansinspektionens begäran inställa sig till förhör. Ett föreläggande och en kallelse till förhör får förenas med vite. Om det finns skäl för det får Finansinspektionen göra en platsundersökning hos en värdepapperscentral eller en juridisk person till vilken värdepapperscentralen har utkontrakterat verksamhet. Finansinspektionen får sammankalla styrelsen i en värdepapperscentral. Inspektionen får även begära att styrelsen kallar till extra stämma. Om styrelsen inte rättar sig efter en sådan begäran, får inspektionen utfärda kallelsen. Finansinspektionen bör enligt regeringen också få närvara vid en stämma och vid ett sådant styrelsesammanträde som inspektionen har sammankallat och delta i överläggningarna.

Om en värdepapperscentral som har auktoriserats i ett annat land inom EES än Sverige tillhandahåller tjänster här i landet, är den skyldig att lämna uppgifter till Finansinspektionen på samma sätt som en svensk värdepapperscentral. Finansinspektionen får begära in uppgifter m.m. från värdepapperscentralen. Om en sådan värdepapperscentral etablerar en filial här i landet, får Finansinspektionen göra en platsundersökning även av filialen. Finansinspektionen får förordna en eller flera revisorer att delta i revisionen av en värdepapperscentral.

Ägarprövning

Enligt regeringens bedömning bör bestämmelserna om ägarprövning av centrala värdepappersförvarare upphävas.

Avgifter till Finansinspektionen

Regeringen föreslår att Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövningen av ansökningar och anmälningar enligt förordningen om värdepapperscentraler. Dessa avgifter bör inspektionen få disponera. Svenska värdepapperscentraler, värdepapperscentraler som är etablerade i ett annat land inom EES och värdepapperscentraler från tredjeland som har inrättat filial här i landet ska med årliga avgifter bekosta Finansinspektionens verksamhet samt Statistiska centralbyråns verksamhet enligt lagen om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna. Dessa avgifter redovisas mot inkomsttitel på statsbudgeten. Regeringen får utfärda föreskrifter om avgifterna.

Överklagande och dröjsmålstalan

Beslut som fattas med stöd av förordningen om värdepapperscentraler ska kunna överklagas med vissa undantag.

Enligt förordningen ska rätten att överklaga inför domstol även gälla om inget beslut fattas inom sex månader från inlämnandet vid ansökningar om

11

2015/16:FiU15 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
  auktorisation. En förutsättning är att ansökan är komplett. Om Finansinspek-
  tionen inte fattar beslut inom tidsfristen, ska inspektionen underrätta sökanden
  om skälen för detta. Sökanden får därefter begära en förklaring av domstol att
  ärendet onödigt uppehålls. Om inte Finansinspektionen därefter fattar ett be-
  slut inom sex månader från det att en förklaring har lämnats, ska ansökan anses
  ha avslagits. I den situationen tillämpas allmänna regler om överklagande. Lik-
  nande bestämmelser om dröjsmålstalan följer även av vissa andra EU-rättsak-
  ter på finansmarknadsområdet.3 Bestämmelsen bör enligt regeringen utformas
  efter förebild av 16 kap. 2 § lagen om förvaltare av alternativa investerings-
  fonder.
  Samarbete mellan myndigheter
  Det informationsutbyte som förordningen om värdepapperscentraler föreskri-
  ver kan enligt regeringens bedömning komma till stånd inom ramen för gäl-
  lande svensk rätt.
  Rapportering om missförhållanden (”visselblåsning”)
  Regeringen anser att skyldigheten enligt förordningen om värdepapperscen-
  traler för behöriga myndigheter att inrätta särskilda förfaranden för att motta
  och följa upp anmälningar om överträdelser bör tillgodoses genom att före-
  skrifter på förordningsnivå införs. Kravet i förordningen om värdepappers-
  centraler om skydd för anställda som anmäler överträdelser mot att drabbas av
  åtminstone repressalier, diskriminering eller andra former av orättvis behand-
  ling är uppfyllt i gällande rätt.
  Likaså anser regeringen att behovet av ett genomförande av bestämmel-
  serna om skydd för personuppgifter i förordningen om värdepapperscentraler
  är tillgodosett genom gällande reglering i personuppgiftslagen.
  Värdepapperscentraler och kontoförande institut ska tillhandahålla ända-
  målsenliga rapporteringssystem för anställda som vill göra anmälningar om
  misstänkta överträdelser av de bestämmelser som gäller för verksamheten.
  I förordningen ställs krav på att medlemsstaterna inför regler som säker-
  ställer att identiteten inte röjs vare sig hos den person som rapporterar en över-
  trädelse eller en fysisk person som påstås vara ansvarig för överträdelsen.
  Identitetsskyddet ska gälla under alla skeden av förfarandena, om inte ett of-
  fentliggörande krävs enligt nationell rätt i samband med ytterligare utredning
  eller efterföljande administrativa eller rättsliga förfaranden. Regeringen före-
  slår därför att sekretess ska gälla i en statlig myndighets verksamhet enligt
  kontoföringslagen för uppgift om en enskilds personliga och ekonomiska för-
  hållanden i en anmälan eller utsaga om överträdelse av bestämmelse i lag eller
  annan författning som gäller för värdepapperscentralers och utsedda kreditin-
  stituts verksamhet, om uppgiften kan avslöja den anmäldes identitet och det
  inte står klart att den kan röjas utan att den anmälde lider skada eller men.
     
