Civilutskottets betänkande

2015/16:CU11

 

Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Sammanfattning

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till en ändring i marknadsföringslagen.

Lagändringen innebär att reglerna om aggressiv marknadsföring förtydligas i syfte att åstadkomma överensstämmelse mellan den svenska regleringen och EU-direktivet om otillbörliga affärsmetoder.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 mars 2016.

Behandlade förslag

Proposition 2015/16:46 Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Utskottets överväganden

Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:46.

Stockholm den 19 januari 2016

På civilutskottets vägnar

Caroline Szyber

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Caroline Szyber (KD), Johan Löfstrand (S), Ewa Thalén Finné (M), Hillevi Larsson (S), Jessika Roswall (M), Lars Eriksson (S), Roger Hedlund (SD), Carl-Oskar Bohlin (M), Eva Sonidsson (S), Emma Hult (MP), Thomas Finnborg (M), Leif Nysmed (S), Mikael Eskilandersson (SD), Robert Hannah (L), Johanna Haraldsson (S), Solveig Zander (C) och Lotta Johnsson Fornarve (V).

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG, nedan kallat direktivet om otillbörliga affärsmetoder, genomfördes i svensk rätt genom en ny marknadsföringslag och vissa ändringar i andra författningar på det marknadsrättsliga området (prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:22). Marknadsföringslagen och lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2008.

Europeiska kommissionen har i en formell underrättelse den 26 september 2014 gjort gällande att den nuvarande lydelsen av den svenska regleringen i vissa avseenden är oförenlig med direktivet om otillbörliga affärsmetoder och att Sverige därmed inte fullgjort sin skyldighet enligt unionsrätten att genomföra direktivet i svensk rätt. Kommissionen har anfört bl.a. att samtliga kriterier i direktivets artikel 9 om trakasseri, tvång och otillbörlig påverkan bör införlivas i lagstiftningen för att säkerställa rättslig säkerhet och tydlighet, särskilt för utländska näringsidkare som riktar sin verksamhet mot den svenska marknaden.

Regeringen har i sitt svar till kommissionen den 26 november 2014 uppgett att det finns ett värde i att förtydliga den svenska lagstiftningen och att regeringen därför avser att se över genomförandet av direktivet såvitt avser aggressiv marknadsföring (dnr Fi2015/00041/KO).

Mot denna bakgrund togs det inom Regeringskansliet initiativ till en översyn av de svenska reglerna om aggressiv marknadsföring för att säkerställa ett korrekt genomförande av direktivet om otillbörliga affärsmetoder och i Finansdepartementet utarbetades en promemoria, Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring, med förslag till vissa ändringar i marknadsföringslagen. Promemorian har remissbehandlats.

Lagrådet har yttrat sig över lagförslaget.

Propositionens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1 och lagförslaget i bilaga 2.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

Utskottets överväganden

Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag till en ändring av reglerna om aggressiv marknadsföring i marknadsföringslagen.

 

Propositionen

I propositionen lämnas förslag till en ändring i marknadsföringslagen (2008:486) som avser reglerna om aggressiv marknadsföring. Syftet är att åstadkomma överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG (direktivet om otillbörliga affärsmetoder). Ändringen innebär ett förtydligande genom att de omständigheter som enligt direktivet ska beaktas vid bedömningen av om en affärsmetod innebär trakasseri, tvång, fysiskt våld eller otillbörlig påverkan tas in i lagtext.

Lagändringen är avsedd att träda i kraft den 1 mars 2016.

Pågående arbete

I en promemoria som har utarbetats inom Regeringskansliet föreslås att de förbud och ålägganden som Konsumentombudsmannen får besluta om enligt marknadsföringslagen och lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden (1994:1512) inte längre ska vara beroende av näringsidkarens godkännande (Ds 2015:45). Vidare föreslås att Konsumentombudsmannen ges möjlighet att bestämma att sådana beslut ska gälla omedelbart. Promemorian har remissbehandlats och en proposition är aviserad till februari 2016.

Utskottets ställningstagande

Utskottet ser positivt på den föreslagna ändringen av marknadsföringslagen som gör det tydligare för näringsidkaren vilka ageranden som inte är tillåtna. Det har inte väckts någon motion med anledning av propositionen. Utskottet anser att riksdagen av de skäl som anförs i propositionen bör anta det framlagda lagförslaget.

Som framgått ovan pågår ett arbete med att ta fram ett lagförslag som innebär att Konsumentombudsmannen under vissa förutsättningar direkt kommer att kunna förbjuda en näringsidkare att fortsätta med t.ex. en reklamkampanj som rör krediter. Enligt utskottets mening är det pågående arbetet angeläget.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2015/16:46 Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486).

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag