Skatteutskottets betänkande 2014/15:SkU13

Genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra Fatca

Sammanfattning

I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag i proposition 2014/15:41 Genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra Fatca (Fatca-avtalet). Fatca är den amerikanska lagstiftning (Foreign Account Tax Compliance Act) som antogs av den amerikanska kongressen i mars 2010.

De skyldigheter som följer av avtalet kan delas in i tre huvudsakliga delar. För Sveriges del är det fråga om skyldigheter för rapporteringsskyldiga finansiella institut när det gäller identifiering av finansiella konton som innehas av amerikanska personer, skyldigheter för rapporteringsskyldiga finansiella institut att lämna uppgifter till Skatteverket om de konton som identifierats och skyldigheter för Skatteverket att överföra information till den amerikanska federala skattemyndigheten.

I propositionen föreslås en ny lag om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av Fatca-avtalet. Ändringar föreslås även i skatteförfarandelagen (2011:1244) för att genomföra de finansiella institutens skyldigheter att lämna uppgifter om identifierade konton till Skatteverket. Vidare föreslås en ny lag om ett utbyte av upplysningar med anledning av Fatca-avtalet. Slutligen föreslås vissa följdändringar i inkomstskattelagen (1999:1229), offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 april 2015. Utskottet avstyrker den motion som lämnats i ärendet. I betänkandet finns en reservation (SD).

1

2014/15:SkU13

Innehållsförteckning  
Sammanfattning.............................................................................................. 1
Utskottets förslag till riksdagsbeslut............................................................... 3
Redogörelse för ärendet .................................................................................. 4
Ärendet och dess beredning.......................................................................... 4
Bakgrund ...................................................................................................... 4
Propositionens huvudsakliga innehåll .......................................................... 5
Utskottets överväganden................................................................................. 6
Genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikas  
förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av  
skatteregler och för att genomföra Fatca ...................................................... 6
Förenkling av regelverket i samband med genomförande av Fatca-  
avtal.............................................................................................................. 6
Reservation ..................................................................................................... 8
Förenkling av regelverket i samband med genomförande av Fatca-  
avtalet, punkt 2 (SD) ............................................................................. 8
Bilaga 1  
Förteckning över behandlade förslag............................................................ 10
Propositionen ............................................................................................ 10
Följdmotionen ........................................................................................... 10
Bilaga 2  
Regeringens lagförslag ................................................................................. 11
Bilaga 3  
Fatca-avtalet.................................................................................................. 56

2

2014/15:SkU13

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.Genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra Fatca

Riksdagen

a)godkänner avtalet mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra Fatca,

b)antar regeringens förslag till

1.lag om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av Fatca-avtalet

2.lag om utbyte av upplysningar med anledning av Fatca-avtalet

3.lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

4.lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

5.lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

6.lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

7.lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

8.lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:41 punkterna 1–9.

2.Förenkling av regelverket i samband med genomförande av Fatca-avtalet

Riksdagen avslår motion

2014/15:3026 av Olle Felten m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation (SD)

Stockholm den 10 februari 2015

På skatteutskottets vägnar

Per Åsling

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Per Åsling (C), Leif Jakobsson (S), Niklas Wykman (M), Sara Karlsson (S), Olof Lavesson (M), Rasmus Ling (MP), Helena Bouveng (M), Adnan Dibrani (S), David Lång (SD), Mats Persson (FP), Daniel Sestrajcic (V), Aron Modig (KD), Patrik Lundqvist (S), Erik Ezelius (S), Anette Åkesson (M), Lawen Redar (S) och Olle Felten (SD).

3

2014/15:SkU13

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2014/15:41 Genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra Fatca. Regeringens förslag till riksdagsbeslut framgår av bilaga 1. Regeringens lagförslag redovisas i bilaga 2.