  3 Till exempel. artikel 49.2 andra stycket i direktivet om alternativa investeringsfonder
  (AIFM-direktivet) och artikel 52.1 i Mifid I.
12    
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 2015/16:FiU15

Regeringen föreslår också att nuvarande bestämmelse om sekretess i kontoföringslagen ska utvidgas till att omfatta uppgifter i en anmälan eller en utsaga om en misstänkt överträdelse av en bestämmelse som gäller för verksamheten, om uppgiften kan avslöja anmälarens eller en utpekad persons identitet.

Regeringen gör bedömningen att bestämmelsen i offentlighets- och sekretesslagen om att sekretess i vissa fall ska gälla vid tillståndsgivning eller tillsyn för uppgifter i en anmälan eller utsaga om överträdelse av bestämmelse, om uppgiften kan avslöja anmälarens identitet, tillgodoser det krav på identitetsskydd som följer av förordningen om värdepapperscentraler när det gäller anmälarens identitet.

Ingripanden och sanktioner

Bakgrund

Enligt förordningen är medlemsstaterna skyldiga att fastställa bestämmelser som säkerställer att deras behöriga myndigheter får besluta om s.k. administrativa sanktioner och andra åtgärder som är tillämpliga på de omständigheter som anges i förordningen. De administrativa sanktionerna ska i första hand riktas mot värdepapperscentraler och utsedda kreditinstitut som har utsetts av en värdepapperscentral för att tillhandahålla banktjänster. Sanktioner ska dock

– med förbehåll för de villkor som fastställs i nationell rätt inom områden som inte harmoniseras genom förordningen – kunna riktas även mot fysiska personer. Den krets av fysiska personer som är aktuell är ledamöter i ledningsorgan för värdepapperscentraler och utsedda kreditinstitut samt ”alla andra personer som i praktiken kontrollerar deras verksamhet eller några andra fysiska personer som enligt nationell rätt betraktas som ansvariga för en överträdelse”. Det sistnämnda gäller även juridiska personer som enligt nationell rätt är ansvariga för en överträdelse.

Förordningen innehåller en s.k. sanktionskatalog, dvs. en förteckning över de sanktioner som de behöriga myndigheterna under alla förhållanden åtminstone ska kunna besluta om. Det anges uttryckligen i förordningen att de behöriga myndigheterna får förfoga över andra befogenheter att påföra sanktioner utöver dem som avses i sanktionskatalogen och får utdöma högre administrativa sanktionsavgifter än dem som fastställs i den.

Administrativa sanktioner eller straffrättsliga påföljder

Regeringen föreslår att Finansinspektionen ska kunna besluta om administrativa sanktioner mot juridiska och fysiska personer för överträdelser av reglerna i förordningen om värdepapperscentraler. Bestämmelser om administrativa sanktioner bör införas i kontoföringslagen. Det saknas enligt regeringen anledning att införa någon ny bestämmelse om straffansvar för motsvarande överträdelser.

13

2015/16:FiU15 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Ingripanden mot juridiska personer

Regeringen föreslår att om en värdepapperscentral eller ett utsett kreditinstitut har åsidosatt sina skyldigheter enligt kontoföringslagen, förordningen om värdepapperscentraler eller andra författningar som reglerar verksamheten, ska Finansinspektionen ingripa. Om tjänster för vilka auktorisation krävs enligt förordningen tillhandahålls av någon som inte är berättigad till det, ska Finansinspektionen kunna besluta om ett föreläggande eller en sanktionsavgift mot var och en som tillhandahåller en sådan tjänst.

