Civilutskottets betänkande 2015/16:CU6

Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav för utvinningsindustrin

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2015/16:3 Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav för utvinningsindustrin samt en motion som väckts med anledning av propositionen.

I propositionen föreslår regeringen ändringar i årsredovisningslagen m.fl. lagar som bl.a. gör det enklare för mindre företag att redovisa. I propositionen lämnas även förslag till en ny lag om rapportering av betalningar till myndigheter från större företag verksamma i utvinningsindustrin eller inom avverkning av naturskog. Den ökade öppenheten kring betalningarna ska bl.a. bidra till att motverka korruption. Förslagen bygger på ett EU-direktiv.

Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2016. Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag.

Med anledning av motionen föreslår utskottet ett tillkännagivande till regeringen. Utskottet föreslår att riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om kategoriindelning av företag i årsredovisningslagen och tillkännager detta för regeringen. Ställningstagandet innebär ett bifall till motionen.

1

2015/16:CU6

Innehållsförteckning  
Utskottets förslag till riksdagsbeslut............................................................... 3
Redogörelse för ärendet.................................................................................. 5
Utskottets överväganden................................................................................. 6
Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav för  
utvinningsindustrin....................................................................................... 6
Bilaga 1  
Förteckning över behandlade förslag............................................................ 12
Propositionen ............................................................................................ 12
Följdmotionen........................................................................................... 13
Bilaga 2  
Regeringens lagförslag ................................................................................. 14

2

2015/16:CU6

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav för utvinningsindustrin

Riksdagen

a) antar regeringens förslag till

1.lag om rapportering av betalningar till myndigheter,

2.lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),

3.lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),

4.lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,

5.lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220),

6.lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,

7.lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföre-

tag,

8.lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,

9.lag om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet,

10.lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078),

11.lag om ändring i revisionslagen (1999:1079),

12.lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

13.lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),

14.lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat,

15.lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043),

b)ställer sig bakom det som utskottet anför om kategoriindelning av företag i årsredovisningslagen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:3 punkterna 1–15 och motion

2015/16:3253 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkandena 1 och 2.

3

2015/16:CU6 UTSKOTTETS FÖRSLAG TILL RIKSDAGSBESLUT
  Stockholm den 5 november 2015
  På civilutskottets vägnar
  Caroline Szyber
  Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Caroline Szyber (KD), Hillevi
  Larsson (S), Ewa Thalén Finné (M), Jessika Roswall (M), Lars Eriksson (S),
  Roger Hedlund (SD), Carl-Oskar Bohlin (M), Eva Sonidsson (S), Ola
  Johansson (C), Emma Hult (MP), Thomas Finnborg (M), Leif Nysmed (S),
  Mikael Eskilandersson (SD), Robert Hannah (FP), Johanna Haraldsson (S),
  Lotta Johnsson Fornarve (V) och Eva Lindh (S).

4

2015/16:CU6

Redogörelse för ärendet

Den 26 juni 2013 antog Europaparlamentet och rådet ett direktiv om årsredovisning och koncernredovisning samt om rapportering av betalningar till regeringar från företag som är verksamma inom utvinningsindustrin (nedan benämnt redovisningsdirektivet). Direktivet ersätter det fjärde respektive det sjunde bolagsrättsliga direktivet om årsredovisning respektive koncernredovisning.

Regeringen beslutade den 13 december 2012 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att i ett delbetänkande lämna förslag till åtgärder som är nödvändiga för att genomföra direktivet (dir. 2012:126). I uppdraget ingick även att i ett slutbetänkande föreslå de ytterligare förenklingar av redovisningslagstiftningen som kan göras. Utredningen tog namnet Redovisningsutredningen (Ju 2013:01). I april 2014 överlämnade utredningen delbetänkandet Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22). Betänkandet har remissbehandlats.

I den nu aktuella propositionen behandlas de förslag som läggs fram i betänkandet. Vidare föreslås vissa ändringar av rättelsekaraktär i 7 kap. 3 a § bokföringslagen (1999:1078) och 22 kap. 27 § aktiebolagslagen (2005:551).

Lagrådet har yttrat sig över lagförslagen.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1 och lagförslagen i bilaga 2.

En motion har väckts med anledning av propositionen. Motionsförslaget finns i bilaga 1.

5

2015/16:CU6

Utskottets överväganden

Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav för utvinningsindustrin

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag och ställer sig bakom det som utskottet anför om en kategoriindelning av företag i årsredovisningslagen och tillkännager detta för regeringen.