Bakgrund

Foreign Account Tax Compliance Act, förkortad Fatca, är en amerikansk lagstiftning som antogs av den amerikanska kongressen i mars 2010. I januari 2013 publicerade det amerikanska finansministeriet (U.S. Department of the Treasury) och den amerikanska federala skattemyndigheten (Internal Revenue Service, IRS) mycket omfattande och detaljerade bestämmelser (Final U.S. Treasury Regulations) som närmare förklarar hur Fatca ska tillämpas. Syftet med lagstiftningen är att IRS ska få tillgång till information om amerikanska personers kapitaltillgångar och kapitalinkomster som förvaltas av eller betalas till icke-amerikanska finansiella institut (s.k. Foreign Financial Institutions). I vissa fall ska de icke-amerikanska finansiella instituten också innehålla skatt för IRS räkning.

De icke-amerikanska finansiella instituten ska enligt Fatca ingå avtal med IRS om att enheterna ska identifiera amerikanska kontohavare i sin kundstock och lämna information om dessa samt, i vissa fall, innehålla källskatt på ett brett spektrum av betalningar som härrör från USA. Icke-amerikanska finansiella institut som inte alls deltar i rapporteringen och innehållandet av källskatt enligt Fatca riskerar att 30 procents skatt innehålls på alla betalningar av inkomster med källa i USA till det finansiella institutet. Detta gäller således även svenska finansiella institut.

USA, Frankrike, Förenade konungariket, Italien, Spanien och Tyskland presenterade i juli 2012 en modell för bilaterala avtal om ett automatiskt informationsutbyte mellan IRS och respektive skattemyndighet i andra stater och jurisdiktioner (avtal för att förbättra den internationella efterlevnaden av skatteregler och för att genomföra Fatca, s.k. Fatca-avtal). Detta modellavtal kallas för modell 1. Avsikten var att modellavtalet skulle ligga till grund för bilaterala avtal som eliminerar de rättsliga hinder som finns i inhemsk lagstiftning mot att de icke-amerikanska finansiella instituten tillämpar den amerikanska Fatca-lagstiftningen direkt. Modellen finns i en reciprok version som innebär ett ömsesidigt utbyte av information, och en icke-reciprok version där information lämnas till USA. Det Fatca-avtal som Sverige har ingått med USA grundar sig på modell 1 med ett ömsesidigt utbyte av information.

4

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 2014/15:SkU13

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har tagit fram en global standard för automatiskt informationsutbyte om finansiella konton. Den globala standarden bygger på modell 1 för bilaterala Fatca-avtal. En del anpassningar har dock gjorts för att standarden ska kunna fungera i multilaterala sammanhang. Den globala standarden har vidare utformats utan hänvisningar till amerikansk rätt och består av en modell för avtal mellan behöriga myndigheter om att tillämpa den gemensamma rapporteringsstandarden (Common Reporting Standard, CRS). Till avtalet hör den gemensamma rapporteringsstandarden. Till den globala standarden har även kommentarer och it-format för informationsutbytet tagits fram.

Sverige är en av 52 stater och jurisdiktioner som har anslutit sig till gruppen av tidiga användare av CRS (s.k. early adopters). Av dessa har 48 stater och jurisdiktioner åtagit sig att ha genomfört CRS i nationell lagstiftning senast den 31 december 2015 och inleda ett multilateralt automatiskt informationsutbyte om finansiella konton med ett första utbyte i september 2017.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner Fatca-avtalet mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering. Dessutom lämnar regeringen förslag till de författningar och författningsändringar som krävs för att genomföra avtalet.

De skyldigheter som följer av avtalet kan delas in i tre huvudsakliga delar. För Sveriges del är det fråga om skyldigheter för rapporteringsskyldiga finansiella institut när det gäller identifiering av finansiella konton som innehas av amerikanska personer, skyldigheter för rapporteringsskyldiga finansiella institut att lämna uppgifter till Skatteverket om de konton som identifierats och skyldigheter för Skatteverket att överföra information till IRS.