Ingripanden mot fysiska personer

Finansinspektionen bör enligt regeringen ges rätt att ingripa mot en enskild styrelseledamot eller verkställande direktör i en värdepapperscentral eller ett utsett kreditinstitut, eller ersättare för någon av dem, för en överträdelse som en värdepapperscentral eller ett utsett kreditinstitut har gjort sig skyldig till. De överträdelser som kan leda till sanktioner mot personerna i fråga ska uttryckligen anges i kontoföringslagen. Finansinspektionen bör endast ingripa om överträdelsen som värdepapperscentralen eller kreditinstitutet har gjort sig skyldig till är allvarlig och personen uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har orsakat överträdelsen.

Sanktioner

Skyldigheten enligt förordningen om värdepapperscentraler att offentliggöra sanktionsbeslut bör tillgodoses genom föreskrifter på förordningsnivå.

Regeringen föreslår att Finansinspektionen får förelägga den juridiska person som har åsidosatt sina skyldigheter enligt förordningen om värdepapperscentraler att inom viss tid vidta en viss åtgärd för att komma till rätta med situationen eller att upphöra med ett visst agerande. Detsamma gäller den som driver verksamhet som värdepapperscentral eller har utsett ett kreditinstitut att utföra anknutna banktjänster enligt förordningen utan auktorisation, om en sådan auktorisation krävs. Ett föreläggande får förenas med vite.

Bestämmelserna i kontoföringslagen om återkallelse av auktorisation bör enligt regeringen upphävas. I stället bör det anges i den lagen att det i artiklarna 20 och 57 i förordningen finns bestämmelser om återkallelse av auktorisation för värdepapperscentraler vid bl.a. överträdelser av bestämmelserna i förordningen. Vid andra överträdelser än de som avses i dessa artiklar bör Finansinspektionen få besluta om en varning i stället för att återkalla auktorisationen. Om Finansinspektionen beslutar om återkallelse av auktorisationen för värdepapperscentralen bör inspektionen enligt regeringen få besluta om hur verksamheten ska avvecklas. Om inspektionen har fattat ett beslut om varning bör den också ha möjlighet att besluta om en sanktionsavgift för värdepapperscentraler och utsedda kreditinstitut. Finansinspektionen bör även ha möjlighet att besluta om en sanktionsavgift för den som driver sådan verksamhet som kräver auktorisation enligt förordningen om värdepapperscentraler utan att vara berättigad till det. Sanktionsavgiften ska uppgå till högst

14

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 2015/16:FiU15

1. ett belopp som per den 23 juli 2014 i svenska kronor motsvarade 20 miljoner euro eller

2.två gånger den vinst som gjorts genom överträdelsen, om detta belopp kan fastställas eller

3.10 procent av den juridiska personens eller, i förekommande fall, koncernens omsättning närmast föregående räkenskapsår.

Om överträdelsen har gjorts under den juridiska personens första verksamhetsår eller om uppgifter om omsättningen annars saknas eller är bristfälliga, får den uppskattas. Avgiften får inte vara så stor att värdepapperscentralen därefter inte uppfyller kapitalkraven i förordningen eller att det utsedda kreditinstitutet inte uppfyller kraven i 6 kap. 1 § lagen om bank- och finansieringsrörelse. Sanktionsavgiften ska tillfalla staten. Ett ingripande mot en styrelseledamot eller verkställande direktör i en värdepapperscentral eller ett utsett kreditinstitut, eller en ersättare för någon av dem, får enligt förordningen göras genom beslut att personen i fråga under viss tid, lägst tre år och högst tio år, eller för upprepade allvarliga överträdelser, permanent, inte får vara styrelseledamot eller verkställande direktör eller ersättare för någon av dem i värdepapperscentralen eller i kreditinstitutet.

Ett ingripande mot en styrelseledamot eller verkställande direktör i en värdepapperscentral eller ett utsett kreditinstitut, eller en ersättare för någon av dem, kan ske genom beslut om sanktionsavgift. Sanktionsavgiften för en fysisk person ska som högst fastställas till ett belopp som per den 23 juli 2014 i svenska kronor motsvarade 5 miljoner euro eller, i de fall beloppet kan beräknas, två gånger den vinst som personen gjort till följd av regelöverträdelsen. Sanktionsavgiften ska tillfalla staten.