Bakgrund

Svenska lagregler om offentlig redovisning finns framför allt i årsredovisningslagen (1995:1554), lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Årsredovisningslagen ska tillämpas av i stort sett samtliga företag som är skyldiga att upprätta en årsredovisning. Så kallade finansiella företag ska i stället tillämpa de särskilda årsredovisningslagarna, som dock till stora delar överensstämmer med årsredovisningslagen.

Företagens offentliga redovisning består i huvudsak av årsredovisning och koncernredovisning.

De svenska reglerna om årsredovisning och koncernredovisning grundar sig till stor del på EU:s redovisningsdirektiv, det fjärde bolagsrättsliga direktivet och det sjunde bolagsrättsliga direktivet.

Årsredovisningslagen delar i dag in företagen i två kategorier: större respektive mindre företag. Ett företag är enligt 1 kap. 3 § första stycket 4 större om det har andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES eller om det uppfyller mer än ett av följande villkor:

a)medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

b)företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,

c)företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

Mindre företag är sådana som inte är större företag (1 kap. 3 § första stycket 5).

Vilken kategori ett företag tillhör har betydelse för vilka bestämmelser i lagen som det ska tillämpa, t.ex. i fråga om tilläggsupplysningar, möjligheten att använda sig av förkortad balans- och resultaträkning samt skyldigheten att upprätta en kassaflödesanalys.

6

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 2015/16:CU6

Det nya redovisningsdirektivet från 2013 är ett led i EU:s strävan att förenkla regelverken för företag som verkar inom EU, framför allt för små företag. Tillämpningsområdet sammanfaller väsentligen med tillämpningsområdet för det fjärde och det sjunde bolagsrättsliga direktivet.

I en del avseenden är bestämmelserna i redovisningsdirektivet nya eller förändrade i förhållande till det som tidigare har gällt. Detta gäller i synnerhet kraven på små företags redovisning.

En viktig förändring är redovisningsdirektivets uppdelning av företagen i fyra storlekskategorier (mikroföretag, små företag, medelstora företag och stora företag). Det innehåller också en särskild definition av företag av allmänt intresse. Direktivet anger tydliga gränsvärden som bestämmer vad som är små, medelstora och stora företag. Indelningen av företagen i kategorier av olika slag har dessutom fått ökad betydelse.

Direktivet innehåller också ett helt nytt regelverk om rapportering av betalningar till regeringar från företag som är verksamma i utvinningsindustrin eller inom avverkning av naturskog.

Som framgått ovan beslutade regeringen den 13 december 2012 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att lämna förslag till de lagbestämmelser som krävs för att genomföra redovisningsdirektivet i svensk rätt (dir. 2012:126). I uppdraget ingick att i ett första steg föreslå de ändringar som är nödvändiga och kan genomföras inom den tid som står till förfogande. I uppdraget ingick därutöver att i ett andra steg föreslå de ytterligare förenklingar som kan göras. Utredningen antog namnet Redovisningsutredningen. I april 2014 avlämnade utredningen delbetänkandet Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22). I propositionen behandlas de förslag som läggs fram i delbetänkandet.

Propositionen

Regeringen anför att den administrativa bördan av redovisningskraven är betungande. På senare år har flera reformer genomförts för att minska företagens administrativa börda, på detta område senast genom avskaffandet av vissa krav på upplysningar i års- och koncernredovisningen, se proposition 2009/10:235. Utgångspunkten har varit att upplysningskraven inte ska gå längre än vad som är nödvändigt för att trygga utomstående intressenters – t.ex. investerares, borgenärers och anställdas – behov av information för att kunna bedöma företagens ekonomiska förhållanden och utvecklingsmöjligheter. Det finns enligt regeringen ett fortsatt behov av att pröva möjligheterna att göra ytterligare lättnader, särskilt sådana som är inriktade mot mindre företag.

I propositionen föreslår regeringen att det införs en möjlighet att beräkna gränsvärdena för en koncern utan att det görs elimineringar mellan koncernföretagen. Även i övrigt anpassas reglerna om elimineringar vid beräkningen av en koncerns storlek till direktivets krav. Regeringen gör bedömningen att den nuvarande indelningen av företag och koncerner i kategorierna mindre och större bör behållas.