I propositionen föreslås en ny lag om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av Fatca-avtalet. Ändringar föreslås även i skatteförfarandelagen (2011:1244) för att genomföra de finansiella institutens skyldigheter att lämna uppgifter om identifierade konton till Skatteverket. Vidare föreslås en ny lag om utbyte av upplysningar med anledning av Fatcaavtalet. Slutligen föreslås vissa följdändringar i inkomstskattelagen (1999:1229), offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 april 2015.

5

2014/15:SkU13

Utskottets överväganden

Genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra Fatca

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag om ett Fatca-avtal mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering samt de förslag till lagar som behövs för att genomföra avtalet.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inte något att invända mot regeringens förslag och tillstyrker därmed propositionen.

Förenkling av regelverket i samband med genomförande av Fatca-avtal

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår motionsförslagen om att ytterligare utreda och föreslå åtgärder för att förenkla för små finansiella institut att med stöd av Skatteverket fullfölja identifieringsprocessen på ett rättssäkert sätt, samt att införa en möjlighet att välja tillämpligt regelverk för att identifiera rapporteringspliktiga konton för större eller internationellt verksamma finansiella institut.

Jämför reservation (SD).

Motionen

I kommittémotion 2014/15:3026 av Olle Felten m.fl. (SD) yrkande 1 föreslås att riksdagen tillkännager för regeringen att det är viktigt att man ser till de speciella förutsättningar som gäller för små företag, så att de inte drabbas oproportionerligt hårt av administrativa pålagor, t.ex. av den art som identifieringsprocessen till Fatca-avtalet utgör. I propositionen pekar några av bank- och finansbranschens företrädare på just denna omständighet. Regeringen bör därför enligt motionärerna utreda och föreslå åtgärder för att förenkla för de små finansiella instituten att, med stöd av Skatteverket, fullfölja identifieringsprocessen på ett rättssäkert sätt.

6

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 2014/15:SkU13

I yrkande 2 anförs att ytterligare ett problemområde är när ett finansiellt institut är verksamt i flera olika länder, vilket skapar olika förutsättningar för såväl identifiering av rapporteringspliktiga konton som rapporteringssystem. Motionärerna föreslår därför att riksdagen tillkännager för regeringen att det behövs en frivillig möjlighet för större eller internationellt verksamma finansiella institut att följa amerikansk lag för identifieringen av rapporteringspliktiga konton.

Utskottets ställningstagande

När det gäller frågan om reglernas utformning för identifiering av konton och hänsynen till mindre institut har regeringen bl.a. anfört att Fatca-avtalet är mycket likt det modellavtal som Fatca-avtalet har sin utgångspunkt i. Eftersom detta avtal har varit känt en längre tid kan man därför anta att många finansiella institut har anpassat sig till bestämmelserna i modellavtalet. Detta talar för att lagstiftningen bör utformas i likhet med avtalets bestämmelser. För detta talar även att det i avtalet finns detaljerade regler om vad Sverige ska ålägga de rapporteringsskyldiga finansiella instituten. Detta är också den metod som tydligast tillförsäkrar att de krav som ställs i avtalet uppfylls utan att de finansiella instituten åläggs en större administrativ börda än vad som är nödvändigt med hänsyn till avtalets innehåll. Å andra sidan är det önskvärt att när det är möjligt använda begrepp som redan är etablerade i svensk rätt och att, när det är möjligt utan att förändra innebörden, förenkla bestämmelserna i lagen. Det är även önskvärt att disponera den svenska lagstiftningen på ett sätt som gör att den blir så lättillgänglig som möjligt. Lagförslagen i propositionen är enligt regeringen en produkt av alla dessa avvägningar.

Regeringen redogör i propositionen för flera argument för respektive mot att i lagen reglera möjligheten för svenska finansiella institut att välja om man vill tillämpa svensk eller amerikansk rätt för att fastställa huruvida ett konto är rapporteringspliktigt. De bärande skälen till varför regeringen inte har fört in sådana bestämmelser i lagen är huvudsakligen att det riskerar att medföra att svensk rätt förändras om den amerikanska rätten ändras. Till detta tillkommer enligt regeringen risken för problem med rättssäkerhet och förutsebarhet eftersom reglernas innehåll i sådant fall kan bli otydligt. Utskottet delar denna bedömning.