Sanktioner mot utländska värdepapperscentraler

För värdepapperscentraler gäller enligt förordningen principen om hemlandstillsyn. I mycket speciella situationer finns det dock en möjlighet för den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten att vidta ”alla lämpliga åtgärder” som behövs för att se till att värdepapperscentralen följer bestämmelserna i förordningen inom värdmedlemsstatens territorium. I ett sådant fall som avses i artikel 24.5 i förordningen om värdepapperscentraler ska Finansinspektionen ha rätt att besluta om sanktioner mot en värdepapperscentral som har auktoriserats i ett annat land inom EES än Sverige som tillhandahåller tjänster här i landet. Finansinspektionen ska då ha rätt att

förelägga värdepapperscentralen, vid vite om det krävs, att vidta en viss åtgärd för att komma till rätta med situationen eller upphöra med ett visst agerande,

besluta om en sanktionsavgift.

15

2015/16:FiU15 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Omständigheter att beakta vid valet mellan olika sanktioner

Vid valet av sanktion ska Finansinspektionen ta hänsyn till hur allvarlig överträdelsen är och hur länge den pågått. Särskild hänsyn ska tas till graden av ansvar för den som har begått överträdelsen och skador som uppstått för tredje man. Det ska finnas möjlighet för Finansinspektionen att avstå från ingripande under vissa omständigheter. Därutöver ska Finansinspektionen i förmildrande riktning beakta om den som är ansvarig för överträdelsen i väsentlig utsträckning genom ett aktivt samarbete har underlättat inspektionens utredning. Fi- nansinspektionen ska i försvårande riktning beakta om den som har begått överträdelsen tidigare har gjort sig skyldig till överträdelser. Vid denna bedömning ska särskild vikt fästas vid om överträdelserna är likartade och den tid som har gått mellan de olika överträdelserna. När sanktionsavgiftens storlek fastställs, ska särskild hänsyn tas till dessa omständigheter samt den finansiella ställningen hos den som har begått överträdelsen och om det går att fastställa den vinst som har gjorts till följd av regelöverträdelsen eller de kostnader som undvikits.

Beslut om sanktioner

Regeringen föreslår att Finansinspektionen, genom ett sanktionsföreläggande, ska pröva frågor om ingripanden mot ansvariga fysiska personer vid överträdelser från värdepapperscentralens eller det utsedda kreditinstitutets sida. Det anges i lag vilka uppgifter ett sådant föreläggande ska innehålla. Om ett sanktionsföreläggande inte har godkänts inom utsatt tid, får inspektionen ansöka hos allmän förvaltningsdomstol om att sanktion ska beslutas. En sådan ansökan ska göras hos den förvaltningsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av Finansinspektionens beslut om ingripande mot värdepapperscentralen eller kreditinstitutet för samma överträdelse. Prövningstillstånd ska krävas vid överklagande till kammarrätten.

Finansinspektionens beslut om ingripanden och sanktioner mot juridiska personer får enligt regeringens förslag överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd bör krävas vid överklagande till kammarrätten.

Preskription och verkställighet

En sanktion mot en fysisk person för en värdepapperscentrals eller ett utsett kreditinstituts överträdelser får beslutas bara om den som sanktionen riktas mot har delgetts sanktionsföreläggande inom två år från det att överträdelsen ägde rum. En sanktionsavgift ska betalas till Finansinspektionen inom 30 dagar efter det att beslutet om den har fått laga kraft eller sanktionsföreläggandet godkänts eller den längre tid som anges i beslutet eller föreläggandet. Finansinspektionens beslut om sanktionsavgift bör enligt regeringen verkställas enligt utsökningsbalkens bestämmelser. Om sanktionsavgiften inte betalas inom angiven tid, ska Finansinspektionen lämna den obetalda avgiften för indrivning enligt lagen om indrivning av statliga fordringar m.m. En sanktionsavgift

16

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 2015/16:FiU15

som har beslutats faller bort om den inte har verkställts inom fem år från det att beslutet fick laga kraft eller sanktionsföreläggandet godkändes.

Överklagande

Finansinspektionens beslut om sanktionsföreläggande får inte överklagas. Det finns enligt regeringen möjlighet enligt gällande rätt att undanröja ett godkänt sanktionsföreläggande enligt bestämmelserna om resning.

Kontoförande institut

Bakgrund

Kontoförande institut definieras i kontoföringslagen som den som av en central värdepappersförvarare har medgetts rätt att vidta registreringsåtgärder i ett avstämningsregister hos värdepappersförvararen. Det rör sig således om någon som får vidta vissa åtgärder som annars är förbehållna den centrala värdepappersförvararen själv. Tekniskt sett går det till så att det kontoförande institutet ges tillträde till VPC-systemet hos Euroclear Sweden AB genom en fjärranslutning.