7

2015/16:CU6 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
  I propositionen redovisar regeringen att det nya redovisningsdirektivet, i
  likhet med det fjärde bolagsrättsliga direktivet, delar in företagen i kategori-
  erna små, medelstora och stora företag. De gränsvärden som används för att
  skilja mellan små och medelstora företag är en balansomslutning på 4 miljoner
  euro, en nettoomsättning på 8 miljoner euro och ett genomsnittligt antal an-
  ställda under räkenskapsåret på 50. Medlemsstaterna får fastställa gränsvärden
  som överstiger de angivna gränsbeloppen. De får dock inte sättas högre än
  6 miljoner euro för balansomslutningen och 12 miljoner euro för nettoomsätt-
  ningen. Gränsvärdena som avgör om ett företag är medelstort eller stort är en-
  ligt direktivet en balansomslutning på 20 miljoner euro, en nettoomsättning på
  40 miljoner euro och ett genomsnittligt antal anställda under räkenskapsåret
  på 250 personer. Här finns emellertid inte samma möjlighet för medlemssta-
  terna att fastställa högre gränsvärden.
  Utöver dessa kategorier innehåller direktivet bestämmelser om ytterligare
  förenklingar för s.k. mikroföretag. Dessa bestämmelser är frivilliga för med-
  lemsstaterna att införa och behandlas i Redovisningsutredningens slutbetän-
  kande En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:8), som för närva-
  rande bereds i Regeringskansliet.
  Redovisningsutredningen föreslog att företag och koncerner ska delas in i
  tre kategorier – små, medelstora och stora – och att den tekniska beräkningen
  av de gränsvärden som bestämmer storlekskategorierna justeras.
  Regeringen anför att utredningens förslag att införa kategorin medelstora
  företag görs med anledning av den tydligare indelningen i företagskategorier,
  de redovisningskrav som ställs inom de olika kategorierna och de därmed föl-
  jande möjligheterna till förenklingar. Många remissinstanser invänder dock
  mot dessa skäl. Skatteverket framhåller att det rör sig om förhållandevis få
  uppgiftskrav som enligt utredningens förslag skiljer sig åt mellan kategorierna
  medelstora företag och stora företag, samt att den nya kategorin enligt den
  statistik som presenteras i betänkandet endast omfattar knappt 2 procent av
  antalet aktiva företag. Bokföringsnämnden anser att skillnaden i informations-
  krav inte motiverar den ökade komplexitet som lagstiftningen får genom infö-
  randet av fler storlekskategorier och pekar på att det är ett begränsat antal fö-
  retag som skulle ingå i kategorin medelstora företag. Enligt Bolagsverket finns
  det en risk att ett för stort antal kategorier av företag kan motverka det förenk-
  lingsarbete som tidigare har gjorts i den svenska redovisningslagstiftningen.
  I propositionen konstaterar regeringen att den möjlighet till indelning av
  företag i tre kategorier som utredningen föreslår var möjlig redan enligt de
  tidigare redovisningsdirektiven. När dagens ordning infördes övervägde den
  dåvarande regeringen hur många kategorier av företag som borde finnas och
  ifrågasatte behovet av tre kategorier. I stället föreslogs en indelning i två kate-
  gorier, mindre och större företag (prop. 2005/06:116 s. 83). Det nya direktivet
  ger enligt regeringen inte anledning att nu göra en annan bedömning. Även om
  indelningen i företagskategorier har blivit tydligare i det nya direktivet är det
  fortfarande små materiella skillnader på de informationskrav som direktivet
  ställer på kategorierna medelstora företag respektive stora företag. Därtill
8  
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 2015/16:CU6

kommer att det är få svenska företag som skulle tillhöra kategorierna medelstora företag respektive stora företag. Den förenkling det skulle kunna innebära att införa en ytterligare kategori kan sammantaget inte anses uppväga den ökade komplexitet som såväl lagstiftningen som den kompletterande normgivningen skulle få. Det bör därför inte införas någon ytterligare kategori bland de större företagen. Motsvarande bedömning görs i fråga om kategorin medelstora koncerner.

Vidare föreslår regeringen att definitionen av större företag anpassas till direktivets definition av noterade företag. Regeringen gör bedömningen att företag av allmänt intresse inte bör införas som en särskild kategori.

Regeringen anför att eftersom det är mycket liten skillnad på vilka krav som ställs på stora företag och företag av allmänt intresse framstår behovet av att införa ytterligare en kategori företag i regelverket som ytterst begränsat. För att inte komplicera lagstiftningens struktur i onödan bör en sådan lösning undvikas. För att uppnå överensstämmelse med direktivets regler om företag av allmänt intresse räcker det med att göra vissa justeringar.