Mot bakgrund av detta är utskottet inte berett att rikta tillkännagivande till regeringen om vare sig ytterligare förenklingsåtgärder för små finansiella institut eller behovet av en frivillig möjlighet för större eller internationellt verksamma finansiella institut att följa amerikansk lag för identifieringen av rapporteringspliktiga konton. Utskottet avstyrker därför motionen.

7

2014/15:SkU13

Reservation

Förenkling av regelverket i samband med genomförande av Fatca-avtalet, punkt 2 (SD)

av David Lång (SD) och Olle Felten (SD).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion

2014/15:3026 av Olle Felten m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Ställningstagande

Propositionen syftar till att skapa ett regelverk så att svenska finansiella institut kan uppfylla de krav som ställs på rapportering om amerikanska medborgares kontoinnehav i sådana institut från de amerikanska myndigheterna. Alternativet vore att skapa en situation som innebär att svenska aktörer skulle möta stora ekonomiska svårigheter i att agera på den amerikanska marknaden och där tillhandahålla kontobaserade produkter och tjänster. Undertecknade ställer sig därför positiva till huvuddragen i propositionen och förslagen till ändringar och kompletteringar i berörda lagar. Avtalet är också bilateralt, dvs. det svenska skatteverket får motsvarande information om svenska medborgares konton i USA. Vi tillstyrker därmed att riksdagen godkänner Fatca-avtalet.

När det gäller små finansiella institut har flera remissinstanser påpekat att det föreslagna regelverket innebär påtagliga och väsentliga administrativa bördor som inte står i proportion till resultatet av redovisningen. Vissa remissinstanser betonar också att regleringen är särskilt oproportionell i förhållande till mindre svenska institut, som har ett mycket begränsat antal kunder med amerikansk koppling. Regeringens kommentarer till dessa synpunkter blir lite som goddag yxskaft, då man inte alls adresserar de små finansbolagens problematikkomplex i sitt resonemang.

Det är viktigt att regeringen ser till de speciella förutsättningar som gäller för små företag, så att de inte drabbas oproportionerligt hårt av administrativa pålagor, t.ex. av den art som identifieringsprocessen till Fatca-avtalet utgör. Vi menar därför att detta är ett område som måste utredas vidare och att de föreslagna lagregleringarna snarast kompletteras med åtgärder som gör att de små finansiella institutens intressen tas bättre till vara. Det borde gå att ge Skatteverket i uppdrag att utforma regler som gör att småskaliga finansiella verksamheter kan ges ett särskilt stöd i den aktuella identifieringsprocessen. Vi vill, mot denna bakgrund, att regeringen utreder och föreslår åtgärder för

8

RESERVATION 2014/15:SkU13

att förenkla för de små finansiella instituten att, med stöd av Skatteverket, fullfölja identifieringsprocessen på ett rättssäkert sätt.

Ytterligare ett problemområde är när ett finansiellt institut är verksamt i flera olika länder, vilket skapar olika förutsättningar för såväl identifiering av rapporteringspliktiga konton som rapporteringssystem. Det framförs bland annat av remissinstanser i propositionen att man är positiv till möjligheten att välja att utföra granskningsproceduren för identifiering av rapporteringspliktiga konton i enlighet med amerikansk lagstiftning i stället för att tillämpa de svenska bestämmelserna, och man anser att detta är av stor vikt för företag som är verksamma i många länder. Om man följer detta råd kan man använda sig av en frivillig möjlighet att följa amerikansk lag för identifieringsprocessen. Därmed skulle man möjliggöra stora rationaliseringseffekter för de finansiella institut som har sin verksamhet förlagd i flera länder och som måste anpassa sin verksamhet efter den nationella lagstiftningen. I Fatca-avtalet finns en sådan möjlighet inskriven. I avsnitt 6.1.1 i propositionen beskrivs ett sådant alternativt sätt för att skapa en dynamisk bestämmelse.