Det är frivilligt för en central värdepappersförvarare att ge kontoförande institut denna rätt. Att lagstiftaren har lämnat öppet om centrala värdepappersförvarare ska anta kontoförande institut beror på att ett obligatorium när det gäller systemet med kontoförande institut skulle kunna begränsa konkurrensmöjligheterna och även innebära ett visst hinder för nya strukturer på området (prop. 1997/98:160 s. 114). Om den centrala värdepappersförvararen väljer att använda sig av kontoförande institut gäller dock vissa principer. Bland annat gäller då att var och en som uppfyller kraven i kontoföringslagen och från den centrala värdepapperscentralen ska antas som kontoförande institut.

Euroclear Sweden AB har valt att tillämpa bestämmelserna om kontoförande institut. Som exempel på sådana institut som bolaget har antagit kan nämnas de största bankerna i Sverige.

Värdepapperscentralers rätt att anta kontoförande institut

Regeringen anser att det är angeläget att behålla den möjlighet till delat ansvar mellan värdepapperscentraler och kontoförande institut som förordningen om värdepapperscentraler ger utrymme för. Ett system som erbjuder direktregistrering av värdepapper på konton i en värdepapperscentral leder till att det samlade antalet konton kan bli mycket stort. Enligt en uppgift från Euroclear Sweden AB uppgår antalet konton hos bolaget till ca 3,4 miljoner. Av det skälet har medlemsstater som tillämpar detta system för kontoföring av värdepapper funnit det ändamålsenligt att införa regler motsvarande de svenska reglerna för kontoförande institut, dvs. möjligheten för värdepapperscentralen att dela

17

2015/16:FiU15 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
  ansvaret för uppgifter som har samband med förande av individuella värde-
  papperskonton på den högsta nivån med någon annan. Det är enligt regeringen
  knappast rimligt att värdepapperscentralen ensam ska ansvara för alla kundre-
  lationer som blir resultatet av ett mycket stort antal kontohavare.
  Regeringen skriver att med tanke på behovet av bevara omvärldens förtro-
  ende för det svenska systemet för kontoföring av finansiella instrument är det
  motiverat att överväga de krav som gäller för att få vara deltagare i en värde-
  papperscentral. Regeringen anser att kretsen av juridiska personer som får an-
  tas som kontoförande institut bör begränsas i förhållande till det som gäller för
  centrala värdepappersförvarare i dag. Juridiska personer som inte står under
  tillsyn av Finansinspektionen eller utländska juridiska personer som i sina
  hemländer inte står under tillsyn som motsvarar den som Finansinspektionen
  utövar, ska enligt regeringen inte längre få antas. Centralbanker och offentliga
  institutioner som ägnar sig åt statsskuldsförvaltning ska dock få antas.
  Regler i förordningen som ska tillämpas på kontoförande institut
  Enligt förordningen om värdepapperscentraler ska medlemsstater som tillåter
  andra parter att utföra registreringar på konton i värdepapperscentraler i sin
  nationella rätt fastställa vilka krav, inklusive relevanta regler i förordningen,
  som ska gälla i sådana fall. För kontoförande institut gäller ett specifikt krav
  på att kreditinstitut och värdepappersbolag ska ha tillstånd att driva en värde-
  pappersrörelse. Detta är motiverat av verksamhetens natur eftersom registre-
  ringen på konton i värdepapperscentralen har ett nära samband med handeln
  på värdepappersmarknaden. I lagen om värdepappersmarknaden ställs krav på
  bl.a. en lämplighetsprövning av kundernas kunskaper och erfarenheter av fi-
  nansiella tjänster. Relevanta krav i förordningen torde därför enligt regeringen
  kunna begränsas till de krav på emissioners integritet som uppställs i förord-
  ningen. Detta innebär att en värdepapperscentral ska ha lämpliga regler och
  förfaranden som ska bidra till att säkerställa emissioners integritet. Enligt för-
  ordningen innebär detta bl.a. att en värdepapperscentral ska vidta avstäm-
  ningsåtgärder för att kontrollera att det antal värdepapper som utgör en emis-
  sion och som lämnats in till värdepapperscentralen är lika med summan av de
  värdepapper som har registrerats på värdepapperskonton. Regeringen föreslår
  att dessa krav även ska gälla för kontoförande institut.
  Tillsyn, sanktioner och uppgiftsskyldighet
  Regeringen skriver att mot bakgrund av förslaget om att juridiska personer
  som inte står under tillsyn av Finansinspektionen eller motsvarande utländsk
  myndighet inte längre ska få antas som kontoförande institut, kan det ifråga-
  sättas om det behövs någon ytterligare rätt för Finansinspektionen att begära
  uppgifter om verksamheten som kontoförande institut.
18  
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 2015/16:FiU15