Regeringens förslag i övrigt innebär att kraven på upplysningar i noter ges en tydligare struktur och begränsas för mindre företag. Det tydliggörs vad som avses med ägarintresse, intresseföretag och gemensamt styrda företag. Principen att information som inte är väsentlig kan utelämnas föreslås komma till uttryck som en generell regel.

I propositionen lämnas även förslag till en ny lag om rapportering av betalningar till myndigheter från större företag som är verksamma i utvinningsindustrin eller inom avverkning av naturskog. Den ökade öppenheten kring betalningarna ska bl.a. bidra till att motverka korruption. Den nya lagen bör ange vilka företag som omfattas av rapporteringskravet. Den bör också ange under vilka förutsättningar en rapport ska upprättas och vad den ska innehålla. Vi- dare bör lagen innehålla bestämmelser om hur rapporten ska offentliggöras och vad som gäller om den inte upprättas och offentliggörs i rätt tid.

Regeringen anför att frågan om hur rapporteringskravet genomförs är fristående från frågan om hur kravet på s.k. hållbarhetsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/95/EU genomförs i svensk rätt och att den frågan bereds i ett annat lagstiftningsärende.

Enligt den nya lagen ska företagen årligen rapportera betalningar som överstiger 860 000 kronor. Ett moderföretag ska som huvudregel lämna en sammanställd rapport som omfattar hela koncernen. Om ett företag redan lämnar en rapport enligt likvärdiga tredjelandsbestämmelser, ska det vara undantaget från rapporteringskravet.

Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Motionen

I motion 2015/16:3253 anför Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) att propositionen inte innehåller några förslag när det gäller frågan om att kategorin stora företag eller kategorin företag av allmänt intresse införs i den svenska

9

2015/16:CU6 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
  redovisningslagstiftningen. I stället behålls de nuvarande kategorierna större
  företag och mindre företag i princip oförändrade. Eftersom en allt högre andel
  redovisningskrav på företag har sin grund i EU anser motionärerna att det blir
  problematiskt om svensk lagstiftning har en indelning av företag som skiljer
  sig från många andra länder på ett sätt som innebär att svenskt näringsliv totalt
  sett framöver får redovisningskrav som omfattar fler företag än våra konkur-
  rentländer. Enligt motionärerna kommer frågan om att införa ytterligare kate-
  gorier av företag att få betydelse för en rad frågor där regeringen inom en snar
  framtid förväntas komma med förslag till riksdagen, t.ex. frågan om hållbar-
  hetsrapportering. Motionärerna begär därför ett tillkännagivande om införande
  av ytterligare kategorier av företag och om justeringar av de gränsvärden som
  används för att skilja olika kategorier av företag åt (yrkandena 1 och 2).

Pågående arbete

I februari 2015 avlämnade Redovisningsutredningen sitt slutbetänkande En översyn av redovisningslagarna (SOU 2015:8). I betänkandet föreslår utredningen bl.a. att det i redovisningslagstiftningen införs en ny företagskategori, mikroföretag. Betänkandet bereds inom Regeringskansliet.

Inom Regeringskansliet har man tagit fram departementspromemorian Fö- retagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy (Ds 2014:45). I promemorian föreslås bl.a. att alla stora företag, företag av allmänt intresse och sådana moderföretag i stora koncerner ska upprätta en hållbarhetsrapport med icke-finansiella upplysningar. Vidare föreslås att vissa noterade bolag i sin bolagsstyrningsrapport ska upplysa om den mångfaldspolicy som tillämpas i fråga om styrelsen. Promemorian bereds inom Regeringskansliet.

Utskottets ställningstagande

I propositionen föreslår regeringen lagändringar som bl.a. gör det enklare för mindre företag att redovisa. Vidare gör regeringen bedömningen att den nuvarande indelningen av företag och koncerner i kategorierna mindre och större företag bör behållas samt att företag av allmänt intresse inte bör införas som en särskild kategori.

Utskottet anser att det i vart fall inte nu i detta lagstiftningsärende finns anledning att göra någon annan bedömning än att den nuvarande indelningen av företag och koncerner i kategorierna mindre och större bör behållas. Av de skäl som anförs i propositionen anser därför utskottet att riksdagen bör anta regeringens lagförslag.

Utskottet övergår nu till att behandla motionen som innehåller förslag om tillkännagivanden.