Om man antar denna modell skulle det endast anges att det finansiella institutet kan välja den amerikanska lagens regelverk i stället för den svenska och att den amerikanska lagen inte relateras till sitt innehåll utan bara namnges. Fördelarna för de finansiella institut som kan hantera detta skulle med stor sannolikhet överväga eventuella nackdelar.

9

2014/15:SkU13

BILAGA 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2014/15:41 Genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA:

1.Riksdagen godkänner avtalet mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA, FATCA-avtalet.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet.

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet.

4.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).

5.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).

6.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

7.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043).

8.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043).

9.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Följdmotionen

2014/15:3026 av Olle Felten m.fl. (SD):

1.Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs

imotionen om behovet av en förenkling av lagförslagen om identifiering av rapporteringspliktiga konton för små finansiella institut.

2.Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs

imotionen om behovet av en valmöjlighet för tillämpligt regelverk vid identifiering av rapporteringspliktiga konton för större eller internationellt verksamma finansiella institut.

10

2014/15:SkU13

BILAGA 2

Regeringens lagförslag

11

2014/15:SkU13 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

12

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2014/15:SkU13

13

2014/15:SkU13 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

14

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2014/15:SkU13

15

2014/15:SkU13 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

16

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2014/15:SkU13

17

2014/15:SkU13 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

18

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2014/15:SkU13

19

2014/15:SkU13 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

20

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2014/15:SkU13

21

2014/15:SkU13 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

22

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2014/15:SkU13

23

2014/15:SkU13 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

24

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2014/15:SkU13

25

2014/15:SkU13 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

26

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2014/15:SkU13

27

2014/15:SkU13 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

28

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2014/15:SkU13

29

2014/15:SkU13 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

30

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2014/15:SkU13

31

2014/15:SkU13 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

32

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2014/15:SkU13

33

2014/15:SkU13 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

34

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2014/15:SkU13

35

2014/15:SkU13 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

36

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2014/15:SkU13

37

2014/15:SkU13 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

38

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2014/15:SkU13

39

2014/15:SkU13 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

40

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2014/15:SkU13

41

2014/15:SkU13 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

42

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2014/15:SkU13