Vidare skriver regeringen att även med tanke på Finansinspektionens befogenheter vad gäller tillsynsåtgärder och rätt att begära information som följer av annan lagstiftning på finansmarknadsområdet finns det skäl att föreskriva en uppgiftsskyldighet för de kontoförande instituten. Anledningen till det är framför allt att Finansinspektionen bör kunna kräva in uppgifter direkt t.ex. av ett utländskt företag som är kontoförande institut utan att kontakta en utländsk myndighet. Det är också enligt regeringen lämpligt att Finansinspektionens befogenheter när det gäller detta direkt framgår redan av kontoföringslagen.

Regeringen föreslår därför att kontoförande institut ska vara skyldiga att lämna Finansinspektionen de uppgifter inspektionen begär som rör verksamheten som kontoförande institut. Detta bör dock inte gälla myndigheter.

Förvaltarregistrering

Med förvaltare avses i kontoföringslagen en juridisk person som registreras som förvaltare av finansiella instrument för någon annans räkning. Bestämmelser om förvaltare har funnits i svensk rätt sedan lång tid. Förvaltare godkänns av den centrala värdepappersförvararen, och förhållanden mellan de två regleras av avtal.

År 1996 utvidgades möjligheten att vara förvaltare på gränsöverskridande basis. Då öppnades en möjlighet till kontoföring utomlands av finansiella instrument som var kontoförda hos en central svensk värdepappersförvarare. Detta kunde åstadkommas genom att det utländska institutet registrerades som förvaltare i det svenska systemet.

I de flesta medlemsstater saknas motsvarigheter till den modell som förekommer i Sverige och övriga Norden med individuella avstämningskonton (ägarkonton). Förvaltarregistrering är den enda formen för registrering som förekommer i medlemsstaterna utanför Norden. Det innebär att det i dessa fall inte finns något behov av en särskild reglering av förvaltarregistrering. Kraven på förvaltare framgår i stället indirekt av förordningen om värdepapperscentraler genom kraven på deltagare. För svensk del är situationen annorlunda, eftersom såväl ägarkonton som förvaltarkonton förekommer i stor utsträckning och bestämmelserna om rättsverkan av registrering skiljer sig åt när det gäller dessa typer av konton. Av dessa skäl finns det enligt regeringen anledning att även fortsättningsvis ha särskilda bestämmelser om förvaltare och förvaltarregistrering i svensk rätt.

Regeringen föreslår vidare att kretsen av juridiska personer som får vara förvaltare utvidgas till att omfatta fondbolag, förvaltningsbolag och AIF-för- valtare, kreditinstitut enligt tillsynsförordningen och motsvarande utländska företag samt Riksgäldskontoret och motsvarande utländska myndigheter.

19

2015/16:FiU15 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Avvecklingssystem och ändringarna i vissa EU-direktiv

Enligt lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden (avvecklingslagen) ska ett godkännande av ett avvecklingssystem återkallas av Finansinspektionen bl.a. om administratörens auktorisation som central värdepappersförvarare enligt kontoföringslagen har återkallats. Frågor om auktorisation av värdepapperscentraler regleras numera i förordningen om värdepapperscentraler, och därför bör enligt regeringen bestämmelserna anpassas efter detta.

Skatteförfarandet och ansvaret för kupongskatt

Ansvaret för kupongskatt

Regeringen föreslår att den centrala värdepappersförvararens ansvar för innehållande, redovisning och betalning av kupongskatt tas över av värdepapperscentraler.

Ansvaret för kupongskatt i fråga om utdelning på aktier i avstämningsbolag som inte är förvaltarregistrerade bör ligga på bolaget, om bolaget inte har gett i uppdrag åt

en värdepapperscentral som hör hemma i Sverige eller en värdepapperscentral som hör hemma i en annan stat inom EES och som bedriver verksamhet från ett fast driftställe här att sända ut utdelningen eller

en värdepapperscentral som hör hemma i en annan stat inom EES och som inte bedriver verksamhet från ett fast driftställe här att sända ut utdelningen och värdepapperscentralen för bolaget har lämnat in ett åtagande till Skatteverket om att ansvara för kupongskatt.

I dessa fall ska värdepapperscentralen ansvara för hanteringen av kupongskatten.

Skatteförfarandet

Regeringen föreslår att en värdepapperscentral som hör hemma i en annan stat inom EES ska lämna in ett åtagande till Skatteverket om att lämna kontrolluppgifter. Detta ska gälla om värdepapperscentralen kommer att tillgodoräkna eller betala ut ränta, utdelning eller annan avkastning, kommer att betala ut ersättning vid avyttring genom inlösen eller kommer att vidta någon annan åtgärd som medför skyldighet att lämna en kontrolluppgift.

Regeringen föreslår också följdändringar i skatteförfarandelagen, lagen om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avta- let och lagen om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton.

20

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 2015/16:FiU15

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2016.

Vidare föreslår regeringen särskilda övergångsbestämmelser bl.a. för de centrala värdepappersförvarare som vid ikraftträdandet har auktorisation enligt nuvarande bestämmelser.

Förslagens konsekvenser

Nuvarande bestämmelser i lag om att aktier i ett avstämningsbolag ska registreras i ett avstämningsregister, med vilken menas ett svenskt sådant register, måste upphävas eftersom sådana bestämmelser strider mot förordningen. Det innebär att den svenska värdepapperscentralen kan komma att exponeras för gränsöverskridande konkurrens. Konsekvenserna för Euroclear Sweden AB begränsas i någon mån genom att den värdepapperscentralen föreslås behålla möjligheten att erbjuda tjänster till svenska emittenter på oförändrade villkor.

Eftersom reglerna om kontoförande institut i kontoföringslagen föreslås kvarstå kan Euroclear Sweden AB fortsätta att erbjuda individuellt separerade konton utan att behöva bära ensamt ansvar för det stora antalet kundrelationer som blir resultatet av individuella konton på den högsta nivån. Värdepapperscentralen är därmed oförhindrad att fortsätta använda det kontosystem som redan finns och att tillhandahålla anknutna tjänster på denna grund.

Förordningen om värdepapperscentraler inför en rätt för emittenter att låta registrera värdepapper som handlas på en reglerad marknad eller en annan handelsplats hos vilken värdepapperscentral som helst som är etablerad inom EES. Regeringen skriver att en sådan rätt inte kan vara till nackdel för emittenter, eftersom de alltid kan välja att avstå från möjligheten. Förslagen i propositionen innebär att villkoren i kontoföringslagen för att utnyttja den svenska värdepapperscentralens (Euroclear Sweden AB) tjänster behålls oförändrade. Regeringen skriver att det innebär att avstämningsbolag åtminstone inte är förhindrade att utnyttja de tjänster som tillhandahålls av Euroclear Sweden AB på oförändrade villkor.

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser att förslagen i den aktuella propositionen på ett ändamålsenligt sätt undanröjer eventuella konflikter eller oklarheter mellan förordningen om värdepapperscentraler och svensk rätt.

Utskottet föreslår också vissa ändringar i regeringens lagförslag för att beakta lagen (2015:865) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979), lagen om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion, lagen om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål, lagen om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter och lagen om ändring i lagen

21

2015/16:FiU15 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
  (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmark-
  naderna.
  Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag med de ovan
  angivna ändringarna jämte ett lagförslag som utskottet lämnat.

22

2015/16:FiU15

Särskilt yttrande

Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

(V)

Ulla Andersson (V) anför:

Regeringen föreslår att ett beslut om sanktion för en överträdelse enligt förordningen bör få meddelas bara om den berörda personen inom två år från det att överträdelsen ägde rum har delgetts ett sanktionsföreläggande. Jag anser att preskriptionstiden för när Finansinspektionen ska kunna ta ut sanktionsavgift borde ha varit längre.

23

2015/16:FiU15

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2015/16:10 Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i föräldrabalken.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utsökningsbalken.

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva.

4.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624).

5.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979).

6.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

7.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

8.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker.

9.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion.

10.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

11.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd.

12.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden.

13.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag.

14.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål.

15.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument.

16.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

24

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE FÖRSLAG BILAGA 1 2015/16:FiU15

17.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter.

18.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551).

19.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

20.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

21.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2011:900) om dödande av förkommen handling.

22.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

23.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna.

24.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet.

25.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2015:000) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton.