Som regeringen konstaterar i propositionen är den administrativa bördan av redovisningskraven betungande. Utskottet har inte någon annan uppfattning än motionärerna vad gäller att det fortsatt finns ett behov av att pröva möjligheterna att göra ytterligare lättnader, särskilt sådana som är inriktade mot

10

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 2015/16:CU6

mindre företag. Utskottet anser därför att regeringen, i samband med att den lägger fram förslag till riksdagen med anledning av Redovisningsutredningens återstående förslag och förslagen i departementspromemorian (Ds 2014:45), ska återkomma med förslag som i fråga om kategoriindelning av företag i årsredovisningslagen utgår från ambitionen att minska företagens regelbörda. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och tillkännage för regeringen. Ställningstagandet innebär ett bifall till motionen.

11

2015/16:CU6

BILAGA 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2015/16:3 Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav för utvinningsindustrin:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om rapportering av betalningar till myndigheter.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554).

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i sparbankslagen (1987:619).

4.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

5.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220).

6.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

7.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

8.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker.

9.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet.

10.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078).

11.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i revisionslagen (1999:1079).

12.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

13.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551).

14.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat.

15.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043).

12

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE FÖRSLAG BILAGA 1 2015/16:CU6

Följdmotionen

2015/16:3253 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP):

1.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om införande av ytterligare en kategori av företag och koncerner och tillkännager detta för regeringen.

2.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om justering av definitionerna som bestämmer storlekskategorierna på företagen och tillkännager detta för regeringen.

13

2015/16:CU6

BILAGA 2

Regeringens lagförslag

14

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:CU6

15

2015/16:CU6 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

16

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:CU6

17

2015/16:CU6 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

18

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:CU6

19

2015/16:CU6 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

20

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:CU6

21

2015/16:CU6 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

22

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:CU6

23

2015/16:CU6 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

24

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:CU6

25

2015/16:CU6 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

26

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:CU6

27

2015/16:CU6 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

28

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:CU6

29

2015/16:CU6 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

30

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:CU6

31

2015/16:CU6 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

32

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:CU6

33

2015/16:CU6 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

34

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:CU6

35

2015/16:CU6 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

36

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:CU6

37

2015/16:CU6 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

38

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:CU6

39

2015/16:CU6 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

40

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:CU6

41

2015/16:CU6 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

42

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:CU6

43

2015/16:CU6 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

44

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:CU6

45

2015/16:CU6 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

46

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:CU6

47

2015/16:CU6 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

48

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:CU6

49

2015/16:CU6 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

50

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:CU6

51

2015/16:CU6 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

52

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:CU6

53

2015/16:CU6 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

54

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:CU6

55

2015/16:CU6 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

56

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:CU6

57

2015/16:CU6 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

58

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:CU6

59

2015/16:CU6 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

60

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:CU6

61

2015/16:CU6 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

62

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:CU6

63

2015/16:CU6 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

64

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:CU6

65

2015/16:CU6 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

66

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:CU6

67

2015/16:CU6 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

68

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:CU6

69

2015/16:CU6 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

70

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:CU6

71

2015/16:CU6 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

72

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:CU6

73

2015/16:CU6 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

74

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:CU6

75

2015/16:CU6 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

76

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:CU6

77

2015/16:CU6 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

78

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:CU6

79

2015/16:CU6 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

80

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:CU6

81

2015/16:CU6 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

82

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:CU6

83

2015/16:CU6 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

84

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:CU6

85

2015/16:CU6 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

86

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:CU6

87

2015/16:CU6 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

88

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:CU6

89

2015/16:CU6 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

90

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:CU6

91

2015/16:CU6 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

92

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:CU6

93

2015/16:CU6 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

94

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:CU6

95

2015/16:CU6 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

96

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:CU6

97

2015/16:CU6 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

98

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:CU6

99

2015/16:CU6 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

100

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:CU6

101

2015/16:CU6 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

102

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:CU6

103

2015/16:CU6 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

104

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:CU6

105

2015/16:CU6 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

106

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:CU6

107

2015/16:CU6 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

108

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:CU6

109

2015/16:CU6 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

110

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:CU6

111

2015/16:CU6 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

112

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:CU6

113

2015/16:CU6 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

114

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:CU6

115

2015/16:CU6 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

116

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:CU6

117

2015/16:CU6 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

118

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:CU6

119

2015/16:CU6 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

120

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:CU6

121

2015/16:CU6 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

122

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:CU6

123

2015/16:CU6 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

124

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:CU6

125

2015/16:CU6 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

126

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:CU6

127

2015/16:CU6 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

128

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:CU6

129

2015/16:CU6 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

130

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:CU6

131

2015/16:CU6 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

132

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:CU6
Tryck: Elanders, Vällingby 2015 133