43

2014/15:SkU13 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

44

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2014/15:SkU13

45

2014/15:SkU13 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

46

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2014/15:SkU13

47

2014/15:SkU13 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

48

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2014/15:SkU13

49

2014/15:SkU13 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

50

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2014/15:SkU13

51

2014/15:SkU13 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

52

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2014/15:SkU13

53

2014/15:SkU13 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

54

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2014/15:SkU13

55

2014/15:SkU13

BILAGA 3

Fatca-avtalet

56

FATCA-AVTALET BILAGA 3 2014/15:SkU13

57

2014/15:SkU13 BILAGA 3 FATCA-AVTALET

58

FATCA-AVTALET BILAGA 3 2014/15:SkU13

59

2014/15:SkU13 BILAGA 3 FATCA-AVTALET

60

FATCA-AVTALET BILAGA 3 2014/15:SkU13

61

2014/15:SkU13 BILAGA 3 FATCA-AVTALET

62

FATCA-AVTALET BILAGA 3 2014/15:SkU13

63

2014/15:SkU13 BILAGA 3 FATCA-AVTALET

64

FATCA-AVTALET BILAGA 3 2014/15:SkU13

65

2014/15:SkU13 BILAGA 3 FATCA-AVTALET

66

FATCA-AVTALET BILAGA 3 2014/15:SkU13

67

2014/15:SkU13 BILAGA 3 FATCA-AVTALET

68

FATCA-AVTALET BILAGA 3 2014/15:SkU13

69

2014/15:SkU13 BILAGA 3 FATCA-AVTALET

70

FATCA-AVTALET BILAGA 3 2014/15:SkU13

71

2014/15:SkU13 BILAGA 3 FATCA-AVTALET

72

FATCA-AVTALET BILAGA 3 2014/15:SkU13

73

2014/15:SkU13 BILAGA 3 FATCA-AVTALET

74

FATCA-AVTALET BILAGA 3 2014/15:SkU13

75

2014/15:SkU13 BILAGA 3 FATCA-AVTALET

76

FATCA-AVTALET BILAGA 3 2014/15:SkU13

77

2014/15:SkU13 BILAGA 3 FATCA-AVTALET

78

FATCA-AVTALET BILAGA 3 2014/15:SkU13

79

2014/15:SkU13 BILAGA 3 FATCA-AVTALET

80

FATCA-AVTALET BILAGA 3 2014/15:SkU13

81

2014/15:SkU13 BILAGA 3 FATCA-AVTALET

82

FATCA-AVTALET BILAGA 3 2014/15:SkU13

83

2014/15:SkU13 BILAGA 3 FATCA-AVTALET

84

FATCA-AVTALET BILAGA 3 2014/15:SkU13

85

2014/15:SkU13 BILAGA 3 FATCA-AVTALET

86

FATCA-AVTALET BILAGA 3 2014/15:SkU13

87

2014/15:SkU13 BILAGA 3 FATCA-AVTALET

88

FATCA-AVTALET BILAGA 3 2014/15:SkU13

89

2014/15:SkU13 BILAGA 3 FATCA-AVTALET

90

FATCA-AVTALET BILAGA 3 2014/15:SkU13

91

2014/15:SkU13 BILAGA 3 FATCA-AVTALET

92

FATCA-AVTALET BILAGA 3 2014/15:SkU13

93

2014/15:SkU13 BILAGA 3 FATCA-AVTALET

94

FATCA-AVTALET BILAGA 3 2014/15:SkU13

95

2014/15:SkU13 BILAGA 3 FATCA-AVTALET

96

FATCA-AVTALET BILAGA 3 2014/15:SkU13

97

2014/15:SkU13 BILAGA 3 FATCA-AVTALET

98

FATCA-AVTALET BILAGA 3 2014/15:SkU13

99

2014/15:SkU13 BILAGA 3 FATCA-AVTALET

100

FATCA-AVTALET BILAGA 3 2014/15:SkU13

101

2014/15:SkU13 BILAGA 3 FATCA-AVTALET

102

FATCA-AVTALET BILAGA 3 2014/15:SkU13

103

2014/15:SkU13 BILAGA 3 FATCA-AVTALET

104

FATCA-AVTALET BILAGA 3 2014/15:SkU13

105

2014/15:SkU13 BILAGA 3 FATCA-AVTALET

106

FATCA-AVTALET BILAGA 3 2014/15:SkU13

107

2014/15:SkU13 BILAGA 3 FATCA-AVTALET

108

FATCA-AVTALET BILAGA 3 2014/15:SkU13

109

2014/15:SkU13 BILAGA 3 FATCA-AVTALET

110

FATCA-AVTALET BILAGA 3 2014/15:SkU13

111

2014/15:SkU13 BILAGA 3 FATCA-AVTALET

112

FATCA-AVTALET BILAGA 3 2014/15:SkU13

113

2014/15:SkU13 BILAGA 3 FATCA-AVTALET

114

FATCA-AVTALET BILAGA 3 2014/15:SkU13

115

2014/15:SkU13 BILAGA 3 FATCA-AVTALET

116

FATCA-AVTALET BILAGA 3 2014/15:SkU13

117

2014/15:SkU13 BILAGA 3 FATCA-AVTALET

118

FATCA-AVTALET BILAGA 3 2014/15:SkU13

119

2014/15:SkU13 BILAGA 3 FATCA-AVTALET

120

FATCA-AVTALET BILAGA 3 2014/15:SkU13

121

2014/15:SkU13 BILAGA 3 FATCA-AVTALET

122

FATCA-AVTALET BILAGA 3 2014/15:SkU13

123

2014/15:SkU13 BILAGA 3 FATCA-AVTALET

124

FATCA-AVTALET BILAGA 3 2014/15:SkU13

125

2014/15:SkU13 BILAGA 3 FATCA-AVTALET
126 Tryck: Elanders, Vällingby 2015