25

2015/16:FiU15

BILAGA 2

Regeringens lagförslag

26

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:FiU15
BILAGA 2  

27

2015/16:FiU15 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

28

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:FiU15
BILAGA 2  

29

2015/16:FiU15 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

30

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:FiU15
BILAGA 2  

31

2015/16:FiU15 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

32

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:FiU15
BILAGA 2  

33

2015/16:FiU15 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

34

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:FiU15
BILAGA 2  

35

2015/16:FiU15 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

36

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:FiU15
BILAGA 2  

37

2015/16:FiU15 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

38

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:FiU15
BILAGA 2  

39

2015/16:FiU15 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

40

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:FiU15
BILAGA 2  

41

2015/16:FiU15 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

42

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:FiU15
BILAGA 2  

43

2015/16:FiU15 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

44

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:FiU15
BILAGA 2  

45

2015/16:FiU15 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

46

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:FiU15
BILAGA 2  

47

2015/16:FiU15 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

48

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:FiU15
BILAGA 2  

49

2015/16:FiU15 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

50

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:FiU15
BILAGA 2  

51

2015/16:FiU15 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

52

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:FiU15
BILAGA 2  

53

2015/16:FiU15 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

54

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:FiU15
BILAGA 2  

55

2015/16:FiU15 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

56

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:FiU15
BILAGA 2  

57

2015/16:FiU15 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

58

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:FiU15
BILAGA 2  

59

2015/16:FiU15 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

60

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:FiU15
BILAGA 2  

61

2015/16:FiU15 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

62

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:FiU15
BILAGA 2  

63

2015/16:FiU15 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

64

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:FiU15
BILAGA 2  

65

2015/16:FiU15 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

66

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:FiU15
BILAGA 2  

67

2015/16:FiU15 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

68

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:FiU15
BILAGA 2  

69

2015/16:FiU15 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

70

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:FiU15
BILAGA 2  

71

2015/16:FiU15 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

72

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:FiU15
BILAGA 2  

73

2015/16:FiU15 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

74

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:FiU15
BILAGA 2  

75

2015/16:FiU15 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

76

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:FiU15
BILAGA 2  

77

2015/16:FiU15 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

78

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:FiU15
BILAGA 2  

79

2015/16:FiU15 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

80

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:FiU15
BILAGA 2  

81

2015/16:FiU15 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

82

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:FiU15
BILAGA 2  

83

2015/16:FiU15 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

84

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:FiU15
BILAGA 2  

85

2015/16:FiU15 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

86

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:FiU15
BILAGA 2  

87

2015/16:FiU15 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

88

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:FiU15
BILAGA 2  

89

2015/16:FiU15 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

90

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:FiU15
BILAGA 2  

91

2015/16:FiU15 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

92

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:FiU15
BILAGA 2  

93

2015/16:FiU15 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

94

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:FiU15
BILAGA 2  

95

2015/16:FiU15 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

96

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:FiU15
BILAGA 2  

97

2015/16:FiU15 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

98

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:FiU15
BILAGA 2  

99

2015/16:FiU15 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

100

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:FiU15
BILAGA 2  

101

2015/16:FiU15 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

102

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:FiU15
BILAGA 2  

103

2015/16:FiU15 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

104

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:FiU15
BILAGA 2  

105

2015/16:FiU15 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

106

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:FiU15
BILAGA 2  

107

2015/16:FiU15 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

108

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:FiU15
BILAGA 2  

109

2015/16:FiU15 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

110

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:FiU15
BILAGA 2  

111

2015/16:FiU15 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

112

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:FiU15
BILAGA 2  

113

2015/16:FiU15 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

114

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:FiU15
BILAGA 2  

115

2015/16:FiU15 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

116

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:FiU15
BILAGA 2  

117

2015/16:FiU15 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

118

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:FiU15
BILAGA 2  

119

2015/16:FiU15 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

120

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:FiU15
BILAGA 2  

121

2015/16:FiU15 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

122

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:FiU15
BILAGA 2  

123

2015/16:FiU15 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

124

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:FiU15
BILAGA 2  

125

2015/16:FiU15 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

126

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:FiU15
BILAGA 2  

127

2015/16:FiU15 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

128

2015/16:FiU15

BILAGA 3

Utskottets lagförslag

129

2015/16:FiU15 BILAGA 3 UTSKOTTETS LAGFÖRSLAG

130

UTSKOTTETS LAGFÖRSLAG BILAGA 3 2015/16:FiU15

131

2015/16:FiU15 BILAGA 3 UTSKOTTETS LAGFÖRSLAG

132

UTSKOTTETS LAGFÖRSLAG BILAGA 3 2015/16:FiU15
Tryck: Elanders, Vällingby 2016 133